De Fke

Gedichten van:

Saakje Huisman Venema

Libben en wurk van Saakje Huisman-Venema

 

Saakje is berne te Goutum op 4 maart 1951. Nei de ULO folge se de oplieding foar ferpleechster yn it Diakonnessenhs te Ljouwert. Yn 1973 ferhuze se mei man en bern nei Noardburgum. Se die frijwilligerswurk en begn mei stdzjes Frysk, fan leargong A oant en mei M.U.-A. In oantal jierren joech se kursessen Frysk foar de Afk en snt 1991 wurke se op it Frysk Letterkundich Museum en Dokumentaasjesintrum. (FLMD)

 

Har earste ferhaal skreau se foar de prsfraach dyt Jan Post tskreau yn Houtigehage Foar it Buordsje. Mei Gerda van de Wijk dielde se de earste prs. De winnende ferhalen waarden opnommen yn it literre tdskrift Absint. Oare ferhalen fan har hn waarde letter nog opnommen yn Absint, mar ek stjoerde se ferhalen nei nei Frysk & Frij en fan dy td of publisearre Saakje geregeld yn dat doe noch wykbld, letter yn it moannebld.

Fieder ferskynder der ferhalen fan har yn de jongereinbondels Skroei en Broei en ynt Nachtboek. Fan 1996-1997 hat se in skoftsje koarte ferhalen skreaun foar it Friesch Dagblad.

Ut en troch skriuwt se ris in in gedicht, in pear hawwe De Lyrische Courant helle, guon de Skriuwerskalinder / it Skriuwerskalinderboek en it boek Leave deade

 

Saakje is op 21 novimber 2001 yn Grou ferstoan.

Proaza:

1998: Snder hd (ferhalen

 

2000: Losse hannen (roman)

 

1987: In ferhaal yn Skroei

- Net te kearen

 

1991: Twa ferhalen yn Broei

- Lyts man

- Oanpakke dy hap

 

1991: In ferhaal yn Nachtboek

- De heks by de brge