Is Jezus geboren met kerst?

Elk jaar vieren alle christenen kerstfeest. Ze denken dan terug aan de geboorte van Jezus Christus. Maar is Jezus wel geboren rond 25 december?

 

Laten we eens kijken wat de bijbel zegt. Hier volgen een aantal gegevens op een rij.

 

- In Johannes 1 staat : Het Woord is vlees geworden.

- Toen Jezus werd geboren was er voor Hem geen plaats meer in de herberg  wegens grote drukte.

- Toen de engel kwam bij de herders, waren deze met de schapen in het veld.

- De engelen verkondigen hen “grote vreugde”.

- Boven Bethlehem scheen een grote ster.

- Eerst werd Elizabeth in blijde verwachting van Johannes (de Doper).

- In de zesde maand van Elisabeths zwangerschap kwam de engel bij Maria om te zeggen dat zij ook zwanger zal worden en een Zoon zal krijgen die ze  Jezus moet noemen. Hij zal de messias zijn, de Zoon van God.

- Toen de engel Gabriel bij Zacharias kwam, de vader van Johannes, had hij net priesterdienst. Ook zien we dat het tijdens zijn dienst extra druk was in de stad Jeruzalem.

- In Lucas 1 : 5 staat dat Zacharias was van de afdeling van Abia.

 

De priesters waren in 24 afdelingen ingedeeld.

In 1 Kronieken 24 : 10 lezen we dat Abia de 8e was die aan de beurt was voor de priesterdienst.

Volgens de joodse kalender telt een jaar 51 weken. Met 24 afdelingen zijn ze dus twee weken per jaar aan de beurt, één week per keer. Dan blijven er nog drie weken over. Drie weken per jaar hadden ze allemaal dienst want er waren drie pelgrimsfeesten die ook een week duurden.

 

Drie maal per jaar kwamen de Israelieten naar Jeruzalem om de feesten te vieren .Dan was het in en rond Jeruzalem dus enorm druk.

 

Nu we dit weten hebben we een belangrijke aanwijzing. Zacharias was de 8e die dienst had. Als we gaan tellen op de Joodse kalender vanaf het begin van het Joodse jaar (1 Abib of 1 Nissan, maart/april op onze kalender) en we slaan het Pesachfeest over dan komen we uit in de week vóór Pinksteren of Shavuoth.

Tellen we vanaf Pinksteren (mei/juni) zes maanden door dan komen we uit bij het chanoeka feest (meestal in december).

Dit was het moment dat de engel Gabriel bij Maria kwam.

 

Tellen we dan 9 maanden verder dan komen we ongeveer uit bij  het loofhuttenfeest (september/oktober). Dit feest is het zevende feest van God (zie Leviticus 23). Het duurde zeven dagen en op de 8e dag was er nog een feest: Simchat thora, wat betekent, vreugde der wet (thora).

 

Kenmerken van het loofhutten feest:

- Ze bouwden buiten een hut of tent zonder dak en woonden daar 7 dagen in.

- Het open dak symboliseert dat ze leven onder een open hemel in afhankelijkheid van God.

- Ze gebruikten takken van loofbomen (vandaar de naam loofhut). Vroeger in de woestijn had het volk Israël 40 jaar in hutten/tenten gewoond en ook God zelf was bij hen in de tent, de tabernakel genoemd.

- Ze zongen tijdens dit feest psalm 118 wat gaat over de komst van de Messias (vers 26)!

- De Israelieten moesten 7 dagen vreugde bedrijven. Het was een heel vrolijk feest. Denk aan wat de engelen zeiden tegen de herders! Heden verkondig ik u grote vreugde.

- Ook mensen uit andere volken waren welkom op dit feest. Jeruzalem was overal fel verlicht, het was ook een lichtfeest (net als Chanoeka).

 

Tijdens dit feest zongen ze o.a Psalm 118, wat gaat over de komst van de Messias (Ps 118:26).

Als dit de 8e dag was waarop Jezus besneden werd, en Jezus werd geboren op de 1e dag van het loofhuttenfeest, dan gaat het hier dus over het feest van de Simchat Thora.

 

Jezus werd geboren onder een open hemel, ongeveer begin oktober, in een tijd dat het overal heel druk was in Jeruzalem en ook in Bethlehem dat daar vlakbij ligt. De herders verblijven rond die tijd nog buiten, in december ligt er  regelmatig sneeuw in Judea, in elk geval is het er koud en nat, dus dan zijn de schapen binnen.

 

Nu  de tekst van Johannes 1:1 over de geboorte van Jezus: In een begin was het Woord en het Woord is vlees geworden. Jezus wordt hier het Woord genoemd. Dit gaat terug op een geheimenis in de tekst van Genesis.

 

Wat wij het boek Genesis noemen, noemen de Joden: "In een begin", naar het eerste woord van Gen 1:1.

 

Verborgen in de eerst zin van Genesis 1 zien we de eerste en de laatste letter van het alefbeth staan. Het zijn de alef en de taf. Dit is alleen te zien in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekstIn het Grieks zou je i.p.v. de alef en de taf zeggen: de alpha en de omega, wat we kennen uit het boek Openbaringen, als daar over de verhoogde Messias gesproken wordt.

 

Deze letters staan hier zomaar in het midden van de eerste regel. Onvertaald.

 

Ook later zien we ze bij de tekst: en God zag dat het licht goed was.

In de Hebreeuwse tekst staat er eigenlijk: en God zag dat het aleftaflicht goed was. Is dat niet raar?

 

 

Inmiddels weet ik dat dit geen toeval is. De Hebreeuwse bijbel zit vol met deze verborgenheden. En het is zeker geen foutje.

 

Dit is precies waarom Johannes dit over Jezus schrijft in Johannes 1. Hij heeft het ook ontdekt!

Het alefbeth zijn alle letters van alef tot taf waarmee een woord (Woord) kan worden gemaakt. Dit is de gedachte! Tevens hebben alle Hebreeuwse letters elk een bijzondere betekenis.

 

Johannes 1

1 In  het begin was het Woord en het Woord was  bij God en het Woord was God.

2  Dit was in het begin bij God.

3  Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

4  In het Woord was het leven en  het leven was het licht van de mensen.

5  En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

6  Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes.

7 Hij kwam tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.

9  Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.

10 Hij was in de wereld  en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

12  Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

13 die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

14  En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader),  vol van genade en waarheid.

15  Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen: Híj was het van Wie ik zei: Hij Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was er eerder dan ik.

16 En  uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.

17  Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.

18  Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon,  Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

 

Het woord is vlees geworden: in de bijbel wordt door zowel Paulus als Petrus

ons lichaam een hut of tent genoemd. Dan staat er dus: Het Woord, Jezus, is in een hut of tent komen wonen.

Hier zien we dus weer een verwijzing naar het loofhuttenfeest. God is bij de mensen komen wonen.

 

Als laatste volgt hier een stukje uit Openbaringen 21, we zien hier wat nu nog toekomst is:

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

5  En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar.

6 En Hij zei tegen mij:  Het is geschied.  Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.  Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

23  En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar,  en het Lam is haar lamp.

24  En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

 

Conclusie: Als je alle gegevens bestudeert, is het zeer aannemelijk dat Jezus is geboren op de eerste dag van het loofhuttenfeest en op de 8e dag op Simchat Thora is besneden. Op een prachtige manier heeft Hij dit feest vervuld en valt alles op z’n plaats. Toch zal er in de toekomst nog een vervulling zijn van dit feest, zoals we zullen gaan zien in het vrederijk dat nog zal komen, en op het moment dat de nieuwe hemel en aarde zullen komen.

 

 

 

 

 

 

 

Kerstfeest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De moderne loofhut

 

Psalm 118

19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid, ik wil binnengaan om de HEER te loven. 20 Dit is de poort die leidt naar de HEER, hier gaan de rechtvaardigen binnen.

21 Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf.

 

22 De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. 23 Dit is het werk van de HEER, een wonder in onze ogen. 24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt, laten wij juichen en ons verheugen. 25 HEER, geef ons de overwinning, HEER, geef ons voorspoed.

 

26 Gezegend wie komt met de naam van de HEER. Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER. 27 De HEER is God, hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. 28 U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God. 29 Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.

Made with Namu6