Privacyverklaring - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Kerkbestuur
In de privacyverklaring van onze parochie leest u welke persoonsgegevens de parochie verwerkt en waarom dit gebeurt. U leest in deze verklaring ook welke rechten u heeft en waar u terecht kunt met vragen.

Download de verklaring hier. DOWNLOAD
Het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018 kunt u hier downloaden.

Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?
 • De parochie registreert persoonsgegevens om in kerkelijke registers vast te leggen welke sacramenten iemand heeft ontvangen. Hieronder verstaan we in het bijzonder:
  • de registratie die verbonden is aan het ontvangen van de sacramenten van het Doopsel, Vormsel, Heilige Communie, Huwelijk en de Wijding.
  • De registraties die nodig zijn op grond van het Kerkelijk Recht.
 • Een parochie is een gemeenschap van parochianen, familie van parochianen en mensen die bij de parochie zijn betrokken. De parochie moet een administratie bijhouden om de organisatie van de parochiegemeenschap te verzekeren; hieronder verstaan we bijvoorbeeld:
  • het registreren van uw contactgegevens om via communicatiekanalen informatie en uitnodigingen te versturen over parochieactiviteiten en;
  • het bijhouden van vrijwilligerstaken en een registratie van vrijwilligers en;
  • het bijhouden van financiële administraties in verband met kerkbijdragen, schenkingen en giften en andere fondsenwervende activiteiten, maar ook financiële administraties rond grafrechten en stipendia.
 • Een parochie is een onderdeel van de Rooms Katholieke Kerk. Wij zijn als parochie altijd verbonden met andere R.-K. kerkelijke instellingen in Nederland. Als parochie dragen wij bij aan de instandhouding en juistheid van de kerkelijke ledenadministratie en archieven.
 • Een parochie heeft een parochiearchief. In het parochie archief wordt bijvoorbeeld het doopregister bewaard. De parochie kan ook persoonsgegevens bewaren in het archief als bron voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek. Dit doet de parochie alleen als zij belang heeft bij het doel van het archief.
Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud