Groene Taille Comité

Correspondentieadres:
Oude Rijksweg Zuid 7a
6114 RC Susteren
Tel: 0641513486

 

Nieuwsbrief 27 Augustus 2006

Nieuwsbrief:

Susteren, 27 Augustus 2006,

Provincie realiseert ecoduiker van de eerste orde als compensatie Bottleneck

De provincie heeft de duiker die onder de parkeerplaats van restaurant Op de Vos en onder de N295 loopt gebruiksklaar gemaakt als migratieroute voor wilde dieren. Dit als compensatie voor Bottleneck om het wisselen van dieren tussen het Limbrichterbosch en ‘t Hout mogelijk te maken. Twee plankjes tegen de muur van een duiker die jaarrond onder water staat en waar gedurende 24 uur auto’s af en aan rijden. Over deze twee plankjes moeten hazen, konijnen, vossen, dassen en andere kleine zoogdieren het andere gebied bereiken. Voor de grotere zoogdieren zoals het ree acht de provincie geen voorziening noodzakelijk. “Die zijn namelijk niet bedreigd”! Het is een aanfluiting van de eerste orde dat ambtenaren die experts op dit gebied zouden moeten zijn zoiets bedenken en daar ook nog in geloven ook.
                                                                                                  Foto 1: Ecoduiker met plankjes bekeken vanuit de
                                                                                                  parkeerplaats bij Op de Vos.


Sporenonderzoek toont aan dat nog geen dier het heeft gewaagd deze hindernis te nemen. Oorspronkelijk was een ecoduct gepland over de N295, achter restaurant Op de Vos, maar is echter destijds om financiële reden afgeblazen. Het Groene Taille Comité houdt onverkort vast aan het voorheen geplande ecoduct. Bottleneck is afgerond maar de versnippering van de gebieden is alleen groter geworden. Wij achten de provincie verantwoordelijk om samen met Landschapspark Susteren en Landschapspark De Graven verloren natuur te compenseren maar niet met lapmiddelen als deze.

 

   Foto 2: Dezelfde ecoduiker maar dan
   bekeken vanaf de overkant van de weg.


Provincie weigert alternatieven voor wildraster langs de nieuwe N297

Hoewel de provincie zich voor de migratie van in het wild levende dieren beperkt tot twee plankjes in een ongeschikte duiker wil de afdeling Bottleneck infra wel 140.000 euro uitgeven aan een wildraster van bijna twee meter hoog langs de nieuwe N297. Dit enkel op verzoek van jagers die ongerust zijn dat een ree de nieuwe weg oversteekt en in botsing komt met het verkeer.

In overleg met de provincie hebben wij betere en goedkopere alternatieven voor het wildraster aangedragen, zoals een nieuw soort wildreflector en een digitaal waarschuwingssysteem. Ondanks het feit dat deze opties het landschap niet aantasten én een betere bescherming bieden aan mens en dier vinden wij echter geen gehoor. Het grote voordeel van onze voorstellen is tevens dat diersoorten het totale gebied kunnen blijven benutten. De provincie zet de ingeslagen weg door en heeft een bouwvergunning aangevraagd bij de gemeente Sittard-Geleen en de gemeente Echt-Susteren voor het plaatsen van het wildraster. Sittard-Geleen heeft al een vergunning verstrekt maar het Groene Taille Comité heeft hiertegen bezwaar ingediend.

 
Foto 3: Hier komt, als het aan de provincie ligt, een
  wildraster van twee meter hoog.


Handhavingverzoeken tegen Fa. de Boer containerbedrijf in Dieteren

Het Groene Taille Comité heeft bij de gemeente Echt-Susteren en bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een handhavingverzoek ingediend tegen het containerbedrijf Fa.de Boer bij Dieteren. Bij de gemeente omdat Fa.de Boer ongeveer 100 meter boomwal heeft gerooid zonder vergunning waardoor de containers nog prominenter het landschapsbeeld bepalen en de geluidsoverlast voor veel omwonenden nog groter is geworden. Bij het ministerie, omdat Fa.de Boer de oevers van de grote plas op het containerterrein op meerdere plaatsen heeft vernietigd. In de plas komen verschillende amfibiesoorten voor en zeer waarschijnlijk ook de bedreigde en zwaar beschermde kamsalamander. Kort nadat bekend was dat het Groene Taille Comité een ontheffing van de Flora en Faunawet eiste zijn de oevers van de plas vernietigd. Fa.de Boer wil de plas dichtstorten maar beschikte nog niet over de vereiste vergunningen. Onder het mom van egalisatiewerkzaamhe-den bij de plas zijn de oevers op cruciale plekken vernietigd met zeer waarschijnlijk veel dode dieren als gevolg.


                                                                                                   Foto 4: De plas op het containerterrein van Fa de
                                                                                                   Boer waar de oevers drastisch zijn vernietigd.


De gemeente heeft al aangekondigd Fa.de Boer te vervolgen voor het illegaal rooien van inheemse bomen en tevens verplichting tot herplanten. Wat het ministerie gaat ondernemen is op dit moment nog niet bekend. Inmiddels is een onderzoek gestart naar het voorkomen van de kamsalamander in de plas. Wij zullen dit kritisch volgen. Dat de kamsalamander 100 meter verwijdert van de plas rijkelijk voorkomt maakt het meer dan aannemelijk dat hij ook de plas als leefgebied heeft.
Foto 5: Containers op de plaats waar eerder oude eiken, wilde kers- en kastanjebomen stonden.


Groene Taille Comité presenteert zich tijdens de opening van project Geleenbeek van Landschapspark Susteren

Op zondag 17 september 2006 vindt de feestelijke opening plaats van het deelproject Geleenbeek en de robuuste migratiezone Nieuwstadt door het Landschapspark Susteren. De projecten zijn vrijwel afgerond. Een reden voor het Landschapspark Susteren om de inwoners te laten kennismaken met de nieuwe natuur in het gebied rond Nieuwstadt. Organisaties die op enige wijze zijn betrokken bij het Landschapspark Susteren zullen zich tijdens deze dag in het gebied presenteren. Zo ook het Groene Taille Comité. Wij hopen veel natuur- en landschapsvrienden te ontmoeten en te informeren over de visie en activiteiten van het Groene Taille Comité.                                                                                                  
Foto 6: De Geleenbeek in zijn huidige vorm is op 17 
                                                                                                   september door iedereen van dichtbij te bewonderen.

- Groene Taille Comité

Copyright © Groene Taille Comité | Home | Contact