Hitting the Wall (II)     (29 juli 2007)

Ik schreef er al eens eerder, wat over.  Over het feit dat we regelrecht op een "hitting the wall scenario" afstevenen: De vraag naar olie over- treft systematisch het aanbod.  Keer op keer wordt dat in de pers ontkend.

Welnu, ik denk dus van niet.

Onlangs is er een interview verschenen met Fatih Birol, de "chief economist" van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).  Dit interview verscheen in Le Monde.  In dit interview zei hij dat als de productie van Irak in de komende jaren niet zeer drastisch stijgt, zelfs als de Saudi's hun claim dat zij de productie nog flink kunnen opvoeren (hetgeen nog te bezien valt ... E.W.) waarmaken, we rond 2015 "tegen de muur aan knallen".

Ik citeer:
Si la production n'augmente pas en Irak de manière exponentielle d'ici à 2015, nous avons un très gros problème, même si l'Arabie saoudite respecte ses engagements. Les chiffres sont très simples, il n'y a pas besoin d'être un expert.

Vertaling:
Als de productie van Irak tegen 2015 niet exponentieel stijgt, dan hebben we een zeer groot probleem, zelfs als Saoedi Arabië al zijn beloften nakomt.  De getallen zijn zeer eenvoudig, daar hoeft men geen expert voor te zijn.

Denk even aan de huidige puinhoop in Irak ... voordat die op orde is zijn we zo minstens een decade verder.

Het gaat verder:
D'ici cinq à dix ans, la production pétrolière hors-OPEP va atteindre un maximum avant de commencer à décliner, faute de réserves suffisantes. Il y a chaque jour de nouvelles preuves de ce fait. Au même moment aura lieu le pic de la phase d'expansion économique de la Chine. Les deux événements vont coïncider : l'explosion de la croissance de la demande chinoise, et la chute de la production hors pays de l'OPEP. Notre système pétrolier sera-t-il capable de répondre à ce défi, c'est la question.

Vertaling:
Binnen 5 tot 10 jaar zal de non-OPEC productie zijn top bereiken en beginnen te dalen omdat de reserves op gaan raken.  Er zijn voor dit feit elke dag nieuwe bewijzen.  Tegelijk zullen we het toppunt van de Chinese economische groei zien.  Deze twee gebeurtenissen zullen samenvallen:  De explosie van de Chinese vraag, en de vermindering van de non-OPEC productie.  Of de oliewereld deze dubbele schok zal aankunnen is een open vraag.

Hij spreekt zijn ongenoegen uit over de passiviteit van regeringen:
Malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais peu d'actes. J'espère vraiment que les nations consommatrices vont comprendre la gravité de la situation, et mettre en place des politiques très fortes et radicales pour ralentir la hausse de la demande de pétrole.

Vertaling:
Ongelukkig genoeg is er een hoop gepraat, maar weinig aktie.  Ik hoop van harte dat de consumerende landen de ernst van de situatie inzien en radikale, zeer drastische maatregelen nemen om de vraag naar olie in te tomen.

Ook spreekt hij zich uit over de olievoorraden van Saoedi Arabië:
Je crois que le gouvernement saoudien parle de 230 milliards de barils de réserves. Je n'ai pas de raison officielle de ne pas y croire. Cependant l'Arabie saoudite de même que les autres pays producteurs et les firmes internationales devraient être plus transparents dans la présentation de leurs chiffres. Car le pétrole est un bien très crucial pour nous tous, et notre droit est de savoir, selon des standards internationaux, combien de pétrole il nous reste.

Vertaling:
Ik begrijp dat de Saoedi regering claimt over 230 miljard barrels aan reserves te beschikken.  Ik heb geen officiële reden (...) om deze getallen niet te geloven.  Niettemin, Saoedi Arabië – evenals andere producerende landen – zouden meer open moeten zijn over hun getallen.  Olie is een cruciaal goed voor ons allen en we hebben het recht te weten hoeveel olie, volgens internationale standaarden, er over is.

"Ik heb geen officiële reden om deze getallen niet te geloven ..."   Het is voor het eerst dat ik een vooraanstaand IEA man zoiets zie zeggen.

Ik sluit af met de opmerking dat de gemiddelde Nederlandse politicus zich over een loslopende TBS-er door de bank 100 x drukker maakt dan over dit probleem dat op ons af stormt.

Daarom ook staat al heel lang op de voorpagina van m'n website de volgende tekst:

When considering the energy supply of the 21st century ...

"A disproportionate amount of our attention continues to go into increasing the supply rather than moderating the demand, and modern economists, zealous worshippers of growth, have no experience with running a steady-state economy and an overwhelming majority of them would probably even refuse to think about its possible modalities."

Vaclav Smil, "Energy at The Crossroads"

Ècht werk maken van energie besparing is nuttig om twee zeer goede redenen:  De beschikbaarheid van met name olie en gas, alsmede het klimaatvraagstuk.

Mazzel & broge, Evert

Fossil Fuel Based Energy – Access and Climate: a Double Clamp

Naschrift 30/6/2007:
In The Guardian van 26 juni j.l. stond dit stukje:  The real casus belli: peak oil

Het eindigt als volgt:
"Both governments refuse to release minutes of Dialogue meetings, but one paper dated February 2003 notes that to meet projected demand, oil production in the Middle East would have to double by 2030 to more than 50m barrels a day. So on the eve of the invasion, UK and US officials were discussing how to raise production from the region - and we are invited to believe this is coincidence. The bitterest irony is, of course, that the invasion has created conditions that guarantee oil production will remain hobbled for years to come, bringing the global oil peak that much closer. So if that was plan A, what on earth is plan B?"

Naschrift 10/7/2007:
Aanvullend hier nog een stuk op de site van ABC news.