Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
Coronamaatregelen

Sinds vrijdag 25 februari zijn de anderhalve meter maatregel en de mondkapjesplicht in kerken afgeschaft.

Rekening houden met elkaar
De bisschoppen benadrukken dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten en testen.
‘Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren’, aldus de bisschoppen.

Klik HIER voor meer informatie.
Vastenactie 2022
Dit jaar zal de gezamenlijke Vastenactie van de parochies Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Eijsden, Gronsveld, Mariadorp, Mesch, Oost-Maarland en Rijckholt worden georganiseerd door de parochie H. Martinus in Breust-Eijsden. Het project heet ‘Opleiden voor zorg’.
In Mundakayam, Kerala, Zuid-India, is er door de coronapandemie en de grote overstromingen behoefte aan verpleegkundigen in het ziekenhuis.
In deze vastenactie willen we hen daar graag bij helpen. We hebben de opbrengst van de vastenzakjes in Bemelen inmiddels geteld: € 1.321,29. Later zullen we van het Missiebureau nog horen hoeveel er per bank is overgemaakt. We willen u hartelijk danken, voor uw bijdrage.
U leest ook meer op deze website: KLIK HIER.

Actie Nkwanta
Tijdens de acties voor het St Joseph Hospital in Ghana heeft onze dorpsgenoot Bart de Vries een microscoop geschonken. Deze heeft enige tijd in de pastorie staan wachten totdat er weer een container met spullen vanuit Nederland naar Ghana ging. Inmiddels is de microscoop in Nkwanta aangekomen.
De microscoop werd meteen in gebruik genomen. Men verzocht ons te helpen bij de aanschaf van een extra lens die behulpzaam is bij de diagnose van o.a., malaria en tuberculose. Met behulp van Bart kunnen we hierin ook voorzien.

Reis pastoor Pijpers naar Ghana
Op het moment dat we dit schrijven verblijft pastoor Pijpers in Ghana – Afrika. Hij maakt daar een reis langs diverse instellingen van de Sociëteit van Afrikaanse Missiën in dat land. In dat kader bezoekt hij ook het St. Joseph-ziekenhuis in Nwkanta.
In een volgende editie van d’r Tump kunt u een verslagje verwachten over de besteding van de gelden die zijn opgehaald tijdens onze acties voor het ziekenhuis
Meer foto’s KLIK HIER.

Na terugkomst zal hij verslag doen van de voortgang van de projecten.
Sacramentsprocessie
Twee jaar lang heeft de processie in Bemelen niet kunnen uittrekken. Het parochiebestuur heeft goede hoop dat het dit jaar wel weer doorgang kan vinden. Het parochiebestuur heeft besloten om dit jaar uit te trekken naar Sint Antoniusbank met aansluitend een rondgang door het dorp. Er is inmiddels een vergunning aangevraagd bij de gemeente.

Sint Laurentiusmarkt
Tijdens de Sint Laurentiusmarkt op 19 juni zal de kerk geopend zijn voor bezichtiging. Gedurende de dag zullen een paar mini-concerten worden verzorgd.
De H. Mis wordt dan op zaterdagavond 18 juni worden gevierd.
De toekomst van de kerk
Paus Franciscus droomt van een nieuwe toekomst voor de Kerk. Hij wil iedereen laten meepraten over hoe die toekomst eruit moet zijn. Daarom is afgelopen najaar een zogeheten synodaal proces van start gegaan, waarin ook een rol is weggelegd voor parochies. De paus wil graag dat de Kerk haar oor te luisteren legt en in gesprek gaat met mensen binnen en buiten de Kerk.

Dit voorjaar willen we daarom graag met u het gesprek aangaan: wat betekent geloven voor u? Wat betekent samen kerk-zijn voor u? Wat gaat volgens u heel goed in de Kerk en wat kan misschien beter? En vooral: hoe kunnen we dat samen bereiken? Want dat is wat synodaliteit betekent: dat geloven niet alleen iets is van de pastoor en een paar enthousiaste vrijwilligers, maar dat iedereen die gedoopt is zich betrokken voelt. Sterker nog: de paus nodigt zelfs mensen buiten de Kerk uit om mee te praten.

Letterlijk betekent het woord synode ‘samen op weg’. Het onderwerp van gesprek van deze synode is: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie, zending’. De paus vraagt van ons om met elkaar na te denken over de vraag hoe wij als gelovigen met elkaar samen op weg gaan en hoe wij samen ons geloof uitdragen in ons leven.
In de lectuurbak van de kerk vindt u een werkmap waarvan u een exemplaar mag meenemen. U kunt dit document ook downloaden KLIK HIER
Bezoek van de Vicaris-Generaal
Op 22 februari jl. bezocht de Vicaris-Generaal, dhr. Harry Quaedvlieg onze parochie. Er is gesproken over de noodzaak om grote parochie-clusters te vormen. In de gemeente Eijsden-Margraten zouden dat er twee moeten zijn. Om allerlei redenen is het nog niet gelukt om Bemelen en Cadier en Keer aangehaakt te krijgen bij een van beide clusters.
Te verwachten is dat dit toch in de loop van dit jaar zijn beslag zal krijgen.
Meer informatie KLIK HIER.
Onderscheiding Sint Tarcisius voor Paul van Melis
Tijdens de viering van Palmpasen, op zaterdag 9 april jl., heeft het parochie-bestuur dhr. Paul van Melis onderscheiden met de Sint Tarcisius medaille. Deze medaille is hem toegekend vanwege zijn jarenlange inzet als acoliet in de kerk, maar ook voor grote inzet voor de Vastenacties van de afgelopen jaren.

Gebedsweek SMA 15 t/m 22 mei
Openluchtmis Lourdesgrot Missiehuis

In de Mariamaand houdt de S.M.A. weer haar jaarlijkse Lourdesgebedsweek. Deze vindt plaats van 15 tot en met 22 mei. Op zondag 15 mei is om 11.00 uur de gebruikelijke openluchtmis bij de Lourdesgrot in het park van het Missiehuis in Cadier en Keer. Iedereen is van harte welkom! De viering wordt muzikaal omlijst met Afrikaanse liederen. Na afloop van de misviering is er koffie en vlaai.
Bij slechte weersomstandigheden wordt de mis in de grote kapel van het voormalige Missiehuis gehouden.
Op de andere dagen van de gebedsweek is er elke dag een viering in de huiskapel van de S.M.A.-communiteit. Deze vieringen zijn niet openbaar, maar er wordt wel gebeden voor uw intenties. Deze kunt u doorgeven via de website: www.sma-nederland.nl/lourdesgebedsweek
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën SMA


Hartelijk dank
Hartelijk dank aan de vrijwilligers die vanwege Pasen:
• de kerk en het koper gepoetst hebben;
• gezorgd hebben voor de palmtakjes;  
• gezorgd hebben voor de bloemenversiering in de kerk;  
• het kerkhof en de pastorietuin hebben onderhouden.

Financieel jaarverslag
Geachte Parochianen,
Bijgaand treft u aan een financieel verslag betreffende onze Parochie over het boekjaar 2021. Boekjaar 2021 hebben we af moeten sluiten met een nadelig saldo van €1.285,09. Wederom zijn als gevolg van de Corona-maatregelen diverse opbrengsten ver achtergebleven bij de vorige jaren.
Mocht u vragen dan wel opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van onze parochie.
Cantor
Na de corona-periode zijn onze koren weer aan het repeteren geslagen. Gelukkig kan de mis nu weer regelmatig weer opgeluisterd worden door een koor.
Niettemin heeft corona zij tol geëist bij de koren en kunnen nog niet alle eucharistievieringen door hen muzikaal worden ondersteund.

In de begintijd van de coronacrisis hebben we wekelijks de mis opgeluisterd met “ingeblikte muziek”. Maar toen de crisis langer bleek te gaan duren heeft het kerkbestuur, om te voorkomen dat de levende-muziek uit de kerk verdwijnt, besloten regelmatig met een cantor te gaan werken. Een van de kerkbestuursleden heeft met dat doel een korte opleiding bij het bisdom in Roermond gevolgd. Inmiddels is er een bescheiden cantors-groep die sinds begin november 2020 bij toerbeurt de mis opluisterden.
Een cantor is geen “solist”, maar een parochiaan die namens de kerkgangers de liederen voorzingt die anders in samenzang gezongen zouden worden.

We zijn blij dat de de dames en heren cantores nog steeds bereid zijn bij te springen als dat nodig is.
Geloof, Hoop en Liefde
We verkeren in een moeilijke tijd die veel beperkingen met zich meebrengt en ook veel zorgen en leed veroorzaakt.
In de geschiedenis van de mensheid verkeerde men vaker in moeilijke tijden. Die generaties hebben ons de tekenen van Geloof, Hoop en Liefde overgedragen die hen hielpen als steun in moeilijke tijden. De apostel Paulus benoemde dat zo toen de Christelijke gemeente werd vervolgd door de Romeinse overheersers.
Maar het is een symbool van alle tijden. In de 19e eeuw hebben de Bemelenaren het teken van Geloof, Hoop en Liefde op het plafond van onze kerk afgebeeld. Het heeft al die generaties steun gegeven en het kan ons nu ook steun geven. Het geloof dat we dit met elkaar kunnen dragen, maar ook dat we ons gedragen mogen voelen. De hoop die we niet moeten verliezen, want, zeker in deze Paastijd, mogen we zeggen ‘er is licht achter het kruis’. De liefde doet een beroep om naar elkaar om te zien.
De apostel Paulus zegt hier over: Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste. Of in gewone mensentaal: “help elkaar door deze moeilijke tijd”.
(Lees maar eens na: 1 Korintiërs 13 vers 13)
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud