Dammers Frysk Spul yn Praach                                           

Dammers Frysk Spul winne fan Italianen en Tsjechen.

Praach. Yn 2003 spilen fjouwer dammers Frysk spul harren earste ynterln tsjin in fjouwertal topdammers t Itaalje en Tsjechi. It Fryske fjouwertal, besteande t Jelle Wiersma, Wommels, Willem Schaap, Dearsum,  Cor Kooistra, Nijln  en Klaas Wiersma, Nij Beets, wiene de Italianen en de Tsjechen de baas.

Der waarden twa omlopen Italiaansk spul en twa rnten Frysk spul spile en dan sadanich dat yn de earste omloop op boerd 1 en boerd 3 Frysk  en op boerd 2 en 4 Italiaansk  spile waard. De Italianen hiene de Friezen al dwaande sjoen yn in toernoai Italiaansk spul de tongersdei te moarns. En dryn einigen de Friezen op de legere plakken. De opstelling fan harren yn de ynterln wie dan ek sadanich dat de bste dammer op it leechste boerd siet en de minste op it earste. Sy ha fst tocht dat se de spullen Italiaansk dochs wol winne soene en dan hie harren bste dammer miskien noch in kns yn it Fryske spul tsjin de Fryske 4e boerd spiler, Klaas Wiersma.
Dat pakte oars t: Klaas liet him net ferkasse troch ynternasjonaal master en seisfldich kampioen Italiaansk spul Michele Borghetti.

De ferrassing wie dat Jelle Wiersma earste boerd spiler Ricardo Agosti yn it Italiaanske spul yn de earste ronde fersloech en yn de twadde kamp spile. Drmei wie de winst binnen, want alle partijen Frysk waarden wn en de fierdere Italiaanske spullen waarden ferlern.

De freeds waard der op de selde wize tsjin de Tsjechen spile. En yn de earste omloop wie der fuort in grutte opstekker foar de Friezen. Klaas Wiersma spile kamp yn it Tsjechise spul  tsjin Michailo Bolban. Nei dy earste omloop wie der yn it Fryske kamp al in hoera stimming, want soene fierders de Fryske spullen wn en de Tsjechise ferlern wurde dan soe it dochs yn it foardiel fan de Friezen wze. De twadde omloop gyng ek neffens de ferwachting. Doe de tredde rnte. Dy soe in hiel nferwachte draai oan it gehiel jaan. Deselde Bolban bliek it Fryske spul hiel aardich te behearskjen. En wol sa danich dat er Klaas Wiersma fersloech. De man hie skiednis skreaun troch as btenlanner in Fryske dammer yn it Fryske spul te ferslaan.

Yn dy selde omloop hold Cor Kooistra de kampioen Tsjechysk damjen 1999, Ivo Kristek op kamp en drmei wie de stn wer gelyk. De lste rnte soe dan teinlik de trochslach jaan moatte. It soe, sa wie de ferwachting wol op kamp tdraaie, mar deselde Kooistra helle yn dy lste omloop tsjin deselde man wer kamp en sa wnen de Friezen mei ien punt ferskil.

Spitich wie dat it Ingelske fjouwertal troch omstannichheden earder nei hs moast. Doe koe de striid op snein net troch gean.

Yn 2010 gyngen der wer fiif dammers nei Praach, wrnder de Strikers Cor Kooistra en Jelle Wiersma.