Tekstvak: Tips voor een correcte en prettig verlopende arbitrage

1. Bedenk dat je een dienende taak hebt. Je staat nooit te arbitreren voor je eigen eer en glorie. Gedraag je daar dus ook naar en toon de bereidheid de spelers te helpen, wanneer       daarom wordt gevraagd door de speler. Cijfer je eigen belangen dus weg. Een goed arbiter valt op door zo weinig mogelijk op te vallen.

 

2. Ga tijdens de partij niet als een "stofzuigertje" over het biljart om alle pluisjes e.d. te verwijderen. Dit is zeer storend en had vóór aanvang van de partij moeten gebeuren. Tijdens de partij dient dit uitsluitend op verzoek van de speler te geschieden.

 

3. Tel op een zodanig geluidsniveau dat de zittende speler, de schrijver, de eventuele 2e arbiter, de teamgenoten en het aanwezige publiek kunnen horen wat je zegt. Ook als er op meerdere tafels tegelijk wordt gespeeld. Ten eerste is dit gewoon nodig voor een correct verloop van de partij en ten tweede heeft het als voordeel dat iedereen zich erbij betrokken voelt. Hierdoor voorkom je geroezemoes met vragen zoals: "Hoeveel heeft-ie d'r?" of "Hoeveulmottiedurnog?"

 

4. Ga nooit "in het stootbeeld" van de speler staan, tenzij het echt niet anders kan. Dit leidt namelijk onherroepelijk af. Stel je daarentegen zodanig op, dat je alle mogelijk te maken fouten kunt constateren. Hierbij valt b.v. tijdens de afstoot te denken aan touché, biljardé en het houden van minimaal één voet op de vloer. Na de afstoot, tijdens de loop van de speelbal, kun je vervolgens naar bal 3 lopen om de carambolage te kunnen waarnemen.

 

5. Sta zo stil mogelijk en maak jezelf niet breder dan je bent tijdens het aanleggen en afstoten door de speler. Het pontificaal wijdbeens gaan staan met je handen gekruist voor je edele delen is echt géén fraai schouwspel.

 

6. Ga ook niet "in de ruimte" van de speler staan. Geef hem voldoende ruimte om zich vrij te kunnen voelen in al zijn bewegingen. Ga je te dichtbij staan, dan kan dat een zeer benauwende uitwerking hebben.

 

7. Houd je aandacht en je ogen voortdurend op de speeltafel gericht, zodat je niets mist. Ga dus niet staan kletsen met anderen en bemoei je niet met wat er om je heen gezegd en gedaan wordt. Dit leidt jezelf en de speler af.

 

8. Het annonceren dient eigenlijk te geschieden in de taal van herkomst, de Franse taal. Probeer dit zo goed mogelijk te doen, want Franse uitdrukkingen "op z'n plat Hollands" klinken voor geen meter. Helaas moet ik constateren dat er onder gediplomeerde arbiters met een jarenlange ervaring, mensen zijn die er een slechte uitspraak van biljarttermen op na houden. Dit vind ik jammer en storend. Indien je niet zeker bent van jezelf, vraag het dan gerust.

 

9. Begin bij het annonceren van het aantal gemaakte caramboles van een speler altijd met "Noteren" en noem dus niet eerst het aantal. Dit heeft namelijk een functie. Met de annonce "Noteren", op duidelijk hoorbare toon, trek je eerst de aandacht van de schrijver, zodat hij niet meer hoeft te vragen naar het aantal.

 

10. In geval van een geconstateerde fout van een speler, b.v. een biljardé, dien je resoluut te zijn in je beoordeling en je annonce. Zeg: "Noteren ... <aantal caramboles> ... <naam v.d. speler> ... <aantal caramboles>". Pas wanneer de betreffende speler vraagt waarom hij wordt afgeteld, noem je de reden, maar ga daarover niet in discussie. Of je het nu wel of niet goed hebt geconstateerd, is niet relevant. Jij hebt als arbiter naar eer en geweten een beslissing genomen, die dient te worden gerespecteerd door de betreffende speler. Punt.
N.B. Voorwaarde is natuurlijk wel, dat je goed stond opgesteld voor een onbelemmerde waarneming.

 

11. Heb je onverhoopt zelf iets niet (goed) kunnen waarnemen, door b.v. een niesbui of door een verkeerde opstelling en geeft de zittende speler te kennen dat jouw constatering onjuist is geweest, dan staat niets je in de weg te zeggen "Herstel ... <aantal caramboles>" en vervolgens de afgetelde speler te laten doorspelen.

 

12. Wees alert op (onervaren, onachtzaam of onkundig) bedieningspersoneel, dat plotseling vóór je langs zou kunnen komen lopen, waardoor jou het zicht op de tafel wordt ontnomen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor alle betrokkenen. Probeer dit dus altijd te voorkómen.

 

13. Blijf altijd correct en laat je niet intimideren of meeslepen in een discussie, hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Een arbiter dient te allen tijde onpartijdig en ongenaakbaar te zijn in zijn optreden.

 

14. Houd altijd voor ogen dat een arbiter ook een voorbeeldfunctie heeft, waarvan de impact op spelers en publiek groter is dan je je misschien realiseert. Een arbiter die erbij staat als een zoutzak, zonder strikje, met het vestje open en de handen in z'n zakken, is een regelrechte aanfluiting voor de biljartsport in het algemeen en voor de overige aanwezigen in het bijzonder.

 

 

 

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring