Eenheden, constanten en conversies

Logo in PNG formaat

Direct naar de eenheden
Timezone information
Unicode and browsers
Color design

Index voor deze pagina:
Intro en voorbeelden
English summary
Laatste vernieuwingen
De meest gestelde vraag
Copyright en zo

Op deze site vindt u pagina's met hele nauwkeurige waarden van veel voorkomende technische eenheden en natuurkundige constanten, het periodiek systeem van chemische elementen en uiteenlopende andere technisch georiënteerde informatie. Zo veel mogelijk wordt het SI-eenhedenstelsel gevolgd. Het materiaal is onderverdeeld in rubrieken. Als u niet weet in welke rubriek u iets moet zoeken, kijk dan in het grote trefwoordenregister.
Een kleine greep uit de inhoud:
* De juiste waarde in Joule van de verschillende British Thermal units.
* Omrekeningen tussen energie-equivalenten zoals electronvolt, Joule, Hartree en cm-1.
* Het verschil tussen internationale, ab en stat cgs-eenheden.
* Een overzicht van eenheden in verband met de waterhardheid.
* Actuele en historische waarden van de typografische punt en pica.
* Tal van - maar niet te veel - Engelse eenheden, inclusief hun onderlinge relaties.
* Een overzicht van de betekenis van de belangrijkste eenheden voor straling door radioactiviteit.
* Hoeveel straling door radioactiviteit kan en mag de mens verdragen? Hoeveel straling krijgen we vanuit onze omgeving?
* IE-gewichtseenheden voor vitamines.
* SAE nummers voor motorolie en viscositeit.
* Wijnflesmaten zoals Jeroboam en Nabuchodonosor.
* Hoogtepunten uit het elektromagnetisch spectrum met veel voorbeelden van radiobanden, TV-banden, GSM, DECT, UMTS banden, radioastronomie, radarbanden en meer.
* Normen voor de EM-straling van onder andere GSM telefoons.
* Hoe zit het met de Hubble constante en de roodverschuiving?
* Alle machten van 2 tot 2128 voluit.
* De allerlaatste waarden van tal van natuurkundige constanten met waar van toepassing hun afleidingen.
* Het periodiek systeem der chemische elementen met tal van fysische eigenschappen.
* De namen van de chemische elementen in 48 talen.
* Hoe koud of hoe warm voelt het vandaag? Formules voor gevoelstemperatuur (windchill), heat index en humidex.
* Waarom heet 10666 in het Nederlands undecicentiljoen, maar in het Amerikaans unvigintiducentillion? Alles over de namen van grote getallen.
* Hoeveel energie (joule) vertegenwoordigt een aardbeving met magnitude 6 op de schaal van Richter?
* Hoe zit het Gaussische eenhedenstelsel eigenlijk in elkaar?
* Van welke landen zijn internetadressen eindigend op .nl .at .to .nu .pro enzovoorts afkomstig? Alle officiële internet top level domain codes.
* Hoe reken je het glucosegehalte in het bloed om van milligram per deciliter naar millimol per liter?
* Wat is het verschil tussen molariteit, molaliteit en osmolaliteit?
* Wat is het verschil tussen een metaal, een halfmetaal en een halfgeleider?
* Meer dan 1400 standaard redoxpotentialen.
* Hoe gebruik je en hoe codeer je aanhalingstekens, divisies en andere typografische tekens?
* Wanneer was het devoon? En andere geologische tijdperken zoals het jura, het krijt, de ijstijden?
* Stel dat er een asteroïde op de aarde valt. Hoe groot wordt dan de inslagkrater?
* Hoe veel meter per seconde is 9 Beaufort en hoe veel schade veroorzaakt een tornado kracht F4 op de Fujita tornadoschaal?
* Uitgebreide tabellen met American Wire Gauge, Birmingham Wire Gauge, Standard Wire Gauge, US Steel Wire Gauge, US Standard Gage, Manufacturers' Standard steel sheet Gage, Galvanized Sheet Gage, Standard Birmingham Gauge, Washburn & Moen music wire gauge (pianodraad), Stubs' Steel Gauge, Pin Wire Gauge, Amerikaanse boordiameters; en maten van acupunctuurnaalden, injectienaalden, catheters, suctie- en zuurstofslangen inclusief kleurcoderingen.
* Voorspellen de Ryznar index of Langelier index wanneer water kalkneerslag ontwikkelt?
* Hoe bereken je arctangens hyperbolicus, haversinus en al die andere 'vreemde' gonioformules?
Ach, laten we maar stoppen...., ga gewoon direct naar de eenheden!

Alsof dat nog niet genoeg is, vanaf 2014 zijn op deze site onze (engelstalige) pagina's opgenomen over tijdzones, Unicode in browsers en werken met kleuren.

Al deze pagina's worden af en toe bijgewerkt en aangevuld. Het heeft dus zin regelmatig terug te komen. Onderaan iedere pagina staat een datumstempel aan de hand waarvan u kunt controleren of u nog een oudere versie heeft.

  English summary
On this site you will find pages with very accurate values of many much used technical units and physical constants, plus a periodic table of chemical elements and many other technically oriented articles. As much as possible the SI units system is followed. This material is subdivided into categories. If you don't know in which category something can be found, look it up in the large keywords index ('Trefwoordenregister').
A small taste of the contents:
* The exact value of the several British Thermal Units expressed in Joule.
* Conversions between energy equivalents like electronvolt, Joule, Hartree and cm-1.
* The difference between international, ab and stat cgs units.
* An overview of water hardness units.
* Actual and historical values of the typographical point and pica.
* Several - but not too many - English units, including their mutual relationships.
* An overview of the most important units for radiation from radioactivity.
* How much radiation from radioactivity can men endure and what are the legal limits for exposure? How much radiation do we get from our environment?
* The IU weight units for vitamins.
* SAE numbers for engine oil and viscosity.
* Wine bottle sizes like Jeroboam and Nebuchadnezzar.
* Highlights from the electromagnetic spectrum, with many examples of radio bands, TV-bands, GSM, DECT, UMTS bands, radio astronomy, radar bands and more.
* Standards for the EM radiation from amongst others GSM telephones.
* How about the Hubble constant and the redshift?
* All powers of 2 up to 2128 in full.
* The latest values of many physical constants with derivations where appropriate.
* The periodic table of chemical elements with many physical properties.
* The names of the chemical elements in 48 languages.
* How cold or warm does it feel today? Equations for wind chill (windchill), heat index and humidex.
* Why is 10666 in the UK called undecicentillion, but in the US unvigintiducentillion? All about the names of big numbers.
* How much energy (joule) is released by an earthquake of magnitude 6 on the Richter scale?
* How are the Gaussian units related?
* From which countries are the internet URLs ending in .nl .at .to .nu .pro, et cetera? All official internet top level domain codes.
* How to convert blood glucose levels from milligrams per deciliter to millimols per liter?
* What's the difference between molarity, molality and osmolality?
* What's the difference between a metal, a semi-metal and a semiconductor?
* More than 1400 standard reduction potentials.
* How to use and encode quotes, hyphens and other typographic characters?
* How long ago was the Devonian? And the other geological era like Jurassic, Cretaceous, the ice ages?
* Suppose an asteroid will hit the earth. How large will the impact crater be?
* How many meters per second is Beaufort 9 and how much damage will be caused by a tornado with force F4 on the Fujita tornado scale?
* Extensive tables with American Wire Gauge, Birmingham Wire Gauge, Standard Wire Gauge, US Steel Wire Gauge, US Standard Gage, Manufacturers' Standard steel sheet Gage, Galvanized Sheet Gage, Standard Birmingham Gauge, Washburn & Moen music wire gauge, Stubs' Steel Gauge, Pin Wire Gauge, American drill diameters; and sizes of acupuncture needles, injection needles, catheters, suction- and oxygentubes, including color codes.
* Can the Ryznar index or Langelier index predict when carbonate will deposit from water?
* How on earth does one calculate the hyperbolic arctangent, haversine and other awkward gonio functions?
Well, let's stop here..., best you can go straight to the units! Click on Direct naar de eenheden.
So sorry, but most of these pages are only available in Dutch.

But wait, there is more! Starting 2014 you will find on this site our English pages on timezones, Unicode in browsers en working with colors.

  Laatste vernieuwingen van de eenheden-pagina's
* Internet landnamen (Land.html): toegevoegd enkele nieuwe IDN landnamen (voor Bahrein, Mauritanië, Laos, Europa in 't Grieks). Landnamen: Swaziland heet nu Eswatini, Macedonië heet nu Noord-Macedonië, de Engelse naam van Tsjechië is nu Czechia.
* Generieke topdomeinnamen (gTLD.html): een aantal (8) generieke top level domeinnamen toegevoegd. Er komen er de laatste jaren niet veel meer bij. Tevens van een groot aantal domeinnamen aangegeven dat ze niet meer actief zijn.

Enkele eerdere vernieuwingen:
* Periodiek systeem (Persysteem.html): In juni 2016 zijn er enkele nieuwe elementnamen voorgesteld (113 - nihonium, 115 - moscovium, 117 - tennessine, 118 - oganesson). Deze namen zijn nu definitief goedgekeurd door de IUPAC.

Tip: klik op Reload of Vernieuw in uw browser. Er wordt dan een echte nieuwe pagina opgehaald; anders krijgt u misschien een oude pagina uit uw cache te zien.

  dl
Al jarenlang de meest gestelde vraag is: hoeveel is een deciliter?
Antwoord: 0.1 liter ofwel 100 milliliter.

Direct naar de eenheden

Of: naar de eeuwigdurende kalender

  De kleine lettertjes
Hoewel deze pagina's met de meeste zorg zijn samengesteld, kunnen er fouten in staan. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, ontstaan door het gebruiken van informatie op deze pagina's.
Het auteursrecht (copyright, ©) van deze compilaties alsmede alle andere van toepassing zijnde commerciële rechten, zijn onverkort voorbehouden aan de auteur: Oscar van Vlijmen.
Voor vragen, reacties, suggesties, verbeteringen en andere constructieve opmerkingen:
email naar
laad plaatje voor adres
Vanwege misbruik (spam) van dit emailadres, geen directe koppeling meer maar een plaatje.

Although these pages are put together with the utmost care, errors are possible. The author cannot be held liable for any possible damages, caused by using the information on these pages.
The copyright (©) of these pages and any other commercial rights are fully owned by the author: Oscar van Vlijmen.
Please address questions, reactions, suggestions, corrections and other constructive remarks to the email address you find above.
© Oscar van Vlijmen, mei 2000/May 2000
Datum laatste wijziging/modification date: 2020-05-13
URL: https://home.kpn.nl/vanadovv/