Huis uit de tijd van Jezus gevonden in Nazareth

Israëlische archeologen zeggen dat ze in Nazareth voor het eerst resten hebben gevonden van een huis uit de tijd van Jezus. De resten werden ontdekt tijdens graafwerkzaamheden bij een voormalig klooster.

 

Er werden onder meer resten van een muur en van een binnenplaats gevonden. De archeologen zeggen dat er ook een systeem moet zijn geweest voor het verzamelen van regenwater.

 

Nazareth was volgens de Bijbel de plaats waar Jezus opgroeide, nadat hij in Bethlehem was geboren. Nazareth moet een afgelegen dorpje zijn geweest van zo'n vijftig huizen.

 

In Lucas 1:26 staat  het volgende: In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, 27 naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria.

 

Zowel Jozef als Maria waren afstammelingen van het huis van David. Jozef stamde af van Salomo en Maria stamde af van Nathan. Zij kwamen allebei uit Nazareth.

 

In Mattheus 2 staat het volgende:

12 Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. 15 Daar bleef hij tot de dood van Herodes, en zo ging in vervulling wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 'Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen.'

16 Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen. 17 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia: 18 'Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.' 19 Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. 20 De engel zei: 'Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven.' 21 Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. 22 Maar toen hij daar hoorde dat Archelaüs zijn vader Herodes was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. 23 Hij ging wonen in de stad Nazaret, en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: 'Hij zal Nazarener genoemd worden.'

 

Deze laatste zin roept vragen op, want de naam Nazareth komt nergens in het O.T voor.  Dus zou de bijbel hier toch niet kloppen?

 

Je kunt hier enkel achter komen als je de bijbel in de Hebreeuwse taal leest. De stad bestond in het O.T. inderdaad nog niet en is pas later ontstaan.

 

Een aanwijzing vinden we in Jesaja 11:1

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

 

In de tijd van de geboorte van Jezus leefde in Galilea een restant van de afgehouwen tronk van Isai. Van het koningshuis van David was niets meer over, er was slechts een  vervallen hut over zoals de bijbel erover spreekt.

 

Het woord voor scheut in het Hebreeuws is Netser. Het woord Nazareth = Netsereth oftewel stad van de scheut!

Hieruit is af te leiden dat de stad Nazareth allemaal inwoners had die nakomelingen van David waren. Omdat ze niet veilig waren voor koning Herodes leefden ze niet in de stad van David: Bethlechem maar buiten Judea in de stad van de scheut van David. Nazareners waren dus allemaal zonen en van David.

 

Jezus' afkomst vind je ook terug in de volgende passages:

 

Marcus 10:46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' 49 Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, hij roept u.' 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat ik voor u doe?' De blinde antwoordde: 'Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.' 52 Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

 

Hand 1:22 Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht.

 

Hand 3:5 De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. 6 Maar Petrus zei: 'Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' 7 Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. 8 Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. 9 Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. 10 Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

 

Hand 4:9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt.

 

Conclusie : Jezus uit Nazareth is de scheut van de tronk van Isai die vrucht droeg door Zijn overwinning op de dood, Zijn Koningschap is tot in de eeuwen!

Archeologen zeggen dat ze voor het eerst resten hebben gevonden van een huis uit de tijd van Jezus.

Bron: NOS, maandag 21 dec 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6