Persoonlijke Kampioenschappen

hoofdstuk 3     persoonlijke   kampioenschappen

 

 

RUBRIEK  E:     organisatorische bepalingen

 

 

Artikel 1                         Organisatie

1.     Door het Verbond wordt jaarlijks een toernooi georganiseerd voor het behalen van individuele kampi­oen­schappen in de spelsoorten libre, bandstoten en driebanden

 

Deze toernooien maken deel uit van het seizoenplan, hetwelk jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bondsvergadering.

 

Deelname aan de persoonlijke kampioenschappen staat open voor alle leden van de aangesloten vereni­gingen.

 

4.     Opgave tot deelname is mogelijk tot aan de door het Bondsbestuur vastgestelde sluitingsdatum voor in­schrijving en dient bij voorkeur schriftelijk te geschieden.

 

De betaling van de door het Bondsbestuur vastgestelde inleggelden dient collectief per vereniging te ge­schieden. Hiertoe ontvangen de verenigingen van de penningmeester een factuur. Het verschuldigde be­drag dient 14 dagen na dagtekening  van de factuur op de girorekening van het Verbond bijgeschreven te zijn.

 

6.          a.          Aan de hand van de ontvangen aanmeldingen vindt de indeling van deelnemers plaats.

               Op basis van ieders persoonlijk moyenne, berekend over de voorgaande twee kalenderjaren, wordt een startmoyenne vastgesteld, aan de hand waarvan van hoog naar laag een lijst wordt samenge­steld, waaruit groepen geformeerd worden.

 

             b.           Het aantal te maken caramboles wordt voor iedere deelnemer berekend op basis van 30 beurten maal het onder a. berekende startmoyenne. Dit aantal geldt voor het gehele toernooi.

 

             c.           In tenminste 6 wedstrijden worden de voorrondes gespeeld. De 4 hoogst geklasseerde spelers in elke groep spelen de finale.

 

             d.           In de finales spelen de 4 deelnemers uit elke groep éénmaal tegen elkaar [halve competitie].

 

7.      Het Bondsbestuur stelt voor alle speeldata en lokaties een wedstrijdleider aan. Deze is verantwoordelijk voor een vlotte uitvoering van het vastgestelde programma. Hij regelt in overleg met de deelnemers de arbitrage, controleert of de tellijsten juist zijn ingevuld en zorgt voor een correct en prettig verloop van de aan zijn zorg toevertrouwde wedstrijden.

 

      Artikel 2                   Puntenwaardering

1.   De volgende puntenwaardering is van toepassing:

 

1.      een gewonnen partij telt voor 2 wedstrijdpunten, een  gelijkspel voor 1 wedstrijdpunt en een ver­loren partij voor 0 punten.

2.      rangschikking vindt plaats van hoog naar laag aan de hand van het totaal van de behaalde wed­strijd­punten.

3.      bij een gelijk aantal wedstrijdpunten wordt een verdere verdeling gemaakt aan de hand van het ge­realiseerde moyennepercentage [het over alle voorwedstrijden verkregen moyenne gerelateerd aan het startmoyenne], berekend in hele procenten.

4.      wanneer in de finales door een gelijk aantal behaalde wedstrijdpunten geen kampioen kan worden aangewezen, ook niet met toepassing van het moyennepercentage [het over alle finalepartijen ver­kregen moyenne gerelateerd aan het startmoyenne], zal de wedstrijdleiding een baragepartij laten spelen.

 

Artikel 3                         Partij-aanvang

Voor ieder wedstrijd wordt door beide spelers met het zogenaamde ‘trekken’ bepaald wie beginnen mag:

beide spelers stoten, tegelijker tijd, een bal, in een rechte lijn, van de ene korte-bandzijde eenmaal naar de korte band aan de overkant en weer terug;

 degene van wie de bal het dichtst bij de eerstgenoemde korte band blijft liggen heeft het recht te be­palen wie met de acquitstoot de wedstrijd mag beginnen.

 

Artikel 4                         Communicatie

1.     Alle deelnemers ontvangen van de toernooileiding bericht over de indeling, de data waarop gespeeld zal worden en de betreffende locaties.

 

2.     Alle deelnemers ontvangen van de voor- en de finalewedstrijden uitslagenlijsten. Daarnaast zal deze in­for­­matie via de VABB-website aan belangstellenden worden aangeboden.

 

Artikel 5                         Gedrag

1.     Tijdens de wedstrijdavond dient elke deelnemer zich correct en sportief te gedragen, zodanig dat de par­tijen in goede sfeer en ongestoord kunnen plaatsvinden.

 

2.      Van deelnemers wordt verwacht dat zij minimaal 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn. Is dit om enigerlei reden niet mogelijk dan dient dit vooraf aan de wedstrijdleiding te worden gemeld.

 

3.      Deelnemers die door overmacht  niet 15 minuten voor aanvang aanwezig kunnen zijn worden geacht zo spoedig mogelijk hier­over contact op te nemen met de wedstrijdleiding ter plaatse.

 

4.      Komen deelnemers naar aanleiding van een plausibele reden te laat en na het aanvangstijdstip dan zal de wedstrijdleiding ter plaatse beoordelen of het nog mogelijk is de betreffende deelnemer zijn partijen te laten spelen.

 

Artikel 6                          Sancties

Het Bondsbestuur kan ingeval van wangedrag door deelnemers, na hoor en wederhoor, overgaan tot het op­leggen van sancties, bestaande uit een berisping, een geldboete of uitsluiting voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Als wangedrag wordt in ieder geval aangemerkt het zonder afzeggen –als speler of resevespeler- niet ver­schijnen.

 

 

Alle voorgaande reglementeringen zijn door deze uitgave ver­vallen.

 

 

Amsterdam,  mei  2004.

 

Namens het bestuur,

Loek Stomps, voorzitter

 

 

Opgenomen wijzigingen sinds  de Bondsvergadering van mei 2004

 

2006:     afschaffing 10% extra voor dubbelspelers

2008:     invoering reservespelers

2008:     invoering persoonlijk procentueel gemiddelde [P.K.]

2009:     afschaffing individuele bonuspuntenlijst

2009:     herziening opzet P.K.

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring