De typologie van de bij

De Here God spreekt via Zijn schepping. Hij is de schepper van hemel en aarde.

 

Deut.10:14

Ziet, des HEEREN, uws Gods, is de hemel, en de hemel der hemelen, de aarde, en al wat daarin is.

 

Je kunt God dus zien in Zijn schepping, maar dan moet je wel goed kijken en luisteren naar Zijn Woord, want daarin legt hij uit waar al deze schepsels voor staan.

 

De natuur is dus prachtig om te onderzoeken en wanneer je dit naast de bijbel legt, kom je achter de typologie van wezens en zaken die we tegenkomen in die natuur.

 

Deze pagina gaat over de typologie van de bij.

 

Dit onderwerp is actueel omdat op dit moment heel veel biologen en natuurwetenschappers in paniek zijn. Dit omdat er ineens allerlei bijenvolken verdwenen zijn, niet alleen in Nederland maar overal ter wereld. Typ maar eens "bijensterfte" in op google...

 

De dar

Een dar is een mannetjes-bij. Ons woord 'dar' komt via-via, uit het Hebreeuws en is afgeleid van het Hebreeuwse woord 'dabar'.

'Dabar' is een mannetjesbij en 'Deborah' (denk aan de bekende richteres) een vrouwtjesbij.

Nu is het zo, dat het woord voor 'woord' in het Hebreeuws eveneens 'dabar' is.

Dat is uiteraard niet zonder betekenis: een bij in het algemeen en een dar in het bijzonder, verwijzen naar…. het Woord.

Een bij produceert honing, en inderdaad, dat is een beeld is van "de heilige Schrift" ("zoeter dan honing,  ja dan honing uit de raat"; Psalm 19:10). Zoals een bij honing produceert zo 'produceert' het Woord de Schrift.

 

Maagdelijke geboorte

Een dar komt voort uit een onbevrucht ei. In de biologie heet dat verschijnsel partheno genese, dat letterlijk maagdelijke geboorte betekent. Een verschijnsel dat trouwens veel vaker in de levende natuur voorkomt. "Het Woord (dabar!) is vlees geworden", door partheno genese.  Dat wil zeggen, zonder tussenkomst van een natuurlijke vader.

 

De bruidsvlucht

Als in de nazomer de koningin opstijgt  tot grote hoogten (de zogenoemde bruidsvlucht) en daar bevrucht wordt door darren, dan hebben deze hun functie vervuld. De koningin is eenmalig en voorgoed bevrucht. In een soort zakje bewaart ze het zaad en de koningin kan bevruchte eitjes leggen voor haar verdere leven (tot wel vijf jaar). Als de darren vervolgens terugkeren naar de korf, zijn ze niet langer welkom en worden ze bij de ingang  afgemaakt en doodgestoken (de darrenslacht heet dat).

 

Is dat in wezen ook niet het verhaal van de Dabar (het Woord dat vlees geworden is) en dus typologisch te duiden? De Dabar is het die nieuw leven aan het licht bracht maar niettemin niet langer welkom was bij zijn volk. Hij heeft "buiten de poort" geleden. Net als de Here Jezus via Zijn dood aan het kruis (op Golgotha, buiten Jeruzalem) waar Hij het verlossingswerk heeft volbracht.

Maar ondanks deze afwijzing: de dar heeft eens voor altijd z'n werk gedaan. Het nieuwe leven is tot stand gebracht! Wij als gelovigen in Jezus Christus zijn ook wedergeboren en leven nu het Nieuwe Leven.

 

Samengevat

Een bij is dus een type van de gelovige, die het Woord van God, namelijk honing (dabash) is  toevertrouwd. Het bijenvolk als geheel is dus weer een type van de Gemeente.

Heel Gods schepping getuigt van Hem!

Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen, uw machtige daden verkondigen. Ps 145:4

 

Jonathan's honing

Nog een prachtige bijbeltekst die vertelt wat de honing uitbeeldt in de bijbel, staat in 1 Sam 14 (SV):

Maar Jonathan had het niet gehoord, toen zijn vader het volk bezworen had, en hij reikte het einde van den staf uit, die in zijn hand was, en hij doopte denzelven in een honigraat; als hij nu zijn hand tot zijn mond wendde, zo werden zijn ogen verlicht.

 

Net als Jonathan, worden "onze ogen" verlicht omdat wij niet van de "melk" (eerste beginselen), maar van de "honing" (vaste spijze) eten! Jonathan at van de honing terwijl het hem ten strengste was verboden door (de wet van) Saul zijn vader. Maar Jonathan had niet gehoord van die wet en at van de honing en zijn ogen werden verlicht. Hij at van het geestelijke voedsel (het Woord).

 

Bijensterfte

Dat de bijen nu massaal verdwijnen, kunnen we zien als een  boodschap van de Heer, want wij leven in de verwachting dat wij als Gemeente worden opgehaald door de Here Jezus Christus.

 

1 Thess 4:

14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden.

 

Maranatha!

Jezus komt!

Wat is typologie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6