Skiednis

Skiednis fan de Stadige Strikers                   

Yn it jier 1979 is der yn Skearnegoutum in jeugdklup Frysk damjen oprjochte mei de namme De Stadige Strikers. Dy namme kaam ta stn om de bern der op te wizen dat se foaral stadich spylje moasten. Bern skowe as jo der neat fan sizze as wylden. Fandr dizze pedagogyske namme.

Doet yn 1981 in oantal minsken it wol sitten seach om ek in klup foar grutten op te rjochtsjen is de selde namme as klupnamme keazen. En no bestiet dy namme dus al mear as tritich jier.

It gyng de klup yn dy begjinjierren foar de wyn. De jeugdfdieling hie jierren oanien wol om de tritich dammers hinne. Dat wiene fansels lang net allegearre dammers. Inkele fan dy bern ha noait in spultsje wn, mar der wiene ek oaren. In oantal hie it fuort al yn e smizen en oaren learden it stadichoan better. Yn elts gefal plukte de grutte klup de fruchten fan de lytse, want alle jierren kaam der wol in oantal bern by de grutten.

Dat gyng allegearre goed oant it momint dat der op de damdei skaakles oan bern  jn waard yn Skearnegoutum. De skrandere mantsjes gyngen fanf doe foaral te skaken. En it jout neat mei it skaken lizze der ek hiele oare mooglikheden foar de takomst. Om koart te gean: it skaken bloeide op en it jeugddamjen rekke wat yn de nederklits.

Op dit momint is der allinne noch de grutte klup. It ledetal skommelt de lste jierren sa om en by de tweintich. Dizze leden kamen yn it begjin op tongersdeitejn byinoar, mar nei  in oantal jierren is men ferhuze nei de moandeitejn. Offisjeel begjint de jn om kertier oer snen. It is meastal san kertier foar achten as elk san bytsje de tsjinstanner fn hat.

 

Krantestikjes.

Al jierrenlang wurdt der fan alle damjnen in kranteferslachje makke foar de Snitser Krante. Dat binne Fryske stikjes en de bedoeling drfan is om op in as it kin snedige manier de damsaken buorkundich te meitsjen.

 

Klupkampioenskippen.

Alle jierren dogge de Strikers ek mei oan de klupkampioenskippen Frysk Spul. Yn 1982 begnen se yn de alderleechste klasse en al gau siet it earste achttal yn de kampioensklasse. Dat achttal is in pear kear as twadde einige, mar in kampioenskip siet der noch nea yn al skilde it soms mar in heale boerdpunt. Oant it jier 2009. Doe waarden de Strikers einliks in kear klupkampioen en elts wie t e skroeven! No al wer jierren efterelkoar binne de Strikers mei trije achttallen paraat, hoewol der sa hjir en dr noch wol ris in dammer liend wurde moat.

                                     

Persoanlike kampioenskippen.

Guon Strikers dogge ek mei oan de persoanlike kampioenskippen. Yn dat ferbn belibbe de klup yn 2001 eat bysnders, omdat harren lid Jelle Wiersma dat jier kampioen Frysk Spul waard. In dammer dyt fuortkommen is t de jeugdklup, eigen kweek dus en dan de alderheechste wurde. Dat betsjutte ek foar de klup in boppeslach, wat er yn 2007 en 2008 werhelle.               

 

De skylpodde.   

It skaaimerk fan de Stadige Strikers is de skylpodde. Ien fan de bestjoersleden hat dizze podde tekene en alle stikken sa as tnoegingen, kwitnsjes en sa drage dit logo. It is de stadige podde dyt prachtich by de Strikers past en boppedat hat de podde in sterk en taai skyld en dat jildt ek foar de Strikers, dy binne ek taai mar ek guodlik. Einliks te guodlik en drom slagge it harren oant no ta om noch mar ien kear kampioen te wurden.

 

It stryk ta toernoai.

It klinkt wat frjemd, mar it idee om stryk ta wedstriden te organisearjen komt t de koker fan damklup De Stadige Strikers. Der kamen op de sneonswedstriden hieltiten minder dammers, drom kaam it bestjoer mei de stryk ta wedstriden. Elke spiler krige de partij 40 minuten op de klok. Sadwaande koe men op ien jn trije spullen spylje. En dat foel by in soad dammers tige yn de smaak. Ferneamd yn dit ferbn wie it Boelens Koppesnellers Toernoai. Alve jier lang hat dit bedriuw dit toernoai stipe. Hjirnei waarden wy stipe troch restaurant El Pacho t Snits en fanf 2009 is Wiersma Acountantskantoor t Wommels s sponser. It is in tradysje wurden om dizze stryk ta dammerij flak foar de Kryst te hlden.

 

It bestjoer.

De Stadige Strikers ha in trijekoppich bestjoer. Hjir hawwe de folgjende persoanen in sit yn en sy jouwe jo graach ynljochtings: 

Foarsitter:

Cor Kooistra

 

Trije diken 3,  Nijln

 

Til:0515-569306

 

Email: trijediken@kpnmail.nl

Ponghlder:

Ype Boelens

 

Snwei 5,  Menaam

 

Til:0518-451795

 

Email: twilling@kpnplanet.nl

Skriuwer:

Bauke Bos

 

Heemstrastr. 20,  St. Nyk

 

Tel: 0513-432782

 

Email: baukebos@home.nl