WEDSTRIJD,SPEL EN ARBRITRAGE H1

hoofdstuk 1                    teamcompetities

 

 

RUBRIEK  A :    organisatorische bepalingen

 

 

Artikel 1                         Organisatie

Door het Bondsbestuur wordt jaarlijks, ter goedkeuring, een seizoenplan voorgelegd aan de bondsverga­dering, waarin alle door het Verbond te organiseren competities en toernooien zijn vastgelegd.

 

2.     Door het Verbond wordt jaarlijks een teamcompetitie georganiseerd voor het behalen van kampioen­schap­pen in de spelsoorten libre en driebanden.

 

3.     Het Bondsbestuur draagt zorg voor een aantrekkelijke en uitdagende organisatievorm van de teamcom­pe­tities.

 

4.     Het seizoenplan wordt door de competitieleider nader uitgewerkt in evenwichtige competitieroosters voor libre en driebanden

 

5.     Vervallen.

 

Zowel in de teamcompetitie libre als driebanden wordt gespeeld in één of in meerdere poules. De compe­ti­tieleider stelt jaarlijks een gevarieerde poule-indeling vast. Afhankelijk van het aantal deelnemende teams spelen zij twee- of driemaal tegen elkaar. Aan het einde van het seizoen speelt/spelen het/de hoogst geklasseerde team/teams van elke poule in een finale om het Algeheel Kampioenschap Libre dan wel Algeheel Kampioenschap Driebanden.

Jaarlijks worden door de Periodekampioenen uit de teamcompetitie libre halve-finale en finale wedstrijden gespeeld om de Wim Fischer Plaquette.

 

Een competitiewedstrijd wordt gespeeld onder verantwoordelijkheid van de thuisspelende teamleider. Hij is verantwoordelijk voor een correcte toepassing en handhaving van de algemene spel- en arbitrage­be­pa­lingen en voor een goed en prettig verloop van de aan zijn zorg toevertrouwde wedstrijd.

 

Artikel 2                         Vaststellen aantal te maken caramboles

1.     Voor de teamcompetitie libre wordt het aantal te maken caramboles berekend op basis van 35 beurten maal het vastgestelde persoonlijk gemiddelde.

Aan het einde van het seizoen vindt er voor elke speler aan de hand van de gerealiseerde uitslagen een herberekening plaats van het persoonlijk gemiddelde. Regels daarbij zijn:

             a.           vervallen

             b.           Een minimum aantal te maken caramboles van 22.

Alle gespeelde partijen [ten minste 4] in het seizoen worden meegerekend.

vervallen

 

2.     Voor de teamcompetitie driebanden wordt het aantal te maken caramboles berekend op basis van 30 beurten maal het vastgestelde persoonlijk gemiddelde.

Aan het einde van het seizoen vindt er voor elke speler aan de hand van de gerealiseerde uitslagen een herberekening plaats van het persoonlijk gemiddelde. Regels daarbij zijn:

             a.           De maximale partij lengte is 35 beurten .

                          Indien de partij dan nog niet ten einde is maakt de tweede speler de gelijkmakende beurt vanaf de begin popsitie.Degene die na 35 beurten de bhoogste scoringspercentage

                          (aantal te maken caraboles gerelateerd aan het aantalgemaaktecaraboles) wint de partij. Gelijk spel is mogelijk.

             b.           Een minimum aantal te maken caramboles van 7.

             c.           Alle gespeelde partijen [ten minste 4] in het seizoen worden meeberekend.

 

 Artikel 3                        Puntenwaardering

In zowel de teamcompetitie libre als driebanden is de volgende puntenwaardering van kracht:

a.     een gewonnen partij telt voor 2 wedstrijdpunten,

       een  gelijkspel voor 1 wedstrijdpunt

       een verloren partij voor 0 wedstrijdpunten.

             b.           De uitslag van een wedstrijd wordt bepaald door de som van de behaalde wedstrijdpunten

             c.           Alle behaalde wedstrijdpunten tellen mee in de competitiestand.

 

2.     Indien teams gelijk eindigen in wedstrijdpunten en ook het onderlinge resultaat van deze teams geen uit­slag geeft, geschiedt de plaatsbepaling, indien dat van belang is, door het spelen van een beslis­singswedstrijd.

 

3.     Aan een speler die zijn partij in 28 of minder beurten weet uit te maken wordt één bonuspunt toegekend. In geval van een gelijkspel in 28 of minder beurten ontvangen beide spelers één bonuspunt. De behaalde bonuspunten worden per team weergegeven in een bonuspuntenklassement. Dit klas­sement staat in geen enkel verband met de klassementen voor wedstrijdpunten.

 

 Artikel 4                        Communicatie

1.     Alle deelnemers aan de teamcompetities ontvangen het V.A.B.B.-wedstrijdenboek, waarin opgenomen alle relevante informatie over de competitieprogramma’s, de deelnemende verenigingen en  teams, speeldata en locaties.

 

       Wekelijks worden er uitslagen en standenlijsten opgemaakt. Deze worden per e-mail of per post toe­ge­zonden aan de teamleiders en overige betrokkenen en gepubliceerd op de website.

 

Artikel 5                         Gedrag

1.     Tijdens de wedstrijdavond dient elke deelnemer zich correct en sportief te gedragen, zodanig dat de par­tij­en in goede sfeer en ongestoord kunnen plaatsvinden.

 

2.     Van deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en blijven tot de laatste partij is afgelopen. Is dit om enigerlei reden niet mogelijk dan dient de wedstrijdleider hiervan op de hoogte te zijn.

 

3.     Deelnemers die door overmacht  niet 15 minuten voor aanvang aanwezig kunnen zijn worden geacht hier­over, zo mogelijk vooraf, contact op te nemen met de wedstrijdleiding ter plaatse.

 

 Artikel 6                        Sancties

1.     Eventueel noodzakelijke correctie of sanctie naar aanleiding van onbehoorlijk gedrag is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de wedstrijdleiding ter plaatse, vervolgens van de desbetreffende vereniging en tot slot van het Bondsbestuur.

 

 

 

 

 

 

RUBRIEK  B:     algemene bepalingen

 

 

Artikel  1                        Aantal speeltafels

Aangesloten verenigingen dienen over tenminste twee tafels van goede kwaliteit te beschikken.

 

Artikel  2                        Materiaal

Het materiaal waarop wordt gespeeld bestaat uit tafels, waar­van de afmeting van het speelvlak 230x115 cm is. Om te bepalen waar de ballen moeten worden geplaatst bij het begin van de partij en bij vastliggen of uitsprin­gen der ballen zijn 5 vaste punten [acquitten] op het speelvlak aange­bracht. Drie daarvan liggen op een denk­beel­dige lijn die het vlak in de lengte middendoor deelt en verdelen dit in vier gelijke stukken van elk 57,5 cm. Op de afstootlijn, door het benede­n-acquit evenwijdig aan de korte band, liggen de overige op 18,5 cm links en rechts van het beneden-acquit.

Het speelvlak dient door verwarming vochtvrij gehouden en door lampen goed verlicht te worden.

 

Artikel  3                        Spel- en materiaalverzorging

De ontvangende vereniging zorgt voor goed spelmateriaal, het aanbrengen daarop van de juiste kaders, de tel lijsten en is verantwoordelijk voor de arbitrage.

 

Artikel  4                        Spelersopstelling

a.     De teamleider van de bezoekende vereniging geeft - tot uiterlijk 2 werkdagen voor de speeldatum - aan de wedstrijdleiding van de ontvangende vereniging de namen en moyennes door van de spelers en de reserves die zijn opgesteld.

b.     Indien gedurende de hierboven genoemde termijn van 2 werkdagen zich omstandigheden voordoen waar­­door de wedstrijd geen doorgang zou kunnen vinden dient de betrokken teamleider daarvan onver­wijld mededeling te doen aan de teamleider van het andere team.

 

Artikel  5                        Tegenopstelling

De wedstrijdleider van de ontvangende vereniging zal spelers opstellen, waarvan het moyenne dat van de tegen­stander zoveel mogelijk benadert. Hij zal daartoe voor aanvang van de wedstrijd overleg plegen met de be­zoekende teamleider.

Deze bezoekende teamleider heeft het recht zijn opstelling zodanig te wijzigen - met inbegrip van de reser­ves - dat betere moyenneverhoudingen ontstaan.

 

Artikel  6                        Bijhouden tellijsten

Het bijhouden van de tellijsten en het scorebord wordt gedaan door de uitspelende vereniging.

De geschreven tellijst is bindend. Bij eventuele verschillen in en geschillen over de noteringen beslist de arbiter, zo nodig in overleg met de beide teamleiders.

 

Artikel  7                        [On]volledig team

Libre:

Een wedstrijd van de teamcompetitie libre behelst 5 partijen.

Iedere speler van een team speelt in principe één partij, zodat een team dat aan de competitie deelneemt derhalve bestaat uit 5 spelers, eventueel met gebruikmaking van één of meerdere reserve­spelers [zie artikel 8].

De uitslag van een competitiewedstrijd is alleen dan rechtsgeldig wanneer:

             - die gespeeld wordt door ten minste 3 spelers per team.

             - tenminste 3 partijen worden gespeeld door spelers uit het eigen team.

Driebanden:

Een wedstrijd van de teamcompetitie driebanden behelst 3 partijen.

Iedere speler van een team speelt in principe één partij, zodat een team dat aan de competitie deelneemt derhalve bestaat uit 3 spelers, eventueel met gebruikmaking van een  reserve­speler [zie artikel 8].

De uitslag van een competitiewedstrijd is alleen dan rechtsgeldig wanneer die gespeeld wordt door ten minste 2 spelers per team.

 

Artikel  8                        Dubbelpartijen en invallers

Het staat een team vrij om, met inachtname van hetgeen in artikel 7 van deze rubriek is bepaald, de plaats van [een] ontbrekende speler[s] te laten innemen door [een] andere speler[s] uit het eigen team [dubbelpartij], dan wel door [een] speler[s] uit een ander team van hetzelfde lid [invaller]. Een combinatie van deze twee mogelijkheden is toegestaan.

 

Het inzetten van dubbelspelers en invallers is beperkt tot:

             - per wedstrijd:                 voor de librecompetitie:                             2 dubbelpartijen en/of 2 invaller       (Combinatie is mogelijk ,maar voor niet meer dan 2 partijen )

                                                    voor de driebandencompetitie:                 1 dubbelpartij  of 1 invaller

 

             - per speelperiode:          voor de librecompetitie:                             4 dubbelpartijen

                                                    voor de driebandencompetitie:                  2 dubbelpartijen

 

Het dient op de wedstrijdbriefjes duidelijk te worden aangegeven wanneer het om een dubbelpartij dan wel een invalbeurt gaat.

Het aanwijzen van dubbelspelers en voorstellen van invallers dient in overleg tussen de teamleiders vóór aan­vang van de wedstrijd te geschieden. Dubbelpartijen worden als laatste gespeeld nadat de reguliere partijen ge­speeld zijn.

Uitgesloten van het spelen van dubbelpartijen en invalbeurten zijn spelers waarvan het moyenne na de eerste 4 gespeelde partijen nog niet definitief is vastgesteld [zie artikel 13 van deze rubriek].

 

In incidentele gevallen van overmacht kan hier, na overleg met de wedstrijdleiding, van worden afgeweken.

 

Artikel  9                        Uitstellen wedstrijden

Indien om enigerlei reden een competitiewedstrijd niet op de vastgestelde datum kan worden afgewerkt kan deze in overleg tussen de desbetreffende teamleiders worden uitgesteld. Na een besluit tot uitstel dienen de teamleiders terstond een nieuwe  speeldatum vast te stellen, die dient te liggen binnen dezelfde speelperiode als waarin de oorspronkelijke wedstrijd viel. Als dit niet mogelijk is dient in overleg met de wedstrijdleiding een datum te worden vastgesteld.

 

Artikel 10                       Moyenne-dispensatie

Elke speler heeft het recht met een hoger moyenne te spelen dan het voor hem berekende. Hij dient dit tijdig - dat wil zeggen vóór herberekening – aan de competitieleider bekend te maken.

 

2.     In bijzondere gevallen [bijvoorbeeld na langdurige ziekte, ongeval, etc.] kan een lid moyenneverlaging voor een speler vragen. Als dit wordt toegestaan mag de speler na publicatie deelnemen met het nieuwe moyenne

 

Artikel 11                       Spelersovergang

                                    Vervallen

 

Artikel  12                      Nieuwe  spelers

Nieuwe spelers mogen in elk seizoen worden aangenomen en opgegeven tot 1 oktober. Daarna is toestem­ming vereist van het bondsbestuur.

 

Artikel 13                         Moyennevaststelling nieuwe  spelers

1. Nieuwe spelers en spelers die in het voorgaande seizoen niet, of minder dan 4 par­tijen hebben gespeeld, be­ginnen de competitie met een door hun vereniging opge­geven moyenne. Dit moyenne wordt gedurende de eer­ste 4 partijen per partij steeds herzien.

Deze moyenne-bepalende partijen dienen vóór het einde van de eerste competitie­helft te worden gespeeld.

De resultaten van deze partijen worden door de leider van het betrokken team bijgehouden op een daartoe ver­strekt formulier en volgens de daarop vermelde wijze afgehandeld.

Het is deze spelers niet toegestaan gedurende deze periode dubbelpartijen te spelen of in een ander team in  te vallen.

 

2. Na afloop van de onder 1. genoemde periode wordt voor bedoelde spelers het moyenne nogmaals door de competitieleiding herzien nadat zij in totaal 8 partijen hebben gespeeld.

Invalbeurten en het spelen van dubbelpartijen zijn in deze tweede periode toegestaan.

 

Artikel 14                       Wedstrijdformulieren/uitslagen

De uitslagen van de gespeelde partijen worden ingevuld op het wedstrijdformulier. Beide teamleiders teke­nen voor akkoord en behouden een kopie van het formulier.

De uitslagen van de gespeelde partijen dienen per post, telefoon, fax of e-mail te worden doorgegeven aan een door het Bondsbestuur daartoe vastgesteld adres. De uitslagen dienen uiterlijk aan het einde van de week  waarin de wedstrijd heeft plaats gevonden op dit adres bekend te zijn.

 

N.B.:

Bij gebruik van fax of e-mail dient het origineel van het wedstrijdformulier te allen tijde te worden nage­zonden.

 

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring