Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Zitplaats reserveren
De komende tijd kunnen we in de kerk slechts 30 personen (inclusief kinderen) toelaten tijdens de misviering.
U kunt voor een gewenste datum een plek in de kerk reserveren bij Rosette Schlösser 043 4071254.
Voor het begin van de viering zal het kerkbestuur mensen toelaten zolang er nog niet-gereserveerde plaatsen beschikbaar zijn.
Coronamaatreglen
De pastoor en het parochiebestuur zijn blij dat we met elkaar weer de Mis kunnen vieren ondanks het feit dat de omstandigheden niet ideaal zijn. We weten uit de dorpen in de omgeving hoe makkelijk het virus om zich heen kan grijpen. Bij alles wat we hebben besloten staat de gezondheid van onze dorpsgenoten bovenaan. Daarnaast proberen we er alles aan te doen om u weer ‘thuis’ te laten voelen in onze kerk, maar ook dat u zich veilig voelt.
Deze maatregelen leest u HIER.
Lees ook de boodschap van de bisschop HIER.
Cantor
Het is bijzonder spijtig dat onze misvieringen niet door koorzang opgeluisterd kunnen worden. Dit is niet alleen voor de parochie heel erg, maar zeker ook voor de koorleden die jaarlijks vol overgave repeteren om goed verzorgde eucharistievieringen voor te bereiden. Zeker met Kerstmis is dat gemis groot.
We weten dat vele koorleden staan te springen om weer te kunnen gaan repeteren. Men mist de vreugde van het zingen, sociale contacten en vreest voor het voortbestaan van de koren. Tegelijkertijd zijn velen huiverig om in groepen bij elkaar te komen. Al deze zorgen zijn terecht en op korte termijn niet oplosbaar.
Sinds Pinksteren hebben we wekelijks de mis opgeluisterd met “ingeblikte muziek”.
Nu de crisis langer lijkt te gaan duren wil het kerkbestuur voorkomen dat de levende-muziek uit de kerk verdwijnt en heeft daarom besloten regelmatig met een cantor te gaan werken. Een van de kerkbestuursleden volgt momenteel met dat doel een korte opleiding bij het bisdom in Roermond.
Een cantor is geen “solist”, maar een parochiaan die namens de kerkgangers de liederen voorzingt die anders in samenzang gezongen zouden worden.
Wanneer andere (koor)zangers (m/v) dat ook wel iets lijkt dan kunnen we een groepje vormen dat bij toerbeurt de mis opluistert.

Tentoonstelling kerststallen
Vanaf 20 december zal een tentoonstelling te zien zijn van kerststallen die de pastoor verzameld heeft op diverse continenten.

Vanzelfsprekend zal ook de grote kerststal weer worden opgebouwd op het Antoniusaltaar. Het is een kersttafereel waarin men steeds nieuwe details zal ontdekken.
De grote kerststal zal tot aan Maria Lichtmis, 2 februari (40 dagen na Kerstmis) blijven staan.

Pastor pater Jos Pijpers SMA en het kerkbestuur Parochie H. Laurentius
wensen U een gezegend Kerstfeest
en een voorspoedig Nieuwjaar!
Benoeming kerkbestuur
We zijn blij te kunnen melden dat mw. Jeanny Frijns-Rocks per 15 augustus jl. door het bisdom is benoemd tot lid van het kerkbestuur van de parochie H. Laurentius. Wij zijn blij dat zij deze taak heeft willen aanvaarden.

Vermeldenswaard is dat haar benoeming, evenals de herbenoeming van dhr Paul Nieuwenhuis niet is voor de gebruikelijke periode van vier jaar, maar tot 1 januari 2022. Dat heeft alles te maken van het streven van het bisdom om het aantal parochies van 300 terug te brengen naar 50 parochies. U heeft dat ongetwijfeld onlangs in de pers gelezen.
Het valt te verwachten dat de parochie van Bemelen deel zal gaan uitmaken van een parochiefederatie.
Wanneer daar meer over te zeggen is, zullen we u nader informeren.
De “Beleidsbrief 2020” vindt u op het prikbord van onze website.

Actie gezinsbijdrage
Voor de goede orde brengen wij nogmaals onder uw aandacht de actie kerkbijdrage 2020, ook wel genoemd de gezinsbijdrage.
Met deze bijdrage ondersteunt U de parochie, zodat zij haar dienstverlening aan de geloofsgemeenschap kan blijven verzorgen.
Ook houdt U onze kerk open en geeft U middelen om het kerkgebouw te bewaren voor de toekomst.
Voor de volledigheid hierbij nogmaals het IBAN-nummer: NL31 RABO 0119 8861 62 t.n.v. Kerkbestuur St. Laurentius.
De parochie is U heel erkentelijk voor uw ondersteuning. Een hartelijk woord van dank aan allen die dit jaar reeds hebben bijgedragen.

In januari
Op zondag 17 januari vieren wij St. Tuënis, met het zegenen van het brood.

In februari
Op zondag 7 februari vieren wij Maria Lichtmis en zal de St. Blasiuszegen worden gegeven.
Op woensdag 17 februari vieren we Aswoensdag.

Geloof, Hoop en Liefde
Plotseling verkeren we in een moeilijke tijd die veel beperkingen met zich meebrengt en ook veel zorgen en leed veroorzaakt.
In de geschiedenis van de mensheid verkeerde men vaker in moeilijke tijden. Die generaties hebben ons de tekenen van Geloof, Hoop en Liefde overgedragen die hen hielpen als steun in moeilijke tijden. De apostel Paulus benoemde dat zo toen de Christelijke gemeente werd vervolgd door de Romeinse overheersers.
Maar het is een symbool van alle tijden. In de 19e eeuw hebben de Bemelenaren het teken van Geloof, Hoop en Liefde op het plafond van onze kerk afgebeeld. Het heeft al die generaties steun gegeven en het kan ons nu ook steun geven. Het geloof dat we dit met elkaar kunnen dragen, maar ook dat we ons gedragen mogen voelen. De hoop die we niet moeten verliezen, want, zeker in deze Paastijd, mogen we zeggen ‘er is licht achter het kruis’. De liefde doet een beroep om naar elkaar om te zien.
De apostel Paulus zegt hier over: Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste. Of in gewone mensentaal: “help elkaar door deze moeilijke tijd”.
(Lees maar eens na: 1 Korintiërs 13 vers 13)
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud