Slaats Asten Someren Zwaluwe.

 

De familienaam Slaats is afkomstig van het Middelnederlandse woord laet, waarmee in de vroege middeleeuwen een bij een domein behorende pachter werd aangeduid. Een laet was in erfopvolging verplicht een hoeve te exploiteren en land te bewerken. Hij stamde af van persoon die zich ooit in ruil voor de bescherming van een lokale heer daartoe had verplicht. Diens verplichting ging over op zijn nazaten. Als het eigendom van het land en de hoeve in andere handen overging, gingen de verplichtingen van de laet over op de nieuwe eigenaar. Een laet was dus aan de hoeve en het land gebonden. Een laet mocht wel bezit hebben, en had ook enkele persoonlijke en zakelijke rechten, maar had niet het recht zijn werkzaamheden eenzijdig te beëindigen. In de 13e eeuw kwam een einde aan deze vorm van horigheid. De hoedanigheid van laet is al heel vroeg een familienaam geworden, van des laets (van de laet) werd het s’laets, vervolgens Slaets en, in de 1e helft van de18e eeuw, werd het Slaats. (Bronnen, onder meer; Nederlandse familienamen Databank en Wikipedia)

 

De vroegste gevonden vermelding van de familienaam Slaets betreft de betaling in het jaar 1440 van inschrijfgeld in het dodenboek van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch, door ene Jan Slaets Otten soen ende sijnre suster Aleyt.  

 

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947: Groningen, Friesland, Drente en Zeeland: Geen.

Overijsel             24

Gelderland            4

Utrecht                  3

Noord-Holland   38 (waarvan 23 in Amsterdam)

Zuid-Holland      12 (waarvan 2 in Den Haag en 4 in Rotterdam)

Noord-Brabant  478

Limburg            130

Totaal               689  Aantal naamdragers in 2007; 1381, een verdubbeling in 60 jaar.

Aantal naamdragers Slaets bij de volkstelling van 1947; 16, waarvan 13 in Noord Brabant. Aantal naamdragers in 2007: 38

(Bron: Nederlands Repertorium van Familienamen.

 

Namen werden in het verleden opgeschreven zoals die uit de mond van de vaak analfabete en dialect sprekende mensen werden verstaan. Bovendien waren er geen vaste regels voor de schrijfwijze. Hoe namen werden opgeschreven hing dus in hoge mate af van het inzicht van degene die noteerde. Ook voornamen waren aan willekeur onderhevig. Een dochter van Peter Janssen Slaats en Cornelia Lichthart bijvoorbeeld, werd in 1764 te Made en Drimmelen gedoopt als Huberta Slaets. Zij trouwde in 1789 te Zwaluwe als Huyberdina Slots en werd in 1847 te Zevenbergen begraven als Huberdina Sloets. Pas na de invoering van de bevolkingsadministratie in 1811, komt er, hoewel er in de beginjaren (in het hier genoemde voorbeeld zelfs 36 jaar nadien) nog veel fouten werden gemaakt, uniformiteit in de schrijfwijze van namen.

 

Ook in België komt de naam voor, in 1998: Slaats 31 personen en Slaets 501 pers. (Bron: www.familienaam.be)

Zoals gezegd kwam er bij de invoering van de bevolkingsadministratie eenheid in de spelling van familienamen. Dit gebeurde in België eerder dan in Nederland, en wel vóór de spellingshervorming tot stand kwam, waarbij de tweeklank ae zoetjes aan veranderde in aa. Dit verklaart waarom in België, anders dan in Nederland, meer Slaetsen dan Slaatsen wonen.

 

Mijn zoektocht naar voorouders leidde naar Asten, Noord-Brabant. De vroegste daar gevonden vermelding van een Slaets betreft de verkoop van een rente door Peter Jan Slaets op de laatste dag van februari 1564.

 

Op 11 februari 1714 trouwden te Asten ‘voor de dominee’ ene Jenneken Peter Slaats met Reinier Theunissen. Toentertijd kon men voor een wettig huwelijk, behalve bij de schepenbank (gemeentebestuur), ook bij een dominee terecht. Precies één maand eerder, op 11 januari 1714, werd het huwelijk Rooms Katholiek ingezegend. De pastoor noteerde hun namen als volgt: Johanna Peter Slaets en Reynerus Teunis. Waarom het echtpaar voor het wettige huwelijk naar de dominee ging, in plaats van naar de schepenbank, zoals katholieken gewoonlijk deden, zal wel altijd een raadsel blijven. Wat echter opvalt is het verschil in de schrijfwijze van de naam. Dominee’s, en ook de schepenbanken, hadden vanaf circa 1708 een toenemende voorkeur voor dubbel a. Ook degenen die te Asten de bewaard gebleven begraafboeken bijhielden, gebruikten zonder enige uitzondering dubbel a. De Astense pastoors bleven de schrijfwijze met ae nog lang gebruiken.

 

In de schepenboeken van Asten, het zogeheten ‘Rechterlijk Archief’* komen de namen Slaets en Slaats veelvuldig voor. Vóór 1708 is de spelling (970 keer) uitsluitend Slaets. Na 1740 is de spelling (1175 keer) uitsluitend Slaats. In de tussenliggende periode, 1708 – 1740, is de spelling wisselend, 85 keer Slaets en 201 keer Slaats.

 

*Transcriptie van het Rechterlijk Archief (RA) van Asten, van de hand van wijlen de heer Frits Slaats, heemkundig onderzoeker te Eindhoven. Met uitzondering van de jaren 1719-1722, die kennelijk verloren zijn gegaan, omvat deze transcriptie de periode 1600 t/m 1810. Aan de wel bewaard gebleven boeken ontbreken bladzijden en zijn bladzijden

door verbleking of fragmentatie onleesbaar geworden. Aan deze transcriptie kon veel informatie worden ontleend.

 

In het RA van Asten is op meerdere plaatsen sprake van ene Jan Jacob Philips Thijssen, alias Slaets. Hij is echter geen Slaets maar een zoon van Jacob Philips Thijssen, wiens moeder, de weduwe Heylwich Jacob Verdijsseldonck, hertrouwde met Peter Jan Slaets. RA 67 fol. 14 vo 28-2-1611: Jacob Philips Thijssen heeft ‘vertegen (dat is; afzien van) op alle goederen hem aangestorven van zijn moeder -ende voirts op alle sijne gerechticheyt die hem ennichsints mochten

competeren ende met recht midts sijn moeder is ghehouwelijckt geweest met Peteren Slaets’. Jacob Philips Thijssen had 3 halfbroers (Philips, IJsbout en Henrick) en een halfzuster (Jenneken) met de naam Slaets.

RA 33 fol. 52 d.d. 10-5-1634: Philips Peter Slaets, aanlegger, contra (zijn halfbroer) Jacob Philips Thijssen, gedaagde. Aanlegger heeft, nu ca. acht jaar geleden, samen met Aert Dielis een proces tegen gedaagde gevoerd te ’s Bosch. Het proces is gewonnen. Terzake hiervan heeft aanlegger voorgeschoten 28 gulden en acht reizen naar ’s Bosch ad 3 gulden. Tot nu toe is dit bedrag van 52 gulden, excl. rente, niet betaald. Jacob Philips Thijssen had met Fransken, de dochter van Jan Jan Wouters, de kinderen: Jan Jacob, Heijlken Jacob en Philip Jacob. Het is zeker, dat in elk geval zoon Jan Jacob, gehuwd met Margriet Ceele, en hun kinderen, w.o. zijn zonen Frans, Jan, Marcelis, Aert en Wilhelmus, verder als Slaets door het leven gingen, waardoor dus in de loop van de 17e eeuw te Asten een 2e familie Slaets ontstond. Zie voor bijzonderheden over deze familie: http://home.kpn.nl/slaat213/Genealogie.Slaets.Slaats.Asten.htm of typ in het zoekvak van uw browser: genealogie slaets slaats asten.

 

RA 67a folio 115 vo: Op 31-10-1616 koopt IJsbout Peter Slaets een rente van 12 gulden per jaar. De akte daarvan vermeldt nog, dat deze rente eerder, ‘Op den letste februari 1564 (de vroegste datum met betrekking op deze familie Slaets die tot nu toe werd gevonden) door de vader van IJsbout, Peter Jan Slaets, werd verkocht aan een zekere Daniel Gerwen. Peter Jan Slaets was dus in 1564 handelingsbekwaam (destijds werd men dat bij het bereiken van de 24 jarige leeftijd) waaruit volgt dat hij voor 1540 is geboren en dat hij een zoon is van Jan Slaets.  

RA 33 folio 52 d.d. 18-2-1626: Metken, de weduwe van Daniel Frans Coolen, wenst bevrijdt te worden van een vordering. De kerkmeesters stellen dat zij al jaren achterstallig is een cijns (belasting) op haar huis, ad één hoen per jaar, te voldoen. De schepenen zoeken de koopakte van het huis de datum 7-7-1589 op. Daaruit blijkt dat er slechts sprake is van een grondcijns van 1 stuiver per jaar, aan de Heer van Asten te voldoen. Een der schepenen voor wie de koopakte werd verleden, was Peter Jan Slaets. Uit deze en uit andere akten blijkt dat Peter Jan Slaets in elk geval van 1581 tot 1597 schepen van Asten was.

 

Twaalf generaties Slaets / Slaats.

 

Generatie 1

 

Peter Jan Slaets, geboren voor 1540, overleden voor februari 1611. Op 11 april 1612 werden zijn nagelaten onroerende goederen verdeeld. De transcriptie van de verdeellijst beslaat 8 uitgetypte pagina’s. Peter Jan Slaets was landbouwer en bezat huis, hof, hofstad ‘aan Voirdeldonck’ en schaapskooi, landerijen, huis, hof en dries (verpacht aan Thonis Goort Shanens) ‘op den Dyesdonck’. Peter Jan Slaets was schepen te Asten. Zijn 1e echtgenote was Geertruyt Dericx Sgroetens, waarmee de kinderen:

 

Generatie 2

 

Jan Peter Slaets. Hij is de oudste zoon van Peter Jan Slaets, maar hij doet niet mee bij de verdeling van de erfenis. Hij verkocht 10 maanden eerder, op 9-6-1611, op voorhand zijn deel in de nagelaten goederen van zijn ouders aan zijn broer: Willem Peter Slaets (zie verder bij generatie 3) en de andere erfgenamen. Op dezelfde datum kocht hij van Willem Peter Slaets en de andere erfgenamen land in de Veldeckers en heideveld op Dyesdonck. Onroerende goederen werden bij vererving meestal sterk gedeeld, elke erfgenaam voor een deel. Blijkbaar wilde Jan Peter Slaets deze percelen grond in ongedeeld eigendom hebben, en stemden zijn mede erfgenamen daarin toe. Overigens verkocht Jan Peter Slaets de percelen in 1612, respectievelijk in 1613.

Maria Peter Slaets, gehuwd met Laureyns Peter Ceelen. Hun dochter Marike werd in 1612 geprofest. (Convent van Ommel)

Thonis Peter Slaets, circa 1600 overleden, nalatende zijn vrouw Jenneken en hun 5 kinderen ( 3e generatie zijlijn):

             Gevart Thonis Slaets.

             Cornelis Thonis Slaets.

             Geertruyd (Gertrudis) (Truyken)Thonis Slaets.

             Jenneken Thonis Slaets.

             Christina (Styneken) Thonis Slaets.                                                    

Jenneken, de weduwe van Thonis Peter Slaets, hertrouwde met Paulus Coolen.

 

De 2e  echtgenoote van Peter Jan Slaets was Jenneken Goort Philips van Boesschot, waarmee de kinderen:

Geertruyd Peter Slaets, gehuwd met Jan Jacobs. Hij verkocht 2 maanden vóór de boedelverdeling de erfenis van zijn vrouw, zoals die hem (!) nog aangedeeld zullen worden, voor (binnen 3 jaar te betalen) 141 gulden. Koper was de halfbroer van zijn vrouw, Willem Peter Slaets. (RA 67 folio 168) Het betreft hier de roerende goederen, want bij de verdeling van de onroerende goederen op 11-4-1612 deelt hij, in tegenstelling tot Jan Peter Slaets, wel mee in de erfenis. (Er waren 10 erfgenamen, d.w.z. dat de waarde van de roerende goederen werd bepaald op  f 1410,- Dat lijkt niet veel, maar een schaap ging in die dagen voor minder dan f 2,- van de hand en een koe voor f 3,50. Een huis verwisselde destijds voor f 75.- van eigenaar. Een huis, hofstede, hof en land bracht in 1612  f 200,- op

Derixken Peter Slaets, gehuwd met Lambert Henrick Janssen.

 

De 3e  echtgenote van Peter Jan Slaets was (weduwe van Philips Thijssen) Heilwich Jacob Verdijsseldonck, waarmee de kinderen:

Philips Peter Slaets, geb. circa 1591, waarschijnlijk in 1636 aan de pest overleden, gehuwd met Maria, dochter van .Reynder Mathijssen, eveneens waarschijnlijk in 1636 overleden. In 1630 komen Philips Peter Slaets en ene Willem Jan Baeckermans overeen de gezamenlijke bewerking van de hoeve te Vlercken (waar Philips woont) ook in 1630 en 1631 voort te zetten.

 

RA 70 folio 121 d.d. 3-9-1629: Philips Peter Slaets koopt van Floris van Merode (militair en korte tijd Heer van Asten, de enige zoon van Bernard van Merode, een wrede ‘heksen’ vervolger, en Catharina van Brederode) huis, schuur en dries daaraan gelegen, en de grond waarop het huis staat, in de Wolffsberch (groot 47 r en 9 ½ v) en 9 percelen land. In februari 1636 was Philips  nog in leven. Philips en Maria hadden geen, althans bij hun overlijden nog in leven zijnde, kinderen. Op 5-2-1638 verkopen hun erfgenamen hun bezittingen. Erfgenamen van Philip waren zijn broer Hendrick en zijn halfbroer Willem. In 1636 heerste de pest, ‘den dorpe van Asten (is dan) benae vuytgestorven’. Het is heel wel mogelijk dat Philip, zijn vrouw, hun eventuele kinderen, en Philip’s 6 overige (half)broers en (half)zusters, en hun kinderen, deze epidemie niet hebben overleefd. Was dat wel het geval geweest, dan zou Philips immers meer dan 2 erfgenamen hebben gehad.

IJsbout Peter Slaets. RA 68 folio 22: IJsbout verkoopt op 30-10-1618 zijn aandeel in de erfenis met uitzondering van zijn deel in de bogaard dat naar zijn halfbroer Willem gaat. IJsbout sluit zich onder de naam Joannes aan bij de paters Jezuieten te Mechelen.

Henrick (Henrixken) (Hanrick) Peter Slaets,  in 1638 nog in leven, gehuwd met Margriet Tielemans.

Jenneken Peter Slaets, alle vier kinderen zijn in 1612 nog onmondig, de laatste drie ook nog in 1616. Hun momboiren (voogden)  waren hun opa van moederskant, Jacob Jacob Verdijsseldonck en ene Jan Henrick. In 1631 wordt melding gemaakt van een onmondige dochter van Jenneken. Diens momboiren (voogden) waren Willem Peter Slaets en Philips Peter Slaets, halfbroer en broer van Jenneken.  

 

Omtrent 1628 raakte Philips Peter Slaets verwikkeld in een vete. Ene Willem Anthonis Vlemmincx heeft hem alsdan naar zijn zeggen zonder aanleiding en zonder iets te zeggen met een mes willen steken en, als hij niet gevlucht was, om het leven willen brengen. Er volgt arbitrage van goede mannen. Er zijn meerdere besprekingen, waarbij ondermeer mr. Jan Heymans en mr. Peter van de Sande, procuratie hebbende van de Raad van Brabant, betrokken zijn. Op 14 mei 1629 zijn ten huize van Philips Peter Slaets aanwezig de pastoors van Asten, Someren en Stercssel, alsmede jr. Willem van Polluyn, mr. Adriaen Lintermans en Wouter Janssen de mulder (molenaar). Ook zijn aanwezig 3 schepenen, w.o. Willem Peter Slaets, en de secretaris van de schepenbank. Zij stellen 2 commissarissen aan om te trachten een einde te maken aan ’de voortduerende vijantschappe ende verbittertheyt’. De uitspraak is dat Willem Vlemmincx gehouden is ‘gaede te slaen de opgetuyde thienden van sijn eckers (gedogen dat de oogst wordt geschouwd voor de bepaling van de te heffen belasting?) waar die ook gelegen zijn, ook in zijn of andermans schuur.’ Verder moet hij aan Philips Peter Slaets 25 gulden betalen voor diens verlet, smart en chirurgijnskosten, dit alles op straffe van een peene (boete) van 100 gulden. Daarmee zal alles ‘te neyt wesen ende sullen malcanderen alle beleefftheyt, vrientscap en nabuerscap thoonen’.  Het hielp niet echt, want in juni 1635 daagt Philips Peter Slaets, Vlemmincx voor de schepenbank omdat er dagelijks kwesties en geschillen zijn over onder meer ‘t thaelen ende opvaeren van eenighe thienden ende overloop van bestialen’. Philips eist zijn 25 gulden op alsmede 10 gulden achterstallige dorpslasten die hij als collecteur voor Vlemmincx aan de gemeente heeft moeten betalen en 5 gulden die hij voor gedaagde aan de Prelaat van Postel heeft betaald. Verder wil hij dat 1/3 van de peene ten uitvoer wordt gelegd.

 

Willem Peter Slaets, zoon van Peter Jan Slaets en Geertruyt Derick Sgroetens, zie boven, was gehuwd met (1e echtg.) Peterken (Peerken) Joost Goort van Bussel. Haar vader was schepen te Asten. Peterken overleed voor februari 1616. Enig kind van Willem Peter Slaets en Peterken Joost Goort van Bussel:

 

Generatie 3

 

Jan Willem Peter Slaets, geboren vóór juni 1611 en hoogstwaarschijnlijk oktober 1677 nog in leven. Hij was de steun en toeverlaat van zijn vader Willem Peter. Jan Willem Peter was gehuwd met Maria, waarmee minstens 1 kind, Henricus, (4e generatie), gedoopt 22-12-1643. Deze Henricus Jan Willem Slaets is vermoedelijk op 7-11-1668 te Asten gehuwd met Tuniske Peters (SCH trouwboek 11 fol. 55.)

 

Willem Peter  Slaets bezat te Someren een hoeve op den Diesdonck. Helena, de dochter van jonker Wouter van Beeck, zit wat krap bij kas en wil enige schulden aflossen. Op 10-2-1634 verkoopt zij, bijgestaan door haar zwager jonker Godart van der Voort en de schout van Asten, Claudi Ideleth, een hoeve te Heusden (een buurtschap in de gemeente Asten) te weten; huis, hof, land, groes, hei en wei. Voor 4000 gulden, een in die dagen grote som geld, wordt Willem Peter Slaets, schepen te Someren, de nieuwe eigenaar. Willem Peter Slaets kon de koopsom van f 4000 niet in een keer voldoen. Zoals afgesproken betaalt hij op 17-2-1634 f 1000. Vervolgens f 100. Daarna f 4 en 1 stuiver, vervolgens f 54 en 15 stuivers en daarna f 2760 en 3 stuivers. Op 12-1-1635 betaalde hij de resterende f 81 en 1 stuiver. De koopsom werd dus binnen 1 jaar voldaan.

 

Willem Peter Slaets hertrouwde met Margriet Hanrick Janssen (overl. <1646). Zij was weduwe van Joost Peter van Breij, met wie zij een ‘een simpele en onnozele’ dochter had, Lijsken genaamd, en nog 4 kinderen. Willem overleed omstreeks 1638. Bij zijn uitvaart waren 40 personen aanwezig, die elk door zijn weduwe in haar testament met 4 stuivers werd bedacht. Kinderen van Willem Peter Slaets en zijn 2e echtgenote Margriet Hanrick  Janssen:

 

Joostien Willem Slaets, geb. te Asten 1612 en in 1637 te Asten gehuwd met Peter Wilbort Joost van Bussel, wiens vader, Wilbort Joost van Bussel, schepen was. Joostien en Peter kregen 7 kinderen.

Peter Willem Slaets, zie verder bij generatie 4. Peter Willem Slaets is jong overleden, mogelijk tijdens de pestepidemie in 1636. Hij was gehuwd met Anneken Peter Andries Smidts, dochter van Peter Andries Smidts, president van het corpus (gemeentebestuur) van Someren.                                                                                                                               

 

Generatie 4

Enig kind van (de jong overleden) Peter Willem Slaets en Anneken Peter Andries Smidts:

 

Peter Peter Willem Slaets, geboren circa 1628. Zijn momboiren (voogden) waren Bonaventura Mathijs van den Hove (zoon van Mathijs van den Hove, schout te Someren en broer van Mathijs Mathijssen van den Hove, schout te Asten) met wie zijn moeder, Anneken Peter Andries Smidts (de dochter van de president van Someren) was hertrouwd en die dus zijn stiefvader was, en Hanrick Peter Slaets, zijn oudoom. De onmondige Peter Peter Willem Slaets erft de halve hoeve te Heusden, beemd, groes en land. Bonaventura Mathijs van den Hove heeft Peter Peter Willem Slaets van jongs af en op eigen kosten onderhouden, zonder daar ooit iets voor te hebben ontvangen. Omdat Peter Peter Willem zijn rechten op het erfdeel heeft behouden, is in samenspraak van schepenen en de momboiren van Peter Peter Willem overeengekomen dat Bonaventura de onmondige Peter zal blijven onderhouden ‘naar zijn staat, in eten en drinken, kleren, ziek en gezond en dat Bonaventura vanaf heden (19-9-1646) zes jaar lang (dan wordt Peter 24 jaar en daarmee mondig) de goederen van de onmondige mag gebruiken ende bij zoverre denselven Peter enich drinckgelt vandoen mochte  hebben als hij mede te gaen neffen (met) ander jongmans, tselve sal moeten geven’. De onmondige zal voor deze zes jaar, of tot wanneer hij eerder trouwt, geen huur (arbeidsloon) verdienen. Indien Peter trouwt, kan hij de goederen meteen in gebruik nemen, zonder dat Bonaventura dan aanspraken kan hebben. Zes jaar en twee maanden later trouwt Peter Peter Willem Slaets.

                                                                                                                                          

Peter Peter Willem Slaets, (zoon van Peter Willem Slaets en Anneken Peter Andries Smidts) trouwde op 18-11-1652 te Someren met (1e echtgenote)

Jenneke Jan Cornelis Horckmans.  Haar vader was van St. Jan 1628 tot St. Jan 1629 borgemeester (inner van gemeentelijke lasten) van Someren. Peter Peter Willem, die in plaats tredende van zijn jong overleden vader een flink deel van het door zijn grootvader Willem Peter vergaarde bezit had geërfd, en ook van zijn moeder (die na het overlijden van Bonaventura in 3e echt trouwde met Joost Willems) de goederen te Someren erfde, kwam later in financiële moeilijkheden. Meermalen werd beslag gelegd om zijn (belasting)schulden te voldoen. Het komt zelfs zover dat hij pachter wordt van de hoeve waarvan hij voordien eigenaar was.

20-11-1734: Publieke verkoop huis en erf van Peter Peter Slaats. Florens Pieter von Cotzhausen is de koper.

27-11-1734: Koper verpacht huis en erf aan Peter Keyzers (alias van Peter Peter Slaats.)  

10-12-1736: Von Cotzhausen vraagt schepenen toestemming beslag te leggen op roerende goederen van Peter Keyser wegens achterstand pacht, alsmede lands- en dorpslasten, e.e.a. volgens art. 10, 13e titel der costuymen van ’s Hertogenbosch.

16-1-1737: Akte betekend aan Peter Slaats.

4-2-1737: Peter Peter Slaats, alias Peter Keyzers, wordt verzocht binnen 3 maal 24 uur schriftelijk te allegeeren. Bij absentie van Peter Peter Slaats overgedragen aan deurwaarder Jan Frans Verrijt.

8-2-1737:  Aangezien Peter Peter Slaats  op geen enkele wijze heeft gereageerd, krijgt Von Cotzhausen toestemming alle haeffelijke en erffhaefelijke en gerede goederen alsmede de schaere (gewassen) te velde in gebruik bij Peter Peter Slaats te arresteren en te executeren tot verhaal achterstallige huur en pachtgelden alsmede lands- en dorpslasten.

11-2-1737: Von Cotzhausen gaat tot verkoping over: 1 koe 5 gulden, 2 kalveren 6 gulden, 22 schapen 17 gulden, enig landbouwgereedschap 62 gulden, 16 loopens rogge staande te velde 152 gulden. (Een loop is een oppervlaktemaat, oorspronkelijk wat een man in 1 dag maaien kan.)

 

Generatie 5

Kinderen uit het huwelijk van Peter Peter Willem Slaets en Jenneke Jan Cornelis Horckmans:

 

Jenneke Peter Slaets overl. < 1695. Op 15-2-1682 g.m. Hendrick Leendert Joost van Heughten. (RK-trouwb. 3) 4 knd.

Peerken (Peterke) Peter Slaets, ged. 4-12-1658 (RK-doopb. 2 folio 64) Peerken is op 11-3-1675 nog in leven.  

Jan Peter Peter Slaets, zie verder generatie 6, gedoopt 16 juni 1664 (RK-doopboek 2 folio 96)

Antonie Peter, gedoopt 2 juli 1667 (RK-doopboek 2 folio 115, doopgetuige is Jan Willem Slaets, de oudste zoon van zijn overgrootvader) De bevalling liep niet goed af, moeder en kind stierven.

Peter Peter Willem Slaets hertrouwde, oud 35 jaar, te Asten op 5-2-1668 met Merieke Hendrick Jacobs, oud 28 jaar.  Bron: RK-trouwboek 3 en SCH-trouwboek (SCH staat voor schepenbank) 11 folio 51.

 

Kinderen uit het huwelijk van Peter Peter Willem Slaets en Merieke Hendrick Jacobs:

 

Johanna Peter, gedoopt 21-11-1668 (RK-doopboek 2 folio 124)

Mari (Maria) Peter, gedoopt 27-8-1670 (RK-doopboek 2 folio 134) g.m. Wilbert Peeters.

Jacomijn Peter, 26-2-1713 te Asten g.m. Jan Gijsbert Hoefnagels. Beide zijn voor 1729 overleden.

Henricus Peter, gedoopt 11-10-1678 (RK-doopboek 4 folio 9 r/v:v) huwde op 2-8-1705 met Margareta Tielen  v.d. Loverbos. Hun kinderen (6e generatie), Petronella gedoopt 26-10-1705 huwde met Laurens Roymans, Johanna gedoopt 7-7-1707 huwde met Antonie Marcelis Coolen, Tilmannus gedoopt 20-3-1715 huwde met Maria Peter Jan Lamberts en  Anneke huwde met Francis Anthonius de Smit.

Petrus Peter, gedoopt 30-8-1682 (RK-doopboek 4 folio 22) g.m. Maria, de weduwe van Frans Janssen Verreyt. Hun dochter Francisca werd op 5-2-1708 gedoopt.

Antonius Peter, gedoopt 19-3-1685 (RK-doopboek 4 folio 29) Voor 1713 overleden.

 

 

Jan Peter Peter Slaets bezat de helft van een huis met aangelag en 25 lopens land te Heusden. Op 22-4-1713 kocht hij de andere helft. Hij huwde oud 23 jaar op 27-4-1687 te Asten met de 22 jarige Elisabet Peeters Dircx. (SCH-trouwboek 12 folio 41)

 

Generatie 6

Kinderen van Jan Peter Peter Slaets en Elisabet Peeters Dircx:

 

Petrus Jan Slaets I, gedoopt 27-10-1689 (RK-doopboek 4 folio 40 r/v

Jan Jan Peter Slaets, gedoopt 14-6-1691 (RK-doopboek 4 folio 44 r/v:v) Zie verder generatie 7.

Mathias Jan Slaets, gedoopt 6-6-1696 (RK-doopboek 4 folio56 r/v:v)

Wilhelmus Jan Slaets, gedoopt 3-6-1699 (RK-doopboek 4 folio 62 r/v:v) g.g.m. Marie van den Eijnden en Anneke Canters?

Petrus Jan II Slaets, gedoopt 28-4-1703 (RK-doopboek 4 folio 69 r/v:v)

Johanna Jan Slaets, gedoopt 12-6-1706 (RK-doopboek 4 folio 74 r/v:v)

 

Jan Jan Peter Slaats  huwde op 22 november 1716 te Asten met Jenneken Dirriks van Heugten hun namen gespeld zoals de dominee* dat in het trouwboek deed. Bron: Nederduits Gereformeerd trouwboek 9 folio 11 r/v:v. De ouders van Jenneken waren Dirk Marcelis van Heugten en diens 2e echtgenote Heylke Jansen.

 

Generatie 7

Kinderen van Jan Jan Peter Slaats en Jenneken Dirriks van Heugten:

 

Johannes gedoopt 14-3-1717 (RK-doopboek 5 folio 1 r/v:v)

Anna Maria gedoopt 15-6-1718 (RK-doopboek 5 folio 4 r/v:v)

Petrus Jan I gedoopt 27-5-1719 (RK-doopboek 5 folio 6 r/v:v)

Catarina gedoopt 3-10-1720 (RK-doopboek 5 folio 9 r/v:v) Geh. te Asten 2-7-1752 met Andries Bertus ex Nederweert.

Petrus Jan II gedoopt 24-12-1722. (RK-doopboek 5 folio 18) Zie verder generatie 8, de familie Slaats te Hooge & Lage Zwaluwe.         

Bonaventura I gedoopt 4-3-1725  (RK-doopboek  5 folio 26)

Matthias gedoopt 14-12-1726 (RK-doopboek 5 folio 35) geh. met Jenneke Andries Verheijen.

Wilhelmus gedoopt 19-10-1727 (RK-doopboek 5 folio 38)

Elisabetha gedoopt 25-7-1729 (RK-doopboek 5 folio 43 r/v:v) Geh. te Asten 22-11-1750 met Joost Andries Verheijen

Bonaventura II gedoopt 7-11-1731 (RK-doopboek 5 folio 49 r/v:v), overleden te Heeze 17-11-1808 en aldaar begraven op 19-11-1808 (Gequalificeerde Begraafboek 1806-1810 pagina 8v en Koster-Schoolmeester begraafboek pagina 5v) Bonaventura huwde op 23-11-177 te Leende met Hendrina (Hendrien) van De(e)nen, de weduwe van Joseph Bluijssen (NG-trouwboek 1762-1803 pagina 14) Hij hertrouwde op 30-4-1780 te Heeze met Maria van Dijk geboortig te Bennebroek (SCH-trouwboek 1778-1802 pagina 19)

Helena gedoopt 14-4-1734 (RK-doopboek 5 folio 57)

Hendrina gedoopt 31-3-1736 (RK-doopboek 5 folio 63 r/v:v) Geh. 2-6-1765 met Willem van Heugten, 6 kinderen.

Maria gedoopt 29-3-1739 (RK-doopboek 5 folio 72)

 

* Als Jan Jan Peter Slaats in 1716 trouwt, doet hij dat net als de op bladzijde 1 genoemde Jenneken Peter Slaats (waarvan nog niet met zekerheid vastgesteld is wie haar ouders zijn) ook niet bij de schepenbank, zoals toen en ter plaatse onder katholieken gebruikelijk was, maar bij dezelfde dominee die Jenneken in de echt verbond.

 

Op 31-12-1759 komen de weduwe van Jan Jan Peter Slaats en haar nog in leven zijnde kinderen overeen dat de hoeve en de 10 percelen grond te Heusden, in zijn geheel naar Matthias gaan, onder voorwaarde dat hij hun moeder gedurende de rest van haar leven zal verzorgen.  Aanwezig zijn Petrus Jan II uit Hooge Zwaluwe, Johannes, Wilhelmus, Hendrina en Bonaventura II. Catarina en Elisabetha zijn vertegenwoordigd door hun echtgenoten. Aanwezig is ook Hendrik Jan Stevens, vertegenwoordigende Jenneke Jan Slaats met wie hij op 17-10-1733 is gehuwd. Het is niet duidelijk van welke Jan deze Jenneke een dochter is. Op 10-5-1705 werd ene Johanna gedoopt. Als haar ouders noteerde de pastoor; Johannes Jansen en Johanna Diricks van Heugten. Dit wijst er op wijzen dat haar vader Jan Jan Peter Slaats is, maar die was toen pas 14 jaar oud en hij huwde eerst op 22-11-1716 met Johanna Diriks van Heugten. Het is echter zeer wel mogelijk dat de doopdatum 10-5-1705 niet correct is en Johanna Jan Slaats een wettig kind is van Jan Jan Peter en Jenneken Diriks van Heugten.

 

Het volgende heeft weinig met de hier besproken familie te maken, maar geeft enige gebeurtenissen weer die destijds speelden.

 

Het was in het verleden ook wel eens slecht weer. RA 116 fol. 167 vo. d.d. 21-7-1729. Schepenen van Asten verklaren dat voor ons zijn verschenen: Dierck Meulendijckx en Jacob Geradt Claassen van Neerven, schepenen te Vlierden, die ter instantie van de regenten van Asten verzocht zijn opgave te doen van de boekweit die ’s nachts, tussen de 17e, 18e en 19e juli 1729, te velde bevroren is. Volgt een lange lijst van getroffen landbouwers en hun schade.

RA 118 fol. 170 d.d. 29-2-739 Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die

gevallen is in de voors. jaare 1737 – 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schaapen bedorven en gestorven zijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de winterttijden hebben moeten eten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny. Volgt een lange lijst van getroffen boeren en hun schade. Een greep daaruit. Dielis Vreynsen: Veel hoy en koorn verdronken en 2 loopens boekweyt bevroren, 30 gulden. Hendrik Paulus: 20 schaapen gestorven, 30 gulden. Paulus Geven: 1 paard en 25 schaapen gestorven, 140 gulden. Antonis Peters: 60 schaapen gestorven, 140 gulden. De weduwe (van) Jan Coolen: 50 schaapen en een beest gestorven, 140 gulden.  

Zaterdag 5 juli 1760. Extra zwaar onweer, zware regen, stormwinden en zware hagelslag. Veel schade aan gewas en opstallen.

 

De familie Slaats te Hooge en Lage Zwaluwe.

(Citaten uit akten, doop- en begraafboeken, zijn cursief en vet weergegeven.)

 

Op 29 mei 1751 werden Pieter Janse Slaats ( 1722-1802) afkomstig van Asten, en Cornelia Ligthart (1729-1787) te Zwaluwe in de echt verbonden. De akten van ondertrouw en huwelijk, de afkondiging van het huwelijk en twee akten waarmee de aanstaande echtelieden verzoeken kosteloos te trouwen, zijn goed bewaard gebleven. Hoewel de akten geen geboortedata of leeftijden en evenmin de namen van de ouders vermelden, valt er toch het een en ander uit af te leiden. De akten luiden (precies weergegeven) als volgt:

 

Op heeden den 7 Meij 1751 zijn voor Den Heer Bailliuw en Scheepenen ondergenoemt wettelijk in ondertrouw opgenomen Pieter Janse Slaats gewoont hebbende te Asten en nu onder de Jurisdictie van de Swaluwe met Cornelia Ligthart minderjarige jonge dogter wonende onder de jurisdictie van de Hooge Swaluwe omme na drie zondagse proclamatien in den huwelijken staat te werden bevestigt. present den Weledele Gestrenge Heer Mr J: L: Dellasaille Bailliuw  Hubert Penij en J: Silvius Scheepenen. 

 

De drie heren ondertekenden de akte met zwierige handtekeningen en, welzeker, de baljuw en schepen Silvius zetten achter hun voorletters een dubbele punt. De tekst van de huwelijksakte luidt:

 

Op heeden den 29 Mey 1751 zijn de boovenstaande persoonen wettelijk in den huwlijke staat bevestigt na dat alvorens haare drie Sondaegse proclamatien onverhindert hadde gehad present Huybert Penij en J: Silvius Scheepenen

Getekend: H. Penij en J: Silvius.

 

Ook de tekst van de proclamatie (huwelijksaankondiging) is aardig. Blijkens een aantekening in de marge diende voor het ophangen daarvan 1 gulden en 14 stuivers, er staat; Solvit (heeft betaald) Puyrecht en Publiceeren 1=14=0, te worden voldaan. Hoeveel voorbijgangers zouden de kunst van het lezen machtig zijn geweest en waarom werd de aankondiging alleen op de zondagen opgehangen?

 

Daar zullen vergaaderen in de Houwelijken staat Pieter Janse slaats Jongman gewoond hebbende te Asten dog nu onder de jurisdictie van de Hooge Swaluwe met Cornelia Ligthart minderjarige jonge dogter mede woonende onder de Jurisdictie van de Hooge Swaluwe iemand teegens haare bevestinge ijets hebbende spreeken tijdelijk en de ter plaatsen daar het behoort.

Deese zonder Inspraak Gepubliseert den 9. 16 en 23 Meij 1751 Bij mij

Jacobus Makfarland, Adjuct Bode.

 

Ingevolge een ordonnantie op het middel van het trouwen bij haar Ed. grootmogende heeren Staaten van Holland en Westvriesland, diende  door diegenen die tot een der 4 classen behoorden impost (belasting) te worden betaald bij huwelijk, begraven en zelfs bij het plaatsen van een huwelijks -of geboortebericht in een courant.  De tarieven  voor een huwelijk waren resp.  30,-  15,-  6,-  en  3,- gulden per persoon. Deze regeling heeft zeker van 1735 tot 1805  bestaan.  De meeste mensen vielen niet onder een der classen. Die konden verzoeken pro deo te mogen trouwen. 

 

Ik ondergeschreeven mij zullende begeeven ten huwelijken staaten met Cornelia Ligthart en ten opzigten van het middel op het trouwen geemaneert als niet behoorende onder eenige van de Vier Classen in de ordonnantie op ‘t middel op het trouwen geenumereert, en de versoekende mits dien Acte Pro Deo, om te  strekken als na behooren Dit handmerk is gezet bij Pieter Janse slaats mij present J. Amija Secretaris (Pieter tekende door het plaatsen van een kruisje).

Deze voorsz. acte bij mij Secretaris van bijde de Swaluwen  voor Pro Deo uijt  gegeven op de Swaluwe den 7 mey 1751 Getekend: J.Amija

 

Een gelijk verzoek werd door Cornelia Ligthart gedaan. Ook zij tekende met een kruisje. Door zijn vestiging in Zwaluwe introduceerde Pieter Janse aldaar de geslachtsnaam Slaats.

 

Generatie 8.

Kinderen van Pieter Janse Slaats en Cornelia Ligthart.

 

Joannes I, geboren te Zwaluwe, werd op 2 juli 1751 te Made en Drimmelen gedoopt. Daar was destijds de dichtstbijzijnde gelegenheid voor een (RK) doop. Peter en meter waren Matthias Slaats  (broer van vader Pieter en dus oom van de dopeling) en Catharina Ooms, loco Maria Ligthart.  Joannes I werd  slechts 4 jaar oud. Hij is in 1755 te Hooge Zwaluwe begraven. Te Lage Zwaluwe was destijds kerk noch kerkhof. Specifiek katholieke begraafplaatsen waren er nog niet. Daarom werden de te Hooge en Lage Zwaluwe overledenen op het kerkhof van de Ned. Herv. Kerk te Hooge Zwaluwe begraven. In een register van die kerk staat onder het hoofd: Andere ontvangh weegens de Kerke Regten van begravene Lijken, en gebruijken der Dood-Kleeden, gehad en gedaen in de Jaare 1755; 19 September voor een kint van Pieter Slaats f 1:0:0

19 september is de datum waarop het geld werd ontvangen en geboekt, de begrafenis kan eerder hebben plaats gehad. Dat het om Joannes I gaat, blijkt uit het feit dat zijn zusje Antonetta toen nog in leven was en de andere kinderen nog niet geboren waren. Vóór de invoering van het decimale stelsel in 1816 waren duiten, stuivers en guldens de gangbare munten. Een stuiver had de waarde van 8 duiten en een gulden was gelijk aan 20 stuivers. Een bedrag van b.v. 30 stuivers en 4 duiten werd genoteerd  als f 1:10:4      

 

Antonetta, geboren te Zwaluwe, werd op 30 januari 1754 te Made en Drimmelen gedoopt. Doopgetuigen waren Thomas Ligthart en Digna Ligthart. Antonetta is op 3 juni 1792 op 38 jarige leeftijd gehuwd met Cornelis Antonisse de Laat, weduwnaar van Elizabeth Janse van der Ven, met wie hij 8 kinderen had. Cornelis de Laat is te Zwaluwe overleden op 10 mei 1796. Aardig te vermelden; de namen de Laat en Slaats hebben de zelfde oorsprong. Antonetta en Cornelis hadden samen twee kinderen, Antonius, geboren 1793, die op 18-1-1818 te Terheijden huwde met Cornelia Hasenbosch, en Cornelia, die als halfwees werd geboren en op 17-10-1796 werd gedoopt. Zij huwde op 23-4-1826 te Terheijden met Cornelis Cornel.

Antonetta is oud 81 jaar op 18-11-1835 te Zevenbergen overleden. De aangevers verklaarden dat zij Sloots heette, 76 jaar oud was en niet te weten wie haar ouders waren.  

 

Joanna, geboren te Zwaluwe, werd op 8-11-1756 te Made en Drimmelen gedoopt. Doopgetuigen Matthias Slaats en Joanna Verhooght. Overleden te Zwaluwe op 18-1-1824, oud 67 jaar. Joanna bleef ongehuwd.

 

Wilhelmina, geboren te Zwaluwe, werd op 2-9-1759 te Made en Drimmelen gedoopt. Doopgetuigen waren Jacobus Hijligers en Gieltje Ligthart. Zij overleed oud 3 jaar in 1762 en is begraven op het kerkhof van de Ned. Herv. Kerk te Hooge Zwaluwe.

 

Maria, geboren te Zwaluwe, werd op 15-12-1761 te Made en Drimmelen gedoopt. Doopgetuigen waren  Cornelia van Wezel, Joannes Slaats en Hendrina Slaats, de laatsten oom en tante van de dopelinge. Maria bleef ongehuwd en overleed te Zwaluwe op 23-1-1845, oud 83 jaar.

 

Huberta, geboren te Zwaluwe, werd op 13-5-1764 te Made en Drimmelen gedoopt, huwde 29-6-1789 te Zwaluwe met Jan Cramers (NG-reg. 6),  kreeg te Zevenbergen 8 kinderen en overleed aldaar op 4-4-1847. (Zie ook bladzijde 1)   

 

Joannes II, geboren te Hooge Zwaluwe, werd op 13-8-1767 te Made en Drimmelen gedoopt. Doopgetuigen: Joannes Slaats en Elisabeth Slaats, oom en tante van de dopeling. Joannes II overleed te Zwaluwe op 3-12-1833, oud 66 jaar. Hij is de enige zoon van Pieter Janse Slaats die nakomelingen had. Zie verder bij generatie 9.

Joannes II (zoon van Pieter Janse Slaats en Cornelia Ligthart) huwde op 29 jarige leeftijd op 19-2-1797 met Grietje Bus. Zij overleed 7 maanden later, oud 25 jaar, op 25-9-1797 en is onder pro deo begraven op 28-9-1797.  Dat pro deo heeft waarschijnlijk betrekking op de huur van het graf, want voor het ‘t geluij diende 10 stuivers te worden voldaan, plus 2 gulden en 10 stuivers voor baar en kleed en 1 gulden en 10 stuivers voor ‘t zinken (delven van het graf en neerlaten van de kist?) totaal vier en een halve gulden. Daar kwam nog de rekening voor de kist bij. Grietje, geboren te Hooge Zwaluwe, werd op 8-6-1772 te Made en Drimmelen gedoopt met de naam Margarita.

 

Wilhelma, geboren te Zwaluwe, op 1-10-1770 te Made en Drimmelen gedoopt. Wilhelma overleed te Zwaluwe op 10-2-1772, oud 1 jaar. Zij is op 13-2-1772 op het kerkhof van de Ned.Herv. Kerk te Hooge Zwaluwe begraven.

 

Wilebrordus,  geboren te Zwaluwe, werd op 1-11-1772 te Made en Drimmelen gedoopt. De aantekening in het doopboek is slecht leesbaar, maar zijn naam werd door de pastoor met één l geschreven. Wilebrordus (Willem) bleef ongehuwd en overleed te Zwaluwe op 23-1-1837, oud 64 jaar.

 

Joannes II (zie boven) hertrouwde op 33 jarige leeftijd op 26-4-1801 met Antonia Huijsmans. Antonia is geboren te Hooge Zwaluwe , gedoopt te Made en Drimmelen op 4-12-1774 en overleed te Zwaluwe op 1-10-1843.

Generatie 9.

Kinderen van Joannes II (Jan) Slaats en Antonia Huijsmans:

 

Petrus, gedoopt 23-11-1802 te Zwaluwe, overleden 30-12-1846 oud 44 jaar. Sinds 1787 kon men voor een RK doop ook in Zwaluwe terecht. Daar werd Mattheus van Hooff de eerste pastoor. Hij was eerder kapelaan te Made en Drimmelen. Mattheus van Hooff werd in 1798 in de Hervormde Kerk te Hooge Zwaluwe begraven. Den 12 (augustus) obijt) (is overleden) Mattheus van Hoof, Roomsch Pastor, oud 47 Jaaren en 2 Maanden en begraaven den 16e dito in de kerk. komt voor de kerke Rechten 18:10:0 (18 ½ gulden) Voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Militie, huwde Petrus, oud 28 jaar, op 4-5-1831 te Terheijden met Adriana de Jongh, oud 24 jaar. In 1811 werd de dienstplicht ingevoerd en werd iedere man vanaf 19 jaar, behoudens uitloting, broederdienst of lichaamsgebreken, ingelijfd bij de Nationale Militie. Bij het aangaan van een huwelijk diende het bewijs te worden overgelegd dat aan die verplichting was voldaan. Zie verder bij generatie 10.

Cornelius, geboren te Zwaluwe is aldaar gedoopt op 5-2-1805. Cornelius overleed te Zwaluwe op

27-2-1851, oud 46 jaar. Cornelius huwde, het vereischte bewijs van voldoening aan de Nationale Militie overgelegd, op 9-7-1836, oud 31, jaar te Zwaluwe met Anna Maria de Kroon, geboren 3-2-1813, overleden 18-9-1906, oud 93 jaar. Haar ouders: Jan de Kroon en Catharina van den Heuvel. Cornelius en de moeder van zijn bruid ondertekenden de akte. Bruid en de moeder van de bruidegom moesten dat laten afweten.

Wilhelmus, geboren te Zwaluwe en aldaar gedoopt op 28-12-1808. Letterlijke notitie in het doopboek: vigesima octava decembris Baptizatus est WILHELMUS filius legitimus joannis Slaats et Antoniae huijsmans: Susceperunt Wilhelmus huijsmans et Maria slaats. Maria is een zuster van vader Joannes II en dus tante van de dopeling. Wilhelmus overleed op 18-8-1810 te Zwaluwe, oud 1 jaar. In hetzelfde karakteristieke handschrift als in het doopboek, staat in het boek RK-aantekeningen van overlijden:

Decima nona augusti, obiit Wilhelmus filius joannis Sloets et Antoniae huijsmans

Wilbrordus, geboren te Zwaluwe op 19-11-1813. De geboorteakte is in het Frans gesteld. De Maire officier de’l etat civiel de la commune de Hooge et Lage Zwaluwe, D. de Jongh, maakte er een potje van. Vader Joannes Slaats heet volgens hem Slots, Jean en de getuigen Grikspoor, Jeanage (Johannes Griekspoor) en  Vissere, Pierre (Petrus de Vissere).  De naam van moeder Antonia Huijsmans verfranstte hij daarentegen weer niet. Wilbrordus overleed 6 jaar oud te Zwaluwe op 7-9-1820. De aangifte werd gedaan door Franciscus van de Pas, metselaar en Adriaan Speelmans, arbeider, geburen van de overledene. Zij verklaren dat Willem Sloets, oud 7 jaar, zoon van Jan Sloets en Antonia Huijsman heden morgen een uur ten zijne woonhuizen nummer 215 aan de Loonsedijk is overleden. De Loonsedijk verbindt Lage Zwaluwe met het buurtschap Gaete, dat halverwege Lage- en Hooge Zwaluwe is gelegen.

Adriaan, geboren 8-3-1816 te Zwaluwe. In de geboorteakte wordt zijn vader Johannis Sloets genoemd en zijn moeder (bijna correct) Antonia Huismans.  In 1845 doen Adriaan en zijn broer Cornelis aangifte van het overlijden van hun tante Maria. In het zelfde jaar doen Adriaan en Cornelis aangifte van het overlijden van Johanna, het dochtertje van Cornelis. Adriaan ondertekende beide akten duidelijk met A.Slaats en wist dus hoe zijn naam diende te worden geschreven. Adriaan trouwde 20-2-1851 te Barsingerhorn (NH) met Johanna Baptist, geboren te Zwaluwe 17-12-1821. In de huwelijksakte wordt de bruidegom Sloets genoemd met als gevolg dat zijn kinderen Antonia, geboren te Barsingerhorn 13-12-1851 en Cornelia, geboren te Barsingerhorn 1-3-1856, ook met de naam Sloets door het leven gingen.

Generatie 10.

Kinderen van Petrus (zoon van Joannes II en Antonia Huijsmans) en Adriana de Jongh.

 

Jan, geboren 22-11-1832, overleden 11-1-1918, oud 85 jaar. Jan, overgelegd hebbende het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie, huwde 13-5-1864 met Maria van Meel. De bruidegom tekende de akte, de bruid verklaarde niet te kunnen schrijven. Zie verder generatie 11.                       .

Anna Maria, geboren 24-9-1834, overleden 24-3-1863, oud 28 jaar. Anna Maria bleef ongehuwd.

Antonie, geboren 16-10-1836, overleden 22-4-1910, oud 73 jaar. Volgens de akte van overlijden was Antonie veehouder van beroep. Voldaan hebbende aan de wet op de Nationale Militie huwde Antonie op 25-11-1869 te Terheijden met Catharina van den Biggelaar. Bruid en bruidegom tekenden de akte, vader van den Biggelaar verklaarde niet te kunnen schrijven, en voorts dat zijn niet aanwezige echtgenote toestemming voor het huwelijk is gevraagd. Vader van den Biggelaar jokte. Nog geen 3 maanden eerder, op 12-2-1868, deed hij te Terheijden aangifte van de geboorte van Willemijna, het buitenechtelijke kind van zijn dochter Catharina. Hij ondertekende die geboorteakte en kon dus minstens zijn naam schrijven. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat uit het huwelijk van Antonie en Catharina kinderen zijn voortgekomen, en evenmin dat Willemijna bij het huwelijk werd erkend.

Huibert, geboren 8-3-1839, overleden 31-7-1866, oud 26 jaar. Huibert bleef ongehuwd.

Adriaan, geboren 18-4-1843, overleden 14-3-1923, oud 79 jaar. Adriaan huwde op 2-5-1873 te Zwaluwe met Elizabeth Oomens. Elizabeth overleed oud 28 jaar op 26-2-1875 als gevolg van complicaties bij de geboorte op 21-2-1875 van een doodgeboren manlijk kind. Adriaan hertrouwde op 31-8-1877 met Maria Winden. In een lijst van onderhandse akten van verkoop van percelen grond door het bestuur van de Binnenpolder over de periode 1849-1932, staat dat op 11-5-1879 aan Adriaan Slaats te Zwaluwe, perceel G 1079 is verkocht. Waarschijnlijk is deze Adriaan de koper. Zie verder bij generatie 11.

 

Kinderen van Cornelius (zoon van Johannes II en Antonia Huijsmans) en Anna Maria de Kroon.

 

Antonia, geboren 6-8-1837, overleden 15-5-1916, oud 78 jaar. Antonia huwde in 1865 met Gerardus van Vuren. Dit echtpaar kreeg 7 kinderen. Gerardus van Vuren overleed in 1928, oud 92 jaar.  

Jan, geboren 4-2-1839, overleden 16-2-1902, oud 63 jaar. Jan, het vereiste bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie overgelegd hebbende, huwde oud 31 jaar op 6-5-1870 te Zwaluwe met de 28 jarige Cornelia Kokken. Cornelia is geboren op 2-6-1841 en overleed 1-6-1917. Haar ouders: Pieter Kokken en Adriana Fransen. Bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon gaf vader Cornelius hem de naam Jan. Ook in zijn huwelijksakte is zijn naam Jan. In de akte van overlijden staat echter Johannes. Op zijn bidprentje staat Joannes. Het is wel gehannes met de namen. Eind van de 19e eeuw forensde Jan, per spoor ongetwijfeld (Lage Zwaluwe heeft sinds 1866 een spoorwegstation en de spoorbrug over het Hollands Diep werd in 1872 in gebruik genomen) naar de Haarlemmermeer. Daar werd een iets hoger loon betaald dan in het Brabantse. Zie verder bij generatie 11.

Catharina,  geboren 19-1-1841,   overleden 21-1-1841, oud 2 dagen.

Pieter,         geboren 15-12-1841, overleden 13-11-1916, oud 74 jaar. Pieter bleef ongehuwd.

Johanna I,  geboren 27-12-1843, overleden 26-11-1845, oud 1 jaar.

Willem,       geboren 3-1-1846,     overleden 1-7-1847, oud 1 jaar.

Johanna II, geboren 24-2-1847,  overleden 18-11-1847, oud 8 maanden.

Gerrit,         geboren 19-1-1849,  overleden 8-3-1921, oud 72 jaar. Gerrit bleef ongehuwd.

 

Goedgekeurd en niet uitgeloot hoefde men kennelijk niet altijd te dienen.

In de huwelijksakte van Antonius de Laat, zoon van Antonetta, d.d. 18 mei 1786 (zie bij generatie 8) staat: ....getrokken hebbende voor de Land Militie No 50 en niet opgeroepen...

Niet duidelijk is of milicien Antonius overcompleet was of dat het een administratieve fout betrof.

Even tussendoor. Opmerkelijk is een aantekening in het register kerkerecht voor begraven 1804 folio 142V van de Hervormde Kerk te Hooge Zwaluwe: Octob: 16 Een Franschman zijnde een Militair Gevonden aan onder de Laagezwaluwe, de naam onbekend begraven op het Kerkhof Den 20 Dito

 

Generatie 11.

Kinderen van Jan (zoon van Petrus Slaats en Adriana de Jongh) en Maria van Meel.

 

1 Anna Maria, geboren 24-02-1865, overleden 25-02-1865, oud 1 dag.

2 Pita,              geboren 20-04-1866, overleden 29-04-1866, oud 10 dagen.

3 Hendrika,     geboren 13-06-1867, overl. 11-12-1918, oud 51 jaar, weduwe van Johannes van Rooy.

4 Pieter,          geboren 23-08-1869, overleden 11-04-1891, oud 21 jaar. Pieter bleef ongehuwd.

5 Antonie,       geboren 24-11-1871, overleden 09-04-1873, oud 16 maanden.

6 Cornelis,      geboren 19-12-1872, overleden 20-12-1872, oud 1 dag.

7 Adriaan I,    geboren 22-04-1874, overleden 26-09-1874, oud 5 maanden.

8 Marinus,      geboren 14-09-1875, overleden 28-04-1876, oud 8 maanden.

9 Adriaan II,   geboren 03-12-1878, overleden 03-12-1878, oud 12 uur.

Hier eindigt de doorgifte van de familienaam Slaats langs deze lijn.

 

Kinderen van Adriaan (zoon van Petrus Slaats en Adriana de Jongh) en Maria Winden.

 

1 Slaats,          21-02-1875, levenloos geb. zoon (met 1e echtg. Elisabeth Oomens 6-5-1847-26-2-1875)

2 Adriana I,    geboren17-06-1878 , overleden 22-07-1878, oud 5 weken.

3 Cornelia I,   geboren 25-06-1879, overleden 19-08-1879, oud 2 maanden.

4 Petrus,         geboren 20-05-1880, overleden 06-10-1880, oud 5 maanden.

5 Wilhelmus,  geboren. 17-08-1881, overleden 25-03-1932, oud 50 jaar, op 27-10-1908 gehuwd met Anna Maria van den Heuvel.               

                        Anna Maria van den Heuvel werd 104 jaar en overleed in 1978.

6 Adriana II,   geboren 24-09-1882, overleden 18-10-1882, oud 3 weken.

7 Adriana III, geb. 17-06-1884, overl. 12-08-1922, oud 38 jaar, op 23-8-1907 geh. met Marinus Luiten.

8 Cornelia II,  geboren 28-07-1886, overleden 14-11-1886, oud 3 maanden.

9 Catharina,   geboren 08-01-1888, overleden 22-12-1933, oud 45 jaar, op 21-2-1908 gehuwd met Petrus                          

                        Kerremans. Dit echtpaar kreeg minstens 6 kinderen die jong tot zeer jong overleden. Een                      

                        kind werd echter ouder dan 100 jaar.

 10 Cornelis,   geboren 13-04-1889, overleden 16-10-1889, oud 6 maanden.

 

Kinderen van Jan (zoon van Cornelis Slaats en Anna Maria de Kroon) en Cornelia Kokken.

 

1 Cornelis, geboren te Zwaluwe 28-02-1871, overleden te Tilburg op 13-10-1927. Cornelis, seinhuiswachter van beroep, verhuisde naar Tilburg en huwde daar op 6-11-1901 met Antonia Nijsen geboren 1-2-1872, overleden te Tilburg 7-1-1938. Kinderen; Cornelia Anna, Anna Cornelia, Johannes Josephus, Arnoldus Maria 1906-1988, Geertruda Johanna Maria 1909-1997 en Josephus Martinus 1912-1994.                             

2 Pieter, geboren 23-03-1872.  Pieter huwde op 6-7-1900 te Zwaluwe met Anna Cornelia van der Veeke, zie verder bij generatie 12.

3 Gerardus, geboren 07-12-1873.  Eind 19e eeuw ging Gerardus met zijn vader forensen naar de Haarlemmermeer. Hij had na een tijdje genoeg van het wekelijks reizen en zocht zich een kosthuis. Hij  huwde op 9-8-1900 te Watergraafsmeer met Johanna Korper. Gerardus overleed op 2-7-1942 te Amsterdam.

4 Adriana,   geboren 30-07-1876. Adriana huwde op 17-8-1900 te Zwaluwe met Adriaan Broeders (geboren te Zwaluwe 17-1-1873, overleden te Haarlem 30-8-1948 te Haarlem) Dit echtpaar verhuisde te eniger tijd, doch vermoedelijk na 1921, naar Spaarndam. Adriaan Broeders deed op 9-3-1921 te Zwaluwe aangifte van het overlijden van Gerrit Slaats, de jongste broer van zijn schoonvader. Adriana overleed 20-1-1965 te Haarlem. Voor zover bekend had dit echtpaar geen kinderen.

5 Anna Maria,  geboren 06-04-1879, overleden 5-7-1879, oud 2 maanden.

6 Slaats,  17-8-1880 levenloos geboren manlijk kind.

Opvallend is dat in een tijdsbestek van 16 maanden de 4 nog in leven zijnde kinderen van Jan Slaats en Cornelia Kokken in het huwelijk traden.

 

Generatie 12.

Kinderen van Wilhelmus (zoon van Adriaan Slaats en Maria Winden) en Anna Maria van den Heuvel.

1 Maria Adriana, geboren 26-9-1911, overleden 26-9-1983. Gehuwd op met Jacobus Johannes Adrianus Smits, geboren te Made en Drimmelen op 27-11-1911. Dit echtpaar kreeg 13 kinderen.

2 Gerardus Hendrikus, geboren 27-2-1914, overleden 6-1-1919, oud ruim 4 jaar.

 

Kinderen van Pieter (zoon van Jan Slaats en Cornelia Kokken) en Anna Cornelia van der Veeke.

 

1. Anna Cornelia, geboren 15-3-1899. Bij huwelijk gewettigd. Zij huwde in 1922 te Rotterdam met Wouter Verhoef.        

2. Cornelia I, geboren 14-4-1901, overleden 27-8-1901, oud 4 maanden. Wegens ontstentenis van de vader werd de aangifte van geboorte door grootvader Jan Slaats verricht. Hij verklaarde de akte wegens ongeleerdheid niet te kunnen ondertekenen. De akten van zijn huwelijk en die van de geboorte van zijn eigen kinderen heeft hij echter wel degelijk getekend! Wat bewoog hem ongeletterdheid voor te wenden?

3 Mathijs Johannes, geboren 31-8-1902.

4 Johannes Waltherus, geboren 5-4-1904, overleden 7-1-1905, oud 9 maanden.

5 Cornelia II, geboren 2-10-1905.

6 Johanna Adriana, geboren 19-12-1906.

7 Cornelis,    geboren 12-12-1907, overleden 24-3-1908, oud 3 maanden.

8 Waltherus, geboren 12-12-1907, overleden 25-3-1908, oud 3 maanden.

9 Maria, geboren 1909, overleden 7-12-1909, oud 4 maanden.

10 Adriana, geboren circa 1910, overleden 31-10-1912, oud 2 jaar.

 

Van de kinderen van Pieter Slaats en Anna Cornelia van der Veeke  kan alleen  Mathijs Johannes de naam Slaats te Zwaluwe hebben voortgezet. Zeker is dat echter niet. Het is goed mogelijk dat te Zwaluwe na 1907 geen enkele Slaats meer werd geboren. Het is zeker dat omstreeks september 2007 in de gemeente Drimmelen, waarvan de beide Zwaluwen, en Made thans deel uit maken, geen enkele Slaats woonde. Elders zijn wel mannelijke nakomelingen van Pieter Janse Slaats en Cornelia Ligthart. Gerardus (zoon van Jan Slaats en Cornelia Kokken) bijvoorbeeld, kreeg met Johanna Korper te Watergraafsmeer 10 kinderen (generatie 12) waarvan er 9 te Amsterdam voor nageslacht (generatie 13) hebben gezorgd.

 

Dit overzicht omvat 64 personen met de naam Slaats die te Zwaluwe zijn geboren. Met de stichter van de Zwaluwse tak van deze familie, Pieter Janse Slaats, die in 1751 te Zwaluwe is gehuwd en aldaar in 1802 is overleden, maakt dat een totaal van 65 Zwaluwse burgers. Daar komt volledigheidshalve nog een bij:

Overlijdensregister 1853 akte 58 gemeente Hooge en Lage Zwaluwe:

Pieter van der Weiden, oud 36 jaar, van beroep schoenmaker en Cornelis Bloks, dienstknecht, oud 34 jaar, beide goede bekenden van de overledene, doen aangifte van het overlijden van Wilmijna Slaats, oud 67 jaar, dienstmeid, geboren te Waalwijk en wonende te Zwaluwe, ongehuwde dochter van Antonie Slaats en Elizabeth Papenhoven. Deze Wilmijna is de enige te Zwaluwe gewoond hebbende naamgenoot, die geen afstammeling is van Pieter Janse Slaats en Cornelia Ligthart.

 

Dit overzicht heeft niet de pretentie geheel foutloos noch geheel volledig te zijn. Aanvullingen, verbeteringen en ook andere reacties zijn welkom op stamb.sla@kpnmail.nl

 

12 oktober 2010