WEDSTRIJD,SPEL EN ARBRITRAGE   H3

RUBRIEK  D:     arbitrage

 

 

Artikel 1            De arbiter

De arbiter heeft tot taak een partij, met uitsluiting van anderen, te leiden. Hij houdt daarbij strikte neutraliteit in acht.

Hij heeft de vrijheid hulp en advies te vragen aan de schrijver. De uiteindelijke beslissing blijft echter steeds aan de arbiter voorbehouden.

 

Hij vermaant een speler indien deze zich niet houdt aan de bepalingen van dit Reglement of aan zijn aanwijzingen. Negeert de speler deze vermaning dan meldt hij dat terstond bij de wedstrijdleider.

RUBRIEK  D:     arbitrage

 

 

Artikel 1            De arbiter

De arbiter heeft tot taak een partij, met uitsluiting van anderen, te leiden. Hij houdt daarbij strikte neutraliteit in acht.

Hij heeft de vrijheid hulp en advies te vragen aan de schrijver. De uiteindelijke beslissing blijft echter steeds aan de arbiter voorbehouden.

 

Hij vermaant een speler indien deze zich niet houdt aan de bepalingen van dit Reglement of aan zijn aanwijzingen. Negeert de speler deze vermaning dan meldt hij dat terstond bij de wedstrijdleider.

3.      De arbiter heeft het recht de partij te onderbreken wanneer de omstandigheden hem daartoe aanlei­ding geven.

 

4.      Hij telt duidelijk en verstaanbaar de door de speler gemaakte caramboles. Na beëindiging van de beurt annonceert hij ‘Noteren, [aantal gemaakte caramboles], [naam van de speler], [nogmaals aantal ge­maakte caramboles]’.

Hij annonceert indien nodig de hoek- en kaderposities, geeft aan of de speelbal vastligt tegen één en/of beide andere ballen en/of een band, en vermeldt het resterende aantal te maken caramboles vanaf 5 [3 bij  driebanden] met de annonce ‘en nog ….’ na het aantal gemaakte caramboles.

Wanneer door zijn annonce als hierboven bedoeld direct of indirect de speelbal als zodanig wordt aangewezen mag dit feit de annonce niet in de weg staan.

 

De arbiter mag een speler niet attent maken op een fout die hij op het punt staat te begaan. Alleen als dit in de ogen van de arbiter voor een goed verloop van het spel noodzakelijk is, of wanneer beide spelers hem vóór aanvang van de partij dit uitdrukkelijk hebben verzocht mag hij van deze regel afwijken.

 

Op verzoek van de aan de beurt zijnde speler dient de arbiter hem de gemerkte bal aan te wijzen in het geval het merkteken niet zichtbaar is, ook al is de gemerkte bal de speelbal van die speler.

 

De arbiter mag zijn beslissing herroepen zolang de [volgende] speler het spel nog niet hervat heeft. Vervolgt de speler zo snel zijn beurt dat de arbiter niet de gelegenheid kreeg zijn beslissing te her­roepen dan is hij toch bevoegd tot herroepen alsof de speler zijn beurt nog niet had vervolgd.

 

De arbiter is verplicht op verzoek van de speler zijn beslissing te motiveren. Aan het eenmalig verzoek van de speler zijn beslissing te heroverwegen dient hij gehoor te geven.

 

De arbiter dient zich gedurende het spel zodanig op te stellen en te verplaatsen dat hij zo weinig mo­ge­lijk hinder veroorzaakt voor de speler, de schrijver en de andere speler. Hij stelt zich daarbij zo op dat hij duidelijk kan vaststellen of de spelregels in acht worden genomen en of een carambole al dan niet tot stand komt.

 

Artikel 2                         De schrijver

1.      De schrijver noteert duidelijk en nauwkeurig de tellingen van de arbiter, zowel op een tellijst als op het scorebord. Hij gaat pas tot notatie over als de arbiter annonceert “Noteren .. enz.

De beurten worden pas op het scorebord bijgeschreven na beëindiging van de beurt van de speler die de partij is begonnen.

Is er geen scorebord aanwezig dan maakt hij bij iedere tiende beurt hardop de stand bekend.

 

De schrijver bemoeit zich op geen enkele wijze met de arbitrage van de partij waarvoor hij is aange­steld. Wel  volgt hij de partij oplettend zodat hij, indien daarom gevraagd, de arbiter behulpzaam kan zijn bij het nemen van een beslissing.

 

Artikel 3                         De speler

Een speler kan de arbiter verzoeken om een dringende reden de partij te onderbreken. Deze onderbrekening mag, behoudens voor zeer bijzondere omstandigheden, nimmer langer duren dan 10 mi­nuten, op straffe van een verbod tot verder spelen en partijverlies.

 

Een speler heeft het recht de arbiter te verzoeken zijn beslissing te heroverwegen. Dit recht heeft hij éénmaal per spelsituatie. Na heroverweging door de arbiter is diens beslissing onherroepelijk geworden en dient het spel te worden voortgezet.

 

Een speler die, ook na heroverweging, van mening is dat een beslissing van de arbiter onjuist is kan daarvan nà afloop van de partij een officieel protest indienen bij de wedstrijdleider. De laatste maakt van het protest een aantekening op het wedstrijdformulier,waarna het wordt voorgelegd aan de competitieleider, dan wel het Bondsbestuur.

 

De speler dient na beëindiging van zijn beurt plaats te nemen totdat hij weer aan de beurt is.

 

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring