De Stadige Strikers

De Stadige Strikers hālde harren damjūn op moandei yn Doarpshūs Elim te  Skearnegoutum. Under it genot fan in kopke kofje of tee wurdt der dan tsjin elkoar spile. De dammers binne ferdield oer trije klassen en dy spylje in kompetysje.

Der wurde ek wedstriden tsjin oare klups spile. Dat binne sūnder śtsūnderingen altiten hiele gesellige jūnen. As de Strikers op in troudei of jubileum fan ien fan de Strikers śtnoege wurde dan sjonge se steefźst it klupliet. Dat klupliet is wat dūbelsinnich en is ek foaral bedoeld foar de partner fan it trouwende of jubilearjende lid. De melodij is fan “Koffie, koffie lekker bakje koffie” fan Rita Corita. De muzyk hearre jo op de eftergrūn, dus jo kinne fuort begjinne om mei te sjongen. 

De tekst is sa:

 

Strike, strike lekker potsje strike

Fanke dat doch ik sa graach

Strike, strike lekker potsje strike

Pop jou my de folle laach

As ik net lekker mear strike kin

Is it libben my min nei’t sin  

Strike, strike lekker potsje strike

Fanke dat doch ik sa graach.Klik op it miniatuer foar it besjen fan it orizjineel !!!