Van de pastoor - H. Laurentiusparochie

Ga naar de inhoud

Van de pastoor

Nieuws
“Geroepen en gezonden”,
dank zij zovelen die met mij onderweg zijn!

Beste parochianen en dorpsgenoten,
Het is er dan uiteindelijk toch van gekomen, dat mijn 2020 gouden priesterjubileum kon worden gevierd. Ik vond het fijn dat pater Ambro Bakker SMA (Deken van Amsterdam) eveneens mee kon celebreren. Ook voor hem was het een feestelijke gelegenheid, want ook hij vierde zijn 2020 gouden jubileum. Ofschoon hij met zijn kerkbestuur had besloten, om het toch dit jaar niet meer te vieren, hadden wij samen al besloten om alle giften die wij bij deze gelegenheid al hebben ontvangen of nog zullen ontvangen, ter beschikking te stellen van het Sint Joseph ziekenhuis in Nkwanta, Ghana.

De weergoden waren ons weliswaar die dag niet zo gunstig gestemd, maar dat heeft geen invloed gehad op de atmosfeer gedurende de gehele dag. Zowel onze eigen dorpsgenoten alsook mijn familieleden en de vele gasten hebben het feest ook echt als uitdrukkelijk feestelijk ervaren. Onder de gasten waren onze klasgenoten en oud studenten van onze SMA opleidingstijd. Velen van hen vonden het een prettig weerzien op een unieke plaats, zoals zij Bemelen karakteriseerden. Ook waren er veel mensen aanwezig, met wie ik samen heb gewerkt gedurende de tijd dat ik nog in Ghana was. En dan natuurlijk onze eigen parochianen en dorpsgenoten die er zoveel aan hebben gedaan om van deze dag een onvergetelijke dag te maken. En daar zijn zij geheel en al in geslaagd. Nog iedere dag ontmoet ik mensen of krijg ik mails van confraters, familie, vrienden en bekenden die daarvan getuigen. Ook van hen die niet aanwezig konden zijn maar die wel het Heemkunde boekje “Geroepen en Gezonden” hebben ontvangen, hoor ik alleen maar woorden van waardering voor zoveel inzet voor deze gelegenheid.

“Dankjewel”, wil ik aan iedereen zeggen, die op welke manier dan ook heeft meegeholpen voor dit feest. De leden van het kerkbestuur zijn er al sinds verleden jaar mee bezig geweest. Zij lieten zich niet uit het veld slaan door het feit dat het verleden jaar niet door kon gaan. Integendeel zelfs. Op alle mogelijke manieren hebben zij zich ingezet voor een goede viering. En dat betrof heel wat organisatie, vooral ook vanwege de ons bekende corona omstandigheden. Maar ook de voorbereidingen van de feestelijke Misviering. De boekjes die zijn gemaakt, de bloemversieringen die zijn aangebracht, de muziek die zo mooi werd vertolkt, de liturgie die moest worden voorbereid en verzorgd door de liturgiegroep. En het begeleiden van de aanwezigen naar hun plaats door leden van het St. Antoniuskoor. Alles verliep mooi en dat werd door alle aanwezigen gewaardeerd. Jammer genoeg kon er maar een beperkt aantal mensen in de kerk aanwezig zijn. Echter, de schermen die buiten in de tenten waren aangebracht, waren voor velen een goede oplossing om toch alles te kunnen volgen en beleven. Voor sommigen was de buitentemperatuur toch wat te laag om voor langere tijd aanwezig te kunnen zijn. En dat spijt mij wel. Daarentegen heeft men ook gebruik gemaakt van de online service, zodat de viering ook thuis kon worden bekeken.

Buiten de aandacht voor de kerkelijke viering is er op ander terrein veel werk verricht ter voorbereiding. Het op orde brengen van de tuin door de Sjoefelploog, het vervaardigen en het aanbrengen van de versierselen voor de pastorie door de Damesvereniging en de Jonkheid. De installatie van apparatuur voor muziek en online. Het beschikbaar stellen en het opzetten van de tenten. Het in orde maken van alle faciliteiten voor de bediening van de gasten tijdens de receptie. Het uithangen van alle vlaggen bij de pastorie en in het dorp. Het liep allemaal op rolletjes!
Guus Urlings gaf aan, bij de uitreiking van het boekwerk wat door de Heemkunde voor deze gelegenheid was samen gesteld: “Hoe vieren wij een feest in Bemelen? Door het allemaal samen te doen! Met alle verenigingen en groepen”. En zo werd dat ook door iedereen en alle aanwezige gasten beleefd. Het werd nog eens muzikaal onderstreept door de aubade die de harmonie bracht tijdens de receptie. Voor iedereen was het een echt feestelijke ervaring. Ik kan niet genoeg benadrukken, dat ik daar erg mee verguld was. En dat ook Ambro Bakker SMA het zo heeft ervaren.

Het boekwerk dat door de Heemkunde werd vervaardigd, was voor mij een totale verassing. Het was twee dagen voor het feest al bezorgd bij alle huisgezinnen, behalve bij mij. Wel zag ik in het Misboekje staan dat mij iets zou worden aangeboden. Ter plekke was ik werkelijk volledig uit het veld geslagen. Een geweldige prestatie, niet alleen voor mijzelf, maar ook wordt eer gedaan aan de geschiedenis van de historische verhouding tussen Bemelen en de SMA. En natuurlijk ook een hoofdstuk over het jubileum project. Want dat gaat ons beiden zeer ter harte. Alom wordt deze publicatie gewaardeerd. Ik heb er dan ook veel verzonden aan familie, vrienden en bekenden die niet aanwezig konden zijn. Ook zij genieten van elke pagina!

En dan ten slotte nog even ons jubileum project. In 2020 waren wij al begonnen met onze lokale Vastenaktie samen met de ons omringende parochies. Dit zou aansluiten bij het jubileum feest. Maar dat kon toen niet door gaan. Inmiddels hadden wij het ook gepubliceerd in ons SMA contactblad “Onze Krant” (OK). Dat prikkelde veel van onze trouwe lezers. De meesten van hen kennen ons beiden. Dit jaar mochten wij trouwens ook weer de Vastenaktie verzorgen. En zo werd er toch al veel aan giften ter beschikking gesteld op ons speciale jubileum-bankrekening, voor het door ons gestelde doel. Met de aankondiging, dat het feest in Bemelen toch in 2021 zou worden gevierd, liet Bemelen zich wederom van zijn beste kant zien. Er kwamen meteen veel giften binnen van Bemelen zelf, via de speciale jubileum-bankrekening en ook tijdens de viering zelf, in de daarvoor speciaal aangebrachte brievenbus. Beiden liepen wij bij ons 40 jarig feest eenzelfde traject, en stelden toen ook al onze giften ter beschikking van het ziekenhuis. Dat kwam toen tot het fantastische bedrag van veertig duizend euro. Wij dachten: misschien wordt het dit keer wel meer. Ik kan u nu wel verklappen, dat het wellicht drie keer zo veel kan worden! Een fantastisch bedrag, waar ook Bemelen in ruime mate aan heeft bijgedragen. Eerst via de Vastenaktie en later ook door uw persoonlijke giften en giften van al onze verenigingen en groepen. Ambro Bakker en ikzelf zijn u daar zeer dankbaar voor. Met een goed gevoel dragen wij het over aan het ziekenhuis, wetend dat iedereen met sympathie voor dit project zijn of haar bijdrage heeft gegeven. Wat een geweldige ervaring. In de toekomst hoop ik nog eens naar Ghana te kunnen reizen om zelf waar te nemen, hoe deze gelden daar een goede bestemming hebben gekregen. Diverse apparatuur is al aangeschaft en momenteel is men bezig om recente giften een goede bestemming te geven.

Ook zij zijn u allen zeer dankbaar. De naam “Bemelen” staat daar letterlijk gegrift op de ziekenhuismuur, als aandenken aan uw mee leven en delen met hen. Ik wens u allemaal Gods zegen en een goede gezondheid.
Met vriendelijke groeten.
Jos Pijpers, SMA.

Via onze website kunt u de misviering terugkijken en een fotoreportage bekijken van de receptie in de pastorietuin. klik hier

Wilt u nog een (extra) exemplaar hebben van het boekje “Geroepen en gezonden” dan kunt u dat, zo lang de voorraad strekt, afhalen in de Mariakapel op in de lectuurbak van de kerk.

Op onze website vindt u ook foto’s van het St. Joseph Hospital: klik hier.

Parochie H. Laurentius - Bemelen
Terug naar de inhoud