Roel Visser
Fotograaf


De informatie, tekst, afbeeldingen en foto’s op deze website en de bijbehorende
subsites en de vormgeving daarvan zijn beschermd onder de Auteurswet, de
databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke
uitzondering mag niets daarvan worden verveelvoudigd (‘framing’ daaronder
begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. (Roel Visser)