Ik vertel u een verborgenheid

Ik vertel u een verborgenheid.............

 

Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid

(Kolossenzen 1 :26,27 NBG)

 

De bijbel lezen vinden heel veel mensen soms erg moeilijk.

Dit is niet zo vreemd omdat de bijbel ook een geestelijke taal spreekt.

Deze geestelijke taal is inderdaad een verborgen taal, je zou kunnen zeggen een geheimtaal. Je zou eerst deze geestelijke (verborgen) taal moeten kunnen verstaan, leren lezen. Hoe kun je deze verborgen taal nu begrijpen?

 

Het mooie is dat in dit Woord, de bijbel meteen staat hoe je dit kunt doen. De schrijver is namelijk de Here God zelf en hij zegt in Deuteronomium 29:29:

De verborgene dingen zijn voor den HEERE, onzen God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

 

Na de opstanding van Christus zijn al deze verborgenheden geopenbaard aan de gelovigen!

 

Romeinen 16 :25, 26 (NBG)

Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

 

Deze verborgen dingen worden ons dus geopenbaard als we deel hebben aan die opstanding van Christus. Wanneer we ons onderwerpen aan de schrift, de bijbel dus zal ons dit allemaal worden geopenbaard. Wie in Christus zijn hebben de Geest der Waarheid (Heilige Geest) ontvangen en deze leidt ons in de Schrift.

 

Efeze 1:13, 14

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6