Bijbel
De Broer van de Zoon van God - prediking

De Broer van de Zoon van God

Jezus en Satan

Uit Genesis 6: "Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen."
Uit Job 1: "Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan."

   Wij christenen aanbidden Jezus als Gods 'eniggeboren zoon'. Toch vinden wij in de bijbel bovenstaande passages waarin sprake is van meerdere 'zonen Gods'. Als de bijbel het onfeilbare woord van God is, hoe zit dat dan? Als gelovige christenen kunnen wij op grond van die teksten niet anders accepteren dan dat er meerdere Zonen moeten zijn. Dat laat onverlet dat één van die godenzonen, Jezus, onze vertrouwde Messias en Verlosser blijft. Maar intrigeert het ons niet mateloos dat Jezus in de hemel een onbekend aantal Broers heeft? Wie waren dat?

   Veel lezen we in de bijbel niet over de zonen Gods. Het zinnetje uit Job, dat zich onder de Zonen Gods ook Satan bevond (Job 1:6), roept natuurlijk meteen de vraag op: is Satan ook een Zoon van God? Oftewel: is Satan een hemelse Broer van Jezus? (Anders dus dan Zijn menselijke broer Jacobus uit de Handelingen der Apostelen).

   Uit de wijze waarop het er staat, krijg je sterk de indruk dat Satan daadwerkelijk één van die Zonen Gods is. In Openbaring wordt Satan nog wel ergens gepresenteerd als een gevallen engel, maar dit geldt als visioen, niet als feit. Bovendien staat er in Job dat God zijn Zonen bijeenroept, niet dat hij de engelen bijeenroept. Nu zijn engelen wat schimmige figuren - we weten bij lange na niet wat engelen precies zijn - en het zou best kunnen dat engelen de zonen Gods zijn. In dat geval is Satan een gevallen Zoon van God en Jezus een engel. Bedenk daarbij dat er een engel aan te pas kwam toen Jezus bij Maria werd verwekt. En zijn er niet passages in de evangeliën waarbij Jezus gehuld is in een helder wit licht, zeg maar: eruitziet als een engel?

   Interessant is in de bijbel de ontmoeting tussen Jezus en Satan in Mattheüs 4 en Lucas 4, onder de kop 'De verzoeking in de woestijn'. Na veertig dagen vasten krijgt Jezus bezoek van Satan. Als Satan de broer is van Jezus zou hier dan sprake kunnen zijn van een familiebezoek? Jezus doolt rond op aarde, zit veertig dagen eenzaam en hongerig in de woestijn en zijn broer Satan komt eens kijken hoe het met Hem gaat. Samen bespreken ze de plannen van Hun Vader omtrent wat Jezus met Zijn lijdensweg te wachten staat. Allicht dat Jezus daar tegenop ziet en Satan uit broederlijke liefde tegen Hem zegt: "Zou Je dat nou allemaal wel doen? Als Ik Jou was, dan kan die Ouwe de boom in. Die mensenzonden kunnen We zó ook wel vergeven, dat doet Hij toch wel vaker, zonder dat er het offer van een Zoon Gods voor nodig is?"

   Maar Jezus doet uiteindelijk toch braaf wat God van Hem vraagt. Veel kwaads lijkt er dus niet te steken in het familiebezoek van Satan aan Jezus. Opmerkelijk is verder dat pas bij Job Satan voor het eerst op het bijbelse toneel verschijnt. In Genesis is er wel sprake van een slang, maar uit de tekst blijkt niet dat die slang Satan is, de slang is gewoon de sluwste der dieren. Opvallend is verder dat er in de periode tot Job veel kwaads geschiedt en dat steeds God Zelf daar de veroorzaker van is. God doet niet alleen goed, God doet ook kwaad. Zo ziet Job het ook: "Zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?" Goed en kwaad hebben dezelfde oorsprong: God. Er is niet een aparte kracht voor het goede (God) en een aparte kracht voor het kwade (Satan). Satan fluistert misschien wel eens iets kwaads in (zoals bij Judas dat hij Jezus moest verraden) maar verder is Hij best wel sympathiek. Satan komt ook maar nauwelijks in de bijbel voor.

   Hoewel? Was het wel zo kwaadaardig dat Satan Judas aanzette tot verraad? Stel dat Satan dat niet had gedaan, dat Hij Judas niet op de gedachte gebracht had Jezus te verraden, dan was de hele kruisiging met bijbehorende verlossing van onze zonden niet doorgegaan en de opstanding al helemaal niet. In feite werkte Satan samen met God om Zijn Broer gekruisigd te krijgen! Wij christenen hebben aan Satan (en Judas) veel te danken!!! Dat kunnen wij ons als christenen niet genoeg realiseren.

   Wij dienen als gelovigen dus te aanvaarden dat Satan inderdaad een Broer is van Jezus. Deze constatering heeft verregaande implicaties. Wij aanbidden immers de Heilige Drieëenheid: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar als Broer van Jezus hoort Satan daar natuurlijk ook bij. Als Jezus deel is van de 'Drieëenheid', waarom zijn broer Satan dan niet? Dan wordt het een Viereenheid. En als er nog meer Broers zijn, dan wordt het een Vijf-, Zes- of Zeveneenheid of een Wie-weet-hoe-grote-eenheid.

   Maar is die 'Drieëenheid' belangrijk? In de bijbel komt de gehele 'Drieëenheid' niet eens voor! In de enige bijbelpassage waar min of meer van die 'Drieëenheid' sprake heet te zijn (1 Johannes 5:7) blijkt het te gaan om 'de Geest en het water en het bloed'. Later toegevoegd is daar de passage tussen haken 'de Vader, het Woord en de Heilige Geest' wat bij lange na niet hetzelfde is als 'Vader, Zoon en Heilige Geest'. Waarom zetten wij dan niet het dogma van de Drieëenheid gewoon overboord als onbijbels en onchristelijk? Waarom vervangen wij de Drieëenheid niet door een Viereenheid of Multi-eenheid?


   Dit alles brengt ons tot de after-preek-discussie van deze week. Het hoofdthema is: moeten wij Satan als Broer van Jezus ook aanbidden en danken voor Zijn aandeel in de kruisiging en de verlossing van onze zonden?
   Het neventhema luidt: Heeft het nog zin te geloven in een Drieëenheid, als daarover niets in de bijbel staat en wij ook Satan en wellicht andere Broers van Jezus bij die 'eenheid' dienen te betrekken? En: hoeveel Broers denkt dat Jezus heeft?
Reageren?


Broer van de Zoon van God -prediking uitgesproken zondag 19 augustus 2001, Nederlands Vervormde Samen-Wegkerk, Julianaweg 4, te Dimpelle, ZH, 10.30 uur. Met after-preek-discussie.
Copyright - De Wonderwereld van de Bijbel

Bedenk altijd: Gods woord is eeuwig en onveranderlijk! Toch?

Zie het Gastenboek
Reageer in het Gastenboek!


 
= Home =