Jozef, Jezus en Yom Kippoer

Jozef als beeld voor Jezus en Yom Kippoer (Grote verzoendag)

 

Gen 42:8: Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden hem niet. 

Wat was de reden?  Hij zag er uit, rook als en was gekleed als een Egyptenaar, niet als een Jood. Sinds de dagen van de eerste kerk is de Heer aan de Joden gepresenteerd in heidense/Egyptische kleren. Jezus wordt gezien als een witte/blonde Europeaan, ver van Zijn eigen wortels! Hoe kan het offeren van een "heidense" Jezus "Goed Nieuws" voor de Joden zijn? Dit is een heftige verklaring, maar we moeten de Egyptische kleren uit doen en een Joodse Messias presenteren aan de Joodse mensen.

 

Gen 37:3 en 4 En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was; en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen, dat hun vader hem boven al zijn broeders liefhad, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken.

Zijn broers haatten hem.

 

 

 

 

 

 

Gen 37:18 En zij zagen hem van verre. Maar voordat hij bij hen gekomen was, smeedden zij een aanslag tegen hem om hem te doden.

Zij wilden Jozef doden.

 

 

 

 

Gen 37:26-28 Toen zeide Juda tot zijn broeders: Wat voordeel is erin gelegen, wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Komt dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen Midjanitische mannen, kooplieden, voorbijgingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten; en dezen brachten Jozef naar Egypte. 

Juda zei dit. En zij verkochten hem.

 

Zach 11:12 en 13 En ik heb tot hen gezegd: Indien het goed is in uw ogen, geeft mijn loon, maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de HEREzeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop Ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen. 

Dit is de profetie in Zacharia die hieraan refereert.

 

Gen 37:23 Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad, dat hij droeg. 

Zij trokken Jozefs kleren uit.

 

 

 

 

 

Gen 39:17 en 18 En zij sprak tot hem in dezer voege: Die Hebreeuwse slaaf, die gij ons gebracht hebt, is bij mij gekomen om zijn spel met mij te drijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. 

Jozef wordt valselijk beschuldigd door Potifars vrouw.

 

Gen 41:38 En Farao zeide tot zijn dienaren: Zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man, in wie de Geest Gods is? 

 

 

Gen 41:55 Toen het gehele land Egypte honger leed, en het volk tot Farao om brood riep, zeide Farao tot alle Egyptenaren: Gaat tot Jozef; doet wat hij u zegt. 

 

Gen 42:7 en 8 Zodra Jozef zijn broeders zag, herkende hij hen, maar hij deed alsof hij een vreemde voor hen was; hij sprak hen bits aan, en zeide tot hen: Vanwaar komt gij? Zij zeiden: Uit het land Kanaän, om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broeders wel, maar zij herkenden hem niet.

 

 

Gen 42: 21 Zij nu deden aldus en zeiden tot elkander: Voorwaar, nu boeten wij voor wat wij onze broeder aangedaan hebben: wij zagen zijn zielsbenauwdheid, toen hij ons om erbarming smeekte, maar wij hoorden niet; daarom is deze benauwdheid over ons gekomen. 

 

Gen 43: 3 Toen zeide Juda* tot hem: Die man** heeft ons uitdrukkelijk verzekerd: gij zult mijn aangezicht*** niet zien, tenzij uw broeder bij u is.

 

Gen 43: 9 Ik blijf borg voor hem; van mijn hand moogt gij hem eisen; indien ik hem niet tot u breng en vóór u stel, dan moge ik te allen tijde tegenover u als een schuldige staan****

 

Gen 44:16 Daarop zeide Juda: Wat zullen wij tot mijn heer zeggen, wat zullen wij spreken, en waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uwer knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn heer, wij evenals degene, bij wie de beker gevonden is.

 

Gen 44:33 en 34 Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven, en de jongen trekke met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heentrekken, wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien, dat mijn vader zou treffen. 

 

Gen 45:1-6 Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen* voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat allen van mij weggaan. En daar stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. Daarop brak hij uit in luid geween, zodat de Egyptenaren en Farao's huis het hoorden. En Jozef zeide tot zijn broeders: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? Doch zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij deinsden van schrik** voor hem terug. Toen zeide Jozef tot zijn broeders: Komt toch naderbij. Daarop naderden zij. En hij zeide: Ik ben uw broeder Jozef, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar weest nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden heeft God mij voor u uit gezonden***. Want reeds twee jaren is er hongersnood geweest in dit land en er komen nog vijf jaren, waarin niet geploegd of geoogst zal worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn verlost door het bloed van het Lam. Maar het is ook een tijd voor ons om voorbede te doen voor de natie van Israël, dat God hun blinde ogen wil openen voor Wie hun Messias is.

 

Yom Kippoer = Grote verzoendag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joh. 15 25 Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is: Zij hebben Mij zonder reden gehaat.

Jozef is een typebeeld voor de Messias, zoals ze Jozef haatten, zo haatten ze Jezus.

 

Mat. 26:4 en zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden.

Zoals ze Jozef wilden doden, zo wilden ze Jezus doden.

 

Matt 26:15 en 16 … en hij zeide: Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren. En zij stelden hem dertig zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om Hem over te leveren. 

Zoals ze Jozef verkochten, zo  verkochten ze Jezus. Zij verkochten hem voor 30 zilverlingen

 

 

 

 

 

 

Matt 27: 35 Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, 

Zoals ze Jozefs kleren uittrokken, zo trokken ze Jezus' kleren uit.

 

 

 

Was de Heer (Jezus) niet valselijk beschuldigd?

 

De farao zei dit over Jozef, maar was dat ook niet waar voor Jesus?

Op de bruiloft te Kana zei Maria: "ga naar Jezus en Hij zal de vertellen wat je moet doen".

 

Herinner je in Johannes, Hij kwam tot de zijnen, maar zij ontvingen Hem niet. (Mat. 14: 57-58, Joh. 4: 43-44)

 

 

 

 

 

 

* Juda, de man die Jozef verkocht.

** Jozef

*** Denk aan Yom Kippoer (Van Aangezicht tot Aangezicht).

**** Dus hier is Juda de Joodse stam, die zegt ik zal voor altijd de schuld dragen En zij zeiden laat zijn bloed over ons zijn en over onze kinderen 

 

 

 

 

 

 

* Toen Juda berouw had openbaarde Jozef zichzelf.

En wanneer Juda berouw heeft zal de Messias zichzelf openbaren.

Jozef kon zich niet langer bedwingen en de Heer zal dat ook niet kunnen als Israël zich als een natie bekeert.

**  Denk je niet dat de Joden verontrust/verdrietig (Eng. troubled) zijn als ze zich realiseren wat de afgelopen 2000 jaar gebeurd is?

*** Kijk naar Jozefs reactie en dit zal ook Jezus reactie naar de Joden zijn.

 

Voor Christenen: Yom Kippoer is een dag om te vieren/te verheugen/te feesten.

Made with Namu6