terugDOELSTELLING:

'De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kunsten in het algemeen
en de hedendaagse beeldende kunsten in het bijzonder.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van tentoonstellingen, concerten, lezingen en andere kunst-uitingen,
alsmede het bemiddelen bij aan- en verkoop van algemene kunsten;
b. het beheren van één of meer lokaliteiten voor de organisatie van de hiervóór sub a. bedoelde aktiviteiten;
c. het nemen, stimuleren en steunen van alle wettig geoorloofde initiatieven
die aan voormeld doel dienstig zijn of kunnen zijn in de ruimste zin.'

Uit: Statuten inzake: de stichting 'Stichting Kunstkring', gevestigd te Mook,
Nijmegen 28 mei 1996/91906, 1e blad Artikel 1 en 2.