Privacyverklaring (AVG)

Privacy protocol van het Verbond van Amsterdamse Bedrijfs Biljartverenigingen

 

Vooraf

Het Verbond van Amsterdamse Bedrijfs Biljartverenigingen (verder te noemen het VABB) hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het VABB legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de organisatie van de activiteiten van het Verbond.

 

Algemeen

Het VABB is een vereniging waarvan een aantal biljartverenigingen lid is.

Het VABB organiseert ieder jaar competities en toernooien, waaraan respectievelijk teams of individuele spelers van de leden kunnen deelnemen. Hiertoe geven de leden vóór aanvang van het speelseizoen hun teams en spelers door aan het VABB.

Het VABB heeft geen eigen fysieke vestiging en bestaat uit de aangesloten leden, een Bondsbestuur (vijf leden) een Bondsvergadering.

Voor de competities en toernooien wordt gebruik gemaakt van de lokaliteiten van de leden.

 

Welke persoonsgegevens verzamelt het VABB

Van de leden worden de persoonsgegevens verzameld en gepubliceerd van de contactpersonen en overige bestuursleden te weten naam, adres, telefoonnummer en mailadres.

Ten behoeve van bovengenoemde opgave voor deelname aan competities en toernooien worden de gegevens (naam, adres, telefoonnummer en mailadres) verzameld en opgeslagen van de teamleden en individuele spelers.

Het VABB vraagt nooit om zogeheten bijzondere persoonsgegevens zoals BSN, geloof, politieke voorkeur, en dergelijke.

 

Voor welk doel worden deze persoonsgegevens verzameld

Ieder jaar, vóór de start van de competities en toernooien, publiceert het VABB een wedstrijdenboek, zowel fysiek (op papier) als digitaal (op de website). Iedere deelnemer aan deze competities en toernooien krijgt een wedstrijdenboek op naam (met adressticker).

In het wedstrijdenboek (fysiek en digitaal) worden ook de persoonsgegevens van teamleiders gepubliceerd zodat men elkaar kan informeren over opstellingen en mutaties.

De wedstrijdsecretaris draagt zorg voor de registratie en publicatie van de resultaten van de competities en toernooien. Inclusief overzichten van de standen worden deze registraties vermeld op de website en per e-mail verstuurd aan de betrokken teamleiders en toernooideelnemers.

De penningmeester gebruikt (een deel van) de ontvangen persoonsgegevens om jaarlijkse of tussentijdse rekeningen te kunnen sturen aan de leden.

 

Verstrekking aan derden

Het VABB verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Waar worden de gegevens bewaard en beveiliging

De bestuursleden die persoonsgegevens van de leden verwerken op hun computer, hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op hun systeem en garanderen dat derden die gegevens niet in kunnen zien;

wanneer andere bestuursleden van het VABB (digitaal) in het bezit worden gesteld van overzichten met persoonsgegevens hanteren die eveneens het gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;

eventuele fysieke overzichten met persoonsgegevens worden, niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking, in afgesloten kasten bewaard en na de bewaartermijn zorgvuldig vernietigd;

er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

wanneer het VABB e-mailberichten verstuurd een meerdere adressen, zullen de geadresseerden altijd worden opgenomen in de ‘rubriek’ BCC.

 

Bewaartermijnen

Het VABB bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Website

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst.

.

Rechten

Degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt hebben recht op inzage, correctie of verwijdering ervan. Tevens kan er bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Een dergelijk verzoek of bezwaar kan per mail worden verstuurd aan secretaris@vabb.nl

 

Klachten

Men heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als iemand naar aanleiding van ons privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

 

Amsterdam,juli 2018.

 

 

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring