Wat de beekprik ons vertelt

De beekprik is een klein diertje dat leeft op de veluwe.

Hij lijkt op een klein palinkje, maar heeft een vreemde zuigsnuit en zeven kieuwen achter de kop.

 

Dit dier heeft een levenscyclus van zeven jaar , waarin er zes worden doorgebracht in de modder van de beekbodem waar hij met zijn kop boven het zand voedsel (algen) uit het water filtert.

 

In het zevende levensjaar ondergaat de beekprik een metamorfose. Het dier krijgt ogen, eet niet meer, gaat rondzwemmen en paaien (hij wordt vruchtbaar en plant zich voort). Hiervoor heeft hij een grind- of rotsbodem nodig en stromend  (levend) water.

 

Hieronder volgen enkele bijbelteksten over de cyclus van zes dagen en 1 dag

 

Zes dagen kunt u voedsel verzamelen, maar de zevende dag is het sabbat, dan is het er niet. (Ex 31)

 

Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard. (Ex 20)

 

Zes dagen lang bedekte de wolk de berg Sinai. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk. (Ex 24)

 

Generatie na generatie moeten de Israëlieten de sabbat in acht nemen en vieren. Voor mij en hen is die dag een teken van een eeuwigdurend verbond, want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen. (Ex 31)

 

Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare mannen moeten eenmaal om de stad (Jericho) gaan, en dat zes dagen achter elkaar. Op de zevende dag stonden ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze zevenmaal om de stad. Alleen op deze dag trokken ze zevenmaal om de stad, en bij de zevende maal, toen de priesters de ramshoorns lieten klinken, riep Jozua tegen het volk: 'Schreeuw, want de HEER heeft u Jericho in handen gegeven! (Joz 6)

 

Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante (Mar 9)

 

Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een wake in de nacht. (Ps 90)

 

Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2 Petr 3)

 

Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. (Opb 20)

 

Nu enkele teksten over blindheid en ogen.

 

De HEER zei: 'Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, de HEER? (Ex 4)

 

Is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, blind als de dienaar van de HEER? (Jes 42)

 

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen,

zo waardevol, en ik houd zo veel van je

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou,

ja alle volken om jou te behouden.

Wees niet bang, want ik ben bij je.

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug,

uit het westen breng ik jullie bijeen.

Tegen het noorden zeg ik: Geef hier!

Het zuiden gebied ik: Laat los!

Breng mijn zonen terug van verre,

mijn dochters van de einden der aarde,

allen over wie mijn naam is uitgeroepen,

en die ik omwille van mijn majesteit

geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Laat dit volk naar voren treden,

een blind volk, ook al heeft het ogen,

doof, ook al heeft het oren. (Jes 43)

 

…zoals ook geschreven staat: 'God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.'

Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: 'De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.' Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. (Rom 11)

 

Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten

voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure, rijpe wijnen.

Op deze berg vernietigt hij het waas

dat alle volken het zicht beneemt,

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

Voor altijd doet hij de dood teniet.

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg

- de HEER heeft gesproken (Jes 25)

 

De typologie van de beekprik mag duidelijk zijn!

 

Wat bijzonder dat God op deze verborgen manier laat weten dat na zesduizend jaar werken van de mens er rust komt en dat Hij zal gaan regeren! Dat Hij laat weten dat het zal beginnen met het wegnemen van de blindheid bij Zijn uitverkoren volk Israel, maar dat daarna ook de sluier van andere volken zal worden weggenomen. Dat Zijn volk eindelijk vruchtbaar zal zijn.

 

Wij zien vandaag de dag profetieën in vervulling gaan. Heel veel joden zijn weer terug in hun land en er komen er nog steeds meer. De bouw van de derde tempel kan elk moment beginnen, alles is al klaar.

 

Jezus sprak: Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.

 

We leven in bijzondere tijden!

De beekprik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Made with Namu6