W. Wierenga
Publicaties
 
WELKOM

.

Laat ik heel duidelijk zijn.

Studie van het NT levert deze duidelijke zaken op:

1.Aan niemand is beloofd dat hij zieken zal kunnen genezen.
Aan niemand is het opgedragen
2.Aan niemand is beloofd dat hij demonen zal kunnen uitdrijven.
Aan niemandis het opgedragen.
3.Aan niemand is beloofd dat hij doden zal kunnen opwekken.
Aan niemandis het opgedragen.
4.Aan niemand is beloofd dat hij in klanktaal zal kunnen spreken.
Aan niemand is het opgedragen
5.Aan niemand is beloofd dat hij zal kunnen profeteren in de betekenis die charismatici
aan dat woord 'profeteren' toekennen .
Aan niemand is het opgedragen.

MAAR:


Op deze duidelijke zaken is één uitzondering.
De enige uitzondering betreft de punten 1, 2 en 3.
Op de punten 4 en 5 is er van geen uitzondering sprake.

Wat de punten 1, 2 en 3 betreft: Christus heeft zijn leerlingen/apostelen(dus 12
mensen slechts) opgedragen zieken te genezen, demonen uit te drijven en doden op te wekken.
Hij gaf hun ook de macht daartoe. Dat kunt U lezen in Matt 10 bv.
In het boek Handelingen der Apostelen wordt op vele plaatsen beschreven dat de apostelen die opdrachten 1, 2 en 3 hebben uitgevoerd. Alleen hun was het opgedragen en alleen hun was de macht daartoe gegeven en alleen van hen wordt gemeld dat ze het deden. Van 2 mensen die geen apostelen waren wordt ook meegedeeld dat zij die wondertekenen verrichtten. Nl van Stefanus en Filippus. Dat waren mannen die op advies van de apostelen samen met vijf anderen waren gekozen door de gemeente van Jeruzalem; voor hen baden de apostelen en ze legden hun de handen op. Ze werden medewerkers van de apostelen.
Van niemand anders worden dergelijke wondertekenen vermeld.

Zo liggen de zaken.

Wie dus, zoals de charismatische beweging NewWine en andere bewegingen van die aard, die opvallende gaven tot een speerpunt van zijn streven maakt, streeft naar zaken die aan geen enkele christen zijn opgedragen en aan geen enkele christen zijn beloofd. En wie anderen aanspoort naar dergelijke opvallende gaven te streven, zoals NewWine en andere bewegingen van die aard doen, spoort mensen aan te streven naar zaken die aan geen christen van vandaag zijn opgedragen of beloofd.
Wat nog niet zegt dat je er niet naar mág streven. Ook niet dat je er wel naar mag of moet streven.Daarover komt later meer.
Zo liggen de zaken.

Verder moge duidelijk zijn dat charismatische bewegingen, bv NewWine(NW) en Ambassadors Ministries(AM) de gave om te kunnen genezen die de apostelen ontvingen krachtens hun opdracht, verwarren met bidden om genezing.
De gave om te kunnen genezen uit zich in genezingen op bevel. Sta op en wandel. Ik wil, word ziende. Petrus knielt en bidt en zegt: Tabita, sta op(word weer levend).Word geopend(en de man kon weer horen) Ik wil het, word rein. Mensen over wie Petrus' schaduw viel, werden gezond. Mensen aan wie een zakdoek van Paulus werd gebracht, werden gezond. Zo leest U dat in de evangeliën en in Handelingen.Een enkele keer werd speeksel gebruikt, een enkele keer werd gezegd: ga daar en daar baden en je zult gezond zijn.


Ik noem die genezingen voor alle duidelijkheid patsboem-genezingen. Zelfs op afstand, met de afstandsbediening: uw knecht is genezen, uw dochter is genezen.
Dat is de gave om te genezen.
Iedereen kan het verschil zien met bidden en nog eens bidden om genezing met, zoals bv NewWine zegt, ongeveer 50% kans. Ik vind het heel incorrect om dat de gave der genezing te noemen.

Wat onlangs een bestuurslid van NewWine in het ND schreef nl dat Christus bij alle zieken apart de handen oplegde als Hij ze wilde genezen, is een verzinsel..


Verder moge dit duidelijk zijn.
Het NT verstaat onder profeteren twee dingen.
1.
Wat de mensen die op de Pinksterdag de heilige Geest ontvingen, deden was wat de toehoorders op die dag zeiden: wij horen hen(de apostelen en de andere gelovigen)over de grote daden van Gods spreken.
Petrus zei bij die gelegenheid: kijk, dit is het nu waar de profeet Joël over sprak toen hij namens onze God Jahweh zei dat in de toekomst de ouderen en de jongeren, de bazen en de knechten, de mannen en de vrouwen zouden profeteren door de over hen uitgestorte Geest van God. Hoor jullie ons allemaal spreken over de grote daden van God? Dat klopt, dat doen we, want we zijn allemaal profeten geworden. Het is eindelijk zover!
Wat die grote daden van God waren waar het op de Pinksterdag vooral over ging bij dat profeteren? De kern van dat profeteren toen was: U weet allemaal van Jezus uit Nazaret.
Die was door God aan jullie aangewezen door de machtige daden, wonderen en tekenen die God Hem had laten doen. Jullie hebben Hem via de Romeinen vermoord.( tot dusver niets nieuws, wel?). En nu komt het: Maar God heeft Hem uit de dood doen terugkeren en wij hier hebben Hem gezien. God heeft Hem aangesteld tot Heer en Messias( dat was het nieuwe).
Dat was de profetie van boeren en vissers en andere buitenlui + de vrouwen, die allemaal profeten waren geworden.
Die profetie was zo geweldig schokkend, dat het hart van de mensen ineen kromp.En ze zeiden: wat moeten we doen? Petrus zei: Wat denk je? Jezus uit Nazaret erkennen als Heer en Messias natuurlijk.En maar hard bidden om vergeving voor die vreselijke zonde van moord op de Messias. En dan mag je gedoopt worden als teken van die vergeving en dan worden jullie ook profeten. Want die belofte van Joël over de heilige Geest was voor jullie en jullie kinderen.
Laat dat nou toch ook duidelijk zijn: DAT is profeteren. Gods Woord uitdragen aan anderen, aan je kinderen, aan je leerlingen, aan de buren, via gesprek, de radio, de tv.

2.

De andere betekenis waarin profetie gebruikt wordt kunt U afleiden uit bv 1 Kor 14.
´ wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend´ ´Die bouwt aan de gemeente`. ´Die profetie is bestemd voor de gelovigen´. En als er een buitenstaander binnenkomt in de gemeentelijke samenkomst, dan hoort die van de profeten woorden waardoor zijn verborgen gedachten worden blootgelegd, waardoor hij wordt beoordeeld en terechtgewezen. Dat betekent dat hij krijgt te horen dat hij een verloren zondaar is en zich moet bekeren tot Jezus Christus, om het kort te zeggen.
Deze vorm van profetie is dus in veel opzichten gelijk aan de eerste vorm, van Handelingen 2.
Wat ambtsdragers in de kerk doen aan opbouwend, vermanend, vertroostend, terechtwijzend werk noemt Paulus dus profetie. En iedereen die dat kan(en daar hoef je geen ambtsdrager voor te zijn of voor te worden) heeft de gave van de profetie.
Dat betekent niet dat je steeds weer nieuwe openbaringen ontvangt, rechtstreeks ingegeven door de heillige Geest . Maar heel duidelijk dat we allemaal de opdracht hebben de inhoud van de bijbel ons eigen te maken( 'streeft naar de profetie'), en daarover te spreken naar vermogen, publiek als je die gave hebt, en anders maar thuis. Genoeg te doen.
En als je die gave niet hebt, als je je gedachten slecht kunt ordenen en moeilijk onder woorden kunt brengen, niet goed durft te spreken in het openbaar, of wat ook, blijf dan maar gewoon profeet in je gezin en vriendenkring. Maar profeet ben je, zegt Hand 2.
Twee keer komt in Handelingen voor dat een profeet. Agabus genaamd een voorspelling deed.. Hij zat er met zijn tweede voorspelling wat naast.

Profetie in deze beide betekenissen heeft niet de pretentie onfeilbaar te zijn. Je hoeft er niet blindelings geloof aan te hechten. Wat de profeten betreft die in Korinte sprake, Paulus roept op om wat de profeten zeggen, te beoordelen.

Profetie is volgens de bijbel beslist niet wat charismatische bewegingen er van hebben gemaakt. Die spreken op vreemde manier over profeteren. Niet in de betekenis van Hand 2 en ook niet in de betekenis van 1 Kor 14.
Je hebt de gave van de profetie, zo wordt in die kringen gezegd, als je bv tijdens het doen van voorbede voor een zieke die in je tegenwoordigheid is, speciale informatie van God krijgt, bv dat er achter die ziekte bij deze man een zonde zit.
Profetie is het als iemand je per telefoon aanraadt om op zondagmiddag niet naar je eigen kerk te gaan, maar bv 100 km verder op naar de kerkdienst in de gemeente van een ander kerkverband. Je kunt dat althans als profetie opvatten.
Je ontmoet iemand die wel een profeet moet zijn, want hij blijkt iets van je weten wat hij niet weten kan.
Dergelijke voorbeelden kan ik meer geven.
Ik noem nog dit: er is een zekere Jakob Lorber geweest die leefde van 1800-1864..Hij was een musicus; hij kreeg door "het inwendig woord" de roeping "schrijfknecht" van God te worden. Hij gehoorzaamde hieraan tot het einde van zijn leven. Hij schreef ononderbroken, maar bij volle bewustzijn en stokte nooit.. Zo ontstond in 24 jaar een uniek werk van grote omvang: het telt 25 boekdelen(van elk 500 bladzijden), als resultaat van deze goddelijke inspiratie. De profeet Lorber.
Ik haal dit bijna woordelijk aan van de Jakob Lorber Stichting voor het Nederlandse taalgebied. Ik heb één boekdeel van die 25 delen in huis gehad en er wat in gelezen. Ik kreeg het te leen van een lid van een vrijgemaakte kerk, een mevrouw. Die had alle 25 delen en las er dagelijks in en was er enthousiast over en praatte er met iedereen over.
Ik voeg er nog toe dat zijn aanhangers een beroep doen op ons intuïtief aanvoelen dat zijn boodschappen echt van God afkomstig zijn, maar dat je je er voor open moet stellen. Die laatste uitdrukking gebruiken charismatische bewegingen ook nogal eens.
Wat ik er van gelezen heb... ik vond het zo vreemd. De man wist de namen van veel figuren die in de bijbel genoemd worden, maar daar anoniem blijven. Hij geeft lange gesprekken weer die Jezus voerde met allerlei uit de bijbel bekende personen en met allerlei in de bijbel niet voorkomende personen. Hij geeft ingewikkelde verklaringen van het Evangelie van Johannes in een groot aantal boekdelen onder de titel: Het Grote Johannes Evangelie. Vol vreemde filosofie. Hij blijkt bv veel te weten over wat er gebeurt na de dood: 'Heengaan zonder vrees' is de titel van een klein werkje. Ik lees bv: wanneer je het lichaam zult verlaten hebben(sterven) en binnentreedt in het rijk der geesten,dan zal dát je ' jongste dag' zijn en Ik, Christus, zal je uit het gericht der materie verlossen, en dat is het 'opwekken op de jongste dag'. Een stukje oud-Griekse filosofie gecombineerd met bijbelse gegevens.

Ik zeg maar: waarlijk, een groot profeet is in 1800 ons gegeven. Duizenden aanhangers heeft hij, vereerders, tot in de vrijgemaakte kerk toe.

En ik word hoe langer hoe afkeriger van het gepraat over dit soort 'profetie', al scheer ik niet alles over één kam.

Ik geef nog een voorbeeld. Ik vermeldde al dat ik onlangs kennismaakte met een voor mij tot dan toe onbekende charismatische groep of beweging, geheten: Ambassadors Ministries. Met een Nederlandse afdeling. Ik heb er nog niet veel van gelezen, maar ik moet nu al iets daarover vertellen
Want de tijd dringt.Wat? De tijd dringt? Ja, leest U maar verder.
Hoofdfiguur van deze beweging is een mevrouw met de naam: Ana Mendez Ferrell. Ze heeft boeken geschreven.En zij heeft de gave van de profetie. Zegt ze.
Er is nu een lange brief door haar geschreven in het Engels. Er is een Nederlandse vertaling van. Die werd mij toegestuurd. Door een lid van een vrijgemaakte kerk die erg sympathiseert met charismatische bewegingen, blijkbaar ook met deze beweging. Met het verzoek deze (kennelijk belangrijk geachte) brief verder te verspreiden in mijn kenniskring en familie.
Wat is nb het geval? Het is binnenkort 6 juni 2006. Dus het is binnenkort 6-6-2006. Of nog korter weergegeven: het is binnenkort 6-6-6-. Zeshonderdzesenzestig, 666.. En is dat niet volgens het boek Openbaring van Johannes (13:18) het getal van het beest?!
Nu volgen enkele citaten uit de brief van deze christelijke vrouw met de gave van de profetie.
' De duivel heeft 6 juni 2006 hoog op zijn agenda van vernietiging staan'. 'De krachtigste machten van de duisternis, bijvoorbeeld satanisten, vrijmetselaars, wicca, New Age, heksen etc .etc. zullen proberen om de plannen die Lucifer(de duivel, WW)met de wereld heeft op die dag te verwezenlijken'. ' Ik ben er heel zeker van dat God mij profetisch heeft gezegd dat dit het plan van de vijand is'. ' God wil dat het Lichaam van Christus over de hele wereld in actie komt om de machten van de satan te neutraliseren'.
Ons wordt dan ook gevraagd vooral bazuinen te kopen. Sjofars op zijn Hebreeuws.
Klein: 32,50 euro; Middelgroot: 49,50 euro; medium: 65 euro; groot: 129 euro.
Allemaal te koop in de electronische winkel van deze beweging!
Waarom een bazuin kopen? Om die te gebruiken op 6/6/6 en zo op te roepen tot de strijd tegen de satanische machten die op die dag zullen trachten heel Gods werk in de wereld uit te roeien.
U begrijpt nu waarom de tijd dringt. Volgens deze profetes.
Zes juni 2006. Nog even maar.
Mijn vraag:

Wat is er gebeurd op 6 juni 1006= 6-6-6= 666?
Wat zou er gebeuren op 12 dec 2012? 12-12-12= 2x6+2x6+2x6?

Kun je bij deze profetie van mevrouw Ferrell, die ook generaal wordt genoemd omdat ze anderen, ook ons kan aanvoeren in de strijd tegen de satan, ook zeggen: dit moeten we niet geloven, want het gaat tegen de bijbel in. Gaat het wel tegen de bijbel in?

Stel het gaat niet tegen de bijbel in. Nu, waarom zouden we het dan niet geloven?We zijn op tijd gewaarschuwd en opgeroepen tot de strijd. En mevrouw Ferrell is er zeker van dat God haar dit profetisch heeft gezegd, wat het woord 'profetisch' in dit verband ook moge betekenen.
Stel nu dat op 6 juni as het werk van God te gronde gaat. Dan zal dat mede uw en mijn schuld zijn omdat we niet naar deze profetes hebben geluisterd. God heeft ons door haar op tijd gewaarschuwd. Per email. En als het werk van God op die dag niet wordt vernietigd, dan hebben we met elkaar goed gevochten.
Of gaat dat toch tegen de bijbel in?
En wordt er veel op de sjofars verdiend? Wat een lelijke vraag, hè? Nou, dan moeten ze maar niet zulke onzin in mijn postbus stoppen.
En als het niet tégen de bijbel ingaat, dan komt het náást de bijbel te staan. Als een extra openbaring. En daar moet ik helemaal niets van hebben.
Allemaal van een beweging die zich een charismatische beweging noemt, met profeten, klanktaal, gaven van genezing en demonenuitdrijving.
De charismatische bewegingen zijn er dus in soorten. en ze verschillen onderling aanmerkelijk.
Maar ze hebben voorzover ik kan beoordelen( er zijn misschien nog wel 666 meer van die charismatische bewegingen) allemaal iets met 'profetie'. NewWine en sympathisanten, Ambassadors Ministries. En een niet-charismatische stichting Jakob Lorber. En een gereformeerde predikant ds G. Hutten. Hoeveel ze ook verschillen. Wie op internet wil surfen....je vindt de de meest uiteenlopende kerken(tot en met de Kerk van de Nazarener in Nederland). Maar je vindt ook legio bewegingen. Het lijkt wel of ze als paddestoelen uit de grond schieten.
Van die bewegingen geldt veelal dat ze geen kerk willen zijn. NW en AM zijn bv stichtingen. Ze gebruiken nogal eens de term' het lichaam van Christus'. Dat lichaam is iets bovenkerkelijks. Gereformeerden hadden het dan vroeger wel over ´de onzichtbare kerk´ . NW heeft het over: ´niet-denominatiegebonden´ . Mensen uit allerlei kerken werken samen. Kerken van allerlei kerkverbanden werken samen. Ook mensen en kerken die volgens de gereformeerde leer een te verwerpen dwaling aanhangen als de Baptisten.
Ze willen geen kerken zijn, maar ze willen wél de kerken beïnvloeden. NewWine spreekt zelfs over: de bestaande kerken gericht veranderen. NewWine streeft ook naar een nationaal, niet-denominatiegebonden netwerk van naar de ideeën van NW vernieuwde kerken. Om elkaar te steunen en verder te helpen op de weg van de vernieuwing. En dan heb je straks dus een netwerk waaraan(kunnen) meedoen: vrijgemaakte kerken, baptistische gemeenten, PKN-gemeenten, evangelische gemeenten en ga maar door. De enige voorwaarde om te mogen meedoen is( om het wat lelijk, maar geheel juist zeggen) dat je het eens moet zijn met de ideeèn van NewWine.
Dat gaat toch wel heel ver, zo'n netwerk. Aan het tot stand komen er van wordt nu gewerkt onder leiding van chr.geref.predikant.
Ook NewWine heeft iets met 'profetie'.Let op de aanhalingstekens.
Ik ben van oordeel dat het niet de heilige Geest is die heeft aangezet tot het vormen van zo'n netwerk en tot het in de richting van de ideeën van NW veranderen van ook de vrijgemaakte kerken.
Wat ik tot dusver voor 'profetie ' heb horen uitgeven, is óf de bijbel aanvullen(en daar moet ik niets van hebben als gereformeerde mens...zie Art 2 NGB) of is van een volkomen overbodige inhoud ..
Ik moet er niets hebben. En ik geloof er niets van.
Maar als iemand zegt: dat is "profetie" dan heb je als christen de neiging om nederig je hoofd te buigen: God spreekt.
Het beste is dunkt me gewoon doorlopen.
Dit is deel 1 van: laat ik duidelijk zijn. Er volgt meer.
WWierenga. 12 mei 2006. Midlaren.
Klik hier om te reageren