HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel  1          Naam, zetel en boekjaar

             De vereniging draagt de naam: “Verbond van Amsterdamse Bedrijfs Biljartverenigingen” (V.A.B.B.), hierna te noemen “Verbond”, en is op 5 april 1948 opgericht en gevestigd te Amsterdam. Het boekjaar loopt van 1                               

             januari tot en met 31 december daaraanvolgend.

 

Artikel  2          Leden

  1.         Het Verbond bestaat uit: leden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.

 

   2.        Onder leden wordt verstaan:

                 Biljartverenigingen te Amsterdam of in de naaste omgeving van Amsterdam van medewerkers en oud-medewerkers, of daarmee, naar het oordeel van het Bondsbestuur gelijk te stellen per-sonen, van te Amsterdam of in de naaste omgeving gevestigde bedrijven, ondernemingen en/ of diensten en daarmee  overeenkomende organisaties.

             Zij dienen, hetzij direct hetzij indirect, volledige rechtsbevoegdheid te bezitten.

 

   3.        Onder ereleden wordt verstaan:

             Leden van aangesloten verenigingen als bedoeld in het vorige lid die zich ten opzichte van het Verbond bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en met tenminste ⅔ der uitgebrachte stemmen op een bondsvergadering als zodanig zijn benoemd.

             Zij blijven erelid, ook indien zij geen binding meer hebben met een aangesloten vereniging, tenzij zij zich schuldig maken aan wangedrag jegens het Verbond en met tenminste ⅔ der uitgebrachte stemmen op een bondsvergadering van hun lidmaatschap worden ontheven.

                 Het erelidmaatschap eindigt in ieder geval bij het overlijden van het erelid.

 

   4.        Onder leden van verdienste wordt verstaan:

                 Leden van aangesloten verenigingen als bedoeld in lid 2 die zich ten opzichte van het Verbond verdienstelijk hebben gemaakt en met meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen door een bondsvergadering als zodanig zijn benoemd.

             De laatste twee volzinnen van lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor “tenminste ⅔” wordt gelezen “met meerderheid”.

 

   5.        Onder donateurs wordt verstaan:

                 Natuurlijke of rechtspersonen die het werk van het Verbond door een jaarlijkse bijdrage steunen.

 

  6.         Om lid te kunnen worden van het Verbond, dient het aspirant lid zich met een schriftelijk verzoek tot het Bondsbestuur te wenden. Hierbij moet door het bestuur van het aspirantlid aannemelijk worden gemaakt, zulks ter beoordeling van het Bondsbestuur, dat op een representatieve wijze aan de activiteiten van het Verbond kan worden deelgenomen.

 

Artikel  3          Rechten van de leden

  1.        Het met één of meer teams deelnemen aan de door het Verbond te organiseren teamcompetities;

 

   2.         Met één of meer van hun leden deelnemen aan de door het Verbond te organiseren individuele kampioenschappen en/of toernooien;

 

  3         Het recht om voorstellen in te dienen voor een bondsvergadering en het stellen van kandidaten voor het vervullen van functies binnen het Verbond;

 

 

  4         Het recht van stemmen op een bondsvergadering:

 

  5.        Ereleden, leden van verdienste en donateurs hebben overeenkomstig het gestelde in art. 14, lid 4 van de statuten, het recht de bondsvergadering te bezoeken. Zij mogen wel het woord voeren, doch hebben geen

             stemrecht.

 

Artikel  4          Verplichtingen van de leden

               Door het Bondsbestuur worden ruim vóór aanvang van een nieuw seizoen formulieren aan de leden ver­strekt, waarmee de deelnemers aan de door het Verbond te organiseren teamcompetities kunnen worden

             opgegeven.                                            

             Op deze formulieren dienen, behalve de gegevens van de deelnemers, tevens alle relevante (wijzigingen in de) gegevens voor wat betreft speellocatie(s), aanvangstijden en bestuur samenstelling te worden

             aangegeven.

       Deze formulieren dienen vóór een nader door het Bondsbestuur vast te stellen datum bij de competitieleider te worden ingediend.

 

             Aan de hand van de onder 1. genoemde opgave stelt de penningmeester het door het lid verschuldigde bedrag vast, waarvoor uiterlijk op 1 september een faktuur wordt toegezonden. De verschuldigde gelden

             dienen collectief per lid

             vóór 1 oktober daaraanvolgend op de rekening van het Verbond te zijn bijgeschreven.

 

       Voor de deelname aan de Persoonlijke Kampioenschappen wordt een faktuur gezonden zodra de in­schrijvingstermijn gesloten is. Betaling van deze faktuur dient, collectief per lid, binnen 14 dagen na dagtekening

       op de rekening van het

       Verbond te zijn bijgeschreven. Voor eventuele na inschrijvingen stelt de penningmeester een aanvullende faktuur op, welke per omgaande dient te worden voldaan.

 

        In geval van niet tijdige betaling wordt een boete opgelegd van 10% van het faktuurbedrag.

 

        Basis voor de vaststelling van het verschuldigde bedrag is het aantal ingeschreven deelnemers.

        Per deelnemer aan de door het Verbond georganiseerde activiteiten wordt éénmalig een Algemene Bondsbijdrage geheven, welke wordt aangevuld met de contributie die voor de desbetreffende activiteit(en) geldt.

 

        Ereleden en leden van verdienste, zoals bedoeld in artikel 2 de leden 3 en 4, zijn vrijge­steld van het be­talen van de Algemene Bondsbijdrage.

 

               De deelnemers aan de door het Verbond georganiseerde activiteiten dienen zich steeds zodanig te gedragen, dat de goede naam van het Verbond niet in diskrediet wordt gebracht.

 

               De leden dienen zich te houden aan de Statuten en Reglementen, zoals die door het Bondsbestuur en de Bondsvergadering zijn vastgesteld.

 

               Ieder lid dient met minstens één, doch ten hoogste vijf, afgevaardigde(n) op de Bondsvergaderingen vertegenwoordigd te zijn, op straffe van het betalen van een boete, waarvan de hoogte telkens op voorstel van

               het Bondsbestuur door de Bonds­vergadering wordt vastgesteld en opgelegd.

         De Bondsvergadering kan een niet vertegenwoordigd lid vrijstellen van deze boete indien tijdig vóór de vergaderdatum bericht van verhindering is gegeven. Een zodanige vrijstelling behoeft een meerderheid van ⅔

         der uitgebrachte stemmen.

 

                Een lid kan op de Bondsvergadering niet vertegenwoordigd worden door een lid van het Bondsbestuur.

[gewijzigd Bondsvergadering mei 2008]

Artiklel  5         Vergaderingen

               Bondsvergadering

   De jaarlijkse bondsvergadering moet gehouden worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

   In deze vergadering legt het Bondsbestuur rekening en verantwoording af van haar, in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid; worden de jaarverslagen van secretaris, penningmeester en competitieleider

   behandeld; wordt verslag uitgebracht door de financiële commissie; worden contributies vastgesteld; wordt indien nodig de hoogte van eventueel op te leggen boetes vastgesteld; wordt de begroting vastgesteld;

   worden bestuursleden (her)benoemd; worden door het Bondsbestuur of door de leden ingediende voorstellen behandeld.

 

                Kandidaatstelling

   Kandidaten voor het vervullen van bestuursfuncties, resp. functies of vacatures in door de bondsvergadering benoemde commissies, met uitzondering van de financiële commissie, dienen uiterlijk drie weken vóór de

   door het Bondsbestuur vastgestelde vergaderdatum bij het secretariaat bekend te zijn. Kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een akkoordverklaring van de betreffende

   Kandidaat. Ingeval het Bondsbestuur iemand aanzoekt voor het vervullen van een vacature, zal bij dit verzoek een door het Bondsbestuur opgestelde bereidheidverklaring worden gesloten, welke door de kandidaat

   getekend moet worden teruggezonden, indien hij de kandidaatstelling aanvaardt.

 

                Indienen van voorstellen

    Indien een lid een voorstel wil indienen ter behandeling op de bondsvergadering, zal dit lid er zorg voor moeten dragen, dat dit voorstel vóór de door het Bondsbestuur jaarlijks vast te stellen datum in het bezit is

    van het secretariaat.

 

                Bijeenroepen bondsvergadering

   Het bijeenroepen van de bondsvergadering geschiedt overeenkomstig het gestelde in de leden 5, 6, 7 en 8 van art. 15 van de statuten.

 

                Rechtsgeldige besluiten en quorum

   Tenzij de statuten anders bepalen, worden alle besluiten genomen met een meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.

   Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is de bondsvergadering slechts bevoegd, indien bij aanvang van de vergadering tenminste ⅔ van het aantal leden aanwezig is. Indien bij de aanvang van een

    bondsvergadering minder dan het voor rechtsgeldige besluiten vereiste aantal leden aanwezig is, wordt de vergadering gesloten en uiterlijk vier weken daarna opnieuw bijeen geroepen. Een zodanige

    bondsvergadering zal het recht hebben rechtsgeldige besluiten te nemen op een onveranderde agenda, ongeacht het aantal aanwezige leden, mits met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

 

                Stemmen (procedure)

         Over zakelijke voorstellen wordt mondeling gestemd. Door de voorzitter of de secretaris worden de namen van de leden opgesomd in volgorde van de presentielijst. Direct nadat de naam is genoemd verklaart de afgevaardigde van het betreffende lid zijn standpunt door de woorden ‘voor’, ‘tegen’ of blanco. Met inachtneming van het gestelde in lid 8 van art. 14 van de statuten kan over een zakelijk voorstel een schriftelijke stemming worden gevraagd. Een zodanig verzoek behoeft de instemming van tenminste ⅔ der aanwezige leden.

 

          Indien over een zakelijk voorstel schriftelijk wordt gestemd, mag op het stembriefje alleen de woorden ‘voor’ of ‘tegen’ worden vermeld. Elke andere toevoeging of een blanco stembriefje maakt de stem van onwaarde.

 

          Over personen wordt, overeenkomstig het gestelde in art. 14, lid 8 van de statuten, steeds schriftelijk bij gesloten stembriefjes gestemd.

 

           Indien voor het vervullen van een vacature slechts één kandidaat is gesteld, kan de voorzitter, onverminderd het bepaalde in art. 14, lid 8, aan de bondsvergadering vragen deze kandidaat bij acclamatie te

           verkiezen.

 

           Bij stemming over personen dient het gestelde in art. 14, de leden 9 en 10 van de statuten strikt in acht genomen te worden.

 

             Stembureau

     Indien schriftelijk moet worden gestemd, zal de uitslag van de stemming worden vastgesteld door een ter vergadering door de voorzitter aan te wijzen stembureau, bestaande uit drie afgevaardigden van 

     verschillende leden. De vereniging, waarvan de kandidaat/-daten lid is/zijn, mag geen deel uitmaken van het stembureau.

 

                 Stemmen van onwaarde

     Bij een schriftelijke stemming dient het stembureau de volgende stembriefjes van onwaarde te verklaren:

 

           Briefjes welke meer dan één naam bevatten;

 

           Briefjes die een andere naam bevatten dan die van de kandidaat/kandidaten;

 

           Briefjes die een aanduiding of kwalificatie bevatten van de kandidaat of het lid waaruit de kandidaat voortkomt;

 

           Briefjes die blanco zijn.

 

 

 

Artikel  6            Bondsbestuur

  1.            Onverminderd het bepaalde in art. 11 van de statuten, bestaat het bestuur uit een oneven aantal, doch tenminste vijf, personen.

   Voorzitter, secretaris, penningmeester en competitieleider worden in functie gekozen door de bondsvergadering. Deze kiest tevens uit de kandidatuur minstens één bestuurder om aan het minimumaantal van vijf te

   voldoen.

   Telkenjare treedt een deel van het bestuur af en wel als volgt:

    Indien het bestuur uit vijf personen bestaat, het ene jaar de voorzitter, de penningmeester en de bestuurder en het daarop volgende jaar de secretaris en de competitieleider, enz. Bestaat het bestuur uit méér dan

    vijf personen, dan wordt, met handhaving van het hiervoor gestelde aan deze opsomming één (of meer) bestuurder(s) toegevoegd, afhankelijk van het aantal bestuursleden.

    Bij een tussentijds aftreden van een bestuurslid wordt door het tijdelijk aanpassen van de taakverdeling binnen het bestuur of door het ad interim aanstellen van een vervanger de open gevallen functie/taken tijdelijk

    waargenomen, totdat door een nieuwe verkiezing in de ontstane vacature is voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.

 

  2.             Ieder bestuurslid is gehouden binnen drie weken na zijn aftreden alle op zijn functie betrekking hebbende bescheiden over te dragen aan zijn opvolger en deze alle gewenste inlichtingen te verschaffen, betrekking

                hebbende op nog lopende zaken.

 

  3.             In beginsel kan in het bestuur niet meer dan één persoon uit dezelfde vereniging zitting hebben. In bijzondere gevallen kan, op voordracht van het bestuur, van deze bepaling ontheffing worden verleend door de

                bondsvergadering. Deze uitzondering geldt zonder meer zodra het bestuur uit méér dan vijf personen gaat bestaan.

 

  4.            Het bestuur is belast met de uitlegging en handhaving van de statuten en reglementen. Zij is voorts gehouden  de besluiten van de bondsvergadering uit te voeren op een zodanige wijze als door deze vergadering

                is bedoeld.

                Anderzijds zijn de leden gebonden aan de besluiten die door het bestuur in de wettige uitoefening van haar functie zijn genomen, behoudens beroep hiertegen op de bondsvergadering. In twijfelgevallen, bij de uitleg

                van de statuten en reglementen, is de visie van het bestuur bindend.

 

   5.          Bestuursbesluiten, die betrekking hebben op de zakelijke werking van het Verbond, dienen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden te worden gebracht.

 

Artikel  7             Functie-inhoud van het bondsbestuur 

  1.              Voorzitter

     De voorzitter is belast met de leiding van zowel bestuurs als bondsvergaderingen.

     Hij heeft het recht de discussie over een onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering zich in meerderheid daar tegen uitspreekt.

     Hij is gehouden voor de goede naam van het Verbond te waken en alles te doen wat voor het doel en de belangen van het Verbond bevorderlijk is.

     Hij is bij elke officiële vertegenwoordiging van het Verbond, zo mogelijk, de woordvoerder.

     Hij is gerechtigd alle uitgaande stukken van het Verbond (mede) te ondertekenen, alsmede de werkzaamheden van zijn medebestuursleden te controleren.

 

  2.              Secretaris

     De secretaris voert, namens het Verbond en in overeenstemming met het bestuursbeleid, de correspondentie en ondertekent alle van hem uitgaande stukken.

     Hij is verplicht van alle uitgaande stukken kopieën te bewaren, hetzij fysiek, hetzij elektronisch.

     Hij stelt zijn medebestuursleden zo spoedig mogelijk op de hoogte van de door hem verrichte correspondentie.

      In spoedeisende gevallen pleegt hij overleg met de voorzitter en/of de penningmeester.

      Hij brengt in de bondsvergadering verslag uit van de werkzaamheden en verrichtingen van het Verbond.

      Hij zorgt dat in elke bondsvergadering een exemplaar van de statuten en reglementen aanwezig is

      Hij maakt zo spoedig mogelijk na de bondsvergadering een besluitenlijst en zendt deze toe aan de leden.

      Hij maakt een zo nauwkeurig mogelijk verslag van hetgeen in de bondsvergadering is besproken en zendt dit tijdig vóór de bondsvergadering, die volgt op de bondsvergadering waarover het verslag gaat, aan de

      leden toe.

      Hij houdt zo nauwkeurig mogelijk het archief bij, zodat te allen tijde kan worden nagegaan welke besluiten werden genomen en wanneer.

 

 

 

  3.               Penningmeester

      De penningmeester beheert de financiën van het Verbond en is voor een goed beheer verantwoordelijk.

      Hij is verplicht op de jaarlijkse bondsvergadering rekening en verantwoording af te leggen van de financiële toestand van het Verbond op het einde van het alsdan afgelopen boekjaar.

      Hij legt op de bondsvergadering een, in overleg met zijn medebestuursleden, opgemaakte begroting van inkomsten en uitgaven over voor het alsdan lopende boekjaar.

      Hij is uitsluitend bevoegd tot het doen van uitgaven voor het Verbond welke voortvloeien uit de toepassing van statuten en reglementen en/of uit besluiten van de bondsvergadering en het Bondsbestuur.

      Op zijn verzoek, of bij besluit van de bondsvergadering kan een clausule worden opgenomen, dat voor bijzondere financiële transacties een tweede handtekening is vereist. Hij zorgt voor inning der aan het

      verbond verschuldigde contributiën, donaties en andere baten.

      Hij is verplicht aan de financiële commissie inzage te geven van boeken en bescheiden zo vaak als deze commissie zulks wenst, doch in ieder geval zo spoedig mogelijk na afloop van het boekjaar en vóór de

      datum waarop de bondsvergadering wordt gehouden.

      Hij dient de gelden, die niet onmiddellijk beschikbaar behoeven te zijn, te beleggen op een wijze als door het bestuur wordt aangegeven.

      Bij tussentijdse aftreding moet hij binnen 14 dagen rekening en verantwoording afleggen aan het bestuur.

 

  4.               Competitieleider

       De competitieleider zorgt voor een goed verloop van de door het Verbond georganiseerde competities.

       Hij stelt het wedstrijdrooster samen, controleert aan de hand van de wedstrijdformulieren de gespeelde wedstrijden en houdt nauwkeurig de stand der competitie bij. Hij is verantwoordelijk voor een juiste naleving

       van het wedstrijdreglement en neemt in voorkomende gevallen een bindende beslissing, zo nodig na overleg met één of meer bestuursleden.

 

  5.                Bestuurders

        De werkzaamheden van bestuurders worden in onderling overleg binnen het bestuur geregeld. Zij zullen in het algemeen de andere bestuursleden behulpzaam zijn bij de uitoefening van hun taken en deze

        Zo nodig geheel vervangen.

 

Artikel  8             Financiële commissie

  1.                 De financiële commissie bestaat uit drie personen. Zij worden door de bondsvergadering benoemd.

         De daadwerkelijke controle van de boekhouding wordt door twee commissieleden uitgevoerd. Heeft een lid van de financiële commissie tweemaal een controle uitgevoerd, hetgeen niet twee jaar aansluitend

         behoeft te zijn, dan treedt hij af en volgt benoeming van een nieuw lid.

         De personen die in de financiële commissie zitting hebben moeten lid zijn van een aangesloten vereniging, doch mogen geen bondsbestuurslid zijn.

 

  2.                  De commissie moet zich van haar taak kwijten zo dikwijls de meerderheid van de commissie dat wenselijk acht, doch in ieder geval na afloop van het boekjaar en vóór de datum waarop de bondsvergadering wordt gehouden.

 

  3.                  Indien de commissie tussentijdse controle noodzakelijk acht, zal zij hiervan vier dagen tevoren kennis geven aan de penningmeester en binnen drie dagen na haar controle schriftelijk verslag daarover uitbrengen aan het

                      Bondsbestuur. Van de controle na afloop van het boekjaar brengt zij schriftelijk verslag uit in de eerstvolgende bondsvergadering.

 

  4.                  Op grond van het gestelde in lid 6 van art. 13 van de statuten, kan de financiële commissie zich zo nodig, voor rekening van het Verbond, doen bijstaan door een deskundige.

 

  5.                  Goedkeuring door de bondsvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het Bondsbestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit rekening en verantwoording blijken.

 

Artikel  9             Andere Commissies

  1.                  Zowel door het Bondsbestuur, als door de bondsvergadering kunnen commissies worden benoemd om ten aanzien van bepaalde zaken advies uit te brengen aan het orgaan dat haar heeft benoemd.

 

  2.                  Daarnaast kan het Bondsbestuur commissies aanstellen om zich te laten bijstaan in de uitvoering van werkzaamheden. Het Bondsbestuur blijft daarbij verantwoordelijk voor de door de commissie verrichte werkzaamheden.

 

  3.                   Een commissie wordt ontbonden door het orgaan dat haar heeft benoemd.

 

Artikel 10            Activiteiten

  1.                   Door het Verbond worden jaarlijks teamcompetities georganiseerd. De verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken berust bij de competitieleider.

                       Daarnaast wordt, zo mogelijk jaarlijks, een competitie georganiseerd voor het behalen van Individuele kampioenschappen.

          De verantwoordelijkheid daarvoor berust bij het Bondsbestuur. De noodzakelijke werkzaamheden worden in onderling overleg binnen het bestuur geregeld of in samenwerking met andere door het Bondsbestuur aan te zoeken

          personen.

 

  2.                   Zowel voor de teamcompetities, als voor de individuele kampioenschappen, worden regelen gesteld die in afzonderlijke reglementen worden vastgelegd en door  de bondsvergadering moeten worden goedgekeurd.

                       Deze reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de statuten en dit reglement.

 

Artikel 11            Slotbepaling

  1.                   Dit reglement treedt in werking op de eerste van de maand, volgend op de maand waarin het door de bondsvergadering werd vastgesteld.

                       Dit geldt eveneens  voor andere door de bondsvergadering vast te stellen reglementen, alsmede voor eventuele door de bondsvergadering aangebrachte wijzigingen

 

  2.                   In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of niet voldoende voorziet beslist het Bondsbestuur.

 

  3.                   Daar waar in dit reglement sprake is van “hij” dient zo nodig “zij”  te worden gelezen.

 

 

 

                     Aldus herzien, vastgesteld en goedgekeurd in de Bondsvergadering van 7 mei 2003.

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingen:

2008:     artikel 4

 

Home

Bestuur en Ereleden VABB

Verenigingen

Activiteiten

Teamtoernooien

Persoonlijke Kampioenschappen

Foto’s

Links

Biljart weetjes

Privacyverklaring