El Shaddaï
Het moederhart van God

Deze naam van God komt 48 keer in het Oude Testament voor, waarvan 31 keer in het boek Job. En 7 keer wordt deze naam genoemd in verband met de aartsvaders Abraham, Isaäk en Jakob. De Godsnaam El Shaddaï is de eerste openbaring over het wezen en karakter van God in de Bijbel en deze was vooral bekend in de oude tijd van de menselijke geschiedenis; na de tijd van Mozes komt deze naam nog maar 10 keer in het Oude Testament voor.

 

Nu is er een misverstand over de betekenis van deze naam, want El Shaddaï wordt vaak vertaald met 'God de Almachtige' waarbij men ervan uitgaat dat 'Shaddaï' een meervoud is van het Hebreeuwse werkwoord 'shadad' wat 'verwoesten, vernietigen' betekent. Dit zou dus inhouden dat de eerste Godsopenbaring in de Bijbel een negatieve onthulling over het wezen en karakter van God zou zijn, maar niets is minder waar.

 

Want het woord 'Shaddaï' is een meervoud van het Hebreeuwse woord 'shad' wat 'borst' betekent; letterlijk betekent de naam 'El Shaddaï' dus 'de God van de borsten'. Deze betekenis brengt echter heel veel verwarring bij intellectueel ingestelde mensen, omdat zij deze betekenis geen enkele plek kunnen geven in hun intellectueel ingestelde theologie.

 

Maar de naam El Shaddaï heeft een diepe betekenis voor het emotionele hart; mensen met een Joods ingesteld denkpatroon - waarbij emoties een grote rol spelen - hechten wel degelijk grote betekenis aan deze naam van God. El Shaddaï is de God met een hele grote boezem ofwel met een heel ruim hart waarin héél veel plaats is voor héél veel mensen. Het hart van de Vader heeft ook een moederlijke kant oftewel het is ook het moederhart van God en het is de plaats waar Jezus vóór de grondlegging der wereld aanwezig was.

 

In de hele eeuwigheid vóór de schepping van de wereld was Jezus dicht bij het hart van de Vader en daar vond Hij elke dag enorme vreugde, want Hij was de lieveling van Zijn Vader; dit is de zuivere betekenis van El Shaddaï. Job ontdekte door zijn lijden heen dat er meer was dan een rechtvaardig leven in diep respect voor God, want hoewel hij veel over God gehoord had, had hij Hem nog nooit persoonlijk leren kennen. Zijn lijdensweg werd een reis naar het intieme hart van El Shaddaï.

 

Job 42:2-5 Ik weet dat niets buiten Uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik, door mijn onverstand, Uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder enig begrip, over wonderen, te groot voor mij om te bevatten. …… Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij neer. 

El Shaddaï

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spr.8:30 Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid.

 

Joh.1:18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, en die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

 

Joh.17:24b …… omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.

Made with Namu6