Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar.

Een soldaat van Oranje.

Hij gaf zijn leven voor onze vrijheid.

Ter nagedachtenis en herinnering van mijn oudoom en Verzetsstrijder Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar. 


Sergeant M.H.G Dubelaar
ę E.I.M Steur en J.W. Tuinman

Bron: eigen foto

Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar, geboren te Weesperkarspel op 16 Juni 1896 werd op 19-6-1941 te Naarden gearresteerd. Hij werd op 23 oktober 1941 door de Duitse krijgsraad 1941 beschuldigd en op 12 februari 1942 gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. M.H.G Dubelaar zat in het verzet in Naarden. Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan wat mijn oudoom in het verzet heeft gedaan. Toen de oorlog uitbrak had hij een elektronicazaak en verkocht en repareerde hij radio,s maar legde hij ook elektrische installaties aan bij mensen thuis. Hij was een sociaal mens en deelde voedsel uit aan arme mensen die bij hem aanklopten. 

 


bron: eigen foto

                                                                       Waalsdorpervlakte Bombardon 10-11-2009

Op de website www.erepeloton.nl vindt u onder de knop slachtofferlijst van het jaar 1942 zijn naam. In 1945 zijn de slachtoffers op de Waalsdorpervlakte opgegraven waarvan 28 stoffelijke overschotten niet konden worden ge´dentificeerd. Ook hij werd destijds niet geidentificeerd. De 28 stoffelijke overschotten werden herbegraven op het landgoed Lange Duin, Schouwweg te Wassenaar en zijn zij wegens het opheffen van deze begraafplaats in 1982 als onbekenden herbegraven op de Erebegraafplaats Loenen bij Apeldoorn. Lees het uitgebreid verhaal over het Lange Duin en het monument op http://www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken  Zoek met de woorden Lange duin.

Direct na de oorlog tussen 1945 en september 1951 heeft de Nederlandse Missie tot Opsporing van Vermiste Personen uit de Bezettingstijd in samenwerking met de Dienst Identificatie en Berging (DIB) vele graven van vermiste personen ontdekt. Helaas bestond er destijds geen DNA onderzoek en moesten diverse personen als onbekend worden herbegraven. In 2007 is de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog opgericht nadat het in 2006 mogelijk was geworden DNA op te nemen in de DNA databank Vermiste Personen.
 
De werkgroep brengt informatie die over verschillende archieven verspreid ligt bij elkaar. Daarnaast speuren de onderzoekers naar mogelijk nieuwe bronnen: privÚ archiefcollecties, gemeentelijke en regionale archieven, en er zijn gesprekken met mogelijke getuigen van toen. De belangrijke rol van de BID, de KLPD en de regionale politiediensten heeft te maken met de huidige wetenschappelijke mogelijkheden voor identificatie door middel van DNA-analyse.

Wanneer de werkgroep door onderzoek op het spoor van een mogelijke identificatie stuit wordt DNA afgenomen van de stoffelijke resten, en in de databank van het Landelijk Bureau Vermiste Personen (KLPD) opgenomen. Door vergelijking met een monster van DNA-wangslijmvlies van de mogelijke nabestaanden kan bij een match van de DNA-profielen een vermiste alsnog worden ge´dentificeerd. 

De Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog bestaat uit medewerkers van het Korps landelijke politiediensten (KLPD), DNA-afnemers van de regiopolitiekorpsen IJsselland, Brabant-Noord en Midden West Brabant, specialisten van de Bergings en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht en medewerkers en vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis. Op basis van hulpverzoeken van families van vermisten op Nederlands grondgebied onderzoekt de werkgroep vermissingszaken uit de Tweede Wereldoorlog. Ruim 600 vermissingen in Nederland zijn onopgelost gebleven.  

Het eerste resultaat van het DNA onderzoek van een der 28 onbekenden werd bekend gemaakt op 3 februari 2010 waardoor een onbekend persoon is ge´dentificeerd. Zie website NFI:  http://www.nederlandsforensischinstituut.nl/nieuws/2010/eerste-nederlandse-slachtoffer-woii-geidentificeerd-door-dna-onderzoek.aspx?cp=68&cs=18251  Kort daarna werd een tweede persoon ge´dentificeerd. De laatste onbekend gebleven soldaat van de Grebbeberg werd ge´dentificeerd en op 8 april 2011 herbegraven.

Het is aan te bevelen om de website www.erepeloton.nl  goed te bekijken omdat u daar veel kennis kunt opdoen over de 2e wereldoorlog en de enorme gevolgen daarvan. Ter herinnering en om nooit te vergeten. Ook onze jeugd moet hier blijvend kennis van kunnen nemen zodat zij weten en beseffen wat de verschrikkingen van een oorlog zijn. Elk jaar op 4 mei wordt op de Waalsdorpervlakte met  dodenherdenking de slachtoffers met groot eerbied herdacht waar honderden mensen daar hun leven gaven voor onze vrijheid.

Op 4 mei 2010 is de website www.erelijst.nl geopend met 18000 gedigitaliseerde namen van de gevallenen in de 2e Wereldoorlog. De originele boeken liggen in het 2e Kamergebouw en wordt door de bode elke dag een bladzijde omgeslagen.

Op website http://oranjehotel.nationaalarchief.nl/zoeken.asp?ComponentID=9917&SourcePageID=9328#1 van het Nationaal Archief vindt u een pagina over M.H.G Dubelaar. Klik daartoe op de gevonden pagina op de letter D.

Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar woonde te Naarden. Op 1 Juni 1925 kwam hij in dienst bij de Vrijwillige Landstormkorps  Luchtwachtdienst. Hij was sergeant bij de Luchtwachtpost te Naarden tot 10 mei 1940. Zie: http://www.luchtdoelartillerie.nl/index.php?pageID=Korpszaken&SubID=Gesneuvelden  Klik in het menu op korpszaken en verschijnt een rolmenu. Klik in het rolmenu gesneuvelden aan. U ziet dan een lijst van gesneuvelden. U kunt hem vinden onder de naam M.H.G. Dubbelaar. Daar staat zijn achternaam foutief vermeld. Met de nieuwe lijst gesneuvelden zal men zijn naam aanpassen.

 

Foto onder: Vrijwillig Landstormcorps Luchtwachtdienst Naarden 1939-1940

  

                               Bron: Uitgever : Europese Bibliotheek, www.eurobib.nl/ 
                               Uit het boekje - Kent u ze nog.... de Naardersderde druk. D. Franzen en medewerker dhr.
                               Poolman. Jubileumeditie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan v/d uitgeverij.
                               Met grote dank aan de uitgever om deze foto uit dit mooie boek te mogen plaatsen, dd 11 Mei 2010.  

Van de bovenstaande groepsfoto Vrijwillig Landstormcorps Luchtwachtdienst Naarden. Dit korps Naarden behoorde tot het district Amsterdam. Dit zijn dappere mannen die Augustus 1939 in dienst traden tot 10 mei 1940. In de strenge winter van 1939-1940 was het bepaald geen lolletje om twee uur dienst te doen op de 20 meter hoge uitkijkpost. Na 10 mei 1940 werd dit korps ingeschakeld met wachtlopen ter controle van de verduistering. Vanuit de persoon linksonder in de foto ziet u iets rechtsboven daarvan, mijn oudoom M.H.G. Dubelaar, geb:16 Juni 1896 -12 februari 1942.  

Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar was ElektriciŰn van beroep. Toen de 2e Wereldoorlog uitbrak vond de evacuatie van de vestingstad Naarden plaats. Zie http://evacuation-naarden-1940.blogspot.com/  De bevolking trok Naarden uit en wordt uitgebreid op deze pagina aandacht besteed.

Na zijn arrestatie op 19 juni 1941 kwam M.H.G Dubelaar terecht in het 'Oranjehotel' te Scheveningen. Het was allerminst een hotel. Het   was de gevangenis in Scheveningen. De aanklacht tegen hem was, zie: http://www.erepeloton.nl/Achtergrondverhalen/dubelaar.html

In het "Gedenkboek van het Oranjehotel" van E.P Weber (1947) spreekt men van een "proces Dubelaar" en noemt een dertiental mede-beschuldigden. In dit boek staat ook een verwijzing naar de Anklageverfugung van 23 okt 1941.

Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar staat vermeld in de Erelijst van gevallenen onder Nr V466.

In Naarden is een straat naar hem vernoemd.  


                       bron:eigen foto

Op het weblog http://gooiland.vijftigplusser.nl/?page=article&warticle_id=51787&Oorlogsgebeuren_Naarden_1940-1945_  wordt een gedetailleerd dagverslag weergegeven wat daar allemaal heeft plaatsgevonden toen de oorlog uitbrak. Hierbij enkele dagen uit dit dagverslag. Nadat hij zijn leven had gegeven voor onze vrijheid werd door de pastoor in Naarden een herdenkingsdienst gehouden waarna de pastoor en de burgemeester werd gearresteerd. De evacuatieorder in Naarden werd op 14 mei 1940 uitgevaardigd. 

Met toestemming van de webmaster F.J.J De Gooijer, Gooiland vijftigplusser heb ik enige regels overgenomen.

10-05-1940 Het Duitse leger valt Nederland binnen. Naarden: Omstreeks 03.30 loeien de sirenes.
26-05-1940
Een deel van de Nederlandse soldaten is als krijgsgevangenen naar Duitsland gevoerd. Van de overigen zwaait de helft af.
12-07-1940
Enkele honderden Duitse soldaten worden gelegerd in de Weeshuiskazerne.
19-06-1941
Verzetsman Dubelaar door de bezetter gearresteerd. (op 12-02-1942 doodgeschoten) zie:
                    http://www.erepeloton.nl/Achtergrondverhalen/dubelaar.html
12-02-1942 Donderdag, Eerste Naardense verzetsman Dubelaar en Fokke Bleeker door Duitsers gefusilleerd.
26-02-1942
Donderdag, Plechtige Uitvaartmis in RK Vituskerk voor geŰxecuteerde Dubelaar.
12-03-1942
Burgemeester J.E. Boddes Hosang door de Duitsers gearresteerd, omdat hij de Uitvaartdienst van Dubelaar bijwoonde.
14-03-1942
Zaterdag Pastoor Hermsen gevangen gezet naar aanleiding van de Uitvaartmis voor verzetsman Dubelaar.
28-03-1942
Burgemeester Boddens Hosang zit gevangen in Scheveningen. ĺ In deze bajes zit geen gajes, maar Hollands Glorie,
                    potverdorieĺ Later is hij als gijzelaar afgevoerd naar St. Michielsgestel.
21-04-1942
Pastoor Hermsen heeft geboet voor zijn Mis voor Dubelaar en komt vrij.
04-05-1942
Maandag Dominee Poldervaart van de Grote Kerk staat terecht bij de Duitse rechtbank in Den Haag. Misdaad zĺn preek.
05-05-1942
Burgemeester Hosang weer gevangen genomen.
17-08-1942
Maandag, NSB burgemeester wordt geinstalleerd

Het gezin Dubelaar kreeg 8 kinderen waarvan Marinus Hendricus Gerardus Dubelaar de twee na jongste was.

Op koninginnedag 30 april 2011 klonk na 69 jaar een Eresaluut voor de op 12 februari 1942 gefusilleerde M.H.G Dubelaar.
Het schot werd gelost vanuit het fort Naarden. De echo klonk over het water en stierf langzaam weg.

Bekijk hier de film. Klik


bron: eigen foto 29-04-2011

Bronnen:
http://naarden-1940-1945.blogspot.com/

http://gooiland.50plusser.nl/?page=article&warticle_id=51787&Oorlogsgebeuren-Naarden-1940-1945
http://oranjehotel.nationaalarchief.nl/
http://www.oranjehotel.org/

http://gooiland.vijftigplusser.nl
http://www.erepeloton.nl

http://www.luchtdoelartillerie.nl

http://evacuation-naarden-1940.blogspot.com
http://www.nederlandsforensischinstituut.nl
http://www.eurobib.nl/
  Uitgever: Europese Bibliotheek, Kent u ze nog.... de Naarders
http://www.verzetsmuseum.org/
http://home.hccnet.nl/d.kips/indexpage.html 
Mooie website van D. Kips over de Vesting Naarden,
http://www.stichtingvijverberg.nl
http://www.ogs.nl
 Oorlogsgravenstichting


Boeken:
Gedenkboek van het Oranjehotel, E.P. Weber, Reserve- Majoor Inf b.d, Commandant Oranjehotel, 2e druk mei 1947,
Zeg mij aan wien ik toebehoor, Het Verzetskruis 1940-1945, de C.M. Schulten, uitg, SDU, ISBN 90-12-08001-0,
Verzetsherdenkingskruis, uitg Samsom, 1985, ISBN 90 14 034462 8,
Ereveld Loenen, Uitg SDU Den Haag, ISBN 90 12 08756 2,
Hun naam leeft voort, Repro Holland B,.V, 1989 Alphen a/d Rijn, ISBN 90.6471.227.1,
De Weeshuiskazerne van Naarden, Stichting Vijverberg, Naarden 1994, ISBN 90-73316-06-5
Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen en luchtafweerdienst, 1949 uitgever, A.W Sijthoff, Leiden.
Dagboek van een Naarder. Stadsarchief Naarden. In een bewerking van Drs. Mies Langelaar, 1995
Metterdaad, Vijf jaar onderdrukking en verzet in Bussum Joan Bruineman, & Leo Platvoet,
Uitgeverij Walden ISBN 90-6939-001-9
Uitgever: Europese Bibliotheek, Kent u ze nog.... de Naarders,
ISBN10: 90-288-3921-6
ISBN13: 978-90-288-3921-2
Herinneringen uit het gijzelaarsleven, B.H v/d Gijzel, St Michelsgestel, Beekvliet, uitgever C.A.J van Dishoeck, Bussum, Dec 1945.
B.H v/d Gijzel is de pseudonieme naam in het boek van de Naardense Burgemeester
J.E. Boddens Hosang.
Stichting Vijverberg, De omroeper jaargang 24 Nr 1, rapportage Naarden uit plakboeken van Burgemeester
J.E. Boddens Hosang.
Een naoorlogse moord in mei 1945, aanslag op mr. H de Boer, uitg Aspekt, ISBN 90-5911-343-8
Als het weer eens vrede washet oorlogsdagboek van Ina Steur, publicatie 21-11-2015

Op woensdag 26 oktober 2011 reikte Burgemeester Oudshoorn van Uithoorn postuum aan de kleindochter, voor M.H.G. Dubelaar, geb:16-06-1896 het Mobilisatie-Oorlogkruis uit. P.G.E. Dubelaar kreeg deze onderscheiding van de kleindochter in bewaring. Tevens reikte Burgemeester Oudshoorn van haar vader, korporaal M.H.G Dubelaar, geb, 28-01-1926, postuum en hernieuwd het Ereteken voor Orde en Vrede uit met de jaargespen 1947,1948 en 1949 alsmede het bijbehorend Duplicaat-Certificaat voor zijn Militaire tijd in IndonesiŰ.

De webmaster van http://www.onderscheidingen.nl/nl/index.html gaf eerder toestemming om een afbeelding van hun onderscheidingen op deze pagina te publiceren waarvoor onze dank. Onderstaand de op 26-10-2011 uitgereikte onderscheidingen. Burgemeester Oudshoorn en het Ministerie van Defensie dank ik hartelijk voor hun bijzondere medewerking.

 

 Mobilisatie-Oorlogkruis          Ereteken Orde en Vrede.

Laatste aanpassing: 01 November 2015

http://home.kpn.nl/steur196/M.H.G.Dubelaar.htm
Email: e.i.m.steur at planet.nl