Naar FNV bouw of Werkpagina
G E E R T  E L S T E N  
Interview
Dinsdag 15 februari en 15 maart 2005: 14.00 uur
Als reactie op de tekst van de eerste middag, gaf Geert niet alleen een aantal fouten aan, maar hij had ook nog een compleet geschreven, herziene, versie er van. Ik heb me uiteraard over de fouten en opmerkingen gebogen en ook nog geput uit de versie van Geert. Het resultaat vind je hieronder. Omdat echter de versie van Geert een aantal interessante aspecten heeft, die ik je niet mag onthouden, heb ik besloten die tekst van Geert ook, en in zijn geheel, op het Internet te plaatsen. Je kunt hem bereiken via de volgende hyperlink: Geert Elsten zelf.
 
Geert Elsten
Jaargang: 1926, opgroeiend  op de Kortendijk, nu Kortendijksestraat, Roosendaal, midden tussen de weilanden, waar het 's avonds nog echt donker was.
Vader werkte bij het spoor. Hoewel hij lid was van St. Raphaël, werd er thuis weinig over de vakbond gesproken. Zijn moeder was 'gewoon' huisvrouw.
Na de broeders in de Vincentiusstraat en de St.Josephschool, koos Geert voor de timmeropleiding. Het is dan september 1940. Op de vakschool in het gebouw van de oude stesselfabriek in de Charitasstraat (die eerst even in de slachterij van V.d.Eijken zat). Het was een opleiding van twee jaar, streng! Geert herinnert zich met plezier alleen het voetbaltoernooi met Pasen. De godsdienstlessen van de Geestelijk Adviseur hebben geen bijzondere indruk bij hem achtergelaten.
Na het behalen van zijn diploma gaat hij werken. Hij weet nog net aan de Arbeitseinsatz te ontkomen, mede dank zij dokter Braber.

Boele en Van Eesteren
Hij verricht werk aan woningen, later utiliteitsbouw (prettiger!) en herstelwerk.
In augustus 1953, hij is dan net getrouwd, vindt hij zijn definitieve stek: het bedrijf Boele en van Eesteren in Den Haag, waar hij 33 jaar zal blijven.
Uiteraard sluit Geert zich aan bij de bond: eerst de Bouwvakarbeidersbond St. Joseph van de K.A.B.. Maar na één of twee jaar besluit hij over te stappen naar het N.V.V., de Bouwbond. Hij voelde zich niet zo thuis in die al te formele sfeer van de K.A.B.: Als je hem "meneer van Kaam dit, meneer van Kaam dat" hoort zeggen begrijp je precies wat hij bedoelt. 
Bij Boele en Van Eesteren, 600 werknemers en onderdeel van Stevin, zit hij namens de Bouwbond 11 jaar in de O.R., en wat korter in de C.O.R.

Bouwbond N.V.V.
In Roosendaal komt hij terecht in het lokale bestuur van het N.V.V. Vaak werd daarbij nog vergaderd in huiskamers! Namen uit die periode komen bij Geert van zelf naar boven: voorzitter Kees Knobel, Van Putten, de secretaris van de Elisadonk, uit de I.B., Arie Notenboom van het spoor, Rien Verdult, Jan Lazeroms. Ook nog districtsbestuurder Dries Couperus.
Ook de stand op de Waroubi, de plaatselijke "Huishoudbeurs" , Wat Roosendaal u biedt is hij nog niet vergeten. N.V.V. en N.K.V. hadden er een aparte stand, zodat de verdeeldheid goed zichtbaar was, duidelijk tot ongenoegen van Geert.

De fusie

De fusie van de NKV - en NVV - bond lag heel moeilijk. Heet hangijzer was het Gildenhuis, dat men niet zo maar wou overdoen aan die 'roje rakkers'. Maar op en gegeven moment ben je, door die fusie, geen rivalen meer. Een gesprek met Piet van Haperen, Geert Vos en Harry Wouters leidt dan al gauw tot een compromis.

Dat Gildenhuis had stevige tekorten. Alleen al de brandstofre­kening in het verouderde gebouw was extreem hoog. Toch maakten heel veel verenigingen gebruik van het Gildenhuis. Alleen was dat zonder huur te betalen. En toen de subsidie stopte, was dat einde verhaal.

 

De PVer

Hoofdbestuurder Broer Soethoudt van het N.V.V. en ook Jacobs van het N.K.V. waren aanwezig in Goderie op het Stationsplein, toen de nieuwe PVer Marcel van der Aa werd voorgesteld.
Toen Marcel van der Aa, als opvolger van de PVers Jan Geerssen van St. Jozef en Geert Knappers van de Bouwbond N.V.V., in het Gildenhuis trok, was dat echt nodig: de admini­stratie van het S.F.B., het Sociaal Fonds Bouwnijverheid, maakte een vaste locatie noodzakelijk. Er waren immers nogal wat ww'ers! De curator van het Gildenhuis had er geen moeite mee, voor een paar jaartjes.

Ook de verandering van het werken met vakantiebonnen naar een rechten-beheerssysteem maakte een eigen plek nog steeds nodig.

Geert gaat met de adviseur van de bond uit Woerden, Kok, op stap en op zoek naar iets nieuws. Via het pand van de Vervoers­bond aan de Boulevard, dat te duur bleek, komen ze terecht bij het pand aan het begin van de Damstraat. Na de feestelij­ke opening met Harmonie en met de wethouders Toon de Bruin en Pierre de Jong kunnen de inmiddels meer dan 1000 leden weer behoorlijk te woord worden gestaan. .

Voor de verzilvering van de vakantiebonnen moest men soms uitwijken naar het Eurohonk, waar Bertus Jansen de scepter zwaaide. Geert herinnert zich nog dat het voor de oorlog het thuishonk was van de SDAP, "Ons Huis". (Het was medegefinancierd door de socialistische verze­keringsmaatschappij De Centrale!)

 

Roemer Visscherlaan

Bezuinigingen bij de Bouwbond leidden er toe dat de Roosendaalse afdeling verhuizen gaat naar de Roemer Visscherlaan, waar dan al de districtbestuurders, Louis Smulders (NVV) en Leeferink (NKV) zitten

In het nieuwe bestuur zijn aanvankelijk beide clubs goed vertegenwoordigd. Maar voorzitter Jan Bruijns, afkomstig van het N.K.V., verhuist. Geert Elsten neemt zijn plaats in. Ook de secretaris, Jan Bruijns, (kleine Jantje Bruijns) eveneens uit het N.K.V., technisch opzich­ter bij Arwon, gaat naar de woningbouw in Tilburg. Hij wordt opgevolgd door Van Staay, die maar een korte tijd blijft.

Ook in het bestuur treffen we, voor de penningen, Geert Knappers van het N.V.V..

 

Vakbondsmensen!

We gaan naar de situatie van nu: De Geus, aldus Geert, is precies hetzelfde als twintig jaar geleden De Graaf. Allebei ook voortkomend uit het CNV, allebei even weinig sociaal voelend. Net als nu zei men toen ook al, dat al die kortingen goed waren voor de economie. Ook toen al zou het een stimulans geweest zijn voor arbeidsongeschikten en werklozen om weer aan de slag te gaan. Het zou niet mogen, vindt Geert, dat een topfiguur uit de vakbeweging in de regering komt. Het is gewoon een duidelijk geval van voorken­nis! En wat hem helemaal ergert is dat Gerrit Zalm nog steeds openlijk kan verklaren dat hij lid van het F.N.V. is!


De pers
Als je Geert Elsten tegen komt in de lokale pers, zul je merken dat hij een duidelijk standpunt heeft. Een paar voorbeelden tref je aan als je de hyperlink aanklikt: BNDeStem.
Hij vindt ook dat je moet proberen je informatie van zo veel mogelijk kanten te krijgen. In onderstaand stuk legt Geert zelf de accenten, door te onderstrepen:

De bouw, het einde van een open bedrijfstak
Uit: De Waarheid, 19.08.1985
Onder deze kop schrijft Frank van den Berg, bekend van zijn boek voor de Vervoersbond over de Rotterdamse havenstaking, o.a.:
.. houdt de Bouw- en Houtbond FNV haar congres over de vraag hoe de sector op ene geregelde en sociale manier ingekrompen kan worden. Opdat de mensen die er nog werken tenminste gegarandeerd werk hebben en er een einde kan komen aan de absurde uitbuiting van de afgelopen jaren.
Onder druk van de geweldige werkloosheid gebeuren er verschrikkelijke dingen in de bouw. Pure uitbuiting en wie zijn mond open doet loopt de kans geloosd te worden. Er zijn twee mogelijkheden: óf het wordt een jungle óf het wordt een gereguleerde vermindering van de capaciteit, dus van het aantal werknemers.
De jungle begint al op te dringen. Uit de ervaring van Loek Melissen, één van de afgevaardigden, OR-lid bij bouwbedrijf Muwi in Geleen: "Er wordt steeds meer werk in tarief uitbesteed. Ga eens kijken op een flink werk van een groot bedrijf als Wilma. Dan zal je zien dat misschien drie, vier mensen aan eigen Wilma-personeel rondlopen. De rest is in dienst van onderaannemers.
(De onderstreping is van Geert Elsten zelf.)  


Mandement

 

We gaan  even terug in de tijd; 1954. Het Bisschoppelijk Mandement verordonneerde dat je, als Rooms-Katholiek, geen lid van het N.V.V. mocht worden. Maar, zegt Geert, een paar kilometer verderop, in Essen, kon iedere katholiek lid worden van de BSP, de Belgische PvdA of van het ABVV, de socialistische vakbond.

Zijn buurman, NVV - lid, die wou gaan biechten, met Pasen, kreeg het 'schuifke'. Dat wil zeggen, dat de priester -biechtvader niet wilde luisteren: hij schoof het schuifje tussen hem en de gelovige eenvoudig dicht. De man ging vervolgens, om toch te biechten, gewoon naar de Paterskerk: "Daar kennen ze me niet". (Of ging de man toch naar Essen? In de loop der tijd verwart men dit soort dingen wel eens iets. )

 

B I C

Geert herinnert zich nog de staking bij de balpenfabriek BIC. De F.N.V. afdeling Roosendaal verklaarde zich solidair. Geert werd afgevaardigd naar de protestbijeenkomst van de stakers om ze een hart onder de riem te steken.

Het bestuur van de Bouw - en Houtbond is ook actief geweest bij de bestrijding van de werkloosheid. Zo werden de bouwwerkgevers bij Oliemolen benaderd, evenals het gemeentebestuur. Via het Terugploegproject, ook bij de bouw van De Kring, konden langdurig werklozen weer aan de slag.

 

Kweekvijver

Hij vermeldt nog de oprichting van de Ledenraad, enthousiast begroet door de districtsbestuurder Christ Monden en een kweekvijver voor nieuwe bestuurders: toen Geert 65 werd stond Toon de Leeuw klaar om hem op te volgen. (Jos Broens, districtsbestuurder, klaagde wel eens dat sommige voorzitters op hun tachtigste nog niet wilden opstappen!)

Een andere activiteit gold de propaganda voor de bond: men hield zich bezig met huis - aan - huisbezoek en andere ledenwerfacties. Zelfs ging men af en toe buiten de eigen woonplaats helpen: bezoeken tot in Geertruidenberg aan toe! (Het vreemde is dat er praktisch geen kontakten waren met de ABVV - afdeling Essen, net over de grens!)

 

KOK!

Uiteraard komen ook de feestavonden van de Bouwbond F.N.V. in De Distel, met bingo, orkest en jubilarissenmiddag, aan de orde.

En nu, na al die bondsactiviteiten? Geert heeft zich nog een hele tijd beziggehouden met tourfietsen. Maar de club ging hem op een gegeven moment wat al te hard. Nu beperkt hij zich, tot zichtbaar genoegen van zijn echtgenote, vooral met kokkerellen! Een lekkere hobby, toch?
Naar het Begin OF de Werkpagina of naar het vervolg, de FNV Roosendaal.