Het geheim van de Torah

De Torah bevat de 5 boeken van Mozes.

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium.

 

Vijf heeft te maken met de hand.

De vier vingers zijn de eerst 4 boeken, de duim - Deuteronomium - staat er tegenover.

Waarom een hand? Het gaat over Gods handelen.

 

Over de Torah bestaan veel misverstanden onder christenen. De belangrijkste oorzaak hiervan is de verkeerde vertaling van het woord Torah. In de meeste bijbelvertalingen wordt het woord Torah steeds vertaald met "wet".

 

Als mensen het woord "wet" horen gaan hun haren al gauw overeind staan en willen ze daar niets mee te maken hebben. Vandaar komt ook de gedachte dat christenen mensen zijn die leven onder een wet en dat ze niets mogen en heel veel moeten. Dit is een grote leugen van Gods tegenstander de satan die ons bij de Torah vandaan wil houden. Heeft hij soms iets te verliezen?

 

De waarheid over de Torah

Torah betekent onderwijzing (dus niet: wet !)

 

Als je de Hebreeuwse letters van het woord Torah gaat ontleden, verteld het woord het volgende:

 

Tav - Waw - Resh - He

 

De betekenis van deze letters is (elke letter heeft ook één of meer betekenissen in het Hebreeuws):

 

kruis - nagel/spijker/haak - hoofd/leider - licht/openbaring

 

Waar zou deze onderwijzing over gaan? Of over wie gaat het?

 

Psalm 119 vers 1 vertelt: Gelukkig die de volmaakte weg gaan en leven naar de Torah van de Heer.

Psalm 119 vers 142 vertelt: "Uw Torah berust op waarheid"

Spreuken 13 vers 14 vertelt: "De Torah van een wijze is een bron van leven".

Joh 14 vers 6: "Jezus zei: Ik ben de weg , de waarheid en het leven"

 

Mozes kreeg Gods liefdesbrief, de Torah.

Jezus is Gods liefdesbrief in het vlees, de levende Torah.

 

Gods oogappel is Israël en Jeruzalem. Dat betekent dat Zijn ogen daarop gefocust zijn.

In spreuken 7 vers 2 staat: "Bewaar mijn geboden en leef, en mijn Torah als de appel van uw oog"

Onze focus moet dus zijn op de Torah. Deze eerste vijf boeken van Mozes gaan over Jezus en spreken allemaal van Hem.

 

In Jesaja 59 en Efeze 6 gaat het over de geestelijke wapenrusting. Doe op uw hoofd de helm des heils = Jehoshua. We moeten Jezus zelf aandoen, met Hem omkleed worden (Gal 3:27).

 

De middelste letter in de Torah, in het hart van de Torah, is groot geschreven.

Zou dit toevallig zijn? Of misschien een fout? Nee, in de bijbel is niets toevallig, elke letter heeft een betekenis.

 

Die middelste letter is een grote Waw. De waw is de 6e letter, de letter van de mens die op de 6e dag werd geschapen. Hij betekent haak, nagel. Zo ziet hij er zelfs ook uit.

 

Efeze 4 zegt in vers 15: Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

 

Kortom:

 

Torah = Tav - Waw - Resh - He =

kruis - nagel/spijker/haak - hoofd/leider - licht/openbaring

 

Wat licht geeft, wat geopenbaard is in de Torah, is dat de Zoon des mensen als hoofd en leider van Gods kinderen, doordat Hij aan het kruis werd genageld, de verbinding (haak) tot stand bracht tussen God en mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Thorah.

Geen wet, maar een onderwijzing

 

 

 

Het Hebreeuwse woord Torah

Van rechts naar links:

Tav-Waw-Resh-He

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De waw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6