Genealogie van Christianus PINCERNA de NIDEKE


1    Christianus PINCERNA de NIDEKE, Ridder, geboren 1220.
Kinderen:
   1. Dit is een van de 4 ZONEN van WILHELM (zie 2).

2    Dit is een van de 4 ZONEN van WILHELM, zoon van Christianus PINCERNA de NIDEKE (zie 1).
Kinderen:
   1. Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 3).

3    Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN, Ridder, overleden na 1403. Ridder Heinrich Schenke von Neyetdeicken von Floersheim.
Heer van Afferden (L.) en Walbeck, komt het eerst in 1346 als heer van Afferden voor. Toen in 1359 tusschen de ridders en steden der landen van Gelder en Cleef de landvrede gesloten werd, was hij verplicht in geval van nood vier gewapende mannen en paarden te leveren ; den 13. Jan. 1379 droeg hij hertog Adolf van Cleef zijn burcht Afferden als open huis op ; 1 April 1386 maakte hij Griete van Mullen en haar nakomelingschap van lijfeigenen tot vrije dienstlieden ; 12 Juli 1389 verkocht hij aan Elbrecht van Eyll Goertszoon den hof te Munster gelegen in de voogdij van Gelder. Behalve Afferden bezat hij ook de heerlijkheid Walbeck, uit welke hij den hertog van Gelder Willem van Gulik in 1381 vier ,jaren lang de helft der beden en belastingen had geschonken en daarvoor de belofte gekregen, dat de hertog het dorp en kerspel Walbeck als zijn eigen land beschutten, beschermen en verdedigen zou.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenk van Nydeggen ; Robert Scholten, Das Cistercienserinnen-kloster Grafenthal zu Asperden 94 141 158 267. Verzijl.

Zoon van Dit is een van de 4 ZONEN van WILHELM (zie 2).
Gehuwd met Aleid von RAYDE (ROEDE). Vermoedelijk erfgename van Walbeck.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr von Afferden Winand (zie 5).
   2. Herr von Afferden und Walbeck Heinrich (zie 7).
   3. Lysbeth, Nonne zu Grevendael. Non te Grevendael-Nieuw-klooster vermeld 1412 en 1418.

5    Herr von Afferden Winand SCHENK van NYDEGGEN, zoon van Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 3) en Aleid von RAYDE (ROEDE).
Gehuwd met Aleid von BELLINCHHAUSEN (BELLINGHOVEN). Ergename van het huis Hoest. Dochter van Thomas van OY en Elizabeth van OY.
Uit dit huwelijk:
   1. Heinrich. Jong gestorven.

7    Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN, overleden op 08-12-1452, begraven te Goch. Heer van Afferden, Blijenbeeck en Walbeck, ontving bij erfdeeling eenige geldrenten en den hof ten Broke in Kempenland. Zijn broeder Winand droeg zijn aandeel in Walbeck dadelijk aan hem over. Als bijzondere weldoeners van het klooster Gaesdonck werden hij, zijn gemalin Aleidis en haar verwanten en kinderen aan alle goede werken van het klooster deelachtig verklaard en beloofd, dat tot heil van hun zielen dagelijks een H. Mis gelezen zou worden.

Zie : De bronnen bij zijn vader vermeld. Verzijl.
Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 3) en Aleid von RAYDE (ROEDE).
Gehuwd met Aleidis (Lysbeth) van HERTEFELD.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr von Afferden und Walbeck Dederich (zie 11).
   2. Alheit.
Gehuwd met Engelbert von BREMPT, Drost zu Straelen.
   3. Herr zu Walbeck Johann (Jan) (zie 15).

11    Herr von Afferden und Walbeck Dederich SCHENK van NYDEGGEN, overleden 1487. Heer van Afferden, Blijenbeek en half Walbeck. Wij vinden hem vermeld als weldoener van het klooster Gaesdonck, den 1 ste juni 1443 gaf hij den prior en het convent het Hazengoed te Baerlo in erfcijns en 23 Mei 1450 schonk hij 1½ morgen land "in der schalde", een stuk erf bij het klooster gelegen. In 1442 en 1443 komt hij voor als maarschalk van den hertog van Cleef,in 1451, den 14 Februari schonk hij met zijn zuster Agnes uit den hof ingen Ham, behoorende bij het huis Hoest, een rente van 5 goudgulden aan Gese, dochter van Willem en Aleidis Meelen, die als zuster in Gravendael intrede deed, 14 mei 1464 kreeg hij door overdracht van Johan Bogart een huis schuur en land te Plees (beleend hiermede tot 1474). Na zijn dood, die tusschen Mei en Aug. 1487 plaats vond, deelden de kinderen, volgens een 7 Augustus 1487 opgestelde boedelscheiding, zijn goederen.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Robert Scholten, Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 102, 141, 142, 146, 267 ; Maasgouw (1890), 74, 94, 95 ; Limburg's Jaarboek ( 1913), 217-229. Verzijl.

Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 7) en Aleidis (Lysbeth) van HERTEFELD.
Gehuwd met Alheit von BÜREN. Erfgename van Arcen en Velden. Dochter van Jan van ARENDAEL en Aleidis van ARENDAEL.
Uit dit huwelijk:
   1. Winand (zie 17).
   2. Johann (zie 19).
   3. Roelmann (zie 21).
   4. Herr zu Blyenbeck Derich Herr von Afferden (zie 22).
   5. Heinrich (zie 26).
   6. Petronella.
Gehuwd op 05-02-1588 met Friedrich von HÜLS.
   7. Otto. Mönch zu abdij Siegburg ,Keulen.
   8. Thomas. Mönch zu abdij Cornelismunster.
   9. Adelheid. Religieuse in Graventhal (Neukloster) bij Asperden.
   10. Anna. Religieuse in Graventhal (Neukloster) bij Asperden.
   11. Elisabeth (Lisbeth). Religieuse in het klooster Nazareth zu Gelder.

15    Herr zu Walbeck Johann (Jan) SCHENK van NYDEGGEN, Drost zu Middelaer. Overleden op 24-05-1491 te Middelaar, begraven te St.Agatha. Heer van Walbeck, kreeg 1 Mei 1444 van hertog Arnold van Gelder voor 5000 rijnsche guldens slot en heerlijkheid Middelaer met tol en toebehooren in pand welk pandschap 28 April 1474 door Karel den Stoute van Bourgondi. bevestigd werd. In 1468 streed hij in den slag van Straelen aan de zijde van hertog Adolf van Gelder tegen Johan hertog van Cleef. In 1477 werd hij door dezen naar den Magistraat van Venlo gezonden om wegens een aangelegenheid te onderhandelen. Hij maakte aan deze ook een einde en bracht den hertog 1000 rijnsche guldens over, welker ontvangst deze met een oorkonde van 31 Maart 1477 bevestigde ; 29 Sept. 1483 verwierven hij en zijn gemalin het huis Westerholt te Drueten van hun zwager en broeder Witlem van Schoenauwen. De koopsom bedroeg 933 rijnsche guldens en 18 stuivers en een jaarrente van 25 gulden, welke na Willems dood aan zijn zoon Otto met 185 gulden 20 stuivers afgelost kon worden.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; M.J.Janssen, De pandheeren en drosten van Middelaer in Maasgouw (1900), 45 ; dez., Grafzerken in de kloosterkerk te St. Agatha bij Cuyck in Publ. de 1a soc. hist. et arch. dans le duché. de Limbourg XLII (1900) i39 141-142. Verzijl.

Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 7) en Aleidis (Lysbeth) van HERTEFELD.
Gehuwd met Irmgard von SCHÖNAU (SCHONAUWEN).
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Walbeck Otto (zie 35).
   2. Arnold (zie 37).
   3. Lyffard Rykkart, overleden op 29-08-1484, begraven te St.Agatha.
Gehuwd met Christoph von WYLACK (WYLICH), overleden op 15-04-1521, begraven te St.Agatha. Heer van Grubbenvorst en drost van Gennep.

17    Winand SCHENK van NYDEGGEN. Heer van Arcen, Velden en Schandelo, zijn enige dochter Adelheid bracht zijn goederen aan haar man Reiner van Gelre, bastaardzoon van hertog Adolf van Gelder.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Robert Schoiten, Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 102, 141, 142, 146, 267 ; Maasgouw (1890), 74, 94, 95 ; Limburg's Jaarboek ( 1913), 217-229. Verzijl.

Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Dederich SCHENK van NYDEGGEN (zie 11) en Alheit von BÜREN.
Gehuwd ..-1-1489 met Johanna von der DONCK, dochter van Nicolaas von der DONCK en Oda van PETERSHEIM.
Uit dit huwelijk:
   1. Erbin von Arssen Alheit, Vrouwe van Aerssen, overleden 1554. Ook wel Adelheit of Adelhyd.

Mogelijk overleden in 1555.
Gehuwd (1) op 29-06-1503 met Heer van Grunvoort Reyner Stadhouder van Gelre von GELRE, overleden ..-12-1522.
Gehuwd (2) met Dederich von der LIPPE, overleden 1565.
   2. Martin.
Gehuwd 1521 met N.N. SCHIETMANS.
   3. Winand SCHENK. Onecht kind.

19    Johann SCHENK van NYDEGGEN. Stierf ongetrouwd.

Kreeg het huis Blijenbeek en de heerlijkheid Afferden. Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Dederich SCHENK van NYDEGGEN (zie 11) en Alheit von BÜREN.
Gehuwd met N. N.
Uit dit huwelijk:
   1. Heinrich SCHENK, Pastor, geboren 1519 ? Overleden 1537. Had waarschijnlijk enkelbastaard kinderen.
   2. Christian SCHENK (zie 48).
   3. Lambert SCHENK (zie 50).
   4. Johann SCHENK.
   5. Johanna SCHENK.
Gehuwd met Albert van REDINKHOVEN, 1520 getrouwd?

21    Roelmann SCHENK van NYDEGGEN, 1510, Sterf of trouwdatum?
Stierf ongetrouwd.

Heer van Walbeck, kreeg de halve heerlijkheid Walbeck en het goed te Plees. Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Dederich SCHENK van NYDEGGEN (zie 11) en Alheit von BÜREN.
Kinderen:
   1. Johann SCHENK, geboren ..-1-1481.

22    Herr zu Blyenbeck Derich Herr von Afferden SCHENK van NYDEGGEN, overleden op 03-08-1525, 12-3-1525 getrouwd met wie ?

De jongste zoon werd priester, het is niet duidelijk welke.

Kreeg het goed te Nysterich, den hof ter Nierssen bij Hoest, erfde later van zijn broeders Afferden, Blijenbeeck en Walbeck, hij leefde met zijn dienstmaagden in concubinaat, o.a. met Adelheid Cüsters, welke hem 8 onechte kinderen schonk

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Robert Scholten, Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 102, 141, 142, 146, 267 ; Maasgouw (1890), 74, 94, 95 ; Limburg's Jaarboek ( 1913), 217-229. Verzijl.

Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Dederich SCHENK van NYDEGGEN (zie 11) en Alheit von BÜREN.
Gehuwd (1) met Alheit CÜSTERS, geboren voor 1500 te Arcen.
Gehuwd (2) met Cathrin RITTERS.
Gehuwd (3) met Gertgen BÜRGERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Derick (zie 56).
   2. Peter SCHENK, Maler.
   3. Heinrich SCHENK, Schnitzeln.
   4. Johann SCHENK, Bierbrauer.
   5. Winand SCHENK, Priester/Monnik.
   6. Alheid SCHENK.
   7. Maria SCHENK, Dienstmeid (maagd).
   8. Magaretha SCHENK.
Uit het derde huwelijk:
   9. Otto SCHENK.

26    Heinrich SCHENK van NYDEGGEN, overleden 1517/18. Stierf ongetrouwd.

Heer van Hoest,Kreeg het huis Hoest bij Wees, dat hij in 1517 aan zijn broeder Dirk vermaakte ,bij Aleid van Hegeraet verwekte hij 6 onwettige kinderen.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Robert Scholten, Das Cistercienserinnen-Kloster Grafenthal zu Asperden, 102, 141, 142, 146, 267 ; Maasgouw (1890), 74, 94, 95 ; Limburg's Jaarboek ( 1913), 217-229. Verzijl.

Zoon van Herr von Afferden und Walbeck Dederich SCHENK van NYDEGGEN (zie 11) en Alheit von BÜREN.
Gehuwd met Aleid van HEGERAET.
Uit dit huwelijk:
   1. Adelheidis SCHENK, geboren 1518.
   2. Catharina SCHENK, geboren 1518.
   3. Derich SCHENK, Vicar in Weeze.
   4. Johann SCHENK.
   5. Eijsbert SCHENK (zie 70).
   6. Otto SCHENK.

35    Herr zu Walbeck Otto SCHENK van NYDEGGEN, Drost zu Wachtendonk und Geldern, overleden op 14-04-1518, begraven te Wachtendonck, zoon van Herr zu Walbeck Johann (Jan) SCHENK van NYDEGGEN (zie 15) en Irmgard von SCHÖNAU (SCHONAUWEN).
Gehuwd op 10-11-1548 (getuigen: 1555 Düsseldorf) met N.N. van GOHR zu KALDENKIRCHEN (GOER tot KALDENBROECK), dochter van Alard van GOOR.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Walbeck Heinrich (zie 72).
   2. Elisabeth.
Gehuwd (1) met Herrn zu Well Otto von der BYLANT.
Gehuwd (2) met Jacob von DOMBURG, Statthalter.

37    Arnold SCHENK van NYDEGGEN, Drost zu Middelaer, overleden op 05-07-1526, begraven te St.Agatha. Kreeg bij deeling met zijn broeder 0tto het pandschap van Middelaer en het in Holland gelegen huis Westerholt. Verkreeg via het huwelijk het slot Hillenrade met alle toe-en inbehoor, den hof te Hillenrade, den molen, de pastorie en 12 keurmedige goederen te Swalmen, den tol te Asselt en vele andere goederen.
Arnold werd 29 Juni 1487 met Hillenrade beleend, tegelijk ook met de daarmede verbonden heerlijkheid Swalmen en het recht op het Elmpter bosch.

H.Ferber, Geschichte Der Familie Schenk van Nydeggen; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swa1men in Publ. de la soc. hist. et arch. dans de duché Limbourg XXXI 1894, 279; M.J.Janssen, De pandheeren .n drosten van Middelaar in Maasgouw (1900) 45. Verzijl.
Zoon van Herr zu Walbeck Johann (Jan) SCHENK van NYDEGGEN (zie 15) en Irmgard von SCHÖNAU (SCHONAUWEN).
Gehuwd op 23-09-1486 te Schloss Hillenrath met Erbin von Hillenrath Isabella von OEST, overleden op 15-04-1502, begraven te St.Agatha, dochter van Dirk OEST en Aleida van TUSSCHENBROEK.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Hillenrath Christoffel (zie 78).
   2. Herr zu Ophemere Johann (Jan) Drost zu Middelaar (zie 80).
   3. Maria Adelheid, overleden op 27-10-1530.
Gehuwd met Drost van Cranenburg Hermann von WACHTENDONCK. Drost van Cranenburg, die 1537 a1s cleefsch landmaarschalk de vereeniging der landen Cleef, Gulik en Marck ondertekende en 1540 voor hertog Willem als bruidswerver naar Johanna, Koningin van Navarra werd gezonden.

H.Ferber, Geschichte Der Familie Schenk van Nydeggen; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swa1men in Publ. de la soc. hist. et arch. dans de duché Limbourg XXXI 1894, 279; M.J.Janssen, De pandheeren en drosten van Middelaar in Maasgouw (1900) 45. Verzijl.

   4. Anna, overleden -3-1570. Religieuse en ziekenzuster in het klooster Maria Munster te Roermond.
   5. Ermgardis, overleden 25-4-. Geprofest bij de nonnen te Nijmegen.
   6. Theodoricus, overleden op 29-09-1550. Lid der Duitschen Orden in Lijfland.

48    Christian SCHENK, zoon van Johann SCHENK van NYDEGGEN (zie 19) en N. N.
Gehuwd met Johanna N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. Lambert.
   2. Derich.

50    Lambert SCHENK, zoon van Johann SCHENK van NYDEGGEN (zie 19) en N. N.
Gehuwd met Byken N.N.
Uit dit huwelijk:
   1. Johann.
Gehuwd met Anna van HOLTHUYSEN.
   2. Derich.
Gehuwd met Agatha N.N.

56    Derick SCHENK van NYDEGGEN, zoon van Herr zu Blyenbeck Derich Herr von Afferden SCHENK van NYDEGGEN (zie 22) en Alheit CÜSTERS.
Gehuwd met Maria von GALEN, dochter van N. von GALEN en N. von der LAUWICK.
Uit dit huwelijk:
   1. Derick (zie 94).

70    Eijsbert SCHENK, zoon van Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 26) en Aleid van HEGERAET.
Kinderen:
   1. Steven.
   2. Arnt.

72    Herr zu Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN, Drost zu Wachtendonk, zoon van Herr zu Walbeck Otto SCHENK van NYDEGGEN (zie 35) en N.N. van GOHR zu KALDENKIRCHEN (GOER tot KALDENBROECK).
Gehuwd (1) met Agnes von BREMPT.
Gehuwd (2) met Anna Elsken von VITTINGHOFFGT.SCHELL, overleden 1526.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Johann, overleden 1515.
Uit het tweede huwelijk:
   2. Herr zu Vorst und Horst Otto (zie 99).
   3. Irmgard, overleden op 04-06-1558 te Haus Bornheim.
Gehuwd met Herr zu Rheidt Adrian I von BYLAND.
   4. Agnes, overleden 1602.
Gehuwd met Johann von RETTELER zu NESSELRODE.

78    Herr zu Hillenrath Christoffel SCHENK van NYDEGGEN, overleden 1543 te Düren. Sneuvelde bij de belegering van Düren. Zoon van Arnold SCHENK van NYDEGGEN (zie 37) en Erbin von Hillenrath Isabella von OEST.
Gehuwd op 08-08-1528 met Anna von FLODORF (van VLODORP), overleden op 06-10-1572, dochter van Erfvoogd van Roermond Gerard von FLODORF (van VLODORP) en Elisabeth van STOMMEL.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Hillenrath Arnold (zie 106).
   2. Johann, Prior zu Siegburg.
   3. Otto Wilhelm, D.O.R. Commandeur zu Passendorf.
   4. Christopf.
Gehuwd met Gertrud von BERINGEN.
   5. Ludger, Ranonikus zu Utrecht. Overleden te Liffland.
   6. Isabella.
Gehuwd op 13-06-1558 met Arnold von BLANKART.
   7. Anna, in klooster Münster zu Ruremonde.

80    Herr zu Ophemere Johann (Jan) Drost zu Middelaar SCHENK van NYDEGGEN, Drost zu Middelaer. Heer van Ophemert drost van Middelaer, leefde nog in Januari 1556.

H.Ferber, Geschichte Der Familie Schenk van Nydeggen; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swa1men in Publ. de la soc. hist. et arch. dans de duch. Limbourg XXXI 1894, 279; M.J.Janssen, De pandheeren en drosten van Middelaar in Maasgouw (1900) 45. Verzijl.

Zoon van Arnold SCHENK van NYDEGGEN (zie 37) en Erbin von Hillenrath Isabella von OEST.
Gehuwd (1) op 06-06-1549 met Isabella von PIECK van ISENDOORN.
Gehuwd (2) met Johanna von WERDENBURG.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Arnold, overleden 1588.

94    Derick SCHENK van NYDEGGEN, zoon van Derick SCHENK van NYDEGGEN (zie 56) en Maria von GALEN.
Gehuwd met Anna von BERLAER (von BESLAER).
Uit dit huwelijk:
   1. Peter, Officier, geboren 1547 te Goch, overleden 1650 ?
Gehuwd met Johanna von SCHERPENZEEL.
   2. Martin (zie 119).
   3. Johann, Obrist in Spaanse dienst.
   4. Maria Magaratha.
Gehuwd (1) met Christoffel von TELLICHT.
Gehuwd (2) met Adrian von CAMPHUSEN zu GLINTHORST.
Gehuwd (3) met Anton von VORST.
   5. Maria Magdalena.

99    Herr zu Vorst und Horst Otto SCHENK van NYDEGGEN, overleden 1601, zoon van Herr zu Walbeck Heinrich SCHENK van NYDEGGEN (zie 72) en Anna Elsken von VITTINGHOFFGT.SCHELL.
Gehuwd (1) 1548 met Agnes QUAD von WICKRAD, overleden 1571.
Gehuwd (2) met Anna von PLETTENBERG.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Heinrich, overleden 1588.
   2. Otto, overleden 1587 te Frankrijk.
   3. Erbin zu Vorst Agnes.
Gehuwd met Werner von GALEN zu MÜNCHHAUSEN.
   4. Anna.
Gehuwd met Robert STAEL von HOLSTEIN, overleden 1638.
   5. Angela (Engel), overleden 1639.
Gehuwd met Johann Friedrich von CALCUW GENANT LOHAUSEN.
   6. Herr zu Horst Johann Heinrich Erfschenk van Berg (zie 135).
   7. Robert (zie 137).
   8. Elisabeth, overleden 1639.
Gehuwd met Johann Friedrich von KALKUM GENANNT LEUCHTMAR.

106    Herr zu Hillenrath Arnold SCHENK van NYDEGGEN, geboren ca.1460-70. Werd met Hillenrade beleend Juli 1544 en 1 Juni 1556.
Zoon van Herr zu Hillenrath Christoffel SCHENK van NYDEGGEN (zie 78) en Anna von FLODORF (van VLODORP).
Gehuwd op 23-01-1556 met Maria HUYN von AMSTENRATH, dochter van Arnt van MASCHEREL en Hendrika van MASCHEREL.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Hillenrath ,Blyenbeck,Afferden,Gribbenvorst,Betgenhausen Christoffel (zie 141).
   2. Gerhard, Ranonikus zu Lüttich. Geboren op 08-02-1563.
   3. Gertrud (Geertruid), Chanoinesse te Munsterbilsen, overleden op 14-12-1623.

119    Martin SCHENK van NYDEGGEN, Kriegsobrist, geboren 1549 te Goch, overleden op 10-12-1589 te Nijmegen. Verdronken voor Nijmegen, Maarten kreeg een geheel militaire opvoeding, diende eerst onder jonker Christoffel van IJsselstein een rijnlandsch edelman en overste in staatschen dienst, als schildknaap en volgde hem later met twee paarden in het veld. In April 1576 overrompelde hij 's nacht met behulp o.a. van zijn neven Dirk en Bernard S Blijenbeeck en bracht het in zijn macht. In spaanschen dienst getreden, nam hij 20 Maart 1579 Straelen in ; in 1580 legde hij te Well op de Maas een sterke schans aan, van waar uit hij dan zijn rooftochten hield, vooral de omgeving van Blijenbeeck had van hem te lijden. In Juni 1580 rukte hij als plaatsvervangend overste van het fransche regiment genaamd de Malcontenten naar Groningen. om den staatschen gouverneur van Friesland, Groningen enz. Georg van Lalaing graaf van Rennenberg, die openlijk tot de Spanjaarden overgetreden was, te hulp te komen 16 Juni 1581 behaalde hij bij het vlek Hardenberg onder Coevorden een overwinning op den graaf van Hohenlo
20 juni 1580 trokken Rennenberg en Schenck naar Delfzijl, dat zij belegerden en sterk verschansten, vervolgens trokken zij met groote macht naar de schans in den "opslag" niet ver van Nieuwzijl ; 24 Sept 1680 namen zij Oldenzaal in en belegerden vervolgens Zwolle, waarvan zij echter de belegering moesten opgeven en naar Doetinchem trokken, waar zij weinig konden uitrichten ; dan naar Steenwijk, waar zij 18 Oct. 1580 aankwamen. Na een verwoeden maar niet beslisten strijd trokken Rennenberg en Schenck zonder echter de belegering van die plaats op te geven, naar Sloten en Stavoren, welke plaatsen zij innanen. 27 Juli 1581 nam Schenck Breda in en vervolgens in Augustus Goor. In April 1582 werd hij te Xanten door de Staatschen gevangen genomen, te Gelder gevangen gezet en eerst in Juni 1584 losgelaten. Een aanval, door hem 16 Nov. 1584 op Nijmegen gedaan, mislukte. Schenck trad vervolgens wederom in staatschen dienst en tevens in dienst van Gebhard Truchsess van Waldburg, aartsbisschop en keurvorst van Keulen, die in 1582 tot de gereformeerde religie was overgegaan en 2 Febr. 1583 de gravin Agnes van Mansfeld stichtsdame te Gerresheim bij D.sseldorf had gehuwd. 20 Mei 1585 had tusschen graaf Adolf van Nieuwenaar en Johan Horenkens, als gevolmachtigden van Gebhard Truchsess en de Generale Staten eener en Schenck anderzijds een overeenkomst plaats aangaande zijn indiensttreding. Den 16 Juni 1585 kwam Schenck te 's Gravenhage aan, waar de Generale staten en de Staten van Holland het verdrag bevestigden, echter eenige punten, die niet goed uitvoerbaar waren, veranderden. Zijn eerste wapenfeit in staatschen dienst liep echter niet goed af ; hij werd 23 Juni 1585 door Johan Baptist Taxis bij Amerongen verslagen. Den 16. Dec.1585 trok hij met zijn ruiters Venlo binnen ; hij nam zijn kwartier in het huis van zekere Met (Mechteld) van Beringen en werd door de stad op zijn best onthaald. Den 20. Jan. 1586 maakte Schenck zich meester van het klooster Betersweert tusschen Arcen en Lom, dat door den spaanschen kapitein Peter Corvera bezet was hetwelk hij in brand deed steken. In Februari 1586 werd hij door den graaf van Leicester tot versterking van Neuss met troepen daarheengezonden.Vervolgens maakte hij zich, met hulp van Herman Frederik van Cloedh, meester van Werl in Westphalen welke stad hij 18 Maart 1586 plunderde en waar hij vele gevangenen maakte. Den 26.Jan. 1587 nam hij Ruhrort in ; in Dec. 1587 vinden wij Schenck in de stad Rheinberg, waar hij een aanslag op Bonn voorbereidde ; 20 Dec. 1587 trok hij heimelijk uit Rheinberg en nam Bonn in, dat door Peter Ernst graaf van Mansfeld echter wederom belegerd werd en zich na zes maanden 28 Sept. 1588 overgaf. Nadat Blijenbeeck 25 Juni 1589, na een belegering van twee maanden, wederom door de Spanjaarden veroverd en alzoo voor Schenck verloren was, ging deze aan de uitvoering van de aan hem door de Staten gegeven opdracht, nl. de proviandeering van Rheinberg. Tot dat doel vereenigde hij zich met den overste jonker Albert Clant, welke zich met zijn ruiters op Rees wierp, waar hij zich verschanste. De Spanjaarden hadden zich intusschen voor Rheinberg versterkt en grepen hen 27 Juli 1589 in de schans van Rees aan na een strijd, die van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's namiddags duurde, behielden de Staatschen eindelijk het veld. Schenck ging met zijn geheele ruiterij en de uitgelezenste soldaten langs groote omwegen voorbij Rees naar Wesel aan de Lippe, waar hij den vijand verdreef, de Lippe overstak de daar gelegen schepen nam, ze deels met proviand voorzag en ze naar Rheinberg zond, waar zij gelukkig aankwamen; deels gebruikte hij ze tot overvaart over den Rijn om de stad nog verdere ondersteuning toe te voeren. Op deze wijze voorzag hij Rheinberg van ongeveer 200 mud graan en andere levensmiddelen. Nadat hij 9 Aug. 1589 in het sticht van Munster, dicht bij Haltern, in de nabijheid van het dorp en slot Ostendorp, een vijandelijk convooi, dat onder dekking van 7 vendels voetvolk en 3 vendels ruiters aan Verdugo in Friesland een som geld moest brengen, na een moorddadigen strijd had verslagen, rustte Schenck zich tot zijn laatsten tocht uit, welke hem het leven zou kosten, nl. naar de stad Nijmegen. Op Donderdag 10 Aug. 1589 voer hij 's avonds met 20 groote en kleine schepen en 50 ponten over de Waal naar Nijmegen. De aanslag mislukte echter ; Schenck en de zijnen vluchtten in de grootste wanorde in de schepen, waarvan meerdere zonken. Schenck sprong in een reeds overladen schip, dat zonk. en Schenck, wiens zware wapenrusting hem het zwemmen onmogelijk maakte, verdronk. De Nijmegers vischten met anderen ook Schenck's lijk op, dat zij aan land brachtten en aan zijn rijke kleeding en zijn vele wonden herkenden. Men sneed hem als hoogverrader het hoofd van den romp en stak het tot waarschuwend voorbeeld aan de Antoniuspoort ; het lichaam werd gevierendeeld, welke deelen men op verschillende plaatsen in de nabijheid der poort aan halve galgen ophing. Zijn harnas werd in de Raadskamer gebracht en daar tot eeuwige gedachtenis bewaard.

Zijn door een onbekende geschilderd portret is op het slot Blijenbeck bij Afferden (Limburg) ; het is afgebeeld in het na te noemen werk van Ferber.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; J.D.H. van Uden, Van een grensoorlog tusschen Afferden, en Goch en een merkwaardig Limburger in Nieuwe Venlosche Courant, 9 Aug. 1927. Verzijl. Zoon van Derick SCHENK van NYDEGGEN (zie 94) en Anna von BERLAER (von BESLAER).
Gehuwd met Maria von GELRE, overleden 1616, begraven te Goch. In de kerk begraven. Dochter van Derk von GELRE zu ARSSEN en Frederica von RECHTEREN zu VORST und KEPPEL.
Uit dit huwelijk:
   1. Frederica SCHENK, begraven te Goch. In de kerk begraven. Jong gestorven.

135    Herr zu Horst Johann Heinrich Erfschenk van Berg SCHENK van NYDEGGEN, zoon van Herr zu Vorst und Horst Otto SCHENK van NYDEGGEN (zie 99) en Agnes QUAD von WICKRAD.
Gehuwd met Wilhelma QUAD von WICKRAD, overleden op 07-03-1648.
Uit dit huwelijk:
   1. Otto Wilhelm, geboren 1636, overleden op 03-02-1679.
   2. Dochter.
Gehuwd met n. von SCHONBECK zu TISCHENBROECH.
   3. Dochter.

137    Robert SCHENK van NYDEGGEN, zoon van Herr zu Vorst und Horst Otto SCHENK van NYDEGGEN (zie 99) en Agnes QUAD von WICKRAD.
Gehuwd met Eva HEYER.
Uit dit huwelijk:
   1. Zoon SCHENK (zie 150).

141    Herr zu Hillenrath ,Blyenbeck,Afferden,Gribbenvorst,Betgenhausen Christoffel SCHENK van NYDEGGEN, geboren 1561, overleden op 09-03-1624. Heer van Hillenrade, Swalmen Asselt enz. Sloot op het huis Horn een huwelijksverdrag met Adelheid van der Lippe gen. Hoen. welke hem de heerlijkheden Blijenbeek, Afferden, Grubbenvorst, Betgenhausen en het pandschap van het graafschap Horn ten huwelijk bracht ;5 Nov. 1618 kocht hij van Agnes van Bylandt, echtgenoote van Jacob van Corswarem enz., het adellijk huis Brempt voor 21000 rijksdaalders. Hij nam in 1585 op de guliksche bruiloft deel aan een tournooi; 20 Mei 1616 begaf hij zich als gedeputeerde van het Overkwartier naar Binche, om den eed van trouw aan den Koning van Spanje in handen van aartshertog Albert van Oostenrijk af te leggen ;26 Juni 1617 legde hij den eersten steen van het in Roermond te bouwen klooster der Clarissen ;12 Maart 1620 was hij te Brussel tegenwoordig bij de lijkplechtigheid van aartshertog Albert van Oostenrijk, 1623 was hij als gedeputeerde te 's Gravenhage om met den ontvanger der bijdragen wegens vermindering derzelve in onderhandeling te treden.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 281-283 ; Maasgouw (1898), 16 en 20. Verzijl.

Zoon van Herr zu Hillenrath Arnold SCHENK van NYDEGGEN (zie 106) en Maria HUYN von AMSTENRATH.
Gehuwd op 04-03-1590 te Haus Horn met Adelheid von der LIPPE HOEN, dochter van Caspar van BYLANT en Gertrudis van BYLANT.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Hillenrath,Blyenbeck etc. Arnold Diederich (zie 152).
   2. Otto Wilhelm (zie 154).
   3. Dederich (zie 157).
   4. Comthur von Grontrey und Bernsheim Heinrich, overleden op 08-12-1664. D.O.R. Comthur von Grontren und Bersheim.
Trad in de Duitsche Orde waar hij den 4 Mei 1632 zijn professie deed 13 Juni 1651 kocht hij van Jonker Gilles van Haeften het adellijk goed te St.Odilienberg, genaamd Overloo of Overen, en stierf als commandeur van Groutraij en Bernsheim. Overloo kwam aan zijn nicht Anna Maria.


   5. Anna Barbara, overleden ..-10-1665. Kanunnikus in het sticht Fröndenberg.
Gehuwd 1630 met Enst Goswin von BODELSCHWINGH, overleden 1640. Ritmeester in dienst der Staten.
   6. Maria Clara, overleden 1679.
Gehuwd met Freiherr von der Hovelich Ferdinand von der HOVELICH. Freiherr von der Hovelich..
   7. Johanna Christiana. Religieuse in St.Geertruid te Leuven.
   8. Gerhard. Jong gestorven.
   9. Stichtsdame in Munsterbilsen Geertruid, overleden 1623. Waarschijnlijk is dit geen kind ,maar heeft Ferber zich vergist en is dit dezelfde persoon als haar tante Gertrud!
   10. Caspar, overleden 1631 te Leipzig. Stierf voor Leipzig.
   11. Caspar. Jong gestorven.

150    Zoon SCHENK, zoon van Robert SCHENK van NYDEGGEN (zie 137) en Eva HEYER.
Gehuwd met N. N.
Uit dit huwelijk:
   1. Dederich Heinrich SCHENK von NIDEGGEN (zie 169).

152    Herr zu Hillenrath,Blyenbeck etc. Arnold Diederich SCHENK van NYDEGGEN, overleden 1653. Heer van Hillenrade enz., Uit zijn leven weten wij slechts, dat hij in zijn jeugd den Koning van Spanje diende, ofschoon het land aan de Staten van Holland onderworpen was.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 281-283 ; Maasgouw (1898), 16 en 20. Verzijl.

Zoon van Herr zu Hillenrath ,Blyenbeck,Afferden,Gribbenvorst,Betgenhausen Christoffel SCHENK van NYDEGGEN (zie 141) en Adelheid von der LIPPE HOEN.
Gehuwd op 20-06-1620 te Luik met Maria D'OYENBRUGGE van DURAS, dochter van Willem van CORSWAREM en Anna van CORSWAREM.
Uit dit huwelijk:
   1. Herr zu Hillenrath,Blyenbeck,etc. Christoffel (Godefried) (zie 171).
   2. Gertrud, overleden op 17-07-1679.
Gehuwd 1641 met Seigneur de Magny Claude de CULZ.
   3. Magaretha.
Gehuwd (1) op 14-04-1679 met Freiherr de Four Nicolas de FOUR.
Gehuwd (2) met Joh. Daniel von GELOES.
   4. Arnold.
   5. Herr zu Brempt Caspar, D.O.R. Feldmarschall Comthur zu Orbingen und Gierstorf, overleden op 24-04-1688. Heer tot Brempt, trad in de Duitsche Orde en werd den 8.Dec.1653 in Aldenbiezen geprofest; vervolgens Commandeur te Ordingen en Sierstorf en veldmaarschalk.
In die hoedanigheid kreeg hij den 1 Juli 1667 van Don de Moura et Cortereal, markies de Castelrodrigo, verlof om op eigen kosten 100 kurassiers aan te werven, nadat hij reeds een regiment van 369 paarden geworven had. In 1666 droeg hij het huis Brempt over aan zijn broeder Christoffel, en in 1686 schonk hij een nieuw hoogaltaar aan de kerk te Swalmen, vervaardigd door meester Jan Thijssen.Het lijk werd gebalsemd en gekleed in het wit ordekleed in een met zes paarden bespannen wagen naar Afferden gebracht, en daar in het familiegraf bijgezet.

Zie : H.Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894) 283 Verzijl.

   6. Gottfried.
   7. Anna Maria.
Gehuwd op 22-04-1655 met Freiherr von und zu Gortenbach Johann Wilhelm von GORTENBACH.
   8. Anna, overleden 1702. In Neukloster zu Grefendael.

154    Otto Wilhelm SCHENK van NYDEGGEN, Ranonikus,Resignirt, overleden 1676. Domheer van St. Lambert te Luik, dankte na 10 jaren af en huwde de dochter van een luikschen wijnwaard, hij werd door zijn moeder daarom onterfd en kreeg slechts een hof bij Nieuwstadt, naar den voormaligen bezitter Huis Witthem genoemd,Kreeg voortaan het adellijk goed Aldenborg onder Swalmen, waarvoor hij op 10 Nov. 1663 tot den landdag verschreven werd.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duch. de Lømbourg XXXI (1894), 281-283 ; Maasgouw (1898), 16 en 20. Verzijl.

Zoon van Herr zu Hillenrath ,Blyenbeck,Afferden,Gribbenvorst,Betgenhausen Christoffel SCHENK van NYDEGGEN (zie 141) en Adelheid von der LIPPE HOEN.
Gehuwd (1) op 27-04-1660 met Magdalena von BENTINCK zu WOLFSRATH.
Gehuwd (2) met ?? DOCHTER van LUIKSE WIJNWAARD.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Enkele bastaard kinderen.

157    Dederich SCHENK van NYDEGGEN, overleden op 05-08-1661. Heer van Blijenbeek,Afferden en Grubbenvorst. Zoon van Herr zu Hillenrath ,Blyenbeck,Afferden,Gribbenvorst,Betgenhausen Christoffel SCHENK van NYDEGGEN (zie 141) en Adelheid von der LIPPE HOEN.
Gehuwd op 09-12-1653, 1-12-1659 getrouwd ? Echtgenote is Vrouwe van Vaesthartelt Anna Magaretha von NASSAU, overleden op 12-03-1676, begraven te Wijchen, dochter van Phillip von NASSAU en Magaretha van CORTENBACH.
Uit dit huwelijk:
   1. Zoon, overleden 1663. Jong gestorven.

169    Dederich Heinrich SCHENK von NIDEGGEN, zoon van Zoon SCHENK (zie 150) en N. N.
Gehuwd met Anna Elizabeth von BRÜGGEN.
Uit dit huwelijk:
   1. Anna Franziska.
Gehuwd 1734 met Johann Anton von WEYENHORST zu DONK.

171    Herr zu Hillenrath,Blyenbeck,etc. Christoffel (Godefried) SCHENK van NYDEGGEN, overleden op 24-03-1680 te Kasteel Hillenrade. Heer van Hillenrade, Swalmen enz., kocht 18 Januari 1655 de hooge, middelbare en lage rechtsaanspraak in de dorpen Swalmen en Asselt, werd 9 Februari 1658 raadsheer in den raad van Gelderland te Roermond en 29 Apri1 1658 raad van Gelder, verpandde 19 September 1667 zijn bezitting Betgenhausen aan Erich Adolf, graaf van Salm-Reifferscheidt.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 283-284. Verzijl.

22 mei 1690
SWALMEN - Uiterste wil van Godefridus baron de Schenck. opt huys Hillenraedt ten overstaan van Johan Swaken, scholtis, Jan Smits en Corst Crijnen, schepenen van de heerlijkheden Assel en Swalmen, bepaalt Godefroid baron de Schenck, 'gesont ende wel te passe, bij vollen verstande, ter stege ende ter straete gaende', in dienst van Zijne Doorluchtigheid de hertog van Lunenborgh en Zell onder het regiment van de overste Franck, met octrooi van het Hof van Gelderland d.d. 23 augustus 1689 dat zijn oudste broer Arnold Schenck baron de Hillenraedt, heer van voornoemde heerlijkheden, na testateurs overlijden al zijn patronimiale goederen en erfdeel zal erven zoals dit bij overlijden van zijn vader en moeder op hem is vererfd, 'tot conservatie van sijnen stam ende familie'.

RAL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 19 fol. 149-149vs. Zoon van Herr zu Hillenrath,Blyenbeck etc. Arnold Diederich SCHENK van NYDEGGEN (zie 152) en Maria D'OYENBRUGGE van DURAS.
Gehuwd op 09-04-1661 te Kasteel Meldert met Philippote Anna D'OYENBRUGGE van DURAS tot MELDERT, dochter van Godfried van OIJENBRUGGE van DURAS tot MELDERT en Anna Maria van OIJENBRUGGE tot MELDERT.
Uit dit huwelijk:
   1. Marquis zu Hillenrath,Herr zu Blyenbeck etc. Arnold (zie 188).
   2. Heinrich, geboren op 27-12-1663, overleden p.dec 1729. Trad in de Duitsche Orde, geprofest 20 Oct.1688, werd Commandeur van Ramersdorf en Beckefort, later ook van Bernsheim en administrateur der landcommanderie van Aldenbiezen.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 283-284. Verzijl.

   3. Gottfried Engelbert, geboren op 01-08-1667, overleden Na 1690. Trad in dienst van den hertog van Brunswijk, Lüneborg en Zell en stond 1690 bij het Regiment van den Overste Franck.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 283-284. Verzijl.

   4. Angelina, geboren op 30-01-1671. Trad 25 Nov. 1689 in de orde der Ursulinen te Roermond.

Zie : H. Ferber, Geschichte der Familie Schenck van Nydeggen ; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 283-284. Verzijl.


188    Marquis zu Hillenrath,Herr zu Blyenbeck etc. Arnold SCHENK van NYDEGGEN, geboren op 31-08-1662, overleden op 03-08-1709 te Huis Blijenbeek op 46-jarige leeftijd. Heer van Hillenrade, Swalmen enz.,werd 21 Dec.l695 door Karel II, koning van Spanje tot markgraaf van Hillenrade, met de heerlijkheid Swalmen en Asselt tot een markgraafschap verheven. Daar zijn zoon Christoffel Arnold Adriaan op het huis Hillenrade voor hem was overleden, vermaakte hij bij testament al zijn goederen ook het huis Hillenrade, de heerlijkheid Asselt en Swalmen enz. mei 1708 aan zijn echtgenoote, welke als weduwe ,September 1736 overleed, nadat zij al haar goederen aan haar neef Frans Arnold rijksgraaf van en tot Hoensbroeck had vermaakt.

Zie: H.Ferber, Geschichte der Familie Schenk van Nydeggen ; Adolf Steffens, Bijdragen tot de geschiedenis van Asselt en Swalmen in Publ. de la soc. hist. et arch. dans le duché de Limbourg XXXI (1894), 284-287. Verzijl.

Zoon van Herr zu Hillenrath,Blyenbeck,etc. Christoffel (Godefried) SCHENK van NYDEGGEN (zie 171) en Philippote Anna D'OYENBRUGGE van DURAS tot MELDERT.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 30-03-1682 met Maria Emerentiana DAUSQUE, overleden ..-9-1736.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 05-12-1694 te Gelder ,Huis Haag met Maria Catherina (Marquisin von und zu Hoensbroech) von HOENSBROECH, overleden -9-1736.
Uit het eerste huwelijk:
   1. Christoffel Arnold Adrian, geboren op 02-06-1696, overleden op 28-09-1703 op 7-jarige leeftijd.

Naar boven 

E-MAILSchrijf ons.


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland