DEZE HOMEPAGE IS ZONDER WINSTOOGMERK EN DIENT SLECHTS ALS GIDS VOOR DIEGENEN DIE ZOEKEN

PRIVACY-WETGEVING: zie noadres... De Oneindige Weg is een individuele studie. Meer info klik op stil-div

=============================================================================================================================================

Hallo, ik ben Bertus. Ik heet u hartelijk welkom bij deze homepage van "De Oneindige Weg"- Nederland.

Sta mij toe mij even voor te stellen. Mijn naam is Bertus Rabe. Met de persoonlijke, schriftelijke toestemming van wijlen Emma A. Goldsmith (weduwe van wijlen de mysticus Joel S. Goldsmith) houd ik mij sinds 1978 bezig met het vertalen van Joels de werken en die - op hun verzoek - aan geïnteresseerde Nederlandstalige studenten toe te zenden. Emma's dochter -- de in 2012 overleden Geri McDonald --die vanwege Emma's ziekte het Oneindige Weg werk overnam, heeft alleen aan mij toestemming gegeven de auteursrechtelijk en merknaamrechtelijk beschermde naam "The Infinite Way"(vertaald < De Oneindige Weg> ) te gebruiken. Nu Geri de overgang gemaakt heeft, is de nalatenschap van <The Infinite Way> in handen van Geri's dochter, Mevr. Sue Ropac.

Gelet op de kleine groep, geschiedt toezending van materiaal op non-profit, niet commerciële basis en - gelet op de kosten - uitsluitend per email in de uitvoering: pdf...tekst met index. Alle door mij vervaardigde (enig rechtsgeldige) vertalingen zijn voorzien van een index voor gemakkelijker studie. Zoals je verderop zult lezen, is De Oneindige Weg Westerse mystiek alsook een op zichzelf staand onderricht en heeft g e e n binding met enigerlei andere leerstelling, geloof, e.d. Ook zul je verderop lezen waarom bijv. discussie niet gewenst is alsook dat Joel wel eens iets over een andere leerstelling zegt maar daar direct zijn eigen ontvouwing tegenover stelt. Zoals Joel terecht zegt "ik geef je de ontvouwing zoals ik die ontvangen heb... daar kun je je al dan niet in vinden ... over de Waarheid kun je niet discussiëren.... " Geloof moet van binnenuit je hart komen en kan nooit door anderen worden opgedrongen. Zoals u verderop zult lezen, is Joel daar zeer stellig in.

Voor vertalingen en alle inlichtingen kunt u terecht bij....L. Rabe (roepnaam "Bertus").

(voor de goede orde: er vindt GEEN verkoop in de zin van het woord plaats maar wel kunt u- alleen op schriftelijk verzoek - tegen kostprijs een geautoriseerde copie van een vertaling van een bepaald werk toegezonden krijgen. Die (auteursrechtelijk beschermde ) copie mag u alleen voor eigen prive studie gebruiken terwijl herfotocopiëring en verspreiding niet is toegestaan. Er is g e e n commerciëel belang... Voor meer info klik op werkwijze).

U kunt op de volgende manieren met mij in contact komen:

Internet: www.infinitewayholland.tk ...of http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith ...

mocht deze link niet werken - en dat gebeurt soms - dan: http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/index.html...

email: infinitewayholland@planet.nl of oneindigewegholland@gmail.com

U kunt mij schrijven in het nederlands, engels, frans, duits, spaans.....

Telefoon & boodschappen & whatsapp: 06 155 449 22

skype: bertuskype .

vanuit het buitenland: 00 31 6 155 449 22

Let u op het tijdsverschil in de diverse landen. Bezoek: www.timeanddate.com/worldclock (algemeen);

voor de stad van uw keuze: www.timeanddate.com/worldclock/search.html

voor een tijdzone omvormer zie: http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc

 

 

================================================================================================================================================

Na deze inleiding dan nu meer over De Oneindige Weg.

================

Het echtpaar

JOEL S. GOLDSMITH en EMMA A. GOLDSMITH-LINDSAY zijn de oprichters van <The Infinite Way> = De Oneindige Weg beweging.

ALOHA

 

Klik op nl-joel voor persoonlijke info over JOEL S. Goldsmith.

Voor nadere info inzake Joels totale integriteit wat betreft de leer, het onderricht, geld, e.d. klik op nl-c

===================

EMMA is voor de ontwikkeling van De Oneindige Weg van onschatbare waarde geweest. Voor meer info klik op emma .

===================================================================================================================

Eens werd aan Joel de vraag gesteld of men hem kan beschouwen als een "Christelijk mysticus"? Joels antwoord wil ik u niet onthouden. Klik op joelmyst voor meer info.

=================================================================================================================

U gelieve er nota van te nemen dat alle werken - hetzij schriftelijk hetzij audio - auteursrechtelijk beschermd zijn terwijl de naam "The infinite Way" (en vertalingen daarvan) behalve auteursrechtelijk ook merknaamrechtelijk beschermd is.

U mag de in mijn website aangehaalde fragmenten vrijelijk downloaden mits u het auteursrecht en merknaamrecht respecteert en het gedownloade alleen voor eigen privé studie gebruikt. Hercopiëring en verspreiding e.d. is niet toegestaan.

zie voorts - klik op - opmerk

===========================================================================================================================================

Joel is weliswaar jarenlang aan de Christian Science beweging verbonden geweest doch heeft daar mee gebroken en begon met De Oneindige Weg.

Voor meer info klik op christsc

========================

============================================

Wat is "The Infinite Way" (De Oneindige Weg)? klik op nl-onweg

=========================

Ongetwijfeld heeft u als beginner op het Geestelijk Pad veel vragen. In de lezing dd 16 juni 1963 heeft Joel veel van die vragen beantwoord. Meer weten? klik op vragen .

Uiteraard zult u mij, Bertus, altijd bereid vinden te trachten uw vragen te beantwoorden..

=======================

Voor meer info over de naam <THE INFINITE WAY> (De Oneindige Weg), klik op nl-naam

================================================================

In cat.no 220 "De Geestelijke Reis van Joel S. Goldsmith" kunt u lezen dat het enige boek dat Joel zelf geschreven heeft "The Infinite Way" is. De andere boeken zijn voortgekomen uit het klaswerk.

Een anekdote over hoe het boek "The Infinite Way" (Nederlands cat.no 200 "De Oneindige Weg" ) tot stand kwam, kunt u lezen als u klikt op ontstaan

============================================================================================================================================

Laat u niet ontmoedigen in uw studie. U zult succes en terugval , de strijd tussen de geest en het vlees etc etc ervaren. Joel had ook eens een sterk gevoel van gefaald hebben. Uit die zwakheid kwam een grandioze ontvouwing. meer hierover klik op falen .

==============================

Vele studenten van De Oneindige Weg genieten een gelukkig, harmonieus en welvarend leven d.m.v. hun studie en toepassing van de Geestelijke Beginselen. De studenten moeten echter, alert zijn om niet te vallen in de val van gemak en comfort in goed mens-zijn. klik op warning

===============================

ANDERE LEERSTELLINGEN ZIJN G E E N ONDERDEEL VAN DE ONEINDIGE WEG!!

Joel refereert in zijn werk soms aan uitspraken in andere leerstellingen en geeft daarop zijn eigen ontvouwing. Dit betekent geenszins dat die andere leerstelling onderdeel van De Oneindige Weg is. In tegendeel.. De Oneindige Weg is unieke Westerse mystiek met unieke beginselen die in geen enkele andere leerstelling terug te vinden zijn. Bertus is doende een lijst samen te stellen van voorbeelden waarin Joel naar bepaalde uitspraken in andere leerstellingen verwijst. Geïnteresseerden kunnen terzake met Bertus contact opnemen. Voor een schets om u een idee te geven, klik op boeddha

In dit verband zij dit opgemerkt: ... ga bij uzelf te rade bij de keuze van het onderricht dat u wenst te volgen. Ga niet af op meningen van anderen. Bid en mediteer en vraag God om Licht om naar de leer / het onderricht te worden geleid die voor u de juiste is. Joel zegt het zo goed. klik op een-leer voor meer info.

==========

Bertus heeft bij alle vertalingen een uitgebreide index gemaakt voor gemakkelijker studie en sneller terugvinden van bepaalde items. Als voorbeeld de inhoudsopgaaf en index van de maandbrief van mei 1956

=========================================================================================================================================

Molens bij Kinderdijk.

========================================================

 

De Oneindige Weg is uniek. meer info klik op nl-a

Voor een beschrijving van wat De Oneindige Weg eigenlijk inhoudt klikt u op werkwijz

De Oneindige Weg is een mystiek onderricht.... WAT IS "MYSTIEK" EIGENLIJK? Voor meer info klik op nl-myst

Sommigen denken dat De Oneindige Weg `gedateerd` is. Nadere info klik op nl-oud

 Diegenen die "verschillen" zoeken tussen De Oneindige Weg en hun eigen leer, verwijs ik naar differnl .... Wij = in De Oneindige Weg = discussiëren NIET, wij vergelijken NIET met andere leerstellingen, wij gebruiken ALLEEN De Oneindig Weg beginselen en dat moet u - als u De Oneindige Weg volgt - ook doen.

Voor de vraag of De Oneindige Weg - zoals bijv. in de Orthodoxe Kerk - specifieke opvattingen heeft over specifieke problemen... info klik op nl-punt

Nadere info inzake het grote GEHEIM geopenbaard door De Oneindige Weg ...klik op secret

De Essentie van De Oneindige Weg leert u als u studiegids 298 bestudeert.

De BASIS van De oneindige Weg is... klik op nl-basis

Of De Oneindige Weg uw Geestelijk Huis is, kunt u zelf beoordelen. Klik op test

In De Oneindige Weg worden andere leerstellingen NIET bekritiseerd e.d. . Voor meer info klik op kritiek. .

Er zijn mensen die diverse leerstellingen tegelijkertijd bestuderen ..... Joel is hier zeer tegen en stelt terecht je te houden aan EEN leer tegelijk. Voor meer info klik op eenleer . .

-Er wordt in De Oneindige Weg NIET geadverteerd. Het moet Bewustzijn zijn Dat aantrekt. Klik op nietzoek voor nadere info.

Klik op nl-hoge en lees hoe Joel "vanuit den Hoge" geïnstrueerd werd om nooit een student te zoeken en evenmin de boodschap op te dringen, te adverteren e.d. Het moet Bewustzijn zijn Dat aantrekt niet mooie praatjes en valse beloftes; de aandrang om meer te willen weten e.d. moet individueel van binnenuit iemand komen en niet van buitenaf door anderen worden opgedrongen, etc etc.

Klik op bidden waar Joel ons leert hoe wij moeten bidden

Het is onze taak om dagelijks voor De Oneindige Weg te mediteren. Meer info klik op dagwerk

-------------------------------------------------------------------------

De jongeren onder u verwijs ik speciaal naar de voor hen geschreven pagina.. Ook voor u allen geldt wat ik aan de jongeren geschreven heb.

De Oneindige Weg kent GEEN verlenen van autorisatie, licentie, machtiging... Lees meer hierover als u klikt op licentie

Sinds ik in 1978 het vertaalwerk (maandbrieven) van mijn voorgangster, wijlen Heloise van Brakel-May voortzette, zijn er tot op vandaag vele vertalingen vervaardigd...Zowel schrijfelijk als in audio. ....voor een opgaaf van de vertaalde boeken en boekjes, maandbrieven, transcripties klik op kostboek . ...-voor een opgaaf van Joels audio (specifiek de Holland klasen 1955 - 1959) klik op joelklas......Voor Joel was de Maandelijkse Brief het belangrijkst. Het was zijn persoonlijke band met de studenten. Meer info over de Maandbrief leest u in maandbrf .

Joel moest niets hebben van al dat plechtstatige gedoe en sprak op een ongedwongen manier tot zijn toehoorders. Klik op stijl . Ook in zijn schriftelijk werk is dat terug te vinden.

Het enige boek dat Joel zelf geschreven heeft is "The Infinite Way"(NL-vert: De Oneindige Weg -cat.no 200).....De overige boeken en maandbrieven zijn uit de talloze bandopnamen samengesteld door wijlen Lorraine Sinkler *) en wijlen haar zuster Valborg. Tot 1982 waren zij de redactrice van veel boeken en de maandbrieven. Daarna is het overgenomen door wijlen Emma A. Goldsmith's dochter Geri McDonald. Na Geri's overlijden in 2012 is de nalatenschap in handen van Geri's dochter Mevr. Sue Ropac.

*) klik op nl-reis en lees Lorraine's commentaar.

Soms vragen de studenten hen te adviseren welke boeken, bandopnamen, e.d. voor beginners en welke voor gevorderden zijn. Wat Joel hierover zegt kunt u lezen in beginned .

Vaak is de vraag gesteld: "In welke volgorde moet ik De Oneindige Weg werken bestuderen?" Klik op studie voor meer info.

Er zijn mensen die diverse leerstellingen aanhangen en die tegelijkertijd bestuderen onder het mom "het is toch allemaal de Waarheid, so what." Afgezien van het feit dat Joel Goldsmith fel gekant was tegen het tegelijkertijd bestuderen van diverse leerstellingen en ten zeerste adviseert je bij één leerstelling tegelijk te houden en je verder te laten leiden, trof ik in Cat.no 287 "Het Onderwijzen Van De Oneindige Weg" op pag 46 het volgende aan. Ik wil u dit niet onthouden met het dringende advies - in uw eigen belang inzake uw Geestelijke ontwikkeling - : Hou je aan één leerstelling tegelijk.... als u blijkt dat de leer die u volgt toch niet is wat u zoekt, zoek dan pas verder en laat u l e i d e n. Niet door anderen of eigen meningen maar in gebed en meditatie door de Goddelijke Wijsheid. Lees wat Joel erover zegt.

De Oneindige Weg is je naar binnen keren, vertoeven in de stilte. Overpeinzen, e.d. g e e n discussie. klik op nodiscus

Inherent hieraan is <geheimhouding> = vinger op de lippen. Spreek over uw ervaringen en ontvouwingen niet met anderen (uw leraar c.q. practitioner uitgezonderd). Vergeet niet dat zij n i e t - zoals u - tot dit werk geleid zijn en het niet begrijpen. Ze zouden u voor "gek" verklaren. Wendt u in stilte naar binnen en laat God het "anderen aantrekken" doen.... Meer info...klik op zwijg

De meeste mensen vinden het maar raar dat De Oneindige Weg niet (groots) deze boodschap adverteert en alles eraan doet om de boodschap aan de man te brengen. "Waarom doen jullie zo geheimzinnig?" e.d. Deze mensen geven alleen maar blijk dat z i j NIETS van de boodschap begrijpen. Waarom Joel het prefereerde om aan kleine groepen les te geven, niet adverteerde, niet met de boodschap te koop liep, e.d. zal u - hopelijk - duidelijk worden als u onderstaande BESTUDEERT ! Jawel BESTUDEERT n i e t zo maar leest maar BESTUDEERT teneinde u het erachter liggende Geestelijk Beginsel eigen te maken! zie nietzoek

In De Oneindige Weg wordt de nadruk gelegd op geheimhouding. Vinger op de lippen. Nooit openlijk praten over datgene wat je (De Oneindige Weg dus) bezighoudt. Waarom? Is De Oneindige Weg dan zó mysterieus en geheimzinnig? Verre van dat. Waarom dan wel? Voor het antwoord klikt u op geheim .....In dit verband wijst Bertus u erop dat De Oneindige Weg GEEN theekransje doch een individuele studie is.... Beluister - in het Engels - waarom Joel alleen aan kleine groepen les gaf. (1960 Holland Klas, spoor 1). Klik op: groups

Beluister en lees Joel over de stilte.

MEDITATIE is een hoofdbeginsel in De Oneindige Weg. In ieder werk wordt daar wel iets over gezegd.... klik op nl-doel voor o.a. het doel van meditatie?

Helaas zijn er altijd lieden die zich "zo hoog Geestelijk" voelen of meteen alles willen of met een het hoogste willen, zelfaanmatigend zijn, e.d. Voor hen wijst Bertus naar de website avisbert waarin hij daarop commentaar geeft. Joel heeft zich nooit "Geestelijk" gevoeld, doch droeg altijd NEDERIGHEID uit. Joel was altijd vol liefde en steun voor ijverige, werkelijk geïnteresseerde studenten maar bijna meedogenloos waar het opgeblazen ego, op de borst kloppen "zie hoe Geestelijk ik wel ben" e.d. Lees ego alsook dit: Joel moest NIETS hebben van valse pretenties. klik op lees: pretenti en bestudeer ook nederigheid. .... Joel deed nooit enigerlei moeite om zich geliefd te maken. In tegendeel. Hij was overtuigd van de juistheid van wat hij te bieden had en dus eiste Joel van zijn studenten dezelfde ijver en drijfveer als bij hem. klik op dryfveer .

In de "teaching tape" 511-2 zegt Joel:

.. ."Er zijn mensen die slechts één Oneindige Weg boek gelezen hebben, die mij schrijven en vragen welke de meest gevorderde boeken zijn alsook de meest gevorderde bandopnamen en zij geloven werkelijk dat zij in staat zijn dat in zich op te nemen, dat te verwerven. Dat kunnen ze niet en ze zullen nooit iets anders zijn dan tijdsverspillers. Omdat het even waar is van het bestuderen van een mystieke boodschap als van het bestuderen van wiskunde en grammatica - zonder de fundering kun je het onderwerp niet meester worden."

De boodschap is moeilijk niet omdat die complex is maar vanwege haar eenvoud. Dat maakt de gehele boodschap van De Oneindige Weg moeilijk. Het is haar eenvoud. Ziet u: het is geen gecompliceerd onderricht. Er zijn niet vele beginselen of diepe metafysica aan deze boodschap, in tegendeel.  Wij beginnen met waarschijnlijk het meeste simpele dat in alle religies te begrijpen is, n.l.: er moet een Godservaring zijnVoor meer info klik op: moeilijk

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in oktober 2014 wederom een nieuwe Bijbelvertaling is ingevoerd. T.w.: "De Bijbel In Gewone Taal.... Voor meer info inzake de in de diverse (vertaalde) werken gebruikte Bijbelverwijzingen: klik op bijbel.

De Oneindige Weg - Holland is slechts een onderdeel van een wereldwijde beweging in Bewustzijn. Voor adressen in het Buitenland, klikt u op buitenland.... voor I N T E R N A T I O N A L E --- C O N T A C T E N : ... ga naar contacts ..... Hierin zult u info aantreffen over groepen e.d. wereldwijd alsook in Holland, Engeland, Duitsland, Frankrijk en voor Spaanstaligen.Ongetwijfeld zullen er nog meer groepen zijn maar daar draagt Bertus op dit moment geen kennis van.

In De Oneindige Weg wordt ook zeer het onpersoonlijk wereldwerk benadrukt. ". Klik op wereld voor meer info.

Waarom er in De Oneindige Weg GEEN muziek is, vindt u nader verklaard in: mantras

Als ik De Oneindige Weg volg, moet ik dan mijn huidige Kerk verlaten? Hoe stond Joel stond tegenover de Kerk, Kerkrituelen, ceremonies,? etc. Voor meer info op dit punt zie kerk

Er zijn mensen die lid zijn van een Kerk en het Kerkelijk leven leiden en tegelijkertijd een Geestelijk Onderricht volgen. Dat kan tot frustratie leiden. Joel had over dit thema een prachtige ontvouwing. Voor meer info klik op frustrate .

Hoe Joel staat tegenover alternatieve geneeswijzen e.d. moge u blijken uit: homeopat

Eén van de aspecten van het volgen van een Geestelijke Leer als De Oneindige Weg is het """"genezen"""". Voor meer info klik op genees

Vraag: "Als er een God is, waarom is er dan zoveel rotzooi in de wereld?" Om u hierin Verlichting te brengen, bestudeer en breng in praktijk wat Joel zegt in: ruimte

Vraag: "Is er in De Oneindige Weg niets inzake kinderen? Jawel, klik maar eens op kinderen .

Joel gebruikt vaak het Hawaiiaanse woord "Aloha". ... Klik op: alohaned voor een uitleg.

----------------------------

De studenten zijn helaas niet al te gul als het gaat om Geestelijke Zaken. Klik op gulneen voor meer info.

===============================================================================================

--------------------------------

 

Joel heeft in de periode 1955 t/m 1959 klassen in Holland gegeven. Deze opnamen zijn Joels geschenk aan Bertus' voorgangster wijlen Heloise van Brakel-May en zijn na haar overlijden aan mij, Bertus, overgedragen. Meer hierover: klik op joelklas .. Deze simultaan vertaalde klassen kunt u alleen bij Bertus verkrijgen. de Holland klassen 1960 - 1962 zijn - alleen in het engels - te verkrijgen bij "The Office" in de USA.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het zal duidelijk zijn dat deze website geheel gewijd is aan Joel S.Goldsmith.

Echter, rondom Joel zijn leraren opgestaan. Ik, Bertus, beveel geen enkele leraar aan noch promoot die. Ik geef u alleen feitelijke info. Wat u daarmee doet, is strikt uw zaak. Ik heb dan ook terzake e.e.a. ondergebracht in een aparte website. Klik op leraren voor meer info.