WEDSTRIJDREGLEMENT

 

Voor zover niet voorzien in dit reglement, zijn van toepassing de spelregels zoals deze gesteld zijn in het NeVoBo reglement.

 

1.             In de recreantencompetitie mogen per team gedurende het seizoen max. 2 personen mee spelen die tevens uitkomen in de NeVoBo competitie, en maximaal 1 per wedstrijd, en ten hoogste van niveau van de 2e klasse.

2.             De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

3.             Zowel de dames als de heren spelen om 2 gewonnen sets.
Dus alle teams spelen of 2 of 3 sets, en de uitslagen bij de teams zijn dan 2 – 0 en 2-1. De winnaar bij een 2 – 0 uitslag krijgt 3 punten, de verliezer 0. Bij een 2 – 1 uitslag krijgt de winnaar 2 punten, de verliezer 1 punt. Bij een eventuele derde set moet er, net als in de NeVoBo competitie, gedraaid worden van speelhelft zodra het eerste team 8 punten heeft behaald, en met een verschil van 2 punten gewonnen worden. Uitslagen zoals 17-15, 18-16…..21-19 zijn dus mogelijk!

4.             Er zijn geen time-outs toegestaan.

5.             De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor bij de wedstrijden waarbij meerdere belangen op het spel staan, een andere scheidsrechter aan te wijzen. De in het programma vermelde scheidsrechter fungeert dan als teller.

6.             Een team moet bestaan uit minimaal 5 personen.

7.             In de loop van de kompetitie mogen niet meer dan 12 verschillende personen in een team uitkomen.                     

8.             Het is een speler c.q. speelster niet toegestaan om tijdens de competitie in een ander team mee te spelen tenzij de tegenstander akkoord is.

9.             Voor draagballen, netfouten en opslagfouten, voetfouten en ook opstellingsfouten moet worden gefloten. Als een bal op een blok wordt geslagen, dan geldt dit niet als de eerste maal spelen van de bal door het blokkerende team dat de bal geblokt heeft. De bal mag dus nog 3 maal door beide teams gespeeld worden.

10.        Bij het begin fluitsignaal is het spel begonnen.

11.        De beslissing van de scheidsrechter is bindend.

12.        Ieder team zorgt voor een wedstrijdbal.

13.        De bal mag bij service het net raken.

14.        De bal mag met de voet gespeeld worden, mits er niet met opzet de bal hard richting tegenstander gaat.

 

STRAFPUNTENREGLEMENT

 

a.             Het is zowel de coaches als de wisselspelers NIET toegestaan om tijdens de wedstrijden zich tussen de speelvelden te bevinden. Bij overtreding geeft de scheidsrechter een berisping aan de aanvoerder van het betreffende team. Bij herhaling staakt de scheidsrechter de wedstrijd en geeft de nog te verspelen punten aan de tegenpartij.

b.             Indien 5 minuten na de mogelijke aanvangstijd een team niet gereed staat om te spelen en ze al gewaarschuwd zijn dat ze kunnen spelen, mag de scheidsrechter de wedstrijd voor gespeeld verklaren. Het wel aanwezige team ontvangt 3 wedstrijdpunten. Setstanden: 25 - 0 en 25 – 0.

c.              Bij het uitkomen van een niet-gerechtigde speler wordt de wedstrijd met 2 - 0 verloren verklaard. Setstanden: 25 - 0 en 25 – 0.

d.             Een team mag per set max. 6 maal inwisselen. Een wisselspeler mag alleen worden gewisseld door de speler voor wie  hij in de plaats was gekomen. Indraaien is wel toegestaan, mits dit gebeurt door een aan service zijnde speler.

e.              De tellers dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd gereed te staan bij het veld. Bij het niet op komen dagen van een teller, verliest het betreffende team 1 wedstrijdpunt per keer.

f.               Voor het speelklaar maken van de velden is één team als verantwoordelijke aangewezen; de teams die als laatste van een veld gebruik maken, ruimen de materialen op. Bij het niet nakomen krijgt het verantwoordelijke team per minuut te laat zijn, 1 setpunt tegen.

ALGEMEEN REGLEMENT

 

1.      De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verwondingen of vermiste goederen. Verzocht wordt geen kostbaarheden in de kleedlokalen achter te laten.

2.      Het betreden v.d. velden zonder gymschoenen is niet toegestaan. Gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Onder deze regel vallen ook de scheidsrechter en de tellers.

3.      In de zaal en de kleedkamers mag niet worden gerookt.

4.      Alle NIET-spelers mogen de speelvelden niet betreden tijdens de wedstrijden. Ook niet bij de ingang.

5.      Ieder team zorgt voor een scheidsrechter en teller voor de wedstrijd(en) zoals vermeld in het programmaboekje.

6.      Boven elke speeldag staat vermeld welk team de velden speelklaar moet maken

7.      Er wordt gespeeld volgens het rally-point systeem, die uit twee of drie sets bestaan.

8.      Er wordt niet op tijd gespeeld maar op punten voor een gewonnen set.

9.      Om te voorkomen, dat achteraf over foutieve uitslagen wordt gediscussieerd, moeten de scheidsrechters erop toezien, dat de aanvoerders van de teams na de wedstrijd het uitslagenbriefje paraferen

 

MEDEDELING

·         Ieder jaar wordt er met nadruk op gewezen, dat de spelers pas de zaal mogen betreden als de vorige wedstrijd op dat veld is afgelopen.

·         Warming up aan de zijkant van de velden, mits zonder bal,  is toegestaan.

·         Hou bij het verlaten van het speelveld en de zaal rekening met de wedstrijden die nog worden gespeeld.

·         Spelers of teams die zich niet aan deze afspraak willen houden, lopen kans op een schorsing.

 

Instructie scheidsrechters

 

1.    Wedstrijd protocol

Binnen elke sport kennen we een wedstrijdprotocol. Denk hierbij aan o.a.

·        Opstelling van de teams in het veld. Beide teams stellen zich op in het veld, elk team aan een kant van het net.

·        Wie mag beginnen met opslag (=service). Binnen RVC wordt de regel gehanteerd dat het team dat vooraan staat op het wedstrijdformulier mag beginnen met het opslaan van de bal.

·        Klaarstaan voor de éérste opslag. Voordat de eerste bal geslagen wordt vraagt de scheidsrechter aan de aanvoerder of zijn/haar team klaarstaat om het spel te beginnen.

·        Het spel is begonnen nadat de scheidsrechter heeft aangegeven dat er opgeslagen (=geserveerd) kan worden.

 

2.    Functie van de scheidsrechter binnen het volleybal.

Zoals bij elke sport zijn er scheidsrechters aanwezig. De functie van de scheidrechter bij het volleybal bestaat uit:

·        teken en fluitsignaal voor aanvang van het spel.

·        aangeven dat de rally ten einde is door opnieuw een fluitsignaal te geven en direct aangeven naar welk team de opslag gaat, door met de arm naar het team te wijzen dat de opslag krijgt.
Dit is voor de tellers het teken dat het team dat de opslag krijgt een punt heeft behaald.

·        nadat het team dat de opslag krijgt is aangewezen, geeft de scheidsrechter ook aan waarom hij deze beslissing heeft genomen. Bijvoorbeeld de bal is in of uit, netfout, voetfout etc. Zie hiervoor de tekens!