Water wordt wijn

Dit teken in het Johannes evangelie is het eerste van acht tekens. Dit wonderteken van Jezus heeft een diepere geestelijke betekenis. Hoewel deze gebeurtenis ook letterlijk heeft plaatsgevonden net als de andere verhalen in de bijbel. De diepere laag wordt door de Joden de Rèmez genoemd, wat heenwijzing betekent. Elk wonderteken heeft een Rèmez in zich.

 

We vinden deze geschiedenis in Johannes 2:1-12.

Typologisch wijst het naar de overgang van het oude naar het nieuwe verbond.

 

Jezus gaat naar een bruiloft in de plaats Kana.

 

Jezus kwam op een bruiloft op de derde dag. De derde dag is hoe de Joden de dinsdag noemen.

Deze dag heeft een speciale waarde. De derde dag kreeg van God een dubbele zegen. Daarom trouwen joden het liefst op deze dag.

 

Deze derde dag heeft meer betekenissen.

Allereerst stond Jezus op uit het graf op de derde dag. Dit is het moment waarop het nieuwe verbond kon beginnen.

Het begon voor Christus en Zijn lichaam (de gemeente) op de Pinksterdag (50e dag na zijn sterven op Pesach), net zoals het verbond op de Sinaï ook op de 50e dag na de uittocht (1e Pesach) begon.

 

De oude wijn is hier een type van het oude verbond. De oude wijn raakt op. Maria is in deze geschiedenis een type van het gelovig Israel, waaruit de gemeente is voortgekomen. Zij wist dat je voor het nieuwe verbond (de nieuwe wijn) bij Jezus moest zijn.

 

We komen in het verhaal ook 6 watervaten tegen. Deze watervaten zijn leeg.

 

Verschillende bijbelteksten gaan over vaten.

Een vat is gemaakt van leem of klei.

Net als het menselijk lichaam wat uit de aarde is voortgekomen.

 

Adam betekent: aarde, rood en mens. Het gaat dus over de mens, het sterfelijke lichaam.

Ook het getal 6 gaat over de mens die op de 6e dag werd geschapen.

 

De 6 watervaten dienden voor de rituele reiniging onder de Joodse wet. Jezus zegt hierover in Matt 23: 25 Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. 26 Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon.

Het getal 6 spreekt hier ook van zes dagen dat de mens werk verricht. Het gaat dus over werken van de wet en slavernij.

Dit was de situatie van het Joodse volk, dat leefde onder de wet. In deze situatie zijn ze gekomen bij de verbondssluiting op de berg Sinai (die slaven baart volgens Paulus in Gal. 4).

 

Dit is n.l. wat het volk zegt bij de verbondssluiting: … als uit één mond: 'We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.'

Wij zullen het doen beloofden ze, maar dit konden ze nooit volbrengen en dit had de dood tot gevolg.

 

Iedere keer wanneer je bij jezelf denkt : Ik moet leven naar Gods wet, leef je onder de wet en ben je een slaaf.

Elke keer dat je denkt: Jezus heeft alles voor mij volbracht, door Hem ben ik een rechtvaardig mens, dan ben je vrij en wordt je een kind van God genoemd. Joh 1 vers 12.

 

De vaten in dit verhaal zijn leeg. Ze zouden eigenlijk moeten worden gevuld met:

- Een fakkel van vuur (Gideon)

- water

- meel

- olie of

- zout

 

Dit zijn allemaal typen van het werk van de Heilige Geest in de mens.

 

In dit geval moeten ze worden gevuld met water.

 

De inhoud van de vaten was 2 à 3 metreten. Dit verwijst naar o.a. Job 33:14: De mens krijgt 2 à 3 maal een oproep tot bekering.

- Deut 17:6: 2 à 3 getuigen

- 1 Cor 14: Er mogen 2 à 3 mensen profeteren in de samenkomst.

- Matt 18:20: Waar 2 à 3 zijn vergaderd in Mijn naam, daar ben ik in hun midden.

 

Samengevat betekent 2 à 3: Als je je bekeert en je laat vullen met water (het Woord van God), wordt je een getuige van Christus en mag je profeteren en samen vergaderd worden met andere gelovigen (gemeente). Je krijgt deel aan het lichaam van Christus.

 

Water is een type van het Woord van God (zie Ef. 5:26 SV). Ook van Jezus die het Woord is. De Heilige geest werkt altijd door het Woord van God.

Als deze lege vaten worden gevuld met water dan  komt er spirit (Geest) in en wordt het wijn.

Als je je laat vullen met het Woord van God dan komt de Heilige Geest in je wonen.

Dit is wat de wedergeboorte wordt genoemd.

Je wordt opnieuw geboren maar nu uit geestelijk water:

Joh 3:3 - 5

 

De Hebreeënbrief schrijft hierover: Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

 

Dus niet de wet, maar Christus die de wet heeft vervult. Dit is LEVEN in het nieuwe verbond. LEVEN met hoofdletters! Het is belangrijk om het nieuwe verbond en het oude verbond niet te vermengen.

Principe van het oude verbond was: leven naar de wet.

Principe van het nieuwe verbond is: leven in genade, vrijheid en liefde.

 

Marc 2:22: Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken. Dit is wat er gebeurt als je het oude met het nieuwe vermengd.

 

Ook het overblijfsel van Israel zal deze wijn later ontvangen: op de derde dag. Ook zij zullen opstaan uit de dood (Ez. 37).

 

Hosea 6:

1 'Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!

Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen;

de hand die sloeg, zal ons verbinden.

2 Hij redt ons na twee dagen van de dood,

de derde dag doet hij ons opstaan:

in zijn nabijheid zullen wij leven.

3 Dan zullen wij hem kennen,

ernaar jagen om de HEER te kennen.

Even zeker als de dageraad zal hij komen,

hij komt naar ons als milde regen,

als de lenteregen die de aarde drenkt.'

 

Na 2 dagen van duizend jaar. Dan zal er wederom een bruiloft zijn.

Water wordt wijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele teksten over aarden vaten:

- Hand 9:15

- 2 Kor 4:7-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tussen haakjes:

Dit betekent dat het Woord van God in staat is de dode geest (die gestorven is na de zondeval) van de mens los te snijden van het lichaam en de ziel. Door Gods Geest wordt de geest van de mens levend gemaakt. Als dit is met jou is gebeurd ben je een nieuwe schepping geworden. Het Woord van God wordt in je hart geschreven; Christus (2 Kor 3:3).]

 

Jezus kwam allereerst voor zijn eigen volk met het nieuwe verbond. Alleen met dit volk was er reeds een huwelijksverbond gesloten bij de Sinai. Dit is het oude verbond. In wezen is het nieuw verbond een vernieuwing van het oude verbond. De gemeente van Christus, bestaande uit Joden en heidenen, heeft reeds deze nieuwe wijn ontvangen. Denk aan pinksteren waarin de mensen zich gedroegen alsof ze teveel zoete wijn hadden gehad (Hand 2). De gemeente ontving de Geest als voorschot (Rom 8:23).

Made with Namu6