De markteconomie voorbij

Opzet van een economie van het algemeen belang

Zodra zich een heilzaam economisch alternatief heeft aangediend, is de voortzetting van het in zichzelf onvermijdelijk, wereldwijd destructief systeem van de 'vrije' markt, van een immoreel gehalte dat zijn weerga in de geschiedenis nauwelijks kent

Die immoraliteit geldt ook bij de weigering om een politieke orde, die de 'vrije' markt begunstigt, haar legitimiteit te ontnemen

Bron: Populi terrae

ISBN: 97890-8570-937-4
NUR: 781

Uitgave: boekenbent.com, Barneveld

Eerste druk © 2011 Jo Versteijnen, Bram Snoek en Wouter Snip
Eerste eBook-versie van dit boek: aug. 2012

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming van de uitgever.

Samenvatting

Het boek ‘De markteconomie voorbij’ (ISBN: 9789085709374) van de auteurs Versteijnen, Snoek en Snip is nu ook bereikbaar als e-book op www.hoedanwel.konict.nl onder de link: ‘nieuwste boek van Jo en Bram’.

Uit het voorwoord van Rik Min: ‘Het boek geeft een interessante bijdrage aan de discussie die elke progressief hoort te voeren. Wat na het kapitalisme? Liefst in het openbaar en met zoveel mogelijk deelnemers.’

Over de inhoud:

De huidige sociale en ecologische crises zijn chronisch en bedreigen alle leven op de planeet, nu en in de toekomst. Steeds meer blijkt dat de ‘vrije’ markteconomie een bodemloze put is, dat de kosten hoger zijn dan de baten, en dat haar enige overlevings­kansen gelegen zijn in het parasiteren op mens en natuur. En de politiek? Hozen op de zinkende Titanic.

De ‘vrije’ markteconomie en het neoliberale groeimodel zijn aan het einde van hun Latijn, ze hebben hun grens bereikt. Dat is trouwens het lot van iedere geldeconomie. Dit boek, ‘de markteconomie voorbij’ wijst op het ‘waarom’ van dit onvermijdelijk onheil, schetst de noodzaak en trekt de lijnen van een fundamenteel ander model, namelijk het postkapitalisme, als alternatief voor de desastreuze ‘vrije’ markt.

Deel I handelt over het nog nauwelijks aanwezige besef dat het kapitalisme en de ‘vrije’ markt per definitie niet in dienst kunnen staan van het algemeen belang. Dit vindt een bevestiging in verwijzingen naar recente religieuze, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen.

Deel II gaat in op de vraag waarom het kapitalisme in zichzelf destructief en rampzalig is.

Deel III bespreekt het postkapitalistisch alternatief als een systeem in dienst van het algemeen belang, en hoe de consumptie beperkt blijft binnen de draagkracht van mens en milieu zonder in te boeten aan kwaliteit van leven.

Deel IV bespreekt enkele suggesties voor een (geleidelijke) overgang naar dat alternatief.

Het geheel wordt voorafgegaan door elf stellingen over de ‘vrije’ marktterreur.

De bedoeling van het boek is de discussie over het postkapitalisme te entameren en te stimuleren. De e-book versie is gratis in te zien en te downloaden.