Mededelingen seizoen 2021- 2022

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht op  secretaris@vabb.nl

Pagina 2

Pagina 3

Verslag van de vergadering van de leden van het VABB op vrijdag 30 juli 2021.

 

Voorzitter Hans Berndsen, even weggerukt uit zijn voorbereidingen voor de op handen zijn­de vakantie, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij verklaart even het doel van deze vergadering, namelijk de voorbereiding voor de start van de competities van het seizoen 2021-2022.

We staan even stil bij de biljarters, die ons in de afgelopen tijd zijn ontvallen: Loek Stomps, Karel van Soest en Ben van IJsseldijk; we houden even een minuutje stilte.

 

Competities 2021-2022.

Van diverse kanten is het verzoek gekomen het aantal spelers van de libre-teams te verlagen van 6 naar 5. Voor sommige leden is het anders uitermate moeilijk, of zelfs onmogelijk, om een volwaardig team op de been te brengen.

Tegengeworpen wordt, dat teams die ‘ruim’ in de spelers zitten mensen kunnen verliezen als die niet regelmatig kunnen spelen. Teams herindelen is ook niet zo eenvoudig; vaak is zo’n team een hechte vriendengroep, waar je niet zo maar mensen uit kan halen.

Ook is men bevreesd, dat wedstrijden te snel zijn afgelopen en men na een uurtje of zo al­weer op straat staat.

Om dit laatste op te vangen is afgesproken, dat we aan het eind van de 1e periode bekijken of het nodig is de moyenneberekening op 40 in plaats van 35 beurten te zetten. Dan gaat het aantal te maken caramboles iets omhoog en duren de partijen dus ook wat langer.

Uiteindelijk wegen de voordelen zwaarder dan de nadelen en wordt besloten de libre-teams voortaan uit 5 spelers te laten bestaan.

Als gevolg hiervan moet ook de regeling ter zake van dubbelspelers en invallers worden herzien. Gelijk blijft, dat een team maximaal 2 dubbelaars of 2 invallers mag inzetten, maar het vereiste van tenminste 4 spelers van het eigen team wordt verlaagd naar 3.

 

In principe wordt voor het bepalen van de moyennes teruggegrepen naar de eindstand van de laatste gespeelde competitie; daarmee willen we in september aanstaande ook van start gaan.

Te dier zake is er een voorstel gekomen om het moyenne van de spelers in de libre-competitie te verlagen met 10%, omdat men na zo’n lange periode van stilstand het laatst genoteerde moyenne niet zal halen.

Na een heftige discussie tussen voor- en vooral tegenstanders wordt besloten dit niet te doen, maar de herberekening van de moyennes aan het einde van de 1e periode af te wachten.

 

De libre-competitie start in de week van 6 september en eindigt begin mei 2022. Er zijn 3 periodes voorzien.

 

Voor de driebanden-competitie is er slecht nieuws: de zaal van RDK is niet meer beschik­baar.

Er zijn 11 teams aangemeld, die verdeeld worden in 2 poules. Alles bij ASSV spelen lijkt geen optie. Als tweede locatie wordt voor BOKO Zaandam gekozen. Jan Faas gaat daar het een en ander voor regelen. We horen ongetwijfeld nader van hem.

Het maximaal te gebruiken aantal beurten van een driebandenpartij wordt op 35 beurten vastgezet.

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring