Pinksteren of Shavuoth

Pinksteren komt van een Grieks woord: pentecoste wat betekent, de vijftigste dag.

 

Dit feest is hetzelfde feest als Shavuoth, wat “wekenfeest” betekent in het Hebreeuws. Na zeven weken, op de vijftigste dag na de uittocht uit Egypte, gaf God aan Israël de 10  geboden op de berg Sinaï.

 

Shavuoth is het feest van de eerste bazuin.

 

Voor christenen betekent Pinksteren de uitstorting van de Heilige Geest, beschreven in Handelingen 2.

 

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

 

De Joden hadden tot deze gebeurtenis het Pinksterfeest (wekenfeest) al 1500 jaar gevierd.

Als je een groot feest verwacht ga je vaak tellen hoeveel dagen het nog duurt voordat het zover is. Zo ook bij dit feest, de Israëlieten moesten na het feest van de eersteling, 50 dagen aftellen. Dit wordt de omertelling genoemd.

 

Leviticus 23 : 15 Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, 16 tot de dag na de zevende sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie de HEER een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarweoogst. 17 Jullie moeten dan uit je woonplaats brood meenemen om het voor de HEER omhoog te heffen: twee broden van twee tiende efa tarwebloem, met zuurdesem gebakken, als gave voor de HEER uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst.

 

Deze voorschriften in de bijbel zijn een voorafschaduwing van dingen die gaan komen.

 

Waar zijn deze broden een schaduw van? Ze zijn een schaduw van een werkelijkheid, een lichaam, dat nog moest komen. Op de Pinksterdag, beschreven in Handelingen is dit vervuld.

 

De twee broden staan voor de gemeente die bestaat uit twee groepen: de Joden en de heidenen. Deze waren gezuurd, dat betekent dat er nog zonde in hen was.

 

Lev 20 De twee jonge rammen  moet de priester tegelijk met het brood uit de eerste opbrengst van de nieuwe oogst ten overstaan van de HEER omhoogheffen. Zo worden deze offers voor de HEER geheiligd; ze zijn bestemd voor de priester.

 

Laten we eens kijken hoe groot de oogst was in Handelingen.

Hand. 2: 41 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend.

4 : 4 Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.

21:20 Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden: ‘Je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet.

 

Dat klinkt als een geweldige oogst!

 

Laten we nu eens kijken naar de overeenkomsten van het eerste Pinksterfeest en het Pinksterfeest in Handelingen.

 

Bedenk daarbij dat de schaduw nooit zo mooi is als de werkelijkheid!

Ex 19 :16 Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 17 Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18 De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig.

 

De Heer kwam naar beneden met vuur, zie je een patroon hier?

Ezechiel 1 : 4 Dit is wat ik zag: een stormwind, komend uit het noorden, een grote gloeiende wolkenmassa, een vuur van bliksemflitsen. Daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud.

Ezechiel 3: 12 Toen hief een geest mij op, en ik hoorde achter mij een zwaar dreunend geluid: ‘De luister van de HEER zij geloofd in zijn woning!’ 13 Het was het geluid van de vleugels van de wezens die elkaar raakten, en van de wielen naast hen; het klonk als een hevig dreunen.

 

Bovenstaande teksten werden jaren achtereen door het Joodse volk gelezen op de dag van Pinksteren.

 

Wat zagen ze voor hun ogen gebeuren in op het Pinksterfeest in Handelingen?

2 : 1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 

Zie hoe precies en mooi het Pinksterfeest werd vervuld.

 

Ezechiel 36: 26 Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27 Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

 

Het eerste Pinksterfeest bracht de wet van God op steen.

In Handelingen bracht God de wet in ons hart.

 

Joodse mensen lezen met Pinksteren ook altijd het boek Ruth.

Het speelt zich af tijdens de voorjaarsoogst.

Ruth 2 : 23 Ze bleef dus aren lezen bij de vrouwen die voor Boaz werkten, tot het einde van de gerste- en de tarweoogst.

 

Waar gaat het boek van Ruth over?

De gersteoogst spreekt van Pesach (Pasen) en de tarweoogst spreekt van shavuoth (Pinksteren).

 

Jood (Boaz) en heiden (Ruth) komen samen en werken in de oogst.

Ruth betekent: “vriend”. Zij werd een vriend van Israël en werkte in de oogst. Orpa, de andere schoondochter van Naomi, betekent: “de rug toe keren”. Zij keerde Naomi en haar volk de rug toe. Orpa en Ruth zijn een type van de kerk in de laatste dagen.

 

Ruth is de kerk die Israël liefheeft en werkt in de oogst van Gods koninkrijk.

Orpa is de kerk die Israël de rug toe heeft gekeerd. Hier waarschuwt Paulus voor in Romeinen 11.

 

Openbaringen 14 : 18 Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep de engel met de scherpe sikkel luid toe: ‘Laat je scherpe sikkel komen om de druiven te oogsten in de wijngaard op de aarde, want de druiven zijn rijp.’

 

Deze tekst in Openbaringen gaat over de fruitoogst, de oogst van het loofhuttenfeest.

 

Zoals de voorjaarsfeesten zijn vervuld bij Jezus eerste komst zo zullen de najaarsfeesten worden vervuld bij Zijn tweede komst.

 

Denk hieraan als je het Pinksterfeest viert.

 

God is dezelfde, gisteren, vandaag en heden!

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosh Hasjana, feest van de bazuin, is de laatste bazuin en Grote verzoendag is het feest van de grote bazuin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Pinksterfeest is het tweede pelgrimsfeest in een reeks van drie waarbij alle Israëlieten naar Jeruzalem gingen.

 

Exodus 23:16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest.

 

Elk van deze feesten gaat gepaard met een oogst:

Bij het eerste feest, Pesach, is er de eerstelingen oogst de gersteoogst.

Bij het tweede, Pinksterfeest is er de tarweoogst. Het feest van de eerste bazuin.

Bij het derde feest, het Loofhuttenfeest is er de fruit (druiven, olijven) oogst.

Made with Namu6