Sape Tamsma sjongt "bargetriennen''

img-1

Liedjes (fragmenten)

 

 • 1 Efter myn lul oan
 • 2 De stêd
 • 3 Simmerfamkes
 • 4 It smoart fan 'e fermoarde bern
 • 5 Sjoch my oan
 • 6 Ut fan hûs
 • 7 Gean mar
 • 8 No
 • 9 Nynke
 • 10 Iis yn 't liif
 • 11 It Journal
 • 12 Kalm oan
 • 13 Myn harses
 • 14 De lea bejout my
 • 15 Mem
 • 16 Geart giest mei
 • 17 Fan 'e joun
 • 18 Dêr giest 'e
 • 19 Meilijen mei jim
 • 20 It hat winter west

Cd bestellen? E-mail voor informatie.