>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>VOOR ONZE JONGEREN. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nothing can happen in your experience except through an activity of your consciousness. In other words: “Ye shall know the Truth and the Truth shall make you free.” (John 8:32)NOT the Truth shall make you free. Ye shall  k n o w  the Truth and the Truth shall make you free. But there is that first stap YE  shall know the Truth.

Niets zal er in uw ervaring geschieden behalve dan door een werkzaamheid van uw bewustzijn. M.a.w.: "Gij zult de Waarheid verstaan en de Waarheid zal u vrijmaken." (Joh 8:32)....NIET de Waarheid zal u vrijmaken. Gij zult de Waarheid v e r s t a a n (w e t e n) en de Waarheid zal u vrijmaken. Maar er is die eerste stap: GIJ zult de Waarheid verstaan.

(1959 Maui Advanced Work  Tape 4 Side 1)

====================================================================================================================

Hallo, ik ben Bertus. Ik heet je hartelijk welkom bij deze homepage van "De Oneindige Weg"- Nederland.

Sta mij toe mij even voor te stellen. Mijn naam is Bertus Rabe. Met de persoonlijke, schriftelijke toestemming van wijlen Emma A. Goldsmith (weduwe van wijlen de mysticus Joel S. Goldsmith) houd ik mij sinds 1978 bezig met het vertalen van Joels de werken en die - op hun verzoek - aan geïnteresseerde Nederlandstalige studenten toe te zenden. Emma's dochter -- de in 2012 overleden Geri McDonald --die vanwege Emma's ziekte het Oneindige Weg werk overnam, heeft alleen aan mij toestemming gegeven de auteursrechtelijk en merknaamrechtelijk beschermde naam "The Infinite Way"(vertaald < De Oneindige Weg> ) te gebruiken. Nu Geri de overgang gemaakt heeft, is de nalatenschap van <The Infinite Way> in handen van Geri's dochter, Mevr. Sue Ropac.

Gelet op de kleine groep, geschiedt toezending van materiaal op non-profit, niet commerciële basis en - gelet op de kosten - uitsluitend per email in de uitvoering: pdf...tekst met index. Alle door mij vervaardigde (enig rechtsgeldige) vertalingen zijn voorzien van een index voor gemakkelijker studie. Zoals je verderop zult lezen, is De Oneindige Weg Westerse mystiek alsook een op zichzelf staand onderricht en heeft g e e n binding met enigerlei andere leerstelling, geloof, e.d. Ook zul je verderop lezen waarom bijv. discussie niet gewenst is alsook dat Joel wel eens iets over een andere leerstelling zegt maar daar direct zijn eigen ontvouwing tegenover stelt. Zoals Joel terecht zegt "ik geef je de ontvouwing zoals ik die ontvangen heb... daar kun je je al dan niet in vinden ... over de Waarheid kun je niet discussiëren.... " Geloof moet van binnenuit je hart komen en kan nooit door anderen worden opgedrongen. Zoals je verderop zult lezen, is Joel daar zeer stellig in.

Voor vertalingen en alle inlichtingen kun je terecht bij....L. Rabe (roepnaam "Bertus").

(voor de goede orde: er vindt GEEN verkoop in de zin van het woord plaats maar wel kun je - alleen op schriftelijk verzoek - tegen kostprijs een geautoriseerde copie van een vertaling van een bepaald werk toegezonden krijgen. Die (auteursrechtelijk beschermde ) copie mag je alleen voor eigen prive studie gebruiken terwijl herfotocopiëring en verspreiding niet is toegestaan. Er is g e e n commerciëel belang... Voor meer info klik op werkwijze).

Je kunt op de volgende manieren met mij in contact komen:

Internet: www.infinitewayholland.tk ...of http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith ...

mocht deze link niet werken - en dat gebeurt soms - dan: http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith/index.html...

email: infinitewayholland@planet.nl of oneindigewegholland@gmail.com

Je kunt mij schrijven in het nederlands, engels, frans, duits, spaans.....

Telefoon & boodschappen & whatsapp: 06 155 449 22

skype: bertuskype .

vanuit het buitenland: 00 31 6 155 449 22

Let op het tijdsverschil in de diverse landen. Bezoek: www.timeanddate.com/worldclock (algemeen);

voor de stad van jouw keuze: www.timeanddate.com/worldclock/search.html

voor een tijdzone omvormer zie: http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc

================================================================================================================================================

PRIVACY-WETGEVING: zie noadres... De Oneindige Weg is een individuele studie. Een zich naar binnen, naar de Bron wenden. Meer info klik op stil-div

==================

De in deze website aangehaalde schriftelijke en audio fragmenten mag je vrijelijk downloaden m i t s je het auteursrecht en merknaamrecht respecteert en e.e.a. alleen voor eigen studie doeleinden gebruikt. Zie voorts - klik op - opmerk

Gaarne nodig ik je uit om de TEST te doen om te beoordelen of De Oneindige Weg jouw "Geestelijk Huis" is

=================================================================================================================

>>>>>>>>>>>>>>>>Na deze inleiding dan nu verder over De Oneindige Weg zelf.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Het echtpaar

JOEL S. GOLDSMITH en EMMA A. GOLDSMITH-LINDSAY

zijn de oprichters van <The Infinite Way> = De Oneindige Weg beweging.

WIE IS JOEL S. GOLDSMITH?

Je kunt alles over Joel's leven, werk in Christian Science, "bekering" tot The Infinite Way, de wordingsgeschiedenis van The Infinite Way lezen in Lorraine Sinkler's boek "The Spiritual Journey of Joel S. Goldsmith" (Cat. no 220 "De Geestelijke Reis Van Joel S. Goldsmith)

Meer over Joel: klik op exposenl ...... Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Joel_S._Goldsmith (in het Engels en in het Frans)

Eens werd aan Joel de vraag gesteld of men hem kan beschouwen als een "Christelijk mysticus"? Joels antwoord wil ik u niet onthouden. Klik op joelmyst voor meer info

Joel's Geestelijk leven:

Hierover zei Joel in de 1964 Manchester Closed Class, Band 1 "The Spiritual Discernment Of The bible" deel I:

--------------------- begin citaat --------------------------------------------

Dit keer zult u bemerken dat er nog een boek is gepubliceerd “A Parenthesis in Eternity”. *)  Dit vertelt u waarlijk het hele verhaal van mijn Geestelijk leven. Niet door u iets over Joel te vertellen, omdat Joel in dit verband niet van belang is. Wat van belang is, is: wat van binnenuit is geopenbaard en die gehele ontvouwing is ons in dat boek gegeven

---------------------------einde citaat-------------------------------------------------

Beluister Joel zelf : (alleen Engels)

*)onvertaalbaar. Zeer vrij vertaald met "een segment in de Eeuwigheidscirkel des Levens" of "een interval in de Eeuwigheid"

---------------------

EMMA A. GOLDSMITH

is voor de ontwikkeling van De Oneindige Weg van onschatbare waarde geweest. Voor meer info klik op emma .

------------------------

Joel is weliswaar jarenlang aan de Christian Science beweging verbonden geweest doch heeft daar mee gebroken en begon met De Oneindige Weg.

Voor meer info klik op christsc

=======================================================================================================================================

-Ongetwijfeld heb je als beginner op het Geestelijk Pad veel vragen. In de lezing dd 16 juni 1963 heeft Joel veel van die vragen beantwoord. Meer weten? klik op vragen . Uiteraard zul je mij, Bertus, altijd bereid vinden te trachten jouw vragen te beantwoorden..

-----------------

studenten zijn helaas niet al te gul als het gaat om Geestelijke Zaken. klik op gulneen voor meer info .

--------------------

Vele studenten van De Oneindige Weg genieten een gelukkig, harmonieus en welvarend leven d.m.v. hun studie en toepassing van de Geestelijke Beginselen. De studenten moeten echter, alert zijn om niet te vallen in de val van gemak en comfort in goed mens-zijn. klik op warning

=========================================

Je kunt ook - echter alleen in het Engels - veel informatie over het onderricht van De Oneindige Weg verkrijgen op de site <learn> van Acropolis: http://www.acropolisbooks.com

----------------------------------------------

=================================================================================================================

De Oneindige Weg is een beweging in Bewustzijn en is GEEN geloof, sekte  en dergelijke die jongeren (met problemen) recruteert, ze opsluit in kastelen, gebouwen, etc. en dan de vreselijkste dingen met ze doet onder het mom van “religie”. Verre van dat: Er zijn in De Oneindige Weg GEEN tempels, fysieke gebouwen. De enige "tempel" is je bewustzijn waarmee je op enig moment en op enigerlei plaats contact mee kunt maken. Alhoewel De Oneindige Weg een individuele studie is, wordt er - bij voldoende belangstelling - een "bandopname-klas" gehouden en dat is dan meestal thuis bij een student(e). De procedure is: welkom door de leider/leidster, en korte uitleg over de bandopname die je gaat horen, 10 minuten meditatie, afspelen van Joel's bandopname, einde: 10 minuten meditatie. GEEN discussies, alleen je onderdompelen in de Geest Gods. Daarna gaat een ieder zijns/haar weegs. GEEN discussies. *) Je bent volkomen vrij te gaan wanneer je maar wilt. Niemand zal je tegenhouden.

-----------

in dit verband wijs ik op:

Uit: 1956 Barbizon Plaza Private Class for "25".....153B – Christ Realized...de Christus gerealiseerd.

-----------------------begin citaat ------------------------------------------

Welnu, opnieuw zijn wij die "25" werkers in de V.S. en in Canada en wij zijn verenigd in De Oneindige Weg. Er is nog steeds geen stoffelijke band die ons bindt. Wij hebben dat deel van het Oneindige Weg onderricht niet geschonden. Er is geen stoffelijke band, geen menselijke band die ons bindt.  Er is slechts  de band van het Geestelijk begrijpen. Wij zijn niet voor enigerlei doeleinde van onszelf verenigd.  Er is niets dat ik hoop erbij te winnen en ik wil dat [ook] u voelt dat er niets is dat u daarbij kunt  winnen tenzij het een hogere staat van Geestelijke verheffing is. Maar ik bedoel niets daarenboven. Omdat de houding van deze "25" en van diegenen die zich wellicht later bij ons aansluiten  ook iets dergelijks moet zijn.

-------------------------einde citaat ------------------------------------------------------------

Joel was nimmer geïnteresseerd in grote aantallen volgelingen. Meer info klik op jong01

----------------------------------

Niemand in De Oneindige Weg zal je ooit aanraken, laat staan je bezeren. Meer.. klik op jong02

Nog een belangrijk punt is dat van g e h e i m h o u d i n g. Meer.. klik op jong03

.

==========================================================================================================================================

Laat je niet ontmoedigen. In je studie zul je succes en terugval , de strijd tussen geest en het vlees, etc. etc. ervaren. Joel heeft ook eens een gevoel van falen gehad en daaruit kwam een geweldige ontvouwing. meer hierover als je klik op falen .

=============================

De Oneindige Weg is een mystiek onderricht. Wat is "Mystiek"? klik op jong04

========================================================================================================================================

Je zult begrijpen dat het onmogelijk is om binnen de begrenzing van een paar vel een Boodschap als De Oneindige Weg (die ruim 1200 uur bandopnamen, zo’n 40 boeken en tientallen jaargangen Maandbrieven bevat) even uit de doeken te doen. Daarom in vogelvlucht het volgende:

Als toevoeging op mijn homepage http://home.kpn.nl/rabe0018/goldsmith of www.infinitewayholland.tk alsook de daarin voorkomende pagina's "watis"en "werkwijze" alsook "test"diene nog het volgende. (Lezen en vooral de "test" doen s.vp.) 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Joel Goldsmith kan terecht een mysticus genoemd worden omdat hij BEWUSTE EENHEID met de Bron des Levens verwierf. Joel's mystiek bestond niet voornamelijk uit fenomenale ervaringen als: licht zien of bij visioenen leven, ofschoon hij als "ziener" doordrong boven wat de wereld ziet in dat onbekende Rijk Dat er hier en nu IS maar niet door de fysieke zintuigen waarneembaar is . Zijn visies en de Stem Waarvan hij zo vaak sprak, kwamen tot hem als mededelingen en impressies van binnen­uit. Klik op mysticus.

===========

Joels totale integriteit. Wat betreft de leer, het onderricht...MEER klik op jong05

====

ANDERE LEERSTELLINGEN ZIJN G E E N ONDERDEEL VAN DE ONEINDIGE WEG!!

Joel refereert in zijn werk soms naar uitspraken in andere leerstellingen en geeft daarop zijn eigen ontvouwing. Dit betekent geenszins dat die andere leerstelling onderdeel van De Oneindige Weg is. In tegendeel.. De Oneindige Weg is unieke Westerse mystiek met unieke beginselen die in geen enkele andere leerstelling terug te vinden zijn. Bertus is doende een lijst samen te stellen van voorbeelden waarin Joel naar bepaalde uitspraken in andere leerstellingen verwijst. Geïnteresseerden kunnen terzake met Bertus contact opnemen. Voor een schets om u een idee te geven, klik op boeddha

==========

Bertus heeft bij alle vertalingen een uitgebreide index gemaakt voor gemakkelijker studie en sneller terugvinden van bepaalde items. Je kunt die tegen kostprijs bij Bertus verkrijgen.

als voorbeeld de inhoudsopgaaf en index van de maandbrief van mei 1956

==============================================================

Wat bezield de mensen om een Geestelijk Onderricht te gaat bestuderen? Wat verwachten ze ervan? klik op aanvang

--------------------------------------

Soms vragen de studenten hen te adviseren welke boeken, bandopnamen, e.d. voor beginners en welke voor gevorderden zijn. Wat Joel hierover zegt kun je lezen in beginned .

---------------------------

De Oneindige Weg Boodschap is moeilijk:

------------------begin citaat ---------------------------------------

De boodschap is moeilijk niet omdat die complex is maar vanwege haar eenvoud. Dat maakt de gehele boodschap van De Oneindige Weg moeilijk. Het is haar eenvoud. Ziet u: het is geen gecompliceerd onderricht. Er zijn niet vele beginselen of diepe metafysica aan deze boodschap, in tegendeel.  Wij beginnen met waarschijnlijk het meeste simpele dat in alle religies te begrijpen is, n.l.: er moet een Godservaring zijn.

------------------einde citaat---------------------------------------

Voor meer info klik op: moeilijk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De beginselen van De Oneindige Weg zijn UNIEK en worden in geen enkele andere leerstelling gevonden. Voor meer info klik op uniekdiv

------------------------------------------------------------------------

------------------------------

De Oneindige Weg is je naar binnen keren, vertoeven in de stilte. Overpeinzen, e.d. g e e n discussie. klik op stil-ned

Beluister Joel zelf over de stilte. Klik op silence (alleen engels) voor transcriptie en vertaling klik op jong06

--------------------------------------

MEDITATIE is het voornaamste in De Oneindige Weg. Luister naar Joel in het fragment uit "The 1953 First New York Lecture Series Band 2 Spoor 1 "The Word Within"- Het Woord Binnenin) : medit43a (alleen engels) .... MEDITATIE is een hoofdbeginsel in De Oneindige Weg. In ieder werk wordt daar wel iets over gezegd maar wat is het doel van meditatie? voor meer klik op jong07

Voor diegenen die niet direkt in meditatie kunnen geraken c.q. moeite met de meditatie hebben, wijs ik op een grandioze ontvouwing die Joel terzake had. klik maar op bereiden .

----------------------------------------------------------------------------

je zult bemerken dat Joel in zijn werken regelmatig "uitstapjes" maakt naar andere leerstellingen en daar zijn eigen ontvouwing tegenover stelt. Voor meer info klik op boeddha en alien .

Joel onderwijst ons hoe wij moeten bidden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In De Oneindige Weg worden andere leerstellingen NIET bekritiseerd noch met De Oneindige Weg vergeleken noch discussie gevoerd. Dit is de Boodschap zoals Die aan Joel is geopenbaard. Of je accepteert Die of niet. Zo niet: even goede vrienden maar dan moet je je heil elders zoeken. Voor meer info klik op kritiek .

--------------------------------------------------------------------------

De Oneindige Weg kent GEEN verlenen van autorisatie, licentie, machtiging, etc aan practitioners, leraren, vertalers, bandopnameklasleiders, e.d. Het is BEWUSTZIJN dat hen hun werkzaamheid gaf en dat kan met niemand gedeeld worden. Als de tijd daarvoor aangebroken is, zal voor vervanging, opvolging, e.d. door Gods Bewustzijn en zeker NIET door mensen gezorgd worden. (mensen zijn slechts het instrument waardoor God werkt ).

Er is geen concurrentie. Het is de Bewustzijnsstaat die aantrekt. Een ieder trekt die mensen aan die het dichtst bij zijn/haar bewustzijnsstaat zijn.

Lees meer hierover als u klikt op licentie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helaas zijn wij in De Oneindige Weg ook geconfronteerd met lieden die zich ten koste van ons denken te kunnen verrijken. klik op jong08

=======================================

Sommigen denken dat De Oneindige Weg `gedateerd` is. Meer ...klik op jong09

 --------------------------------------

Diegenen die "verschillen" zoeken tussen De Oneindige Weg en hun eigen leer, verwijs ik naar differnl .

In De Oneindige Weg discussiëren wij NIET, wij vergelijken NIET De Oneindige Weg met andere leerstellingen, wij gebruiken ALLEEN De Oneindige Weg beginselen. Dat moet jij ook doen als je dit onderricht volgt.

In De Oneindige Weg worden andere leerstellingen NIET bekritiseerd noch met De Oneindige Weg vergeleken noch discussie gevoerd. Dit is de Boodschap zoals Die aan Joel is geopenbaard. Of je accepteert Die of niet. Zo niet: even goede vrienden maar dan moet je je heil elders zoeken. Voor meer info klik op kritiek. .

Er zijn mensen die diverse leerstellingen tegelijkertijd bestuderen en denken dat ze daar enigerlei zegen van ondervinden of dat ook maar iets goed tot hen doordringt, e.d. Joel is hier zeer tegen en stelt terecht je te houden aan EEN leer tegelijk. Bid en mediteer om meer Licht, Leiding, "is dit wel de weg voor mij?", etc. etc. en u z u l t op de juiste wijze - door God en NIET door mensen - geleid worden. Voor meer klik op eenleer . Doe ook de "test" - zie verderop - om te zien om De Oneindige Weg wel uw Geestelijk Huis is.

De beginselen van De Oneindige Weg zijn UNIEK. Voor meer info klik op uniek .

===============================================================================

Voor Joels beantwoording van nog een brandende vraag van een aantal van u. De Orthodoxe Kerk  heeft een specifiek standpunt over “abortus”, “homosexualiteit”, “homohuwelijk”, "drugsverslaving", etc. De terechte vraag kwam dan ook: “Bestaat er ook zoiets in De Oneindige Weg? Ik lees er helemaal niets over.” e.d.

Wel, je zult in De Oneindige Weg g e e n  specifiek  standpunt over enig maatschappelijk probleem aantreffen. Veeleer –ik zeg het even in mijn eigen woorden! – zegt Joel ons om , als zich een probleem aandient, je naar binnen te wenden en al mediterend je éénheid/éénwording met God te realiseren alsook dat God de Enige Wijsheid IS   en ook het Enige Antwoord op het probleem. Ga in meditatie, laat het probleem los en realiseer Gods Wijsheid, e.d. en het antwoord op jouw vraag zal van binnenuit tot jou komen. Klik op thema

============================

Jullie jongeren zullen je uiteraard baseren op de meeste recente Bijbel en dat is die van oktober 2014 "De Bijbel In Gewone Taal". Echter: Joel baseert zich op de Engelse King James Bible en die tekst moet ik als vertaler aanhouden. Omdat de Nederlandse Bijbels soms qua tekst afwijken van die King James Bible is er een speciale website aan gewijd. Klik op bijbel .

----------------------------------------

V e r t a l i n g e n

(per nov 2016):

Sinds mijn voorgangster (wijlen) Heloise van Brakel-May in 1978 met het vertaalwerk (maandbrieven) begon, zijn er tot op vandaag vele vertalingen vervaardigd.

Zowel schrijfelijk als in audio. Neem hiervoor contact met Bertus op: infinitewayholland@planet.nl of oneindigewegholland@gmail.com .

 Joel heeft in de periode 1955 t/m 1962 klassen in Holland gegeven. De opnamen 1955-1959 zijn Joels geschenk aan Bertus' voorgangster wijlen Heloise van Brakel-May en zijn na haar overlijden aan mij, Bertus, overgedragen. Meer hierover: klik op joelklasalsook listtape . .. Deze simultaan vertaalde klassen kunt u alleen bij Bertus verkrijgen.

----------------------------------------------------------------

Joel sprak op een ongedwongen manier tegen zijn toehoorders. Hij sprak altijd alsof hij tegen maar één persoon (inderdaad die ENE) sprak en was zich amper bewust van de aanwezigen. Zijn stijl was ongedwongen en zo begon hij altijd zijn brieven en maandbrieven met "beste vriend" (Inderdaad "beste Vriend" - God). Klik op en lees stijl .

Die ongedwongen sfeer is duidelijk op de bandopnamen te merken en in de vertaling neemt Bertus dat dus over. Dus geen plechtige "ge" en "gij" maar gewoon "u" en als iets in zijn algemeenheid gezegd is "je".

Dit geeft m.i. Joels ongedwongen manier van lesgeven het best weer.

--------

Het enige boek dat Joel zelf geschreven heeft is "The Infinite Way". Dit boekje is in het Nederlands vertaald en indertijd als enig boekje officiëel uitgegeven. Het is nu uitverkocht en bij mij, Bertus, is er een scancopy te verkrijgen alsook - indien gewenst - de computeruitvoering. In ldeze editie zijn de Oneindige Weg Wijsheden NIET opgenomen. Dit geschiedde pas in latere engelstalige versies. Ik heb - met toelichting van Joel uit zijn diverse werken - deze Wijsheden in een separaat boekje - cat.no 217 - beschikbaar gemaakt voor de studenten en belangstellenden.

De overige boeken en maandbrieven zijn samengesteld uit de bandopnamen door wijlen Lorraine Sinkler en wijlen haar zuster Valborg. Tot 1982 waren zij de redactrice van veel boeken en de maandbrieven. Daarna is het overgenomen door wijlen Emma A. Goldsmith's dochter Geri McDonald (overleden in 2012).

Opnieuw wijst Bertus erop dat bij hem a l l e e n de Nederlandse vertalingen te verkrijgen zijn. Voor engelstalige boeken en engelstalige audio-opnamen moet je je tot Amerika wenden. Zie elders in mijn website.

----------------------------------------------------------------

In de oudere vertalingen zul je regelmatig tegenkomen "...titel Engelstalig boek.. (nog) geen vert" . We zijn nu vele jaren en een groot aantal vertalingen verder, zodat t.a.v.veel boeken deze mededeling achterhaald is. Je wordt verzocht - indien je in de vertalingen deze mededeling tegenkomt - om aan de hand van de hierna vermelde lijsten zelf het betreffende catalogus nummer te vermelden. Klik op lijstbk en/of lijstbrf .

Soms vragen de studenten hen te adviseren welke boeken, bandopnamen, e.d. voor beginners en welke voor gevorderden zijn. Wat Joel hierover zegt kun je lezen in beginned .

Vaak is de vraag gesteld: "In welke volgorde moet ik De Oneindige Weg werken bestuderen?" Ik heb uit de werken van Joel een overzicht samengesteld waarin Joel zelf aangeeft in welke volgorde de werken bestudeerd moeten worden.

Er zijn mensen die diverse leerstellingen aanhangen en die tegelijkertijd bestuderen onder het mom "het is toch allemaal de Waarheid, so what." Afgezien van het feit dat Joel Goldsmith (en ook Lorraine) fel gekant was tegen het tegelijkertijd bestuderen van diverse leerstellingen en ten zeerste adviseert je bij één leerstelling tegelijk te houden en je verder te laten leiden, trof ik in Cat.no 287 "Het Onderwijzen Van De Oneindige Weg" op pag 46 het volgende aan. Ik wil je dit niet onthouden met het dringende advies - in je eigen belang inzake uw Geestelijke ontwikkeling - : Hou je aan één leerstelling tegelijk. Als blijkt dat de leer die je volgt toch niet is wat je zoekt, zoek dan pas verder en laat le l e i d e n. Niet door anderen of eigen meningen maar in gebed en meditatie door de Goddelijke Wijsheid. Lees wat Joel erover zegt.

T.a.v.de Maandbrieven merkt Bertus nog het volgende op. Als je bijvoorbeeld de jaargang 1980 wilt bestellen, dan heb je er geen idee van wat je mag verwachten. Meer .. klik op jong10

---------------------------------------

Joel deed nooit enigerlei moeite om zich geliefd te maken. In tegendeel. Hij was overtuigd van de juistheid van wat hij te bieden had en dus:

Joel eiste van zijn studenten dezelfde ijver en drijfveer als bij hem. klik op en lees: dryfveer .

Joel (noch Lorraine) moest NIETS hebben van valse pretenties. klik op lees: pretenti .

Joel was bijna meedogenloos t.a.v. zelfaanmatiging, opgeblazen ego, jezelf op de borst kloppen, etc. Klik op en lees ego en huiver. Die lieden zouden er goed aan doen om in mijn website nederigheid te bestuderen alsook de test te doen om te beoordelen of De Oneindige Weg wel hun "Geestelijk Huis" is.

Als je denkt dat een Geestelijke, Mystieke leer als De Oneindige Weg je zo maar komt aanwaaien .... klik op jong11

---------------------------------------------

Wellicht vraag je je af: "Als ik De Oneindige Weg volg, moet ik dan mijn huidige Kerk verlaten? Klik op Hoe staat Joel tegenover de Kerk, Kerkrituelen, ceremonies, etc.? voor meer info hierover.

Er zijn mensen die lid zijn van een Kerk en het Kerkelijk leven leiden en tegelijkertijd een Geestelijk Onderricht volgen. Dat kan tot frustratie leiden. Joel had over dit thema een prachtige ontvouwing. Voor meer info klik op frustate .

=====================

In De Oneindige Weg hebben we geen muziek, geen popconcerten. Waarom niet? Was Joel dan tegen muziek? Klik op GEEN muziek, geen popconcerten voor meer info hierover.

Wat betreft het AUDIO-deel van De Oneindige Weg verwijs ik naar audio en listtape .

====================

Als je geconfronteerd wordt met een probleem - van welke aard dan ook - dan is het allerbelangrijkste in je geest, je denken: "Hoe raak ik dit kwijt?"e.d. Door dat te doen geef je er in feite macht aan, bevecht je het en bestendig je het en raak je het zeker niet kwijt. De Oneindige Weg onderwijst ons dat het probleem GEEN macht is daar God alle Macht IS. Voorts: dat je je aandacht van het probleem moet afwenden en moet vestigen op God, alleen God. Om je daarbij te helpen, is hier een prachtige meditatie over God. Klik op zeer krachtige meditatie over God.

=====================

Als je de wereld bekijkt en zoveel ellende en rotzooi en kwaad in de wereld ziet, dan komt ongetwijfeld de vraag naar boven: "Waarom, als er een God is, is er toch zoveel troep in de wereld? Waarom doet God niets?" Om e.e.a. voor je te verLichten, bezoek en bestudeer dan ruimte

===================

Het zal duidelijk zijn dat deze website geheel gewijd is aan Joel S.Goldsmith. Echter, rondom Joel zijn leraren opgestaan. Joel onderwijst ons dat wij allen staten van Bewustzijn zijn. De één voelt zich tot die lera(a)r(es) aangetrokken, de andere tot een andere lera(a)r(es). Een ieder moet daarvoor bij zichzelf te rade gaan. Klik op leraren voor een beschrijving van de bekendsten.

------------

Er is in De Oneindige Weg literatuur voor kinderen (jong, puber, jong-volwassen etc). klik maar eens op kinderen

=============================================================================================================================================

Tot slot: Joel gebruikt vaak het Hawaiiaanse woord "Aloha". Klik op: alohaned voor een uitleg van wat "aloha" betekent

Van ganser harte zeg ik jou, beste vriend(in):

Moge Gods Zegen op je rusten. Ga met God.

Aloha 

Bertus

==========================================================================================================================