W. Wierenga
Publicaties
 
WELKOM

AAN KERKENRADEN EN LEDEN VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN (V) IN NEDERLAND


Bezorgdheid is de reden dat ik mij tot U wend.

Ik ben ernstig bezorgd over de invloed die charismatische bewegingen (ook) in onze kerken proberen te krijgen.
Eén van de charismatische organisaties die dat probeert is de stichting New Wine Nederland. De toevoeging van de naam van ons land wijst erop dat New Wine een internationale beweging is. Inderdaad bestaat er een organisatie geheten New Wine International.
In diverse vrijgemaakte plaatselijke gemeenten zijn ernstige moeilijkheden ontstaan doordat leden van de gemeenten ideeën van de charismatische beweging overnamen en probeerden in de gemeenten ingang te doen vinden.
New Wine Nederland (verder NWN) is een stichting met een eigen website waar veel materiaal te vinden is over haar gedachten en doelstellingen.
Adres van de website: New Wine Nederland. Een andere website is New Wine International.
In het onderstaande maak ik gebruik van de eigen publicaties van NWN op haar website. En van een geschrift dat NWN gebruikt voor de training van voorbidders en voor voorlichting. Dat geschrift is niet in de handel. Het is me in het begin van mijn onderzoek naar NWN toegezonden door de voorzitter van de stichting. Ik ga niet af op wat deze en gene beweert, maar op eigen geschriften van NWN. Ik richt me niet tegen personen, maar tegen overtuigingen en doelstellingen van een stichting. Al besef ik allicht dat ik me zo ook opstel tegen sympathisanten van deze organisatie en van de charismatische beweging in bredere zin.
Ik bestrijd ideeën juist van NWN omdat ik de invloed van die stichting en de moeilijkheden die daarvan het gevolg waren in de gemeente waar ik lid van ben, heb meegemaakt. Er zijn meer van dergelijke ' organisaties ' .Ik beperk me tot NWN en meen daarmee belangrijke kenmerken van de brede charismatische beweging te bespreken.

1.
In de publicaties van NWN is een onhistorisch lezen van de bijbel op te merken. Daaronder wordt hier verstaan het lezen van de bijbel zonder ( voldoende) in rekening te brengen de (heils-)historische situatie waarin datgene waarover de bijbel ons inlicht, zich afspeelde.
Dit onhistorisch lezen van de bijbel brengt NWN er toe te beweren dat het verrichten van genezingen, demonenuitdrijvingen en dodenopwekkingen een taak is van de kerk of de gelovigen van vandaag. De argumentatie daarvoor is heel kort weer te geven: Christus, en de discipelen/apostelen/anderen in de tijd waarover Handelingen vertelt deden die opvallende daden toch ook.
Dat zijn de zgn "opvallende gaven" (term van NWN) die nog steeds zouden (moeten) vóorkomen.
Men leest bijv in Hand 10 dat Cornelius en de zijnen in vreemde talen gingen spreken (NBV: in klanktaal spreken), en zegt vervolgens: 'zo handelt de Geest dus met gelovigen' en dus komt dat verschijnsel vandaag ook voor en moeten gelovigen zich er voor openstellen.
Er zijn veel meer voorbeelden te geven van dit onhistorisch lezen van de bijbel door NWN.
Laat ik één duidelijk voorbeeld noemen. In Johannes 20, 22.23 kunt U lezen dat de opgestane Heer over de leerlingen heen blaast en zegt: "Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven"
Deze woorden worden in een geschrift van NWN zonder enige verantwoording toegepast op de voorbidders bij het ministry-gebed.
In dit opzicht moet de charismatische stichting NWN afgewezen worden: dit bijbellezen is onverantwoord en de bovenvermelde conclusies van NWN zijn onbijbels.

2.
Het mag op grond van de bijbel en de gereformeerde confessies en liturgische formulieren duidelijk zijn dat goed bijbels onderwijs vol zal zijn van spreken over het verbond en de doop als verzegeling van Gods verbondsbeloften.
Het is uit de publicaties van NWN gebleken dat verbond en (water-)doop als verzegeling van Gods verbondsbeloften niet ter sprake komen. Op een vraag mijnerzijds werd geantwoord dat het zwijgen hierover voor NWN geen ernstige zaak is. Men geeft dus toe van de kant van NWN, dat men inderdaad zwijgt over verbond en (water-)doop.
Men kan ook moeilijk anders, omdat in NWN gereformeerden samen werken met Baptisten en Evangelischen. Ook de Evangelische alliantie zwijgt bewust over de doop (bij vragen over dit onderwerp verwijst de Evangelische alliantie de vragers (waaronder mij) naar de eigen kerkenraad), de Baptisten verwerpen de kinderdoop; de volwassendoop die in de Baptistische kerken wordt bediend wordt geacht geen verzegeling van Gods beloften te zijn, maar een formele bezegeling van geloof en bekering. In elk geval dienen geloof en bekering aan elke doop vooraf te gaan.
Zowel het zwijgen over verbond en doop (NWN) als de afwijzing van de kinderdoop en de andere opvatting van de volwassendoop (Evangelischen en Baptisten) moeten worden veroordeeld.
Ook in dit opzicht moet de charismatische stichting NWN afgewezen worden.

3.
Het is verder gebleken dat NWN een sterk accent legt op de persoonlijke geloofservaringen en geloofsvermogens en geloofsvorderingen. Daarin onderscheidt NWN zich niet van andere charismatische organisaties.
Aandacht vragen voor deze zaken is niet verkeerd. Geloven is meer dan een verstandelijke overtuiging hebben. Het is ook vertrouwen op God en vertrouwen functioneert in een relatie. In die relatie kan men groeien. Het geloof kan (en moet) zich steeds dieper nestelen in het hart der gelovigen. Het moet ook steeds meer tot uiting komen in een godwelbehagelijk leven. Er kan tastbare vooruitgang en tastbare achteruitgang zijn. Er zijn "stemmingswisselingen" in het geloof en de beleving ervan in blijdschap en zekerheid. Dat alles mag en moet zeker in onze tijd ter sprake komen.
Het gevaar dat het accent op deze dingen ten koste gaat van het leven vanuit de beloften is altijd aanwezig.Vooral in deze tijd waarin een concentratie op het persoonlijke welzijn, de persoonlijke ontwikkeling en het eigen gevoelsleven is waar te nemen in het denken van mensen en groepen.
Gevolg is ondermeer een individualistische opstelling. Die blijkt bijv. hierin, dat sympathisanten van NWN de neiging vertonen gedreven hun eigen gang te gaan en groepen van gelijkvoelenden te vormen binnen de gemeente en op individualistische manier zaken naar hun hand te willen zetten. In meerdere gemeenten is dit gevaar werkelijkheid geworden en heeft het tot moeilijkheden geleid.
Dit gevaar wordt in de publicaties van NWN niet onderkend.
Daarom dient afstand gehouden worden van deze stichting.

4.
De bijbel wijst ons altijd op onze verantwoordelijkheid om onze weg te gaan en onze beslissingen te nemen en onze keuzes te maken met gebruikmaking van de ' zaklamp ' van de bijbel: een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. De lamp van de bijbel is het middel waardoor de heilige Geest ons de weg wijst.
Het is onbijbels om zomaar te zeggen: " De heilige Geest zal mij wel op de goede weg leiden. Hij is mij gegeven, ik stel me voor Hem open en dan mag ik vertrouwen dat ik wel goed uitkom. Aan die leiding door de Geest zijn allerlei regeltjes van kerk en kerkverband ondergeschikt. Daar hoef ik me niet aan te storen".
Deze tendens is duidelijk te onderkennen in de publicaties van NWN en in het schrijven en spreken van sympathisanten van de charismatische beweging in het algemeen.
Ook in dit opzicht moet NWN afgewezen worden.

5.
Uit de publicaties van NWN blijkt dat het een interkerkelijke stichting is. Dat blijkt ook uit de samenstelling van het bestuur en van het comité van aanbeveling. NWN wil ook interkerkelijk werken in de zin: alle bestaande (of gevestigde) kerken beïnvloeden. Die beïnvloeding wordt georganiseerd verricht.
In publicaties deelt NWN mee dat het in de bedoeling ligt om een netwerk van gemeenten en gemeenteleiders te formeren. Een netwerk waarin gemeenten van allerlei verschillende kerkverbanden kunnen worden opgenomen (NWN spreekt van: niet -denominatiegebonden).. Sommige gemeenten die al gevorderd zijn op de weg van de vernieuwing worden dan sleutelgemeenten en hun leiders worden sleutelleiders. Dat netwerk dient om elkaar te steunen, te bemoedigen op de weg van de vernieuwing en om de vernieuwing verder te verbreiden.
Het gevaar is levensgroot aanwezig dat zulk een netwerk een concurrent wordt van bv ook het gereformeerde kerkverband. Mijn verzoek om van dit voornemen af te zien werd van de hand gewezen.
Ook in dit opzicht moet NWN afgewezen worden.

6.
Er is niets tegen het doen van voorbede. Integendeel.
NWN heeft een eigen ministry-gebedsdienst.
Men gebruikt het woord 'ministry 'om aan geven dat men van mening is, dat voorbede doen één van de taken is van de kerk, zoals ook diakonaat en catechese en prediking taken zijn van de kerk.
Het is dan opvallend en vreemd dat de stichting NWN zelf die taak ter hand neemt. NWN selecteert nl voorbidders en traint hen en zet hen aan het werk tijdens of na bijeenkomsten.
Er mag met recht gevraagd worden: waarom doet een stichting dingen waarvan in eigen publicaties gezegd wordt dat het een taak van de kerk is?
Hiermee hangt allicht samen dat het volstrekt onduidelijk blijft wat NWN onder 'kerk' verstaat. Waar NWN ook onderwijs over wil geven (en onderwijs geven acht NWN één van haar belangrijkste taken; dat spreekt ze uitdrukkelijk uit) ze geeft geen onderwijs betreffende verbond en doop(zie boven) en evenmin betreffende 'kerk' .
Bovendien blijkt uit het opleidingsmateriaal voor voorbidders, dat het ministry-gebed van NWN geheel is ingebed, zowel theoretisch als praktisch, in een onbijbelse opvatting over genezingsgaven, over profetie, over tongentaal en demonenuitdrijving.
Tegen dit soort ministry-gebed dient gewaarschuwd te worden.
Bovendien nodigt deze activiteit van NWN uit tot het passeren van eigen gemeente en ambtsdragers.

7.
NWN geeft ook voorlichting aan sympathisanten hoe ze met tegenstand in hun gemeente moeten omgaan. Dit feit geeft aan dat men weet dat niet ieder onder de bekoring van charismatische denkbeelden zal zijn. Het geeft ook aan dat men zich, als sympathisant, niet uit het veld moet laten slaan. Het is ook te constateren dat sympathisanten op veel manieren hun doel proberen te bereiken. Ze zijn duidelijk ' missionair ' ingesteld: de andere gemeenteleden moeten ook een trapje hoger gebracht worden.
Dat doel wordt door NWN als volgt geformuleerd: de kerken vernieuwen en ook: de kerkengericht veranderen. Ze zoekt dus invloed te verkrijgen in alles wat maar kerk heet.
Het is uit de publicaties van NWN niet duidelijk wat men onder vernieuwing precies verstaat. Toch is het woord 'vernieuwing" algemeen in gebruik gekomen, zij het niet alleen door toedoen van NWN. Ook bij gelovigen die geen sympathisanten van de charismatische beweging zijn, vindt men frequent het woord 'vernieuwing'. Het is een kerkelijk modewoord geworden. En het is niet best als je niet voor 'vernieuwing' bent.
Nu heb ik zelf geen enkele behoefte aan vernieuwing van, pak weg, de gereformeerde leer betreffende verbond en doop. Die leer is helder, diep, blijmakend en prachtig verwoord in confessies en liturgische formulieren. Ik heb ook geen behoefte aan vernieuwing van de kerk door aandacht te gaan vragen voor de 'opvallende geestesgaven ' waar NWN zo vol van is.
Op andere punten heb ik wel behoefte aan vernieuwing, maar anderen gelovigen willen op díe punten juist weer geen vernieuwing.
Vernieuwing zegt als losse term NIETS.
Naar mijn overtuiging moet bij het gebruik van het woord 'vernieuwing' altijd een aantal vragen gesteld en beantwoord worden.
De volgende vragen dienen gesteld te worden:
a. Wat moet er in of aan de kerken precies vernieuwd worden? Dat dient uiterst nauwkeurig
geformuleerd te worden;.
b.Waarom moet dit of dat vernieuwd worden?
c. Welke middelen wil men gebruiken om tot vernieuwing te komen?
d. In welke richting wil men vernieuwen?

NWN gebruikt niet alleen het woord 'vernieuwing ' van de kerken, maar spreekt ook over "gerichte verandering" van gemeenten. Dat is dus heel sterk geformuleerd. Ook bij die term dient precies duidelijk te worden wat er veranderd moet worden, waarom er veranderd moeten worden, hoe die verandering tot stand dient te komen en in welke richting ( NWN spreekt immers over 'gerichte' verandering) er veranderd moet worden.
Waarom zou ik toch bij voorbaat iedereen vertrouwen die over vernieuwing en gerichte verandering van de kerk spreekt?
Ik denk er niet over dat te doen. Zeker niet wanneer die vernieuwing en gerichte verandering wordt bepleit door een niet confessioneel gebonden organisatie als NWN.

Zolang er geen volstrekte duidelijkheid is over deze kwesties, dient NWN niet gevolgd te worden.

8.
Het is gebleken dat NWN haar sympathisanten adviseert om bij tegenstand in de gemeente niet op te geven. Om veeleer strategisch te werk te gaan, zoals NWN zelf ook strategisch te werk gaat door een netwerk op te richten, sleutelgemeenten en sleutelleiders te zoeken om tot consolidatie te komen en terrein in de gemeenten te winnen.
Zo verschijnen er in een gemeente allerlei kleine kringen om samen te bidden, samen te groeien, de jeugd uit te nodigen en te onderwijzen, ervaringen uit te delen, bijbelstudie te verrichten, de situatie in de gemeente te bespreken enz.
Dat zijn geen gesloten groepen of kringen. Formeel genomen. Maar ze worden opgericht en geleid en bezocht door de voorstanders van 'vernieuwing', al nemen die graag anderen mee.
Dit is een uitermate gevaarlijke ontwikkeling.
Omdat het vormen van groepen van gelijkgezinden in de gemeente splitsend werkt. En er gewerkt wordt aan een geruisloze beïnvloeding van de gemeente. De leiding die een kerkenraad dient te geven, wordt op deze individualistische wijze omzeild. Zie ook punt 3.
Deze strategie, door NWN geadviseerd en gesteund, moet veroordeeld worden.

9.
NWN spreekt ook herhaaldelijk over 'christelijke vrijheid', een uitdrukking uit de bijbel.
Er is door mij duidelijk geconstateerd dat die uitdrukking thans door sympathisanten van de charismatische beweging onder meer gebruikt wordt om over de afspraken in de kerkorde, over de regel van zondags tweemaal naar de kerk gaan, zelfs over de trouw aan de inhoud van de belijdenis wat minachtend te praten. Wie tot de christelijke vrijheid is gekomen, ziet enigszins meewarig neer op zulke zaken en op mensen die zulke zaken in ere willen houden.
Ik beweer niet dat NWN dit soort van christelijke vrijheid propageert. Ik heb geen antwoord gekregen op mijn herhaalde vraag wat NWN precies onder 'christelijke vrijheid' verstaat. Ik begrijp niet waarom niet. Maar er moet geconstateerd worden dat die term door sympathisanten wel zo aangewend wordt. Er is helaas niets in de publicaties van NWN te vinden is om er achter te komen wat NWN wél onder die uitdrukking verstaat, evenmin als er iets te vinden is om het misbruik van die term aan de kaak te stellen.

Hoewel er nog veel meer te zeggen valt over NWN, moet het bovenstaande voldoende zijn om openlijk afstand te nemen van NWN en van elke charismatische stroming en stichting en organisatie die dezelfde ideeën koestert en uitdraagt.

Tot al deze conclusies ben ik gekomen na bestudering van de publicaties van NWN en van andere charismatische kringen en na studie van de bijbelse gegevens ter zake.
Ieder kan datgene wat boven over NWN is gezegd, controleren door de publicaties op internet te bekijken. Ik heb van meer publicaties gebruik gemaakt (zoals boven reeds vermeld), nl van een niet in de handel verkrijgbare uitvoerige handleiding die door NWN gebruikt wordt bij het opleiden van de voorbidders bij het ministry-gebed en bij algemene voorlichting aan sympathisanten. Ook de argumentatie in verband met de 'opvallende geestesgaven' en de verwijzing naar Joh 20 in punt 1 heb ik daar gevonden.
Het is mijn ervaring dat stelling nemen in bovenstaande zin wordt beschouwd en openlijk benoemd als: alles dichttimmeren. Dat is ook mij verweten.
Daartegen protesteer ik.
De Geref. Kerken dienen af te wijzen wat niet in overeenstemming is met 'Schrift en Belijdenis '. Dat is mijn enige doelstelling. Wil men dat 'dichttimmeren' noemen, dan ben ik graag timmerman Wierenga.
Ondergetekende verlangt naar en werkt ook aan een levende kerkgemeenschap, waarin 'vol van de Geest zijn' zich uit in een levend geloof, warme gemeenschap, enthousiaste inzet en dienstverlening. In dat verlangen doe ik niet onder, het zij in bescheidenheid gezegd, voor charismatici. Het werken daaraan dient echter op de juiste wijze te gebeuren..

Men zou deze brief kunnen karakteriseren als een oproep tot waakzaamheid en tot duidelijk stelling nemen.

Met christelijke groet,

W.Wierenga, emeritus-predikant van de GK (v)van Helpman(Gr).