Mededelingen - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Mededelingen

Nieuws
In de maand juni zijn er geen eucharistieviering op zaterdagen 1 juni en 15 juni en op zondagen 23 en 30 juni.
Doopplechtigheden
Zaterdag 22 juni 10.30 uur Nora Tielen

Eerste Heilige Communie
Zondag 9 juni 10.00 uur Ivy Hautvast.

Huwelijksvieringen
Zat. 22 juni 2019 12.30 uur Jannick van den Heuvel & Aimée Linckens
Zat. 29 juni 2019 13.00 uur Rogier van Dijk & Danique Essers
Sacramentsprocessie
Op zondag 16 juni is in Bemelen de jaarlijkse sacramentsprocessie.
De afgelopen jaren, wanneer de processie naar St. Antoniusbank voerde, vierden we de heilige mis in de tuin aan het begin van de Sint Antoniusbank, aan de Zwarteweg. Door bouwwerkzaamheden is het nu niet mogelijk om nu in de tuin samen te komen. De heer Hugo Andriën heeft aangeboden de mis te vieren op het erf van de Hoeve Beusdael, Sint Antoniusbank 10. Het kerkbestuur is hem erkentelijk voor dit mooie aanbod.
Dit jaar zal een delegatie van het gemeentebestuur van de gemeente Eijsden-Margraten aan de processie deelnemen.
De processie trekt vanaf de kerk naar de Hoeve Beusdael. Na de mis gaat de processie door het dorp terug. Er zijn rustaltaren bij de fam. J. Geelen aan de St. Antoniusbank 40 en bij de fam. P. Brouwers aan de Oude Akerstraat 22.

Volgorde processie:
 1. Ruiterclub Vrij en Blij
 2. Processiekruis
 3. Harmonie Sint Laurentius
 4. Jónkheid Bemelen
 5. Sint Antoniuskoor
 6. Damesvereniging Bemelen
 7. Misdienaar met wierook
 8. Allerheiligste en Kerkbestuur
 9. Delegatie gemeentebestuur Eijsen-Margraten
 10. Sint Ceciliakoor
 11. Overige processiegangers

Na terugkomst wordt de processie in de kerk afgesloten.
Ten behoeve van een goede orde in de processie wordt verzocht dat de individuele processiegangers in twee rijen lopen (dus niet met 3 of meer personen naast elkaar!) en enige afstand te houden tussen de groepen.

Bij slechte weersomstandigheden is de hoogmis in de kerk om 9:30 u.

Mgr. Harry Smeets op bezoek
Onze nieuwe bisschop, Mgr. Harry Smeets, is voornemens, in het kader van zijn kennismaking met de Heuvelland-parochies, de mis op te dragen in onze kerk op zaterdag 29 juni om 19.00 uur.

De mis zal worden geconcelebreerd door de pastoor-deken Paul Bronneberg, deken van ons dekenaat Gulpen, en de pastoor van Bemelen, pater Jos Pijpers SMA.
De mis zal muzikaal worden ondersteund door het St. Antoniuskoor.

Na afloop van de mis zal er gelegenheid zijn om kennis te maken met Mgr. Smeets.

Kerk geopend tijdens Sint Laurentiusmarkt
Tijdens de jaarlijkse Sint Laurentiusmarkt in Bemelen zal kerk zijn opengesteld. Tijdens de drukte op de antiek- en brocantemarkt kan men in de kerk even tot rust komen door even te zitten, een kaarsje op te steken en van de muziek te genieten.
Voor u zullen optreden: Miel Cornips (toetsen), zangeres Mieke Van Oppen en John De Heij op saxofoon.
Het is hun bedoeling te spelen om 13.00 uur en om 14.30 uur.

Parochiearchief
In deze tijd van clustervorming en samenwerking tussen parochies is het belangrijk dat de historie van de individuele parochies zo goed mogelijk wordt bewaard voor toekomstige generaties. Het bisdom onderstreept het belang hiervan. Onlangs organiseerde men een excursie naar het Regionaal Historisch Centrum Limburg in de Sint Pieterstraat. Daar bleek dat o.a. van de parochie Bemelen zeer weinig archiefstukken in bewaring zijn gegeven. Het kerkbestuur onderschrijft het belang van een toegankelijk Bemels archief nu gestreefd wordt naar grotere eenheden. Het kan niet zo zijn dat de parochie Bemelen dan als ‘onbeduidend’ ter zijde geschoven wordt omdat er niets over bekend is. Maar ook in onze pastorie is weinig te vinden.
Op 12 juni komt bisdomarchivaris Mart Bohnen om hierover met ons te praten. Daarom doen we ook een oproep aan de bewoners van Bemelen of u wellicht nog documenten in huis heeft die iets vertellen over de geschiedenis van de parochie in Bemelen en die zij via het archief voor de toekomst veilig willen stellen. Ook als u twijfelt, kunnen we daar altijd even over spreken.

Felicitaties voor priesterjubileum van de deken
Een delegatie van het parochiebestuur feliciteerde pastoor-deken Paul Bronneberg op 2 juni met zijn 25-jarig priesterjubileum.De pastoor nam deel aan Algemene Vergadering SMA
De pastoor nam de afgelopen weken deel aan 21e Algemene Vergadering van de SMA in Rome. Hij vertegenwoordigde hierbij het Nederlandse district van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën.
De vergadering duurde van 30 april tot 24 mei.
Tijdens zijn afwezigheid heeft pater Van Eijk de diensten in Bemelen waargenomen, waarvoor we hem erg erkentelijk zijn.
Inmiddels is de pastoor, een ervaring rijker, weer thuis gekomen in Bemelen.


Opbrengst Vastenactie
We kunnen nu al mededelen dat de Vastenactie in Bemelen € 1.258,15 heeft opgebracht. Een formidabel bedrag! Iedereen die heeft bijgedragen: van harte bedankt! Volgende maand zullen we verslag doen van de opbrengst van de totale actie van de samenwerkende parochies. Meer info over de Vastenactie: klik hier.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud