Website van Louis Vrijland
EmailKnop


Stamboomonderzoek familie Vrijlandstamboom

Uit de nalatenschap van mijn vader kwam ik een aantal notities tegen met betrekking tot zijn voorouders. Ik raakte hierdoor geÔnteresseerd en heb het voornemen zijn begonnen werk zoveel mogelijk af te maken. Dit kan uiteraard niet zonder hulp van anderen, reden waarom ik uw hulp inroep. Gaarne een emailbericht van u.

Algemeen

In Schiedam wonen sinds de 17e eeuw twee families met de naam Vrijland(t). Een van die families is afkomstig van Pernis.

Pernisser tak

Een zekere Jan Jansz Coman of Comejan (ca. 1619-1678) woonde voor 1648 op de Hijde bij Pernis en vestigde zich omstreeks 1648 in de polder het Vrijlandt en vanaf die tijd noemde hij zich Vrijlandt (zie huwelijkse voorwaarden Schiedam 13 maart 1648).

Schiedamse tak

De tak, waarvan ik afstam, is waarschijnlijk van Schotse oorsprong. Hierover bestaat echter nog geen zekerheid. De eerste Vrijland van deze tak is Thomas Vrijland, die omstreeks 1650 trouwde en voor zover bekend tenminste zes kinderen had (uit meer huwelijken; een van die echtgenotes had Eva als voornaam). Hij was op 31 juli 1675 te Schiedam getuige bij de doop van zijn oudste kleinkind Adriaan van Nieuwenhuijzen, de andere getuigen waren Leentje Dircx en Willemtje Joris.

Thomas Vrijland overleed, blijkens een notariŽle akte, voor 30 augustus 1710 in 's-Hertogenbosch.

Deel 1. Akte Overlijden Thomas Vrijland
Een gedeelte van de notariele akte.
De inhoud van de akte is:
Op huijden den 4e december 1710 compareerde voor mij JOANNES BERCKEL Notaris publijck, bij den hove van holland geadmitteert, tot Schiedam residerende ende voor de naergenoemde getuijgen, ADRIAEN van NIEUWENHUIJSEN, zoone wijlen van ADRIAEN van NIEUWENHUIJSEN, aen wijien GRIJSSELA van VRIJLAND in wettigh huwelijck verweckt, ende JAN VRIJLAND, CATHARINA VRIJLAND, WULLEM VRIJLAND ende MARIA VRIJLAND alle meerderjarige kinderen van MATHlJS VRIJLAND zaliger, alle woonende binnen dese sted, de welcke verclaerden bij desen te constitueren en volmagtigh te maken CORNELIS de VRIES, schipper van Rotterdam op 's-Hertogenbosch, onime uijt haer comparantes namen ende van harentwegen te ontfangen van Sr. PERO de CASSEMAJOR Nots: binnen de hoofdstad van 's-Hertogenbosch als bij appt: van heeren Schepenen der voordz: Stad, in dato den 30e Augustij 1710 aengestelde curateurs over den boedel van wijlen THOMAS VRIJLAND haers's Comparantes grootvader, soodanige somme van tseventigh gulden voor rekening vande voorn: ADRIAEN van NIEUWENHUIJSEN ende gelijcke tseventigh gulden voor rekening van de voorn: kinderen van MATHIJS VRIJLAND zalger, sijnde ijder hand een geregt vierde part van de penningen, die na gedane reeckening van den voorn boedel Ter erffgenamen waren overschietende ende die den voorn: Curateur haer ion qualiteijt als voren schuldigh is als, quitantie van sijnen ontfangh te passeeren ende volcomen quijtscheldinge te doen, ende voorts generalijck alles te doen, off sij comparan-ten present sijnde, zelffs soude kunnen off mogen doen, alwaert dat eenige nader last vereijscht wiert dan voorsz: staat, die de comparanten in desen verclaren te houden voor geinsereert belovende voor goed en, en van waarden te sullen houden, tgunt bij den geconstitueerde uijt cragte deses sal werden gedaen, onder verband van haer comparanten persoonen ende alle hare goederen subject als na regten, des blijft den geconstitueerden gehouden van sijnen ontfangh te doen deugdelijcke rekeningh bewijs en reliqua, aldus gedaen ende gepasseert, ten tijde voorsz: binnen dese steede, ter presentie van ANDRIES VOSTER ende DAVID MICHEL, als getuijgen ten deser versogt.

(ondertekening door A.van Nieuwenhuijse, Jan Vrijland, Catharina, Wullem, Maria en
Andreas Ffoster, David Mitchel J. Berckel Nots. Publq. 1710


Bron Gemeentearchief Schiedam Notarieel voor 1811 Inv. No. 787 folio 289/290 Fiche 524)