Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 15 April 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 15 April 2006,

Eerste stukje groenbuffer in de Mehre aangeplant

In de vorige nieuwsbrief maakte we melding van het initiatief van de gemeente om te starten met de aanplant van een groenbuffer achter de Mehre. De eerste 0.5 ha is aangeplant in het kader van natuurcompensatie. Deze groenbuffer is van belang omdat de Mehre te dicht op het natuurgebied ’t Hout is gebouwd. Bosplantsoen moet een natuurlijke barrière vormen tussen de woonwijk en het bos. Reeën mijden momenteel het bosgebied omdat er te veel verstoring plaatsvindt door wandelaars met loslopende honden.

                                                                                                  
Foto 1: De eerste aanplant van bosplantsoen achter
                                                                                                   de Mehre.

Uitbreiding Landschapspark Susteren naar Landschapspark Echt-Susteren

Het Groene Taille Comité heeft de gemeente Echt-Susteren, Landschapspark Susteren, Provincie en LIOF verzocht in gezamenlijk overleg te streven naar uitbreiding van Land-schapspark Susteren naar Landschapspark Echt-Susteren. Het Comité is groot voorstander van een geïntegreerd natuurcompensatiebeleid binnen de totale gemeente Echt-Susteren, temeer omdat natuurgrenzen niet ophouden bij één deel van de gemeente.
Natuurcompensatie van bedrijventerreinen in het buiten-gebied zou ondergebracht kunnen worden bij het Land-schapspark Echt-Susteren. Dit heeft als voordeel, naast een integrale gebiedsaanpak, dat er gebruik gemaakt kan worden van de bestaande bestuurlijke instrumenten en de expertise die al is opgedaan binnen het Landschapspark Susteren. Wij zijn van mening dat Landschapspark
  
Foto 2: Doorgroeien naar Landschapspark Echt-          Susteren zijn sporen heeft verdiend.
   Susteren.

Bouwen in het buitengebied compenseren in natuur

Willen we robuuste verbindingszones voor dieren en planten realiseren in het buitengebied dan zullen hiervoor gelden moeten worden vrijgemaakt. Bouwen in het buitengebied is helaas niet altijd te vermijden. Om de aanslag op het buitengebied enigszins te compenseren hebben wij het gemeentebestuur Echt-Susteren gevraagd bij elke vierkante meter bebouwd buitengebied ook geld te vorderen voor natuurcompensatie. In de voormalige gemeente  Susteren werd dit beleid wel toegepast maar in de gemeente Echt nog niet.

Wij hebben het gemeentebestuur gevraagd om te komen tot een regeling voor de gehele gemeente Echt-Susteren. De gelden die hierdoor beschikbaar komen kunnen worden overgeheveld naar het door ons nagestreefde Landschaps-park Echt-Susteren.                                                                  
Foto 3: Robuuste verbindingszone voor planten en
                                                                                                  dieren.

Handhavingsverzoek hekwerk Gasthuisweideweg

Het Groene Taille Comité heeft Burgemeester en Wethouders gevraagd handhavend op te treden tegen het geplaatste hekwerk door ProRail langs de Gasthuisweide-weg in het natuurgebied ’t Hout. Het hekwerk is ruim één kilometer lang en maar liefst 1.90 meter hoog.
ProRail heeft hiervoor geen vergunning aangevraagd terwijl wij van mening zijn dat het hekwerk van deze omvang vergunningspichtig is. Wij willen dat het hekwerk vanaf de brug bij de rode beek verwijderd wordt opdat diersoorten kunnen blijven wisselen van het ene naar het andere natuurgebied. Vooral reeën en andere zoogdieren raken geïsoleerd tussen het hekwerk en het spoor waardoor voor hen gevaarlijke situaties ontstaan. Wij zijn van mening dat uit veiligheidsoogpunt het hekwerk niet nodig is omdat het spoor en de weg al gescheiden worden door een sloot.

  
Foto 4: Voor de grotere zoogdieren is de weg volledig
   afgesloten.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact