Krantestikje

It wyklikse stikje.                                                

 

 

Bauke Bos ferslacht Marten Walinga yn de FK.

Mei de yntree fan de Frysln Kup binne der al in soad moaie partijen ferspile en nferwachte tslaggen ta stn kommen. Moandeitejn spilen fjouwer Strikers ths foar de Kup. De partij drt de spilers it langste oer dienen, wie dy tusken Bauke Bos en Marten Walinga. Fergelykber mei in bekerwedstriid tusken Spakenburch en Feijenoord. De rapen binne fansels dan goed gear as Spakenburch wint. Sa ek mei de bewuste dampartij tusken in earste klas spiler en in topper t de eareklasse. Bauke Bos kaam as in winner t it striidperk.

Dat de Frysln Kup wat ekstras jout oan it damjen, is sa stadichoan wol ddlik. It bringt wat ekstra libben yn de brouwerij. Sa wie dat moandeitejn ek. Fjouwer moaie partijen mei as dy iene tsjitter. In protte totospilers, nei alle gedachten allegearre, sille de tslach fan dizze partij ferkeard ynfolle ha. Bauke Bos sels ek. Hy hie net rekkene op dit stik bter yn de brij. De partij gie aardich lyk op, mar san bytsje by it begjin fan it echte einspul, makke marten in grouwlige flater. Sels hie er it fuort yn de de gaten, doet er syn houtsje t de lange hoeke skode. De omstanners seagen inoar freegjend oan. Hoe kin er dat no dwaan. Bauke seach it net, hy hie der totaal gjin rekken mei holden dat Walinga sa nei de barebysjes gean koe. Hy die dan ek in oare streek. Ek goed dr net fan, mar ja it hie t wze kinnen. Likegoed gie Bauke nfersteurber troch mei it spul, wylst er hearde dat it oars kinnen hie. Hy liet him net fan de wize bringe en doet er yn de einfaze noch in kear de kns krige om ta te slaan, die er dat op in foar Marten deadlike wize. De lokwinsken stroffelen hast oerinoar hinne yn de bar fan it Swettehs. Wat net ien ferwachte, waard werklikheid.

Der waard fansels ek noch foar de kompetysje damme. Ien opfallend ding wie dat de froulju it op t heden net hlde kinne tsjin de manlju yn de twadde klasse. Hennie koe it net oprde tsjin Sjoerd Huitema en Tineke joech Paul ek te min partij. Willem Schaap spile tsjin twa: Bauke de Boer en Sjoerd Jan Bakker. De earste wn er en yn de twadde wie Bakker teinlik de sterkste. Bauke Dykstra en Ype Boelens ha der net sa lang oer dien om de partij ta de ein te bringen. Ype is in bytsje oer syn hichtepunt hinne sa liket it wol. No al in pear kear fersjocht er him raar. Dat wie moandei ek it gefal.

Utslaggen: Sjoerd Huitema Tineke Teigeler 1 0: Paul Borghaerts Hennie de Haan 1 0; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 1 0; bauke de Boer Willem Schaap 0 1; Bauke Dykstra Ype Boelens 1 0; Frysln Kup:  Sietse de Jong Jelle Wiersma 0 1; Dicky van der Meer Siebe Walinga 0 1; Cor Kooistra Jurjen Frankena 1 0; Bauke Bos Marten Walinga 1 0.


Tineke stiet ien efter en stiet ien foar.

Noch altiten rint Tineke Teigeler yn in rinstek. Har man moat har nei it damjen bringe en wer ophelje. Ja it is wat as jo de heup stikken hn ha. Dan binne jo net sa mar ien twa trije wer de lde. Damje dat kin se noch wol, allinne hellet se lang net altiten t har stn wat der yn sit. Moandei hie se wer san partij. Se rekke in houtsje kwyt en in pear streken letter stie se ien foar.

Ja dat gie wat apart. Tsjinstanner bauke de Boer seach ek wol efkes raar op syn noas, doet er fan ien foar sa mar ien efter rekke.Tineke feroare suver wat mei dat iene houtsje foar. Net dat dy feroaring no sa sear yn har foardiel wie. Nee se skode sa no en dan fan dy frjemde houtsjes. Sadwaande kaam se der op it lst op te stean as in brijwein. De Boer fan de fiif spul noch mar ien ferlern en dat kaam ek noch troch in rare blunder, spilet dit jier sterk. Teminsten, hy is sterk t de startblokken gien. No strafte er Tineke har net al te sterke streken snder ek mar in  greintsje moederaasje f. Sa bedarre Tineke fan de souder wer op de grn en koe se nei puntsje of in heal puntsje fluitsje.

Moandeitejn is besletten dat de earste en twaddeklassers ien partij tsjin inoar spylje moatte. It docht hiel faak bliken dat de yn beide groepen in neven oantal dammers is. Dan dogge de twa oerbliuwers tsjin inoar. No wurdt dat offisjeel. Bauke Bos spile drom om de punten tsjin Sjoerd Jan Bakker. It waard in moaie partij en Sjoerd moast der alles thelje om te winnen. No moat der by sein wurde, dat er tagelyk noch mei Ype Boelens frekkenje moast. Dat slagge ek. Sadwaande stapte de man mei twa punten yn de bse op syn fytske nei Snits. Tegearre ried er mei Sjoerd Huitema op, dyt Hennie de Haan de baas wie. Dat hat fst in fleurich fytstochtsje west.

Utslaggen: Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Hennie de Haan Sjoerd Huitema 0 1; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Bauke Bos Sjoerd Jan Bakker 0 1; Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Cor Kooistra Willem Schaap 0 1.


Problemen binne om oplost te wurden

De skriuwer wie noch net binnen en fuortendaliks wie der al in probleem. De ljochten koene wol wat fler en nimmen wist hoet dat moast. Normaal hat de foarsitter de kaai fan it doarpshs en as de dammers de seal yn komme is alles al ree. Mar ek in foarsitter is wolris ferhindere, mar lokkich is de skriuwer ek ynwijd yn de geheimen fan it Swettehs en wie der gau mear ljocht. Der wiene mar acht dammers en yn beide groepen wie der in neven oantal. Sadwaande woe Jelle Wiersma wol simultaan damje tsjin Sjoerd Jan Bakker en Willem Schaap. Willem naam Tineke Tegeler der noch by en sadwaande hie elts in tsjinstanner. Bauke de Boer spile tsjin Hennie de Haan en sloech, doet it spul noch net lang oan e gong wie, twa houtsjes t de koarte hoeke, wrtroch it dr wat keal waard. Niks te rden, sie de man, mar al gau kamen der noch minder hout yn dy hoeke en wn er de partij. U bent vroeg thuis, sei Paul Borghaerts, dyt tsjin Bauke Bos siet te damjen, tsjin him. Bos syn tillefoan pipe oan ien tried wei, mar hy negearde al dy berjochtsjes. Borghaerts miende dat er in sekondant hie, dyt adfys joech oer de bste setten. Efterf hie dit miskien better west foar syn tsjinstanner, want dy ferlear de partij. Mar ja, as men troch sokke fratsen in partij winne moat is der ek neat mear oan. Jelle Wiersma hood syn tsjinstanners langer dwaande en ek Tineke Teigeler hie lang wurk tsjin Willem Schaap. Dochs ferlear se de partij en ek Sjoerd Jan Bakker moast belies jaan. En sa koe Wiersma alle pylken rjochtsje op Schaap en dy beide mannen meitsje der altyd wat moais fan en Schaap pakt ek wolris in puntje fna syn ld buorman. De tiid waard goed brkt en yn de lste minuten fan Schaap syn tiid helle hy der noch in moai slachje t en waard it kamp.

Utslaggen: Jelle Wiersma Willem Schaap 1/2 1/2, Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma 0-1, Bauke de Boer Hennie de Haan 1-0, Paul Borghaerts - Bauke Bos 1-0, Tineke Teigeler Willem Schaap 0-1


Twa froulju binne dy Bauke Bos net te mnsk?

It kaam yn de twadde klasse net moai t. As se allegearre tsjin ien damje soenen, dan soe der ien oerbliuwe. Bauke Bos bea oan om tagelyk tsjin de beide froulju te damjen. Dy froulju binne hjir ferline wike noch delsetten as de twa krukken. Tineke Teigeler rn yn in rinstek en hennie de Haan krukke op twa steunen. Bauke sil fst tocht ha, dat er it wol oprde soe tsjin de froulju, dyt dochs al wat t har gewoane dwaan binne. Mar dochs: Soene dizze beide froulju Bauke net te mnsk wze?

De kampioen fan de twadde klasse woe mooglik ek net nder dwaan foar jelle Wiersma, dyt ek wol tsjin twa dammet. Hoe dan ek, de dammers sette harsels te plak en it spul gie los. Bauke siet foar syn dwaan yn it spul. Heardest him minder praten as de wyks drfoar. Dat wie mar goed ek, want ferline wike siigde dy praterij him noch raar ta de boksen yn. No sloech hy daliks foar master op. Tineke moast er as earste oan gelove. Wylst er har geweken naam, rekke er tsjin Hennie wol in houtsje achterop. Not Tineke ffallen wie, koe er him hielendal op Hennie rjochtsje. Dat die er fakkundich. Hy liet wol efkes sjen dat hy de kampioen is. Hoe it krekt om en ta gie, wit de skriuwer net, mar hy wit wol dat sa mar ynienen Hennie gjin poat mear hie om op te stean. Bauke wn! Hy wie de twa froulju te mnsk.

Fjirtjin dagen lang hat er mei syn dambuordsje oan de Middellnske See yn Spanje sitten te trainen, om de kompetysje mei faasje en sukses tein te setten. Wy ha it hjir oer Sjoerd Jan Bakker, al like lang lid as de klup ld is. Tsjinoer him kaam Dicky van der Meer te sitten. Dy lste doart wol te striken. Meastal binne syn partijen ryk oan loopkes en flypflappen. Moandeitejn wie dat net oars. In partij om fan te smullen. Meastal rdt Sjoerd Jan Bakker him dr altiten hiel sterk t. No net. De stiene noch in njoggental houtsjes fan elk op it boerd, mar Bakker koe gjin kant mear t. Hiel ngewoan yn it fryske Spul. Noch in skoftke hat er der op omstind en doe joech er de hn.

Utslaggen: Sjoerd Huitema Bauke de Boer 0 1; Bauke Bos Hennie de Haan 1 0; Tineke Teigeler Bauke Bos 0 1: Dicky van der Meer Sjoerd Jan Bakker 1 0; Jelle Wiersma Ype Boelens 1 0; Cor Kooistra Bauke Dykstra - .


Nijeling Sjoerd Huitema is in rappe learling.

Ferline wike wie Sjoerd Huitema foar de earste kear oanwzich by de Stadige Strikers. Doe hold de damklup de jierfergadering: de notulen en it jierferslach waarden troch de skriuwer Bauke Bos foarlzen, en de stn fan de sinteraasje lei ponghlder Ype Boelens t. Beide hearen hienen de saakjes goed foarinoar. Nei noch wat oare punten en nijtsjes stelde werkeazen foarsitter Cor Kooistra foar om ek noch mar efkes in pear potsjes te striken. Sjoerd Huitema gie doe ek syn earste potsjes skowen as Stadige Striker.

Hy spile frne moandei tsjin Paul Borghaerts. De man dyt hiel ths is yn it hout. Ek de damhoutsjes kin hy hiel kundich fersette. Syn tsjinstanner dyt him no weaget oan it Fryske spul is in poerbste Hollnske dammer. Hy spilet by trije klups en docht ek mei oan de lanlike kompetysje. Dus de man wit wat damjen is. Hy en Paul makken der in alderaardichste partij fan. Der wie eins oant it middenspul ta net folle fan te sizzen wat no better stn. Doe kaam Huitema mei in slach omheech en lei sa de lange hoeke fan Borghaerts lam. It soe teinlik de winnende set wurde. En wat sei Sjoerd nei dat it t wie: Dy slach omheech ha ik ferline wike fan Cor leard! No dan kin men wol sizze dat de nijeling in rappe learling is.

Jelle Wiersma spile tsjin twa tagelyk. Dat koste him net folle muoite, want binnen de koartste kearen hie hy beide ld-Hartwerters te pakken. Earst sneuvele Bauke Dykstra en in skoftke letter stuts Cor Kooistra sels de kop yn de strp. Wy ha heard dat er letter op e jn noch wol in gelokje hie. Hy fn in krekt oanriden jerke. Dy gie mei yn de fytstas. De oare deis nderweis nei Snits skeat it him te binnen dat de deade ein noch mei reizge. Ths hat er him tamakke. En hy moat ferskuorrende lekker west ha.

Bauke de Boer de twadde foarich jier yn de twadde klasse moast it opnimme tsjin de nmer ien Bauke Bos. De Boer dyt jo noch presys fertelle kin wat de titels fan it Frnske, Ingelske en Dtske boek wienen dyt hy tachtich jier lyn lze moast foar syn MULO-eksamen. Dan ha jo fansels in nthld om jo tsjin te sizzen. It damjen fan de nestor like ek wer goed te gean oant it momint dat er him even grouwlich ferseach en sa Bos de winst kado joech.

Utslaggen: Bauke de Boer Bauke Bos 0 1; Ype Boelens Willem Schaap 0 1; Sjoerd Huitema Paul Borghaerts 1 0; Jelle Wiersma- Bauke Dykstra 1 0; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1.

 

Stikjes fan 2016-2017

 

Willem Schaap kampioen fan de Strikers.

Oan de ein fan de spannende kompetysje waard ddlik dat Willem Schaap dit jier him de kampioen fan de Stadige Strikers neame mei. Hy waard mei in heale punt mear as good old Sjoerd Jan Bakker de nije titeldrager. Yn de twadde klasse mocht Bauke Bos him de kampioen neame. Hy prolongearre drmei syn titel. Hy koe syn grutste bedriger, de senior fan e klup, Bauke de Boer trije en in heale punt foar bliuwe. Dan binne jo echt kampioen.

De tredde plakken yn beide klassen waarden troch bysndere dammers ynnommen. Dat wie yn de heechste groep jelle Wiersma. Jelle Wiersma wint dochs altiten sil men jin ffreegje. Ja dat is ek sa. Dat hie dit jier him ek wer slagge, mar dan hie er gewoan wat mear partijen damme moatten. Dit jier kaam er der lang net altiten oan ta, troch it wurk, stdzje, de twakamp om it Frysk kampioenskip en de Frysln Kup. Allegearre ferplichtingen dyt foar de kompetysje geane en dan wurde jo gjin earste.

It tredde plak yn de twadde groep is in hiel oar ferhaal. Op 14 jannewaris mei de klupkampioenskippen te Easterein kaam Paul Borghaert oan de praat mei it bestjoer fan de Strikers. Hy joech doe te kennen dat er de kompetysje eins wol mei damje woe. En zo is het gekomen. Op ien jn nei hat er fan dat momint f alle moandeitejnen yn Skearnegoutum sitten te damjen. Acht kompetysjejnen yn totaal en noch in thswedstriid tsjin Hartwert. Op alle acht jnen spile er ien spul. Tige konsintrearre en mei leafde foar it spul. Hy ferlear de earste tsjin de lettere kampioen en spile in kear kamp tsjin de nestor. Hy wn er seis. By de ein fan de kompetysje hie er like folle punten as Hennie de Haan, mar dy pakte itselde oantal punten t 19 partijen. Dus Paul wie mei rjocht en reden tredde. It wie syn earste dampriis dyt er ea wn. Mei in jchhei-sprong naam er de priis yn ntfangst. Prachtich.

Fierders wie it in tige gesellige einjn. Alle fjirtjin dammers wiene paraat en elk gie mei ien of mear prizen t de lotterij nei hs. De drge woarstekompetysje wn Sjoerd Jan Bakker yn de earste groep en Rients Wynia yn de twadde,

Utslach kompetysje; Groep 1: 1 Wiilem Schaap 12 16; 2 Sjoerd Jan Bakker 11 -16; 3 Jelle Wiersma 8 - 11; 4 Cor Kooistra 7 -16; 5 Ype Boelens 5 16; 6 Dicky van der Meer 4 14; 7 Bauke Dykstra 2 -11. Groep 2: 1 Bauke Bos 15 -19; 2 Bauke de Boer 12 19; 3 Paul Borghaerts 6 - 8; 4 Hennie de Haan 6 - 19; 5 Rients Wynia 5 - 17; 6 Tineke Teigeler 5 17; 6 Tsjerk Wiersma 1 6; 7 Marjolijn Bakker 0 3.


It rint nei de ein mei de kompetysje.

Ferline wike wiene der 14 leden paraat. Hartstikkende gesellich. Moandeitejn wie it ek gesellich, mar it sechje hoe meer zielen hoe meer vreugd hat dizze wike wol wer sjen litten dat dat noch altiten wier is. Op ien nei de lste jn en dan sit it damjen der wer op en kinne de houtsjes wer efter slot en skoattel. Moandeitejn waard der fansels noch wol spile en hoe, mar it is te merken dat it nei de ein fan de kompetysje rint.

Tusken Bauke de Boer en Paul Borghaerts wie yn harren earste moeting net tmakke wat no de sterkste wie. Doe wie it resultaat remize. Moandeitejn krigen de mannen wer de kns om sjen te litten wat de bste papieren hie. It soe in moai spul wurde, wryn Paul der al gau wat better op kaam te stean. De Boer is fansels yn it damslt bebiten en joech him net sa mar ien twa trije oer. Se krigen beide in daam en Paul hie der noch in prachtich moai houtsje by. Dat houtsje stie sadanich dat De Boer koe mei syn daam gjin kant mear t. Altiten moast er dat houtsje slaan en fleach dan Paul syn habbige daam lyk yn de bek.

Wynia koe it net hlde tsjin Hennie de Haan. Ik bin finaal t damme! sa liet Wynia witte. Moarn noch mar even nei Blauhs...... Dr kin er dan Hennie mooglik ek wer treffe. Sa giet it mei dat damjen. Bauke Dykstra koe noch al in daam helje tsjin Sjoerd jan Bakker, mar wie dy ek fuort yn de folgjende set wer kwyt. Drmei wie it potsje ek t. Ype Boelens stie op winst tsjin Cor Kooistra. De lste sjocht der neffens himsels neat mear fan. Dat die yn it einspul ek wol wer bliken mei as toppunt it fuort jaan fan trije houtsjes. Dan is it wol ddlik dat hy der neat mear fan sjocht. Ype koe der net sa sear mei sitte. Hy soe net al te hurd ride nei syn hs yn Menaam om mar hiel lang fan de oerwinning te genietsjen.

Utslaggen: Rients Wynia hennie de Haan 0 1; Paul Borghaerts Bauke de Boer 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens 0 1; Sjoerd Jan Bakker Bauke Dykstra 1 0.


Jelle Wiersma kampioen fan Frysln.

Stadige Striker Jelle Wiersma is nei in twakamp mei Taeke Kooistra fan Hartwert moandeitejn hjir yn it Swettehs te Skearnegoutum kampioen fan Frysln wurden. De wyks drfoar hie er al san bytsje de basis lein foar dit resultaat: hy wn doe de earste partij tsjin de man dyt de titel ferdigene. Dat spektakel fn plak yn Hartwert. Hy hie dus yn de twadde partij gench oan kamp en boppedat soe in ferlies betsjutte dat se noch in kear moasten. No dat hoecht dus net. Om san alve oere hinne liet er Taeke yn in moai loopke rinne en drmei wie de titel binnen.

De Stadige Strikers binne fansels wakker grutsk op dizze prestaasje fan harren sterkste klupgenoat. Alle fjirtjin dammers wiene dan ek oanwzich om sels te damjen en te sjen hoet Jelle it der f bringe soe. No goed dus. De blommen, it gouden tientsje t it jier 1932, de wikselpriis en in beker waard him troch de foarsitter fan it bn oerhandige.

Bauke Bos hie it aardich foarelkoar dizze jn. Hy siet te damjen tsjin twa jonge froulju: Tineke Teigeler en Marjolijn Bakker. Der waard moai spile en Bauke krige aardich partij. Yn it bysnder fan Tineke. Dy klapte der aardich op. Marjolijn fertelde wat in oar ferhaal. Dat komt ek omdat se net sa faak west hat dit jier. Sy koe it dan ek net hlde tsjin Bauke. Doe koe de Sint Nykster him hielendal op it spul tsjin Tineke konsintrearje. Dat wie wol nedich. It soe ek fertuten dwaan, want sa mar ynienen koe er nei de daamline ta skowe. Dat sil fst de bedoeling net west hawwe fan frou Teigeler. Lykwols kaam de lste noch ferrassend werom en sleepte der remize t.

Bauke Dykstra like Ype Boelens op te fretten. Hy stie der tige sterk op. It koe hast net mear stikken gean. Ype like raar yn it nau te sitten. Hy die lykwols wol wat in  spekulative streek. Hy hope op in bepaalde set fan Dykstra. In wol foar de hn lizzende streek. Bauke die dat ek, mar Ype liet doe sjen dat it net sa foar de hn lizzend wie. Hy koe nammentlik mei in pear moaie slachjes op daam komme en hie doe de partij yn de bse.

Utslaggen: Hennie de Haan Bauke de Boer 0 1; Rients Wynia Paul Borghaerts 0 1; Tineke Teigeler Bauke Bos -- ; Marjolijn Bakker Bauke Bos 0 1; Ype Boelens Bauke Dykstra 1 0; Dicky van der Meer Cor Kooistra 0 1; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 1 0; Jelle Wiersma Taeke Kooistra 1 0.


Gau efkes strike en dan op in draaf nei Hartwert.

Trije dammers t heechste klasse lieten frne moandei ferstek gean. Ien fan harren wie sa ferklden, dat er it wite net fan it swarte hout nderskiede koe. De twadde hie in hiele wichtige gearkomste op syn wurk en de tredde siet yn Hartwert. Dy moast de earste partij yn de twakamp om it Frysk Kampioenskip tsjin Taeke Kooistra damje. Dat Jelle Wiersma dr damje moast, hold oare dammers ek wol wat dwaande en dy sprutsen t dat se nei harren spul supporterje woene yn it Terphs te Hartwert. Nei de lste streken giene in oantal op in draaf nei Hartwert. Guon yn de auto en ien op de fyts.

Paul Borghaerts strykt mei in protte nocht by de Strikers en hy fynt dat er der ek in soad leart. Ja mei oare wurden: it docht fertuten. Sa pakte er ferline wike in betfte dammer fan damklup De Rge Wolf t Lollum yn. Paul is ein ek san rge wolf, mar woe graach yn Skearnegoutum mei dwaan oan de kompetysje. En soks kin fansels. Moandeitejn joech Hennie de Haan him wat te min partij. It is mei dy froulju sa, as jo yn jo stikje harren in fear yn de broek stekke, dan bringe se der in wike letter neat fan op e hispel. Sa gie Tineke Teigeler ek roemleas nei fan gychem tsjin Rients Wynia. Wat dat oanbelanget hiene Borghaerts en Wynia in maklik jntsje.

Bauke Bos rn it op tsjin de nestor Bauke de Boer. It hoe en wat is de skriuwer ntgien, mar binnen net al te folle tiid stiene de mannen al as taskger te sjen nei de oare tafel. Oan dy tafel waarden ek net heechsteande partijen tspile. Willem Schaap sette in teoryfaltsje iepen foar Dicky van der Meer. In teory dyt al beskreaun is yn it damboekje fan W. Ennema, tjn foar de twadde wrldoarloch. Dus in lde teory, dyt noch wol ris op  de buorden komt. Yn dy teory is it foar swart hiel ferliedlik om in houtsje op slach te setten. Dicky beseach it stantsje, tocht: Der sil wol wat achter sitte! Dochs die hy de streek en stiek drmei de kop yn in strp dyt Willem ngenedich oanluts en Dicky bingelje liet.

Cor Kooistra bingele net sa mar. Hy siet yn in prachtich spul tsjin Sjoerd Jan Bakker. Oan de ein fan it middenspul koe er lyk om lyk fruilje, mar hy miende dat er in bettere fariant yn petto hie. Dat bliek letter in fata morgana te wzen. It like sa moai, mar hy hie net sjoen dat er nei in nder streek gjin frije set mear hie. Sjoerd Jan Bakker koe der net mei sitte. Hy hie de punt binnen en gnyske mar wat. It wie noch mar healwei tsienen en mannen gyngen rjochting Hartwert en dr seagen se om healwei tolven Jelle fan Taeke winnen. Nije wike de twadde partij yn Skearnegoutum.

Utslaggen: Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Willem Schaap Dicky van der Meer 1 0; Hennie de Haan Paul Borghaerts 0 1; Bauke Bos Bauke de Boer 0 1; Rients Wynia Tineke Teigeler 1 0


Strikers en Hartwert yn lykwicht.

Fansels moat der by sein wurde, dat de bank fan Hartwert ek sterk wie, mar likegoed beskgen de Strikers de 6 6 as in moai resultaat. Nei de fernedering dyt de spilers tsjin Nocht & Kriich oprn hiene in wykmannich lyn, fielde dit suver as in oerwinning op harren sels.

De gasten kamen manmachtich it Swettehs yn rgeljen. Mar leafst achttjin spilers. De Strikers koene dr mar twa tredde part tsjinoer sette:tolve. Tsien manlju en twa froulju. It waard suver let foart der t ein set waard. Earst moast der noch wiidweidich it Frysln Open oer eide wurde. De wrldkampioen Frysk siet ek yn de seal: Taeke Kooistra. Oare sterke spilers op dat Open yn Frjentsjer krigen fansels ek efkes oandacht. As dan alle plichtplegingen dien binne, kinne de houtsjes ferskood wurde.

Der ferskynden machtich moaie stannen op de buorden. Yn in tige sportive en gesellige sfear waard der djip neitocht. Us nestor kin ek djip neitinke, mar docht dr oer it algemien net botte lang oer. Ek dizze jn wie hy, Bauke de Boer, as earste t. Hy wn tsjin Herman Scheltinga. Mei it beheljen fan dy earste punt, wisten de Strikers al dat se yn elts gefal  in hndert persint bettere skoare behelje soene as tsjin Aldegea. Doe bleau de teller stean op in healtsje.

No gyng it san bytsje om en om mei de punten. Op in bepaald stuit wie it 2 2. Uteinlik stie it wylst der noch ien spul siet 5 6. Soe de Striker dat punt pakke, dan wie it in lyk spul. It waard in punt al moat der by sein wurde dat de klok in beslissende rol spile. Dat heart no ien kear ek by it spultsje. Seis om seis. De Strikers koene de moedfearren wer wat pronkje litte.

Utslaggen: Sjoerd Jan Bakker Taeke Kooistra 1 0; Jelle Wiersma Tsjerk Wijbenga 1 0; Willem Schaap Fedde Wiersma -- ; Bauke Dykstra Jan Bouma 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Teake Kooistra -- ; Dicky van der Meer Germ Bruinsma 1 0;Ype Boelens Klaas Abma 0 1; Bauke de Boer Herman Terwisscha van Scheltinga 1 0; Paul Borghaerts Piet Sikma 1 0; Hennie de Haan Lieuwe Eringa 0 1; Rients Wynia Douwe Namminga 0 1; Tineke Teigeler Siebe Elsinga 0 1. Einstn: 6 6.


De froulju begjinne fan har f te biten.

De froulju begjinne fan har f te biten? Ja, mar wol yn positive sin. Net dat se no as in soarte fan bitches it libben fan de manlju soer besykje te meitsjen. Nee dat net, mar se krije der wol hieltiten mear aardichheid der oan om dyn damjende mannen sear te dwaan op it boerd mei de hndert fjouwerkantsjes. Beide froulju pakten moandeitejn de hearen dammers yn. Se begjinne fan har f te biten.

Bauke Bos ferliest dizze kompetysje net sa faak. Noch mar in pear kear moast er it bittere fan in nederlaach priuwe. Dy fize smaak krige er moandeitejn op e nij yn de mle, doet Tineke Teigeler efkes dien wurk mei him makke hie. Ja dy Tineke spile in potsje yn de warming-up ek al izersterk. Ja dizze ntwikkeling jout hoop foar de takomst.

Rients Wynia moast wer tsjin Hennie de Haan. In wike lyn wie dat ek al it gefal en doe joech Winia it spul fuort, troch syn daam del te setten op in plak dat foar him de ein fan it spul betsjutte. No koe er him revansearje. Hennie woe lykwols net mei helpe. Wol in bytsje trouwens, mar dat seach Wynia oer de kop. Al mei al luts Hennie wer oan it langste ein.

Elk wie fansels bliid dat s nestor wer yn it fermidden wie. Trije kear moast er ferstek gean litte: de gryp hie him te pakken. No wie er wer fan de partij. Hy moast it opnimme tsjin Paul Borghaerts. Dy lste kin fansels ek in behoarlik poepke damje. Dat ha de Strikers oant no ta wol nderfn. De beide mannen, de nestor en de nijkeap, makken der in moaie partij fan. Beide makken se gjin flaters en sa sa einige de partij yn kamp. Beide mannen hiene dr wol frede mei.

Utslaggen: Bauke de Boer Paul Borghaerts -- ; Hennie de Haan Rients Wynia 1 0; Tineke Teigeler bauke Bos 1 0; Cor Kooistra Dicky van der Meer 1 0; Ype Boelens Sjoerd Jan Bakker 0 1.


Der waard fansels noch wakker neipraat oer de persoanlike kampioenskippen. Jelle Wiersma, dyt noch kns hat op it kampioenskip en Willem Schaap en Dicky van der Meer,, dyt earste en twadde waarden yn de tredde acht en ek Sjoerd Jan Bakker en Ype Boelens hiene knappe risseltaten helle yn harren groep. Ek liet Willem Schaap in skitterende stn sjen, dyt er spile hie op de dam app en sa is wer ris te sjen wat foar moaie mooglikheden der yn it Fryske spul sitte. Mar fansels waard der ek damd. Nijkeap Paul Borghaerts moast wer tsjin Bauke Bos en woe fansels revanche nimme op de partij fan in pear wike lyn. Bos makke it himsels dreech en moast nei in skoft striken Borghaerts de hn jaan. Rients Wijnia syn tsjinstanner hie in daam yn de koarte hoeke en hy tocht ek ien te heljen. Lykwols hie hy him fersjoen. Hy pakte Hennie har daam, mar yn de selde slach krige se in daam yn de lange hoeke. Fuort drnei helle reage se sawat al Wijnia syn hout fan it boerd f, al moast se al efkes sjen oft se de slach wol goed die en dat alle houtsjes, dyt se slaan koe der ek f giene. De omstyanners seagen dat se it goed besjoen hie. Yn it Fryske damjen kin men alle kanten t slaan en hjir wie dit in foarbyld fan. Dicky van der Meer doarde it oan om twa spullen fiif tsjin fiif, ek wol Frysk neamd, te dwaan, en wol tsjin Ype Boelens en Sjoerd Jan Bakker. Dat men rekken mei dizze man hlde moat die no ek wer bliken. Tsjin Ype wn er en tsjin Sjoerd Jan Bakker helle er kamp. Willem Schaap en Bauke Dijkstra hoden it ek lang fol yn in moai spul. Dijkstra seach de bui hingjen en koe net oanfalle, mar allinne ferdigenje, sat er sels sei. Nen ferrin fan tiid moast er weijaan om noch in knske te hawwen. Dochs wie it tige dreech en teinlik ferlear hy op tiid. Twa mannen , dyt wy amper hearden wiene Jelle Wiersma en Pieter Hoogterp, dyt damden foar de Frysln Cup. Jelle rn, sa as wol faker, sa no en dan de oare spullen ris bylns. Lang wiene se wiis mei it hout en op it lst waard der dochs wat fruile. Pieter hat de tiid meastal goed nedich en rekke ien achter. De tiid waard him needlottich en sa ferlear hy de partij.

 

H. de Haan R. Wijnia 1-0

B. Bos P. Borghaerts 0-1

W. Schaap B. Dijkstra 1-0

D. v/d Meer Y Boelens 1-0 (5 tsjin 5)

D. v/d Meer S. J. Bakker 1/2-1/2 (5 tsjin 5)

J. Wiersma P. Hoogterp 1-0 (Frysln Cup)


In ferskuorrend saai begjin, mar in prachtich slot.

Foar de twadde wike op rige ntbruts s nestor. Dat foel op. De man is der altiten. Net hielendal by it spul sa hearden de Strikers fan syn sjauffeuze. Wy hoopje dat er der nije wike wer by is. Wat der wol wie, wie Marjolijn Bakker. Dat die de dammers goed. Dik yn de lytse bern, in toanielspyljende man en dan sjit it damjen der fan mem by yn. Fierders ntbrutsen der trije eareklassers. Dy wiene mooglik drok dwaande mei de tariedingen foar kommende sneon. Dan binne de finalen fan de persoanlike kampioenskippen. Ien partij yn de heechste klasse begn sa saai as wat, mar einige yn in prachtich slot.

Hjir is net folle oan! sa hearden de omsitters Willem Schaap en Cor Kooistra protteljen. In spul stiif tsjin de beide kanten oan. Elke spiler likefolle houtsjes oan elke kant. Dat gie sa troch oan foarby it middenspul. Doe ruile Kooistra in hout f nei it midden. En de bear wie los! It waard tinken en tellen fan setten. Boppedat koene der noch prachtige lopen yn komme as ien fan beiden in flaterke meitsje soe. Dy foutsjes bleaune t en it waard prachtich tspile. Elk hold in daam en in houtsje oer. Willem syn houtsje drige troch te brekken nei daam, mar dat slagge net, want it hout bedarre yn de fkestelling en sa wiene beide mannen tefreden mei in heal puntsje elk.

It like der in soad op, dat Hennie de Haan winne soe fan Bauke Bos. De stikjesskriuwer hie it spul healwei ris oereage en tocht doe: No Bauke hjir krigesto klauwen oan! In healoerke letter stie it der hiel oars foar. Bauke stie aardich op winst en doet Hennie ek noch aardich mei holp, se struts in daam, dyt se net strike mochten hie, wie Bauke op en nij spekkeaper. Ferline wike hie er frouwe Fortune ek al op skurte sitten yn de partij tsjin Paul en no holp frouwe Fortune him wer yn de persoan fan frouwe Hennie.

Frouwen! Paul sil wol tocht ha, doet Tineke Teigeler in houtsje foar kaam: Blinder dit giet ferkeard. Hy moast him dan ek even omraak opskerpje. Syn foardiel is, dat er in hiel soad ferstn fan hout hat en ek fan damhout. Tineke waard mooglik in bytsje dryst en hat miskien tocht dit baaske pak ik wol even yn. Wy witte no wol dat Borghaerts him net sa mar yn pakke lit. Tineke rekke it foardiel kwyt en luts by eintsjebeslt oan it koartste ein.

Sjoerd Jan Bakker fandele der wer in hele punt by. Hy fersloech yn in fiif om fiif partij Ype Boelens. Dyt nei in pear topwiken syn foarm wat kwyt rekket. Dat sil wol te krijen ha de persoanlike kampioenskippen. Twa potsjes spile Marjolijn. Ien grutten en in fiif tsjin fiif. Beide tsjin Rients Wynia. It wie te sjen dat se al wer in hiele hoart gjin houtsje oan rekke hie. Beide spullen ferlear se.

Utslaggen:Hennie de Haan Bauke Bos 0 1; Paul Borghaerts Tineke Teigeler 1 0; Rients Wynia Marjolijn Bakker 1 0; Cor Kooistra Willem Schaap -- ; frysk: Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Marjolijn Bakker Rients Wynia 0 1.


It kampke foar it gripen en dochs noch weijn.

Der waard moandeitejn no net bepaald folop damme. Yn it foarste plak kaam dat omt der trije dammers in frije jn opnamen. Dat diene se yn ferbn mei de persoanlike kampioenskippen de jn drnei. Fjouwer pk-ers wiene wol paraat. Twa drfan, Jelle en Willem spilen in potsje Frysk (5 tsjin 5) foar de kompetysje. Yn de twadde klasse strutsen Bauke Bos en Paul Borghaerts harren earste partij fan de kompetysje. Yn dy partij wie it kampke te gripen.

De partij tusken Bauke en Paul gie moai lyk op. Geandewei like Paul der wat better op te stean. It like net allinne sa, it wie ek sa. De omsteanders ferwachten dan ek dat Bauke oan it koartste ein lke soe. Der siet lykwols noch wol muzyk yn foar de Sint Nykster. Dan moast syn tsjinstanner wol wat meihelpe. Dy Paul is fansels in goeie fint, dat seagen de oaren fuort al doet er in pear wike lyn him by de Stadgie Strikers oanmelde. Hy wie op it boerd lykwols  wat te goed. Wr Bauke op longere, op loerde, barde ek. Paul skode efter en sette drmei twa houtsjes op slach. Bauke koe doe mei syn oare hout plakke. It gefolch wie dat beide in daam krigen, wrby Paul ek noch oer in houtsje beskikte. De stn wie sadanich dat it altiten remize wurde soe. Dat barde net. It sil in black-out west ha, mar Paul sette syn daam samar foar de grypgrage wolf fan syn tsjinstanner. Dan komme jo sneu fan jo heale puntsje f.

Tineke Teigeler krige mar leafst twa dammen. Hennie de Haan hie der ien. Dus dat betsjutte dat de partij yn sn setten beslikke wze moast. Der moat by sein wurde dat Tineke har beide dammen ngaadlik stnen. De fangstelling moatte jo yn de lange of de koarte hoeke opbouwe. Hennie besette de lange line en makke it Tineke dreech om wat op te bouwen. It slagge har dan ek net en dielden se it punt.

Willem Schaap ferlear fan Jelle Wiersma it potsje Frysk. Mei dat resultaat sil Jelle de kopposysje yn de kompetysje wol wer fan Willem oernommen ha. Sjoerd Jan Bakker en Rients Wynia spilen tsjin Cor Kooistra. Beide partijen foar de aardichheid. It bleau net by twa spultsjes. Der waard lustich op los strutsen, mar de Strikers ha noch nea sa gau t west. Se hoegden diskear it ljocht net t te dwaan.

Utslaggen: Paul Borghaerts Bauke Bos 0 1;  Frysk:Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1; Hennie de Haan Tineke Teigeler -- .


Nocht & Kriich hat de Strikers fernedere.

It falt net ta om wat oan it papier ta te fertrouwen diskear. De freonskiplike twedstriid tsjin Nocht & Kriich is yn in yslike tslach einige. De Strikers ha noch nea yn harren 36jierrich bestean san pak op e bealch hn. Ut njoggen spul behellen se ien suterich kampke. Drmei wie gelokkich de ear noch rden, mar it nimt net wei dat Nocht & Kriich mei dat resultaat de Strikers tige pynlik fernedere ha.

Yn de fuotballerij seit men nei in ferlies faak: De foarm fan e dei wie der net. Dr moatte de Strikers it ek mar opgoaie. De foarm wie der net! Dat tsjin in promovendus, it moat net mler wurde. Mooglik ha de Strikers it putsje ek wat te maklik opfetten. Allinne Rients Wynia koe it iennige heale puntsje foar de klup fertsjinje. Dr binne syn klupgenoaten him fansels tige tankber foar.

Oer de ambinse dr yn it Joo wie gjin ferkeard wurd op te skriuwen. De Strikers waarden mei iepen earmen troch de foarsitter ntfongen  Dr wie neat mis mei, mar mei it spul fan de Strikers wol. Dat kin men fan tinken wol ha. It oar jier sille wy yn Easterein t in oar fetsje taapje moatte, dat is wol ddlik.

Utslach: Nocht & Kriich De Stadige Strikers. Folkert Groenveld Cor Kooistra 1 0; Henk Haanstra Sjoerd Jan Bakker 1 0; Siebe Walinga Willem Schaap 1 0; Sjoerd Couperus Bauke Dykstra 1 0; Willem Hoekstra Dicky van der Meer 1 0; Rein Jan Walinga Ype Boelens 1 0; Folkert Attema Bauke Bos 1 0; Gosse de Vries Bauke de Boer 1 0; Beke Haanstra Rients Wynia -- .


Wynia fergriemt syn eigen spul.

Hy stn der tige moai op, mar op de ien of oare wize die er in pear streken dyt him yn de nederklits bedarje lieten. Rients Wynia sa no en dan hiel sterk en dan wer tige kwetsber. Ien fan dy kwetsbere jnen hie er moandei. Hy fergriemde syn spul.

Hy moast it opnimme tsjin Hennie de Haan. Dan witte jo yn it foar wol dat it spannende partij wurde sil. Wynia begn sterk en der wie ek hielendal neat oan de hn dat op ferlies wize soe. Dochs krige er yn syn koarte hoeke in wat wibelich stantsje. Der soe neat gjin slims t fuort komme kinne, sa lang hy der mar fbliuwe soe. Soe er al in houtsje yn dy hoeke ferstrike dan wie er ferklden. Hennie hie in oanfallende faltsje klear stean. Wynia hn gie rjochting de houtsjes en dy bleau dr in hiel tiid boppe sweven. It omsittend laach mar yn harsels sizze: Man bliuw fan dat hout f! Dy tinzen koe Wynia fansels net lze en hy ferskode in hout. Hennie sloech fuortendaliks ta en koe opskowe nei de daamline. Har tsjinstanner krige ek in daam. Koe der net safolle mei, foaral net doet er himsels mei dy daam op slot sette. Nei noch in pear streken en de partij wie t. Hennie koe wer in punt byskriuwe.

It wie foar Dicky van der Meer mar in heale punt, mar hy hat der fst wakker wiis mei west. In heale punt is net folle sil men tinke, mar dat leit oars. Dizze heale punt pakte er fan Sjoerd Jan Bakker en dy stekt op dit stuit yn bloedfoarm. Dan kinne jo gerst bliid wze mei in healtsje.

Utslaggen: Tineke Teigeler Bauke Bos 0 1; Dicky van der Meer Sjoerd Jan Bakker -- ; Rients Wynia Hennie de Haan 0 1; Cor Kooistra Bauke Dykstra -- ; Frysk: Willem Schaap Ype Boelens 1 0.


In tige fleurige jn by de Stradige Strikers

Men soe mooglik ferwachtsje dat de Strikers frne moandeitejn as deade fgeltsjes byinoar sitte  soene en by de kofje in pear bitterkoekjes opkgje soenen. Dat allegearre fanwegen it feit dat se har titel kwyt rekken de sneons drfoar. Neat is minder wier. Der hong in tige fleurige sfear. Mooglik hie dat te meitsjen mei s gast Paul, dyt hiel graach de kompetysje meispylje woe en fuort al in grouwe punt pakte.

Miskien kaam it ek wol omdat Ype Boelens en Dicky van der Meer har opjn hiene foar de tredde acht. Moai foar de klup, mar yn it bysnder moai foar it damjen yn syn algemienens. Sy moasten yn in twakamp tmeitsje wat it snde en it achtste boerd besette mocht. Fansels hie it spul noch mear gewicht, want de tslach waard ek opnommen yn de kompetysjestn. Om in lang ferhaal koart te meitsjen: Ype koe hiel gau dien wurk meitsje troch in ml slipperke fan Dicky.

En dan de partij fan Sjoerd Jan Bakker tsjin Jelle Wiersma. Is Jelle wat t foarm? Sit er earne mei? Dat damjen giet him net sa linich f as wat wy wend binne fan him. Sjoerd jan joech him prima partij. Sterker noch: Bakker, sneon yn de earste omloop aardich wekker skrokken, struts as in tierelier. Al kleiend en earmoedzjend stie er sa mar folle better as Jelle. Hy liet syn ein net mear slpe en wn. Fansels wie er wakker wiis mei de punt, mar dat wie Willem Schaap ek: Ik ha no de lieding wer nommen Dyselde Willem wn in partijke frysk tsjin Cor Kooistra. Syn jn koe net better.

Se hie it yn hannen. De lde Bauke de Boer hie se hielendal yn de skjirre. Allinne spitich dat Tineke neit de partij t wie, wist hoet se knippe moatten hie. Dat die se krekt efkes ferkeard en doe liet se in heale punt fleane. Se seach it sels. Net in oar dyt har der op hoegde te wizen. Doet ik setten hie, tocht ik wat dom. Dat hie krekt oars moatten! Bauke Bos krige ek in partij oan de kont. Dat binne wy eins net mear sa wend. No wie oer alle einen en kanten Rients Winia him de baas.

Utslaggen: Bauke de Boer Tineke Teigeler - ; Paul Borghaart Hennie de Haan 1 0; Bauke Bos Rients Wynia 0 1; Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma 1 0; Dicky van der Meer Ype Boelens 0 1; Fiif tsjin fiif: Willem Schaap Cor Kooistra 1 0; Cor Kooistra Dicky van der Meer 1 0.


Ype Boelens wurdt Jelle Wiersma syn angstgegner?

Der binne fan dy dammers dr kinne jo mar net fan winne. Jelle Wiersma hat dr gewoanwei gjin lst fan. Dy wint fan elkenien. Net dat er nea ferliest, mar op de klup pakt er de measten yn. Sjoerd jan Bakker hat noch wolris kamp tsjin him, mar no lapt Ype Boelens it al ferskate kearen om de grutmaster op kamp te hlden. Sjocht Jelle yn Ype miskien in angstgegner?

Soe Jelle ek al in bytsje pinebk krigen ha, doet er fan de wedstriidlieder te hearren krige dat er tsjin Ype moast? It wie yn elts gefal sa dat er der mar wat healwiis op kaam te stean. Ype koe mei twa houtsjes aardich opskowe nei de hast lege lange hoeke fan de kampioen. It like der suver wol op dat Ype winne soe, mar Jelle koe it dochs op kamp hlde. Ype fansels wer t de skroeven, want it jout mar neat as jo kamp spylje tsjin de man dyt in wykmannich lyn noch as Nederlnsk kampioen FRYSK yn de krante pronke, dan ha jo it net min dien.

Oer fiif tsjin fiif sprutsen. Bakker en Kooistra moasten har dr mei dwaande hlde. Bakker is in krekte einspulspiler. Hy soe op in toernoai fst hege eagen goaie op dit nderdiel, mar Sjoerd jan hldt it by de klupaktiviteiten. Dat is ek moai fansels. It spultsje komt krekt en Bakker rekkene justjes better as syn tsjinstanner. Dat hie net hoegd, mar dan hie de lste oars strike en langer tinke moatten.

Tsjerk Wiersma wie ek wer fan de partij. Hy moast him noch wat tariede op de klupkampioenskippen yn Easterein.. Hy spile tsjin Bauke de Boer. Earst al in stik of wat spultsjes t e nocht. Letter ien t echt. Dat koe de man net hlde, mar ja wat wol je ek De Boer is ek seis jier lder.

Tineke gyng wer mei in grouwe punt nei hs. Sy koe it skoan winne fan Rients Wynia, dyt dus nei in oantal winstpartijen yn de lste wiken no wer it soer fan de nederlaach priuwe moast.

Utslaggen: Bauke Bos Hennie de Haan 1 0; Jelle Wiersma Ype Boelens - ;  Dicky van der Meer Willem Schaap 0 1; Tineke Teigeler Rients Wynia 1 0; Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 1 0. Fiif tsjin fiif:  Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 0 1.


Bliid wze mei wat der is.

De twadde fan jannewaris is san dei, dat der in grutte kns yn sit dat der net safolle dammers akte de prsance jaan sille. Dat witte jo wol trochdat it altiten sa is as de earste moandei sa betiid yn it nije jier falt. De Strikers wienen dus net manmachtich opsetten kommen. Dat kin ek net, want sa man - en froumachtich binne se net mear. Mar it bestjoer yn folle sterkte oanwzich wie bliid mei dejingen dyt der wol wienen.

No wit de skriuwer net rjocht hoet de wedstriid tusken Bauke de Boer en Rients Wynia krekt ferrn is, mar neffens de ferhalen fan de earste wie er sa min dat er wol mei it damjen ophlde koe. Dat is eins net te begripen fan in man dyt yn spullen fan oaren faak de moaiste slaggen sjocht. De lzer sil begripe dat De Boer ferlern hat. No moat men Wynia fansels ek net tpoetse. Ien neidiel hat er: Hy hat san bulte tiid nedich. Boppedat oerkomt it him noch wol ris dat er de klok ferjit yn te drukken. Dy beide saken byinoar jouwe dat er faak yn tiidneed komt te sitten. De earste moandei fan it nije jier dus net en hy koe mei nocht in puntsje op syn listke byskriuwe. Nei dy partij wn er ek noch de fiif tsjin fiif fariant ek tsjin De Boer. It begjin foar De man t Boalsert koe net better.

Tineke Teigeler gie goed tein tsjin Bauke Bos, mar yn it middenspul ferspile se in houtsje. Dat kinne jo better net dwaan tsjin in man yn foarm. Bauke skode drnei mei fste hn nei de winst. Dat die Jelle Wiersma ek. Hy siet tsjin syn lde learmaster Cor Kooistra. En dy joech hy in leske yn sober, mar deeglik spul. Drby foel er de lange hoeke fan Kooistra mei in protte houtoerwicht oan. En dat brocht him sukses. Foar Kooistra wie der gjin ferwin op. Hy spinpoate noch wol wat tsjin, mar dr bleau it by.

It spul tusken Bauke Dykstra en Ype Boelens like in moai en yngewikkeld spul te wurden. Like, want Ype seach wat oer de kop en kaam in houtsje efter. Dochs siet er foar him noch wol wat muzyk yn. Mar hy koe net de rjochte noaten fine om dat partijtsje te blazen. Ja en dan is der allinne noch it paad dat nei it ferlies liedt. Spitich. Dykstra siet hiel krap yn de tiid en as Ype noch twa offere hie, hie er frij nei daam strike kinnen en koe der tsjin it hiele soadsje fan Bauke oanplakke kinnen. Dan hie it foar de lettere winner noch klauwen wurden..

Utslaggen: Tineke Teigeler Bauke Bos 0 1; Bauke de Boer Rients Wynia 0 1; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1; Bauke Dykstra Ype Boelens 1 0; 5 tsjin 5: Rients Wynia Bauke de Boer 1 0.


Freedtejn 23 desimber hiene de Stadige Strikers harren Wiersma Stryk-ta toernoai. Der wiene 27 dammers en dat wie in moai oantal, sa flak foar de Kryst. Us foarsitter wie de lste tiid wat frekkerich en woe de lste tiid mei damjen op freedtejn neat fan dwaan hawwe. Sadwaande wie de organisaasje yn hannen fan beide oare bestjoersleden. Hooplik sil er nei syn rol as Scrooge tidens de musikal A Cristmas Carol yn Nijln wer himsels wze, mar dr sitte wy fansels net oer yn. Moai wie dat der ek wer in tal dammers fan it Hollnske spul fan de partij wiene en inkelde fan harren hiene ek noch in priis, lekkere oranjekoeken t Blauhs. Der waard fl damd en yn de beide eare klassegroepen en de tredde klasse wie it nedich om in baraazje te spyljen omdat de partijen lyk einigen en it SB-systeem gjin tslach joech. Teake Kooistra en Foeke Tiemensma wnen yn beide heechste groepen, mar ha noch net damd om de wikselpriis, dus dit moat noch. Troch dit alles waard it knap let en wie it tsjin healwei ienen foardat de prizen trikt waarden. Mar de sfear wie der net minder om, want it wie in gesellige jn mei in sportive dammerij.

Utslaggen:

Eareklasse:

groep I. 1 Teake Kooistra Hartwert. 2 Folkert Groenveld Jutryp.

groep II 1 Foeke Tiemensma Frjentsjer. 2. Jelle Wiersma Wommels.

Haadkl. A 1 Klaas Wiersma Nijbeets. 2 Sjoerd Teake Kooistra Hartwert.

Haadklasse B 1 Jesse Boschma Hartwert. 2 Sjouke de Boer Hartwert

Earste klasse: 1 Herman Terwisscha van Scheltinga Nijln. 2 Piet Sikma  Hartwert

Twadde klasse: 1 Lolke Huitema Tersoal. 2 Auke Koopmans Skearnegoutum

Tredde klasse: 1 Sjoerd Huitema Snits. 2 Hennie de Haan Snits.


De klok wie nferbidlik.

Ofrne moandeitejn waard der wer in partij ferspile foar de Frysln Kup. Tsjerk Wybenga, in hiele goede dammer fan de Hartwerter klup, kaam yn it hol fan de liuw. Hy moast it opnimme tsjin nimmen minder as Jelle Wiersma. It soe in in prachtige striid wurde, mar teinlik wie de klok nferbidlik.

De mannen sieten deun nder de krystbeam, mar wy tinke net dat se har ek mar in tel bekroade ha oer dy moaie beam. Wat stie dy moai syn ljochtsjes t te strielen. Gjin rare bnte mingelmoes nee moaie wite en grize tinten. De beide mannen ha it nei alle gedachten net acht slein. Sy hiene alle oandacht nedich foar it spul. Se joegen elkoar gjin sintimeter ta, by wize fan sprekken. It gie op it skerpst fan de sneed. Op it boerd wol te ferstean. De mnlinge kommunikaasje wie sa gesellich en sportyf as it mar koe. Oan de ein fan de it hie Tsjerk noch twa houtsjes en Jelle ien. De lste skode daam en dat die Tsjerk ek. It twadde houtsje koe er der net mear troch krije en sa einige de partij yn kamp.

It reglemint fan de Kup skriuwt foar dat der by kamp noch in partijtsje Frysk spile wurde moat. Dat is fiif tsjin fiif. Dat gie der ek om. Op in bepaalde stuit stienen der by Jelle noch twa en in heale mint op e klok en by Tsjerk noch fiif. Doe tocht de lste in hiel skoft nei. Te lang. It spul like wer op kamp t te draaien, mar doe ynienen wie it t: de flagge foel. De klok wie nferbidlik foar Tsjerk. Hie dy rot klok net meiteld dan hiene se noch kear moatten, mar no lei hy der t en giet Jelle nei de tredde omloop.

Bauke de Boer naam it allinne op tsjin twa froulju: Hennie de Haan en Tineke Teigeler. Twa potsjes Frysk. Wat is dat in moai spultsje trouwens. Ek foar lju dyt mei it damjen Frysk spul begjinne wolle. It is moai oersichtlik. Dat fn De Boer nei alle gedachten ek. Earst reage er Tineke fan it boerd en op dat momint stie it der foar Hennie ek al net al te florissant mear op. Nee mei har kaam it ek net klear. De Boer hie har gewoan hielendal yn de skjirre. Der wie foar Hennie gjin salve mear oan te striken. Sadwaande fandele s nestor der wer wat puntsjes by.

Utslaggen: Rients Wynia Bauke Bos 0 1; Willem Schaap Ype Boelens 1 0; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra 0,5 0,5. Fiif tsjin fiif. Bauke de Boer - Hennie de Haan 1 -  0. Tineke Teigeler - Bauke de Boer 0 -  1. Frysln Kup Tsjerk Wybenga Jelle Wiersma  0,5 0,5. Fiif tsjin fiif. 0 1.


Gjin sinteklazedamjen by de Strikers.

De Stadige Strikers besteane no al fiifentritich jier en al dy jierren ha se altiten op eigen wize stilstien by de jierdei fan Sinteklaas. En no yn it seisentritichste jier waard der net oer de goed hillich man rept. Nee der waard besletten om op de jierdei fan de Sint, mar net te damjen. Drmei waard ek fuortendaliks it sa bekende jierlikse sinteklazedamjen de nekke omdraaid. Foar de guon wie dat in opluchting,mar foar de measten dochs wol wat spitich.

Mar goed frne moandei waard der wer skood. Net allinne foar de kompetysje, mar ek foar de Frysln Kup. Foar it lste wiene der twa Hartwerter dammers yn s fermidden. Taeke Kooistra en Klaas Wiersma. Dy moasten efterienfolgjend tsjin Willem Schaap en Cor Kooistra. Beide partijen einigen yn winst foar de beide bruorren Kooistra. Taeke pakte in houtsje yn it middenspul nei moaie kombinaasje in houtsje foar tsjin Willem. De lste ferdigene him t alle macht, mar koe net tsjin de oermacht oan houtsjes fan syn tsjinstanner op en moast teinlik de hn jaan.

Klaas Wiersma liet hin net sa mar yn de sek naaie, nee hy siet hielendal yn syn spul en de ldste Kooistra hie der klauwen oan. It bleau oan de ein ta lyk yn it oantal houten. Doe op in bepaald stuit sei Klaas: Do dochst hieltiten de goeie! Hy skode der hiel wat loopkes yn, mar dy Kooistra woe der mar net yn rinne. Doe wie it ynienen dien mei wat dan ek. Klaas die noch in pear offinsive opofferingen, mar it mocht net mear bate.

Dicky van der Meer doarde it wol oan om tsjin twa dammers tagelyk te damjen: Sjoerd Jan Bakker en Bauke Dykstra. En dat binne beide gjin snotterige mannen. Dy binne beide goed yn it damslt bebiten. Dochs hie Van der Meer fuort yn it begjin al in meifallerke. Dykstra kaam der net goed t op in wat ngewoane streek fan Dicky en ferspile sa in houtsje. Dy efterstn koe er net wer goed meitsje en sa ferlear Bauke op in wize sa wy net fan him wend binne.

Sjoerd Jan Bakker wie in oar ferhaal. Dy lit him net sa mar fan de wize bringe. En foaral dit jier net. Hy dammet op t heden as in tierelier. En Dicky koe tsjin dat damgeweld net op en ferlear. Bauke Bos bliuwt mar punten fandeljen. De iene nei de oare leit er it swijen op. Dizze jn siet er tsjin Bauke de Boer. Der ha tiden west, dat Bos tsjin him neat yn te bringen hie. Dy tiden ha west ja, mar no is it Bauke junior dyt op it grutte hske sit. De Boer hie net folle yn te bringen.

Utslaggen: Rients Wynia Tineke Teigeler 1 0; Bauke de Boer Bauke Bos 0 1; Bauke Dykstra Dicky van der Meer 0 1; Sjoerd Jan Bakker Dicky van der Meer 1 0. Frysln Kup: Cor Kooistra Klaas Wiersma 1 0; Taeke Kooistra Willem Schaap 1 0.


In wike mei oan kop stien.

It kaam der moandeitejn suver wat spitch t de mle fan Willem Schaap: No bin ik de kopposysje wer kwyt. In wike lang hie er der fan geniete: de lieding. Wol dield dat wol, mar likegoed de lieding. Foar healwei tsienen moandeitejn wie er dy titel wer kwyt.

It wie in hiel oantreklik spul tusken Willem en Jelle Wiersma. In spul mei fjoerwurk deryn. Se wiene der noch net iens hiel lang oer gear, doet Jelle der in prachtige trijedbele flypflap thelle. Ien houtsje achter dat wol, mar nei ien streek skode er daam. Willem seach it swurk driuwen. Hy koe allinne noch wat tsjinspinpoatsje, mar in fst koe er net mear meitsje. Sa waard er stapke foar stapke nei de slachtbank laat en siet Jelle wer allinne op de troan.

Ferline wike ried Ype Boelens mei in heale punt werom nei Menaam. Hy  hoegde de radio doe net oan te dwaan, want hy song sels t folle boarst. Moandeitejn ried er al foar tsienen werom nei hs en no song er noch hurder. No foar it hele punt dat er pakt hie. Sa seach it der nder de partij noch net sa sear nei t. Tsjinstanner Cor Kooistra spile krekt as ferline wike net op syn sterkst om it mar beskeiden t te drukken. Mar ja sa geane de saken yn de dammerij sa no en dan.

Ien kampke dizze jn. Ik ha noch noait san aparte partij spile! spriek Rients Wynia t. En syn tsjinstanster Hennie de Haan wie it dr mei iens. Apart of net apart it gong wol moai en de einstn wie boeiend. Beide spilers makken gjin rare fouten en sa waard it kamp.

Utslaggen: Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Hennie de Haan Rients Wynia - ; Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1; Ype Boelens Cor Kooistra 1 0; Fiif tsjin fiif: Sjoerd jan bakker Bauke Bos 1 0.


Hennie siet op roazen, mar roazen ha toarnen.

It stie der foar Hennie de Haan prachtich foar yn har partij tsjin Bauke de Boer frne moandeitejn yn de smke bar fan it Swettehs. In eintsje fierderop siet Tineke Teigeler te glimkjen: sy hie yn in fiif tsjin fiif partij Rients Wynia te pakken. Oan de oare tafel wie ek gench te belibjen.

Earst moatte wy de pylken mar efkes rjochtsje op de partij tusken De Haan en De Boer. Sy moatte wol gauris tsjininoar. Dat komt omdat it groepke yn de twadde klasse mar hiel lyts is. Foaral not Tsjerk Wiersma der ek net mear is. De partij tusken har beiden ferrint de lste tiden wol gauris yn it foardiel fan Hennie. Dat is eins net te leauwen, omdat De Boer folle mear nderfining hat op it damgebiet en oer it algemien tige sterk foar it ljocht komt. In pear wike lyn seach er noch in slach as btensteander wrt men jo tsjin seit. Mar tsjin Hennie hat er it altiten swier. Der sille dus oare krften in rol spylje as allinne it damjen. Op de ien of oare wize lit er him troch Hennie betsjoene of soks sa wat. Ek moandeitejn wie dat it gefal. Yn in seis om seis stn hie De Boer gjin poat mear om op te stean. Hennie siet op roazen. Der wie lykwols noch ien lyts knske as hennie wat te happich wze soe om rjochting daam te gean. Dan moast se achter twa houtsjes stean gean. En dr wachte De Boer op. En mei sukses. Hennie skode snder in greveltsje euvelmoed achter twa houtsjes. De Boer plakte mei in oar hout tsjin de daamline oan en koe nei Hennie har twaslach in daam skowe. Hennie sit op roazen, mar no kaam se der achter dat dizze blommen toarnen ha. Yn plak fan in wisse winst waard it in suterich kampke.

Foar Ype Boelens fielde syn kampke tsjin Jelle Wiersma yn elts net as suterich, mar as in klearebare winstpartij. It wie fansels gjin winst, mar sa fielde Ype it wol. Ferline jier helle Ype itselde huzarestikje t. Dat men soe sizze kinne: Ype feroaret hjir net om, hy is it wend. Nee krekt oars; hy wie wakker op it skik mei syn heal puntsje.De hiele partij hie Cor Kooistra Willem Schaap yn e bse, mar dochs ferlear er. Hy seach ynienen apen en bearen. Tocht net mear nei. Die, miende er in fruil, mar kaam der ien mei efter. In ferlerne partij, dyt eins yn winst einige wurde moast. It einige wol yn winst, mar dan foar Willem.

Utslaggen: Ype Boelens Jelle Wiersma - ; Bauke de Boer Hennie de Haan - ; Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Willem Schaap Cor Kooistra 1 0; Rients Wynia Bauke Bos 0 1; Fiif tsjin fiif: Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0; Rients Wynia Tineke Teigeler 0 1.


No moatte wy Tineke mar efkes by de kop ha.

Ferline stie yn it stikje dat de skriuwer earst Rients Wynia mar even by de kop ha moast. Mar ferfolgens gie it mear oer Tineke Teigeler as oer Wynia. No is der in reden om dyselde Tineke dochs mar even by de kop te pakken. Yn dy sin dat it stikje oer har tige posityf wze sil.

Wy ha it hjir dus oer Tineke Teigeler. In trou lid fan de Stadige Strikers. Ek al moat se jns oant nei achten ta wurkje, It damjen oerslaan stiet net yn har wurdboek. Sy hldt har sa no en dan ek dwaande mei it damjen op de basisskoalle yn Sibrandabuorren en poent it dr ek wat oan. No oer har eigen damjen. Se is fansels wat hinne en wer as de wyn. Dan wer sterk en in oare kear suterich. Moandeitejn hie it al in skoftke duorre foart de stikjesskriuwer de partij tusken har en Hennie de Haan beseach. Hy leaude syn eagen hast net, want dyselde Tineke siet op roazen. Ja ik ha dat stikje fan ferline wike goed lzen en ik tocht no sil it oars! sa blierke se. Net folle letter krige elk te hearren dat it punt binnen wie. Efternei hearden wy wol dat se ek wat holpen wie troch har tsjinstanner. Dy koe de holle der net goed byhlde. 

It wie wer lderwetsk yn de partij tusken Sjoerd Jan Bakker en Ype Boelens. Ype joech geweldich partij, mar ja moatte faaks noch krekt efkes wat mear jaan om san ld rt as Sjoerd Jan der nder te krijen. It like sa moai, mar dochs wrotte Bakker him wer nei in stn, wrby in pear houtsjes de oanfal op de lange hoeke ynsetten. Dy beide houtsjes soargen der foar dat ien fan de beide nei in offer trochbrekke koe nei daam. Doe wie it foar Ype over en uit

Fjouwer fan de Strikers sieten yn eigen hs te damjen foar de Frysln Kup. Oer it algemien wiene dat moaie en boeiende partijen. Twa fan de Strikers geane troch en de oare twa binne fheakke.

Utslaggen: Hennie de Haan Tineke Teigeler 0 1; Rients Wynia Bauke de Boer 0 1; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0. Frysln Kup: Manfred de Wolff Willem Schaap 0 1; Dicky van der Meer Michiel Zeinstra 0 1; Taeke Kooistra Bauke Bos 1 0; Cor Kooistra Willem Hoekstra 1 0.


Fjouwer fmeldings soargen foar in lyts ploechje.

As der fjouwer fan de trettjin net binne, bliuwe der mar njoggen spilers oer. Dat wie net sa folle en it kaam ek net sa goed t, omdat guon krekt tsjin elkoar spile hienen. Gelokkich joegen s oare fspraken oer dizze kompetysje wat ljocht yn it tsjuster.

Dy fspraken giene oer it spultsje Frysk. Wy ha besletten om yn elts gefal ien spultsje fan dizze nijsgjirrige fariant yn de kompetysje op te nimmen. De tslach jildt like folle as in gewoane partij. Der waarden moandeitejn trije spullen Frysk ferspile en twa gewoanen. Om mar by dy gewoanen te begjinnen, pakke wy Rients Wynia earst by de kop. Hy siet te damjen tsjin Tineke Teigeler. Tineke hat it op dit stuit wat dreech mei it damjen. Se is entsjast gench, dr leit it net oan. Op de iene  oare wize kin se har goeie spul sa mar troch in streek of in pear streken yn de nederklits strike. Dat barde ek tsjin Wynia. Dizze man hie wat dat oanbelanget in maklike jn.

Ype Boelens like in drege jn mei te meitsjen. Hy stn nei in pear streken tsjin Cor Kooistra sa mar in houtsje achter. Mar dy drege jn krige er net. Nee dy wie mear foar syn tsjinstanner. Dy woe mei alle geweld dat houtsje foar behlde. Dat slagge ek aardich oant it momint dat er of achter kaam of syn houtsje opofferje moast. Dat lste barde. Doe ferskynde der in ynteressant einspul op it boerd. Yn wzen die Boelens in ferkearde fruil en koe Kooistra dochs noch maklik winne.

Mei it spul Frysk hie Bauke Bos aardich sukses. Hy fersloech Hennie de Haan en spile tagelyk remize tsjin Bauke de Boer. Sjoerd Jan Bakker naam it op tsjin Willem Schaap mei elk in healoere op de klok. Bakker is altiten sterk yn it einspul. Willem is fansels ek net sa snotterich yn dat spultsje. It like lyk op te gean, mar Willem pakte wol de folle punt.

Utslaggen Rients Wynia Tineke Teigeler 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens 1 0; Frysk: Bauke Bos Hennie de Haan 1 0; Bauke Bos Bauke de Boer - ; Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 1 0.


In fjouwerslach twa kear oer de kop sjen.

It is hast nmooglik soe men sizze en dochs prestearren de Stadige Strikers it. Sa wol yn de heechste as yn de leechste groep waard der in fjouwerslach oer de kop sjoen. De lzer wol fansels graach witte wat dy Strikers binne. Dat hlde wy moai nder de pet, want de bewuste spilers hiene it der sels al dreech gench mei en wy hoege net mear wat slt yn de iepen wnen te struien.

Jelle Wiersma hat syn earste heal puntsje ynlevere. Yn in moaie partij hold Sjoerd Jan Bakker him op kamp. Yn de analyze ths seach Jelle dat er dochs winne kinnen hie. Dat liet er de wedstriiddammers de jns drnei yn Jorwert sjen. Mar ja efternei sjocht men de ko yn de kont en dr hat Bakker no gjin boadskip mear oan. Hy fytste mei in hearlik gefoel nei Snits mei it heale puntsje yn de kontbse.

Hy wie der wer: Rients Wynia. Ja ferline wike makke er ek diel t fan de Strikers, mar doe wie der noch lang net de lde. Moandei kaam der in fittere Wynia achter it boerd te sitten. Tsjinoer him siet Hennie de Haan. Meastal is der tusken dizze twa foldwaande striid op it boerd. No like it ek wer in hiel aardige konfrontaasje te wurden. Mar op de ien of oare manier rekke Hennie dochs yn de nederklits. By eintsjebeslt koe Wynia eins net mear ferlieze of hy soe wol in hiele grutte flater meitsje moatte. Dat hie op dizze jn fansels sa mar kinnen. Gelokkich foar him makke er op in berekkene wize dien wurk.

Utslaggen: Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker - ; Cor Kooistra Willem Schaap 0 1; Doicky van der Meer Bauke Dykstra 0 1; Hennie de Haan Rients Wynia 0 1; Tsjerk Wiersma Bauke de Boer 0 1; Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0.


Us kampioen: Moatst it spul besjen as allegearre lytse puzeltsjes!

Boppesteande opmerking fan Jelle Wiersma wie as antwurd op it folgjende sizzen fan ien fan de Strikers: It komt goed op de kop oan! Nee dat hoecht hielendal net neffens s kampioen, ast it mar as ntspanning besjochst. Ja dat is fansels maklik praten fan de man dyt op damgebiet krekt in fin mear hat as in bears.

No die it dizze jn ek wer bliken dat dyselde Jelle krekt efkes better yn puzeljen is as syn tsjinstanner. No moat der wol sein wurde dat dy tsjinstanner ek omraak puzele hat, mar it wie net gench om Jelle in puntsje of in heal f te troggeljen. Hoewol de einstn foar beide spilers bestie t in daam en trije houtsjes. Dy daam en houtsjes fan Wiersma stienen krekt efkes better as dy fan syn opponint.

Ype Boelens en Dicky van der Meer begnen mei harren partij mei elk noch gjin punt yn e bse. Dr soe nei alle gedachten nei it spyljen foar ien feroaring yn komme of foar beide yn it gefal fan kamp. Fan kamp wie trouwens gjin sprake, want yn it middenspul helle Diky der in moai slachje t. Ype skode even ferkeard en hy waard dr fuort op frekkene: Ien houtsjes achter. Dy efterstn briek Ype soer op. Op it lst wie it trije om twa. Dan ha jo mei twa houtsjes meastal net folle mear yn de molke te brokkeljen. Mei Ype wie dat net oars en hy bleau op nul stean, wylst Dicky ynnommen wie mei syn earste punt.

Der wie noch ien mei de earste punt. No kinne dy punten dizze man neat skele. Hy komt foar it spul. Ja dy Tsjerk Wiersma is in echte leafhawwer. As er ris in kear wat gaueftich wint dan seit er: Dizze jildt net, we dogge no ien t echt! Sa gie dat moandeitejn trouwens net. Nee der waard stevich trochdamme tsjin Rients Wynia. De lste wie der net hielendal, net echt by spe en stt. Ferline wike moast er fsizze en no wie er noch net rjocht de lde. Lykwols gyng it damjen him noch goed f. Se skoden dan ek in ynteressant spul op it boerd. Tsjerk kaam der hieltiten wnderbaarlik moai t. Dat net allinnich, hy soarge der ek foar dat Wynia as earste oan kaam te sitten. Doe koe de lste de bakker en de slachter wol fsizze: it wie bekeken.

Utslaggen: Jelle Wiersma Cor Kooistra 1 0; Ype Boelens Dicky van der Meer 0 1; Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 1 0; Tsjerk Wiersma Rients Wynia 1 0; Bauke de Boer Bauke Bos 0 1; Tineke Teigeler Hennie de Haan 0 1.


Werom sjen op stantsje fan ferline wike.

De Strikers wiene noch mar heal om heal binnendoarren of Bauke Bos helle syn smertfoan t de bse, socht de foto op fan de stn fan ferline wike en dat waard op it boerd setten. Dy stn wie t de partij fan Rients Wynia en Bos. Us senior Bauke de Boer sei doe neit Wynia strutsen hie: Der siet oars in moai setsje yn! Drnei gyng er mei Hennie nei hs. Moandeitejn waard der op werom sjoen.

De Boer beseach de stn efkes en begn doe mei it setsje. No dat wie gjin setsje mear. Nee in boppestebste trije dbele flypflap. Geweldich! Hie Wynia dat dien dan wiene de puntsjes nei Boalsert gien en net nei Sint Nyk. De omstanners dyt dit fakwurk fan De Boer, hast 94 jier, seagen wiene der suver stil fan. En sa sjocht men mar wer dat de bste stjoerlju ek wol ris op de wl stean kinne.

Deselde Bauke de Boer hie mooglik dochs wat te folle fearren yn de kont stutsen krigen, want tsjin Hennie de Haan wie fan syn fakwurk net folle te merken. Hy stie der al gau op as in brijwein. Omdat Hennie tige guodlik struts, koe er it noch hiel lang fol hlde. Uteinlik wn Hennie wol, mar dat wie by Parregea om.

Tineke Teigeler spile 2 potsjes FRYSK. Fiif tsjin fiif dus. Tsjin twa t de heechste klasse: Willem Schaap en Ype Boelens. Sy kaam in lyts oerke letter fanwege it wurk. Beide potsjes ferlear se trouwens tsjin de beide mannen dyt drfoar tsjin elkoar striden. Ien fan de Strikers sei tsjin Ype: Wat binne jim gau t! Ja je, in foutsje, ien achter en dan witte jo it wol.

Sjoerd jan Bakker en Cor Kooistra holden elkoar aardich yn lykwicht. Uteinlik kaam de lste as earste oan. Hy moast net ien, mar twa houtsjes offerje om troch te brekken nei daam. Mar dat like in hopeleaze missy: ien daam en in houtsje tsjin in daam en trije houtsjes. Dochs waard it remize. Bakker seach it simpele winnende streekje oer de kop. Dat die syn tsjinstanner trouwens ek. Mar ik hearde fan dy lste dat er ths fuortendaliks de stn op it boerd setten hie en doe ta de ntdekking kaam dat er sels ek te hastich west hie. Hy hie ek snder it foutsje kamp meitsje kinnen.

Ut5slaggen: Bauke de Boer Hennie de Haan 0 1; Bauke Bos Tsjerk Wiersma 1 0; Ype Boelens Willem Schaap 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker  - ; Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1.


Ik ferskyt him sa mar ik kin ek wol ophlde.

Doet goed trije wike lyn de tngingen foar it nije damseizoen rnbrocht waarden, wie de man noch t de skroeven. Hy hie der bot sinne oan om wer mei de houtsjes dwaande te wzen. Moandeitejn woe er der sa mar mei ophlde, omdat er de partij ferskiten hie. Sa entsjast earst en no de brui der oan jaan, dat kin fansels net.

It sil ek wol wat meifalle mei Tsjerk. Hy bleau yn elk gefal noch moai lang sitten om nei it spektakel fan Wynia en Bos te sjen. Dat wie yndied in spektakel! In hiele moaie partij. Yn it middenspul wie der noch net folle fan te sizzen wa oan it langste ein lke soe. In oantal streken letter stie it der krekt efkes better op foar Bauke Bos. Dy stie oer de hiele liny krekt wat foarliker as syn tsjinstanner. Boppedat kaam Wynia as earste oan en moast doe offerje. Dat joech him fierders ek gjin sier. Nee, mar neffens Tsjerk, hie der folle earder fruilje moatten en dan hied er mooglik winne of kamp spylje kinnen. Mar dat is neipraat fansels. Wynia ferlear en dat wie in moaie opstekker foar Bauke.

Sjoerd jan Bakker wie wer krekt werom fan syn Spaanske trainingswike. Doet er yn Snits yn de bus stapte kaam fuort it damboerd op e skurte. Hy spile kontinu de iepening nei de oare. Goed en wol yn Spanje hied er der noch net gench fan en woe it appartemint hast net t: hy woe damme. Hoet dat fierders ferrn is wit de skriuwer net, mar rekkenje mar dat hy noch mannich oerke mei de houtsjes ompielde. Tsjin san trainde man moast Ype Boelens it opnimme. En wat elk al tocht hie barde: Sjoerd Jan pakte syn earste punt. In Spaanske punt sille wy mar sizze.

Utslaggen: Rients Wynia Bauke Bos 0 1; Hennie de Haan Tsjerk Wiersma 1 0; Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Bauke Dykstra Willem Schaap 0 1; Ype Boelens Sjoerd Jan Bakker 0 1; Cor Kooistra -  Dicky van der Meer 1 0.


Strikers werom t alle hoeken en hannen.

De Stadige Strikers binne wer paraat. Se kamen al wer twa moandeitejnen t alle hoeken en hannen werom yn it Swettehs, mar net ien t Skearnegoutum sels. Dat is eins in griis. Ek al fanwegen it feit dat op 4 febrewaris 1932 hjir yn Skearnegoutum yn it kafee oan de Swettewei it dambn Frysk Spul oprjochte is. Dambond Friesch Spel wie doe de offisjele namme.

Oan de oare kant is it in wnder dat de moaie Fryske fariant noch altiten libbet as in hert. Yn dy tiid is it oantal dammers wol wat fnommen, mar noch net sadanich dat der sprake fan wze soe om de hiele brot mar op te doeken. Hoewol dus it oantal leden op de klups wol werom rn binne, wurdt der ynternasjonaal ek oan Frysk damjen dien. Dat is wol hiel bysnder. Foaral it nije spul Fiif tsjin Fiif mei de namme Frysk smyt op dit stuit hege eagen. Der is al in Tsechyske kampioen Frysk en ek in Ytaljaanske. Apart hi!

Eartiids seine se dan tsjin my: Mei dat Fryske damjen komst net fierder as oant de Kop fan de Ofsltdyk en oant hast Wolvegea. Nee dus wy komme der mei yn Praach en hast yn Rome en op in toernoai yn Ingeln. Wrom binne dy btenlnske dammers sa wei fan s Fryske spul sille jo miskien freegje. No dat komt omdat de kns op remize folle lytser is yn it Fryske spul. Twa dammen tsjin ien is bygelyks ferlern!

It is in ear om san tinksport te beoefenjen. En dy Strikers wiene der dus allegearre wer op it fertroude plak: de bar fan it Swettehiem. Ferline wike waard der fergadere en noch as aardichheidsje in potsje damme. Ofrne moandei wie it wer raak. Der plat foar. It gong wer om de punten. Jelle Wiersma, dy hat in fin mear as in bears, sloech fuort ferwoastend ta. Hy wn twa partijen. Hy spile se tagelyk. En dat wie net tsjin de earste de bste. Hy lei Dicky van der Meer en willem Schaap del. Net snder stjit of slach. Nee der moatst foar knokt wurde. Twa prachtige partijen, mar Jelle luts wol twa kear oan it langste ein.

Yn deselde klasse moast bauke Dykstra t de Tynje it opnimme tsjin Nijlnder Cor Kooistra. Der kaam in wat saai spul op it boerd. Dat wie te tankjen oan de lstneamde. Hy antwurde op in oare manier as gewoanwei. Yn it middenspul lge it fjoer op yn it spul. It koe beide kanten t oant it momint dat Kooistra in streekje die der gjin antwurd op wie snder houtferlies. Doe waard der noch wol wat troch skood, mar de partij wie doe eins t.

Utslaggen. Rients Wynia Bauke de Boer 0 1; Hennie de Haan Bauke Bos 1 0; Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 1 0; Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Bauke Dykstra Cor Kooistra 0 1; Jelle Wiersma Dicky van der Meer 1 0.

 

Stikjes fan 2015-2016

Kampioenskip skoaldamjen te Sibrandabuorren.

De lste fjouwer wiken binne de skoalkampioenskippen op de skoalle yn Sibrandabuorren holden. Der is omraak damme yn in tige sportive sfear. Fansels elk woe winne, mar dat slagge net altiten. Dan moast de bsdoek der ek wol ris even oan te pas komme. It waard al mei al wol in tige spannende oangelegenheid. Twa spilers, Tess Teigeler en Teun Oosting hiene nei acht rondes elk 7 punten. Sy moasten stride om it kampioenskip. Dat waard nei in hiele moaie partij wn troch Teun. Drmei mocht er him skoalkampioen Frysk Spul neame. Tess waard dus twadde en dat hat se hiel moai dien.

Fan links nei rjochts: Nynke Pauluis, Abel Tiersma, Teun Oosting en Tess Teigeler.

Trije, hellen 6 punten. Dat wiene Abel Tiersma, Sieuwke Groenveld en Nynke Pauluis. Dy moasten om de tredde, fjirde en fiifde priis damje. No koe spitigernch Sieuwke net meidwaan. Sy moast krekt dy middei nei de ortodontist. Sadwaande krige sy de fiifde priis. Om it tredde en fjirde plak gongen Abel en Nynke der plat foar. Beide woene se net ferlieze. By eintsjebeslt wie Abel dochs even better en pakte drmei de tredde priis en fansels koe de fjirde priis oan Nynke trikt wurde.

Wylst dizze bern om de prizen dammen, spile de rest fan de bern in toernoai oer fiif rondes it spultsje Frysk. Dat is fiif tsjin fiif. Neit dat beslikke wie, hie Benthe Scholtanus de measte punten: fjouwer. Trije bern behellen 3 punt. Dy moasten beslissingspartijen spylje. Nei de earste omloop hie elk ien punt. Dus dat moast oer. Der waard noch fanatyk strutsen en as twadde kaam Martin de Haan t de bus en Pascal Kamminga waard tredde. Spitich foar Folkert-Yde Kievit, mar hy koe it krekt net hlde.

Fan links nei rjochts de winners FRYSK: Pascal Kamminga. Benthe Scholtanus en Martin de Haan.


De Stadige Strikers einigen mei in gcheltrk.

Sa no en dan barre der wol ris saken, drt men yn it foar gjin weet fan hat. De lste damjn stie op it punt om te begjinnen mei in praatsje fan de foarsitter, doet ien fan de ldere Strikers de foarsitter yn it ear flstere, dat er graach in gcheltrk dwaan woe. Yn it praatsje waard fansels yn it foarste plak noch efkes stil stien by it hichtepunt it beheljen fan it klupkampioenskip. Elkenien wurdt dan wer sa bliid as in protter.En der koe meidield wurde dat der dizze jn in act toand wurde soe troch ien fan de eigen Strikers.

Der waard yn trije groepkes fan fjouwer damme. Alderhande fariaasjes kamen op de buorden: In hiel spul, earst kwyt, frysk en damje op it skaakboerd. Nei de earste omloop wie dan it optreden fan de gcheler: Rients Wynia. Hy pakte in lsjefersprikje. No bewearde er dat datselde prikje op syn wiisfinger stean koe snder it beet te hlden. Dat leauden de measten sa ien twa trije net. Wynia sei: Ik moat noch efkes wat ophelje! Hy kaam werom mei in leppel en in foarke. Dy tsjoende er san bytsje yn inoar. Doe stuts er it prikje klem tusken de foarke en leppel yn. It oare ein fan it prikje kaam op de bewuste finger te stean. En ferdoarje it lsjefersprikje stie op  it topke fan de finger snder der f te fallen. Fotos waarden nommen en der folge in daverjend applaus.

Foar't de twadde omloop ferspile waard, romme men earst tiid yn foar it tdielen fan de neikompetysjeprizen. Yn de twadde groep hie men allinne dizze kompetysje spile. 1 Rients Wynia; 2 Tsjerk Wiersma; 3 Bauke de Boer. De mannen fertsjinnen drge woarsten. Nei it damjen wie it tiid foar it lotsje ferkeapjen en it lotsjen sels. De meibrochte prizen krigen allegearre in oare eigener. De haadpriis, in prachtige, moai opmakke taart fan Tineke Teigeler, wn s nestor Bauke de Boer.

De tredde omloop ferrn like gesellich as de twa foarfgeanden. Drnei lies de foarsitter de einstannen foar.Groep 3: Rients Wynia; 2 Tineke Teigeler; 3 tsjerk Wiersma; 4 Marjolijn Bakker. Groep 2: 1 Ype Boelens; 2 Bauke de Boer;      3 Bauke Bos; 4 Hennie de Haan. Groep 1: 1 Jelle Wiersma; 2 Cor Kooistra; 3 Willem Schaap; 4 Sjoerd Jan Bakker.

De hiele jn hiene de kompetysjeprizen al op it biljert stien te pronkjen. No wie it momint oanbrutsen om dy lauwertekens by de terjochte priiswinners te krijen. Guon witte fansels stipt hoefolle punten se ha. Oaren ha der fierders gjin weet fan. Foar de trije heechsteinegjende spilers wie der in beker. Hjirnder stiet de folsleine einstn, dyt s kompetysjelieder, Willem Schaap, s foarlies. De prizen gongen fansels yn de hannen fan de winners mei de hertlike lokwinsken.

Groep 1. 1 Jelle Wiersma 11 t 13; 2 Willem Schaap 9 t 15; 3 Cor Kooistra 8,5 t 14; 4 Bauke Dykstra 6,5 t 15; 5 Sjoerd Jan Bakker 5,5 t 15; 6 Ype Boelens 2,5 t 14. Groep 2. 1 Bauke Bos 11,5 t 15; 2 Bauke de Boer 11 t 15; 3 Hennie de Haan 7 t 15; 4 Rients Wynia 6 t 15; 5 Tsjerk Wiersma 5,5 t 15. 6 Tineke Teigeler 4 t 15.


De Strikers wienen de ms en Nocht en Kriich de kat.

De wedstriid tusken de Strikers en Nocht en kriich wie dus in potsje kat en ms. Faak binne mzen noch superfluch om t de klauwen fan poes te bliuwen. Dat wie moandeitejn net it gefal. Sy rnen as it wiere de kat sa de bek yn. De Aldegeasters fregen harren al f, hoet it mooglik west hie dat harren tsjinstanners klupkampioen wurden wiene. Ja damjen is in o sa raar spultsje. Soms rint it oan alle kanten mei en in oare kear sit it oan alle einen tsjin. De gesellichheid fergoede in soad. Likegoed kamen der ek noch in oantal hiele moaie spullen op it boerd. Sjoerd Jan Bakker siet it alderlangste te skowen. Syn opponint Siebe Walinga ferbrkte in hiel soad tiid en kaam der hiel krap yn te sitten. Te min tiid eins foar in prachtich einspul. Elkenien stie der om hinne. Siebe tocht noch yn in wanhoopspoging kamp te meitsje, mar dat slagge net.

As der net ien fouten makke hie, wie de einstn fst gelyk einige, mar dat wie net sa. De stn wie mar leafst 3,5 8,5. Ddlike sifers.

Persoanlike resultaten:

Jelle Wiersma         -  Henk Haanstra    1 0

Sjoerd J. Bakker     - Rein Jan Walinga 1 0

Cor Kooistra           - Folkert Groenveld          0 1

Willem Schaap       - Sjoerd Couperus  0 1

Ype Boelens           - Willem Hoekstra 1 0

Bauke Bos              - Rein Jan Walinga 0 1

Bauke de Boer        - Johannes Hoekstra        0 1

Hennie de Haan      - Folkert Attema     0 1

Rients Wynia          - Beke Haanstra     0 1

Tsjerk Wiersma      - Meike van der Meer       0 1

Tineke Teigeler      - Durk Rypma          0 1

Marjolijn Bakker     - Sietse de Jong     0 1


De iene Bauke pleage de oare

Alle spullie wiene gau t dizze jn. Tineke Teigeler en Tsjerk Wiersma wiene as earste t yn it foardiel fan de lste. Rients Wijnia stie doe al ien achter tsjin Hennie de Haan en aksele noch lang tsjin. Hennie hie, sa sei se sels, de macht en nei in genedeslach, wrt se, lokkich foar har, gjin missers makke, wie de partij t. Bauke Bos en Bauke de Boer hiene ek in fraai spul. Bos kaam wat dreech troch de iepening en stie op skerp. De Boer koe in daam krije en dit hie syn tsjinstanner wol sjoen, mar wie neffens him gjin probleem. De Boer die it en rekke in houtsje achter, mar tocht dat de daam dr wol moai stie. Lykwols koe Bos de daam fuortendaliks wer krije en bleau it houtsje foar en wie doe yn hlders hn. Nei wat spinpoatsjen fan De Boer wn de oare Bauke de partij. It spiet De Boer dat er sa happich wie om in daam te heljen, want dit hie better net kinnen, sa sei er nei de tiid, mar ja, it liket sa moai om in grouwe daam te heljen. De iene Bauke pleaget de oare Bauke, sa sei in oare spiler, mar ja, dat heart sa yn s spul. Yn de heechste groep wiene trije spilers. De foarsitter wie nei Hartwert te damjen foar twadde heale finalepartij fan de Frysln Cup. Ype Boelens makke de kar om dizze jn simultaan te spyljen tsjin de oare beide mannen, Sjoerd Jan Bakker en Willem Schaap foar de woarstekompetysje. Tsjin de earste wie Boelens wat te hastich en rekke al gau tw achter. Lokkich foar him stie Bakker der wyld op en letter yn de partij koe hy trije jaan en seis pakke en sa wn hy de partij. Tsjin Willem Schaap wie it oars. Schaap stie in houtsje foar en helle twa dammen, wylst Boelens gjin daam mar allinne houtsjes hie. Sa duorre dizze partij ek net sa lang sadat om tsien foar njoggenen alle partijen al t wiene, wrnei noch wat foar de aardichheid damd waard, om de froulju en manlju ths net sa bot skrikke te litten omdat men oars folle letter ths is.

Utslaggen:

Tsjerk Wiersma Tineke Teigeler 1-0
Rients Wijnia Hennie de Haan 0-1
Bauke de Boer Bauke Bos 0-1
Ype Boelens Willem Schaap 0-1
Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 0-1


It rint nei de ein mei de dammerij.

Sa no en dan kin it foarkomme dat der sa mar in oantal dammers net binne. Dat wie moandeitejn ek it gefal. Twa dammers moasten fheakje omt se siik wienen. En in bestjoerslid moast haljetrawalje mei in sike kat nei de bistedokter. Dat sadwaande skoden der mar njoggen dammers oan om in partij te damjen. Yn groep twa rint it echt nei de ein mei it damjen. Elk hat de kompetysje spile en dogge no noch in goai nei it lekkere neigesetsje: de neikompetysje mei drge woarsten as priis.

Yn de heechste groep waarden der twa echte partijen spile. Better sein de iene wie echt en de oare wie gau bekeken. Om mei de lste te begjinnen hjir it ferslachje. De partij wie tusken Cor Kooistra mei wyt en Jelle Wiersma mei swart. Oan beide kanten kaam de lange hoeke dert. Drnei kaam der in protte druk op Kooistra syn lange hoeke. Hy seach mooglik ek wat tefolle apen en bearen, mar de ferfolchstreken wienen net goed. It waard in partij, dyt eins gjin partij hjitte koe. Jelle kaam al gau in houtsje foar en it spul wie spile. Tusken Sjoerd jan Bakker en Willem Schaap rn it hiel oars. In moai lykopgeand spul. Mar by eintsjebeslt kaam Willem der dochs noch better t. En yn in fiif om fiif stn koe Bakker de bakker en slachter wol fsizze.

Tsjerk Wiersma hie in prachtige jn. Earst naam er it op tsjin twa tagelyk: Hennie de Haan en Bauke de Boer. Dan doare jo wol fansels. It damjen gyng prachtich, mar Wiersma ferlear se wol allebeide. Drnei spile er tsjin Rients Winia. De lste die tagelyk tsjin Hennie de Haan. Hennie ferlear, mar Tsjerk wie taai en fersloech mei it nedige kommentaar de man t Boalsert.

Tineke ferlear yn de earste omloop fan Winia en spile drnei kamp tsjin De Boer. Allegearre wienen se al wat yn de sfear fan it fluchdamkampioenskip freedtejn yn it Swettehs.

Utslaggen. Cor Kooistra - Jelle Wiersma 0 1; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 0 1; Rients Wynia Tineke Teigeler 1 0 ; Tejerk Wiersma Bauke de Boer 0 1; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 0 1; Bauke de Boer Tineke Teigeler - ; Rients Wynia Hennie de Haan 1 0; Rients Wynia Tsjerk Wiersma 0 1.


Eltsenien is wolkom

It groepke Stadige Strikers wie net sa grut. Twa moasten fheakje fanwege sykte en de foarsitter wie mei feknsje. Dochs wiene der gench dammers want dizze jn hiene wy ekstra dammers op e klup fan ferskate oare klups. Tsjerk Wijbinga fan de Hartwerter klup moast foar de Frysln cup tsjin Stadige Striker Jelle Wiersma en drom wie Mister Frysln cup Jappie de Jong fan de klup fan Blauhs efkes sjen hoet de mannen it der fan f brochten en ek in dammer fan in Hollnske klup kaam efkes by s moaie spul sjen en dizze man krige wat tlis oer de spulrigels. Omdat de Strikers, dyt foar de kompetysje damje moasten mei in neven oantal wiene waard it foarstel oannommen dat Sjoerd Jan Bakker simultaan damje soe tsjin de heechsten t de twadde klasse, Bauke de Boer en Bauke Bos, omdat dizze klasse al t is en no foar de woarstekompetysje damje sil. Nei in kertier kaam Jelle Wiersma efkes sjen hoet de mannen it der fan f brochten en sei ferheard tsjin de ldste Bauke: Binne jimme al t? Doe makke Rients Wijnia de heldere opmerking: Ja, dr kin ik it mei iens wze. Dizze Wijnia hat oan it ein fan dit damskoft syn lde foarm werom, mar droer aanst mear. En ja, de partij wie t. De Boer kaam net goed t de iepening en de partij wie binnen tsien minuten t. De oare Bauke makke it Bakker aardich dreger. Sa dreechdar er yn in stn fan acht tsjin acht al de opmerking makke: de frou sil grif freegje: hoe hast damd? No ik ha ferlern tsjin Bauke Bos. Oft er dan straf krije soe wit de skriuwer net, mar wol dat Bosgjin moederaasje hie mei de swipe fan Frou Bakker. Dochs koe de swipe yn de hoeke fan de keamer fan it nije hs fan de femylje Bakker stean bliuwe want Bos kaam krekt in streek tekoart en ferlear de partij. Wijnia pakte op in moaie manier Tsjerk Wiersma. Wiersma sette in houtsje op slech en Wijnia die in frije set. Wiersma sloech en Wijnia sloech mei ien slach acht fan de njoggen houten fan Wiersma en de partij wie t. Ype Boelens miende dat er in daam helje koe tsjin Willem Schaap, mar dit koe net. Sadwaande ferlear hy de partij. Doet de measten t wiene, wiende de beide mannen foar de Frysln cup noch drok yn aksje. It wie msstil en elts seach mei ynteresse nei de beide toppers. Wijbinga hie tiid tekoart en hjir helle Jelle foardiel t en wn de partij.

Utslaggen:

Tsjerk Wiersma- Rients Wijnia 0-1

Sjoerd Jan Bakker- Bauke de Boer 1-0

Sjoerd Jan Bakker Bauke Bos 1-0

Ype Boelens Willem Schaap 0-1

Jelle Wiersma Tsjerk Wijbinga 1-0


Ik seach der gjin ljocht yn, mar by my gie it ljocht t.

Sa no en dan komme de Strikers wol ris werom op in partij fan de wyks der foar. Sa ek moandeitejn. It gie oer it spul tusken Bauke de Boer en Rients Wynia. De lste wn dat mei noch 30 sekonden op de klok, wylst syn maat noch in oere ta syn beskikking hie. Ja sei Wynia: Ik seach der gjin ljocht mear yn, mar wn dochs noch! Ja antwurde De Boer: En by my gong it ljocht t!

Beide mannen holden dizze jn it ljocht oan. Dat gong by Wynia wol mei sa no in ljochtsje dat hast twaaie soe of better tblaast wurde soe troch syn tsjinstanner, Bauke Bos. Gelokkich foar Wynia blaasde Bos in pear kear krekt ferkeard, sadat it ljocht oanbleau oant de ein ta. Gelokkich dat it foar de neikompetysje wie, oars hie ik myn kop-posysje kwyt west! sa spruts bos.

Bauke de Boer striele de hiele jn in grut noerwinlik ljocht t yn syn partij tsjin Tsjerk Wiersma. Ik ha de hiele wedstriid gjin poat oan de grn krije kinnen! lake Wiersma. Ik koe strike wat ik woe, mar in goeienien wie der net. De Boer hie my folslein yn e bse!

Tineke Teigeler en Hennie de Haan moasten tsjin elkoar. Sa koenen se de frustraasje fan it wykein wat fan harren fskowe. De beide froulju hienen der wakker op rekkene dat se frne sneon damje soenen om it frouljuskampioenskip yn Aldegea. Dat gie net troch yn ferbn mei te min dammers. Dat spiet harren wakker, dat kin men fan tinken wol ha fansels. Yn de partij makke Tineke fuortendaliks in fatale flater. Se kaam in houtsje efter en doe wie it eins foar Hennie in makje.

It oerkomt him sa no en dan. De lste tiid eins net mear, mar moandei wie it wer raak. Yn in partij wer noch neat fan te sizzen wie, rn Bauke Dykstra yn in simpel slachje. Willem Schaap kaam sa wol hiel maklik oan in punt.

Utslaggen: Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 1 0; Jelle Wiersma Sjoerd jan Bakker 1 0: Bauke Bos Rients Wynia 0 1; Ype Boelens Cor Kooistra 0 1; Tineke Teigeler Hennie de Haan 0 1; Willem Schaap Bauke Dykstra 1 0.


Yn in spannende partij diele se de punt.

In punt diele. Dan bliuwt der net folle oer. In healtsje mar. Yn it fryske spul wie men dat altiten wend. Der ha wol ris tiden west by de Strikers dat men ek twa punten helje koe. Dan krige men in boanus omdat der wn wie fan in dammer t in hegere klasse. Dat systeem en dy yndieling ha de Strikers ferlitten. Se spylje no allinne yn de eigen klasse. As jo dan winne krije jo in punt en by kamp in healtsje.

San healtsje fertsjinnen Hennie de Haan en Bauke Bos. Beide wiene se der wakker mei ynnommen, mar neffens de skriuwer Hennie dochs wol it meast. Sa faak bart dat net dat se de man t Sint Nyk in heal puntsje fsnobbet. Meastal naait Bauke der mei de folle bt t. Yn in stn acht om acht wie der noch net san soad fan te sizzen. Beide makken se gjin flaters en koenen se elkoar lokwinskje mei de heale punt.

It wie op it nipperke wat de tiid oanbelanget. Altiten is it oerwurk net Wynias grutste freon. Hy hie der foaral ek net langer oer dwaan moatten oars hie er op de klok ferlern. No pakte er De Boer. Dat is gewoanwei faak oarsom.. De Boer hie oars ek noch rom tiid om alles efkes troch te koekeloeren, mar nee hy hold de gong der goed yn en koe fansels yn de lange tinktiid fan syn tsjinstanner syn setten wol tdokterje. Dat slagge diskear dus net. Wy sile mar sizze dat it de master misse kin.

Ferline wike ferprutste Ype in heale punt, omdat er t in fierders ferliezende stn noch winst besocht te heljen. Moandeitejn hie er de folle punt foar it gripen. Hy hie yn in moai spul tsjinstanner Cor Kooistra aardich by de poat. De lste koe mei twa achter noch krekt in daam helje, mar Ype koe twa fan dy petmannen helje. Mar dr wachte er mei om earst noch in oar houtsje nei foaren te striken en dat koe ek bst, want Kooistra hie eins gjin poat mear om op te stean. Oant it momint dat Ype in fatale streek die. Ien fan de takomstige pet mannen skode er  sa mar foar de fijanlike daam. Kooistra hie der net op rekkene en seach it earst ek noch in skoft oer de kop. Oant it momint dat er ta sloech en dat betsjutte fuortendaliks kamp. In gelokje foar de foarsitter.

Utslaggen: Ype Boelens Cor Kooistra - ; Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1; Sjoerd jan Bakker Bauke Dykstra 0 1; Bauke de Boer Rients Wynia 0 1; Hennie de Haan Bauke Bos - ; Tsjerk Wiersma Tineke Teigeler 1 0.


Twa tsjin ien is kattemoardzjen.

Elk yn it damwrldsje Frysk spul wit dat Stadige Striker Jelle Wiersma in helen ien is. Hy hat fansels in protte nocht oan dit prachtige spultsje mei in neinich soad mooglikheden. Yn syn wenplak Wommels hat er ien kear yn de moanne ek in damgroep en dat rint as in tierelier. Moandeitejn bea er oan om tsjin twa tagelyk te damjen, sadat net ien stil hoegde te sitten. No seinen wy eartiids altyd: twa tsjin ien is kattemoardzjen.

No dat Jelle him as in kat fermoardzje liet, foel wol wat ta. It wie wol twa tsjin ien, mar it spul krige syn beslach wol op twa dambuorden. Oan it iene siet Bauke Dykstra mei wyt en oan it oare Sjoerd Jan bakker mei swart. Foar Jelle dus swart en wyt. Klokken stiene der net by. Dat soe ek net nedich wze, want de twa partijen rekken moai op tiid t. En it wie foaral gjin kattemoardzjen, want Jelle wn tsjin Dykstra en spile kamp tsjin Bakker.

Ik sjoch dingen dyt der net binne en dat soarge foar in heal ferliespuntsje! Sa spruts Cor Kooistra wat spitich efterf. Willem Schaap hie it der al waarm fan krigen. Hy koe der net mear foar wei. Syn tsjinstanner soe in houtsje foar komme. Dat seach syn tsjinstanner ek wol, mar dy miende ek hiele oare rare dingen te sjen. Kooistra pakte dus net in hout foar. Doe bleau it oant de ein ta noch tige spannend, mar mear as kamp siet der doe foar beide net mear yn.

Utslaggen: Hennie de Haan Tsjerk Wiersma 0 1; Rients Wynia Bauke de Boer 0 1; Tineke tei9gelaar Bauke Bos 0 1; Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker - ; Cor Kooistra Willem Schaap - .


WY HLDE IT MAR BY S EIGEN SPUL

Ofrne freed diene acht Stadige Strikers mei oan in toernoai fan it Hollnske spul, mar it is better om it by harren eigen spul te hlden. De sfear wie goed hear en se ha in moaie jn hn, mar it damjen like der net op, want hast alle spullen waarden ferlern. Us gastspiler Foeke Tiemensma wn 2 1/2 spul, mar dy hat dit spul faker spile dan alle Strikers bymekoar. It sjocht jo raar oan as men it Fryske spul wend is. Fansels waard der op e klupjn noch wakker oer neipraat. Twa fan de Strikers sieten yn Aldegea SWF te damjen omdat se t spylje moasten foar de Fryslncup. Ien Striker wie siik, dat sadwaande wiene der njoggen Strikers oanwzich. Sjoerd Jan Bakker wie frij omdat der in neven oantal dammers wiene, mar hat him tige fermake troch by de oare spullen te sjen. Tsjerk Wiersma woe syn froulike tsjinstanner ferliede, sa sei er sels. De oanwzige leden seagen raar op, mar har man hoecht him gjin soargen te meitsjen want hy lei t dat er har ferliede woe ta in set, dyt foar him geunstich tpakke soe. Lykwols seach Tineke at har tsjinstanner yn e holle hie en hapte net ta. Se joech goed partij en hie op it lst in daam mear dan Wiersma en doe t it twa dammen tsjin ien wie soe it yn e measte gefallen kamp wurde. Tineke hier ien daam yn e lange hoeke mar troch de spanning seach se net hoet se it t meitsje koe. Dochs by de sande set wie se skerp en makke de partij moai t. Der wiene mear dyt net diene wat de tsjinstanner hope hie. Sa die Hennie de Haan net wat Bauke de Boer woe en drtroch kaam Hennie better yn it spul te stean. Se skrok noch wol doet De Boer troch in moai slachje dochs noch in daam helle, mar Hennie, mei trije houtsjes ekstra seach, twifele mar sloech doe genadeleas ta. Se joech har trije houtsjes wrtroch de daam fan De Boer foar har daam kaam te stean en de partij t wie. Bauke Bos en Rients Wijnia spilen ek in dreech spul, sat de beide mannen wend binne. Wijnia stie al frij gau better yn it spul mar hie noch klauwen om it te winnen. Hy seach de winnende set in pear kear oer de holle en Bos hie in pear kear hope dat er de mist yn gean soe omdat Wijnia syn hn hieltyd boppe it ferkearde houtsje sweefde. Lykwols seach er dochs in winnende set en wn de partij. De lsten dyt doe noch spilen wiene Ype Boelens en Bauke Dijkstra. Dijkstra loerde hieltyd op in set mar Boelens koe it moai foarkomme. Uteinlik koe er it net hlde en Dijkstra wn de partij. Ype wie dochs tefreden want hy hie de partij net fergriemd sa sei er.

 Utslaggen:

Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 1-0

Rients Wijnia Bauke Bos 1-0

Hennie de Haan Bauke de Boer 1-0

Ype Boelens Bauke Dijkstra 0-1


It lot wie de Strikers goedgeunstich!

Der waard fansels noch wakker oer nei praten. Oer in kampioenskip wat eins net koe en dochs werklikheid wie oan de ein fan de sneon drfoar yn Easterein. Op nferklearbere wize leine de Hartwerters de basis foar it kampioenskip fan de Strikers. It lot wie de Strikers goedgeunstich.

It like suver dat de Strikers kampioen wurde moasten, want yn dy earste omloop stiene de mannen t Skearnegoutum mei fjouwer twa efter. It earste en it fjirde boerd sieten noch. En dy beide partijen liken op kamp t te draaien. Dat koe hast net oars. Mar it koe wol. Oan it earste boerd rn de Hartwerter yn in klassyk einstantsje. Unbegryplik, mar ja, it wie sa. It fjirde boerd siet noch. De stn wie by de Striker bekend. Hy hie te min oan kamp. De klok koe him allinne de winst noch bringe! De tsjinstanner hie it fansels dreks kamp meitsje moatten, mar dy, dat murk men oan alles, woe winne. Dat is in goeie mentaliteit, mar hy hie gewoan te min tiid. De fangstelling stie klear. Der moast noch twa kear in set dien wurde: ien strykset en dan noch in slachset. Nei de strykset foel de flage: Skearnegoutum Hartwert 4 4.

Oer boppesteand gegeven rekken de tongen aardich los moandeitejn. Mar ek oer de oare partijen koenen de Strikers har ferlustigje. Unfoarstelbere tslaggen. Lollum mei 7 1 oan de kant reage. Nee men koe mei wille en tefredenheid werom sjen op dizze histoaryske damdei wrop beide achttallen it earste plak op easken.

Der waard ek noch damme. De beide feteranen wnen beide. Wy ha it oer de Snitsers: Bauke de Boer en Tsjerk Wiersma. De earste makke frij flot dien wurk tsjin de hast noch net fersleine Bauke Bos, Tsjerk Wiersma rekkene yn it einspul f mei Rients Wynia. De Strikers hearden suver in swier wurd t de mle fan Bauke Dykstra. Hy tocht nammentlik troch in daam te jaan en in frije set drnei de winst te pakken. Dat gong krekt even oars. Bauke plakte mei syn daam efter de hiele santekream en tocht dat de fijannige daam dr ek by beflapt waard. Jelle liet him de daam net fpakke, want hy sloech net twa,wr Bauke op rekkene hie, mar trije houtsjes. Doe foel der efkes in grou wurd. Beide mannen hiene nei dy slaggerij noch elk in daam en in houtsje en dat wie kamp.

Utslaggen: Ype Boelens Dicky van der Meer 1 0; Rients Wynia Tsjerk Wiersma 0 1; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra 0 1; Jelle Wiersma Bauke Dykstra 0,5 0,5; Bauke Bos Bauke de Boer 0 1; Hennie de Haan Tineke Teigeler 0 1; Willem Schaap Marjolijn Bakker 1 0.


It nije notearen

Der binne spilers dyt eltse partij noteare yn in saneamd damnotaasjesjeboekje. Tsjintwurdich is der de dam-app en dy hat de mooglikheid om de partijen yn te fieren en sa nei te damjen. Ien fan s spilers, Ype Boelens, noteart syn partijen yn syn smartphone. Foardiel is dat hy se net hoecht op te skriuwen mar de setten neidwaan kin yn syn tillefoan, sa as jn tsjin Sjoerd Jan Bakker

De foarsitter wie der net en om healwei njoggenen winske er s in gesellige jn fant waarme oarden. De earste partij, dy tusken Bauke Bos en Hennie de Haan wie doe krekt t. Hennie hie al sein dat se hope om tsien oere ths te wzen, mar it wie net de bedoeling om binnen in heal oere t te wzen. Mar ja, je kinne jo mar ien kear ferstrike en as de tsjinstanner dit dan sjocht is it poep-kak-t! En boppedat har meirider Bauke de Boer wie noch net t. Hy siet tsjin Sven Kalsbeek dyt nei lange tiid ek wer ris op e klup wie. Spitich dat dizze jongeman sa min tiid hat foar it damjen want hy is it noch net ferleard. Hy pakte De Boer.

Flak nei it apke seach Boelens in moaie slach en Bakker tocht al dat er achter kaam te stean. Lykwols foel dit ta en de stn bleau lyk. Letter yn it spul bliek dat er it better net dwaan kinnen hie en neidat er in foutsje makke hie wie de partij t en Bakker hie wn. De partij tusken Tineke Teigeler en Riets Wijnia eindige yn it foardiel fan de lst en dizze wie der tige mei ynnommen, want hy koe wol in puntsje brke, mar syn tsjinstanner ek wol trouwens. Bauke Dijkstra en Willem Schaap wiene doe noch lang net t en hiene de helte fan it hout noch op it boerd stean. It waard in yngewikkeld spul en by de stn fan fiif tsjin fiif seach Ype Boelens al wat it wurde soe. 33,3% kns op winst, ferlies of kamp. It waard kamp neidat de tiid aardich fier nei it ein rn.

Ek krigen wy besite  fan in Hollnske dammer en hy noege s t foar in toernoai yn it Hollnske spul. Hjir hiene ferskate strikers wol earen nei. Nije wike mar ris sjen oft wy in pear fjouwertallen byien krije kinne. Foar inkelden sil dit wennen wze, bygelyks foar de ferfangende stikjeskriuwer, dyt dit spul eins noch nea spile hat. In moaie tdaging en moai is dat beide spullen spile wurde en der gjin striid is tusken de ferskate damsoarten. Hjir kin men yn de wrld in foarbyld oan nimme!

Utslaggen:

Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1-0

Sven Kalsbeek Bauke de Boer 1-0

Bauke Dijkstra Willem Schaap 1/2 1/2

Rients Wijnia Tineke Teigeler 1-0

De Strikers net opwoeksen tsjin Hartwert.

Der wienen mar 10 dammers dyt tsjin inoar dammen yn it tradisjonele treffen tusken damklup Hartwert e.o. en De Stadige Strikers fan Skearnegoutum. Plak fan hanneling wie it smke Terphs. De gasten sieten der noflik en tige op har gemak, mar winne wie der foar seis fan de tsien net by. Nee. De Strikers wienen net opwoeksen tsjin Hartwert.

Ferline jier mochten de Strikers de lokwinsken yn ntfangst nimme, mar no wie it krekt oarsom.Twa man wiene de tsjinstanner treast. Bauke Dykstra, tige ths op dit plak, wn it yn in moaie partij tsjin Klaas Abma. Ype Boelens sette syn goeie foarm troch. Hy fersloech de foarsitter Fedde Wiersma en dat mei snder mis in boppeslach neamd wurde.

Kamp skuorde Willem Schaap noch t de partij tsjin Hein de Vries. De lste hie mooglik wat skerper spylje kinnen. Neffens Willem hie syn tsjinstanner winne moatten. Dat barde net en sa kaam der noch in heal puntsje by. Dicky van der Meer hie in healoere earder ek al foar in healtsje soarge troch de altyd sterk en stiif damjende Jan Bouma fan winst f te hlden.

Al mei al reinde it gjin punten by de Strikers. Hartwert wn mei 7 3. Hjir folgje de persoanlike tslaggen: Taeke Kooistra Jelle Wiersma 1 0; Tsjerk Wijbinga Cor Kooistra 1 0; Hein de Vries Willem Schaap - ; Jan Bouma Diky van der Meer -; Klaas Abma Bauke Dykstra 0 1; Fedde Wiersma Ype Boelens 0 1; Sjouke de Boer Bauke Bos 1 0; Klaas Wiersma Bauke de Boer 1 0; Siebe Elsinga Rients Wynia 1 0; Lieuwe Eringa Hennie de Haan 1 0.


Mei in needgong op nei de ein.

Hoet de mannen it hienen, is suver net nei te kommen. Wylst de oare fiif partijen noch allegearre it boerd fol mei houtsjes hienen, pronken op it boerd fan Bakker en Boelens noch mar acht houten. Fjouwer witen fan Bakker en likefolle swarten fan Boelens. t gie sa like it wol mei in needgong nei de ein fan de lste kompetysjepartij fan it jier.

Ype sei: "Sjoerd Jan hie de gong der goed yn, der waard oan ientriedwei fruile en dan krije jo soks!" By dy fjouwer om fjouwer wie neat te sizzen oer de bste knsen fan ien fan beiden. It like op in frij gelikense stn. Dat soe yn de rin fan dit einspul ek bliken dwaan. Beide mannen krigen in daam en se besieten elk noch in houtsje. In hurdrinner koe tusken twa stappen wol sjen dat dit neat oars as kamp wurde soe. Sa wie it ek. De mannen joegen inoar de hn en de oare dammers sieten allegearre noch te switten yn harren middenspul.

Op Tineke Teigeler nei. Dy wikselet sterke jnen noch wol ris f mei swakke. Moandeitejn wie der ien fan de lste kategory. Sy brocht der net safolle fan te rjochte en rekke op in te simpele manier in houtsje efter. Miskien kaam it ek wol omdat se tsjin Bauke de Boer siet. Se hat yn it foar al it gefoel dat se net tsjin De Boer winne kin. No falt it ek net ta on De Boer te ferslaan. Dat wit elk. Tineke makke it him fierstente makkelik. As jo tsjin san man in houtsje kwytreitsje, dan kinne jo it fierder wol ferjitte.

Hy hat der wer in puntsje by. Wy ha it oer Rients Wynia. Twa kear wn er oant no ta en no pakte er syn tredde oerwinning. Tsjin Hennie de Haan. Hoet it krekt om em ta gong, wit de skriuwer net. Wol wit er dat Wynia wakker ynnommen wie mei syn oerwinning. In bysnderheid yn dizze is, dat er al dy punten tsjin froulju behelle.

Tsjerk hie it al lang sjoen. Hy koe net mear winne. Hy joech Bauke Bois de hn. Omstanners mienden dat der noch wol muzyk yn sitten hie foar de Snitser senior. Neier besjoen bliek de man hielendal gelyk te hawwen. Bos fn it wol goed. Hy hat der al wer in punt by. Oant no ta hat er noch mar ien kear ferlern. Sadwaande giet er mear as stevich oan kop yn groep twa.

De twa oare spullen, dy tusken Jelle Wiersma en Willem Schaap en tusken Cor Kooistra en Bauke Dykstra einigen allebeide mei in moaie flypflap. Beide yn it foardiel fan de wytspilers, wylst de stannen fan de beide swartspilers sterker liken.

Utslaggen: Hennie de Haan Rients Wynia 0 1; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens - ; Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Tineke Teigeler Bauke de Boer 0 1; Bauke Bos Tsjerk Wiersma 1 0; Cor Kooistra Bauke Dykstra 1 0.


It lid op e noas krije.

De siswize is: wat it nderste t de kanne ha wol, kriget it lid op e noas. Dizze siswize soe wer foar in partij jilde moandeitejn by de Stadige Strikers. It gyng om in spul dat spile waard yn it kader fan de Frysln Kup. Dr komme wy aanst op werom. Earst de kompetysje.

Dryn sette Bauke Bos syn segereeks troch. Freedtejn pakte er al de twadde priis yn haadklasse B en dizze jn liet er net folle heel fan Rients Wynia. It waard foar de Sint Nykster in streekrjochte oerwinning. Eins kaam er net yn gefaar en koe tefreden in puntsje by skriuwe. Hennie de Haan, oars ek wakker op dreef, de lste tiid, koe it net hlde tsjin nestor Bauke de Boer. De klupldste liet wer even sjen dat er noch lang net fskreaun is. Foar Tineke Teigeler, grutske winner yn de twadde klasse op it stryk ta toernoai, siet net in dammer klear. Tsjerk liet ferstek gean. "Dan gean ik mar nei hs!" sa sei Tineke spytfol.

Ype Boelens gyng de striid oan tsjin Jelle Wiersma. Ferline jier koe er Jelle noch in kear op kamp hlde. Yn dizze edysje moast er al gau tajaan dat der eins gjin salve oan te striken wie. Nee de spannendste kompetysjepartij spilen Sjoerd Jan Bakker en Bauke Dykstra. Dat gong de hiele partij moai lyk op. Mar Sjoerd Jan dy kin sa mar yn in nbewekke momint taslaan. Dan stiet er yn in pear streken mei in foarlik houtsje ynienen op foardiel. No doet it sa fier wie, koe Dykstra de bakker en de slachter wol fsizze. Doe wie it "gepypt".

Willem Schaap spile in moaie mar wol in tige wylde partij tsjin Siebe Walinga t Aldegea. It koste him in protte tiid en yn de einfaze bruts him dat op. Earlik sein stie er doe ek al op ferlies. Siebe is dus in omloop fierder yn de Frysln Kup. De oare partij spilen Cor Kooistra en Pieter Hoogterp t De Gaastmar. Dat waard in moaie lykopgeande partij, mei gench foefkes en loopkes deryn. Beide dammers koene alle drigingen parearje. Sa einige dy partij yn kamp. Doe folge der in barraazje. Der moat in winner komme. Yn dy beslissingspartij krije de dammers elk tsien minuten op de klok en der wurdt fiif tsjin fiif spile. In moai taktysk spultsje leine de mannen op it boerd. En it hie der alles fan dat it wer kamp wurde soe. Mar Pieter woe mear. It mear is nea fol. Hy miende dat er in mooglikheid seach om noch in twadde daam te heljen. Doe makke er in grouwlige flater. In fatale streek. Kooistra hapte fuort ta. Pieter koe der net by, dat er dat net sjoen hie. Ja, wat it nderste t de kanne ha wol, krijt it lid op e noas. En sa wie it en net oars.

Utslaggen: Hennie de Haan Bauke de Boer 0 1; Bauke Bos Rients Wynia 1 0; Jelle Wiersma Ype Boelens 1 0; Sjoerd jan Bakker bauke Dykstra 1 0; FK: Willem Schaap Siebe Walinga 0 1; Cor Kooistra Pieter Hoogterp - ; 1 0.


elle Wiersma wint eigen toernoai.

It damtoernoai dat troch de Stadige Strikers t Skearnegoutum dit wykein organisearre waard, is wn troch de eigen man en sponsor fan de partij: Jelle Wiersma. Hy wn yn groep 1 fan de eareklasse twa partijen en spile ien kamp. In heech persintaazje en dr koe de winner fan groep 2 net oan tippe. Wiersma waard dus winner fan syn eigen toernoai.

Oan dizze wedstriden hiene yn earste ynstnsje har 25 dammers opjn. Oan de ein fan de middei melden twa dammers har f: ien fanwegen en de oare troch lichaamlike ngesteldheid. Doe stnen der noch 23 op e list. In raar oantal as men yn groepen spilet. Aldergelokst skille Lolke Huitema, s Hollnske dammer, mei de fraach as it tkaam om noch mei te dwaan. No dat kaam aldermerakelst moai t. 24 dammers wat wol men noch mear. It bestjoer wie Huitema dan ek tige tankber dat er mei de lste trein noch oankaam. Oer Hollnske dammers is dus oars neat as goeds te melden.

Der waard yn gesellige sfear sportyf damme. De earste klasse, dr sieten allinne mar mannen yn dyt de gemiddelde leeftiid fan allegearre behoarlik omheech brochten, hiene de sokken der aardich yn. En wiene ek as earsten t, mar wiene noch lang net t spile fnen se sels. Se woene graach noch in kear. No fuort dan mar. Mar it hie eins net hoegd. It nderlinge resultaat spruts eins de wierheid al. Sa soene der yn noch twa groepen de spilers op in gelikens oantal punten komme. Yn alle gefallen, op ien nei, wie de tslach ddlik en hie in barraazje gjin sin. Dat barde wol en joech teinlik noch wat in ferfelende konsternaasje. Mar dat is no, in dei letter, wer oplost.

Utslach: Eareklasse: Groep 1. 1 Jelle Wiersma, Wommels, 2 Foeke Tiemensma Frjentsjer. Groep 2. 1 Bauke Dykstra, Nij Beets, 2 Sjoerd Couperus, Snits. Haadklasse A 1 Marcel Altena, Blauhs, 2 Ype Boelens, Menaem. Haadklasse B. 1 Sjouke de Boer, Eksmoarre, 2 Bauke Bos, Sint Nyk. Earste klasse: 1 Tsjerk Wiersma, Snits, 2 Piet Sikma, Hartwert. Twadde klasse. 1 Tineke Teigeler, Sibrandabuorren, 2 Lolke Huitema, Tersoal.


Sinteklaas ha wy in wike letter besteld.

It leit san bytsje yn de tradysje fan de Stadige Strikers om de moandeis foar Sinteklaas syn jierdei omtinken te besteegjen oan de goed hillich man. Diskear net. Ien fan s bestjoersleden fierde syn eigen bertedei. Mei goedfinen fan de Sint himsels haw wy it feestje in wike tsteld.

Tsien dammers wiene fan de partij. Twa bestjoersleden koene dizze jn net. Fiif partijen waarden der dus ferspile. En dr sieten in pear hiele moaie tusken. Nim no de partij tusken Hennie de Haan en Tsjerk Wiersma. De lste hat altiten wille en dat is foar elkenien tige oangenaam. Hy is mei syn 87 jier goed skerp. Skaakt, dammet en docht oan jeu de boules. Moandeitemiddei hi er lykas altiten wer ferskate spultsjes op it skaakboerd fwurke. Twa oerkes letter sit er dan wer efter it damboerd. Moandeitejn dus tsjin Hennie de Haan. It waard in hiele oantreklike partij. Der moat sein wurde dat dy Tsjerk wol doart te striken. Hy giet samar it boerd oer. Nee Tsjerk is gjin kantsjestriker. It stie Hennie fansels wol oan dat Tsjerk de midden op socht. Sy besocht mei in omearmjende taktyk Tsjerk stil te krijen. Wat it damjen oanbelanget wie Hennie de boppelizzende partij, mar stil krige se de Snitser net. Ha ik dy wol felisitearre! Dat hie er. Hy hie der fan geniete en fn it spitich dat it t wie. Doe ha se noch in spultsje om de nocht dien.

Tineke Teigeler kaam t in efterstn wer werom. Se hie dat iene houtsje wer werom pakt fan Rients Wynia. Mar it koste wol har rjochterkant. Dr krige se te min hout en Wynia krige frij paad nei daam. Dat betsjutte net dat de partij t wie. Nee Wynia koe der mar goed om tinke wat er die. Uteinlik siet der noch in moai knske foar Tineke yn, mar Wynia seach it gefaar en gong der net yn mei en wn dizze dochs wol moaie partij.

Sjoerd Jan Bakker moast tsjin aartsrivaal Cor Kooistra. It soe in tige ynteressante partij wurde, wryn suver alle tiid brkt waard. Tsjerk Wiersma, de leafhawwer, fn it sa moai dat er de hiele tiid sitten bleau om de tslach f te wachtsjen. Kooistra kaam der wat steviger op te stean en wn mei in luzich setsje.

Utslaggen: Hennie de Haan Tsjerk Wiersma 1 0; Bauke de Boer Willem Schaap 0 1; Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Rients Wynia Tineke Teigeler 1 0; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra 0 1.


Bauke Bos ferslacht al dy ldsjes mei mear as sechstich jier nderfining.

Ferline wike liet Bauke Bos s nestor Bauke de Boer mei lege hannen nei hs ta gean. Moandeitejn moast nestor nmer twa, Tsjerk Wiersma, it selde paad gean as de echte nestor ferline wike. Dat men kin wol stelle dat Bauke Bos as in wyld tein set. De iene punt nei de oare fandelet er byinoar. No dus ek noch fan yn it damslt bebiten ldsjes.  Bauke is se treast.

It lytse ploechje Strikers hat noch nea sa betiid t west. Al foart de sjongers tsongen wiene, hiene de Strikers it Swettehs al harren hakken sjen litten. It langste spul wie dat noch fan Bauke Bos. Hennie hie net folle moederaasje mei De Boer. Sy kaam seach  en oerwn. Trije wike oanien hie se dwaande west mei eigen renovaasje en no wie se der wer. En hoe!

De earste de bste mei in punt yn de bse harket nei de namme Jelle. No dan witte jo it wol. Syn tsjinstanner Cor Kooistra struts yn de alfde set in hout fan 10 nei 15. Doe ntstie der in moai gat en dr mocht Jelle Wiersma wol oer. It spul wie fuortendaliks t. Noch gjin 20 minuten nei de earste streek.

Willem Schaap en Sjoerd Jan Bakker diene der justjes langer oer. Mar ek dat waard in flotte sege foar Schaap. En doe sieten Bauke en Tsjerk noch. In ferrekt lyts groepke. Trije fan s trouwe leden bellen f. Doe wiene der noch njoggen. De njoggende sei: Moarn moat ik wer damme yn Blauhs, lit my mar nei hs gean! Sa gong Rients Wynia snder te spyljen, mar mei it boekje Oer Alles werom nei syn appartemint yn Boalsert. Dan haw ik jn wat te lzen teminsten!

Utslaggen: Bauke de Boer Hennie de Haan 0 1; Tsjerk Wiersma Bauke Bos 0 1; Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 1 0; Jelle Wiersma Cor Kooistra 1 0.


De baas kaam der sels efkes by!

Moandeitejn binne der wer in pear partijen foar de Frysln Kup ferspile. De betinker fan dit alles, Jappie de Jong fan Blauhs kaam ek noch efkes opdaagjen om te sjen hoet de Blauhsters it dwaan soenen. No it die de baas deugd dat elkenien sa ynnommen wie mei dit damjen.

Bernard Kroon hie doe de punt al yn de bse. Hy fersloech Bauke Dykstra yn de oanloop nei de echte partij doet Dykstra in djoere fout makke en in pear houtsjes ferspile. Doe wie it t en oer. Men kin begripe dat Bernard glom en glimke fan ear oant ear doet Jappie deryn kaam. Hjir hie ik eins net op rekkene en hie mysels yn de toto op ferlies setten! sa spriek Kroon. Bauke Dykstra himsels ek net, mar Bernard as winner tipt. Soe Bauke miskien mear belang ha by de winst yn de toto as by it damjen? Wy sille it him nochris neifreegje.

De twadde partij gyng tusken Leo Altena en Cor Kooistra. De mannen makken der in libbene en prachtige partij fan. Alles san bytsje oer de midden. Fan alle kanten sieten der lopen yn, mar net ien fan beiden fleach dr yn. Wylst de einfaze nadere, stiene de houtsjes fan Kooistra krekt efkes wat sterker. Hy koe mei in sterk blokje op de rn en bijrn de fijn opwachtsje, wylst der yn de koarte hoeke gjin gefaar drige. Likegoed bleau it foar beide tsjen. Doet Kooistra in pear setten letter earst ien en drnei noch ien offere en trije werom sloech, koe Leao de slachter en de bakker wol fsizze. Doe wie de partij sa goed as t. Fan alle kanten waarden de knsen noch besjoen, mar de konklzje wie: de hn jaan. Trije Strikers geane nei de folgjende omloop: Jelle Wiersma, Willem Schaap (hy wn tongersdeitejn yn in twedstriid yn Lollum fan Liuwe Westra) en Cor Kooistra.

Yn de kompetysje waarden der fjouwer partijen spile. Bauke Bos wn wer en Tsjerk Wiersma hie gjin begrutsjen mei Rients Wynia en feegde him nei twa oeren tinken fan it boerd. Bauke moast it opnimme tsjin de nestor fan de klup, Bauke de Boer. De lste is syn namgenoat meastal de baas, mar diskear luts Bos oan it langste ein. Dat wie moai wurk, want de nestor ha jo net sa mar te pakken. Sjoerd jan Bakker siet tsjin Tineke Teigeler. Dan sil men sizze: dat is gjin partij. San haadklasser tsjin san argeleas froummiske t de tredde klasse. Dat is ek wol sa, mar Tineke joech omraak partij. En it hie noch better kinnen as se net sa mar in houtsje yn it middenspul ferskiten hie. Doe koe Bakker op syn gemak de partij tmeitsje.

Se begnen as lsten oan harren spul. Ek sloften se sa no en dan nei bten om efkes reek en frisse lucht yn te nimmen. Harren partij wie ek ynnimmend barren. Beide stiene se sa wyld as in bosk woartels. Willem kin him dr goed mei rde en Ype krimmenearre nochal wat dat er der striemin op stie. Mar hoe dan ek dyselde Ype joech, doet elk noch in acht houtsjes hie sa mar twa wei en rn frank en frij nei daam. Hy postearre dr syn wolf sadanich dat er altiten in pear houtsjes krije doe en de partij tmeitsje koe. It earste folle punt foar him.

Utslaggen: Bauke Bos Bauke de Boer 1 0; Tineke Teigeler Sjoerd Jan Bakker 0 1; Tsjerk Wiersma Rients Wynia 1 0; Willem Schaap Ype Boelens 0 1; Bauke Dykstra Bernard Kroon 0 1; Leo Altena Cor Kooistra 0 1.


Tineke wint op in bysndere jn.

In bysndere jn en dat wie it moandeitejn de njoggende fan de slachtmoanne. Wrom sil de argeleaze lzer him of har ffreegje. Neat fan murken, gelyk as altiten. Nee yn it Swettehs barde wat nijs. Dr waarden nammentlik de earste partijen fan de Frysln Cup ferdamme. In nijtsje yn it Fryske damjen. En op dizze bysndere jn pakte Tineke Teigeler troch sterk damjen har earste punt.

Om mar by it lste te begjinnen, Tineke dus. De wyks drfoar hie se eins ek de bste knsen, stn in houtsje foar en hie troch simpel fruiljen de winst sa goed as wis nei har ta lke kinnen. Doe ferlear se fan harsels troch echt te min tiid te nimmen, wylst de klok noch op trije kertier stie. Moandei die se dat oars. Se brocht mear rst yn har manier fan spyljen. Net mear dat rappe en flugge bentwurdzjen fan in set, mar earst de tiid nimme. Dat hat har de winst oplevere. Se soe hast noch de fout yngean, mar doe sei der ien: Wat ha jim noch in soad tiid! Dat wie miskien krekt noch in nbedoelde opmerking, dyt sy ta har naam en noch ris de boel oereage.

Har tsjinstanner, Tsjerk Wiersma, kin wol fjouwer potsjes skake yn in oere. Hy is ek yn it damjen gewoanwei gau t de rie. Dan giet de tsjinstanner faak yn it ritme mei en dryn driget de falkle. Tineke stapte oer dy klen hinne en pakte hiel moai de winst. Op it momint dat Tsjerk tocht dat er sels oan it langste ein lke soe.

Foar de Frysln Cup lotte Bauke Bos tsjin Gaastmarder Pieter Hoogterp, in sterke kampioensklasser. It wie dan ek gjin skande dat dizze Pieter Bauke nei in spannende partij t it toernoai knikkere. De oare partij gong tusken Jelle Wiersma en Dicky van der Meer, lid fan s klup, mar net damjend foar de kompetysje. Dicky joech hiel sterk partij en helle der dik fertsjinne kamp t. Doe moasten se yn in fiif om fiif stn tmeitsje wa troch gean soe nei de twadde ronde. Dat waard Jelle. In moaie dammerij en dizze Frysln Cup, in inisjatyf fan De Skyfkes t Blauhs, bringt wer wat fariaasje yn de damgelederen.

Utslaggen: Bauke Dykstra Ype Boelens 1 0; Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 1 0; Rients Wynia Bauke de Boer 0 1; Dicky van der Meer Jelle Wiersma - ; Bauke Bos Pieter Hoogterp 0 1; Willem Schaap Cor Kooistra 0 1.


It iene gat mei it oare stopje en dan is it flypflap!

Bauke Dykstra is asn Stadige Strikers dyt de iepeningen wol dreame kin. Hy mei der graach stdzje fan meitsje.  As jo tsjin him moatte dan kinne jo de kop der mar by hlde. Ien ferkeard streekje kin oan de ein fan it spul fataal wze. Dr wit Cor Kooistra fan mei te praten. Hy struts finaal ferkeard, moast it iene gat mei it oare stopje en ferlear yn  ien grutte klabats.

It spul fan Dykstra stie as in dyk, as ien blok beton as in fsting dyt net yn te nimmen wie. De houtsjes fan tsjinstanner Kooistra besochten steun en stipe by elkoar te sykjen. It kaam der op del dat it iene gat mei it oare ticht strutsen waard. Dat koe fansels gjin stn hlde, dat koe elk sjen. Mar dat it sa moai tmakke waard, sa as Dykstra dat die hie de argeleaze hurddraver net begrepen. Dykstra offere ien houtsje, joech noch ien en sloech der doe trije houtsjes f. Kooistra sloech werom en de stn wie gelyk, mar wol sadanich dat der ien grutte gatsjepanne oerbleau. Bauke joech ien en pakte mar leafst acht skiven!. It koe net mler!

Beide hienen se noch gjin punt helle dizze kompetysje. Dat men kin fan tinken wol ha dat der wat op it spul stie. Tineke Teigeler begn sterk. Se rekke in houtsje foar en Rients Wynia moast yn de oanfal. Dat gong net sa mar en Tineke koe it wol aardich goed parearje. Oant it momint dat se it net hielendal foar eagen krije koe hoet it moast. Se hie moai fruilje kinnen, mar dat seach se net en doe die se mar in oare streek. Dy set bliek fataal foar har te wzen. Spitich foar har, want se joech Wynia hielendal frij baan en ferlear knsleas. Dat hie fansels net hoegd, mar dat is neipraat en dr keapje jo neat foar.

Utslaggen: Tineke Teigeler Rients Wynia 0 1; Bauke Bos Willem Schaap 0 1; Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma 0 1; Tsjerk Wiersma Bauke de B oer 0 1; Bauke Dykstra Cor Kooistra 1 0.


Willem Schaap de boppelizzende partij.

Elk wit dat Willem Schaap in moai streekje damje kin. Hy is der ek altiten folop mei dwaande. As er bygelyks oan it hekkeljen is en it wurdt tiid foar kofje, ble of wat dan ek, dan pakt er even syn smartfoan. Efkes in stantsje op de app. As it iten op is dan giet de foan wer yn de bse, mar hy genietet noch wol even nei fan wat er tdoktere hie. Yn syn partij moandei tsjin Jelle Wiersma makke er der ek hiel wat moais fan. Hy wie echt de boppelizzende partij en wn.

Dy winst fan Schaap is foar him fansels in prachtige opstekker. Hy hat tsjin Jelle altiten moaie partijen, mar luts wol faak oan it koartste ein. No dus fuort de earste kear raak. De Strikers binne benijd hoet him dit fierders fergean sil. Yn elk gefal binne Willem syn partijen altyd fol fan lopen, flypflappen en wylde streken.

Hy hie eins gjin tiid mear, mar stie wol op winst. Dat seach Hennie de Haan ek wol en drom bea sy Tsjerk Wiersma kamp oan. Dat sportive gebear naam er mei genoegen oan. Oars hie er nei alle gedachten de pikepanne yngien. Hie er wat mear om de klok tocht en rekken holden hie mei de tiid, dan hie er winne moatten. Sa wie it foar him trouwens ek moai gench.

Ype Boelens hat syn earste heale puntsje binnen, mar dat hie der in helen wze moatten. Hy seach in winner oer de kop. Bauke Dykstra en Sjoerd Jan Bakker  spilen ek kamp. It kaam allegearre krekt, mar drtroch kaam it wol op syn poatsjes terjochte.

Utslaggen: Bauke de Boer Rients Wynia 1 0; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan - ; Willem Schaap Jelle Wiersma 1 0; Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker - ;  Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens - .


De foarsitter waard in poat tdraaid.

It is sa as it is, mar by de Strikers kamen der moandeitejn mar tsien dammers opdraven. Yn beide klassen elk fiif spilers. Dat soe betsjutte dat twa gjin spiler hiene. Drom waard fuortendaliks mar besluten dat de de earsteklassers ek in partij tsjin de twaddeklassers spylje moasten foar de kompetysje. De foarsitter moast drom tsjin in twaddeklasser, mar him waard fakkundich in poat tdraaid.

Dy bewuste twaddeklassespiler, Tsjerk Wiersma, seach it swurk al driuwen. Hy prottele mar raar en dat binne wy net fan him wend. Hy seach allegearre apen en bearen. Hy glde en pipe al foart er slein waard. Foarsitter Kooistra hat mooglik tocht: Mar in bytsje rstich oan mei de lde, in maklik spultsje der fan meitsje! Der ntstie dan ek in moai spul. It koe alle kanten t, wylst Tsjerk mar miende dat er der oan alle kanten ynfleane soe. Dat foel ta. Sterker noch dy selde lde rakkert seach alle loopkes en ynlkerkes en die alle kearen de goeie. Cor sette in pear kear in faltsje op, dat syn posysje der net better op makke. Der ynrinne dr tocht Wiersma net oan. Hy koe krekt fertelle wat de bedoelingen wiene en antwurde mei poerbste streken. By eintsjebeslt like it kamp te wurden, mar dr tocht Wiersma oars oer en liet sjen dat hy it oan alle kanten en einen wn hie. Hy sei: No is it ferhipte spitich dat it net yn de krante komt!

It wie dochs al net in bste jn foar it bestjoer. Ek de skriuwer en ponghlder lutsen oan it koartste ein. Bauke Bos gyng kopke nder tsjin de nestor fan de klup Bauke de Boer. It like san aardich spul, mar net Bos sines. It stn him te wyld. Hy is folle sterker yn kantsjespullen. De nestor is lykwols in leafhawwer fan it hout oer de midden. Hy breide der dan ek in pear hiele moaie flypflappen yn. En op it moment surprme sloech er ta. Hy frege noch: Hiest it net sjoen? Nee Bauke seach it net, hie er dat al dien, dan hie er mooglik noch wat oan te striken west. No net. Sa t as in klde kachel.

Ponghlder Ype Boelens koe it net lang lykhlde tsjin Sjoerd Jan Bakker. Eins waard it net in partij. It wie foart it fjoer der ynkaam al t. Bakker fandele der wer in grouwe punt by en is de koprinner. It hie net barre mochten, mar it fn wol plak. Net dat soks Bauke Dykstra net faker oerkomt, mar no stie er der sa goed foar tsjin in wyldeboel fan Willem Schaap. Mar dy lste strafte in fout snder genede f mei in in keunstich heakje. Dykstra hie dat sjen moatten, mar ja dat is neipraat fansels.

Hy hie de earste partijen ferlern. Drom gyng Rients Wynia mei fjoer yn it spul op syk nei syn earste punt. Hennie de Haan soe syn slachtoffer wurde, want al rillegau hie er in houtsje mear. No lit Hennie har net sa mar kiste en striek fleindich en sterk troch. Wynia rekke suver wat oan leger wl en it koe net oars of it waard wer lyk. Boppedat poatele Hennie mei in oanfaller op ien streek nei de daamline ta. Doe besocht de Boalserter it tij noch te kearen troch in slchslim setsje, mar Hennie, ek net fan juster, seach de bedoelingen en helle in moaie punt.

Utslaggen: Cor Kooistra Tsjerk Wiersma 0 1; Bauke de Boer Bauke Bos 1 0; Rients Wynia Hennie de Haan 0 1; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Willem Schaap Bauke Dykstra 1 0.


Kld en waarm fiele mekoar goed oan.

Ferline wike wie it yn it doarpshs net al te waarm en bten wie it noch wol oangenaam. Dat wie dizze moandei wol oars. De jas hoechde binnen no net oan want de kachel die syn wurk better en bten wie it ferrekte kld. De fytsers nder de dammers koene de wanten oan hawwe.

It oantal dammers wie lyk as ferline wike, mar no wiene der guon by dyt der ferline wike net wiene en dy beide giene alle twa net mei lege hannen nei hs. De earste partij dyt t wie wie tusken Bauke de Boer en Tineke Teigeler. Eins wie de partij wat te gau t. Tineke hie de partij wat langer rekke kinnen, want doet it t wie, liet De Boer har sjen dat it noch oars kinnen hie. Lykwols luts se dan ek oan it koartste ein, mar har tsjinstanner hie aardich mear op syn tellen passe moatten. Rients Wijnia en Tsjerk Wiersma joegen mekoar ek goed partij en teinlik wn Wiersma de partij. Bauke Bos rekke al gau in houtsje foar tsjin Hennie de Haan, mar hie it neffens eigen sizzen noch tige dreech om it houtsje foar te bliuwen en moast tige tsjen. Doet er einliks in set die, dyt er al earder strike koe, mar net sjoen hie, hie er it minder dreech en wn de partij. It wachtsjen mei dizze set wie dus net ferkeard. Dan de heechste groep. Willem Schaap siet ferline wike yn e mais en spille no tsjin Sjoerd Jan Bakker en hie it tige dreech. It draaide t op kamp en sadwaande hie Bakker syn twadde kamp-partij te pakken. Ype Boelens stie, doet de stikjeskriuwer efkes seach in hout foar tsjin Bauke Dijkstra. Dochs moast er mei ferlies nei hs gean, want nei in slachje wn Dijkstra de partij. Mei it neidamjen die bliken dat der foar Boelens mear yn sitten hie.

Healwei de jn kaam de buorman fan it Swettehs it sealtsje yn omdat er wat mear witte woe fan it Fryske damjen. Bauke de Boer en Tineke Teigeler lieten him sjen wat der mooglik is yn s moaie spul en de man rekke tige nder de yndruk. Wa wit sjogge we him ris wer.

Utslaggen: Sj. J. Bakker W. Schaap 1/2 1/2, Y. Boelens B. Dijkstra 0-1, B. de Boer T. Teigeler 1-0, B. Bos H. de Haan 1-0, R. Wijnia T. Wiersma 0-1


It groepke wurdt hieltyd lytser.

Moandeitejn de earste kompetytsjejn fan it nije seizoen rgelen der trije fmeldingen binnen. Twa fanwegen fysike problemen en ien troch it wurk. Soks kin fansels en dr is neat oan te dwaan. Doe sieten de Strikers mei har tsienen en dat betsjutte mar fiif partijen. It groepke is sa wol hiel lyts. Hooplik binne de trije nije wike wer presint.

Hoewol it in skiterich lyts groepke wie, waard der wol hiel moai damme. Klein mar fijn! sille wy mar rekkenje. Ype Boelens moast fan de foarsitter it opnimme tsjin Jelle Wiersma, de grutte kampioen. Ype sei: Ik bin bliid dat ik fuort de earste jn tsjin Jelle moat, want as it neat wurdt kin ik altiten noch sizze, dat ik der noch wat ynkomme moat nei in simmer snder oefening! Dat er der it hiele frije skoft der neat oan dien hie, wie suver net te leauwen. Hy striek foar it faderln wei. Dat net allinne, hy joech boppedat goed partij. Yn in stn fan san acht om acht waard er suver wat dryst. Hy dirigearre ien fan syn houten nei foaren. Dat hold er ek noch aardich lang fol, mar teinlik koe er it net hlde. Jelle wachte geduldich op syn proai as in kat by in mzegat.

Tsjerk Wiersma koe kamp helje as er it houtsje fan Bauke de Boer keard hie. Dat die er net. Hy hsmanne mei syn daam op de ferkearde fjilden en liet sadwaande it houtsje ntsnappe. De Boer helle syn twadde daam en drnei wie it in kld keunstke foar him om Tsjerk syn wolf yn te rekkenjen. Ja nei de tiid doe seach ik hoe it moatten hie, mar dr haw ik no neat oan! sa spatte Tineke Teigeler op. Op dat stuit hie se krekt in broekje oanpast krigen Hennie de Haan. De lste stie oan de ein fan it spul folle better. Tineke hie earder taknipe moatten, mar ja soks is efternei praat.

It oerkomt Rients Wynia noch alris. It ferliezen op it oerwurk. Ek dizze jn ferlear er troch tadwaan fan de klok. Yn wzen ha jo as spiler dan de tiid net goed ferparten. De partij tsjin Bauke Bos wie yn ien wurd: prachtich. De beide mannen joegen inoar net folle ta. Dochs kaam Wynia der wat wyld op te stean. In soad hout op de midden. Om dan alles te berekkenjen kostet tiid. Op t lst wie de tiid op. Earlik sein hie Bauke ek wn as de klok net fan ynfloed west hie.

De earste kamp sit wer yn de knip. Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra gyngen al fytsend werom nei hs mei elk in heale punt yn e bse. Yn it begjin wie it wat in saaie partij letter kaam der wat flau fjoerwurk yn, mar dat hie net folle om de hakken.

Utslaggen: Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 1 0; Ype Boelens Jelle Wiersma 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker -- ; Tineke Teigeler Hennie de Haan 0 1; Rients Wynia Bauke Bos 0 1.


De lste damjn is al wer ferline tiid.

Alles wat wat efter jo leit is ferline tiid. Guon saken fan earder bliuwe jo by as wie it juster bard, oare komme op en duer yn it ferjitboek. De lste jn fan de Stadige Styrikers ha foar dit jier ek wer west. Moandeitejn kamen 15 dammers yn it Swettehs byinoar om de prizen yn ntfangst te nimmen en om noch eefkes gesellich te damjen.

De kompetysjes yn de earste en tredde groep binne in stikhinne hielendal t damme. Groep twa wie by eintsjebeslt wat in mislearring, omt de measten yn dy groep om ferskate redenen hast net oan it damjen ta kommen binne. Yn de einstn liket it hielendal raar. Dat komt omdat de kompetysjelieder allinne dy partijen rekkene hat dyt de mannen noch tsjin elkoar spile hienen. Guon hienen ek noch wol in stikmannich tsjin de earste klasse damd, mar dy binne skrast omdat it oars in skeef byld jaan soe.

Jelle Wiersma wie wer de grutte man. Hy ferlear net ien spul en moast allinne twa kear kamp tastean. Tsjin Ype Boelems en Sjoerd Jan Bakker. Dan binne jo echt fierwei de bste. Dat is net foar de earste kear, nee Jelle stiet al santjin kear op de wikselbeker. Hele sterke twadde waard Willem Schaap. Dy hat der ek in ferskuorrend soad nocht oan. As er oerdei efkes in tel tiid hat tusken it wurk troch set er eefkes in damstantsje op syn smartfoan. Hy prestearre ek al geweldich goed op de Fryske persoanlike kampioenskippen. Hy waard dr earste by de tredde acht en promovearret drtroch nei de twadde acht. Sjoerd Jan Bakker pakte it tredde plak yn de kompetysje. Sjoerd jan oefenet nea ths. Hy set dr nea en te nimmer in stantsje op it boerd of in iepening. Net dat syn Hiltsje dat net lije wol, mar gewoan omdat er der gjin nocht oan hat.

Foar Harry Postma wie it mar war sneu dat syn maten t de twadde klasse sa ntrou op de klup kamen. Hy wie drtroch al in moanne t en koe op de einjn syn earste priis ophelje. It oare jier slt er wer oan by de heechste groep.

Eins hie der noch in partij spile wurde moatten yn de tredde klasse, mar wat fysike beheiningen soargen derfoar dat De Boer net tsjin dizze persoan spylje koe. Oars hie de nestor fan de klup fst it earste plak opeaske. No bleau Bauke Bos him in healtsje foar. Dat waard Bauke fan herte gund. Hy hat nammentlik hiel goed prestearre dit seizoen. Sa no en dan stiek er in bytsje boppe himsels t. Dan helle hy der setsjes t dyt de omsitters oars net fan Bauke ferwachten. Moai om te sjen as ien oanleard. Rients Wynia bleau de frouljuskampioene Hennie de Haan in punt foar, mar foaral yn it lst fan de kompetysje wie it tusken har beiden in spannende rees. Ferline jier siet Wynia ek al dik yn de prizen en no dus ek wer. It soe foar him net by in beker bliuwe, want hy krige ek noch in fracht drge woarsten mei fanwegen syn winst yn de neikompetysje.

De lste damjn is yn in noflike en sportive en gesellige sfear einige. Der waard fluchdanmme ek dr wienen drge woarsten mei te fertsjinjen, mar dat wist allinne de foarsitter mar. Al mear as tritich jier waard der op san jn om skeladerepen, mar diskear wie dat dus wat fan de baarch. Miskien wol oanstutsen troch it dambn dyt deselde prizen hie mei it fluchdamjen. Dat foel doe ek tige yn de smaak. Om de kas wat te spekken koe men meidwaan oan de ferlotting. Elk hie wol in pryske meinommen en Tineke Teigeler hie de haadpriis makke: in prachtige taart mei de kleurige wurden Stadige Strikers der op. De taart gyng ek mei nei Boalsert. Ja Wynia soms skyt alles op de grutte bult. Yt lekker!

 

Utslaggen kompetysje.

Earste klasse:

 1. J. Wiersma 14 t 15
 2. W. Schaap 10 t 16
 3. S. J. Bakker 9 t 16     
 4. B. Dijkstra 7 t 15
 5. C. Kooistra 5 t 16
 6. Y. Boelens 3 t 14

Twadde klasse:

 1. H. Postma 4 t 11
 2. J.W. Visser 2 t 2
 3. D. v/d Meer 1 t 2
 4. Y. Dijkstra 1 t 3
 5. K.W. Koopmans 1 t 2

Twadde klasse:

 1. B. Bos 12 t 18
 2. B. de Boer 12 t 17
 3. R. Wijnia 9 t 18
 4. H. de Haan 8 t 18
 5. T. Wiersma 8 t 17
 6. T. Teigeler 6 t 18
 7. S. Kalsbeek 4 t 7
 8. M. Bakker 2 t 12

Twa miggen yn ien klap en twa mis.

Ferline wike wie der gjin stikje oer it damjen. Dochs is der doe wol damme, mar it wienen mar in pear partijtsjes. Dizze wike gyng it ek om in pear spultsjes. De measte dammers binne t en guon komme net mear t. Dus noch in inkelde partij foar de kompetysje hat dan ek net folle doel. Dat de stikjeskriuwer tocht dat er de twa jnen mar yn ien ferhaaltsje gearfetsje moast.

Mar wy begjinne by de lste jn. En dan hawwe wy it ek oer twa miggen yn ien ien klap. Dat tocht Ype Boelens teminsten. Hy damme tsjin twa miggen ta gelyk. Ype is de lste tiden yn foarm. Nei de winterstop hat er suver net mear ferlern. Hichtepunt wie de remize tsjin de ek dit jier wer kampioen wurdende Jelle Wiersma. Ype krige al wat nferslaanbers oer him. De kompetysjelieder woe ha dat er tagelyk damme soe tsjin Sjoerd Jan Bakker en Cor Kooistra. Gjin probleem liet Ype witte. Hy seach yn in wurdballontsje al twa punten stean....

No it gie eefkes oars. De houtsjes leinen noch mar kwalik te plak of Ype stn al ien achter tsjin Kooistra. In dom foutsje gyng der oan foarf. Even wat te maklik skood. Hy liet tastean dat Cor in daam skowe koe, mar hy hie it houtsje ek werom jaan kinnen. Dan hie er twa stiks yn it neidiel west. Mei dy daam yn de lange hoeke siet Kooistra op roazen. Foar Ype siet der neat mear yn. Der wie gjin salve oan te striken. Nei noch in fiiftal streken reage de daam de measte houtsjes fan it boerd. Kooistra fandele der in puntsje by. Dat kaam foar him goed t, want it tilt by him net op fan de punten.

De partij tsjin Sjoerd Jan Bakker soe wat oars rinne. In moai spul;. Ype koe him der ek hielendal op ta sette, doet it oare spul t wie. Der kaam in tige ynteressant einspul op it boerd. Ype hie se allegearre yn de midden en Sjoerd Jan skode it hout nei de kanten. Hy omearme as it wiere de swarte houtsjes fan Ype. En hy omearme se sa stevich dat hy se dea drukt hat. De twadde mich ntsprong de dns ek. Ien klap, mar twa mis.

It is in aardichheid hoet dy Willem Schaap oan it damjen is. Mei san soad entsjasme! It is geweldich! Hy ferliest suver gjin partij mear. Mei de persoanlike kampioenskippen ferlear er mar ien spul. Mei de snelkampioenskippen ferlear er oardel en waard yn de eintslach fraai tredde. Dy Willem it is in lust. Moandeitejn  spile er tsjin Bauke Dykstra en dat is ek in taaie dammer. It spul ntrn elkoar net folle. Yn it einspul like Dykstra sterker te stean mei in hiel sterk blok yn de lange hoeke. Dochs slagge Willem deryn om dat gefaar fan dy sterke kant te neutralisearen. Hy wn gewoan hiel sterk. In prachtige punt.

Utslaggen 10-03 Hennie de Haan Bauke de Boer 0 1; Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Sjoer Jan Bakker Cor Kooistra 0 1; Rients Wynia Bauke Bos . 16-03 Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens 1 0; Bauke Dykstra Willem Schaap 0 1; Bauke Bos Hennie de Haan 0 1; Rients Wynia Tineke Teigeler 1 0.


De N&K foarsitter moast suver wat oanfitere wurde.

De striid siet derop! De sifers fan de tslach liigden der net om. De Stadige Strikers wnen dik yn de twedstriidd tsjin Nocht & Kriich. De foarsitter fan de Aldegeaster Krigers hie it der suver mar dreech mei. Hy wie suver de nocht en de kriich kwyt om de prachtige wikselbeker oan syn kollega fan de Strikers te oerhandigjen. Hy woe it der suver snder in praatsje mar by litte. Dr fielden de Strikers fansels neat foar. Sy fiteren him oan om syn aai te lizzen.

Neit er earst in skoft op dy beker stn hie te stoareagjen, kaam dan teinlik syn ferhaal. De tslach kaam him net oer de lippen, mar sa sei er: It stiet no oer de lste acht jier rekkene 4 4 Fierders wie er der grutsk op dat de Krigers in stigende lijn sjen lieten. Foarich jier yn Skearnegoutum krigen wy noch mear foar de broek! Doe waard de beker mei felisitaasjes oerlange.

De foarsitter fan de Strikers hat doe tank sein foar de moaie jn en nge N&K t om takom jier wr by harren te kommen. Wat mei ynstimming begroete waard. En hoe wie de tslach no? fregen in pear Strikers tagelyk. Grutsk koe harren foarsitter melde dat de tslach 4 8 wie.

Doet de Strikers in goed wike lyn tnge waarden, waard der by sein dat se der om healwei achten wze moasten. De rchsten wienen der doe ek. Likegoed soe de klok acht oere slaan foart de earste streken set waarden. Der waard moai damme. Gjin rarichheden wrtroch in partij yn in binnenmlske flok t wie. Nee it like moai lyk op te gean. Ype Boelens pakte de alderearste punt. Hy fersloech troch in flypflapke de altiten taaie Gerrit Schilstra.

Soms wie it suver stil yn it sealtsje. Dat duorre net sa hiel lang, want dan wie der wol wer in snedige opmerking fan de man t de Jutryp. Dy siet te damjen tsjin de frouljuskampioen Hennie de Haan. Hy kaam aardich op stoom de man, foaral omt er in houtsje foar kaam. Mar hy hold der gjin rekken mei dat froulju jin wol ris faker yn de waan litte dat jo hast noerwinlik binne. Op san stuit moatst op dyn iepenst wze. Meike van der Meer wie dat net en rekke fan ien foar ien achter. Hy krige ek noch in stn as in bosk woartels. En hy waard stiller en stiller en stiller. Hennie soarge net allinne foar in punt, mar ek foar in Meike snder wurd en dat is in prestaasje by tstek.

Foar noch ien bysnderheid soarge Bauke Dykstra. Yn syn partij tsjin Sjoerd Couperus kaam de lste mei twa dammen tsjin ien foar te stean. Dat betsjut gewoanwei winst. Dykstra hat drin hele stdzjes fan makke en brocht dat yn praktyk. Hy helle der in hiele moaie en ferrassende kamp t.

Utslach. Nocht en Kriich De stadige Strikers. Henk Haanstra Jelle Wiersma 1 0; Siebe Walinga Sjoerd Jan Bakker 0 1; Folkert Groenveld Willem Schaap 0 1; Sjoerd Couperus Bauke Dykstra ; Willem Hoekstra Cor Kooistra 0 1; Gerrit Schilstra Ype Boelens 0 1; Rein Jan Walinga Dicky van der Meer 0 1; Folkert Attema Bauke Bos 1 0; Johannes Hoekstra Rients Wynia 1 0; Sietse de Jong Bauke de Boer 0 1; Beke Haanstra Tsjerk Wiersma ; Meike van der Meer Hennie de Haan 0 1. Aldegea Skearnegoutum 4 8.


Elkenien fan de omsitters seach it, mar..

De Strikers dyt om de partij hinne sieten, woenen it wol troppe: Dy moast dwaan en dy net. Mar jin as taskgers mei neat sizze. Eins net iens ld meitsje ek moatte de omstanners der om tinke dat se net mei lichemstaal te kennen jouwe wat se tinke. In grutte tear yn it gesicht of in knypeachje nei in oar kin al hiel wat sizze.

As no al dy kommunikaasjemooglikheden brkt binne nder de partij tusken Bauke Bos en Sven Kalsbeek witte wy net, mar it gefaar bliuwt altyd oanwzich. Yn it einspul krige Sven de kns om Bauke even goed sear te dwaan. Sterker noch as Sven it goed dien hie, dan wie der fan de hele Bos neat oerbleaun. Sven hold elk yn spanning: dan hie er de finger by it iene houtsje en dan wer by it ferkearde oare houtsje. Foar de omstanners om der gek fan te wurden. Uteinlik keas er foar it ferkearde hout. Hy krige wol in daam, mar drmei koe er net rjocht it goeie plak fine en hy wist dat er mar trije kear mei dat apparaat strike mocht. Hy hat alles besocht, mar it slagge net om der noch wat goeds mei te dwaan. Sa pakt Bauke Bos der wer in puntsje by.

De bliidste dammer en Striker wie de man dyt efter syn kampioensbeker siet. Willem Schaap de grutte leafhawwer. Hy de kampioen fan de tredde acht spile tsjin Jelle Wiersma. It wie wer in prachtige partij, mar wol mei deselde tslach as meastal. Jelle wn.

Breekt ie dan breekt ie. Sa spriek Cor Kooistra. Hy joech in stik as fiif houtsjes fuort, pakte der ek fiif en doet er de daam ek mei ien winst pakke soe, die it bliken dat it briek. In moaie slach, mar spitich dat de partij sa frn tsjin Bauke Dykstra. De lste kaam trouwens mei in hiele ferrassende fuortsetting fan in iepening.

Utslach: Bauke Bos Sven Kalsbeek 1 0; Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 1 0; Sjoerd Jan Bakker Rients Wynia 1 0; Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Bauke Dykstra Cor Kooistra 1 0.


It bestjoer wie by it begjin al sa bliid as in protter!

It damjen wie noch net los en ek de sabeare spultsjes stiene noch net op it boerd. En dochs wiene de twa man fan it bestjoer, Bauke Bos en Cor Kooistra al sa bliid as in protter. Dr soarge Willem Schaap foar. Hy helle nammentlik it earste notuleboek t de tas mei de wurden: Wy wiene de kast oant it opromjen en doe seagen wy dat dit notuleboek achter yn de kast wat tusken de planke en de achterkant dit boek lizzen.

By it fiifentweintich jierrich bestean fan de Strikers hie de foarsitter it noch brkt en drnei like it dat it poatsjes krigen hie. Elk yn it bestjoer socht him it apesoer, mar nearne wie it boek te finen. De foarsitter wie dus de lste dyt it brkt hie. Dus dan witte jo it wol. De man hat hiel Elim troch west oant op e souder. Mar gjin boek! Wy hienen s der al san bytsje by dellein. Spitich, dat wol, de lettere generaasje soe net de earste ferhalen fan PD lze kinne. In stik opskreaune skiednis soe sa nei fan gychem gien wze. No kinne wy wer neislaan dat wy yn septimber 1981 t ein setten binne.

It sin fan de foarsitter koe net better en hy kaam yn in tige royale bui. Twa kear ferlear er fan Jelle Wiersma. De earste partij woe er wat oars as oars snder it ien en oar goed troch te rekkenjen. Dat hat er witten. Yn in hnomdraai wie it spul bekeken. Doe woe er noch wol in kear foar de kompetysje. Wer tsjin jelle. It duorre wol heel wat langer, mar hy kaam der op te stean as in brijwein. Uteinlik koe s kampioen it mei in moaie slach tmeitsje.

Se woe hast in frije jn nimme, mar Hennie epte har dat se graach woe dat se wol komme soe. Oars soe sy, Hennie, hielendal allinne by al dy mannen sitte..... En Tineke Teigeler kaam! En hoe! Der wie wol ien te folle en it lot soe t wize wat stil sitte moast. En wa trof it needlot.....Tineke. Dat wie fansels wakker sneu en doe sei Hennie: Slaan my mar oer, want ik fyn wol dat Tineke spylje moat! Is it net geweldich hoet dy froulju foarelkoar opkomme. Tineke  moast tsjin Rients Wynia. De lste like al gau op roazen te sitten. Hy stn in houtsje foar en koe troch rinne nei de daamline. Mar foar Tineke siet der ek noch wol muzyk yn. Sy gyng der plat foar. Elk hold har streken yn de gaten. Undertusken krigen beide in daam. Wynia syn daam yn de koarte hoeke en dy fan Tineke yn de lange hoeke oan deselde kant fan it boerd. Doe offere sy har beide houtsjes. Wynia soe de houtsjes mei in houtsje slaan, mar Tineke wiisde him derop dat daamslach foar gyng. De beide skiven koenen ek troch de daam slein wurde. Yn san sitewaasje giet daamslach foar. De daam fan Wynia sloech de daam fan Tineke yn e bek. Dy wie dus binnen. Doe moast der noch mei de beide houtsjes fweefd wurde. No dat wie har ek ta fertroud. Sy bleau moai op de lange line en sa kamen de houtsjes ek oan har ein.

Utslaggen: Bauke de Boer Bauke Bos 1 0; Jelle Wiersma Cor Kooistra 1 0; Bauke Dykstra Kees Willem Koopmans 1 0; Sjoerd jan Bakker Willem Schaap ; Rients Wynia Tineke Teigeler 0 1; Ynte Dykstra Harry Postma 1 0; Jelle Wiersma Cor Kooistra 1 0.


De daam eefkes op in needlottich plakje sette!

It wie wat in aparte jn by de Strikers. In oantal koenen net en in pear woenen net of net te dreech damje. Dat hie alles te krijen mei de persoanlike kampioenskippen dyt de sneons derfoar begnen yn Blauhs en tiisdeitejn yn Jorwert fierder gienen. Bauke Bos en Hennie de Haan koenen folt gean, want oan dy kampioenskippen dogge sy net mei. Hennie dy liet it omsittend laach eefkes skrikke troch de daam op in foar har needlottich plakje del te setten, mar de wolf wol beet hold.

It wie san sitewaasje wrt alle begjinnende dammers wol ris yn fleane. Bauke hie noch ien wyt houtsje op sechtjin en de daam op tsien. Hennie hie op in prima wize in daam skood op fyftich. It is it einspul, fierders stie der neat op it boerd. Hennie is oan set! Sy pakt de daam en reizget fan har plakje nei seis, nder it wite hout op sechtjin. Bauke soe syn daam hast al pakke om dy nei seisenfjirtich te transportearjen. Mar Hennie hold de daam noch altiten fst en doe kaam se ta de konklzje dat se better werom koe en se sette it apparaat wer op itselde plak en begn nei te tinken. Bauke sei noch snedich: Moast der wol mei strike Hennie, want do hast him oanrekke... Se liet har net fan har stik bringe en skode de daam ien plakje op. Se bleau de pear setten drnei ek san bytsje yn it slde hoekje oant Bauke trije kear mei de daam dien hie en doe mei syn houtsje strike moast. Kamp! In jier lyn wie ik der fst noch ynflein, mar no gelokkich net mear!sa wie Hennie har kommentaar.

It is der dan dochs fan kommen. Ype Boelens hie noch net ferlern yn it nije jier en yn it 6alde hie er net ien kear wn. It nije jier wie dus echt in nij begjin. Geweldich! Moandeitejn hat er syn master fn: Willem Schaap. Dy wint net alles op de klup, mar ek der bten. Op it toernoai yn Blauhs en op de persoanlike kampioenskippen hat er noch gjin heal puntsje fuort jn. Tsjin Ype wie er dat ek net fan doel en it die noch foardat it middenspul tein gie al bliken dat Willem al wer op roazen siet mei ien houtsje foar. Drnei wie it ek yn in sucht beslikke!

Utslaggen: Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker 1 0; Ype Boelens Willem Schaap 0 1; Tsjerk Wiersma Tineke Teigeler 1 0; Bauke Bos Hennie de Haan ;  Rients Wijnia Marjolijn Bakker 1 0; Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 1 0.


 Striker Sjoerd Jan Bakker yn in topfoarm?

Guon dammers ha as se lder wurde wat lst fan slitaazje. Teminsten dat lit de skriuwer fan it bn yn syn rnskriuwen de dammers witte. Stadige Striker Sjoerd Jan Bakker hat dr noch net folle lst fan. Moandeitejn liet er him wer fan syn sterke kant sjen yn in prachtich treffen tsjin Jelle Wiersma. It waard teinlik kamp en dr mocht Jelle syn hannnen stiif foar ticht knipe. Is Sjoerd Jan mooglik  yn de oanrin nei it PK yn topfoarm?

Ferline wike soe men dat net sizze, sa liet men de skriuwer, dyt doe ferstek gean litte moast, witte. Neffens syn tsjinstanner fan dy partij hie Sjoerd Jan gjin poat oan de grn krigen. Dy tsjinstanner wie nimmen minder as grut leafhabber Willem Schaap. De lste liet moandeitejn neat heel fan foarsitter Cor Kooistra. As foarsitter moat jo soks fansels waardearje! Mar om even werom te kommen op dy Sjoerd Jan Bakker. Mei de klupkampioenskippen fersloech er Folkert Groenveld en yn it nderlinge striidtoaniel tsjin Hartwert lei er Taeke Kooistra op de pinebank. Moandeitejn moast er eins winne tsjin Jelle, mar kamp fn er moai gench. Fan slitaazje hat er gjin lst, dat is wol ddlik!

It nderlinge treffen tusken de froulju t de Legegean wie yn in sucht en in skeet t. Marjolijn Bakker tsjin de hieltiten better strikende Tineke Teigeler wie in moai affysje sat men dat tsjintwurdich dan seit. En op it stuit doet de stikjeskriuwer eefkes loere soe om te sjen hoet de saken derfoar stnen, wie de boel al beslikke! Tineke: Ik hie it jn net. Ik seach der neat fan en joech it sa mar t hannen. In oare kear mar wer better sille wy mar tinke! Marjolijn noch yn de oerwinningsrs woe it ek noch wol even opnimme tsjin Bauke Bos. Yn dy partij luts se oan it koartste ein. Bauke fandelet sa sntsjeswei moai wat punten by elkoar.

Utslaggen. Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker - ; Cor Kooistra Willem Schaap 0 1; Rients Winia Tsjerk Wiersma -; Marjolijn Bakker Tineke Teigeler 1 0; Hennie de Haan Bauke de Boer 0 1; Harry Postma Ype Boelens 0 1; Bauke Bos Marjolijn Bakker 1 0.


In tt foar eltste Stadige Striker

Ynte Dijkstra wie wer fan de partij en hie foar eltse Stadige Striker in tt. Omdat er krekt foar de twadde kear heit wurden wie hie hy wat meinaam foar by de kofje, in tt. Eartiids namen se dizze koekjes negerzoenen, mar dit mei net mear en no ha se de namme zoen, yn it Frysk fansels tt. Dizze tt wie fmakke mei mskes, dyt gjin pleach foarmje en skea oanrjochtsje. Ynte syn tsjinstanner Bauke Dijkstra joech him gjin kado want Ynte ferlear de partij. Syn maat Kees Willem Koopmans die it tige ml. De hearen wiene in bytsje drok en Kees Willem prebearde syn tsjinstanner Harry Postma fan it boerd te praten en al gau kaam hy ien houtsje foar en letter helle hy der noch ien by. Harry seach noch ien kns troch noch twa houtsjes te jaan en sa in daam te heljen. Hy hie de hoop om der sa noch kamp t te heljen, mar Kees Willem seach in houtsje oer de holle en ferlear op in sneue manier de partij. Lokkich wie hy net de ienige dyt him ferseach, want de skriuwer fan de klup seach in slachje oer de holle en Tineke Teigeler rekke ien houtsje foar. Bos hie miskien hope dat se har noch fersjen soe, mar Tineke bleau goed by de les en wn de partij. Ype Boelens wie ek goed by de les en helle kamp tsjin koprinner Jelle Wiersma dyt oant no ta alles noch wn hat. Rients Wijnia hie it dreech tsjin Hennie de Haan en helle kamp nei in bananeset fan Hennie. It lste spul tusken Willem Schaap en Sjoerd Jan Bakker wie doe noch lang net t en koe noch wol in skoft duorje, mar in partij kin ek samar t wze. It duorre lykwols net al te lang mear want nei in dreech spul waarden Bakker syn knsen hieltyd minder en Schaap wn de partij.

Utslaggen:

B. Bos- T. Teigeler 0-1; R. Wijnia H. de Haan 1/2-1/2 ; S. J. Bakker W. Schaap 0-1; B. de Boer M. Bakker 1-0; J. Wiersma Y. Boelens 1/2-1/2; Y. Dijkstra B. Dijkstra 0-1; K.W. Koopmans H. Postma


De Strikers wienen Hartwert de baas.

Yn it jier 2009 fersloech damklup De Stadige Strikers yn in thswedstriid Harwert foar de lste kear. Yn de fiif opfolgjende jierren lutsen de Strikers alle kearen oan it koartste ein. De earste acht wn it tsjin de klup t Hartwert by de klupkampioenskippen in goed wike lyn. No moast de revanche komme. Moandeitejn waarden yn it Swettehs te Skearnegoutum de degens krst. Oan de ein fan de rit die bliken dat de Strikers baas wienen yn eigen hs.

Der waard moai damme. Gjin spul wie binnen oardel oere t. De earste punt gyng nei de Strikers. Willem Schaap wie baas Fedde Wiersma de baas. Drnei rgelen der sa mar wat punten de Hartwerters yn e skurte. Dy foarsprong soe net lang stn hlde. De Strikers dienen harren namme ear oan. Stadichjesoan waard it iene nei it oare punt pakt.

Ien fan de grutste bysnderheden fan de jn wie, dat de twa toppers fan beide klups net tsjin elkoar spilen. Nee sy dienen it tsjin de beide jo-jo-mannen, dy hearen dyt faak yn de kampioensklasse akteare, mar der ek like faak wr t knikkere wurde. Dat binne Sjoerd Jan Bakker en Hein de Vries. De lste fierde de Hartwerters oan, op it earste boerd dus. Hy moast tsjin Jelle Wiersma. Sjoerd Jan Bakker spile tsjin de topper by tstek Taeke Kooistra. Meastal binne dy beide toppers goed foar in punt foar harren klup. De beide klups krigen yndie elk in punt, mar net fan de toppers. Nee! Hein wn fan Jelle en Sjoerd Jan fersloech Taeke. In net ferwachte tslach, mar likegoed in geweldige prestaasje fan de jo-jo-mannen.

De Strikers ha gewoanwei op de klupjnen trije froulju yn tou. Moandei wienen dat twa. Twa hiele trouwe leden. Hennie de Haan wn reyaal fan Siebe Elzinga en Tineke Teigeler fersloech debutant Lieuwe Eringa. De lste hie yn elts gefal foar kamp gean kinnen, mar hy fergeat syn klok. En dy docht ek mei fansels. Sven Kalsbeek wn ek, hoewol er himsels op de rjochterfleugel sa goed as wjuklam strutsen hie. Tom Vellinga die net ien fan de sterkste streken en Sven, s Benjamin, profitearde der fan.

Utslach: Strikers Hartwert. Jelle Wiersma Hein de Vries 0 1; Sjoerd Jan Bakker Taeke Kooistra 1 0; Willem Schaap Fedde Wiersma 1 0; Bauke Dykstra Klaas Abma 1 0; Cor Kooistra Sjouke de Boer 1 0; Ype Boelens Germ Bruinsma 0 1; Harry Postma Ygram Wybenga 1 0; Bauke Bos Klaas Wiersma 0 1; Rients Winia Ids Boersma 0 1; Bauke de Boer Herman Terwisscha van Scheltinga 0 1; Hennie de Haan Siebe Elzinga 1 0; Sven Kalsbeek Tom Vellinga 1 0; Tineke Teigeler Lieuwe Eringa 1 0. Utslach: 8 5.

Sven Kalsbeek lit wer even fan him hearre.

Net dat Stadige Striker Sven kalsbeek in ropper en razer is, nee dat net. Dochs liet de jongeman fan it Skearnegoutumer String wer fan him hearre. Hy is oant no ta mei syn achttjin jier de benjamin fan de Strikers. Mar dizze benjamin pakte de altyd sterke Rients Winia mei in moai slachje even goed by de lurven. Hy liet ek net wer los en wn de partij.

Is dat se bysnder? Ja. Heel faak is Sven dit jier net fan de partij. Dat komt omdat er staazje rinne moat foar syn stdzje maatskiplik wurker. Hy lit dus net safolle fan him hearre. Moandeitejn wie er paraat. Hy is ek ien fan dejingen dyt tige mei de klup meilibbet op de strikers-app. Dat er winne soe tsjin de koprinner fan de tredde groep lei net sa sear yn de ferwachting. Elk wit fan it taaie striken fan Winia. Sven skode der lustich op los en koe ndertusken ek noch wol even kofje ynskinke. It kopke siet fierders goed by de partij, hoewol in gewoan praatjse tuskentroch kin der by Sven ek altiten noch wol by. Hy skode der in moai mearslachje yn. Winia koe twa en dat woe er ek, mar hy moast trije houtsjes slaan. Sven sloech doe trije werom en wie trochbrutsen nei daam. Foar Winia wie der gjin salve mear oan te striken.

It wie tige opmerklik, twa ld-Hartwerters ferlearen suver op deselde wize yn it einspul. Yn beide gefallen koenen de tsjinstanners twa dammen tsjin ien krije. Bauke Dykstra gyng op dy wize tsjin Ype Boelens de boat yn en syn ld-Hartwerter buorjonge Cor Kooistra skode hurder as dat er tocht en ferlear sa fan Sjoerd Jan Bakker. Foar Ype wie it de twadde oerwinning! Ferline wike is er mei winnen teinsetten en wy freegje s wol f wr dat aansten in kear ophldt.

Bauke Bos pakte de man waans namme noch mei grutte letters yn de Ljouwerter stie. Bauke de Boer (92) fan de Stadige Strikers spile yn Easterein tsjin de jongste dielnimmer (12) fan de klupkampioenskippen. Dyselde De Boer liet him no aardich by it ear pakke troch Bauke Bos. Earst joech Bos him al in aardich tikje troch hiel moai troch te brekken nei daam en in pear streken drnei joech er de genedeklap troch in hastich streekje fan de Boer fuortendaliks goed f te straffen.

Utslaggen: Ype Boelens Bauke Dykstra 1 0; Bauke Bos Bauke de Boer 1 0; Sven Kalsbeek Rients Winia 1 0; Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Hennioe de Haan Tsjerk Wiersma 0 1.


Boelens hat syn punt en in sjarme-offensyf fan de froulju.

It hat in hiele hoart duorre, mar Stadige Striker en ponghlder Ype Boelens hat syn earste punt byskriuwe kinnen. Hy wie oant no ta de ienige dyt noch altiten snder in positive skoare siet. Noch net in heal puntsje koe er op syn konto del skriuwe. Moandeitejn wie it raak en hy pakte fuortendaliks it hiele punt yn in bestjoerlike moeting. De foarsitter wie de pineut.

De beide mannen makken der in prachtige libbene partij fan. Der siet fan alles yn, mar net ien fan de beide fleach op kop en earen yn in iepensteande falle. Sels fnen se ek dat se in hiel nijsgjirrich spul hienen. Yn de einfaze skode Cor Kooistra in houtsje hiel bot nei foaren. In houtsje om in begjin te meitsjen foar in luzich lkje. Ype trochseach de bedoelingen en striek gewoan hiel sterk syn eigen plan. Kooistra woe noch wat mear oanfalle en sette as it wiere in toer yn e midden fan it boerd. Ype omsingele de toer en liet him net fan e wize bringe. Kooistra helle noch in daam. Spinpoate doe noch wat om der kamp t te heljen, mar dat siet der gewoan net yn. Ype wn sterk. In moai punt en in moai begjin fan it nije jier.

Bauke de Boer hie der suver wille om: sa moai helle hy in daam tsjin Rients Winia. De Boer beskikte ek noch oer twa houtsjes, wylst Winia der noch fjouwer hie. Dy fjouwer stnen prachtich, want nei in pear streken koe hy de daam tskeakelje. Doe gyng it fierder mei twa tsjin twa. Winia wie krekt wat te hastich om nei de daamline te skowen. Hy hie better syn houtsjes sa del sette kinnen dat er net mear ferlieze kinnen hie. No waard it kamp.

En dan de klapper fan de jn. Wat de foarsitter net foar elkoar krige, slagge de twa jongste froulju wol.  Dy kamen Tsjerk Wiersma wat op de lije side en seinen hiel sft: Tsjerk snder jo fine wy der neat oan yn Easterein. Jo moatte ek mei want jo binne de freonlikste en aardichste dammer fan it hiele stel hjirre! Ik sil de noch ris even oaer tinke gnyske Wiersma, dyt der wol earen nei leave praat hie. Hy damme tsjin ien fan de oanstichters fan it sjarme-offensyf: Marjolijn Bakker. It earste partijtsje wie sa mar t. Dat rekkenje wy net!sei Tsjerk, dyt aardichheid hie oan dy froulju. Noch in kear en dat giet t echt! It wie in wnder, mar doe striek Marjolijn ynienen wol goed. Gjin rare houtsjes as in gek nei foaren. Nee se hold alles moai byelkoar. Uteinlik waard it ek noch moai kamp en Wiersma giet mei nei Easterein.

Utslaggen: Ype Boelens Cor Kooistra 1 0; Tsjerk Wiersma Rients Winia 0 1; Marjolijn Bakker Bauke de Boer 0 1; Willem Schaap Bauke Dykstra - ; Hennie de Haan Tineke Teigeler - ; Rients Winia Bauke de Boer - ; Marjolijn Bakker Tsjerk Wiersma - .


De tsetter fan it lde jier.

Op ien fan de lste jnen fan it jier 2014 kamen de Stadige Strikers by elkoar yn de smke bar fan it Swettehs. No sitte de dammers alle jnen yn de bar. Dat is neat gjin nijs. Dit wie wol de earste kear dat se de lste damjn yn it Swettehs holden. Dochs wie it wol wat in aparte, mar ek feestlike jn. Apart omdat it fierders sa stil wie yn it gebou. Der waard neat fernommen fan s buorlju: de sjongers. Feestlik omdat de nagelnije frouljuskampioen yn s fermidden siet: Hennie de Haan. De sneons derfoar wn se alle trije partijen en doe mocht se har foar de twadde kear kampioen fan Frysln neame. De tsetter fan dit jier levere fierders gjin spektakulre tslaggen op.

In groepke wie ek dizze jn mar lyts. Trettjin dammers sieten paraat om de striid oan te gean. Fansels wie elk benijd hoet Tineke Teigeler it dwaan soe. Soe se har segereeks mei wer in winstpartij noch mear glns jaan of soe se de holle bge moatte foar in yn it damslt bebiten dammer. Dat soe bst kinne, want tsjinoer har siet Bauke de Boer. Dan witte jo it wol. As dy in bytsje yn de partij sit dan strykt er as in tierelier en giet dan rjocht op it doel f. As tsjinstanner geane jo gau yn it tempo mei en mooglik is it ek sa gien mei Tineke. De partij fan har wie it earste t. Se hat fst te min tiid nommen om nei te tinken en dan meitjse jo foutsjes en dy wurde troch san ien as De Boer fuortendaliks fstraft.

Ut de analyze die bliken dat Sjoerd Jan Bakker remize tsjin Jelle Wiersma glpe litten hat. Dat wie yn syn earste partij tsjin Jelle ek al it gefal. Dat is wol apart omdat Sjoerd Jan ek in man is dyt it einspul oant yn de puntsjes behearsket. Dochs hat Jelle yn dit stik fan saken in fin mear as in bears. Hy hellet soms t stannen as in brijwein dochs noch in moaie winst. Mooglik binne syn tsjinstanners, Strikers, wat te skruten en doare se der net yn te brnen. Jelle hat sa njonkelytsen al wer in enoarme foarsprong en kuieret moai op it kampioenskip ta.

Utslaggen. Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker 1 0; Ype Boelens Jacob Wietse Visser 0 1; Bauke Dykstra Cor Kooistra - ; Sven Kalsbeek Hennie de Haan - ; Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Bauke Bos Rients Winia 1 0.


Tineke bliuwt noch in wike yn de winning mood!

Ferline wike is hjir ferhelle oer de damkeunsten fan Tineke Teigeler. Dizze Stadige Strykster dy as lyts famke al op de jeugdklup fan de Strikers siet. Net dat it doe in hiel grut damtalint wie, mar wol dat se in hiel soad nocht hie oan it damjen. Dy nocht is wer hielendal werom. Foaral op dit stuit. Ferline wike wn se en dat sterke staaltsje werhelle se moandeitejn. Sadwaande bliuwt se yn elts gefal noch in wike yn de winning mood.

Sven Kalsbeek stelde him by it deryn kommen efkes netsjes foar oan de foarsitter. Dat wie mar goed ek, want de Strikers wienen him hast al in bytsje fergetten. Al in wike as fjouwer kaam er net opdaagjen. No wie er dus wer fan de partij. Hy moast it opnimme tsjin Tineke Teigeler sa hie de kompetysjelieder dat betocht. It soe harren earste partij wurde dit seizoen. Gewoanwei is Sven wat sterker as Tineke. Mooglik hat er har wat nderskatten. Tineke siet hiel goed yn de partij: Se die hiele goeie streken en fleach net as in gek nei de yn de fierte lizzende daamline. Nee se hold it spul moai ticht by elkoar. Sven hie der wol oan. Hy trof in oare Tineke as dat er wend wie. Hy trof in Tineke yn de winning mood. En dat hat Sven de kop koste. Hy koe it gewoan net winne tsjin san frommeske dat it winnen op dit stuit aardich yn de macht liket te hawwen.

Harry Postma pakte ferline kear in moaie heale punt tsjin Bauke Dykstra. No siet er tsjin syn maat Jacob Wietse Visser. De lste hat krekt as Sven al in hiel oantal wiken fanwege it wurk net damje kinnen. Mooglik hat him dat dochs parten spile. Harry hie yn elts gefal nocht oant it spultsje. Hielendal doet er mei in moaie kombinaasje in houtsje foar kaam. Drnei wie der foar Jacob eins gjin salve mear oan te striken.

Hy koe in moai heal puntsje pakke, mar hy die it net. De hiele partij stn Ype Boelens der folle better op as Sjoerd Jan Bakker. It koe hast net foar him stikken sa like it. Doet er kamp meitsje koe, tocht er dat der wol mear yn siet. Hy stie ommers as in dyk. Mar sterke stannen moatte yn it damspul ek wer ferbrutsen wurde en dr hold Boelens te min rekken mei. In pear streken nei de mooglike kamp, bliek Bakker de bste papieren te hawwen. Ype koe net oars as san bytsje it iene nei it oare houtsje fuort jaan. Ja it is sa: Wat it nderste t de kanne ha wol kriget it lid op e noas.

Utslaggen; Jelle Wiersma Bauke Dykstra 1 0; Jacob Wietse Visser Harry Postma 0 1; Ype Boelens Sjoerd Jan bakker 0 1;Willem Schaap Cor Kooistra 1 0; Hennie de Haan Bauke Bos 0 1; Sven kalsbeek Tineke Teigeler 0 1.


Sil ik de krystbeam mar efkes tdwaan!

Boppesteande tspraak die Stadige Striker Willem Schaap. Hy wie ien fan de twa taskgers fan de partij tusken Bauke Dykstra en Harry Postma. Op it stuit doet Willem dy opmerking makke, siet der in winnende flypflap yn foar Bauke. Eins hie Willem dy krystbeam net tdwaan moatten, want doe like it foar de spilers krekt dat de partij sa goed as t wie. Gelokkich dearde it Harry noch Bauke.

Bauke tocht en tocht en de beam wie t. De partij noch net. Bauke seach it slachje net en Harry likemin. Bauke die dus in oare streek. It wie hartstikkene t, sa t as in in klde kachel! spriek Willem. De klok waard stil setten en der waard de mannen toand hoet de winst foar Dykstra foar it gripen lei. De lste koe himsels de hierren wol t de kop skuorre! Dat er dat net sjoen hie! Hy koe der net by! It wie wol sa. Hy seach it net en drnei like syn stn ek noch in stik minder as dy fan Harry.  De krystbeam kaam wer oan en it spul gyng troch. Winst siet der foar Dykstra net mear yn. Oer alle kanten en einen wie it kamp.

Yn de tige nijsgjirrige partij keas Harry ek in kear yn it einspul foar lang net de sterkste oplossing. Hie er dat wol dien, dan hie der mooglik wat mear foar him yn sitten. Hy hie in nderstreek dwaan moatten. Dat doarde er net oan.   It hie wol moatten. Mei de set dyt er die spile er Bauke yn de kaart. Allinne koe er mei dy moaie kaart net omgean.

Soe it no echt fan de krystbeam komme. It liket der wat Tineke Teigeler oanbelanget wol op. Ferline wike wie hjir noch oandacht bestege oan har hieltiten bettere spul deun by de krystbeam. Se moast it doe noch mei in sterk spul dwaan snder punten. Freedtejn op it stryk ta toernoai pakte se Hennie de Haan.  Moandeitejn moast se it wer opnimme tsjin de sportive dame t Snits. In pear fan de mannen holden it spul wat yn de gaten. Nei ferrin fan tiid wisten sy al wat der winne soe. Se skeaten dan ek fan de stoel f doet se hearden dat Tineke wn hie. Dat hienen se net ferwachte. Dat wie wol ddlik! Tineke siet der net mei. Sy hie de bt binnen. Jelle sette de houtsjes noch in kear op it boerd en hy fertelde  Hennie wrom se eins net mear ferlieze koe.  Dat die se wol! Net eltse dammer is in Jelle Wiersma fansels.

Utslaggen:    Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra 1 0; Hennie de Haan Tineke Teigeler 0 1; Bauke Dykstra Harry Postma - ; Bauke de Boer Rients Wynia 1 0; Tsjerk Wiersma Bauke Bos 1 0


De Wiersma Stryk-ta damwedstriid yn it Swettehs.

It wie de earste kear dat de jierlikse priisdammerij It Wiersma Stryk ta toernoai op freedtejn 12 novimber yn it Swettehs plak fn. Us damlid Jelle Wiersma is de sponsor fan dizze partij, fandr de namme. Yn de bar wienen de biljerttafels ferdwn yn e flier. Dr boppe-op  stnen tafels klear foar de dambuorden en klokken. Om goed sn oere skikten de manlju en trije froulju har op de stuollen te plak.

De Stadige Strikers krigen 29 dammers op de wedstriidlist. Dat wie in moai oantal. De tiden dat der san 40 dammers op f kamen leit al wer in skoftke efter s. Nei de iepening fan de foarsitter koe it spul los brne.

Der waard op de klok damd. Alle spilers krige 30 minuten op de klok en de set krigen se der noch 10 sekonden by. Dat is it moaie fan de digitale klokken. Alle kearen as jo strutsen ha, jou je in klap op e klok en ha jo der wer 10 sekonden by. Dat is net in soad, mar it kin yn tiidneed krekt wat lucht jaan.

Der waard sportyf en moai spile. Mei san Stryk ta giet it fansels allegear wat hurder en kin men net hiel lang oer in streek nei tinke. Likegoed slaggen in hiel soad dammers der yn om mei prachtige setsjes de winst te pakken.

Der soe mar ien Skearnegoutumer mei in priis nei hs ta gean. It hienen der twa wze kinnen, want mear damjende doarpsgenoaten telde de seal net. Dy iene priiswinner, Kees Willem Koopmans hold syn maat Ynte Dykstra fan de priis f troch him mei in moai slachje fan it boerd te fegen. Koopmans pakte drmei de twadde priis. Hy hie like folle punten as Sjouke Attema, mar dy wn troch it Sonnenbornbergersysteem. Yn dat systeem wurdt sjoen wrt jo as spiler de punten fan pakt ha. Sjouke fersloech Kees Willem en dan witte jo it wol.

Utslaggen: Eareklasse. Groep 1: 1 Taeke Kooistra, Hartwert; 2 Henk Haanstra, Aldegea SWF. Groep 2: 1 Sjoerd Couperus, Snits; 2 Willem Hoekstra, Aldegea SWH. Groep 3: 1 Pieter Hoogterp, Gaastmar; 2 Fedde Wiersma, Easterein. Haadklasse A: 1 Liuwe Westra, Lollum; 2 Klaas Wiersma, Nij Beets. Haadklasse B; 1 Sjouke Attema, Gaastmar; 2 Kees Willem Koopmans, Skearnegoutum. Earste klasse: 1 Johannes Hoekstra, Aldegea SWH; 2 Rients Wynia, Boalsert. Twadde klasse: 1 Hennie de Haan, Snits; 2 Jan Nauta, Bitgumermole. Tredde klasse: 1 Tineke Teigeler, Sibrandabuorren; 2 Marjolijn Bakker, Sibrandabuorren.


De Strikers smk nder de krystbeam oan it striken.

Yn s lde Elim en dan yn it lytse damsealtsje, stie nea in krystbeam. Yn de bar fan it Swettehs wrt wy no damje, stn der in knaap fan in beam wakker te pronkjen. De twa ldste Strikers, beide t Snits, krsten foar de twadde kear de degens en sieten it tichtste by de beam. Sy sieten der omtrint nder.

Oft dat it praat ek wat mylder makke hat, kin men net sizze. De iene wantroude de oar nochal. Jo moatte him yn de gaten hlde, want foar je it witte naait er jin yn e sek. Uteinlik wint de ldste, mar dat is fansels ek logysk: hy is 92 en hat gewoan mear erfaring as syn tsjinstanner, want dy is noch mar 86. De stn tusken de beide hearen Bauke de Boer en Tsjerk Wiersma is no ien ien.

Tineke Teigeler damme in goed spul tsjin Rients Wynia. Se wn it spitichgench noch net. Alle jnen is se eins wol fan de partij. Se nimt Marjolijn mei en beide froulju binne gewoanwei moai op tiid. Se spylje dan earst noch wol in pear potsjes foar dat de kompetysje begjint. Tsjin san lde rt as Rients Wynia koe se it dus net hlde. De houtsjes fan de ldskieppeboer stnen oan de ein fan it spul krekt eefkes better en drtroch luts Tineke oan it koartste ein. Marjolijn moast it dwaan mei in potsje foar de spek en brea kompetysje tsjin Bauke Dykstra en fierders noch hiel wat oefenpotsjes.

Freedtejn kin har dat miskien wat fertuten dwaan. Dan is der yn it Swettehs de earste Stryk ta striid. Elkenien kin dr oan mei dwaan. It begjint om 7 oere. Opjaan by Ype Boelens 0518-451795

Utslaggen: Harry Postma Sjoerd Jan Bakker 0 1; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1; Ype Boelens Willem Schaap 0 1; Bauke Dykstra Marjolijn Bakker 1 0; Tsjerk Wiersma Bauke de Boer 0 1; Bauke Bos Hennie de Haan 1 0; Tineke Teigeler Rients Wynia 0 1.


In eksperimint krige syn beslach foar it sinteklazedamjen.

De kompetysjelieder fan de Stadige Strikers wie noch dwaande om de dammers foar it sinteklaazjen yn te dielen, doet Bauke Dykstra de foarsitter frege oft er in eksperimint dwaan mocht. Soks moast fansels altyd wze. It wie ien twa trije net ddlik wat it krekt ynhold, mar it moast fansels wol trochgean. Bauke dyt altiten oan it pielen is mei it damjen en in protte mei Lusoris, it kompjterprogramma, wurket, woe wat t sykje.

Hy frege oan elk pear dammers om mei twa tsjin ien daam te spyljen en te sjen nei hoefolle streken it t wie. Hy joech in begjinstelling. As it binnen fiif streken t wie, dan hie wyt it mei syn beide dammen  prima dien en hie drmei de partij wn. Slagge it him yn seis streken dan hie er net perfekt strutsen en soe it remize wze. Men moat it wol even los sjen fan de regels fan it it gewoane spul. Bauke hie dr in hiele strategy foar ntwikkele en it wie in aardichheid om te spyljen.

Nei it eksperimint waard der damme. Trije potsjes yn 20 minuten: ien earst kwyt, ien fiif tsjin fiif en in gewoane partij op it skaakboerd. Der is wakker stind en soms waard de klok fergetten. Alles wie san bytsje mooglik. De iene hie der wol folle mear sicht op as de oar, mar dat giet altiten sa. Uteinlik soe dochs bliken dwaan dat de tiid fan tweintich minuten wat oan de royale kant wie. De groepen wienen yndield op grn fan de eintslach fan de kompetysje fan foarich seizoen.

Folsleine tslach: groep1: 1 Jelle Wiersma 7; 2 Willem Schaap 4; 3 Sjoer Jan Bakker 4; 4 Bauke Dykstra 2. Groep 2; 1 Ype Boelens 6; 2 Cor Kooistra 6; 3 Dicky van der Meer 5; 4 Kees Willem Koopmans 0. Groep 3: 1 Ynte Dykstra 6; 2 Bauke de Boer 4; 3 Hennie de Haan 3; 3 Rients Wijnia 3; Groep 4: 1 Tsjerk Wiersma 6; 2 Bauke Bos 5; 3 Tineke Teigeler 3; 3 Marjolijn Bakker 3.


De iene nei de oare wit it net mear.

It wie wol wat by de Stadige Strikers moandeitejn.  De earste houtsjes wiene noch mar kwealik ferskood doet de iene nei de oare him hearre lit mei de opmerking: Ik wit it net mear!  En da fraach waard drom steld as der noch wol ien wie dyt it wol wist.

No Hennie de Haan wist it yn it einspul wol. Sy siet te damjen tsjin de nestor Bauke de Boer. Der kaam in oantreklik spultsje op it boerd. It gyng moai lyk op. Beide genieten fan de stantsjes. It bleau oan e ein ta frij gelyk opgean. Beide krigen in daam en Hennie hie twa houtsjes. De Boer noch ien. Dy hie er better net ha kinnen, want dan wie him ngelok mooglik besparre bleaun.  

Oft De Boer no ferplicht wie om mei it houtsje te striken of dat syn daam ek noch mocht is net hielendal ddlik. Mar hoe dan ek De Boer die mei syn houtsje en skode sadanich dat Hennie har beide wite helpers op slach kamen te stean. Hennie beseach de sitewaasje ris in pear kear op en del oer en pakte doe har daam en sette drmei de grutte swarte jonge fan De Boer op slach. De lste moast de twa houtsjes nimme en Hennie feegde drnei alles fan it boerd. Dat hie ik in jier lyn noait betinke kinnen sei Hennie. Dan hie ik gau mei it houtsje strutsen, sadat De Boer net slaan kinnen hie  En sa wie it mar krekt. Se wist no wol wat der barre moast. Twa kear hat se no fan de nestor wn dizze kompetysje. Faak hat De Boer in  ns gelok en in kilo ferstn mar diskear lieten beide him yn de steek.

Wat it ek wol wist wie Tsjerk Wiersma. Hy spile in alderaardichtst potsje tsjin Rients Wijn ia. Der wie sa yn it middenspul noch net folle fan te sizzen, mar doe seach Tserk ynienen it ljocht. Hy ruile twa om twa f, mar drmei soarge er der wol foar dat de boalserter in tige foarlik houtsje krige. It koe net misse as dat  Tsjerk it drnei oppakke koe. Nei in streek as wat joech er ien en pakte twa. Dr wie dus dat foarlike houtsjes by. Fan dat momint f stried Winia tsjin in net te ferslane fijn.  Tsjerk hie der wakker wille om.

Yn it begjin wist er it net. Dr hat Sjoerd jan Bakker wol faker lst fan. Doet it derom gyng en hy en Willem Schaap elk noch fiif houten op it boerd s te stean hiene, wist Bakker it wol. Yn dy stannen is er meastal op syn sterkst. It kaam allegear presiis t en Bakker hie yn e wyn nei Snits, mar hy hat, tinke wy, lykwols trape as gyng it fan self.

Utslaggen: Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 0 1; Rients Winia Tsjerk Wiersma 0 1; Hennie de Haan Bauke de Boer 1 0; Tineke Teigeler Bauke Bos 0 1; Harry Postma Cor Kooistra 0 1.


Bauke Dykstra hat syn plakje fn.

It hat wat duorre, mar it is no sa njonkelytsen wol ddlik dat Stadige Striker Bauke Dykstra syn fste plakje fn hat. Yn it lde Elim siet er altiten yn it hoekje nder in sterke lampe. No yn it Swettehs hat er syn eigen plakje ek. Moai allinne op in hoekje en net oan de grutte tafel. Dat plakje docht him ek wol fertuten wat it damjen oanbelanget.

Moandeitejn gyng er der wer moai foar sitten op syn plakje. Tsjinoer him naam Sjoerd Jan Bakker plak. De earste partij tusken de twa matsjedoaren wn Bakker, mar doe sieten se oan de grutte tafel. No bejoech Sjoerd him dus op fijandelik terrein. Dykstra spilet no altiten thswedstriden. It wol net sizze dat de man oan syn stoel fstplakt sit, nee hy mei graach ek efkes by de oare spullen lns. Bakker hie it fuort al dreech as men op syn lden fgean soe. Elk fan de Strikers wit dat dy lden meastal sinjalen binne fan: o wat stean ik goed.

Yn de twadde helte fan it spul ferliet Dykstra wat faker syn stoel om by oaren te sjen. Wol in teken dat er der aardich goed foar stie. Bakker gong ek wol fan syn plak, mar dan gyng er nei it lytste keammerke earne op e gong. Fan benaudens mooglik! No wit ik it net ,mar ik doch dizze! spriek Dykstra. No hy wist it om de donder wol. It spul wie nei dy tspraak fuort t en Dykstra koe optein werom nei De Tynje. Bakker hie gelokkich foar de wyn op wei nei hs yn Snits, want as jo nei san ferliespartij ek noch ris in kear stok yn wyn hawwe dan wurde jo dbeld pakt.

De twa ldste leden fan de klup moasten tsjin elkoar. Bauke de Boer de nestor is snt in wike yn syn trije-en-njoggenste. Tsjerk Wiersma giet him al moai achternei mei in acht en in seis efterelkoar. Dy Tserk wie moai op tiid oanwzich. Tineke Teigeler ek en drom waarden se troch de ynfalkompetysjelieder fuort oan it damjen setten. De whatsapp hie al melden dat it oantal dammers net op even tkomme soe. Fan dr! Yn dy partij rekke Tsjerk in houtsje achter en hy krige in tige keale hoeke. Tineke koe opsteame nei de daam en wn de partij. In moaie punt foar har.

Doe hie De Boer al in skoftke sitten te wachtsjen, mar Tsjerk koe fuort wol wer. Soks dr laket er om. In man dyt wol fjirtjin potsjes skaakt op ien middei is wol wat wend. De partij like in hiele tiid yn lykwicht, mar doe kaam der in setsje yn en Wiersma wie der as de wjerljocht by om dat te fersulverjen. Drnei koe De Boer pipe en lipe, mar it joech allegearre neat mear. Tsjerk hie syn earste punt te pakken.

Utslaggen: Dicky van der Meer Jelle Wiersma 0 1; Cor Kooistra Ype Boelens 1 0; Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker 1 0; Marjolijn Bakker Hennie de Haan 0 1; Bauke Bos Rients Winia 1 0; Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 0 1.


Nee sizze en ja dwaan.

Al trije wiken hie er der net west by de Strikers. De foarsitter naam moandei op de neimiddei kontakt mei him op. De tillefoan is mei sokke putsjes gewillich. Tsjerk oan de oare kant sei: It past my op t heden eins net. Ik ha it te drok mei myn oare spultsje, wist wol it sjeu de boelen. Miskien nije wike wol wer , mar jn noch net! De foarsitter melde jns by kompetysjelieder Willem Schaap, dat Tsjerk Wiersma net fan de partij wze soe. Hy soe der rekken mei hlde by it yndielen.  Willem hie it krekt san bytsje yn oarder en dr stapte in jongkeardel fan 86 jier de bar fan it Swettehs yn. Ik hie it mei de oare spilers fan it sjeu de boel regele en doe bin ik fuortendaliks hjirhinne stood. It wie moai waar te fytsen, dat sadwaande Nee sizze en ja dwaan.

Hy is in aktyf baaske. Al sa ld, mar likegoed noch warber op ferskillend md. Moandeitemiddei hie er de hiele middei al skaakt. Fierders troch de wike sjeu de boel en ld papier op helje foar de tsjerke en dan ek noch damje. Ja dy Tsjerk is in aktyf baaske, dat jout neat. Yn it spul kaam er der net earlik oan te pas. Bauke Bos krige net folle om benaud foar te wurden. Hy wn dan ek al gau en sa koe Tsjerk wer op it fytske stappe. Moai dat er der wie.

Rients Wijnia hat syn earste punten te pakken yn de spek-en-brea-kompetysje. Ja de Strikers ha no ek in spek-en-brea-kompetysje. Yn dy kompetysje giet it tusken in dammer t de tredde groep en ien t de twadde. Normaal spylje dy net tsjin elkoar, mar as der yn beide groepen ien oerbliuwt dan kinne dyn twa om spek en brea damme.

Wijnia moast it opnimme tsjin Harry Postma. Harry begjint meastal mei de Germ Terpstra iepening. No ek wer. Wijnia wit dr wol rie mei. Ferline jier wn er fan Harry. Moandeitejn die er dat op e nij. Harry koe foar it ferliezen noch in doekje foar it bloeden fine troch te sizzen, dat er net fan spek en brea hold. Ja, ja.

De nestor fan de klup liet dizze jn ferstek gean. Hy fierde ths syn 92ste bertedei. Sa ld en dan noch alle wiken damje is fansels in merakel. Alle wiken komt er hjir mei Hennie de Haan. Moandei wie sy allinne en ek snder krukken. It damjen gyng ek as it slydjage. Sy wn en hie dr net safolle tiid foar nedich. Jelle Wiersma en Sjoerd Jan Bakker wnen beide ek yn sneltreinfaart. Willem Schaap en Cor Kooistra sieten noch it langste en hienen hast harren beskikbere tiid opbrkt.

Utslaggen: Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Cor Kooistra Willem Schaap 0 1; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Hennie de Haan Tineke Teigeler 1 0; Marjolijn Bakker Sven Kalsbeek 0 1; Ynte Dykstra Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke Bos Tsjerk Wiersma 1 0; Rients Wijnia Harry Postma 1 0.


Hennie wie wat te rap mei foute boel.

Stadige Strykster Hennie de Haan die in nderstreek en sei fuort drop: Foute boel! Men moat as men in set dien hat dy net goed is, de mle ticht hlde. Al sjogge josels wol dat it hartstikkende ferkeard is: stilhlde! Neat sizze! Lit de tsjinstanner it mar t fine.

Dat it in ferkearde streek wie, wie sa klear as in klntsje. Tsjinstanner Rients Winia, oant no ta noch mei in hndert persint skoare, koe twa houtsjes foar komme. Hy hoegde dr eins neat foar te dwaan. Moast Hennie gewoan slaan litte en dan koe er trije werom pakke. Foute boel fansels dat seach elk fan it omsittend laach. Winia seach it sels oars en skode ticht. Doe wie in noch wol in foute boel foar Hennie mei dit ferskil dat se no ien achter kaam.  It spul gyng fierder en Winia hie blykber net hielendal syn jn. Uteinlik wie it net foar Hennie in foute boel, mar foar Winia. Dy kin no wer gewoan syn skoan goed oan dwaan, want hy begn der al wat njonken te rinnen. Hennie de Haan wie fansels wakker op e trie nei dit wolkomme winstpunt tsjin de koprinner.

In pear wike lyn gyng it oer de earste kear. Moandei wie der wer san sitewaasje. Ynte Dykstra wn foar de earste kear tsjin Cor Kooistra. De lste makke wer ris san foutsje dat him al folle faker soer opbrutsen is. Hy wie wakker oan it foart tinken en konstatearre dat it nei alle gedachten kamp wurde soe. Mar mei al syn gerekken seach er net dat der in grutte falle iepen stie. Hiel maklik te sjen dat ek noch, mar Kooistra rekkene der net op dat dy Ynte Dykstra sokke rare streken yn it sin hie. Hy skode in hout en Ynte wie frij gau mei de tsjinset. Hy joech trije houtjses en sloech twa. Dat kin net t soe men sa tinke, mar foar him wol. Nei twa streken hie er in daam, wylst Cor syn beide houtsjes dr te fier foar fuort wienen. Foar Kooistra dus in foute boel.

Utslaggen: Sjoerd jan Bakker Willem Schaap - ; Ynte Dykstra Cor Kooistra 1 0; Rients Winia Hennie de Haan 0 1; Bauke Bos Bauke de Boer 0 1; Harry Postma Kees Willem Koopmans 1 0; Bauke Dykstra Jacob Wietse Visser 1 0.


Wintertiid by de Stadige Strikers

It moaie fan in groepsapp is dat je elts momint kontakt ha kinne meielkoar en sa ek by de Stadige Strikers. Somtiden rammelt dy tillefoan oan ien tried wei. Sneon gyng de wintertiid yn en dit wie foar in inkeld lid ek stof om oer te skriuwen. Dizze Striker, Harry Postma, koe neffens himsels wol mei in heal oere tinktiid ta. Dyselde Harry waard troch de kompetysjelieder fuort tsjin de troch de measten net te bedammen Jelle Wiersma pleatst en it die bliken dat er yndied wol mei in heal oere ta koe, of better sein, fiif minuten wie ek wol goed west, want it spul wie samar ut. Hy die nei in pear streken de minste set dyt er dwaan koe en tsjin Jelle kin dit net, want dy makke it spul gau ut. We geane der mar fan t dat dit in tsndering wie, want yn de measte gefallen hat Harry de oardel oere betinktiid wol nedich en oars moat de namme fan de klup ek noch feroare wurde. Yn de nderste groep wie Bauke de Boer ek rap klear. Us nestor is noch aardich skerp en as syn tsjinstanner har dan ek noch fersjocht, is hy der rap klear mei. Ek Sjoerd Jan Bakker, dyt dizze jn net in spiler hie, damme nei de tiid noch in aardichheidsje tsjin Be Boer en hie klauwen om te winnen. De oaren hiene de tiid wol nedich. It groepke wie dizze jn net sa grut, mar tsien man en froulju. De iene makket de reden fan fwzichheid net bekend en dat hoecht fansels ek net. Ien persoan wie op e flecht slein. De skilder kaam yn hs om te fervjen en drom gyng hy te rinnen. Wy hoopje dat er it paad werom fine kin en nije wike it paad nei it Swettehs wer fine kin. Om healwei tsienen wie hast alles al ut. Ien partij wie noch oan e gong, de partij tusken Willem Schaap en Ype Boelens, de iene mei in soad tiid en de oare mei de helte minder tiid. Sneu wie dat Ype, dejinge mei in protte tiid, him ferseach en der gjin salve mear oan te striken wie.

Utslaggen: Tineke Teigeler - Bauke de Boer 0-1, Marjolijn Bakker Bauke Bos 0-1, Hennie de Haan Rients Wijnia 0-1, Willem Schaap Ype Boelens 0-1, Jelle Wiersma- Harry Postma 1-0

De earste kear bliuwt jin faak lang by.

De Stadige Strikers witte fansels net as it boppesteande ek foar Sven Kalsbeek jilde sil. Oan syn hiele tstrieling te sjen nei de partij dyt er wn hie, soe dat bst wol ris kinne. Noch noait hie ik fan Hennie wn!sa sei er. Meastal die ik in stom streekje tsjin har en dan gyng ik it skip wer yn, mar diskear makke ik gelokkich gjin rare blunders!

Dat wie dus in prachtige punt foar Sven, want dy Hennie de Haan is net foar de poes. Dy moatte jo goed yn de gaten hlde. Se kin sa no en dan hiel sterk t de hoeke komme. Moandeitejn moast se it dus flizze tsjin s Benjamin. Dy Benjamin glom nei de winst  fansels fan ear oant ear. En dat kin men fan tinken wol ha. De earste kear tsjin har winne, jout fansels in hiel lekker gefoel.

Foar Ynte Dykstra wie it de earste kear dat er dit damskoft op de klupjn kaam. Troch drokte op it wurk siet it der oant dan noch net yn om te kommen. Dizze earste kear moast er it opnimme tsjin Harry Postma. Dan kinne jo der fuort mar goed tsjin oan oars pakt dy Harry jin sa mar yn mei syn frjemde streken. No komt Harry meastal wat letter en drom stjoerde Ynte alfst mar in WhatsAppke mei de tekst: De klok rint Harry! Dat wie fansels in geintsje, mar Harry antwurde mei OK. Hy kaam fuort drnei it Swettehs binnen en se gyngen der fuort plat foar. It spul ferrn frij gelyk op, mar Ynte hie yn syn lange hoeke sa as wol faker in te foarlik houtsje stean. Harry hold drtroch syn hiele lange hoeke yn betwang. Yn de koarte hoeke koe Ynte noch wol in driging skowe, mar dr rn Harry fansels net yn. Doe moast Ynte wer it ien en oar ferbrekke en ferlear. Doet er binnen kaam sei er noch dat er op 100 persint winst stn, mar no stiet er mei itselde persintaazje op ferlies! It kin gau feroarje!

It wie ek de earste kear dat Dicky van der Meer en Jacob Wietse Visser yn in kompetysje fan de Strikers elkoars opponinten wienen. In moaie partij kaam der nei wat praat oer de derby op it Hearrefean op it boerd. Doet it nei de einfaze rn, like Dicky it bettere fan it spul te hawwen. Jacob seach net mear in oare mooglikheid as om in houtsje fuort te jaan. Lykwols wie dat net sa mar in offer. Nee der siet in goed plan efter en dat waard moai t spile. Mei it houtsje minder loek Jacob dochs oan it langste ein.

Utslaggen: Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma 0 1; Jacob Wietse Visser Dicky van der Meer 1 0; Tineke Teigeler Marjolijn Bakker 1 0; Hennie de Haan Sven Kalsbeek 0 1; Rients Winia Bauke de Boer 1 0; Cor Kooistra Bauke Dykstra - ; Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0; Harry Postma Ynte Dykstra 1 0.


Der hat in tiid west, dat....

Der hat in tiid west, dat der dammers wienen, dyt nea in damjn oersloegen. Dyt der jierdeifieringen om ferskoden en har griperich wzen even fergeaten en mei sjippeglde diken de sokken oer de skuon diene om feilich op it damplak te kommen. Dy tiid hat der west, mar is no foarby op  in rudimintr oerbliuwsel nei.

By de Strikers is it ek sa. De iene komt t Spanje wei en twa oaren binne der hinne. Of guon oaren moatte  foar it wurk oan de slach. Miskien hie Hiddink mei syn sloppe mannen moandeitejn mear oanlkingskrft as de stridende Stadige Strikers. Hoe dan ek moandei wienen der sa mar seis dammers minder as in wike lyn. No hindere dat fierders neat, want elk fan de oanwzigen koe damme. It wie in even oantal en moai ferdield oer de heechste en leechste klasse. Mei in damkompetysje kin men wol ris in jn snipperje. Nije wike binne de measten wer presint, sille wy mar rekkenje.

Troch dy tolve waarden der prachtige partijen spile, hoewol de spullen yn de leechste klasse te gau t wienen. Hoe oars wie dat mei de oare groep. Bauke Dykstra en Ype Boelens, beide mannen wienen noch puntleas, woenen fansels stomme graach it earste heale of hele punt binnen helje. In hiel nijsgjirrich einstantsje kaam op it boerd. Elk hie in daam. En dan kin men de eagen mar goed iepen hlde, want dy dammen yn it Fryske spul hawwe in tige grut berik. Se wurde ek net foar neat de grutte boaze wolf neamd. San wolf kin as it tsjin sit sa mar wat houtsjes fan jin f rve. Ype hie noch trije en Bauke noch twa houtsjes. Dy fan Ype stnen rnom op it boerd en dy fan Bauke stiif neist elkoar yn de lange hoeke. In sterk ferdidegingsblok mei de daam der by.

It wie spitich, mar Boelens seach it gefaar wat der wankte net en ferlear drtroch, wylst kamp rjochtfeardiger west hie. Rjochtfeardichheid telt net yn in Fryske damspul. Drfoar moatte jo earne oars wze.

It wie in spul as in gatsjepanne, soe men sa op it earste gesicht tinke. It iene gat moast sa no en dan mei it oare stoppe wurde en dochs kamen der gjin rare slaggen yn. Wy ha it hjir oar de partij fan de jn tusken Willem Schaap en Jelle Wiersma. As tydlike taskger sjogge jo faaks mar de helte fan alle mooglikheden. Fan beide kanten waard der striid levere en it like der op dat Willem better t de bus kaam. Dochs koe Jelle sa strike dat er wer oan it langste ein luts. Mei in moai flypflapke wn er de partij. Der siet ek noch wat oars yn, mar Jelle die it sa as er it yn it kopke hie en it kaam nei in streek as seis krekt t sa as er it berekkene hie. De grutmaster sels wie oan it wurk en dat koe men sjen.

Utslaggen: Bauke Dykstra Ype Boelens 1 0; Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1; Cor Kooistra Sjoerd jan Bakker 1 0; Marjolijn Bakker Rients Winia 0 1; Hennie de Haan Tsjerk Wiersma 1 0; Bauke de Boer Bauke Bos 1 0.

Dat is praat fan lde fize mantsjes.

De Stadige Strikers kamen moandeitejn aardich man en frou-machtich op it Swettehs ta. Trije stapten foar de earste kear dit seizoen de dambar yn. En der wie in nijkeap: Hinke Heeringa. Moai wat dammers en der waard prachtich en spannend damme. Men soe it der waarm fan krije kinne. Mar de measten hienen it waarm troch de hege temperatuer yn it Swittehs. Ien fan de de sjongsters dyt efkes lns kaam oan de bar, kleide der ek oer dat se it sa waarm hie. Dan moat se de klean tdwaan sei in dikke santiger. Myn frou soe sizze, dat soks echt praat is fan fize lde mantsjes! murk in oar op.

No waarden der wol guon Strikers yn figuerlike sin tklaaid. Sa striek s benjamin, Sven Kalsbeek, hiel sterk en rekke in houtsje foar tsjin lde rakkert fan in Tsjerk Wiersma. Sven soarge der wol foar dat Tsjerk net wer op gleed komme koe. Hy klaaide Tsjerk net fierder t, mar hold syn houtsje foar en sa pakte er in prachtich punt. Oan e ein fan e jn, Tsjerk lei miskien al op ien ear, die bliken dat er dat tklaaien  ek letterlik nommen hie, want syn fest hong noch oer de bekling fan de stoel.

De mannen sieten lang oer de partij gear, mar beide genieten folop fan it spul. Grutte fruilen, mar wol lyk bliuwe. In daam yn it spul, dyt ek wer tskeakele waard. Der siet fan alles yn de partij. Yn it einspul stienen de houtsjes fan Rients Winia krekt efkes wat foarliker as dy fan Bauke Bos. As jo hout wat foarliker stiet, is men ek earder op de daam. Sa rn dizze partij ek f: in daam, ek wol wolf neamd, fan Winia, dy as in grutte slokop it iene houtsje nei it oare opfriet.

Se wienen der wer: Bauke de Boer en Hennie de Haan. De earste twa kear moasten se ferstek gean litte, mar no koe it wer heve. De kompetysjelieder sette se fuort tsjin elkoar. De iene woe net foar de oar nder dwaan en sa einige dizze partij yn kamp. De ienige fan de hiele jn. Dat is it moaie fan it Fryske spul: it giet hast altiten om de dea as de de gladioalen. De Boer en Hennie woenen neat fan beiden, mar dielden dus it punt.

De hiel simmer hat se yn de lear west by Tineke Teigeler en moandei ferskynde se by de Strikers: Hinke Heeringa t Sibrandabuorren. Foarich damskoft brocht se al in kear in besoekje oan de klup en no wie se der dan t echt. Se moast it opnimme tsjin Tineke en ferlear. Dy Tineke is fansels ek net gek en striek krekt in bytsje sterker as yn de oefenperioade. Dy hat fansels  tocht: Elk puntsje is binnen! Hinke liet har likegoed loovjend t oer it Fryske spul.

Der damme no wer fjouwer froulju by de Srtikers, mar net ien fan harren komt t Skearnegoutum sels. Hoe sit dat Skearnegoutumer froulju, litte jim jim in pyk sette troch Sibrandabuorren en Snits? Lit sjen dat jim ek wol in poepke damme kinne.

It moat sein wurde dat Willem Schaap it slachje der moai yn skode, mar in man as Bauke Dykstra mei der net yn rinne fansels. Dat die er dus wol en sa fertsjinne Willem syn punt. Twa dammers koenen net yn har eigen klasse spylje en drom dienen se tsjin elkoar. Foarsitter Cor Kooistra krpte yn syn lde fak om in oar wat te learen. Marjolijn bliek moai happich te wzen. Se woe wol it ien en oar leare. It hie har de wyks derfoar skoan foldien dat Tsjerk earst in pear potsjes foar de aardichheid spile hie, wylst er wat oanwizingen joech. It echte wurk wn se doe. Moandei hoegde se net t echt, mar leare en oefenje woe se wol.

Utslaggen: Bauke de Boer Hennie de Haan - ; Rients Winia Bauke Bos 1 0; Tsjerk Wiersma Sven Kalsbeek 0 1; Hinke Heeringa Tineke Teigeler 0 1; Harry  Postma Dicky vd Meer 0 1; Kees Willem Koopmans Jacob Visser 0 1; Jelle Wiersma Ype Boelens 1 0; Bauke Dykstra Willem Schaap 0 1;


Alve berjochten op de WhatsApp en gjin dammers?

Skearnegoutum. Snt ferline wike, doet de Stadige Strikers wer t ein gien binne mei it nije damseizoen, ha se no ek har eigen groeps-app. Op de jierfergadering kaam san app ynienen mei in soad kabaal op tafel. Bauke Bos wie ien fan de foaroanmannen om dy app even gear te stallen. Elke dammer mei in smartfoan of oare foan waard kreas yn de groep ynplend. No ha wy de Stadige Strikers app. In wike letter kaam it iene appke nei it oare  binnen rgeljen. Al dy appkes hienen it selde boadskip: Ik kom jn net. De foarsitter waard der suver wat raar fan yn t liif: allegear epkes, mar suver gjin dammers.

Grut wie drom de ferrassing, doet de jns trije net ferwachte gesichten it Swettehs ynstuiterjen kamen. Dicky van der Meer, dyt hast hielendal net damje soe dit jier. Lyksa Sven Kalsbeek. Dy koe troch staazje net damje sa waard dat troch oaren meidield, ferline wike. Hy wie der wol. En dr stapte ynienen ek Jacob  Visser de seal binnen. No dy seal waard op slach folle fleuriger! Dat kin men fan tinken wol ha. In tige tke dammer der by.  As nije wike de thsbliuwers ek komme, ha wy in moai oantal Strikers. Dan telle wy noch net de jingen, dyt der eins ek wol wze woenen, mar noch net rjocht t de rie binne of se no wol of net sille.

Harry Postma hie al oan jn, dat er dit jier graach yn de heechste groep damje woe. Ferline jier hat er noch yn in wanhoopspoging besocht om earste te wurden yn de twadde groep. Mar dy simultaan mislearre eins. Moandeitejn liet er sjen dat er der wol by heart. Hy liet yn in prachtige striid Willem Schaap de grize oer de grouwe gean. Mei in kop as fjoer en hast gjin tiid mear op de klok pakte Willem noch royaal kamp, dat wol. Wat stn it der oars wyld op en wat sieten der in flypflappen yn. Harry  hie, it wie net te leauwen, folle mear tiid as Willem. Dochs rn dy tiid him yn it einspul as skersn troch de fingers hinne. It waard kamp en dr koe elk it wol mei iens wze.

De foarsitter tocht in rstich jntsje te hawwen. It oantal dammers wie neven. Slaan my dan mar oer jn! sa spriek er. Doe kaam Jacob binnen en koe er dochs oan de bak. Hy hie wat gelok, dat er nei mear as in kertier tinken mei in grutte fruil in houtsje foar kaam. Nei dat fruiljen hat Visser besocht om wer lyk te kommen, mar dat slagge net. Kooistra moast goed op syn tellen passe, want Jacob siket heel sekuer alle mooglikheden t. In ferkeard streekje hie er sa fstraft.

Trije potsjes spilen se sabeare. De grutte learmaster Tsjerk Wiersma joech yn dy partijtsjes syn tsjinstanster Marjolijn Bakker damles. It fjirde potsje jilde foar de kompetysje. Dat wie rillegau t en de stikjeskriuwer hie de ien foar Tsjerk moai op skreaun. Letter sei Marjolijn: Dit is in moai puntsje foar my! Foar dy? Ja, foar my sei in strieljend gesicht foar him.

Utslaggen. Tsjerk Wiersma Marjolijn Bakker 0 1; Dicky van der Meer Ype Boelens 1 0; Sjoerd Jan Bakker Bauke Dykstra 1 0; Sven Kalsbeek Bauke Bos 0 1; Rients Winia Tineke Teigeler 1 0; Willem Schaap Harry Postma   - ; Jacob Visser Cor Kooistra 0 1.

 

Stikjes fan 2013-2014


De Strikers jouwe de houtsjes no foar earst wer rst.

Skearnegoutum. Yn in gesellige sfear is der moandeitejn it damjen foar dit winterskoft tswaaid. It rkte de hiele jn nei droege woarst en bollebuiskes. Op de prizetafel stn in keunststikje fan in selsmakke taart. Dy taart mei drop in prachtich damboerd en oan de kanten ferfraaid yn sierlike letters: De Stadige Strikers. Dizze taart, makke troch Tineke Teigeler, waard troppen ta haadpriis fan de ferlotting. Al mei al in moaie fsluting fan it jier. De houtsjes krije no wer de fertsjinne simmerrst.

Kofjedrinke op kosten fan de klup mei in bollebuiske derby, bakt troch frou Twynstra, it koe net better. En der waard ek noch damme. Ferskate spultsjes waarden opsetten en fraffele. It moast allegear mei tachtich troch de bocht, want de prizen moasten ek noch tdield wurde. De lotsjes waarden tusken de partijen troch oan de man en de frou brocht. Sa kaam der wer wat jild yn it laadsje fan de ponghlder.

Yn de heechste klasse waard Jelle Wiersma kampioen. Dat wie ein febrewaris al ddlik. De wikselbeker stiet grtfol mei Jelle Wiersma. Hy is deagewoan fierwei de bste Stadige Striker. Dit jier ferlear er net ien kear en moast er allinne twa kear kamp tastean. Ja dy Jelle hat in fin mear as in bears. Twadde waard good old Sjoerd Jan Bakker. Yn de begjinjierren fan de klup faak de grutske winner. Hy bleau it talint Willem Schaap moai foar, dy tredde waard.

Yn de twadde klasse pakte Kees Willem Koopmans it earste plak. It kin mei him net op dit jier. Krijt er earst fan syn frou in pracht fan in dochter, siket er mei syn maat Ynte ek noch hiel wat ljipaaien op en giet boppedat mei de ferlotting mei n fracht prizen nei hs. By guon rekket it mear nea fol. It oar jier moat er it besykje op it grutte hske. As dat mar net op stront tdraaid. Twadde waard hiel moai en degelik: Rients Winia. De man dyt der san foarstanner fan wie om yn twa groepen te damjen en dan allinne tsjin de eigen groep. No dat hat foar him fertuten dien, dat kin men wol sizze. En dan de tredde priis: s nestor Bauke de Boer. Ferline jier siet er ek by de top en no wer. Nee dy De Boer, lit dy mar kuierje. Net altiten, mar hy is faak noch hiel skerp.

 

De folsleine tslach fan de kompetysje.

Earste klasse.

1. J. Wiersma  14 t 15

2. S. J. Bakker 9 1/2 t 15

3. W. Schaap 7 1/2 t 14

4. B. Dijkstra 6 1/2 t 14

5. T. Goedemoed 6 t 8

6. C. Kooistra 6 t 15 

7. Y. Boelens 5 t 15

8. D v/d Meer 4 t 13

9. Y. Dijkstra 3 1/2 t 14

 

Twadde klasse.

1. K. W. Koopmans 14 t 13

2. R. Wijnia 11 t 16

3. B. de Boer 10 1/2 t 17

4. H. Postma 9 t 16

5. H. de Haan 8 1/2 t 17

6. B. Bos 8 1/2 t 18

7. S. Kalsbeek 7 t 18

8. T. Wiersma 6 1/2 t 17

9. T. Teigeler 3 t 18

 

De droege woarsten foar de neikompetysje wienen by de winners tige wolkom. 1 Sjoerd Jan Bakker; 2 Jelle Wiersma; 3 Cor Kooistra. Yn de twadde groep gyngen de folgjende Strikers mei woarst oan de haal: 1 Bauke Bos; 2 Tsjerk Wiersma; 3 Hennie de Haan.


Pinksterblommen yn maart: it damjen moat ophlde.

Skearnegoutum. It is in hiele betide maitiid: de pinksterblommen stean ferdoarje al yn bloei. It wurdt tiid om op te hlden mei it damjen, want it wurdt sa sntsjesoan ek minder  mei it damjen. De Stadige Strikers ha dr ek mei te krijen. De measte dammers binne t wat de kompetysje oanbelanget en om yn de neikompetysje noch om in heale meter droege woarst te striken, hoecht net foar elkenien.

Moandeitejn strieken de echte dammers fansels noch wol om dy woarsten en al soenen dy der net tusken stean, soenen se likegoed noch damje. It giet harren net om de knikkerts, mar om it spultsje wrt se nea gench fan krije. Sa woe Bauke Dykstra, hy lkt him neat oan fan bloeiende pinksterblommen, ien kear yn de moanne trochgean om it spul wat waarm te hlden. Foar de echte leafhawwers miskien in hiel goed idee. Wy moatte mar ris sjen wat soks opsmyt.

It wie ien en al maitiid by de Strikers. Kees Willem Koopmans kaam deryn stappen mei in slach yn e rch: hy wie foar de earste kear heit wurden. In dochter en neffens Kees soe it wol ris sa wze kinne dat dy lytse letter in echte dammer wurde sil. Wy wachtsje it f. Boppedat naam Tineke in damster mei t Sibrandabuorren. No dat frommeske hie wol ris faker dwaande west mei houtsjes, dat koe men sa sjen. It Fryske spul wie har frjemd, mar se gyng der wol foar.

Hy hie mooglik rekkene op in hiele bats punten, mar it foel dochs wol wat f foar Harry Postma. Dat simultaandamjen is sa maklik noch net. Ferline wike pakte er trije t seis en frne moandei moast er twa kear de holle bge: earst foar de jonge heit, dyt alles op alles sette om foar syn beide froulju net f te gean. Dizze tslach kin moai yn it plakboek fan de lytse. De nestor fan de klup, Bauke de Boer, wie yn de twadde partij Harry ek de baas. De earste hie er ek al wn. Sadwaande bleau Postma op trije punten stean en oft Sven him ferline wike net sa raar fersjoen hie, dan hie it der noch folle mler tsjoen.

Dyselde Sven spile ek tsjin twa tagelyk. Tsjin Hinke s gast en tsjin Tsjerk. Eins spile er allinne tsjin Tsjerk, want dy hie der wakker nocht oan om dat jonge frommes te helpen. Boppedat sieten der noch in pear dyt graach de helpende hn tstutsen. Foar Sven wie der op san wize net folle ear te beheljen.

Utslaggen: Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Bauke Dykstra Cor Kooistra - ; Ype Boelens Sjoerd Jan Bakker 0 1; Hennie de Haan Rients Winia 0 1; Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0; Bauke de Boer Harry Postma 1 0; Kees Willem Koopmans Harry Postma 1 0; Sven Kalsbeek Tsjerk Wiersma 0 1.


In bysndere dei foar de Strikers en it damjen.

Skearnegoutum. Justerjn sieten de Strikers byelkoar yn it nije Swettehs. De measten fan har hienen dr de middeis ek sitten. Doe kamen se dr gear nei de begraffenis fan s tige wurdearre lid Hindrik Twijnstra. Dyselde middeis hienen trije leden fan de damklup fan Offenwier en trije dammers fan damklup De Stadige Strikers harren lid te hf droegen yn Offenwier. In bysnder barren: dammers Frysk en Hollnsk Spul dyt op fersyk fan de ferstoarne syn winsk yn ferfolling brochten. Net tsjin elkoar, mar mei elkoar!

Fansels waard dr de jns noch oer neipraten, mar der waard ek damme. It soe dizze jn ommers heve. Harry Postma hie alle twadde klassers tdage om tsjin harren de twadde partij fan de kompetysje simultaan te damjen. Der hienen acht spilers sitte kinnen, mar twa ntbrieken. Kees Willem wie krekt foar de earste kear heit wurden en Bauke de Boer moast earne oars wze. Dus sieten der seis op in rige klear: fjouwer manlju en twa froulju. Nei in pear oeren kaam der aardich tekening yn de striid. Tineke Teigeler ferlear en dat die Tsjerk Wiersma ek. Bauke Bos tape t in oar fetsje en nderstreke drmei dat er de lste tiden sterk fan him fbyt. Harry kaam, doet er twa efter stie, ta it beslt dat er better de hn jaan koe om him fierder ta te lizzen op de noch t te meitsjen trije oare spullen. Hennie hold lang stn, mar moast nei in flypflapke ferlieze.

De twa oerbleaune partijen joegen sa op it earste gesicht net folle perspektyf foar de tdager. Rients Winia stie sterk en as er gjin rare tgliders meitsje soe dan hie de man de bt yn de knip. Harry seach dat ek wol yn, mar likegoed besocht er der noch t te heljen wat der yn siet. Allinnich wie dat mar in bytsje. Hy moast ek yn dizze partij yn it stof bite.

Allinne siet Sven Kalsbeek doe noch. Sven spile in sterke partij, kaam ek ridlik gau in houtsje foar en bleau dat ek. Boppedat stienen syn houten sterk. Se besetten de lange line en Sven helle ek noch in daam. Foar Harry wie der eins gjin salve mear oan te striken. Mar ja sa lang as jo strikende binne is der hope. De lste streken soenen set wurde. De klok sloech healwei tolven. De omstanners holden san bytsje de siken yn. Se wisten allegearre dat it kat yn it bakje wie foar Sven. Hy hoegde allinne mar syn daam, fierf fan it striidtoaniel ien fakje t de lange hoeke wei te skowen en de put wie der t. Sven tocht en tocht en doe seach er de oerwinning, mar it wie in fata morgana. Hy hie it sa moai ttocht, mar fergeat in daamslach. Hy joech Harry de punt kado, in presintsje drt Harry net mear op rekkene hie.

Utslaggen: Winners tsjin Harry Postma: Bauke Bos en Rients Winia. Ferliezers: Tineke Teigeler, Tsjerk Wiersma, Hennie de Haan en Sven Kalsbeek. Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker 1 0; Willem Schaap Ype Boelens 1 0.


De oerwinning fan de Strikers foel suver wat te rom t.

Skearnegoutum. Mei sokke sifers ha De Stadige Strikers noch nea wn. Mei mar leafst 10 2 waard Nocht & kriich t Aldegea te plak setten. In sege dyt suver wat te rom t foel. Sa ml hie it no fansels ek net hoegd, mar it wie sa. Alle tslaggen binne noch kritysk neisjoen troch de foarsitter fan N & K. Hy koe net oars as it der mei iens wze.

De gasten wienen dochs al wat yn de war. Sa kamen in wike lyn al twa fan harren it Swettehs ynstappen. Boppedat hearden wy letter dat der noch ien yn Skearnegoutum oankommen wie, mar dy is gau rjochtsomkeard gien doet er hearde fan syn maten dat it nije wike wie. Fan dy trije melden har moandeitejn twa f fanwege sykte. Ja dan giet it al by it begjin mis. Hoewol, der misten ek twa sterke Strikers: Dicky van der Meer en Harry Postma.

It waard in striid fan tolve tsjin tolve. Trije Strikers waarden bombardearre ta taskger. Kofjeskinke hoegde ek net, omt de hiele jn de dammers fersjoen waarden fan harren drankjes troch in echte frijwilliger. Grutte klasse!

De punten reinden binnen. Bauke de Boer, 91 jier, wie ien fan de earsten dyt de winst op easke. Drnei folgen der mear. Ien ferliespartij moasten de Strikers ynkassearje. Wy snappe it net, mar Ynte, it talint, liet him de tsiis fan de ble frette. No siet er tsjin Beke Haanstra en elk wit dat as jo tsjin him moatte jo der goed foar sitten gean moatte. Him ha jo net sa mar op e rch. By Ynte gyng miskien it iene nei it oare oer de wjuk en dan wol it damjen net mear sa sear. Sa gyng it miskien ek mei de oare fjildman, Kees Willem Koopmans. Hy spile noch wol kamp, mar der hie mooglik mear yn sitten. No gunden de Strikers syn tsjinstanner fan herte dy heale punt. Hy makke de reis nei Skearnegoutum foar de twadde kear yn ien wike. Wy fine dat Sietse dan san heal puntsje wol fertsjinne hat.

De twadde kamp wie in kadootsje fan Sjoerd Jan Bakker. Hy stn yn it einspul in houtsje foar. Koe it frij maklik t meitsje. Wat wy hielendal net fan Bakker wend binne barde moandeitejn. Hy die in nmooglike streek. Henk Haanstra, in soan fan, hapte fuort ta en skuorde der kamp t. En sa soargen de net fersleine Haanstras der foar dat der noch oardelpunt boekt wurde koe. Plus Sietse de Jong syn heale punt. Dat makke in totaal fan twa punten.

Fansels hienen in pear partijen oars tfalle kinnen. As Rein Jan net it ferkearde houtsje pakt hie en as Folkert wat mear tiid hn hie, sloech er fst wol goed. Mar ja dat is as en dat telt net. It rn diskear oars.

Doe wie it tiid foar it trikken fan de beker. De Strikers gyngen der netsjes foar sitten. Mar wr wie dy beker? Doe kaam de aap t de mouwe. De Krigers mei Nocht hienen de beker ferjitten, sa t se seinen. Dat kin fansels, mar mooglik ha se ek tocht: Dy beker winne wy dochs, lit dy mar yn it Joo stean! De foarsitter jeuzele der noch wol wat op om, mar dr mei kaam de beker net foar it ljocht.

Utslach; De Stadige Strikers Nocht & kriich: 10 2.  Jelle Wiersma Folkert Groenveld 1 0; Sjoerd Jan Bakker Henk Haanstra - ; Cor Kooistra Sjoerd Couperus 1 0; Bauke Dykstra Rein Jan Walinga 1 0;  Willem Schaap Folkert Attema 1 0; Ype Boelens Johannes Hoekstra 1 0; Ynte Dykstra Beke Haanstra 0 1; Kees Willem Koopmans Sietse de Jang - ; Bauke Bos Meike van der Meer 1 0; Rients Wijnia Durk Rypma 1 0; Bauke de Boer Lammert Stegenga 1 0; Tsjerk Wiersma Fokke Walinga 1 0.

 PS De beker is tiisdeitejn troch de foarsitter by de foarsitter fan de Strikers flevere. Wol wat let, mar better let as net.


Harry doart it wol oan, yn ien kear de hiele bups.

Skearnegoutum. Dy Harry Postma kaam moandeitejn mei in dryst tstel. Hy woe syn twadde partij fan de kompetysje wol yn ien kear tsjin de hiele twadde klasse fan de Stadige Strikers spylje. No dan doare jo wol. Oan de oare kant is it wol te begripen. Hy begn pas oan de kompetysje healwei jannewaris. Dat koe troch syn wurk fier bten de provinsje ek net oars. No oer fjirtjin dagen yn ien kear it hiele swikje.

Moandeitejn moast er noch twa spullen foar de earste omloop. Fuortendaliks ek mar twa tagelyk. Koe er efkes oan it simultaandamjen wenne. No dat foel him noch net ta. Hy kaam ta fyftich persint: ien wn en de oare ferlern. Tsjin Tineke Teigeler koe er dien wurk meitsje, mar ndertusken stie er wol striemin tsjin dy lde rt fan in Tsjerk Wiersma: 85 jier, mar strike as in jongkeardel. Harry soe him noch wakker opskerpje om de partij wer wat yn it gareel te krijen, mar dat mislearre, omt Tsjerk totaal net meiwurkje woe. Kinst begripe, dy man fergappet him no al op de twadde striid oer twa wike. Foar Harry siet der neat oars op as dat er de hn jaan moast.

Hy kin net allinne goed damje, mar op it fuotbalfjild kin er him ek goed rde. De ferslachjouwer seach him op it fjild yn Nijln aktearjen. No dat wie echt wol om oan te sjen. As it Hearrefean wer ris snder middenfjilders sit kinne se Sven Kalsbeek wol belje. Syn damjen gyng dit jier ek mei sprongen foart, allinne wie dr moandeitejn net folle fan te merken. Dat kin fansels ek te meitsjen hn ha mei syn tsjinstanster: Hennie de Haan. Mooglik hat sy der foar soarge dat s benjamin der op kaam te stean as in bosk woartels. Hy tocht in hiele tiid nei hoet er him der t rde soe. Der wie noch ien mooglikheid om wat better stean te kinnen, mar dat seach Sven oer de kop. De streek dyt er die, joech Hennie de kns om dy hiele woartelbrot op te romjen. No dat die se mar al te graach en sa ferlear s fuotballer de striid op it boerd mei de fyftich fjilden.

Wy tochten moandeitejn dat wy der twa dammers by krije soenen. Der stapten twa fan dy jongkeardels it Swettehs yn en sy ynformearren yn de gong nei it damjen. Dat hearden de measte Strikers en se seagen tige ferheard op doet bliken die dat in pear Aldegeasters binnenstapten yn de dambar. Doe die bliken dat se wol hiel betiid oanwzich wienen foar de twastriid fan nije wike. Se woenen it suver net leauwe dat se ryklik oan de betide kant wienen. Se seinen: Ferline wike ha se it by s op de klup noch sein! No wurdt dr yn Aldegea wol ris faker wat jeuzele en moatte jo it foaral net al te serieus nimme. Dr kamen de mannen no ek efter. Se woenen trouwens net bliuwe, want se moasten earst efkes wat rjocht sette op eigen klup. Dat wy as Strikers moatte der nije wike net raar fan opsjen dat der in pear gasten mei in blau each de seal ynstappe sille.

Utslach: Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1; Rients Wijnia Bauke Bos 0 1; Harry Postma Tsjerk Wiersma 0 1; Harry Postma Tineke Teigeler 1 0;  Hennie de Haan Sven Kalsbeek 1 0; Bauke Dykstra Willem Schaap 1 0.


Soenen de aaisikers no de maitiid al yn de kop ha?

Skearnegoutum. It liket en it fielt bten op t heden wol maitiid, mar dat wol noch net sizze dat de aaisikers no al de greiden yn moatte, soe men sa sizze. Dochs wiene de beide aaisikers fan de de Stadige Strikers net oanwzich by it damjen. Dat guon tochten al dat it de beide mannen, Ynte Dykstra en Kees Willem Koopmans, san bytsje yn de kop slein wie om no al it ln yn te sjitten. Nije wike sille wy wol it ien en oar fan de spijbelers hearre.

De droege woarsten kin Sjoerd jan bakker hast priuwe. Moandeitejn wn er al wer. Dat is al de tredde oerwinning op rige. Hy siet tsjin Bauke Dykstra. Oer de partij wie it iene momint noch neat te sizzen en in pear tellen letter wie it foar Dykstra ferkeken. Hy hie it ear wer wat  tefolle nei it praat fan Sjoerd Jan hingje litten, dyt der striemin op stie. Ja sei Bauke: No haw ik wer in fout makke, it is om gek fan te wurden! En mear wurden fan dy strekking.

Bakker koe allinne mar opmerke, dat it echt Dykstra west hie dyt strutsen hie. Dr koe Bauke neat tsjin ynbringe en hy sei: Ik haw it sels dien! Sa is it mar krekt mei it damjen, men kin eins nea it ferlies op in oar fskowe.

Not de gewoane kompetysje sa goed as t is, binne de measte spullen foar de droege woarste-kompetysje. It is in goeie saak dat de echte kompetysje no hast hielendal ferspile is. Jierrenlang slagge dat net, omt der tefolle partijen spile wurde moasten. No spylje wy yn twa klassen en dat foldocht ek tige skoan. No derop ta ek noch in neigesetsje om woarst.

Tsjerk Wiersma wn tsjin Rients Wijnia yn in hiele moaie partij. Beide mannen genieten fan it spul sa as se dat op it boerd skoden.

It is ek altiten in aardichheid hoet Jelle Wiersma in wike letter noch op in net troch himsels spile partij werom komme kin. Dan freget er: Hoe stn dat ferline wike ek al wer yn jim partij! Dat wurdt dan foar de measten in hiele toer om dat wer boppe wetter te krijen. Jelle wit der faaks noch folle mear fan as de spilers sels. Sa wie dat moandeitejn ek. It gyng oer de partij tusken bakker en Kooistra. De stn kaam op it boerd. Kooistra hie de wyks drfoar in hiel skoft oer in set tocht, want hy besocht om in daam te heljen yn de koarte hoeke. Mar om in ferhaal koart te meitsjen: it slagge net. Jelle liet no sjen hoet it wol koe. Wol mei in pear houtsjes efter, dat wol. Mar it koe! Prachtich! Ferline wike ha ek alle Strikers har mei ferbazing fergappe oan de geweldige flypflappen dyt Jelle der thelle om Folkert op it PK moares te learen.Geweldich.

Utslaggen: Ype Boelens Cor Kooistra 0 1; Rients Wijnia Tsjerk Wiersma 0 1; Jelle Wiersma Dicky van der Meer 1 0; Sjoerd Bakker Bauke Dykstra 1 0; Tineke Teigeler Sven Kalsbeek 0 1; Hennie de Haan Bauke Bos 0 1; Cor Kooistra Willem Schaap 1 0.


No noch in slokje derby en it is hielendal klear.

Skearnegoutum. Moandeitejn sieten de Strikers foar de earste kear yn de bar te damjen. Yn it nije Swettehs is it fansels allegearre noch wat tprobearjen. Wy sieten in goed moanne op it poadium. Dr kleefden nochal wat beswieren oan en drom ferhuzen wy mei yngong fan moandei nei de bar. En dat kaam elkenien noflik oan. Tenei yn t plak fan in bakje kofje in slukje of in tapke en dan is it hielendal klear.

Dan wurdt it damjen noch geselliger. No is it ek al gesellich. Foaral moandeitejn. Der waarden noch wat sterke ferhalen oanhelle oer de persoanlike kampioenskippen. Boppedat waarden wy suver net mear flaattroch s buorlju: De Swettehssjongers. Oan alles wie te merken dat wy wer ssels wiene.

Nim no Tineke Teigeler, dyt al har partijen op it poadium ferlear. Dr hat se nea in ferkeard wurd oer sein dat net, mar men seach gewoan dat se mei wat mear romte om har hinne gewoan folle better yn har fel siet. It damjen gyng drtroch ek folle better. Se striek in geweldige partij. En hoet se it krekt hn hat, Joast mei it witte, mar se stie ynienen in houtsje foar. Se gnyske ris wat en liet de winst net mear t hannen glpe.

Ype Boelens hie al twa kear fersomme en kaam mei in soad selsfertrouwen de bar binnen stappen. Dat fertrouwen liet er ek yn it damjen sjen. Hy helle kamp. Ja kamp dat hoecht fansels noch neat te sizzen. Mar it seit wol wat as men dy kamp hellet tsjin de reserve-kampioen fan Frysln: Jelle Wiersma. Ja dan is it oare koek. Boelens striek wer ris lderwetsk. Hy makke gjin rare missers, dat kin fansels al hielendal net lije tsjin in man as Jelle. De lste hat noch alles t de kast helje moatten om der kamp t te slepen. Foar Ype hie der mooglik mear ynsitten, mar hy moast tefreden wze mei remize.

Oer Bauke Dykstra is lstendeis al it ien en oar ferhelle. Moandei siet er tsjin Willem Schaap. In prachtige partij soe it wurde, wryn Dykstra it bettere fan it spul like te hawwen. Nei in grutte fruil kamen de knsen yn lykwicht. Der ntstie in moai einspul dat nei alle gedachten op kamp tdraaie soe. Mar sa wie it net. Dat hie bst kinnen as Willem wat rommer yn de tiid sitten hie. Hy moast de lste tsien streken strike as in gek om it fallen fan de flage foar te bliuwen. En dat bleau er ek, mar troch dat rappe gedoch striek er net op syn bst en ferlear de partij.

Utslach: Tieneke Teigeler Rients Wijnia 1 0; Hennie de Haan Kees Willem Koopmans 0 1; Dicky van der Meer Ynte Dykstra 1 0; Jelle Wiersma Ype Boelens - ; Harry Postma Bauke Bos 1 0; Willem Schaap Bauke Dykstra 0 1; Sven Kalsbeek Tsjerk Wiersma 1 0; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 0 1.


It kletterjen fan it hout klinkt as muzyk yn de earen.

Skearnegoutum. Moandeitejn setten Tineke en de skriuwer de houtsjes op de buorden te plak. It houtsjes t de bakjes kletteren op de fyftich fjouwerkantsjes. In moai gehoar. It begjin fan alle jnen by de Stadige Strikers. It eale hout klinkt jin dan as muzyk yn de earen. Noch moaier heart it as jo as spiler in aardich espeltsje hout der nochal ldroftich  ffege. Dan galmet it hielendal as muzyk.

Net elkenien kin mear oer dat ld. It kin guon minsken t harren djipste konsintraasje helje. Dat murken wy by de persoanlike kampioenskippen. By de Strikers libbet altiten noch de term fytspomptoernoai. Yn de jierren tachtich skreau de gemeente Wimbritseradeel in gemeentlike damwedstriid t foar dammers Hollnsk en Frysk Spul. In geweldich ynisjatyf. De moandeis op de klup hie Ype Boelens it oer dy dammerij. Oars wol goed ,mar it wienen dr allegearre fytspompen. Heardest oan ientriedwei sssst, sssst, sssst en gean mar troch. As wy wat tsjin elkoar seinen of efkes de stoel ferskoden wie it: ssst, ssst, ssst. Dat binne wy net wend, wy meie ek wol graach ris even wat sizze. Mar nee dat koe dr net, it wie foar my in fytspomptoernoai!

De beide damkultueren wienen like ferskillend as it spul sels. Mar dat feroaret! It liket wol dat s hiele kultuer ferhollnsket en no is der ek  by it PK sprake fan. Fansels moat der oarder wze en kinne jo der net mar wat op los swetse. Oerdriuwe hat ek gjin doel. Yn Blauhs nimme de leden cds mei. Dan is it wat geselliger. Yn Skearnegoutum heart men no yn it nije gebou it hiele repertoire fan de sjongferiening. No is dat  net sa befoarderlik en sa no en dan ek goed hinderlik, mar men kin der wol om damje.

Sa pakte Jelle Wiersma yn in omsjoch mei in prachtich slachje en nder de klanken fan in bewurke psalm Willem Schaap yn. Drmei liet er wer sjen dat er net foar neat de kompetysje wint. Dicky van der Meer hat noch heel wat puntsjes nedich om yn de heechste groep te bliuwen. Hy moast it opnimme tsjin de man yn foarm: Sjoerd Jan Bakker. De lste stiet der by de kampioenskippen yn de twadde acht wer prima foar. It is wol in man dyt der sa no en dan ris in opmerking by brke moat. It is ien fan syn wapens. Binne jo dr wat gefoelich foar, dan kin dat yn jins neidiel wurkje. As jo tsjinstanner al mar seit dat er sa alderferskuorrendste min stiet, dan kin dat jo beynfloedzje. Sjoerd Jan stn no ek wer net goed, mar it waard noch wol kamp en dat betsjutte in wolkom heal puntsje foar Van der Meer. Hy hat no likefolle as Ynte Dykstra, dyt de holle bge moast foar Cor Kooistra.

Utslach: Jelle Wiersma - Willem Schaap 1 0; Dicky van der Meer Sjoerd Jan Bakker - ; Cor Kooistra Ynte Dykstra 1 0; Bauke Dykstra Bauke Bos 1 0; Tsjerk Wiersma - Tineke Teigeler 1 0; Hennie de Haan Harry Postma 0 1; Rients Wijnia Bauke de Boer 0 1; Sven Kalsbeek Kees Willem Koopmans 0 1.


Hiest it net sjoen Harry?

Skearnegoutum. Spitigernch dammet Jan de Jager net mear. Hy wie altiten in echte stadige Stadige Striker. As er der ris in setsje thelle dan frege er steefst oan syn tsjinstanner: Hiest it net sjoen? Moandeitejn moasten de Strikers droan werom tinke doet ien fan harren frege: Hiest it net sjoen Harry?

Nee Harry hie it net sjoen, want as er dat wol dien hie, soe er oars strutsen ha. De fraach die der dus eins net ta en boppedat wie de sitewaasje foar Harry al pynlik gench. Hy siet te damjen tsjin Rients Wijnia. Harry sette in echt Harry-spul op it boerd. Drmei hope er de Boalserter yn de lueren te lizzen. In nochal dreech spul mei in skat oan mooglikheden. Foar Postma sels wie it likegoed in tizeboel. Dochs tocht er moai t dy wirwar wei te kommen. Hy neamde heal yn himsels de ferskate opsjes op. Opsje ien en opsje twa. teinlik waard it opsje twa. Hy ferskode drfoar in houtsje en Wijnia moast slaan. It duorre in hiele hoart foart de ldboer t de rie wie. Harry seach sels ek nochris skerp it boerd oer en snapte mar net dat de man net gewoan dat iene houtsje sloech.

Doe sloech Wijnia ta net ien, net twa, mar mar leafst trije houtsjes. Harry wist net hoet er it hie. De hele tiid hie er it net sjoen. De partij wie sa goed as t. Rients Wijnia makke gjin fouten, fleach net yn it faltsje dat Postma iepen stean hie. Drom makke Harry der in ein oan troch de hn te jaan. It spul waard noch wol efkes opsetten, mar al gau drnei sette Harry op hs oan. Sven s Benjamin sei doe tsjin Harry: Do hast fansels tisjs nedich! Nee, gjin tisjs, gjin bsdoek, mar in amer! antwurde Postma heel snedich.

It wie in prachtich spul. De mannen makken yn harren earste partij foar de neikompetysje der in hiel spektakel fan. Doe koe Sjoerd Jan Bakker trije om trije fruilje. Hy prakkesearre der in hiele set oer en doe moast it dochs mar wze. Willem Schaap hie der op tidige dat it stean bliuwe soe. Mar nee dus, it waard al mei al wat oersichtliker. It like dat it wol op kamp tdraaie soe, mar krekt kaam it wol. En dy krektens ntbriek dizze jn by Bakker en hy ferlear yn in klassyk stantsje.

Utslach. Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 1 0; Tineke Teigeler Hennie de Haan 0 1; Harry Postma Rients Wijnia 0 1; Tsjerk Wiersma Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke Bos Sven Kalsbeek 0 1; Cor Kooistra Bauke de Boer 1 0.


Bauke de Boer, 91 jier, leit Harry del.

Skearnegoutum. Elk wit wol, dyt dizze stikjes folget, dat de nestor fan s klup, Bauke de Boer fan Snits, al 91 jier is. Mar dat dizze Stadige Striker noch damje kin as in jongkeardel soenen jo mooglik net ferwachtsje. De iene kear giet it fansels better as de oare kear, mar sa giet it mei de measten fan de klup. Moandeitejn liet dizze ld-Skearnegoutumer sjen dat er de kneepkes fan de damkeunst Frysk spul noch hielendal yn de macht hat. Hy lei Harry Postma, ferline wike noch altiten mei in 100 persint skoare, mei in prachtich Frysk setsje del.

It gyng it hiele spul moai lyk op. Beide mannen makken gjin rare flaters en sa rn it spul sntsjeswei nei de einfaze. Yn de fjouwer om fjouwer stn wie der troch de argeleaze taskger noch net folle fan te sizzen wat de bste knsen hie om te winnen. Nei ien streek letter fan Harry seach it der ynienen hiel oars t ek al soe mannich Striker dat nei alle gedachten net ien twa trije sjoen ha. De Boer wol. Dy wie frij gau beret. Hy joech Postma in daam, dy drnei in houtsje slaan moast. Mar earst wie der de frije set foar De Boer. Hy skode in oar wyt houtsje, tsjin in swarten oan, mar de daam moast slaan: daamslach giet foar. En dr siet no krekt de winst yn. Yn twa streken koe de nestor in daam helje, wylst s stadichste Stadige Striker noch seis streken drfoar nedich hie. No dan witte jo it wol.

Se sieten it langste dizze damjn: Jelle Wiersma en bauke Dykstra. Jelle hie oant no ta noch net ien kear ferlern.  Allinne ien kamp spile tsjin Sjoerd Jan Bakker. Hy giet dan ek mei grutte foarsprong oan de lieding en syn safolste klupkampioenskip sit al yn de knip. No moast er noch eefkes fweve mei Bauke Dykstra. De man t De Tynje, mar berne yn it damdoarp Hartwert. No dat fweven gong him net sa gld f. It like yn it earstoan dat de koarte hoeke fan Dykstra wat bloedearmoede hie. Alles wat liket hoecht noch net sa te wzen. Hoe dan ek de Tynster joech prima partij. En it wie net sa dat Dykstra sei: Om my kinne wy wol kamp! Nee it wie de kampioen sels dyt sei dat er wol kamp woe en dat waard troch Bauke nei lang tinken oannommen. In moaie heale punt foar him.

Der einigen  noch twa spul yn remize. Trije kampspullen op ien jn dat komt hast nea foar. It is dit seizoen de earste kear. Mar ja alles moat in kear de earste kear wze.

Utslaggen: Ynte Dykstra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Cor Kooistra Dicky van der Meer - ; Jelle Wiersma Bauke Dykstra - ; Ype Boelens Willem Schaap 0 1; Bauke Bos Hennie de Haan - ; Sven Kalsbeek Hindrik Twynstra 1 0; Rients Wijnia Tsjerk Wiersma 1 0; Bauke de Boer Harry Postma 1 0; Kees Willem Koopmans Tineke Teigeler 1 0.


Sjoerd Jan Bakker lkt Willem yn de Kondinsset.

Skearnegoutum. Dat wie foar Willem Schaap wol eefkes skrikken doet er nei in goed healoere fan Sjoerd jan Bakker te hearren krige, dat er yn de Kondinsset flein wie. Nea fan heard sei Willem. Allinne de foarsitter wist ek fan de set fan de Kondins. Dy kaam derby stean om ta te sjen hoet Willem twa houtsjes efter kaam, mar wer ien werom krije koe. Dr begn Willem net mear oan en joech de hn.

Dy set komt allinne mar yn it taaljargon fan de Strikers foar. Mei dizze setluts Sjoerd Jan hiel lang lyn by de klupkampioenskippen yn e Kondins te Ljouwert earst Stoffel Bouma fan Hartwert yn de pet en yn de lste ronde fersloech er op krekt deselde wize Berend van Netten fan De Gaastmar. Fan dat stuit f is de Kondinsset berne en hy libbet dus noch as in hert. Sa no en dan blaast Bakker der wat lucht yn en kinne oaren der ek fan genietsje. Willem sil dat no wol net sa bot dien ha, want op san wize wurde jo gau fan jo puntsje fholpen.

Foarsitter Kooistra die der folle langer oer om fan syn heale puntsje fstn te dwaan en dat troch eigen dwaan. Yn in moaie partij tsjin Bauke Dykstra kaam de foarsitter hieltiten better yn it spul. Earst like it der op dat er him de tsiis fan de ble ite litte soe, want it begjin wie net sa daverjend. Al geande it spul feroare dat. Yn de einfaze hat er fst tocht dat er ek echt better stie. Hy krige mooglik al tinzen oer in grouwe punt en hielendal doet er yn de gelegenheid kaam om Dykstra in daam te jaan. Hy hie noch tiid sot, mar dochs seach er de loop, mar ien kear troch en miende dat de partij sa t wie as poepkak. Hy joech de daam dyt drnei in houtsje op slach hie. Mei in klever helle Kooistra ek in daam. Doe kaam de aap t de mouwe. Hy hie yn e flugge berekkening fergetten dat syn rn, it steunhoutsje slein wie en dat doe de hiele opset fan it gehiel yn diggels foel. In nnedige ferliespartij troch rimpen hanneljen, dat alhiel net nedich wie. Yn de analyze die bliken dat der altiten kamp yn siet en mooglik foar him noch mear. Dat jout allegearre neat, Bauke Dykstra gyng mei de folle winst nei De Tynje.

Harry Postma werom op it lde nst liet wer sjen wrom hy altyd in echte Stadige Striker neamd waard. Hy siet tsjin Kees Willem Koopmans en de partij einde as in ls op de tarrekwast. De beide hearen wienen wakker wiis mei harren hout en it waard dan ek ien grutte kleaune fan hout. Nei twa oeren seach Kees Willem in moaie slach: Hy koe mei in moaie flypflap in daam helje. Dat like foar Harry in rare tsjinfaller, mar hy seach it boerd nochris oer en doe fleure syn gesicht op. Hy koe ek in daam krije en pakte boppedat noch in houtsje mear as syn maat. Jo begripe it al: Harry koe dat foardiel hlde oant de ein fan it spul en stiet altiten noch op in 100 persint skoare.

Utslach: Bauke Dykstra Cor Kooistra 1 0; Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 0 1; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 0 1; Tineke Teigeler Hindrik Twynstra 0 1; Bauke Bos Rients Wijnia 1 0;Kees Willem Koopmans Harry Postma 0 1; Willem Schaap Ynte Dykstra 1 0.


Rients Wijnia pakt de koprinner ek.

Skearnegoutum. Oer it algemien hat er net safolle drokte dy Rients Wijnia t Boalsert. It damjen dr giet er op san damjn foar en drom lit er him net fliede troch sels mei te dwaan yn it by elkoar wat yn e bek hingjen. Troch dy konsintraasje op it spul makke er it moandei de koprinner behoarlik dreech. Ja sa dreech dat Kees Willem Koopmans belies jaan moast.

No hldt dy Wijnia him net stil as der wat is dat him net alhiel noasket en dan seit er wol datjinge wat er graach kwyt wol. Sa wie hy de man dyt graach woe dat der yn twa groepen damme waard en dan allinne tsjinelkoar yn dyselde groep. Dat bart no en oer it algemien binne de dammers dr wakker tefreden mei.

De koprinner ruile yn it middenspul eins ferkeard f, wrtroch er twa streken letter in hout kwyt rekke. Mei dat houtsje foarsprong koe de ld skieppeboer him wol rde. Net dat it doe samar t wie, o heden nee. Kees syn houten stnen net ferkeard en as Wijnia ek mar ien ferkearde streek dwaan soe, wrt Koopmans op longere, dan hie er goed ferklden west. Wr Kees Willem op hope, barde net. Rients skode hieltiten wer de goeie. Der wie teinlik gjin hlden mear foar de topper oan. Hy helle nei in oantal offers noch wol in daam, mar moast it doe opnimme tsjin in oermacht fan de swarte skiven, wrfan ien mei in hoed. Neit Kees syn damke struts, koe syn tsjinstanner it maklik tmeitsje, mar dat waard net sjoen. Der moast earst noch in twadde wolf oan te pas komme om de topman in toantsje leger sjonge te litten.

It wie prachtich dat er der wer wie: Hindrik Twynstra. Hy moast net sa mar tsjin de earste de bste. Nee Bauke Bos waard syn opponint. Dan witte jo dat je der folslein tsjinoan moatte. In pear wike lyn makke dyselde Bauke yn de twastriid tsjin Hartwert noch gehak fan syn tsjinstanner, dyt gewoanwei yn de haadklasse A aktearret. Twynstra hold goed stn tsjin it orakel t Sint Nyk. Better sein: hy kaam in houtsje foar. Drby kamen syn houtsjes wol wat wyld yn it midden fan it boerd te stean. Dan moatte jo ekstra oppasse. Bauke dy paste de omearmjende taktyk ta. Sadwaande krige hy oanfallen fan beide kanten op de kwetsbere houtsjes fan Twynstra. Op it lst koe de lste net mear oars as werom f te ruiljen. Dat betsjutte fuort de ein fan de foarstelling, want doe koe Bauke taslaan.

Utslaggen. Bauke Dykstra Ynte Dykstra 1 -0; Willem Schaap Dicky van der Meer 1 0; Hindrik Twynstra Bauke Bos 0 1; Hennie de Haan Tineke Teigeler 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens 1 0; Kees Willem Koopmans Rients Wijnia 0 1; Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 1 0.


De froulju sterk tein yn it nije gebou.

Skearnegoutum. Dat wie wol efkes wennen foar de Stadige Strikers moandeitejn. Se sieten foar de earste kear yn it nije doarpshs fan Skearnegoutum. In oantal hie al twaentritich jier de keunsten fan it damspul yn it fertroude Elim beefene. En oaren ek al tiden. No moasten se wenne oan de nije omstannichheden. It is krekt as mei nije skuon: se moatte earst wat ynrn wurde. De froulju hienen dr gjin problemen mei. Sy wnen beide, mar ja froulju keapje ek oates en toates nije skuon....

It die fansels wol wat sear foar de grutske koprinner fan de twadde groep, Kees Willem Koopmans, dat hy syn earste potsje fan dizze kompetysje ferlear. Hy ferlear fan in lde bekende sille wy mar sizze, want al in pear kear hie hy yn it ferline fan har ferlern. Der waard sels al wat fan in trauma sprutsen, mar ferline jier like er dy kwaal oergroeid te wzen. No stiek it wer de kop op. Kees Willem wie himsels net, hy hat miskien tocht: Ik pak dy Hennie de Haan wol eefkes, wat sille wy beleve!

Hennie tocht dr hiel oars oer. Yn de wike fan de Kryst wie se noch mei har famylje op treningsstaazje west hielendal yn Limboarch. De dambuorden yn de koffer fan de auto en dr op it faknsje-adres dr gyng it oan. Ferline wike yn Hartwert wie al te sjen dat se oanwn hie. Doe ferlear se noch troch wat in sleauwichheid, mar moandei wie se skerp. Se boude in aardige foarsprong op, mar likegoed waard se hoe tichter as se by it doel fan winnen kaam sichtber senuweftiger. Uteinlik hie se twa dammen ta har beskikking en noch in houtsje en mei san legermacht koe se dat iene damke fan Kees Willem wol bestride. In moaie punt.

Bauke de Boer is fansels in edelmoedich man. Dat wit elk. It die moandei ek wer bliken. Yn de partij tsjin Tineke Teigeler wie hast de helte fan de houtsjes fan it boerd. Doe die Tineke, snder te tinken in houtsje in sko nei foaren en dat soe De Boer dan sa mei ien tsjin twa pakke kinne. Doe sei De Boer: Lk dat houtsje mar werom want oars binne jo fuort ien efter! Edelmoedich! It die de stikjeskriuwer tinken oan Grutte Willem fan Wurdem. Harry Postma damde tsjin him, mar hy hie hast gjin tiid mear. Doe sei Willem Hoekstra: Wat no gjin tiid mear dan krijst fan my der in tweintich minuten by! Hy pakte de klok en draaide dy in healoere werom. Edelmoedige gebearen en Harry wn! Tineke krige fan dizze hannelswize nije moed en boppedat rekke se de spanning wat kwyt. Alle setten wienen drnei goed of suver goed, mar wol sa goed dat De Boer raar yn de knipe kaam. Hy koe dan ek net oars, as oan de ein fan de rit de hn jaan.

Utslaggen: Ynte Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Dicky van der Meer Ype Boelens 0 1; Hennie de Haan Kees Willem Koopmans 1 0; Tsjerk Wiersma Bauke Bos 0 1; Sven Kalsbeek Rients Wijnia -- ; Jelle Wiersma Cor Kooistra 1 0; Bauke de Boer Tineke Teigeler 0-1.


In moaie striid tusken Hartwert en Skearnegoutum.

Hartwert. De lste moandeitejn fan it jier krsten de dammers fan Hartwert de degens mei de Stadige Strikers.  It wie eins fuortendaliks foart de houtsjes ferskood waarden al tige gesellich. Men koe wol merke dat beide klups der sin oan hienen. Al mei al soe it dan ek in moaie jn wurde.

It earste en it twadde punt gong nei de Strikers. Drnei pakten beide klups san bytsje om en om in punt. Yn it lst krigen de thsdammers der sa mar in soadsje punten by. Dochs bleau it noch tige spannend. De lste partij wie mooglik ek noch wol de moaiste. Net allinne foar de beide dammers, Ids Boersma en Tsjerk Wiersma, mar ek foar de omsteanders. Der wienen hiel wat nijsgjirrigen. Dy woenen allegear witte hoet it frinne soe. By winst fan good old Tsjerk soe de stn gelyk wze. En winst siet der wol deeglik yn. Mar elk fan de Strikers tocht en woenen it miskien Tsjerk wol taroppe: Man stryk dat gat ticht! Wat Tsjerk besielde om dat net te dwaan, wie net ien ddlik. Ids hie ek wol nocht oan it hiele foarfal en traktearde Tsjerk op wat spraakwetter. Wy sille net sizze dat it dr troch kaam, mar it wie wol sa dat Tsjerk it paad op it damboerd aardich bjuster wie. It gat waard troch him mar net tichtmakke en Ids lake dat gatsje sa ta. Nei lang om let die Wiersma wer in streek, mar net de streek.

Ids koe him hast net ynhlde om ta te slaan. Dat die er dan ek gau. Doe koe der frij maklik kamp makke wurde. Mar nee dat gyng ek om Hichtum en Burchwert hinne en doe soe Tsjerk ek noch t de bocht fleane. Ids hold him op fuotten. Dy hie noch mar in mint op de klok en bea kamp oan. Dat waard oannommen. Tsjerk: Ik ha noait in klok sjoen en dus ek net witten dat Ids noch mar san bytsje tiid hie! Kamp dus en dat betsjutte dat yn de totaalstn de Hartwerters ien punt mear hienen as de gasten. Dat kloppe as in bus, want yn Hartwert hlde se de stn goed by. Dat sjocht men op oare plakken wol ris oars.

De slach.

Germ Terpstra Jelle Wiersma 0 1

Tsjerk Wijbenga Sjoerd Jan Bakker 1 0

Taeke Kooistra Bauke Dykstra 1 0

Hein de Vries Cor Kooistra 0 1

Fedde Wiersma Ynte Dykstra 1 0

Sjouke de Boer Ype Boelens 0 1

Sjoerd Taeke Kooistra Rients Wijnia 1 0

Klaas Wiersma Bauke Bos 0 1

Ygram Wijbenga Bauke de Boer 0 1

Ids Boersma Tsjerk Wiersma   - 

Herman Scheltinga Hennie de Haan 1 0

Siebe Elzinga Sven Kalsbeek 1 0

Hartwert e.o. De Stadige Strikers  6  - 5


Mei in hearlik gefoel de krystdagen yn.

Skearnegoutum. Safolle hat se noch net wn dit jier, mar har damjen wurdt wol stadichjesoan hieltiten better. As jo alle kearen wer tsjin dy lde rakkerts moatte, dyt de kneepkes fan it fak folslein yn de macht ha, dan falt it net ta om puntsjes te pakken. In bytsje fortn siet der ek nea yn. Moandeitejn lake it gelok Tineke Teigeler wol ta. It like der yn earsten net op, mar it ferrin fan de partij soarge derfoar dat Tineke mei in hearlik gefoel de krystdagen temjitte gean koe.

Sy moast it opnimme tsjin Bauke Bos. Dyselde Bauke wn op it lste toernoai yn boppeseal fan Elim de earste priis yn de earste klasse. Dan kinne jo al in aardich poepke damje. Boppedat moast er doe ek noch oan de bak mei in kniesde finger, dyt de hiele jn kloppe as in gek. Soks jokket fansels net. Miskien is Bauke drtroch mooglik wat fleindiger wurden en hat er sa de earste priis wn. De oare deis kaam dy selde hn noch yn it gips. Moandeitejn koe dat wer snder, mar ek de grimmitigens wie der net mear. It gyng him trouwens frij maklik f, want hy kaam ridlik gau in houtsje foar. En Tineke soe wol ferlieze!

Bauke hie suver wat in haadklasseset yn gedachten, in twadbele flypflap.. Hy tocht en hy tocht en nei al dat geprakkesear begn er houtsjes te jaan om drnei mei in moaie haal alles wat wyt wie der f te reagjen. Doet Tineke de lste sloech, waard Bauke suver wat wyt om e noas: syn flypflap kaam net t. Alles wie gelokkich noch net nei de barebysjes. Hy hie noch in daam en in hout en Tineke ek. It soe wol op kamp tdraaie.

By beide stie noch in grut oantal minuten op e klok. Dat der waard omraak oer de stn neitocht. Doe kaam der in krityk momint. Tineke har hert sloech hast oer fan de spanning, se wist dat it yn alle gefallen kamp wurde koe, mar dan moast Bauke it wol goed dwaan. Mar syn misrekken sangere him noch wat yn e kop om en doe sette er syn daam net op it goeie plak. Oer Tineke har gesicht tekene him in geweldige ynholden laits f. Se offere har hout en sloech Bauke syn hoop op better yn moatsjes.

Dy Kees Willem Koopmans wint alles. Moandei moast er tsjin de man mei de measte nderfining: Bauke de Boer. Se wienen noch mar kwalik los, doet Kees dochs wol wat skrok. Harry Postma wie werom en sei fuortendaliks dat er him ynskriuwe liet foar de kompetysje yn de twadde groep. Kees knippere en draaide efkes raar mei de eagen, mar gelokkich wie dat mar in pear tellen en doe lei er him wer ta op it spul. Der waard noch wat praat oer de knsen fan Kees Willem en doe sei Sven dyt tsjinoer Harry siet: As Kees it net mear wit, stjoert er syn maat Ynte in berjochtsje, in whatsApp, om help. Dat kin ik him wol stjoere sei Ynte, mar hy snapt it dochs net! Sa hong men elkoar wat yn de bek. Kees Willem wn, dr wie neat op oan te merken en...Ynte ferlear.

Utslaggen: Jelle Wiersma Sjoerd jan Bakker 1 0; Ype Boelens Ynte Dykstra 1 0; Cor Kooistra Bauke Dykstra 1 0; Tsjerk Wiersma Rients Wijnia 0 1; Bauke de Boer Kees Willem Koopmans 0 1; Tineke Teigeler Bauke Bos 1 0; Sven Kalsbeek Harry Postma 0 1.


No moat ik dat kring noch keare.

Skearnegoutum. It wie moandeitejn wer goed raak by de Stadige Strikers. En dan gie it eins om ien partij. In manspersoan tsjin in frou. De man hie in hiel soad drokte. It hie der ek alles fan dat de frou, Hennie de Haan har tsjinstanner, wa oars as Tsjerk Wiersma, efkes in leske leare soe.

Doch gyng it oars as dat de omsteanders ferwachte hienen. Yn wzen siet Hennie op in troan: In daam op e lange line en twa houtsjes tsjin de sydkant. Se hoegde allinne mar de daam nei dy houtsjes te bringen en dan koe se in prachtige fangstelling opbouwe, wrt Tsjerk fan syn libbensdagen nea en te nimmer oan ntkomme koe. Mar wat die se: se skode in hout fan de kant. Dr hie dy lde rt fan in Tsjerk al lang op longere. Hy wist fuort wat him te dwaan stie. Hy jage op dat iene hout en skeakele it fuort t. Doe hie Hennie der noch ien.

Doe bromde Tsjerk: No moat ik dat kring noch keare! Wrop Hennie sei: Bedoele jo my dr mei? No dat wie gelokkich net sa, dr wie Wiersma hiel ddlik yn. Dochs waard Hennie mooglik wat benaud fan al dat mnlinge geweld, want se skode har hout feilich nei de kant, wylst it nei de midden moatten hie. It koe doe net mear oars, as dat it kamp waard.

Beide wienen it der oer iens dat se in prachtige partij damme hienen en dr giet it fansels ek om. Hennie liet wol de kns sjitte om dy jongkeardel fan dik yn de tachtich in ear oan te naaien.

Utslaggen: Willem Schaap Ynte Dykstra 1 0; Ype Boelens Bauke Dykstra 0 1; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra   - ; Dicky van der Meer Jelle Wiersma 0 1; Kees Willem Koopmans Bauke Bos 1 0; Rients Wijnia Tineke Teigeler 1 0; Sven Kalsbeek Bauke de Boer 0 1; Hennie de Haan Tsjerk Wiersma - .


Jelle Wiersma wint eigen Stryk-ta-toernoai Frysk Spul.

Skearnegoutum. It is net foar de earste kear dat Jelle Wiersma, stiper fan it eigen Stryk-ta ek de priis wint yn de heechste klasse. Allinne klupgenoat Bauke Dykstra twong him ta kamp, mar de oare eareklassers lutsen oan it koartste ein.

Oan dizze priisdammerij, organisearre troch damklup De Stadige Strikers, diene 26 spilers oan mei, wrnder fjouwer jeugddammers t Sibrandabuorren. Dat oantal koe it lang net helje mei dat fan ferline jier doe stienen der tolve mear op de list. Kaam it miskien troch de datum, freed de trettjinde, dat der in oantal it der net op doarde te weagjen? Men wit it mar noait. Lykwols waard der hiel moai spile en der wienen oan de ein fan de rit mar twa koarte beslissingspartijen nedich om ta in folsleine tslach te kommen.

Utslach: Eareklasse. 1 Jelle Wiersma, Wommels; 2 Folkert Groenveld, De Jutryp. Haadklasse A. 1 Cor Kooistra, Nijln; 2 Fedde Wiersma, Easterein. Haadklasse B. 1 Marcel Altena, Blauhs; 2 Leo Altena, Dedzjum. Earste klasse. 1 Bauke Bos, Sint Nyk; 2 Jan Nauta, Bitgummole. Twadde klasse. 1 Hennie de Haan, Snits; 2 Auke Koopmans, Skearnegoutum.

Tredde klasse. 1 Sven Kalsbeek, Skearnegoutum; 2 Tineke Teigeler, Sibrandabuorren. Jeugdklasse. 1 Stefan van Hes, Sibrandabuorren; 2 Antwan van Hes, Sibrandabuorren.


Binne dy nije klokken eins wol hufterproef?

Skearnegoutum. Mei san oanfangsrigel soe men allicht tinke kinne dat der by de Stadige Strikers hufters sitte. Om san idee fuort t de wrld te helpen, kin hjir steld wurde dat dr yn de fierste fierten by dy fredige Stadige Strikers gjin sprake fan is. Dochs waard dizze opmerking wol makke, doet Willem Schaap nochal fl op dy klok klapte. Dat wie trouwens in kwestje fan opteinens en entsjasme.

Altyd hat Willem der wer sin oan om in partijtsje te damjen. Foart er mei de kompetysje partij  tein set, hat er faaks al in spultsje mei de ien of de oar dien. Moandeitejn moast er it opnimme tsjin Bauke Dykstra. Dy Bauke is fansels ek in echte leafhawwer. As ld-Hartwerter is it spul him by wize fan sprekken mei de brijleppel yngetten. Hy is tige fertroud mei de iepeningen en as der ris wat oars, wat nijs is op dat gebiet, dan siket er dat ths hielendal t. In drege dammer as jo dy as tsjinstanner treffe. Ien gelok ha jo: Hy fersjocht him wol gauris. Dat is ek de reden, dat er op dit stuit sa leech mei mar ien punt yn it klassemint stiet. Winstpartijen kin er sa mar sleau t hannen jaan. Drom wienen de omsitters wol benijd, hoet it him diskear fgean soe.

De partij dr wie net folle op oan te merken. Beide mannen holden elkoar knap yn t lykwicht. Yn de trije om trije stn soe it tige ynteressant wurde. Doe pas? No drfoar siet der ek gench yn, mar yn dy einfaze, mei elk trije, spande it der om. It giet dan om de posysjes. Bauke stn foarliker as Willem en dat is yn dy faze tige wichtich. Willem hie krekt even sterker strike kinnen om der noch kamp t te slepen. Hy hold der miskien stikem rekken mei dat Bauke him fersjen soe. Dat barde net en sa ferdbele Bauke Dykstra syn oantal behelle punten.

Kees Willem hat moandei efkes in foarproefke hn fan it grutte wurk yn de heechste klasse. Hy hat as twaddeklasser noch gjin partij ferlern of kamp spile. Dus dat sil wol streekrjocht op de heechste klasse tdraaie. Hy naam it op tsjin Jelle Wiersma, dyt ek gjin oare tsjinstanner hie. Oer hoet it krekt om en ta gien is, waard net botte op de grutte trom slein. Wy tinke dat dit spultsje him noch wol wat boppe de pet gien is.

Jo hawwe him oer it generaal net sa mar op e rch. Der moat wol wat barre om dat mantsje, wy ha it hjir oer Tsjerk Wiersma, der nder te krijen. Bauke Bos wie him dizze jn de baas en dat is in bste prestaasje, want dy Tsjerk ha jo sa mar net. In moai puntsje Bauke!

Utslaggen: Bauke Dykstra Willem Schaap 1 0; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0; Dicky van der Meer Cor Kooistra 0 1; Rients Wijnia Bauke de Boer 0 1; Sven Kalsbeek Hennie de Haan 0 1; Bauke Bos Tsjerk Wiersma 1 0; Kees Willem Koopmans Jelle Wiersma 0 1.


Sinteklazedamjen wat oars as oars.

 Skearnegoutum. De foarsitter fan De Stadige Strikers koe de jas noch net iens tdwaan of dr siet de kompetysjelieder him al op e hd. Der moast jn Sinteklaas ear oan dien wurde en drom stn it sinteklazedamjen op it program. De foarsitter stn noch mar kwealik wer mei beide fuotten op de grn, wylst de oproppen fan de imans him noch yn de earen toeteren. Hy frege: Wat ha jim ferline wike fpraten! No it kaam der op del, dat se it wol neamd hienen, mar der net fierder oer hn hiene. Se sille wol tocht ha: Dat moat dy foarsitter mar regelje!

Der wienen ek gjin prizen. No dat wie ek gjin probleem neffens de froulju:De winkel yn Skearnegoutum is oant acht oere ta iepen! Dus der waard fuort it ien en oar kocht en  it damjen koe los. No sa wie it net! Der binne altyd wol minsken dyt net sa gau t de ploai kinne. Efkes bten de stringen stean leit sokke minsken net. Oare jierren waarden der faak trije spultsjes yn in kertier spile, mar diskear gyng it oars. Ien partijtsje mei in kertier de persoan op de klok. Doe wie it eins wer in gewoane, mar wol in bysndere partij. Elk moast fjouwer kear oan de bak. No gjin frjemdichheden mei fiif om fiif, earst kwyt of spylje op it skaakboerd. It wie drtroch suver wat stil, wylst oare jierren it der faak tnaaide as ld smoar.Likegoed waard der hiel aardich damme.

Yn de heechste en de leechste groep behelle ien de folle hndert persint skoare! It docht de skriuwer tige deugd dat s Benjamin Sven Kalsbeek alle fjouwer potsjes wn. Hy lei al dy lde yn it slt bebiten dammers op e rch! Geweldich! De oare triuomfater, gjin ferrassing fansels, wie Jelle Wiersma, dyt alle tsjinstanners fan it boerd ffege. Op de ein fan de jn krige elk de selde priis en dr koe elk it wol mei iens wze.

Hjirnder de kompetysjestn oant ferline wike ta. Dy stn is sa klear as in klntsje. Dr hoecht de skriuwer fierders neat oan ta te foegjen.

 

Groep 1:

               
 

1

Jelle Wiersma

 

8

 

7,5

 

93,75%

 

2

Tjalling Goedemoed

 

8

 

6

 

75,00%

 

3

Sjoerd Jan Bakker

 

8

 

4,5

 

56,25%

 

4

Willem Schaap

 

6

 

3,5

 

58,33%

 

5

Ynte Dijkstra

 

7

 

3,5

 

50,00%

 

6

Ype Boelens

 

9

 

3

 

33,33%

 

7

Dicky van der Meer

 

5

 

2

 

40,00%

 

8

Bauke Dijkstra

 

6

 

1

 

16,67%

 

9

Cor Kooistra

 

7

 

1

 

14,29%

                 
                 
                 
   

 

 

 

 

 

   

Groep 2:

 

 

 

 

 

 

   
 

1

Kees Willem Koopmans

 

8

 

8

 

100,00%

 

2

Bauke de Boer

 

10

 

5,5

 

55,00%

 

3

Tjerk Wiersma

 

5

 

4

 

80,00%

 

4

Rients Winia

 

7

 

3,5

 

50,00%

 

5

Hennie de Haan

 

9

 

3,5

 

38,89%

 

6

Sven Kalsbeek

 

9

 

3,5

 

38,89%

 

7

Hendrik Twynstra

 

7

 

3

 

42,86%

 

8

Bauke Bos

 

8

 

3

 

37,50%

 

9

Tineke Teigeler

 

9

 

1

 

11,11%


Ferskil moat der bliuwe

Snt de Strikers de kompetysje yn eigen groep damme priuwt men it ferskil. De beide klassen sitte meastal apart oan in tafel. dochs longeret in inkelde dammer t de leechste groep nei de oare tafel. Dizze jn wie dat dejinge dyt noch gjin inkelde partij ferlern hat en miskien is dizze man wat jaloersk op syn maat dyt wol oan de oare tafel sit. Hy giet de goeie kant op, want ek fannejn wn er nei in moaie partij fan Tsjerk Wiersma. Bauke Dijkstra die ek in opmerkelike ntdekking: eltse dammer hat in eigen karakteristyk damld. It wie de skriuwer noch net opfallen, mar hy sil der ris op lette. Yn de heechste groep waard in felle striid levere. Ek hjir waarden de nedige opmerkings makke. Sa sei ien, ik sil syn namme mar net neame, doet er sein waard: do hast noch hast in oere op e klok, no, ik woe it ferskil net hingje. Raar praat op san jn, foaral as jo witte dat de Strikers ferdige lju binne dyt mekoar alline mar fslachtsje op it boerd. In skoft gyn eltse partij lykop, mar nei kertier foar tsienen kaam der feroaring yn. Twa hiene it yn harren gedachten al ferlern en de earste krige al gau gelyk, want Jelle Wiersma wn de partij fan Bauke Dijkstra, al moast Jelle it wol op e goeie manier tmeitsje, mar fansels seach Jelle dit wol. Ynte Dijkstra die it efkes ferkeard enb doet syn tsjinstanner Sjoerd Jan Bakker it kamp meitsje koe yn in foar him ferliezende stn, hoechde er net lang nei te tinken. Deinge dyt ferline wike as earste t wie, wist no net fan ophlden en beide mannen, Ype Boelens en Dicky van der Meer, hiene de tiid aardich nedich. Dicky helle der yn it lst noch in moai slachje t en rekke wol achter, mar hie wol as earste in daam en trochdat Ype wat te rap wie, hie hy de partij ek noch winne kinnen. Mar Ype syn gelok wie dat Dicky net folle tiid mear hie en dus seach hy de winnende fariant net en ferlear de partij.

Utslaggen:

Bauke de Boer Bauke Bos 1-0
Rients Wijnia Hennie de Haan 1-0
Kees Willem Koopmans- Tjerk Wiersma 1-0
Tineke Teigeler Sven Kalsbeek 0-1
Sjoerd Jan Bakker Ynte Dijkstra 1/2 1/2
Bauke Dijkstra Jelle Wiersma 0-1
Ype Boelens Dicky van der Meer 1-0


Kooistra strykt himsels yn de lytse loege.

Skearnegoutum. Wat is der mei s foarsitter oan e hn? Soe it wol goed mei him wze? Dizze Stadige Striker fan de earste oere makket der op it damgebiet hielendal neat fan. Ferline wike spile er nei twa en in heale oere tsjin Willem Schaap foar Sinteklaas en frne moandei liet er himsels wer stroffelje en koe nei in healoere de hn jaan. Hy bingelet nderoan yn de kompetysje. Hy strykt himsels yn de lytse loege.

Yn de partij tsjin Ype Boelens die er it ferskuorrende ml. Hy sei ek noch: No moatsto mar ris efkes tinke Ype! Mei dat er dat sei, wist er al dat er in grouwlige flater makke. Ype krige in daam en rekke twa houtsjes foar. En wat dy foarsitter doe oer him hinne krige fan it omsittende laach, it wie echt net moai mear. No drtroch sit er mooglik noch mear yn de lytse loege. De partij wie ferkeken dat wie wol ddlik, mar wat er drnei noch sjen liet, koe eins gjin besjen lije. It kommentaar en it lbjen hold mar oan. Dytst noch oer hast stean wol sterk! Jo seinen altiten: Earst tinke en dan strike! Dat draait fst t op degradaasje!

Men soe nei al dy praatsjes ophlde mei dat hiele gestryk en gedam. Mar goed, jo kinne tsjin jins ferlies of jo kinne it net. Elk wol fansels graach in moai potsje damme en net op san manier ferlieze. It is all in the game, sille wy mar rekkenje.

Dicky van der Meer striek in hiele sterke pot tsjin Sjoerd Jan bakker. Hy hie eins it bste fan it spul, mar koe dat net fersulverje. Yn de stn fan fjouwer elk koe er frij maklik kamp meitsje, mar hy die in oaren en ferlear. Dan ha jo dr omtrint trije oeren oer sitten te stinnen en dan ferlieze jo it op san sleauwe wize. Dat is in sneue boel, mar it moaie by it damjen is, dat jo nea in oar de skuld jaan kinne. Jo kinne allinne mar te riede gean by josels.

It like sa moai. Tineke Teigeler soe it wol winne fan Tsjerk. Se stie al in pear houtsjes foar, dus dat soe wol hinne bruie. Har houtsjes stnen net sa gaadlik, dat wol. Tsjerk spriek al fan de nederlaach. Drtroch hat Tineke fst de konsintraasje wat ferlern. Se liet wat te folle it ear hingje nei dy praatsjes fan Wiersma en drtroch gyng se dochs noch de boat yn.

Nestor de Boer wn syn twadde partij fan syn sjauffeuze. De earste al wer in pear wike lyn ferlear er noch. No wie er better by de les en boude in moai fangstellinkje op en dr koe Hennie net mear foar wie. Se ryklik gau t en doe sei Tsjerk: Jim kinne noch wol efkes in fluggertsje dwaan. No doe hienen jo se hearre moatten. In fluggertsje en dat op dy leeftyd? Ja it is wat mei dy dammers. It binne krekt minsken.

It waard teinlik kamp. Dat hie Hindrik Twynstra ek maklik berikke kinnen troch efkes tker mei syn daam te striken. Hy liet nammentlik in houtsje der troch fleane en drtroch stnen der twa wite dammen fan Bauke Bos op it boerd. Yn de koarte hoeke! Dat hoecht net in probleem te wzen, mar men moat wol witte hoe dat moat. Hy moast yn sn setten dat earme damke fan Twynstra te pakken sjen te krijen. Beide sieten wakker stoef te tinken, mar nei de snde set rn Twynstra syn wolf noch frij en blij rn. Kamp!

Utslaggen: Kees Willem Koopmans Sven Kalsbeek 1 0; Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 0 1; Bauke Bos Hindrik Twynstra -- ; Bauke de Boer Hennie de Haan 1 0; Tjalling Goedemoed Bauke Dykstra 1 0; Ype Boelens Cor Kooistra 1 0; Dicky van der Meer Sjoerd Jan Bakker 0 1.


Soenen je san fint net.

Skearnegoutum. Hy kaam al binnen mei in hlding fan wa sil my de les leare en de skuon sieten him noch altiten san bytsje op e teannen. Twa wike lang hie er der foar nommen om te fieren dat er earst Bauke Dykstra fersloech en in wike drnei Tjalling Goedemoed. Ferline wike rste er drom op syn lauweren. Moandei wie er wer fan de partij. Hy moast tsjin Jelle Wiersma en doe sei er: Gelokkich, dan haw ik einlings tsjinstn! Soenen je san fint net!

Ien fan de dammers, Ype, hy moast omrinne en kofjeskinke,seach fansels ek efkes by it boerd fan boppesteande hearen. Ynte Dykstra, want oer him giet dit, naam fuort de bek yn beide hannen en sei tsjin Ype: Ast wat leare wolst, kinst hjir wol efkes nst sitten gean! Wat in praatsjes fan san fint. Snt er in lytse twa jier lyn heit wurden is fan in fikse soan, is dat frijpostige praat begn. Mocht er noch in pear kear heit wurde, dan stiet damklup De Stadige Strikers noch hiel wat te wachtsjen.

No komt dy Ynte wol t in echt dammerslaach, mar it die al gau bliken dat Frysk kampioen op alle fronten Jelle Wiersma dr net fan nder de yndruk wie. Hy koe him permitteare om ek wol ris efkes by de oare partijen te sjen. En nei in healoerke stie er ek al in houtsje foar. Ynte woe noch net om lyk en sei: Ik haw him mar ien foar jn. Ja ja praatsjes, mar mei dy praatsjes kaam er der net, want in pear streken letter wie it oer mei de praatsjemakker.

Krekt 91 jier en dan ek noch in bananeset dwaan om de jongste Striker moares te learen. Sven hie it sels net sjoen dat Bauke de Boer fan syn line fwiek, oars hie er der fst wol wat fan sein. Dochs soe dizze bananestreek De Boer gjin winst bringe. De nestor moast de benjamin in heale punt gunne.

De frjemdste partij spilen Hindrik Twynstra en Hennie de Haan. Yn it begjin wie der noch net folle fan te sizzen. Beide stienen yn it middenspul goed. In pear streken letter makke Hennie in foutsje en Twynstra profitearre fuortendaliks. Hy wraamde der goed yn en kaam twa houtsjes foar te stean. Men soe dan tinke kinne dat Hennie it wol leauwe woe, mar nee se knokte troch en helle wer ien houtsje yn. Hindrik helle in daam. Dammen binne aparte nderdielen yn it Fryske damspul. Men moat der wol mei omgean kinne. Twynstra pakte syn daam op en plante him krekt ien fakje te fier. Doe koe frou De Haan dizze wolf maklik tskeakelje, mar dat die se net. Net sjoen. It kaam der op del dat se sels nei daamline skode. Se helle in daam en in mearslachje soarge der foar dat it spul kamp waard.

Utslaggen: Sjoerd Jan Bakker Tjalling Goedemoed 0 1; Willem Schaap Cor Kooistra 1 0; Jelle Wiersma Ynte Dykstra 1 0; Ype Boelens Jelle Wiersma 0 1; Rients Wijnia Bauke Bos - ; Bauke de Boer Sven Kalsbeek - ; Hindrik Twynstra Hennie de Haan - ;Tineke Teigeler Kees Willem Koopmans 0 1.


Ype stuts de holle troch de strp, mar...

Skearnegoutum. Foar de earste kear wie it sa dat yn beide klassen in neven oantal dammers opdaagjen kaam. Dat sadwaande koene twa spilers gjin kompetysje spylje. Fierders waard der wer knap damd op in pear tsnderings nei.  Stadige Striker Ype Boelens spile in sterke partij tsjin de taaie en skerpe Sjoerd Jan Bakker. Yn it lst moast er alles t de kast helje om ferlies foar te kommen. Drfoar stiek er sels de holle troch de strp.

It like hiel sterk en Bakker seach ek al wat benaud om him hinne. Dy Ype gyng even brutaalwei mei syn daam efter trije houtsjes stean: allegear op slach. Ien fan dy houtsjes koe Sjoerd Jan noch rde troch it t de grypgrage bek fan de wolf te hlden. Drnei skode er oan de oare kant fan it boerd syn oare houtsje op. En hy wist dat er better stie mei syn daam en twa houtsjes tsjin Ype dyt fan beide ien hie.

Ype sette it houtsje op slach, wylst er noch hieltiten de strp om de hals fielde. Nei dy streek fan Ype hoegde Bakker allinne noch mar it blok fuort te skoppen en Boelens hie bingele. Mar wat die Bakker, net wat er dwaan moast. Nee mei syn streek helle er syn tsjinstanner wer t de strp en dielden se de punt.

Dy Hennie moatte jo ek sa njonkelytsen mar yn de gaten hlde. Moandeitejn siet se tsjin nimmen minder as Bauke Bos en elk wit dat dy ek net de earste de bste is. Meastal stiet hy stevich op it boerd en lit him de tsiis net fan de ble ite. Diskear krige er oan de lange hoeke kant wat in raar grimeltsje oan houtsjes yn in bultsje byinoar. In hiel skoft siet Hennie dr nei te gnuven. Nei in skoft fan prakkesaasjes joech se in houtsje. Bauke hie de kar t twa slachmooglikheden. De iene koe net want dan soe frou De Haan de hiele santekream der fslaan. Dan de oare mar. Doe koe Hennie wer in hout jaan en in hanfol houtsjes op krije.

Bauke tocht noch troch te brekken, mar dr skode Hennie ek in skoatteltsje foar en wn sterk de partij. Ja dy Hennie moatte se yn de gaten hlde.

Foar Kees Willem Koopmans kin it net better. Hy hat oant no ta noch alle partijen wn. Dat hat wolris oars west. Nee hy strielet fan selsbetrouwen. Moandeitejn makke er even gau dien wurk mei Bauke de Boer. Frij flot drnei sette er de stap deryn om it blide nijs oan syn Lysbeth te fertellen. Men kin fan tinken wol ha dat dy ek wakker op snjit wie en se hat fst sein: Dit hie ik wol ferwachte Kees Willem, do bist foar my in echte winner!

Utslaggen: Tsjerk Wiersma Sven Kalsbeek 1 0; Kees Willem Koopmans Bauke de Boer 1 0; Tineke Teigeler Rients Wijnia 0 1; Hennie de Haan Bauke Bos 1 0; Ype Boelens Sjoerd Jan Bakker - ; Tjalling Goedemoed Cor Kooistra 1 0; Bauke Dykstra Dicky van der Meer 0 1; Hindrik Twynstra Tsjerk Wiersma 0 1.


It naaide dert as ld smoar!

Skearnegoutum. Neffens de ferhalen gyng it der noch al om wei ferline wike by de Stadige Strikers. Guon tochten alle frijheid te hawwen, omt de foarsitter mei syn frou der opt wie en de damjn sadwaande oersloech. It wie sels sa dat der ien wie dyt him begn te oefenjen yn de sjongkeunst. En dy pipe : As de kat fan hs is, dan piipje de mzen! Ja it moast slim wze sa dat der t naaide ferline wike.

Ofrne moandei wie dat suver net te leauwen. De mannen en froulju sieten sa mak as lammen te damjen en praat wie der mar kwalik by. De sjonger waard nei in pear teologyske opmerkings geandewei de jn sa stil as in ms en pipe al lang net mear. Mooglik kaam dat ek omdat Ynte Dykstra him aardich by de lurven hie en ek noch in houtsje foar kaam. Letter op e jn makke deselde Ynte de partij prachtich t.

In moaie oerwinning behelle de Benjamin fan s klup: Sven Kalsbeek. Op foarhn hie er it net sa maklik. Hy siet nammentlik tsjinoer Rients Wijnia en dan witte jo it wol. Dizze man is in drege tsjinstanner en elk tocht: dr sil Sven wol oan ha. Wijnia hat mooglik sels ek tocht, dat it wolris in maklik jntsje wurde koe en sa like it yn it middenspul ek wol. Hy bruts troch mei in houtsje rjochting de daamline, mar kaam der letter achter dat er nea en te nimmer in daam skowe koe. Dat wie te witen oan it tke tinken fan Sven. De Boalserter hie der fst gjin rekken mei holden. Sven liet it faltsje moai iepen stean en Wijnia wie fleugellam en ferlear it spul.

Hy wie der wer! Gjin jierren damd neffens eigen sizzen, mar no siet Tsjerk Wiersma wer achter it boerd. Hy moast it fuort opnimme tsjin nestor Bauke de Boer. Dat koe fansels neat wurde nei san lange fwzichheid. Hy seach ek allegearre apen en bearen. Beskuldoge De Boer derfan dat dy him der flulle woe, mar yntusken kaam dyselde Tsjerk der sa moai as poes op te stean en wn ek noch frij simpel.

Utslaggen:Tjalling Goedemoed Ynte Dykstra 0 1; Bauke Dykstra Ype Boelens 1 0; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 0 1; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1; Tsjerk Wiersma Bauke de Boer 1 0; Rients Wijnia Sven Kalsbeek 0 1; Kees Willem Koopmans Hennie de Haan 1 0; Hindrik Twijnstra Tineke Teigeler 1 0.


Hjerstich waar by de Strikers

Hjerstfeknsje, mar net by de Stadige Strikers. Dochs wiene der inkelden wol wat yn in hjerstige sfear. Sa siet Ynte Dijkstra al yn oer syn puntetotaal. Oft er in foartsjende blik hie, wit de skriuwer net, mar feit wie wol dat er syn spul wn trochdat syn tsjinstanner him yn in winnende stn grouwlich fereach en de winst fuort joech. Grutste praatsjemakker wie Tjalling Goedemoed. Learde er s yn it begjin fan e jn alles oer Suske en Wiske, letter krige er wat wiis praat en fregen wy s of oft er net better yn e oare seal wze koe by it koar. Miskien wie it taktyk want hy lei syn tsjinstanner Dicky van der Meer op e rch. Der waard teraard ek noch damd en twa persoanen wiene tige grutsk op de eintslach. De earste wie Sven Kalsbeek dyt ferline wike sneu ferlern hie. Hy sil tocht ha fan ik moat net twa kear fan in frou ferlieze, want hy helle syn earste punt tsjin Tineke Teigeler. De oare grutske persoan wie Sjoerd Jan Bakker. Dizze man lit ek altyd wol wat hearre en doet de helte fan syn hout der of wie, sei er: Ik ha noch tsien lytse negerkes oer. Hy sil fst toch ha oan Swarte Pyt, mar op him moatte we noch in pear wiken wachtsje. Hy en Jelle Wiersma namen goed de tiid en soms is trije oeren krekt gench om ta in tslach te kommen. Wiersma kaam yn tiidneed, mar bleau ivich kalm. Dochs kaam Bakker syn tiid aardich yn e buurt fan dy fan Wiersma en mei ien mint foar him en 39 sekonden foar Jelle waard it dochs noch kamp. Foar Sjoerd Jan fielde dit as winst omdat jo Frysk kampioen Jelle Wierma net sa mar in puntsje fsnobje kinne.

Sven Kalsbeek - Tineke Teigeler   1-0

Hennie de Haan - Rients Wijnia  0-1

Bauke Bos - Bauke de Boer 0-1

Ynte Dijkstra Bauke Dijkstra 1-0

Tjalling Goedemoed Dicky van der Meer 1-0

Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma -

Willem Schaap Ype Boelens 1-0


It houtsje mocht der net troch, mar hoe moat soks!

Skearnegoutum. Alle yn it damslt bebiten dammers seagen it al lang. De partij tusken Hennie de Haan en Sven Kalsbeek soe op kamp tdraaie. Mar dan moast Sven der wol foar soargje dat it houtsje fan Hennie der net troch kaam. En dr gong Sven mei de mist yn. Hy rn letterlik efter de feiten oan. Alle streken hienen ien beurt earder moatten. Mar ja jo moatte soks wol witte, fansels. In pear fan de oare Stadige Strikers ha nei de tiid Sven ddlik makke hoet soks moat.

Ynte Dykstra wie oant moandeitejn noch net ferslein. Hy hie ek noch nea wn, mar it bitter fan it ferlies hie er ek noch net preaun. Hy moast it opnimme tsjin Dicky van der Meer. Dy wie der foar de earste kear, hy is spitigernch wol gauris ferhindere troch it wurk. Moandeitejn wie er der wer hielendal klear foar. It spul like aardich lyk op te gean, mar hoewol bten it suterige waar de ruten beslingere, kaam der yn it spul ynienen in simmertwirre lns. Ynte hat noch in skoftke nei de gefolgen sitten te stoareagjen en doet er fan de skrik bekaam wie, hat er de hn jn.

De spannenste partij yn groep ien spilen Tjalling Goedemoed en Ype Boelens. In libben spul, wryn in protte lopen en flypflappen sieten, mar dyt der like faak ek wer t helle waarden. Tjalling waard der suver stil fan. Hy moast alle seilen bysette om de taaie Ype der nder te krijen. Dat slagge op t lst wol, mar net snder striid en pine.

Utslaggen: Rients Wijnia Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0; Hindrik Twynstra Bauke de Boer 0 1; Hennie de Haan Sven Kalsbeek 1 0; Ynte Dykstra Dicky van der Meer 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Ype Boelens Tjalling Goedemoed 0 1; Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1.


De punten bliuwe yn e strjitte!

Skearnegoutum. Men mei om it ferlies fan in partij soms wol graach in doekje foar it bloeden bine. Sa die ek de jongste Stadige Striker Sven Kalsbeek doet er tsjin de winner sei: Gelokkich bliuwe de punten yn e strjitte! Ja dat wie moai sizzen, mar hy hie fansels leaver syn buorman even goed it fel oer de eagen skuord. Twynstra koe om de tspraak wol laitsje. Hy hie de punten yn de knip.

Sven dy sei soks no wol moai, mar it is miskien wol better dat jins winner in moai ein fan jo f wennet, sadat jo him de oare moarns net mei in glimkjende kop tsjin komme. Foaral as jo wat stom ferlern ha. Moandeitejn wienen der trouwens gjin partijen dyt troch in grutte blunder trekken. Yn de earste klasse kamen der oer it algemien deeglike partijen op it boerd. Net in protte spektakel, mar wol moai.

De kampioen op ferskate fronten, Jelle Wiersma, siet tsjin de alsidige Tjalling Goedemoed. De lste yn alle silen mak, damt no al wer foar it tredde jier by de Strikers. En dr slacht er wol op de grutte trom. Om fan Jelle te winnen moat men wol in fin mear ha as in bears. Dat wit elk. De partij gyng lykwols moai lyk op, mar oan de ein luts Jelle dochs oan it langste ein. Neffens Tjalling hie er yn de ferdigening in stekje falle litten.

Froulju litte ek wol ris letterlik in stek falle as se it ambacht fan it breidzjen teminsten noch ferstean. Oft Hennie de Haan ek san breidster is, wit de skriuwer net, mar hy wit wol dat se yn de partij tsjin super senior Bauke de Boer gjin stek falle. Dit wie de earste kear dat de sjauffeur fan de passazjier wn. In goeie herstart fan Hennie. Ferline wike ferlear se har earste partij noch al sleau troch twa houtsjes fuort te jaan.

Utslaggen: Cor Kooistra Willem Schaap - ; Ynte Dykstra Ype Boelens - ; Tjalling Goedemoed Jelle Wiersma 0 1 ; Tineke Teigeler Bauke de Boer 0 1; Hindrik Twynstra Sven Kalsbeek 1 0; Bauke Bos Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke de Boer Hennie de Haan 0 1.


De Stadige Strikers strike wer!

Skearnegoutum. Damklup De Stadige Strikers gyngen ferline wike mei de jierfergadering al t ein, mar doe wienen der noch mar in stik as wat dammers fan de partij. Moandei lstlyn wie dat al oars. Der kamen 17 dammers opdraven, ien damsters kaam net om te damjen, mar om hearlike skerbakken t te dielen. Sy, Marjolijn Bakker, liet fuortendaliks de lytse Jitse dyt mandelich wie oan de traktraasje eefkes bewnderje. Alle oanwzigen wienen it der oer iens: Dit jonkje wurdt fst in baas dammer!

Om noch eefkes werom te kommen op in wike earder moat hjir wol buorkundich makke wurde, dat der doe besletten is, dat de twadde groep net langer mear dammet tsjin de earste. Ien fan s achte leden, Rients Wijnia, hie de tslaggen fan alle partijen wryn in earste tsjin in twadde klasser spile ris op in rychje setten. Drt die bliken, dat ien fan de  legere groep sa goed as hast nea fan in hegere-ien wist te winnen. Fan beide kanten siet dr net folle tdaging mear yn en drom is de gearkomste ta dit beslt kommen.

Doet dit nijs moandei bekend makke waard, ntglpte Kees Willem Koopmans in sucht fan ferromming. No hoegde er teminsten dit jier net mear tsjin dy akelsma fan in Ynte. Mooglik it oar jier wer, want Ynte sil it wol net langer as in jier thlde dr op it grutte hske. Sa tocht Koopmans. Hy wn sels dochs wol wat mei in gelokje.  Omdat Hindrik Twynstra oare soargen oan de holle hie, joech er de partij yn de einfaze fuort. Net troch in fout, mar hy joech gewoan de hn, omdat er him net langer op it spul konsentreare koe.

Koopmans kammeraat Ynte Dykstra moast it opnimme tsjin Cor Kooistra. Alle kearen dat se yn it ferline spile hienen, luts Kooistra oan it langste ein. Hiel faak mei deselde iepeningsstreken. Diskear gyng it oars. In oar spul! It waard fuortendaliks ek in prachtige striid. No kin ik seis om seis fruilje, mar ik doch it net sa spriek Kooistra en hy hat der fst efteroan tocht: Aanst krij ik fst in bettere kns! mar al wat kaam dy kns net. Ynte koe op in bepaald stuit wol hiel moai fruilje, dat Cor net sjoen hie. Doe seach it der net al te floarisant foar de foarsitter t. Dochs koe er der noch kamp t skuorre. Mei de heale punt wienen beide spilers tige ynnommen.

Dejinge dyt it measte op t skik wie mei de winst? Tineke Teigeler. It binne altiten partijen tusken har en Hennie de Haan, dyt wat ekstras foar beide betsjutte. Dy froulju wolle gewoan net foar elkoar nderdwaan. Dat jout fuort ek wat spanning. Miskien kaam it drtroch dat Hennie samar twa houtsjes fuortjoech. Doe bliek it foar Tineke in bekeken saakje te wzen. Fansels moast se de eagen wol iepen hlde, mar dat die se en pakte de winst. Se kin letter altiten sizze dat se dield koprinster west hat.

Utslaggen: Sjoerd Jan Bakker Bauke Dykstra 1 0; Tjalling Goedemoed Willem Schaap 1 0; Ype Boelens Jelle Wiersma 0 1; Ynte Dykstra Cor Kooistra - ; Kees Willem Koopmans Hindrik Twynstra 1 0; Sven Kalsbeek Bauke Bos 0 1; Bauke de Boer Rients Wijnia 0 1; Tineke Teigeler Hennie de Haan 1 0.

 

Stikjes fan 2012-2013

De Strikers sille op faknsje en nimme mei.

Skearnegoutum. Moandeitejn de 25ste fan maart belibben de Stadige  Strikers harren einjn. Alle spilers, achttjin man en twa froulju, dyt oan de kompetysje meidien ha, joegen akte de presence. Twa fan harren hienen har yn it foar al fmelden, mar kamen lykwols wol. Prachtich. It soe in hiele gesellige einjn wurde. No giet elk op faknsje en nimt elk sines oan damwederwarichheden mei.

De ynhld fan dy damaktiviteiten kin wakker de persoan ferskille. Sa sil de ien mei in protte nocht werom sjen op dit damjier, omt de prestaasjes der net om liigden. In oar is mooglik net sa ynnommen mei syn tinksuksessen. Him of har sit noch hieltiten dy stomme streek dwers, wrtroch de top no krekt net berikt waard.

Sa nimt elk syn eigen frachtsje mei yn syn eigen rchpde. De ien sil der mei niget yn werom klauwe om noch ris fan ien of oare set te genietsjen. De oar hldt dy pde goed ticht en tinkt deroan om it oar jier better te wzen en net mear fan dy healwizichheden t te heljen.

Sa giet elts op reis nei earst noch even alles ut de kast te heljen op de lste jn. Dizze jn wie oars as alle oare einjnen, sa as de Strikers al mear as tritich jier wend wienen. Altiten wie it sa dat de kompetysjelieder of de foarsitter sei wat der oan damaktiviteiten barre soe op san jn, mar no besletten de ferskate groepen sels hoet se damje soenen. Ien stik anargy fansels! Goun groepkes draaiden it boerd in kwartslach om. No dan sitte jo moai yn de prizen. Lykwols it waard in tige gesellige fsluter.

Mei in ferlotttinkje, wrfoar moaie pryskes troch de leden beskikber steld wienen. Troch ien fan de froulju, Tineke, waard in spesjale feesttaart bakt mei it wurd De Stadige Strikers derop. Prachtich! Dat de grutte kampioen dy priis op ien fan syn lotsjes wn, wie hiel bysnder, mar mear as terjochte. Oan de de ein waarden de einstannen bekend makke, mei dochs wat reserves. It oantal spullen dat damd wurde moast, wie gewoan te grut en dan komt in kompetysje net t. In oar jier sil dat yn elts gefal oars.

Eintslach. Groep 1. 1 jelle Wiersma; 2 Sjoerd Jan Bakker; 3 Willem Schaap; 4 Cor Kooistra; 5 Tjalling Goedemoed; 6 Ype Boelens; 7 Bauke Dykstra; 8 Dicky van der Meer. Groep 2. 1 Ynte Dykstra; 2 Kees Willem Koopmans; 3 Bauke Bos; 4 Tsjerk Wiersma; 5 Hindrik Twynstra; 6 Rients Wijnia; 7 Bauke de Boer; 8 Hennie de Haan9 Jan de Jager; 10 Tineke Teigeler.

Sjoerd Jan Bakker hellet in streek troch it einferslach.

Skearnegoutum. De stikjeskriuwer fan de Stadige Strikers hie al it einferslach klear en opstjoerd nei it doarpskrantsje. De kearn fan dat stikje wie: Jelle Wiersma hoegde dit jier mar ien kear in heal puntsje in oar te gunnen. Oan Ype Bolens! Alle oare partijen wn er. Op de lste kompetysjejn kaam dr feroaring yn. Dy lde rt fan in Sjoerd Jan Bakker helle in streek troch dat ferslach. Hy hold Jelle ek op remize.

Foar Bakker fielde dit resultaat eins itselde as in oerwinning. Hjir drink ik jn mei myn Hiltsje noch wol ien op sa liet er witte. En wat sil ik dan hearlik sliepe! It is him fansels fan herte gund, mar de skriuwer dyt nst him siet hie er moai by de poat. Dy moast syn dokumint oanpasje. Oer de partij is eins net safolle te melden. It wie gjin partij wrfan men seit: de fonken  sloegen der f.

Nee, yn de partij njonken harren dr wie fan alles yn te belibjen: goeie en ferkearde streken. De hearen Bauke Dykstra en Cor Kooistra setten in hiele moaie partij op it boerd. Kooistra kaam mei in antwurd op wyt, wrt er dit jier faker gebrk fan makke hat. Nei in oantal streken die bliken dat er de teory noch net hielendal eigen makke hie. No kin ik tiidlik in houtsje foarkomme! sa spriek er. De kampioen nst harren sei nei de slach: Hiest ek mear houtsjes foarkomme kinnen! Dat kloppe as in swolme finger. De partij hie sa t west as poepkak. Hie ja, mar wie it net.

It spul seach der prachtich t: moai iepen en foaral op de midden. No kinst net sizze dat ik net doar te striken Bauke! Neffens de beide dammers koe de streek wol, mar neitiids sei Jelle, dat Dykstra in daam krije kinnen hie. It soe dan wol wer lyk reitsje.

Hot it kommen is, is hast net e sizzen, mar Kooistra kaam alderferskuorrendst yn tiidneed. De partij skode ta nei de ein en tinktiid foar de man ntbriek. Dykstra hie noch mear as tsien minuten. Kooistra hie noch 1 sekonde. Dykstra sette en drukte de klok yn en de flage foel. Hie Kooistra noch 5 tellen hn, dan hie de partij wn  west. Lykwols dochs in prachtich spul!

Utslaggen. Jan de Jager Ype Boelens 0 1; Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker - ; Bauke Dykstra Cor Kooistra 1 0; Kees Willem Koopmans Hindrik Twynstra 1 0; Bauke de Boer Bauke Bos - ; Willem Schaap Hennie de Haan 1 0; Willem Schaap Tineke Teigeler 1 0.

San gehoarapparaatsje is miskien wol wat foar de foarsiiter!

Skearnegoutum. It is tsjintwurdich wol wat. Guon fan dy jonge Strikers nimme sa no en dan wurden yn de mle, wrtroch jin de grize oer de grouwe giet by it oanhearren derfan. Sa spriek Kees Willem Koopmans, ja de namme moat mar even folt, fan dit corpus delictum, de folgjende wurden: San gehoorapparaatsje is wat foar de foarsitter, want dy syn hearren wurdt der ek net better op! Soenen je se net!

No krijt de foarman fan de Stadige Strikers ths wol gauris berjocht fan saken dyt graach wat op it gebiet fan better hearren him it ien en oar oanprate en slite wolle. Sels seit er dr altiten oer tsjin syn frou, dat dy hiele folderboel miskien ornearre is foar de hn, want Bijke wurdt wakker staf. Sels heart er alles noch wat er teminsten hearre wol.

Sa hearde er deselde jongeman sizzen: Ik bin bliid dat dy stikjes fan de Strikers net mear yn de krante kommen, want as ik dan ferlern hie, pleagen se my der altiten sa mei op it wurk! En no tinkt er dat er in frijbrief hat om alles der mar t te flappen. It is wat, dat sis ik jo.

Men soe suver hoopje dat syn tsjinstanner him eefkes goed de earen woskje soe. Dat Rients Wijnia him ris goed neisjen soe. Al mei al hold Kees Willem de kop der aardich by en liet er him net fliede troch syn eigen fwaaide praat. Lykwols fergeat er op in bepaald stuit wol de trekker oer te heljen, wrtroch er net mear ferlieze kinnen hie. Dat Wijnia in pear streken letter de remize wat sneu t hannen joech, wie foar kees Willem in mazzeltsje.

Yn it einspul is er op syn bst en op syn iepenst. Lykwols jout er de tsjinstanner noch wol te witten dat it nei alle gedachten net klear komt. Sjoer Jan Bakker it is hast altiten itselde ferhaal. It is eins net te begripen dat er yn de kampioensklasse op bnsnivo net mear punten byelkoar harket. By de Strikers is er yn de einfaze hast net te bedamjen. Allinne Jelle Wiersma is him dan wol de baas, mar ja Jelle hat ek in fin mear as in bears.

Moandeitejn siet er tsjin Bauke Dykstra. Dy is ek net fan juster! Hy is is ien fan de grutte iepeningskenners, mar ferliest faak yn it ferrin fan it spul. Dan ek noch wol gauris troch in tige sleauwe streek. Moandei wie dat lste net it gefal. Gjin rarichheden!

Utslaggen. Rients Wijnia Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke Bos Jan de Jager 1 0; Ynte Dykstra Hennie de Haan 1 0; Sjoerd Jan Bakker Bauke Dykstra 1 0; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1; Ype Boelens Tineke Teigeler 1 0.

As sleine hnen hongen se oan e taap.

Aldegea. De mannen fan Nocht & Kriich sieten nei de nderlinge klupkonfrontaasje mei de Stadige Strikers rngear en snder ek mar in suchtsje fan fidelamyk oan de taap. Se setten har tosken yn it twadde gleske bier en de Strikers wienen krekt op reis nei hs. Doe kamen de Krigers wer by sp en stt en frege ien fan de snoadsten hiel foarsichtich: Hoe sit dat einliks mei dy tslach. Ik snap der neat fan!

Doe sloegen de mannen oan it tellen en noch in kear en ja it koe net misse: se wienen even goed yn de pet lutsen troch dy frekte Stadige Strikers. Ja sa spruts ien Se binne by de gatten om ticht. Dat hat altiten al sa west mei dy lju t Skearnegoutum. It docht no wer bliken dat jo se altiten neirinne moatte! Doe stelde ien fan de opperhaden:Ik sil fuortendaliks de haaddieder opbelje, wat sille wy hjir beleve. Hjir ha ik myn smartfoan al, even de persoan op sykje! Hy moat fuortendaliks dy prachtige wikselbeker werom bringe! rp in oar. Hy nimt net op, hy fielt him fansels hartstikkene skurf op de bealch! No dan Jelle mar belje! Hoi Jelle, net jim mar wy ha wn, jim haadman hat in fout makke!

Dy haadman hearde noch krekt syn mobyltsje fgean, doet er oer de trompel fan syn arbeidershske yn Nijln stapte. Hy wie te let om op te nimmen, want it apparaaat siet yn in oare jas. Hy seach op it skermke dat Folkert belle hie. Mar eefkes werom belje. No en doe hearde er dr oan de oare kant in leven en kabaal, Folkert wie mar kwalik te ferstean. It boadskip fan Folkert wie likegoed  sa klear as in klntsje: Net jimme, mar wy ha wn en wol mei 9 6!

Dat wie fansels wol apart. De foarman fan N&K hat it skrift sels besjoen en de stn. Al dy Aldegeasters ha ek libben en wol de tslach oanheard en dy foarsitter hat syn kollega mei de 7 8 oerwinning lokwinske. Yn de dammerij is it noch altiten sa as de hn jn wurdt dan is it spul oer. Mar yn Aldegea dus net. Dr kamen se krekt ta harsels nei de nedige alkohoalyske fersnaperingen.

It feit lei der en om der gjin probleem fan te meitsjen, sei de man de Kriger ta om it even nei te sjen en as it sa wie dan soe dy beker wol werom komme. De medaljekast plet yn Skearnegpoutum dochs al t fan al dat earemetaal.

It hat mooglik in nsichtbere macht west, dyt de hn fan de skriuwer eefkes fstpakt hat en doe hat dy hn Jehannes Hoekstra en Sietse de Jong by it rychje Strikers delskreaun. No wnen dy beide mannen har partij en dat betsjutte dus twa moaie winstpunten foar de Strikers en sa kaam de moard  t.

De foarsitter fan de Strikers hat doe midden yn de nacht alle Strikers in eameltsje skreaun en harren op de hichte brocht fan de sitewaasje. Mar hoe soe it no kinne dat dy Hoekstra by de Strikers yndield wie. Is dat tafallich of moatte wy der wat mear efter sykje. De tiid sil it leare.

Al mei al wie it wer in prachtich treffen tusken de beide klups. Der waard hiel moai damd en it wie ek noch  gesellich. Wat wolle jo dan noch mear. Dat der miskien wat aparts plak  fn hat ,is efternei besjoen moai, want dan kin soks wer yn de annalen fan beide klups buskreaun wurde. Reinder Jan Walinga hat dan wer stof foar in folgjend jubileum.

Utslach:              

Nocht & Kriich

 

De Stadige Strikers

 

 

 

 

 

Siebe Walinga

0

Jelle Wiersma

1

Folkert Groenveld

Tjalling Goedemoed

Henk Haanstra

1

Sjoerd Jan Bakker

0

Sjoerd Couperus

1

Cor Kooistra

0

Jouke Wijnja

Willem Schaap

Willem Hoekstra

0

Bauke Dykstra

1

Rein Jan Walinga

1

Ype Boelens

0

Folkert Attema

1

Ynte Dykstra

0

Beke Haanstra

1

Bauke de Boer

0

Meike van der Meer

0

Rients Wijnia

1

Jan de Jager

0

Johannes Hoekstra

1)*

Gosse de Vries

0

Bauke Bos

1

Hindrik Twynstra

0

Sietse de Jong

1)*

Durk Rypma

0

Hennie de Haan

1

Lammert Steginga

1

Tineke Teigeler

0

 

7

 

8

* De fette tslaggen eefkes omdraaie en de goeie stn is dan 9 6

De knsen wienen der wol, mar tapakke: ho mar.

Skearnegoutum. It hie har san geweldige boost sa as men tsjintwurdich seit, jaan kinnen as Strykster Hennie de Haan dien hie, wat se kinnen hie. Neffens har tsjinstanner koe se yn elts gefal twa kear winne. No seit dy tsjinstanner wol ris faker wat, dat net hielendal de wierheid is. Mar ek de stikjeskriuwer hat sjoen dat frou De Haan yn elts gefal kamp meitsje koe. Ja de knsen wienen der wol, mar Hennie pakte net ta. Spitich foar har.

Kamp soe foar har tsjin de grutte Sjoerd Jan Bakker winst betsjutte. Sy sieten it langste. De oare partijen wienen gau t. Dat kaam ek omdat de toppers net oanwzich wienen. De kampioen hie meleur mei de auto en Tjalling syn sjauffeur en ponghlder fan de Strikers wie net rjocht by de tiid.  It groepke hat wol ris grutter west. Mat dat jout fierders neat, want dy Hennie hold dus hiel lang stn tsjin har stedsgenoat. Sa as wy wol wend binne, krimmenearde Bakker nochal wat. Hy soe der oan alle kanten ffeegd wurde en mear fan dat fatalistyske praat. Hennie luts har der net safolle fan oan die wol bliken. Se skode de houtsjes sadanich dat Bakker se yn elts gefal net mei in flypflapke opromje koe.Miskien hat se der wol net iens oan tocht dat se wol kampspylje koe of mooglik wol winne. Der stnen seis man sterk en ien frou noch sterker om har hinne. Elk woe Hennie wol eefkes helpe, mar ja dat mei no ien kear net. Men kiest yn dit soarte fan sitewaasjes meastal foar de nderlizzende partij. Fansels kin Bakker folle better damje. Mar drom krekt. As der bard wie, wat net bard is, dan traktearre Hennie nije wike faaks op oranjekoek en sliepte Sjoerd Jan trije nachten net.

De measten ferjitte dat de druk by de sterkste dammer leit.Sjoerd Jan koe, doet Hennie it kampke net seach, wer frij sykhelje en noch simpel dien wurk meitsje.  Hy koe him jns rstich deljaan neist syn Hiltsje en Hennie pleage him doe net mear. Mooglik noch yn in eangstdream doet er syn ferliezende stn seach.

Op de ein fan de fke fangt men de fisk. Wat bewiist dizze siswize him faak yn it Fryske spul. Geregeldwei sjocht men dat de saak yn de lste streken opromme wurdt. Nim it spul tusken de ivichjonge tachtiger Tsjerk Wiersma. Ferline wike pakte er topper Ynte Dykstra noch en no siet er tsjinoer Bauke Bos. Dy lste kin sa no en dan tige dreech wze, foaral as er wat yn syn eigen spul sit. Tsjin Tsjerk, dyt fansels al wer de hiele middei skaakt hie, hoe kin it ek oars, siet Bauke goed yn de partij. Sa goed dat er ek noch in houtsje foar kaam. Uteinlik krigen beide frij paad nei de daamline. En dat gong fan beide kanten mei in rotgong. Dr wie hielendal gjin reden foar. Se sieten noch rom yn de tiid.  Bauke koe noch kieze wrt er stean soe, mar dr tocht er net in tel oer nei. Nee gau yn de hoeke! As dit mar goed komt sa tochten de buorlju oan beide kanten dyt alles skerp yn de gaten holden.  Drnei skeat er mei like folle gong mei de daam nei de tsjinoerlizzende lange hoeke. Sa hied er twa houtsje op slach.Tsjerk moast noch ien kear skowe om op daam te kommen yn de koarte hoeke, dat die er en hy koe drnei yn elts gefal in houtsje slaan. Bauke sloech de twa houten en Tsjerk pakte it houtsje fan Bauke. Kamp! Prachtich, mar beide mannen seagen net dat Tserk de daam slaan moatten hie. Dan hie foar him ek jilden: Oan de ein fan de fke fangt men de fisk. No wie it in snotterpoaske!

Utslaggen: Kees Willem Koopmans Rients Wijnia 1 0; Jan de Jager Cor Kooistra 0 1; Bauke Bos Tsjerk Wiersma - ; Sjoerd Jan Bakker Hennie de Haan 1 0;  Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Willem Schaap Ynte Dykstra 1 0.

Kampioen Jelle Wiersma lit him net ferrifelje!

Skearnegoutum.  Stadige Striker Willem Schaap hie it sa moai betocht. Hy, de kompetysjelieder, woe ha, dat hysels mar tsjin de nije Frysk kampioen, Jelle Wierma spylje moast. Want sa sei er: Yn 2008 doet Jelle ek kampioen waard, ha ik him de moandeitejns drop ferslein. Miskien kin ik dat jn werhelje! Mooglik is er wat tdamd!Jelle lit him net sa mar ferrifelje fansels.

It jout neat, beide hearen makken der wat moais fan. In prachtige iepen partij mei alles op  e midden. Willem skode yn de einfaze der in moai flypflapke yn, mar Jelle biet net ta. Hy die in prachtige streek, wrby Schaap alles t de kast helje moast om der net yn te fleanen. Op it alderlste nipperke seach er noch dy foar him ferdjerlike klever.

Moai achtert fruilje woe er neat fan witte en sadwaande bleau er yn de oanfal. Op it lst hienen de beide Strikers noch elk oardel mint op de klok. Jelle joech ien en noch ien en briek troch nei daam. Willem koe de daamline sa gau net berikke, want de swarte rn fan syn oppenint stn him yn it paad. Nei wat hinne en wer gesko mei de daam en op it goeie momint ien jaan, sloech Jelle ta. Foar Willem wie de opset mislearre, hy moat mar sa tinke: Dy Jelle lit him net sa mar ferrifelje.

As dit stikje noch yn de papieren ferzy fan de Snitser komme soe, dan hie Tsjerk Wiersma dat nije wike witten. Dan hienen al dy ldsjes him in fear yn e kont stutsen en hie er kraaie kinnen as in hoanne. As in hoanne dy de fiktoarje tropt! Der moat wol ris in gelokje by en sa wie it moandeitejn ek. Ynte Dykstra, syn tsjinstanner, seach al gau yn t begjin dat er in daam krije koe. Hy hoegde allinne mar twa houtsjes te jaan en twa fan Tsjerk te slaan en hy stn prinshearlik te pronkjen mei in hoed op.

Letter kaam er der achter dat dy Tsjerk him even goed by it ear hie. Tsjerk hoegde allinne mar in hout op te skowen en drnei pakte er it damke fan it boerd. Ynte ien achter. As in tiger ferdigene Tsjerk de foarsprong. Ynte leaude der suver net mear yn. Dy lde seach alles. Letter rekke Dykstra noch in houtsje kwyt. Twa achter: der wie gjin salve mear oan te striken en hy koe dan by eintsjebeslt mar ien ding dwaan en dat wie de hn jaan.

Jan de Jager pakte yn De Kroon de twadde priis mei biljerten. Twadde fan de tweintich dielnimmers. Dy oerwinning hat him fst moraal jn, sa de fytsers dan sizze. Fan Hennie de Haan bleau nei it middenspul neat fan oer. Jan sloech der yn om as mle Jan yn de hinnen. Hy frege noch: Hiest it net sjoen Hennie! Nee fansels hie se dat net sjoen, oars hie se wol in oaren dien.

Utslaggen: Ype Boelens Bauke Bos 1 0; Jan de Jager Henny de Haan 1 0; Ynte Dykstra Tsjerk Wiersma 1 0; Tineke Teigeler Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke de Boer Rients Wijnia 1 0; Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1; Cor Kooistra Hindrik Twynstra 1 0.

No soargest der mar foar datst ris in kear winst!

Skearnegoutum. Tineke Teigeler sei it yn alle earlikheid: Myn man hat my opdroegen om no mar ris in kear te winnen!  Dat soe foar har noch in hiele toer wurde, want de kompetysjelieder hie besletten dat se it opnimme moast tsjin Bauke Bos. Dy lit him net sa mar fslachtsje, dat wit elk.

Dochs like it of hie dy Tineke de strange oanpak fan har man wol eefkes nedich.  Se damme as nea earder. Bauke krige it der mar dreech mei. Faak is it sa dat as de stikjeskriuwer even in rntsje makket om te sjen hoet it mei elk giet, Tineke in houtsje minder hat. Moandeitejn net. Se joech stiif partij en elk fan it omsittend laach hie dat wol yn de gaten. Elk stuts har suver wat in fear yn de broek: It giet mar goed Tineke! Mooglik is se troch dy opmerkings wat oermoedich wurden en die se drnei net mear de bste streken. Om koart te gean: Op it bepaald stuit stn sa as in dyk en eefkes in pear streken letter siet dyselde dyk fol gatten.

Dr wist Bauke wol mei om te gean. Spitich foar Tineke,dyt sa goed t ein gie mar oan de ein it Bauke te maklik makke en drtroch wer mei in nul yn de pocket werom nei hs moast. Nei har man. Dy hie der by wze moatten dan hie er sjen kinnen hoet it om en ta gien is. Nije wike moat er har mar wer eefkes goed ta sprekke, want hoewol it noch gjin punten opsmiet, it damjen wie dizze kear gns better. Sa sjocht men mar wer: Froulju moat men sa no en dan ris eefkes oanpakke.

As s nestor Bauke de Boer it goed oanpakt hie, hie er t de partij tsjin Sjoerd Jan Bakker in kampke skuord. Hy wie gewoan wat te hastich en joech him drtroch wat te gau oer. Dar er sa hurd gyng, die er miskien ek wol om noch in partij te spyljen tsjin Rients Wijnia. De lste siet al in skoft stil, bten it kofje skinken om.Dat hat De Boer nei alle gedachten wat begrutte.Hielendal t Boaslert wei en dan net iens damje, dat kin net fansels. Wijnia woe ek noch wol even. Om kertier oer tsienen, healwei alven ha se de partij opskreaun. De Boer mei noch ien oere en njoggentjin minuten op klok  en Wijnia noch snentritich minuten. Oer fluch striken sprutsen. It sit der al njoggentich jier yn en sil der ek nea tgean.

Utslaggen:Tjalling Goedemoed Dicky van der Meer 1 0; Cor Kooistra Willem Schaap 0 1; Hennie de Haan Tsjerk Wiersma 0 1; Bauke de Boer Sjoerd Jan Bakker 0 1; Tineke Teigeler Bauke Bos 0 1; Ynte Dykstra Hindrik Twynstra 1 0; Kees Willem Koopmans Ype Boelens 0 1; Bauke de Boer Rients Wijnia opskreaun.

Jildt de wet fan Murphy foaral foar Bauke Dykstra.

Skearnegoutum. De man kin der wol gek fan wurde! No al trije kear op rige jout Bauke Dykstra in winstpartij hielendal nnedich t hannen. It begn ferline wike sneon by de iepening fan it kampioensdamjen. Stadige Striker Bauke moast yn de earste partij tsjin klupgenoat Cor Kooistra. De lste hie neat mear yn te bringen, mar wn dochs. Tsjin Hein de Vries krekt itselde ferhaal: Dykstra siet op roazen, mar ferlear wol. De wet fan Murphy seit: as it ien kear tsjin sit, sit der mear tsjin.

Moandeitejn op de klup. Fansels waard der nei praten oer de sneons. Ek troch Dykstra: Ik wie der beroerd fan en tocht: ik kin der better mar mei ophlde! Elk fan it omsittend laach, koe him en har der wol wat by foarstelle. Likegoed stapte de man wol wer achter it boerd mei tsjinoer him Willem Schaap. It soe in hiele moaie en foaral wylde partij wurde. Willem stn derop as in bosk woartels en de dyjingen dyt it wat troch gnfden, tochten dat dy houten fan Willem net lang mear stn hlde soenen. Der moat sein wurde dat hy him der geweldich trde.

It waard in einspul. By fjouwer om fjouwer begjint it Fryske spul soms noch raar te spkjen. Dykstra sei: En no soe ik as it mocht Sjoerd Jan even freegje wolle hoet it no fierder moat! Fuort drnei die er in streek.Net in Sjoerd Jan streek!  In fatalen-ien!  Hoe wie it mooglik! Elk dyt der om hinne stn, seach dat er net oan houtsje fjouwer en fiif komme moast. En dan dochs! Wylst deselde Bauke alderferskuorrendst damje kin, rint er faak troch mooglik it euvel fan konsintraasjeferlies de meast pynlike nederlagen op. Leau mar dat it sear docht, as jo de boppelizzende partij binne en jo josels troch in sleauwe streek tekoart dogge. Soks wurket faaks noch wol eefkes troch!

Hy die it wol hiel foarsichtich en it duorre ek noch al wat. Hy woe it beslist net nnoazel ferlieze en drom naam Kees Willem de tiid. Hy en Jan de Jager sieten mear as in oere langer as alle oare dammers. Fan te foaren murken al in pear Strikers op: Dizze twa by tstek stadige Stadige Strikers sille wol in hiel soad tiid nedich ha! Om dat te foarsizzen hoecht men gjin profeet foar te wzen. Beide mannen nimme gewoanwei rom tiid. Se sieten dan ek omtrint trije oeren oer it spul te tinken en te stinnen. De Jager ferspile oan de ein fan it middenspul in houtsje. Kees Willem woe t alle macht dat hout foar bliuwe. Gelokkich foar him rn dat goed f. Hy hie it al sa faak ferkeard mei makke.

Utslaggen:Willem Schaap Bauke Dykstra 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens 1 0; Tineke Teigeler Rients Wijnia 0 1; Hennie de Haan Ynte Dykstra 0 1; Bauke de Boer Hindrik Twynstra 0 1; Bauke Bos Sjoerd Jan Bakker 0 1; Jan de Jager Kees Willem Koopmans 0 1; Cor Kooistra Tsjerk Wiersma 1 0.

 

Ik lear in hiel soad fan de beide lde mantsjes!

Skearnegoutum. Hy is al twaentritich jier lid fan de Stadige Strikers en drfoar fiifentweintich jier fan damklup Wurdum, dat men kin dan  wol begripe dat san man sels ek al aardich op leeftiid is. Dochs spriek er fan de beide lde mantsjes.  Hy Sjoerd Jan Bakker siet in skoftke snder tsjinstanner en doet ien frege as er him hast al ferfeelde, antwurde er: Ik lear in hiel soad fan de beide lde mantsjes!

Dy beide lde mantsjes wienen Bauke de Boer en Jan de Jager. Mei har beiden binne se al lder as hndertensantich jier. Dan ha jo al hiel wat nderfining yn de bse. Bakker, dyt op Ype Boelens siet te wachtsjen, seach mei niget nei de beide Snitsers. Syn opmerking oer it learen fan, krige fan De Boer as raksje: No moatte jo s net de gek oanstekke Bakker! By de Strikers wurdt nea immen de gek oanstutsen, mar der is wol ris in kldsoere opmerking mei in humoristyske ndertoan, dyt de wierheid net hielendal is. Mar hoe dan ek de beide mannen makken der in moai spektakel fan. De Boer wn, mar dat is ek net sa frjemd, hy is op it lst ek tsien jier lder as De Jager en sadwaande wat mear damnderfing hat.

Sjoerd Jan Bakker hat nei alle gedachten dochs wol it ien en it oar opstutsen fan de beide mannen. Hy siet noch net sa lang oer it spul bgd of hy rekke al in houtsje foar. Ype koe him doe wol ynpakke. Gewoan stom je! sa spriek er. Hy hie in ferkearden dien. In pear dagen lyn hie er noch ferklearre: Soms ha ik in hichtepunt, sa as de remize tsjin Jelle en dat hat myn hiele seizoen al goed makke en oare kearen blunderje ik der op los. Fansels wol ik graach winne, mar ik sjoch it by oaren oer it generaal better as by mysels!

Ferline wike wie er ien fan de ienigen dyt de folle mep tsjin Hartwert pakte. Moandeitejn siet er tsjinoer Tsjerk Wiersma. In hiel moai spul setten de mannen op it boerd. It is wol apart dat der nea in potsje gelyk is. Soms de begjinsetten, mar dan binne de mooglikheden sa grut dat it alle kanten t kin. Hokker kant it by Wiersma en Rients Wijnia yn it begjin t gien is, wit de skriuwer net, mar wol dat it middenspul in aardichheid wie. Der wie noch neat fan te sizzen op dat stuit, mar yn it einspul bliek Wijnia it hout krekt even better stean te hawwen en wn.

It wie in hiel raar protsje hout dr by Hennie de Haan yn har lange hoeke. De dammers sprekke dan soms fan in mooltsje. De tsjinstanner besiket altiten in houtsje fuort te lken t san mooltsje. Bauke Bos wie yn dit gefal dy tsjinstanner. Doet it him dan teinlik slagge om der ien t te lken, wie de partij foar him.

Utslaggen.Tjalling Goedemoed Bauke Dykstra 0 1; Cor Kooistra Dicky van der Meer 1 0; Ynte Dykstra Kees Willem Koopmans 1 0;Bauke de Boer Jan de Jager 1 0; Tsjerk Wiersma Rients Wijnia 0 1; Hennie de Haan Bauke Bos 0 1; Sjoerd Jan Bakker Ype Boelens 1 0.

 

Hartwert trije maten te grut foar de Strikers.

Skearnegoutum. Moandeitejn kamen de dammers t Hartwert manmachtich nei Skearnegoutum om dr de striid oan te gean tsjin De Stadige Strikers. Foardat de striid los gyng, stnen de mannen fan beide klups gesellich mei-inoar te praten. It wie sa gesellich, dat men suver tinke koe: Wolle se noch wol damje of sille se it by in praatsesje hlde  Doet beide foarsitters harren wurdsje dien hienen, koenen der om san kertier oer achten de degens krst wurde.

Wy sieten noch net iens sa lang achter it boerd, doet it earste ferlies al as in rinnend fjoerke de Strikers yn de earen brnde. Us supernestor, al njoggentich jier ld, hat nei alle gedachten dy jongkeadel, Harm Westra t Lollum, even te leech ynskatten. Dizze al tige betfte jongeman liet De Boer even aardich skrikke mei in fatale flypflap. Hy pakte in prachtige daam op plak 1. Doe wie it foar De Boer ferkeken! Us earste ferlies en der soenen noch ettelike minpuntsjes folgje.

De ta opperhaad fan Hartwert bombadearre Stoffel Bouma rn al gau achter syn earste boerd wei om de geunstige tslaggen yn him op te nimmen. Earst skarrele er noch wat twivelriedich lns de buorden, mar op de weromreis nei syn plak hie er suver al wat in slach yn e rch. Op dat stuit siet er al te tinken oer in prachtich stikje yn de Bolserter Krante.

De grutte man fan Harwert, Taeke Kooistra, koe dizze jn net. Drom siet Stoffel op ien. Der wienen noch trije fwzigen yn de earste acht fan de gasten, mar dat makke har neat t. Se wnen likegoed mei grutte sifers. Hartwert wie ek dit jier wol trije maten te grut foar De Stadige Strikers!

Utslach. Skearnegoutum Hartwert 5 - 10. Jelle Wiersma Stoffel Bouma 1 0; Tjalling Goedemoed Tsjerk Wybenga 1 0; Sjoerd Jan Bakker Sjouke de Boer - ; Willem Schaap Fedde Wiersma 0 1; Bauke Dykstra Germ Bruinsma 0 1; Cor Kooistra Klaas Abma 1 0; Ype Boelens Jan Bouma 0 1; Ynte Dykstra Klaas Wiersma 0 1; Rients Winia Piet Sikma 1 0; Bauke de Boer Harm Westra 0 1; Jan de Jager Ygram Wybenga 0 1; Bauke Bos Ids Boersma 0 1; Kees Willem Koopmans Auke Boschma - ; Hennie de Haan Tom Vellinga - ; Hindrik Twynstra Herman Scheltinga 0 1; Tineke Teigeler Siebe Elzinga 0 1; (Bauke de Boer Jacob Bauke Greidanus 0 1).

 

Kees Willem Koopmans hellet der net t wat der yn siet.

Skearnegoutum. It wie frne moandei in drokte fan komsa by de Stadige Strikers. Oan net ien wie te merken dat se de sneons derfoar tredde wurden binne en dat it twadde in stap werom dwaan moast. Nee it wie ien stik wille en der waard omraak ferteld fan brike setten, te bryk en te nfoech om hjir oan it papier ta te fertrouwen. Kees Willem die der wakker oan mei en syn tsjinstanner likegoed. Mar yn al dat praat die Kees Willem ynienen in streek, dyt der net om liichde. Spitich dat er der nei der net t helle wat der yn siet.

Hy wie mooglik ek wat benaud fan syn tsjinstanner. Dat wie nammentlik nimmen minder as Tjalling Goedemoed. Koopmans hat fst tocht dat er neat yn te bringen hie, mar dat koe feroarje troch syn geweldige set. Tjalling heardest net mear. Syn rden draaiden op folle toeren. It antwurd kaam, mar dr hoegde Koopmans net bang fan te wurden, as er mar net dy lokjende nderstreek dwaan soe. Hy die it al en koe doe syn nul wol fst opskriuwe.

Ype Boelens begn noch in bytsje oan in kampke te tinken en doe makke er in blunder: Hy skode it hout op wei nei de daamline nei it midden en it moast nei de kant. Bauke Dykstra koe hiel makkelik ien jaan en twa werom pakke yn in oerdwerse slach.  Dan reitsje jo wat sneu in heal puntsje kwyt. No hie Boelens noch net wis west fan san heal puntsje, want it spul fan Dykstra stn teinlik dochs wol op winst.

Wat hienen Sjoerd Jan Bakker en Willem Schaap in prachtich spul. It like wol sa dat Willem Bakker sa mar op frette soe, mar dat gappe mear as dat it biet. Hoet Schaap ek besocht hat om yn dat hout fan Bakker om te rammeljen, en hoe Bakker ek krimmenearde de grutte boem bleau t. Altiten koe Sjoerd Jan it iene gat mei it oare stopje. Boppedat siet er moai rom yn de tiid, wylst it by syn tsjinstanner op in haastklus begn te lykjen. Hoe mear houtsjes net mear oan it spul mei dienen, hoe grutter de kns op remize waard. De partij rekke teinlik t op in wize dyt it spul net fertsjinne hie. Bakker ferskode in houtsje de ferkearde kant t en ferlear.

Utslaggen: Hennie de Haan Bauke de Boer 0 1; Jan de Jager Hindrik Twynstra 1 0; Ynte Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Tjalling Goedemoed Kees Willem Koopmans 1 0; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 0 1; Bauke Dykstra Ype Boelens 1 0;Rients Winia Bauke Bos 1 0; Tineke Teigeler Cor Kooistra 0 1; Cor Kooistra Bauke de Boer 1 0.

Hast it fersketen, Ype?

Skearnegoutum. It kaam der moai t, mar it sil Ype dochs wol wat sear dien ha dy tspraak fan Ynte Dykstra: Hast it fersketen Ype? De beide Strikers wikselje elkoar san bytsje f wat it plakje yn de boppeste acht oanbelanget. Dit jier sit Ype Boelens wer in klasse heger as Ynte. Hy hat it plakje fan Ynte ynnommen, dyt no wer in trime leger spilet. De ferbale striid tusken de beide is meast wol oanwzich, snder dat it lbich wurdt.

Willem Schaap hie net folle moederaasje mei Boelens. Hy makke frij gau dien wurk troch in trije dbele flypflap. Stom fan my! sa spriek Ype, dat ik dat net sjoen ha Hy sette mei dat ferlies de toan foar it hiele bestjoer, want ek de oaren gyngen kopke nder. De foarsitter sei yn de partij tsjin Sjoerd Jan Bakker: De rn kin net, want dan is it t! Bakker loerde wol wat op dat setsje mar de wille soe foarearst oan him foarby gean. De partij ferrn fierders wol mei in spektakulre stn. Troch Kooistra no net bepaald de sterkste streken strikend. Doet er op it lst hast gjin fantsoenlike streek mear hie, skode er it rnhoutsje. Sjoerd Jan wie fuort beret! It loopke siet der wer yn en Kooistra wie nei de barrebysjes.

Bauke Bos , de siktaris fan de Strikers, koe op de earste damjn fan it nije jier ek gjin oerwinning binnen helje. Kaam er yn it middenspul al in houtsje achter, yn it einspul rekke er ek noch wat sleau ientsje kwyt. Nee it bestjoer hie eins wol wat better t de startblokken komme kinnen, wie it allinne mar om it goeie foarbyld te jaan. It siet de mannen bestjoerders net mei, mar ien gelok, se kinne alle trije aardich goed tsjin harren ferlies. Teminsten sa liket it wol. De argeleaze taskger sjocht fansels allinne mar de bten kant; it kin bst sa wze dat dy bestjoerders fan binnen siede en kkje omt se ferlern ha.

Utslaggen:

Tineke Teigeler Ynte Dykstra 0 1; Rients Winia Bauke de Boer 1 0; Tsjerk Wiersma Hindrik Twynstra 1 0; Hennie de Haan Jan de Jager 0 1; Bauke Bos Kees Willem Koopmans 0 1; Bauke Dykstra Tjalling Goedemoed 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Jelle Wiersma Dicky van der Meer 1 0; Willem Schaap Ype Boelens 1 0.

 

Ik krij der hieltyd mear aardichheid oan.

Skearnegoutum. Ik krij der hieltyd mear aardichheid oan, sa sei in froulik lid dat nei in tweintich jier fwzichheid no al wer in pear jier op e klup is. Ofrne freed op s stryk ta toernoai hie se al in priis en no wn Tineke Teigeler fan Jan de Jager, ek net de minste dammer. Jan ferseach him en Tineke seach it daliks en krige in daam, wrnei de partij ferlern wie foar de man t Snits. Nestor Bauke de Boer wie ek wer fan e partij, nei in pear wike fan fwzichheid en hy kaam net mei neat en gong en net mei neat nei hs. Omdat er lstendeis njoggentich jier wurden wie hie der in oranjekoeke meinaam foar by de kofje en t. En ek it damjen wie der yn dy pear wike noch net ferleard, want hy spile kamt tsjin Tsjerk Wiersma. Dyselde Tsjerk Wiersma woe noch wol in partij tsjin Ype Boelens, dyt dizze jn noch net in dammer hn hie. It siichde Ype raar by de boksen yn en miskien hie hy syn skses fan ferline wike noch yn e holle, mar Tsjerk wn de partij. In pear wike lyn wn Hindrik Twijnstra fan Hennie de Haan en no moasten se har twadde partij spylje. Hennie stie op skerp en wie har ferlies noch net ferjitten. Lokkich foar har en spitich foar Twijnstra, dyt dit jier sterk damt, damde se goed en wn sy dizze kear. Miskien hat Twijnstra ek wol meilijen hn en tocht: Ik moat Hennie ek mar wat gunne. In moaie krystgedachte op e lste damjn fan 2012!

Utslaggen: R. Winia- W. Schaap 0-1, B. Bos T. Goedemoed 0-1, K.W. Koopmans-B. Dijkstra 0-1, H. Twijnstra- H. De Haan 0-1, B. de Boer-T. Wiersma -1/2, T. Teigeler- J. de Jager 1-0, Y. Dijkstra S.J. Bakker 0-1, T. Wiersma-Y. Boelens 1-0

  

Striker Ype Boelens stiicht boppe himsels t.

Skearnegoutum. De Strikers tochten suver al dat dy Ype Boelens begjinne soe te fleanen nei syn poerbste resultaat tsjin de koprinner dyt noch snder puntferlies wie. Hy, Jelle Wiersma, moast tastean dat Ype him in heal puntsje ntfytmanne. Ype stiigde boppe himsels t.

Hy ferkearde yn de wolken, dat wie fansels ek hiel goed te begripen. Noch net earder dizze kompetysje hie der ek mar ien west dyt wat fan Jelle oan punten pakke koe. En dan komt dr Ype Boelens fan Menaem en dy strykt in bearesterke partij en rnet dat f mei in prachtige heale punt oan winst. Der gongen ek gjin rare flaters fan de kant fan Jelle oan foarf, nee in sterke partij fan beide.

Faak is it sa dat Ype dan yn it lst noch wol ris even t de bocht sjit, mar diskear net. Nee hy hold de kop der goed by. Sa no en dan eefkes nei bten foar wat nico en tine en dan der wer plat tsjin oan. It einspul mei in stn fan fjouwer om fjouwer spande it der om. Der moast troch Boelens ien needsaaklike streek dien wurde en dy die er. Doe koe it net mear oars as kamp wurde. Beide krigen in daam. Ype hie ek noch in houtsje, mar dat koe der net mear troch. Ik hoopje lang oer de reis nei hs te dwaan! sa sei Ype en fierders: Dan kin ik der noch moai lang fan genietsje!  Moai net!

Wat tochtste aanstens docht se it wer ferkeard! Dat wienen de wurden fan Hennie de Haan rjochte oan de stikjeskriuwer. Op dat stuit hie se it wn. Mar eefkes drfoar moast se wol goed slaan. Omdat se earder noch wol ris even hastich te wurk gong, tocht se no in hiel skoft nei en drnei kaam de slach. Hielendal goed.

It wie in sneue saak foar Bauke Dykstra. Altiten spilet dy man in sterke en moaie partij. Dochs siicht it him faker as ien kear ta de boksen yn troch in wat sleauwe set. Faak yn it einspul. Moandeitejn wie der wer san sitewaasje. Willem Schaap stn der foaral net better op en moast ek wat. Hy sette in moai foarlik houtsje del. Doe moast Dykstra fruilje oars koe Willem sterk oerdwers. Foar Bauke wie der neat oan de hn sa lang as er mar de goeien fan it boerd slaan soe. En dr gyng it no krekt ferkeard. Hy hat fst tocht: Nei foaren ta, dan bin ik earder op de daam! Dat koe no krekt net en it wie ek noch dea-ienfldich. Willem hoegde mar ien te jaan om twa werom te pakken. Spitich want it hie net hoegd. As er nei efteren slein hie, hold er ek noch it bste fan it spul.

Utslaggen: Bauke Dykstra Willem Schaap 0 1; Tjalling Goedemoed Sjoerd Jan Bakker 1 0; Jelle Wiersma Ype Boelens - ; Tineke Teigeler Rients Winia 0 1; Hindrik Twynstra Bauke Bos 0 1; Kees Willem Koopmans Hennie de Haan 0 1; Tsjerk Wiersma Ynte Dykstra 0 1.

It giet sa as it giet...

Skearnegoutum. Der binne fan dy dagen dan giet it sat it giet en mear net. Ien fan de Stadige Strikers helle it moaie lietsje fan Danil Loohues oan: It giet sa as it giet. Moandeitejn wie no net daliks in suksesjn foar de Strikers. Der kamen mar 13 dammers opsetten. In leechterekord dit jier. Mar ja men moat sa mar tinke: it giet soms sa as it giet.

Oer it damjen falt diskear ek net it measte te melden. Guon Strikers wienen noch wat yn de ss fanwege de suksessen yn Jorwert de freeds derfoar. Drtroch wienen nei alle gedachten de twa suksesfolle bestjoersleden op de eigen damjn net opwoeksen tsjin harren tsjinstanners.  Ponghlder Ype Boelens koe it lang net hlde tsjin Sjoerd Jan Bakker en foarsitter Cor Kooistra moast oan de ein fan de rit fan in lange partij belies jaan tsjin Bauke Dykstra. Mei oare wurden: Oan de ein fan de fke fangt men de fisk.

Nee dan s skriuwer Bauke Bos. Dy hat de kleuren fan it bestjoer tenminsten noch goed ferdigene. Hy wn yn in deeglike partij fan Kees Willem Koopmans. Wy soenen it hjir noch wiidweidich ha kinne oer s nijkeap Hindrik Twynstra, mar dy man stiet altyd al mei de noas foaroan yn it nijs. Dus lit dat mar sitte, oars rint aansten hielendal neist de skuon.  Yn de tslaggen kin men wol lze hoet er it der fbrocht hat.

Utslaggen.Tjalling Goedemoed Ynte Dykstra 1 0; Cor Kooistra Bauke Dykstra 0 1; Kees Willem Koopmans Bauke Bos 0 1; Hennie de Haan Hindrik Twynstra 0 1; Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 0 1; Ype Boelens Sjoerd Jan Bakker 0 1; Tsjerk Wiersma Willem Schaap 0 1; Tineke Teigeler Hindrik Twynstra 0 1;

 

Wat docht gemberkoeke mei de Strikers.

Skearnegoutum. Waarden de Stadige Strikers moandeitejn mooglik stikem in bytsje ferrifele troch de lekkere gemberkoeke dyt Hindrik Twynstra foar elk meibrocht hie. Ha hy en syn frou der ek noch wat oars trochhinne mongen of binne dit allinne mar optinksels. Twynstra traktearde, hy en de frou hienen der mei har beiden al 45 jier opsitten. Men koe kieze mei of snder gember. No mei of snder it gyng der allebeide yn as in preek yn in lderling.

Gember triuwe de hynsteminsken de hynders nder sturt. Fan dat spul yn knt wurde se lekker fjoerich en pittich. Hoet it twurke hat by de Strikers witte wy net, mar wol dat Kees Willem Koopmans wol in grut stik mei gember naam en syn tsjinstanner de traktearder net. Kees is drtroch fst wat oerdwealsk wurden. Hy hat himsels finaal oerskatten en himsels op in heechfuotstik setten. Hy hat tocht dat him neat barre koe. Oars makket er nea fan dy rare stomme fouten, mar moandeitejn nei it iten fan dy koeke wie it goed mis. Twynstra wn dan ek mei glns.

Gelokkich wie Marjolijn Bakker ek wer fan de partij. Al in oantal wiken hie se ferstek gean litten. De lste kear fertelde se dat se net allinnich yn it fel siet. Dy froulju ha altiten wat fansels en men freget jin wol ris f hoet se dat wer hn hat. Mar goed se wie der gelokkich wer. It damjen dr moasten wy mar net te folle fan foarstelle en de kompetysje soe der wol om spanne. Alle kearen as se der wze sil, sil dat de Strikers goed dwaan.

De partij fan de jn en miskien wol fan it jier waard striden tusken Sjoerd Jan Bakker en Jelle Wiersma. In prachtich spul, dat jout neat. Bakker skarrele moai troch de iepening en it middenspul hinne. Yn de einfaze siet der in driging yn. Yn earste ynstnsje gappe dat mear as dat it biet. Bakker hold goed stn troch dy driging mei goeie streken te parearen. Lykwols, hy hoegde mar even in ferkeard streekje te dwaan en hy wie de klos. En ja hear dat streekje kaam. Jelle helle t en pakte nei in moaie flypflap in daam. Dochs wie it noch net in tmakke saak. Sjoerd hold fjouwer houtsjes oer en Jelle in daam en in houtsje. Der moast noch hiel skerp strutsen wurde, mar dryn hat  Jelle in fin mear as in bears. Bakker krige noch al in daam, mar wie dy fuort wer kwyt. Jelle bliuwt sadwaande noch snder puntferlies en stiet fierwei heechste.

Utslaggen.Ynte Dykstra Jan de Jager 1 0; Kees Willem Koopmans Hindrik Twynstra 0 1; Dicky vnn der Meer Bauke Dykstra 0 1; Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma 0 1; Willem Schaap Tjalling Goedemoed 1 0; Marjolijn Bakker Tsjerk Wiersma 0 1; Ype Boelens Rients Winia 1 0; Tineke Teigeler Hennie de Haan 0 -1; Cor Kooistra Bauke Bos 1 0; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 0 1.

Wat is it jn stil, ja ik doch der sels ek oan mei.

Skearnegoutum. Boppesteand opskrift wie tige fan tapassing op de lste damjn. De Stadige Strikers wienen as in blok sa stil. Utsnderings diene har net foar. Oant it momint dat ien fan de Strikers it opmurk. Der waard wakker tocht, mar alle tinken waard net altiten beleanne. Der soenen ek dizze jn wer nferklearbere flaters makke wurde. Dr koe net ien wat fan sizze, omdat de foarsitter himsels dryn it ferkearde foarbyld joech.

Der wie ek in steltsje dat net op rare missers te betraapjen wie. Hennie de Haan en Bauke Bos spilen hast in partij snder fouten. Hast! Net hielendal dus. It kwea siet him yn it sturtsje fan de partij. Elk hie in daam en in houtsje. Bauke syn daam stn yn de lange hoeke te pronkjen en dy fan Hennie op e selde streek, mar dan yn de koarte hoeke. Beide hienen se noch in houtsje dat like fier fan de daamline stn. En beide besochten se om dat houtsje ta daam te promovearjen. Hennie hie it wat dat oanbelanget wat lestiger as har tsjinstanner. Hennie moast mei dat hout oer de lange line, wrop de daam fan Bauke it foar it sizzen hie. Se hoopte der op dat Bauke mei syn houtsje foar de daam lns gean soe, dan koe sy ek mei harres op de lange line en drnei yn de lange hoeke daam skowe. Bauke seach it gefaar en helle syn wolf in plak nei foaren. Drnei sette er it houtsje fan Hennie op slach en doe wie it eins kamp. It wie allinne noch even in kwestje fan goed tspyljen. De earste en twadde streek fan Hennie joegen de omstanders it gefoel dat se it goed yn it snotsje hie. Se stn yntusken nei dy twadde streek op de lange line en Bauke hie syn daam op nmer 1. Ien ding mocht Hennie net dwaan: nei de lange hoeke reizgje en it houtsje fan Bauke op slach sette. Hennie tocht net lang nei pakte de daam en skeat nei de lange hoeke. Bauke wist doe wat er dwaan moast en luts de daam nei de oare koarte hoeke wrtroch de daam fan Hennie him nei de slach yn de bek rn. Spitich foar de partij en spitich foar Hennie. Hjir hie mar ien tslach op syn plak west: kamp. Dat haw ik no altiten! spriek Hennie. Dat wurdt fannacht min sliepen!

Wy witte net of dy Ype Boelens wol sliept hat. Hy wie wakker drok oan de ein fan de jn. Nee net yn it begjin doe hie er neat mei te dielen. Hy siet al in skoftke efter it boerd tsjin Jelle Wiersma, mar foar dat de omsitters op sjen koenen, stapte er ek al wer as in sleine soldaat troch it damsealtje. Jelle hie him even goed neisjoen en Boelens rekke suver wat fan slach. Mar net sa dat er net mear even damme woe. Hindrik Twynstra kaam frij, want dy wn it fan Tineke. Dus beide mannen krsten de degens. Al yn it middenspul skode Hindrik even ferkeard en rekke in houtsje kwyt. Ype begn suver op te libjen! As jo him sa hearden dan like it wol dat de takomstige kampioen oan it wurd wie. Sa hurd sil dat noch wol net rinne. Hoe dan ek, it koe net mear oars as dat er wn. Hy hat der noch lang oer sprutsen! In bernehn is gau fol sille wy mar rekkenje. Mooglik hat syn Andrea him letter op de jn yn Menaem noch wat delbdzje moatten en oft er wol sliept hat falt te betwifeljen.

Twa man hawwe yn elts gefal folslein bydroegen oan de stilte fan de jn. Rients Winia en Ynte Dykstra ha harren achter it boerd setten en it omsittend laach hat harren net wer heard. As men al wat waarnom fant dy hoeke moasten it de op folle toeren draaiende harsens wze. Lang sieten se gear oer it spul en doe wie it t, want se joegen elkoar de hn. Ynte wn, mar it hoe en wat is de skriuwer ntkommen. Droktemakkers lke mear de oandacht fan de skriuwende pers.

Utslaggen. Ype Boelens Jelle Wiersma 0 1; Willem Schaap Cor Kooistra 1 0; Rients Winia Ynte Dykstra 0 1; Hindrik Twynstra Tineke Teigeler 1 0; Sjoerd Jan Bakker Jan de Jager 1 0; Tjalling Goedemoed Tsjerk Wiersma 1 0; Bauke Bos Hennie de Haan 1 0;  Bauke Dykstra Jelle Wiersma 0 1; Hindrik Twynstra Ype Boelens 0 1; Tsjerk Wiersma Jan de Jager 0 1.

 

Wat soe de frou no sizze?

Skearnegoutum. De iene tocht it en de oare sei it: Wat soe de frou fan Tsjerk no sizze? Ferline wike gyng dizze Stadige Strikers tige fleurich nei hs, nei de frou. Hy hie doe wn en wie ek noch moai op tiid ths. No krij ik fst in pluspuntsje fan de frou! sa sei er by it fuortgean. Ofrne moandei gyng er ek op tiid nei hs, mar wol mei twa grouwe ferliespunten. Soe er no ek in pluspuntsje krijeof wurdt it in mintsje?

Tsjerk moast it yn de earste partij opnimme tsjin de man, dyt dit jier allinne mar punten garret. De iene partij nei de oare is er de boppelizzende partij. Hy hat mei gjin ien ek mar in greveltsje moederaasje. Nee punten pakke, dat is it biedwurd. No is it fansels foar de man sels mar ek foar de klup prachtich dat dizze Hindrik Twynstra sa de guit te pakken krigen hat. Yn Snfurd wn er ek in karrefracht oan karbonaden. Men soe der suver tsjin oan sjen om it tsjin dy man op te nimmen. Tsjerk Wiersma seach der al hielendal net tsjin oan. Hy gyng fleurich sa as altiten de striid oan. Hied er no in lang griis burd hn en in miter op e holle dan hienen de Strikers it noch begripe kinnen, mar no net. Hoe krige dy man it yn e plasse om Twynstra sa mar trije houtsjes kado te dwaan. Dat koe trije jier lyn tsjin him noch wol lije, mar no net mear. No moatte jo op jins iepenst wze om net troch dy man yn de sek naaid te wurden. Men kin wol begripe, dat it nei dat rejale fuortjaan der foar Tsjerk gjin salve mear oan te striken wie. Hindrik Twynstra gyng drnei al gau nei hs en hat no mooglik tocht oan in pluspuntsje fan e frou.

It twadde spul soe Wiersma it goed meitsje. Hy moast tsjin Tineke Teigeler. Dy siet al in skoft te wachtsjen en hie har allinne noch fertsjinstlik makke troch kofje en tee yn te skinken. Sy hie der noch wol even sin oan. It leafst soe se diskear winne wolle, want se hie noch net it swiet fan in oerwinning preaun dizze kompetysje en dan smachte jo nei in puntsje. No dat puntsje waarden der twa, want Tsjerk gyng op deselde foet fierder . Ek no tocht er dat er de hillige bernefreon wie en hood him oan de tekst: It is better te jaan as te nimmen. Hy joech fuort mar wer in hout of trije fjouwer nei in stik of fiif streken. Tineke moch dat wol lije en doet se seach dat er 1 0 opskreaun waard, sei se: Mar ik ha twa punten hear, Tsjerk sit in klasse heger! Dat wie ek sa, twa grouwe punten.

It soe de partij fan de jn wurde: de beide giganten, Jelle Wiersma en Tjalling Goedemoed, tsjin elkoar. It spul wie net in partij fan allegearre moaie lopen, faltsjes, flypflapkes en heakjes. Nee Tsjalling ruile nochal gau wiidweidich f en sa koenen de mannen hiel gau mei it einspul begjinne.  It kaam hielendal op de streek en de posysje oan. Dat koste Jelle nochal wat mear tiid as syn opponint. By fiif om fiif stnen op Tjalling syn klok noch in lytse tritich, wylst de oare klok noch san fiif minuten oer hie. Op dat stuit ruile Jelle f mei de wurden: Alles of neat! Der drige foar Goedemoed in raar faltsje. Elk fan de omsteanders gyng der fan t dat er dat wol sjen soe, mar hy seach it oer de holle, omdat er al in stik of trije, fjouwer setten fierder wie yn syn berekkening. Hy skode it hout dat er net skowe mocht en ferlear.

Utslaggen: Ype Boelens Ynte Dykstra 1 0; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra 0 1; Jelle Wiersma Tjalling Goedemoed 1 0; Willem Schaap Kees Willem Koopmans 1 0; Hennie de Haan Rients Winia 0 1; Jan de Jager Bauke Bos 1 0; Hindrik Twynstra Tsjerk Wiersma 1 0; Tineke Teigeler Tsjerk Wiersma 1 0.

Dat is in fize stjonkert!

Skearnegoutum. Dy Tsjerk Wiersma fan De Stadige Strikers kin it altiten wer moai sizze. Moandei siet er tsjin Hennie de Haan. Neffens Tsjerk koe er tsjin froulju eins net goed spylje en hy soe dan ek wol rare flaters meitsje. Doet Hennie der in moai faltsje yn skode, kraaide er: Dat is in fize stjonkert!

Elk fan it omsittend laach moast fansels wol eefkes sjen wat der op dat boerd te rden wie. It wie yndie in moai heakje, mar net in faltsje drt Tsjerk ynstowe soe. Mei syn kommentaar wist elk fuortendaliks ek dat hy it wol sjoen hie. Sa gyng it spul wat troch mei it nedige, mar fleurige kommentaar fan de Snitser. Hennie liet him mar wat jeuzelje en besocht om him op e rch te krijen. Dat foel har noch net mei. Tsjerk stiet der oer it generaal stevich op. Doet Hennie letter in fedigeningsfout makke, wie Wiersma der as de wjerljocht by om dat f te straffen. Hy koe mei twa houten nder ien fan Hennie harres komme en dy hie doe neat mear te wollen. Tsjerk gyng al laitsjend it sealtsje t om syn frou te ferrassen mei syn betide thskomst. Dan fertsjinje ik wer in pluspuntsje ths! sa sei er doet er fuort gyng.

Der binne fan dy minsken dyt algeduerigen yn de boeken en kranten omsneupe op syk nei nije of lde teorien. As jo dan tsjin san yndividu moatte en jo ha krekt noch net it lste damnijs fan Folkert Groenveld troch nommen, dan kin jo moai de pineut wze. Nimmen hldt al dy setten en streken better by as Tjalling Goedemoed. Hy hie krekt de flevering fan Folkert troch nommen en pakte  mei de kennis  fan de Bakker-iepening foarsitter Cor Kooistra by de lurven. Efternei sjocht men de ko yn de kont en sa gyng it mei Kooistra ek: Ik hie it yn it begjin oars dwaan moatten, mar ja ik hie rekkene op in moai hoekspul mei foar de rn lns en dat soarte fan partij en dan komt dy Tjalling mei de Bakker-iepening. Ik hie it oars dwaan moatten, no haw ik de hiele partij gjin poat oan de grn krigen! Jim snappe it wol, it wie foar Goedemoed in makje dizze jn.

Utslaggen: Rients Winia Bauke Dijkstra 0 1; Tjalling Goedemoed Cor Kooistra 1 0; Ype Boelens Willem Schaap 0 1; Sjoerd Jan Bakker Dicky van der Meer 1 0; Ynte Dykstra Hindrik Twynstra 1 0; Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 1 0; Kees Willem Koopmans Jan de Jager 1 0; Bauke Bos Bauke de Boer 1 0.

Bauke Dykstra stn sa moai as poes mar die him sels tekoart.

Skearnegoutum. Guon dingen binne yn de dammerij suver net te rimen. Nim no it gefal wryn Bauke Dykstra in wichtige rol spile. De hele wedstriid stie de Stadige Striker t De Tynje sa moai as poes. Sterker noch: hy stn ek noch komfortabel in houtsje foar. Der wie neat mear wat him dwers sitte koe, mar dan strykt er yn in flaach fan oerdwylskens it hout de ferkearde kant t en docht him sels tekoart.

Hy siet te damjen tsjin Ype Boelens dy dit jier wer nei de heechste klasse promovearre is. Yn it middenspul rekke Ype in houtsje efter en doe soe it foar him in heidens kerwei wurde om der noch in heal puntsje t te skuorren. It die al gau bliken dat him in healtsje ek net gund waard. Hy waard, sat elts fan de omsitters dat sjen koe, streekrjocht nei de barrebysjes skood. Yn it echte einspul mocht er fan Dykstra noch in daam ha, want Dykstra hie in faltsje al klear stean. Ype soe dan slaan moatte en Bauke koe him dan werom pakke. Dykstra moast allinne noch in frije set dwaan mei syn iensume houtsje op e oare kant fan it boerd. Al wat yn de loarum fan de oerwinning die er dat hout net nei de kant mar nei de midden.

Ype seach it sa ien-twa-trije ek net. Sloech,sette de daam del, liet him miskien krekt even los of net, mar ferfolge de slach oer dwers en wn it spul, dat er net winne mochten hie. Bauke hat troch de skrik net sjoen wat de omsitters wol mienden te sjen en akseptearre it ferlies, hoe soer dat foar him dan ek wie.

Se makken der in geweldich spul fan: Sjoerd Jan Bakker en WillemSchaap. It is soms sa dat jo in stn ha wrfan jo tinke: Hjir komt gjin hout troch hinne! Willem hie in hout op 46 en 47. Dan tinkt men al gau dat stiet as in hs. Dy lde rt fan in Sjoerd Jan Bakker moat men dan net tsjinoer jin sitten ha. Hy kaam bretaalwei mei trije houten troch it midden yn de oanfal. Schaap hat winliken wat te lang tocht: Dit stiet wol goed! Bakker dy skermesearre sadanich mei dy houtsjes om oant se ynienen foar Willem in oergryslik gefaar opleveren. Op dat stuit wie it foar him te let en hy koe lipe en pipe, mar der wie gjin salve mear oan te striken. Undertusken hat dy ld rt al trije t trije: Sjoerd Jan Bakker de nije kampioen??

Utslaggen. Jelle Wiersma Kees Willem Koopmans 1 0; Ynte Dykstra Cor Kooistra 0 1; Rients Winia Tsjerk Wiersma 1 0; Tjalling Goedemoed Jan de Jager 1 0; Bauke de Boer Dicky van der Meer 0 1; Ype Boelens Bauke Dykstra 1 0; Willem Schaap Sjoerd Jan Bakker 0 1; Bauke Bos Tineke Teigeler 1 0; Jelle Wiersma Bauke Bos 1 0; Kees Willem Koopmans Tineke Teigeler 1 0.

Wat stn dy daam dr moai!

Skearnegoutum. It like der dus op dat hy syn hndert persint skoare ek nei syn twadde partij hanthavenje soe. Ja hy rekke by it moaie loopke wol twa houtsjes efter, mar ja dy daam koe net in moaier plakje begeare. It soe wol los rinne, allinne wie der ien neidielige dwerslizzer yn it spul en dat wie de tsjinstanner. Dy man kaam dochs al mei in protte selsfertrouwen binnen, want hy hie frne sneon de Nederlnske kampioen yn it ynternasjonale spul noch op remize holden. Boppedat is hy, wy ha it hjir oer Tjalling Goedemoed ek yn it oer alles in baas spiler. Likegoed wie him dat loopke nei daam wol raar ntkommen. Hy liet it der lykwols net by sitte en soe alles yn it wurk sette om der dochs noch in goed resultaat t te skuorren. En dat slagge. Hy wn de partij. Van der Meer stiet no op fyftich persint, mar hy wie sportyf yn syn analyze: It ferskil is dat Tjalling it gewoan fierder troch rekkenje kin as dat ik dat kin!

De lde grize makke it Sjoerd Jan Bakker noch aardich lestich. Ja it is fansels suver wat by it nfatsoenlike omt f doet dy Bakker tsjin de oaren sei: Ik moat tsjin dy lde grize! Fansels hienen in hiel stel dammers fan it omsittend laach graach sjoen dat dy lde grize wraak nommen hie op de man mei san opmerking. En it hie der suver wol fan dat soks barre soe, want dy Tsjerk Wiersma stn sa moai as poes. Hy hie yn de einfaze wat skerper strike kinnen, mar dat die er net en doe hoegdest Bakker neat mear foar te sizzen. Hy rp noch wol in kear: Mis! Dat wie mear foar de sjo en om de tsjinstanner wat fan de wize te bringen. Bakker pakte syn puntsje, mar dy Tsjerk wie san bytsje de morele winner, want sa sei er hiel terjochte: Ik bin yn elts gefal net fan it boerd reage troch dy kampioensklasse-spiler!

It soe him hast wer by de boksen yn sige. Hy siet tsjin syn angstgegner Hennie de Haan. Altiten hat Kees Willem Koopmans it dreech tsjin har en dat wie diskear net oars. Hy rekke in houtsje kwyt, mar hie noch wol in aardige stn. Dochs fergeat Hennie even it einskot te jaan. Se liet him ntsnappe en Kees profitearre dr fuortendaliks fan. Hy makke it hiel hoeden en in bytsje benaudeftich t, mar de punt siet wol yn de knip.

Hy hie even goed frekkenje kinnen mei Ynte Dykstra. Hie dy man mar net sa rimpen en hastich west. Want dy hast njoggentich jier lde Bauke de Boer hie syn opponint even in moai broekje oanmjitte kinnen. It slachje siet der sa moai yn en it wie ek net sa dreech om te sjen. De Boer sjocht sokke slachjes by in oar altiten sa mar en no seach er it net. Gewoan te hastich! It bleau wol in ynteressant spul, mar Ynte naaide wol mei de punt t.

Utslaggen: Hennie de Haan Kees Willem Koopmans 0 1; Jelle Wiersma Bauke Dykstra 1  -0; Dicky van der Meer Tjalling Goedemoed 0 1; Willem Schaap Bauke Bos 1 0; Tsjerk Wiersma Sjoerd Jan Bakker 0 1; Marjolijn Bakker Bauke de Boer 0 1; Jan de Jager Tineke Teigeler 1 0; Hindrik Twynstra Rietnts Winia 1 0; Ype Boelens Cor Kooistra 0 1; Bauke de Boer Ynte Dykstra 0 1; Tineke Teigeler Marjolijn Bakker 1 0.

As in kat siet er te wachtsjen op syn kns.

Skearnegoutum. In kat kin somtiden skoften sitte te wachtsjen oant syn proai t it mzegatsje komt om dan ta te slaan. Mei syn grypgrage klauwen is dan it lot fan it mske besegele. As in kat siet Stadige Striker Hindrik Twynstra te loeren om op it goeie momint de hiele brot fan syn tsjinstanner op te romjen.

It wie in moai spul tusken boppeneamde dammer en Jan de Jager. Ferline wike kaam Twynstra noch twa oeren te let op it damtoaniel, mar moandeitejn wie er om kertier oer snen al paraat. De omsitters koenen oan syn hiele lichemstaal wol sjen dat er der sin oan hie. Hy lotte dus tsjin Jan de Jager. In taaie tachtiger t Snits en dy ha jo net sa mar op e rch. It spul gyng moai gelyk op mei in wat bettere stn fan De Jager. Der siet ien driging yn foar de man t Snits, mar dat hie er goed foar it ferstn.

Dy driging, in hiel moai heakje, liet Twynstra der fansels moai yn sitte en hy wachte geduldich f oant syn tsjinstanner miskien yn in tel fan noplettendheid de ferkearde skowe soe. De Jager him bewust fan it gefaar bleau moai op de oare kant fan it boerd striken en Twynstra die om it slachje der yn te hlden it selde. It swurd fan Damokles bleau sa boppe De Jager syn holle hingjen. En doe yn in sucht fan ferstnsferbjustering skode hy houtsje op fjild 1 t de hoeke wei. Nei t er skood hie seach er syn fout, mar hold him stil. Dat joech him neat. Twynsta sloech as in kat ta en friet de hiele hoeke leech! Ut en oer wie de partij! De Jager naam syn ferlies tige sportyf op en Twynstra koe de skuon hast net mear oanhlde fan grutskens.

In oare tachtiger t Snits, Tsjerk Wiersma, naam it op tsjin Kees Willem Koopmans. Dy Tsjerk hie foar it damjen syn doekje foar it bloeden al wiidweidich buorkundich makke. Hy hie de hiele middei sitten te skaken en soe fan it damjen wol neat te lne bringe. Eins, sa sei er, hie ik hjir net iens hinne komme moatten. Mar hoe dan ek hy bedarre al efter it boerd. Der waard prachtich spile en oer dat skaken heardest de man net mear. It koe yn it spul alle kanten t. Oant seis om seis wie der net folle fan te sizzen. Doe die Kees Willem mei in ngelokkige streek himsels te koart. Op syn rjochterkant koed er gjin poat mear fersette en syn houtsjes stnen op dy kant tige ngaadlik. Dy ld rt fan in Tsjerk wist doe wol wat him te dwaan stn. Hy makke it sa moaie spul fakkundich t.

Utslaggen: Kees Willem Koopmans Tsjerk Wiersma 0 1; Bauke de Boer Ype Boelens 0 1; Hennie de Haan Tineke Teigeler 1 0; Hindrik Twynstra Jan de Jager 1 0; Ynte Dykstra Bauke Bos 1 0; Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Marjolijn Bakker Hennie de Haan 0 1; Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker 0 1; Rients Winia Cor Kooistra 0 1.

Striker: Ik ha der wer sin oan!

Skearnegoutum. De kampioen fan foarich jier en it jier dr foar en dr foar meelde nei it binnenkommen fan de tnoeging foar de earste jn: Ik ha der wer sin oan. It wurdt wer klder en jns is it earder tsjuster, dus tiid om te damjen! In wike letter op de earste kompetysjejn die wol bliken dat Jelle Wiersma der wer klear foar wie. Hy helle fuortendaliks hiel moai t tsjin de foarsitter dyt noch nei siet te dreamen oer de moaie simmer en de hite strnen.

It klonk allegearre fertroud, de measte dammers wienen paraat. Fansels siet Sjoerd Jan earne oan de Midlnske See te brnbakken mei syn Hiltsje, mar op de fergaderjn hie er dat al oankundige. En de froulju lieten it noch wat sitte. Hennie de Haan wie ienige fan de froulike soart en sy hie it wat it damjen oanbelange maklik. Oant njoggen oere ta hat se foar kofje en tee soarge en siet se te wachtsjen op har grutte rivaal Hindrik Twynstra. Dy soe wat letter komme.... kertier foar tsienen kaam er it lokaaltsje binnenstrzen. Doe soe Hennie krekt har sels en Bauke de Boer werom nei Snits ta bringe. It bleau foar har dizze earste jn dus snder ferlies, mar ek snder winst.

Har tsjinstanner kaam fuortendaliks mei in probleem op de proppen. Alle yn it slt bebiten dammers bgden har de holle oer it fraachstik. Hoet se ek tochten en stinden: swart bleau de winnende partij. Neffens Twynstra moast wyt winne.... Nije wike komt nei alle gedachten de aap t de mouwe.

It wie fansels sneu foar Willem Schaap. Hy damde in prachtich potsje tsjin Dicky van der Meer. Der wie oant acht om acht neat fan te sizzen. Allebeide koene se mooglik winne of miskien soe it yn kamp einigje. Doe soe Willem eefkes oerdwers, mar fergeat drby dat Dicky trochslaan koe. Sadwaande joech er sa mar in houtsje fuort. Foar him wie dat fansels: bale as in stekker. De partij krige sadwaande in noch net ferwachte ein. Dicky wie lykwols wol ynnommen mei it puntsje. Willem joech it dochs wol in dreun. No ha ik dat ferline jier yn Easterein ek al hn en no wer! De klap kaam drtroch dbelhurd oan!

Ynte Dykstra gyng  op it goeie momint foar kamp. Syn tsjinstanner Bauke Dykstra (ek yn de fierte gjin famylje) like der wat better op te stean yn in fjouwer om fjouwer stn. Winst siet der no ien twa trije net yn, mar de houtsjes stnen net ferkeard. Ynte dangele net om, mar pakte fuort ta doet er de remize seach. Dat siigde B.D. fansels wol wat ta de boksen yn, want dy kampmooglikheid wie him wat ntkommen.

Utslaggen. W. Schaap D.vd Meer 0 1; Y. Boelens T. Goedemoed 0 1; J. Wiersma C. Kooistra 1 0; B. Dykstra Y. Dykstra - ; R. Winia J. De Jager 1 0; K. W. Koopmans B. De Boer 0 1; T. Wiersma B. Bos 0 1.

 

 

Stikjes fan 2011-2012

 

Jelle Wiersma foar de gewoane Strikers net te bedammen. 

Skearnegoutum. It sit der wer op foar De Stadige Strikers. Moandeitejn wie de lste byienkomst fan seizoen 2011/2012. Der waard noch omraak damd, wol allegearre yn in rap tempo. Ien fan de hichtepunten fan de jn wie de priistrikking. Doet de tslaggen bekend wiene, moasten de Strikers erkenne, dat harren kluplid Jelle Wiersma foar de gewoane Stadige Strikers net te bedamjen wie.

No is dat fansels gjin nijs, want it is eins al jierren sa dat Jelle de heechste eare ta komt. It sit mooglik by de oaren ek wol ris wat tusken de earen: dy jonge kin ik dochs net bedamme. Dan giet it fansels altiten mis. Mar hoet de stikjesskriuwer der ek oer prate wol, ien ding is wis: Jelle hat op it boerd in fin mear as in bears. It wie fansels moai dat Tjalling Goedemoed dit jier ek oan de kompetysje mei die. In prachtige dammer! En fansels in helenien. Hy waard even brutaalwei twadde en dr seach net ien raar fan op. No is it al sa dat de kompetysje eins net folslein is. Willem Schaap koe as er alle spullen spile hie Tjalling noch ynhelje. As je wat ryklik parijen moatte dan kin it hast net tkomme. Dat is fansels wol spitich!

Yn de twadde klasse hiest it selde ferhaal. De Boer einige as earste, mar hie ek folle mear partijen spile. Likegoed is de prestaasje fan s njoggenentachtiger der net minder om. Elk soe der wol foar tekenje wolle as er sels op dy leeftyd noch sa damme kin as De Boer. Nea earder is hy op it earste plak einige. Dat plak jout rjocht op promoasje, mar dr fielde De Boer moandeitejn net folle foar. Wy moatte yn septimber mar wer ris sjen en oars giet Ype Boelens omheech.

It wie tusken de beiden in hiele striid, mar teinlik hat Hindrik Twynstra syn konkurrinte Hennie de Haan dochs nder him litten. Twynstra begn foaral yn de lste moanne sterk t de hoeke te kommen. In pear kear pakte er in twadde klasser en dan garret it moai op mei de dbele punten. Hennie waard dus twadde en dan folget der in aardich gatsje, mar dat sil takom jier fst lytser wurde

Utslaggen 2012

Earste klasse: 1. Jelle Wiersma 18 t 19, 2. Tjalling Goedemoed 15 t 20, 3. Willem Schaap 14 t18, 4. Cor Kooistra 13   t 20, 5. Sjoerd Jan Bakker 11 t 19, 6. Bauke Dijkstra 141 t 18, 7. Dicky van der Meer 8 t 15, 8. Harry Postma 1 t 1 .

 Twadde klasse: 1. Bauke de Boer 15   t 28, , 2. Ype Boelens 12 t 22, 3. Ynte Dijkstra 10 t 18, 4. Rients Wijnia 10 t 22, 5. Bauke Bos 10 t 24, 6. Jan de Jager 8 t 19, 7. Tjerk Wiersma 8 t 24, 8. Kees Willem Koopmans 7 t 22, 9. Josette Kalteren 3 t 11.

 Tredde klasse: 1.Hindrik Twijnstra 12 t 20, Hennie de Haan 11 t 22, 3. Tineke Teigeler 5   t 20, 4. Marjolijn Bakker 1   t 19, 5. Sven Kalsbeek 3 t 6, 6. Bauke Boelens 4 t 4

De gelearden seinen dat it kamp wurde koe.

Skearnegoutum. Der bestiet by de Strikers in tafel foar de elite. Dat sizze se dan wol ris omdat de earste klassers meastal foar in part oan dy tafel sitte. Mar neffens in sprekker binne der nder de Stadige Strikers ek gelearden. Dy gelearden lieten Josette even sjen hoet se de eks-skieppeboer Rients Winia op kamp hlde kinnen hie.

Winia en Josette Kalteren sieten dreech te damjen. Josette dyt wol gauris troch aktiviteiten fan de bern net op moandeitejn damme kin, giet der altiten plat foar as se der wol is. De partij tsjin Winia seach der ek hiel goed t, mar it komt yn it Fryske spul altiten op it einspul oan. As jo dan eventsjes in ferkeard streekje dogge, dan binne jo de pineut. Sa wie dat mei Josette ek. Hie se even skerper skood dan hie se mooglik in puntsje byskriuwe kinnen.

Se reitsje by de Strikers hast net tpraten oer de ferrjochtings op it damboerd fan Hindrik Twynstra. No is it net allegearre goud wat der blinkt, mar hy makke it Ype Boelens dochs noch aardich lestich. It kaam ta in fiif om fiif stn. Boelens stn wat better, mar likegoed siet der foar syn tsjinstanner ek noch wol wat muzyk yn. Mar net sa folle dat er drnei de loftrompet blaze koe op de oerwinning. Nee Ype liet dochs even merke dat er it einspultsje krekt noch even wat mear yn de macht hat. Dat is fansels ek net sa frjemd.

Meastal meitsje de beide Snitsers en tachtigers der in moai spul fan. Bauke de Boer diskear net yn Skearnegoutum kommen mei syn fste sjauffeuze Hennie de Haan. Dus it wie fwachtsjen of er ek lst hie fan dat gemis. Mooglik wol, want De Boer kaam net fierder as remize. No is de opponint ek net de earste de bste. Dy harket nammentlik nei de namme Jan de Jager. Dan wit men wol hokfoar fleis men yn de kp hat: in drege en taaie dammer. Beide mannen wienen wol kontent mei harren heal puntsje.

Utslaggen: Ype Boelens Hindrik Twynstra 1 0; Tineke Teigeler Marjolijn Bakker - ; Jelle Wiersma Bauke Bos 1 0; Kees Willem Koopmans Jelle Wiersma 0 1; Jan de Jager Bauke de Boer - ; Josette Kalteren Rients Winia 0 1; Tsjerk Wiersma Willem Schaap 0 1; Tjalling Goedemoed Ynte Dykstra 1 0; Cor Kooistra Bauke Dykstra 1 0; Ynte Dykstra Sjoerd Jan Bakker 0 1;

Twa stilsitters by de Strikers.

Skearnegoutum. It wie spitich foar de beide trouwe leden, Rients Winia en Tsjerk Wiersma, mar se moasten moandeitejn stil sitte. Se hienen gjin tsjinstanner en dat wie spitich. Se ha fansels noch hiel wat spultsjes damme, mar dat gong nearne om, net iens om in slokje. Se sieten stil omdat de earste acht it opnamen tsjin Aldegea en dat yn it kader fan it fmeitsjen fan it klupkampioenskip.

Yn de gewoane kompetysje pakte Bauke Bos diskear Bauke de Boer wol. Yn de earste partij tsjin De Boer al wer in pear moanne lyn stn Bos ek goed, mar moast it doe yn it einspul troch in slchslim setsje fan de nestor ferlieze. Moandei bleau Bauke goed by de les en hold nei it middenspul it bste fan de partij. Dat hold er sa moai fol oan de ein ta. Bos wie op syn winst wakker grutsk en dat mocht er wze, want elk fan de Strikers wit dat jo De Boer net sa mar op e rch ha.

Sneontemiddei yn de frouljuspartij briek de tweintich minuten de partij Hennie de Haan soer op. Sy hat wat mear tiid nedich. Dy tiid krige se moandeitejn wol, mar likegoed luts se dochs oan it koartste ein tsjin Tineke Teigeler. Dizze lste hat it hiel ngelyk: de iene kear damt se as liuw en de oare kear wol it foar gjin meter. No witte alle Strikers wol hoet dat kin, mar dizze jn spile se sterk en pakte se Hennie.

Utslaggen: Tjalling Goedemoed Jan de Jager 1 0; Bauke Bos Bauke de Boer 1 0; Tineke Teigeler Hennie de Haan 1 0; Hindrik Twynstra Tineke Teigeler 1 0; Tsjerk Wiersma Rients Winia 5 6.

De earste acht siet dus tsjin de acht fan Nocht en Kriich. In spannende oangelegenheid. Hast alle spullen brkten de tastiene tiid op. Om tsien oer alven koe de einstn opmakke wurde: Nocht en Kriich - Stadige Strikers  3 - 4.

Utslaggen: Folkert Groenveld Jelle Wiersma 0 1: Siebe Walinga Sjoerd Jan Bakker 1 0; Henk Haanstra Cor Kooistra - ; Sjoerd Couperus Willem Schaap - ; Rein Jan Walinga Bauke Dykstra 1 0; Willem Hoekstra Dicky van der Meer -; Gerrit Schilstra Ynte Dykstra 0 1; Jacob van der Goot Ype Boelens 0 1.

Stadige Strikers snder Dooitze fierder.

Skearnegoutum. Ferline wike hat Striker Dooitze Ykema noch sa lake nei it damjen, doet Rients Winia fertelde oer it slaan fan ien houtsje yn plak fan twa. Hy sei doe: Dit moat yn de krante! De woansdei drnei is er sa mar ferstoarn. No moatte de Strikers fierder snder dizze echte dammer: yn elk spul helle er altiten alles t de kast.Tiisdei is yn oanwzichheid fan tal fan Stadige Strikers Dooitze op e Gaastmar te hf brocht.De Strikers sille him tige misse.

 Moandeitejn siet Jan de Jager foar de twadde kear tsjin Hindrik Twynstra. Der moast noch in opskreaune partij fmakke wurde. De Jager stn dryn in houtsje foar, mar it oplettende omsittend laach seach dat Twynstra dyt oan set wie mei in moai flypflapke op daam komme koe. In hiel skoft hat er der oer tocht, mar hy krige it net foarelkoar. De Jager bleau in houtsje foar. Dochs letter krige Hindrik in twadde kns en doe sloech er wol ta.

Twa wike lyn hie er ek al fan Jan wn. Doe waard er yn it stikje betitele as s Hollander. No wn er wer en no wurdt it hast tiid om him as echte dammer Frysk spul te sjen. Ek al omdat er, sa it ferhaal woe, foar de lins fan omrop Fryslnlive ferklearre dat it Fryske spul eins wol sa moai wie as it Hollnske. De skriuwer wol hjirby wol even opmerke dat Twynstra op dat stuit yn it hol fan de liuw siet en dat beide farianten harren eigen bysnderheden en moaiichheden ha.

Utslaggen: Rients Winia Bauke Dykstra 0 1; Dicky van der Meer Cor Kooistra 0 1; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 0 1; Jan de Jager Hindrik Twynstra 0 1; Ype Boelens Bauke Bos 1 0; Ynte Dykstra Tineke Teigeler 1 0; Bauke de Boer Kees Willem Koopmans 1 0; Marjolijn Bakker Hennie de Haan 0 1.

Hie in kweageast Rients Winia yn syn klauwen?

Skearnegoutum. Okkerdeis wie de stikjeskriuwer fan de Stadige Strikers om boadskip by Rients Winia ths. Doe seach er mei hokker boek de man dwaande wie te lzen. Moandeitejn nei it damjen hat er him wat soargen makke oer de man: Soe Winia mooglik it slachtoffer wurden wze fan in kweageast?

It wie moandei in moaie damjn. Der liken sa healwei de tiid in oantal ferrassende tslaggen t e bus te kommen. Sa stn Bauke Bos in houtsje foar tsjin Goedemoed en like Kees Willem op in goed resultaat f te stevenjen tsjin Dicky van der Meer. Letter soe bliken dwaan dat fan dy ferassingen neat op e hispel kommen wie. Guon spullen gyngen hurd en oaren duorren lang, sa de partij tusken Jan de Jager en Dooitzen Ykema. De earste hie nei it middenspul de bste papieren, dochs einige it yn kamp.

En dan it spul fan Winia. Hy siet tsjin de altiten fleurige Tsjerk Wiersma. Der kaam in moaie partij op it boerd. It is fansels in wnder dat dy spullen altiten wer oars binne. De iene die net foar de oare nder! It spande der om wat de winst op strike soe. It kaam krekt! Mar by eintsjebeslt luts Winia dochs oan it langste ein.

Drmei is it ferhaal noch net frn, want der folge noch in sturtsje. Op e gong moast Winia noch wat kwyt oan in pear en de stikjeskriuwer krige dr ek lucht fan. Hy fertelde it folgjende: Yn it begjin fan it spul offere Tsjerk in houtsje, mar ik koe ek twa slaan, mar as ik twa slaan soe, dan koe Tsjerk in moaie slach thelje. Dus ik tocht: Lit my mar ien slaan. Dat die ik en Tsjerk kikte nearne oer en sa gyng it!

Alle Strikers kenne Winia as in earlike en evenredige man, dyt de regels fan mearslach en sa by tstek kent. Wat der dy jns barde, hie net ien tinke kinnen. Yn de fierste fierten net! En dochs rn it sa wol. Winia hat it fst foar de nacht noch even fan him f prate wollen, oars soe er mooglik gjin each ticht dien ha. Miskien no likegoed net. Wrt de skriuwer no sa bang foar is, dat Winia fertize sit yn de grypgrage klauwen fan in kweageast. Hooplik is it foar hiel koarte duer en lit er him net fierder mei slepe yn it ferdjer!

Utslaggen. Bauke Bos Tjalling Goedemoed 0 1; Dooitzen Ykema Jan de Jager - ; Ynte Dykstra Marjolijn Bakker 1 0; Kees Willem Koopmans Dicky van der Meer 0 1; Tsjerk Wiersma Rients Winia 0 1; Bauke de Boer Jelle Wiersma 0 1; Tineke Teigeler Hennie de Haan 0 1; Sjoerd Jan Bakker Cor Kooistra - ; Willem Schaap Ype Boelens 1 0.

Us Hollanderwint fan Jan de Jager.

Skearnegoutum. Twa wike lyn pakte er Tsjerk Wiersma en dizze moandei wie wie s Hollander as er dat lst, springt er t syn fel, te sterk foar Jan de Jager. Wy hawwe it oer Stadige Striker Hindrik Twynstra, altiten like Frysk, mar in Hollnske dammer fandr: s Hollander

Hy moat oer elke foar de hn lizzende streek wiidweidich neitinke en dan komt er skytskoarjend ta it diedwerkelike striken. Jan de Jager  krpte nder in houtsje, mar dat siigde him raar ta de boksen yn. Twynstra kaam ien foar en wn. In oerwinning op him sels en op De Jager.

Us oare Hollander, berne yn it hert fan Frysln: Grou, spile tsjin de kampioensklasser Sjoerd Jan Bakker. No dan witte jo it wol. It praat fan Sjoerd rn by Tjalling as lij wetter yn de earen. Yn it einspul sloech Tjalling ta en tocht dat er wn hie, mar Sjoerd woe ha dat er op  en nij slaan moast. Doe die bliken dat der in mearslach yn siet en dy moast Goedemoed nimme. De partij wie doe ek t, mar no wienen de punten foar Sjoerd Jan. It sprekwurd seit: Wat in kle dolt foar in oar falt der sels yn.

Utslaggen  26-02-2012

Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 0 1; Hindrik Twynstra Jan de jager 1 0; Ynte Dykstra Cor Kooistra 0 1; Josette Kalteren Kees Willem Koopmans 0 1; Ype Boelens Dooitzen Ykema 0 1; Jelle Wiersma Bauke Dykstra 1 0; Bauke de Boer Bauke Bos 1 0; Rients Winia Dicky van der Meer  0 1; Tjalling Goedemoed Sjoerd Jan Bakker 0 1; Rients Winia Bauke Bos 1 0; Dicky van der Meer Jelle Wiersma 0 1.

Dit kin noch in moaie dei wurde.

Skearnegoutum. Boppesteande titel is delskreaun yn de Boalserter krante troch de stikjeskriuwer fan damklup Hartwert nei oanlieding fan de eintslach fan it klupkampioensskip. Trije klups wrnder De Stadige Strikers einigen doe op it twadde plak. Stikjeskriuwers ha de earen altiten goed iepen, oars ha se gjin stof fan skriuwen. Ek by de priistrikking fan dy kampioenskippen wie harren fansels net ntgien, dat de foarsitter der melding fan makke, dat se al in seal foar it ferfolch yn Noflik Easterein fergees ta skikt krigen hiene. Moai, dat koe noch wol ris in moaie, mar wol aparte dei wurde, om mar mei Stoffel mei te praten.

De Strikers wachten in tstel oer in datum fan it Bn yn alle rst f. Doe kaam der foar it persoanlike kampioenskip in brief fia de mail binnen rgeljen. Yn dat skriuwen stie ynienen hiel wat oars. It bestjoer fan it bn hie besletten, dat de te spyljen partijen op jn plak fine soene. Der wie lotte en de data wiene bekend. Wa net koe, om hokker reden dan ek, hie it spul ferlern.

Dat nijs sloech by de Strikers yn as in bom. Fan te foaren gjin wurd fan oerlis. Hielendal neat! En dan sa! De datum wrop wy in achttal ntfange moasten stn swart op wyt. Fansels pikten De Strikers san manier fan bestjoeren net en makken dit kenber oan it bn. Ek har reaksje dyt moandei binnen kaam, aseme it selde t: It moast naaid wurde, sa as it knipt wie. Punt t! De Strikers beriede har.....

Der waard ek noch damme. Ferline wike kipen de tslaggen jin suver as hast net te leauwen oan. Dizze kear stelden de grutte mannen gau oarder op saken. Allinne it spul tusken Willem Schaap en de foarsitter bliek in tsndering te wzen. Sy brkten omtrint de folle trije oeren. Willem moast oan de ein wat  hurd en koe it net risse.

Utslaggen. Sjoerd Jan Bakker Jelle Wiersma 0 1; Tjalling Goedemoed Bauke Dykstra 1 0; Rients Winia Marjolijn Bakker 1 0; Josette Kalteren Hindrik Twynstra 1 0; Jan de Jager Dooitzen Ykema 0 1; Hennie de Haan Bauke Bos 0 1; Bauke de Boer Tsjerk Wiersma 1 0; Ynte Dykstra Ype Boelens 1 0; Tineke Teigeler Kees Willem Koopmans 0 1; Cor Kooistra Willem Schaap 1 0; Bauke de Boer Rients Winia 1 0; Tineke Teigeler Marjolijn Bakker 1 0; Kees Willem Koopmans Tsjerk Wiersma 0 1.

Frysk spul dammers binne aparte houtsjes.

Skearnegoutum. As der iis leit dan wolle dy dammers Frysk spul ride. Hearre se in hij oer de wjuk gean dan moatte se nedich fuort te aaisykjen. En as yn de iere maitiid de perken tlein binne, dan wurdt der keatst en ha dy dammers it boerd en de houtsjes al lang wer opburgen. It bliuwe aparte houtsjes dy dammers Frysk spul.

By damklup De Stadige Strikers is dat net oars. Dochs is san hlding hiel goed te begripen. It seit wat fan harren spul: oer alles, alle kanten t dus. De flerken tslaan. Sa as jins spul is, is de persoan sels. Sokke minsken ha er it mier oan om yn in fst stokramt te rinnen. Oan de oare kant is it ek wer sa: wrt jo oan begjinne, moatte jo ek f meitsje.

Seis Strikers dogge dizze wiken mei oan de persoanlike kampioenskippen. Us kompetysjelieder, Willem Schaap, hold dr rekken mei by it yndielen fan de partijen foar de klupkompetysje dizze jn. Al dy kampioensdammers krigen in op papier wat mindere tsjinstanner t de twadde klasse. No dat ha dy promininten witten.

Nim no de partij fan good old Jan de Jager tsjin Diky van der Meer. Beide sieten se wakker stf te damjen. Se sieten wat apart fan de oaren. Der siet teminsten ien frij damboerd tusken. It omsittend laach hearde de beide mannen suver net. De oandacht gyng ek mear t nei de partij fan Rients Winia, dyt it opnimme moast tsjin Sjoerd Jan Bakker. De lste hie noch wn tsjin Folkert Groenveld en kamp spile tsjin Taeke Kooistra. Tsjin dizze man gyng Winia, dyt nea heger damme as yn de earste klasse op bnsnivo, de striid oan. En hoe! Bakker waard der stil fan.

No ik jou it op, ik kin net mear! klonk ynienen t de oare hoeke. It wie de stim fan Dicky. Dy dogeneat fan in De Jager hie him sa yn e skjirre, dat er foar Van der Meer gjin twei mear wie. Dat wie in grutte ferrassing! Elk wit dat dy lde Snitser sa taai is as hier, mar hy wie wat twifelriedich op de klupjn kommen. It soe wol en it soe net; net al te bot by it spul, mar dochs der mar even t om de sinnen te fersetten. Nei de winst seach de wrld fan De Jager der al wer in stik fleuriger t.

Yntusken siet Winia noch folop yn de partij. Hy moast in houtsje wei jaan om troch te brekken nei daam. Bakker krige doe ek frij paad om in daam te heljen. Om in lang ferhaal en in lang einspul koart te meitsjen: nei goed spyljen, skuorde de Boalserter der kamp t. In prachtich resultaat.

Bauke Dykstra hie it mar dreech tsjin Ype Boelens. Dizze lste skode in prima partij. Soms is Ype  yn in sucht fan it boerd feegd en in oare kear is er op gjin foutsje te betraapjen. Sa wie dat moandeitejn ek. Bauke hat miskien op in misser fan Ype sitten te wachtsjen, mar dy kaam net. Nee sterker noch: Dykstra hie yn it einspul gjin skyn fan kns. Foar Ype twa grouwe punten en dy koe er wol brke.

De man dyt yn elts gefal mei in poerbst sin op hs ta sette, wie nimmen minder as Hindrik Twynstra. Hy pakte yn in klassyk einspultsje de winst en dat noch wol tsjin de alleskinner Tsjerk Wiersma. Elkenien gunde Twynstra de winst, mar ek elkenien hold de siken yn by it sjen nei it einspul. Jo moatte der wol rekken mei hlde dat jo mar trije kear mei de daam meie, dan moatte jo wer mei it houtsje sei syn tsjinstanner sportyf. As jo it hiele libben skean damd ha, dan wolle jo san typyske damregel fan it Fryske spul gau ferjitte. It kaam gelokkich goed, al moat der by sein wurde, dat Wiersma wol even skerper strike kinnen hie. Kamp hie der altiten yn sitten, mar dr hie Twynstra gjin boadskip oan. Hy die rillegau de jas oan om sa gau mooglik it blide nijs oan syn frou oer te bringen.

Utslaggen: Ype Boelens Bauke Dykstra 1 0; Tjalling Goedemoed Willem Schaap 0 1; Hindrik Twynstra Tsjerk Wiersma 1 0; Hennie de Haan Kees Willem Koopmans 0 1; Rients Winia Sjoerd Jan Bakker - ; Dooitzen Ykema Bauke Bos 1  - 0; Dicky van der Meer Jan de Jager 0 1; Bauke de Boer Cor Kooistra 0 1.

It geastlike libben fan de Strikers yn kaart.

Skearnegoutum. Der kamen moandeitejn in stik minder dammers op e klupjn, as gewoanwei. Dat hie te meitsjen mei de tredde ronde fan it persoanlike kampioenskip dyt in jn letter yn Jorwert ferspile wurde soe. Der waarden gjin echte spektakelpartijen spile en guon fan de Strikers sieten om goed njoggen oere al snder partij.

Ien fan de mannen, dyt op syn sjauffeur wachtsje moast, pakte drom syn boek. Dat gyng oer it Hindoesme. Fan it ien kaam it oar en binnen in sucht kaam it hiele geastlike libben fan in oantal Strikers yn kaart. In boeiende diskusje.

De dammers dyt noch mei harren spul dwaande wiene, ha fst mei in heal ear mei niget nei it petear harke. Dat die Bauke de Boer fst ek, want de mannen kamen mei harren iepenheid by tstek op syn md. De Boer moast ek damje en dat die er likegoed der wol eefkes njonken it harkjen mei sn pear earen derby. Yn in moai einspul like Ynte Dykstra de nestor dochs in oar ear oan te naaien. De Boer moast in houtsje fuort jaan om slimmer foar te kommen. Nei noch in pear streken seach er mei in houtsje minder dochs noch in mooglikheid fan kamp. Ynte hat er wakker oer prakkesearre, mar bea op de stn mei elk in daam en in houtsje kamp oan. Sa gau hie dat no ek wer net hoegd, mar om koart te kriemen: beide mannen wiene ynnommen mei de heale punt, mar De Boer it meast.

Hindrik Twynstra sjocht faak allegearre apen en bearen yn it Fryske spul. Dat is wol singulier, want wy ha dy bisten hjir hielendal net en al hielendal net by it Frysk damjen. Likegoed sjocht Twynstra se wol. Moandeitejn naam er it foar de tredde kear op tsjin Marjolijn Bakker. Dy siet gesellich yn de kwebbelhoeke mei Tineke en Bauke Bos. Likegoed stie se der goed op en se se seach har tsjinstanner wakker op e stoel omskeuken en dat joech har betrouwen yn in goeie frin fan de partij. Mar dat geskeuk hie ndertusken wol wat yn de boppekeamer fan Hindrik losmakke, wrt Marjolijn gjin euvelmoed yn hie. Sy gyng folop yn de oanfal rjochting de fijannige daamline. Doet Twynstra dr even in skoatteltsje foar skode wie de oanfal der t en moast se fierder mei in houtsje minder. Doe folge der noch in wat ndefiniearbere fruil en de partij wie t. Twynstra hie de apen en bearen ferslein.

Utslaggen: Tineke Teigeler Bauke Bos 0 1; Hindrik Twynstra Marjolijn Bakker 1 0; Bauke de Boer Ynte Dykstra -  ; Kees Willem Koopmans Willem Schaap 0 1;Tjalling Goedemoed Dooitzen Ykema 1 0; Tsjerk Wiersma Cor Kooistra 0 -1; Ype Boelens Hennie de Haan 1 0; Dooitzen Ykema Tsjerk Wiersma 1 0.

Fyftjin man en Hennie koene it net hlde tsjin de kampioen.

Hartwert. It jout neat, elk wie it der oer iens, de freonskiplike damwedstriid tusken Hartwert en De Stadige Srikers, wie in gesellich en sportyf treffen. Uteinlik moasten de Strikers mei in rejale nederlaach genoegen nimme. Dat wol net sizze, dat de mannen en ien frou gjin knsen hn ha op in wat draachliker tkomst. Knsen moatte jo net slpe litte, bart dat wol dan is der foar fyftjin man en Hennie gjin salve oan te striken.

Us nestor joech oars al yn in ier stadium it goeie foarbyld. Hy rle yn de koartste kearen de ponghlder fan it bn, Piet Sikma, op. De lste woe net dat De Boer moai nei efteren fruilje soe, die drom in spekulative streek dyt him drnei gau needlottich waard. Us oare tachtiger, Jan de Jager, hie wat te gau in houtsje te min. Fan Ids Boersma soe men oars ferwachtsje kinne, dat dy wol wat tuike, tuike oan dwaan soe mei san ld man. Mar nee fuortendaliks der mei alle geweld tsjin oan. Doch liet Jan him net hielendal ferkasse en spile as in jongkeardel. Mei moaie setten en streken skuorde dizze Striker der dochs noch in heale punt t.

De twa Snitsers en twa tachtigers soargen dus foar oardel punt. De tredde man t dy std, noch twa oare stedsgenoaten wiene spitigernch net fan de partij, hat de hiele wedstryd tocht dat er ferlieze soe en dat joech er dan ek wiidweidich oan it omsittend laach te kennen. Yn Hartwert kenne se de man wol en syn kleien nimme se mei in kerreltsje slt. Eins siet, Sjoerd Jan Bakker te kleien oer in folle trch, want wat wie dat in moai spul tsjin Stoffel Bouma. De lste waard strikendewei stil en wat wyt om e noas en doe ynienen seach er dat it altiten kamp wurde soe. It wie fuortendaliks allegearre drokte mei de man. It kaam der dus op del dat alle Snitsers mannen, wy ha it no even net oer Hennie, net ferslein waarden. Moai wurk.

Der wie noch in oare groep, dyt gjin belies hoegde te jaan. De trije besjoersleden garren mei har trijen ek twa puntsjes byelkoar.Ype Boelems moast it opnimme tsjin Sjoerd Teake Kooistra. Dy twa sieten okkerdeis yn Easterein ek tsjinoer elkoar. Doe wn Ype. No wie it dus eins Sjoerd syn beurt, mar dat slagge net. It waard kamp. It selde die Bauke Bos. Hy moast tsjin Herman Scheltinga. Hoet it krekt om en ta gyng is de skriuwer net bekend, wol dat se sa no en dan aardich oan de praat wiene en sa pratendewei ha se de punten dus parten. It tredde besjoerslid, Cor Kooistra, mocht op n nij tsjin Tsjerk Wybenga. Yn Easterein diene se ek tsjin elkoar en no soe it deselde tslach wurde as dr. Kooistra wn.

Willem Schaap en Jelle Wiersma pakten ek it folle punt. Germ Terpstra sei san bytsje yn it middenspul: Ik hie yn it begjin in houtsje foar komme kinnen, mar doe ha ik dr hielendal net op sind Elk dyt dat hearde, wie nijsgjirrich oft dat ek sa wie. Nei it winnen fan Jelle, waarden de houtsjes wer opsetten en ferdraaid noch oan ta Germ hie gelyk. Jelle bofte dus even. Willem moast tsjin de altiten taaie Jan Bouma. Dochs seach Schaap it al wakker gau mei fertrouwen te mjitte, want hy kaam wol gau ris eefkes lns om te buorkjen. Willem hie de plakken fan de spilers oanwiisd, mar hie him sels wol hiel leech del setten: it sande boerd! Lykwols, hy wn  wol.

Alle oare Strikers koene it net bolwurkje en moasten mei de sturt tusken de bonken werom nei hs. Guon hellen der net t wat der ynsitten hie, mar ja hienen se dat wol dien dan wie de oare klup winner west. It oar jier hoopje wy elkoar wer te treffen.

Utslach. Hartwert e.o. De Stadige Strikers 10 6. Germ Terpstra Jelle Wiersma 0 1; Tsjerk Wybenga Copr Kooistra 0 1; Stoffel Bouma Sjoerd Jan Bakker -; Taeke Kooistra - Tjalling Goedemoed 1 0; Fedde Wiersma Bauke Dykstra 1 0; Germ Bruinsma Dicky van der Meer 1 0; Jan Bouma Willem Schaap 0 1; Sjouke de Boer Ynte Dykstra 1 0; Sjoerd Teake Kooistra Ype Boelens - ; Klaas Abma Rients Winia 1 0; Piet Sikma Bauke de Boer 0 1; Klaas Wiersma Kees Willem Koopmans 1 0; Ids Boersma Jan de Jager - ; Herman Terwisscha v Scheltinga Bauke Bos - ; Klaas Oosterhof Hennie de Haan 1 0; Sibe Elzinga Hindrik Twynstra 1 0.

In klup fan lde mantsjes?

Oan e ein fan e partij wurdt de parij faaks noch efkes neirn en faaks steane der dammers om hinne, dyt sizze: asto it no sa en sa dien hiest..dan..? Mar it omsittend laach wit it faaks better, want dyjinge hat de spanning fan it spul ek net en sit efkes nofliker te sjen nei it spul dan de spyljende dammers, dyt elk sa graach winne wolle. Ien fan s spylsters die in skokkende bekentenis. Se tocht doet se har as earste frou snt jierren in jier of wat ferlyn by de klup oanslute woe dat it in klup wie fan lde mantsjes dyt alles better witte soene. Mar hjir fersinde se har yn want der sitte ek jongere mantsjes by en nei ferrin fan tiid kamen der jongere froulju by en froulju kinne skerp wze. Dat murk Bauke Bos doet hy it opnimme moast tsjin Marjolijn Bakker. Marjolijn hie de kop der goed by en liet Bauke goed skrikke troch nei in fruil in moaie daam te heljen. Spitigernch foar har sloech se de daam nei it minste plak en Bauke weefde der gau mei f. De daam wie fuort en Marjolijn ferlear de partij. Nei analyse fan de better wittende mantjses die bliken dat it oars kamp wurden hie as se beide goed strutsen hiene. Us ldste froulike dammer tocht Hindrik Twijnstra efkes te pakken te nimmen troch in houtsje eftert te striken. Se sei: ik sjoch it net, mar no wol. Lokkich wie Twijnstra wol skerp en seach Hennie har streek en wiisde har der op dat se de oare kant t strike moast. Dochs joech it neat foar Twijnstra, want neidat Hennie twa dammen helle hie en Twijnstra ien, wn Hennie dochs de partij, mar no wol op in earlike manier. It wyklikse praatsje fan de foarsitter, dyt efkes mei feknsje wie, waard tige mist en de Strikers wiene earst suver wat rstich, mar no koene we wol earder los en wiene de measte dammers moai op tiid klear, tsein Kees Willem Koopmans, in jongere dammer en Jan de Jager, in ldere dammer, dyt wat langer wurk hiene en de namme Stadige Striker heech hoden. Dochs kaam oan dizze partij ek in ein en wn Koopmans de partij. Hy wie tige optein, want in puntsje koe hy wol brke. In ldere tsjin in jongere, it kin allegearre by de Stadige Strikers.

Utslaggen:

M. Bakker- B. Bos 0-1; B. de Boer S.J. Bakker 0-1; H. de Haan H. Twijnstra 1-0 ; Y. Boelens J. Kalteren 1-0; J. de Jager K.W. Koopmans 0-1; T. Teigeler R. Wijnia 0-1; T. Wiersma B. Dijkstra 0-1; J. Wiersma T. Goedemoed 1-0; Y. Dijkstra W. Schaap 0-1

Twa Eastereinder toppers te plak setten.

Skearnegoutum. Net dat beide mannen der eigenwiis om wurden binne, mar se rnen sneon nei frin fan de klupkampioenskippen yn Easterein dochs wol even oars om as gewoanwei. Dizze beide Stadige Strikers wnen sneon alle trije partijen. Dooitzen Ykema die dat yn it earste en Rients Winia yn it twadde achttal.  Fan grutskens begnen se wat te sweven, mar moandeitejn binne se wer mei de fuotten stevich op de grn setten.

De foarsitter hie de kampioenskippen oan it begjin fan de jn noch even oer eide en beide mannen yn it bysnder in fear yn de broek stutsen. Mooglik ha se doe in gefoel krigen fan noerwinlikheid, mar wat pakte dat oars t. Willem Schaap hie hielendal gjin moederaasje mei Ykema en dy partij wie ek binnen de koartste tiden t. Ik sjoch der jn neat fan! sa spruts Dooitzen. Ja it libben is net altiten rys mei resinen, it is ek wol ris grt mei krde. Ien gelok, ik bin hjoed moai op tiid ths by de frou!

Winia hold wat langer stn, mar moast ek al gau belies jaan. No siet hy ek net tsjin de earste de bste. Tjalling Goedemoed wie syn oppenint en dan wit san ien as Winia it wol. Boppedat hie de man te hearren krigen dat dy selde Goedemoed syn fysike ferskining ek wol ris feroaret. Sa stn er as in hiele sterke krachtpatser yn de Snitser fbylde. Hoe dan ek, om koart te gean: Winia hie neat yn de molke te krommeljen. Hy wist nei de tiid wer hoe let it wie.

Net dat er sneon sa goed foar it ljocht kaam, mar op de klupjn koe it net better foar Dicky van der Meer. Earst fersloech er Ype Boelens en dr hie er net folle tiid foar nedich en dr nei woe er it ek noch wol even op nimme tsjin Bauke Dykstra. De partij soe dan altiten noch wol opskreaun wurde kinne. Dr kaam it net oan ta: ek pakte hy binnen de koartste kearen Bauke yn en sa ried er mei twa grouwe punten werom nei Terherne.

Bauke de Boer s nestor die net foar him nder. Hy pakte ek twa punten. Earst moast Twynstra der oan gelove en dr nei liet er Tjerk Wiersma ek al hoeken fan it boerd sjen. De Boer rn mei in bulte selsfertrouwen troch it damsealtsje en dat kaam miskien ek wol omdat er krekt syn earste komjterles hn hie en wakker sin oan de twadde hie. Is dat net prachtich, 89 jier en dan op kompjterles. De man sit net achter in gewoan skermke plus kast, nee hy docht it ths fuortendaliks op in laptop. Noch even en hy ynstalearret it damprogramma Lusoris der op, no dan kinne wy by de Strikers noch wat belibje.

By alle winstpartijen wie der ien spul dat yn kamp einige. Foar de iene spiler fielde dat noch folle mear as winst. Bauke Bos hie it noch nea foar elkoar krigen, mar no hold er Sjoerd Jan Bakker op kamp. Foar Bos geweldich en hy koe hast net fuort komme en dochs soene jo tinke kinne fan: Gau nei hs yn Sint Nyk, dan kinst it de frou fertelle! Bauke woe der earst noch wat fan genietsje yn it damsealtsje en gelyk hie er.

Utslaggen: Hennie de Haan Ynte Dykstra 0 1; Dicky van der Meer Ype Boelens 1 0; Bauke Bos Sjoerd Jan Bakker - ; Jelle Wiersma Tsjerk Wiersma 1 0; Jan de Jager Tineke Teigeler 1 0; Bauke de Boer Hindrik Twynstra 1 0; Bauke Dykstra Kees Willem Koopmans 1 0; Rients Winia Tjalling Goedemoed 0 1; Dooitzen Ykema Willem Schaap 0 1;Tsjerk Wiersma Bauke de Boer 0 1; Jelle Wiersma Cor Kooistra 1 0; Bauke Dykstra Dicky van der Meer 0 1; Jan de Jager Hindrik Twynstra opskreaun.

Snder pine gjin striid!

Skearnegoutum. Nije leden bringe faaks ek wer wat oare ideen en somtiden ek oar sizzen mei. Sa hat Stadige Striker Tjalling Goedemoed altiten foar de Strikers wol wer wat nijs te bringen.  Moandeitejn sei er, hy is meartalich: No pain, no game. Hiel frij oerstten sille wy dr mar fan meitsje: Snder pine gjin striid.

It is fansels net sa frjemd dat dy Goedemoed him noch wol ris even hearre lit. By it Hollnske spul moat er gewoan msstil wze. Yn Skearnegoutum hlde se dr net fan. Dr moat sa no en ta even in moai sechje by. Of noch ris even gewoan wat eamelje en wat nijs twikselje. Wat soe it oars in deade boel wze en wer soe in stikjeskriuwer it dan alle wiken oer ha moatte. Partijen analysearje? No dr is foar de trochsnee lzer ek net folle oan. Of Tsjalling moandeitejn pine hn hat, witte wy net, mar hy waard sa t en troch wol even hiel stil. Striid wie der yn elts gefal wol.

Jelle Wiersma sei ynienen ek net sa folle mear. Hy bleau ek in tiid lang stevich en stil op e stoel sitten. Dat hie syn reden: Jelle stn tsjin syn angstgegner Willem Schaap in houtsje efter. Soe dy Willem it him wer lappe. Jelle hat fst ek tocht: snder pine gjin striid. Drom begn er ferskuorrend te harsensskraabjen  en pinige er syn boppekeamer. En dat die fertuten. Hy kaam wer lyk, koe wer ris in slach troch it sealtsje hinne, sa hjir en dr ris even in praatsje en dan wer mei nocht efter it boerd. Elk fan it omsittend laach koe oan him sjen, dat it wol goed mei him kaam. En dat kloppe as in swolme finger. Willem, sa mei folle moed en in houtsje foar begn, moast dochs de ear oan syn ldbuorman litte.

Earst in houtsje te min, drnei in houtsje foar en doe in dreech einspul. Oer Hindrik Twynstra giet it hjir. Tsjinstanster Hennie de Haan stn yn dat einspul dus ien achter. Twynstra hie even goed ta knipe kinnen, mar dat die er net, omt er allegear apen en bearen seach. De sneons drfoar wie er mei it Hollnske spul noch groepswinner wurden yn Wldsein. Dat Fryske spul is foar him oare koek. Hy seach allinne mar de mooglikheden fan Hennie, mar fergeat wat er sels koe. It draaide der op t, dat er ferlear en dat kaam omdat er net yn syn eigen spul leaude. Spitich! Foar Hennie fansels moai, mar ja wy witte wol: de iene syn dea is de oare syn brea.

De Strikers wienen dizze jn moai swiet oan it skowen. In beskt mei mskes ta eare fan lytse Jesse der by, it koe net better. Ynte woe fansels ek winne, want dan soe dat stikje mei tslaggen moai yn it plakboek fan syn soan kinne. No witte wy net of Bauke Bos der wat oan mei wurke hat om Ynte in posityf resultaat te gunnen en dat dan allinne foar de lytse Jesse. En of der mooglik wat nder de tafel troch gien is, wy witte it net mar ien ding stiet fst: Ynte wn!

Jan de Jager strykt dit jier bearesterk. Ferline wike ferlear er noch op haren en snaren, mar diskear soe er it wol ta in goed ein bringe. Hy stn der prachtich op en ek noch in houtsje foar. Der koe him eins neat mear pleagje. Tocht hy en de omsitters faaks ek. It bliuwt damjen fansels. Der kin sa mar in flypflapke yn kommme. Boppedat siet er tsjin Rients Winia en dy lit him ek net sa mar de bek ticht bine. Nee dy hie noch wol even wat te melden . Op it damboerd wol te ferstean. De Jager ruile noch even f, mar kaam dr net better troch te stean. De ldskieppeboer seach in knske en liet net los en doe by eintsjebeslt feroare dat knske yn in hndert persint kns en Winia wn.

Utslaggen.Willem Schaap Jelle Wiersma 0 1; Bauke Dykstra Sjoerd Jan Bakker - ; Tsjerk Wiersma Dooitzen Ykema 0 1; Bauke Bos Ynte Dykstra 0 1; Marjolijn Bakker Bauke de Boer 0 1; Jan de Jager Rients Winia 0 1; Ype Boelens Tineke Teigeler 1 0; Hennie de Haan Hindrik Twynstra 1 0; Tjalling Goedemoed Cor Kooistra - ; Marjolijn Bakker Kees Willem Koopmans 0 1; Ype Boelens Bauke de Boer 0 1.

In poerbst begjin foar Hennie de Haan.

Skearnegoutum. Snitser Hennie de Haan is no al wer wat jierren lid fan de Stadige Strikers en dat is moai . It is in goeie saak foar in klup dat der ek froulju lid fan binne. Oer Hennie is al hiel wat skreaun en faak kaam it der op del dat se geweldich damd hie, mar it dochs ferlear. Sa fan: Fanke, fanke wat hast damd; mar ndertusken gyng se wol mei lege hannen nei hs.

Dit nije jier begn poerbst foar har. Earst weefde se eefkes goed f mei Marjolijn Bakker. Dy makke it Hennie nei in flypflapke ek wol hiel maklik, mar ja sa giet it soms. Doe woe frou De Haan it noch wol even opnimme tsjin Bauke Boelens. Mooglik hat Bauke tocht: Tsjin in frou ferlies ik it noait! Drtroch skode er faaks net op syn iepenst en liet him sa dwaande ferrasse troch in moai tlksetsje. Bauke wie yn ien kear fan slach en joech nei noch in pear streken mei pine yn it hert Hennie de hn.

Wat hat er damd dy Jan de Jager. It liket wol dat er yn syn tachtichste oan in nij damlibben begjint. Dit damjier is it eins noch net foarkommen dat er him sa mar fslachtsje litten hat. Moandeitejn siet er tsjin Bauke Dijkstra en de partij gyng de hiele tiid moai lyk op, mar teinlik moast er belies jaan op de stn fan fjouwer om fjouwer. Wat ik ek doch, ik ha it altiten ferlern! sa spriek De Jager wol wat spitich. Oan de oare kant wie er ek wer grutsk op him sels. Omdat er sa goed partij jn hie. De omstanners en Bauke wiene it dr roerend oer iens.

It like de earste damjn fan it jier foar Hindrik Twynstra, de nije Frysk kampioen tredde klasse op neat t te draaien. Of der in Hollnsk streekje oan foar fgie of gewoan in sleauwichheidsje wit de skriuwer net, mar wol dat tsjinstanster Tineke Teigeler sa mar yn de lange hoeke in daam helle. Twynstra siet raar te knypeagjen en hy waard der skier fan om e noas. Dochs pakte er him sels even oan en gyng der plat foar. Dat die fertuten, want trije kertier letter wie de daam fuort en stn de kampioen in houtsje foar en op winst. Jo binne kampioen of jo binne it net , sa is it ek altiten noch in kear.

Utslaggen. Jelle Wiersma Ype Boelens 1 0; Bauke Dijkstra Jan de Jager 1 0; Sjoerd Jan Bakker Dooitzen Ykema 1 0; Cor Kooistra Rients Winia 1 0; Harry Postma Bauke Bos 1 0; Tjalling Goedemoed Bauke de Boer 1 0; Tjerk Wiersma Bauke Boelens 0 1; Hennie de Haan Marjolijn Bakker 1 0; Hindrik Twynstra Tineke Teigeler 1 0; Bauke Boelens Hennie de Haan 0 1.

 

Ik wol it graach wat stiller ha!

Skearnegoutum. De bern binne yn dizze tiid faak wat drokker en bolbjirkender as oars. De tiid fan it jier seit men dan. Of dat ek jildt foar de Stadige Strikers? Dat soe bst sa kinne. Ien fan de droktemakkers sei op in bepaald stuit: Ik wol it graach wat stiller ha!

As de Strikers ien kear oan it wurd komme, dan hellet it iene wurd it oare t. Fan alles komt dan oan de oarder: fan fuotbal, de posysje fan Jans oant it misbrk fan lju fan wa jo it no krekt net ferwachtsje soenen. Sa no en dan moast de foarsitter der op wize dat sy foaral kamen om te damjen. Dan gyng it wer in skoftke goed en dan flikkeren de ferhalen wer even op.

Likegoed waard der hiel aardich damd. Dat is nammentlik ek it moaie fan de dammers Fryske Spul, dy kinne twa dingen tagelyk: Sterk damme en snedich prate. Winia en Koopmans hienen net folle op mei dat praat. Sy bestriden elkoar op libben en dea. Winia like de bste knsen te hawwen, mar Kees Willem joech prima partij en helle der fakkundich kamp t. Dat hie er ferline wike ek dwaan moatten, mar doe siet er mei de klok yn e mage. Diskear stn der noch tiid by de fleet op syn oerwurk en dan strykt it gewoan wat makliker.

Se sitte echt wol wat as hoantsen tsjinoer elkoar, mar dan wol yn de goeie sin fan it wurd: Jostte Kalteren en Tineke Teigeler. Freedtejn op it toernoai wn Josette noch, mar diskear moast se de ear oan Tineke litte. De partij wie ek frij gau beslikke. Miskien kaam dat ek wol om dat it it lste spultsje fan dit jier wie. Al mei al gyng it te hurd. Mar ja as der in pear grutte flypflappen yn komme dan is it ornaris gau bekeken.

Utyslaggen: Bauke Dykstra Jelle Wiersma - ; Jan de Jager Cor Kooistra 0 1; Dicky van der Meer Tjalling Goedemoed 0 1; Rients Winia Kees Willem Koopmans  - ; Bauke Bos Tsjerk Wiersma 0 1; Ype Boelens Bauke de Boer 0 1; Josette Kalteren Tineke Teigeler 0 1; Hindrik Twynstra Hennie de Haan 0 1; Sjoerd Jan Bakker Bauke Boelens 1 0;

Dy Jan de Jager is noch net sa min.

Skearnegoutum. Jimme fine s te min seker om hjir te sitten! sa spriek De Jager doet twa bestjoersleden fan de Stadige Strikers in wat rommer plak sochten oan de lytse tafel. Dy lytse tafel neamt men ek wol ris de tafel fan de toppers. Mar dat slacht fansels ek nearne op. Allinne is it wol sa dat men oan de lytse rigele meastal wat mear earmslach hat. Letter op de jn die  bliken dat dy Jan noch net sa min is.

Ien te min fine stiet net yn it wurdboek fan de Stadige Strikers. De Strikers hlde fan rjucht en sljucht en oan minsken mei kapsones ha se it mier. Der waarden moandeitejn wer tal fan partijen damd wryn op papier noch al wat klasseferskil siet. Dan is it faak sa dat de dammer t de legere klasse in poerbst spul hat, mar op it lst de partij dochs noch ferliest. Dat wie sa yn de partij fan Sjoerd Jan Bakker tsjin Kees Willem Koopmans. De lste hie mar krekt even ta hoegd te knipen en hy hie dy Sjoerd Jan smoard. Hy kniep wol, mar joech ek alle kearen wer lucht. Dan witte jo it wol. Elk luchtbltsje is foar Bakker yn sokke partijen in begjin fan oplibjen. Op it lst krige er noch mear lucht as wer er op rekkene hie en dr profitearre er folslein fan.

Yn Jan de Jager syn partij tsjin talint Ynte Dijkstra gyng it hiel oars. Yn wzen wurdt Ynte fansels heger ynskatten, mar De Jager hie dr lak oan. Hy joech taai en sterk partij, krige twa dammen tsjin ien en wn. No is der foar Ynte in doekje foar it bloeden. Hy stiet san bytsje op it punt om heit te wurden. Hy rint as it wiere op alle dagen. No en wat wolle jo dan ek as jo tsjin it omfallen oan sitte.  Likegoed kinne wy hjir mei de prestaasje fan De Jager fansels net leech del lizze. Nee dy lde Jan is noch net sa min.

Hennie de Haan is fiersten te leaf. Dy Tsjerk hie in stn as in brijwein, mar Hennie hat Tsjerk gewoan sparre. Se hat fst tocht: Net te gek mei dy lde hurdkter! Dat koe hiel oars, mar ja men moat it wol sjen. Bauke de Boer, har meirider, koe kamp meitsje, wie te leaf en die it net. Doe  gyng der in auto mei in te leaf spantsje werom nei Snits.

Utslaggen: Jelle Wiersma Dicky van der Meer 1 0; Willem Schaap Bauke Dykstra 1 0; Sjoerd Jan Bakker Kees Willem Koopmans 1 0; Jan de Jager Ynte Dykstra 1 0; Ype Boelens Rients Winia 1 0; Bauke de Boer Dooitzen Ykema 0 1; Tsjerk Wiersma Hennie de Haan 1- 0; Cor Kooistra Bauke Bos 1 0.

Sinteklaasfeest by Strikers.

In jonge Helpsinteklaas
Wie by de Strikers de baas
Hy sei: Altiten dat stadige gestin
Is my eins mar min neit sin
Jn sil ik jim net mije
Mei faasje sil ik jim krije
Trije spultsjes yn in kertier
Sa is it wis en wier
It jout in protte wille
En dan kin men in soad tille!

De Strikers gongen mei gong t ein
De houtsjes binne witwersanne flein
Kamen ek altiten wer te plak
Elk krige dizze jn syn gerak
Nei trije rnten joech ien belies
Dy sei: Ik leau dat ik myn harsens knies!
De oaren strieken fl en helder op
Guon mei in hiele reade kop
Oan e ein fan al it geflean
Kamen de punten op it boerd te stean
Jelle, Ype en Sven wienen de bsten
Oaren ek goed mar wol de lsten
Tjalling, Bos en Hindrik op twa
Foar harren foel de skea noch ta
Elk krige nei frin in tsjokke reep
Sa kaam nder dit barren in streep
Wy tankje de Helpsint foar dit feest
It hat foar elk fan s wer moai weest.

De Stadige Strikers

Lit dat hynder dan ek stean.

Skearnegoutum. Ik hie dy rn net fan stl helje moatten. Dat is gewoan myn ferliezer wurden! sa prottele Stadige Striker foarsitter Cor Kooistra nei frin fan de partij. Us nijste lid t Ljouwert joech fuortendaliks advys: Lit san hynder dan ek stean man Dat wienen wiere wurden.

Kooistra hie der fierders net folle oan, want it ferlies nei in prachtige partij tsjin Bauke Dykstra wie dochs al in feit. Mar ja hy hie nea dy bok skowe moatten, mar ja yn tiidneed docht in dammer wol ris rare sprongen. Yn dit gefal mei it hynder dus, mar mis.

It spul like wol wat op de Hollnske fariant. Dat wie net sa gek want ien fan de beide spilers is in ferneamd dammer yn dy spulsoart. Tjalling Goedemoed, siet sneon noch te winnen yn Arnhim foar damklup De Oldehove t Ljouwert en by de Strikers siet er moandeitejn tsjin Willem Schaap. Dy lste hldt ek bot fan aventoer, it wie de omsitters dan ek net frjemd dat der in enoarm spektakel op it boerd kaam. Allerhande lopen en flypflappen sieten der yn, mar net ien fan de beide liet him fange. Yn it einspul luts Tjalling wol oan it langste ein en dr mei liet er syn klasse wer efkes sjen.

Ik hew it fersketen! sei Ynte Dykstra, neit him frege waard hoet er der foar stn. It gyng oars as it slydjage yn syn spul tsjin kammeraat Kees Willem Koopmans. Hy kaam noch foardat it middenspul ynsicht kaam in houtsje foar. Kees makke troch in moai slachje wer gelyk en doe hie Ynte it neffens him dus fersketen. No dat foel wol wat ta, mar mear as kamp siet der net yn. Sadwaande ferliet Kees Willem as morele winner it striidperk en dat wie him oan te sjen. Winne of lykspylje tsjin jins bettere maat fielt altiten goed.

Utslaggen. Dicky van der Meer Sjoerd Jan Bakker 1 0; Willem Schaap Tjalling Goedemoed 0 1; Bauke Dykstra Cor Kooistra 1 0; Kees Willem Koopmans Ynte Dykstra - ; Rients Winia Bauke de Boer 1 0; Hindrik Twynstra Tineke Teigeler 0 1; Josette Kalteren Dooitzen Ykema 0 1; Hennie de Haan Jan de Jager 0 1; Ype Boelens Marjolijn Bakker 1 0; Tsjerk Wiersma Bauke Bos 1 0; Hindrik Twynstra Sven Kalsbeek 0 1.

Damklup de Stadige strikers 30 jier.

It lytse klupke mei syn trouwe leden t Skearnegoutum en de wide omkriten bestiet dizze moanne 30 jier. It bestjoer, besteande t: foarsitter Cor Kooistra, skriuwer Bauke Bos en ponghlder Ype Boelens woenen dit heuchlike feit net samar foarby gean litte en ha in echte en hechte feestkommisje besteande t froulike leden opdracht jn in feestje te organisearjen. Wat allinne al in feest wurdich is it feit dat ek Cor Kooistra al snt de oprjochting foarsitter fan de Strikers. Cor skreaut ek al jierrenlang alle wiken in smeudich ferslach fan de damjn foar de Snitser krante. Snt hjir lykwols ien en oar feroare is yn de redaksjonele opset wurdt dit net altiten pleatst, wat guon trouwe lzers tige spitich fine. De klup, dyt it Frysk damspul beefenet, hat 25 leden en snt in pear jier binne hjir ek froulju by. Foar de manlju wie dit al efkes wennen, fan dat stuit f moasten de hearen om harren wurden tinke, gjin nfoech praat mear. It wende lykwols gau en no binne se mar wakker wiis mei harren froulju. Utsein yn de simmermoannen komme de dammers al snt it begjin fan harren bestean alle moandeitejnen nei Doarpshs Elim om dr fleinich tsjin mekoar te striden en te striken. It feest fan it 30 jierrich bestean wurdt yn eigen kluprnte fierd, al is de oanhing op dizze jn ek tige wolkom.

Ik kaam ien foar, mar dat stelde neat foar!

Skearnegoutum. De man sjocht de lste tiid allegearre apen en bearen. Op it damboerd wol te ferstean. Apart is dat, want de Stadige Strikers mienden altiten dat dy Dooitzen Ykema foar de duvel net benaud is. Moandeitejn sei er: It is gefaarlik, dat iene houtsje foar, stelt ek neat foar.

Ja it waard  geandewei de partij tsjin Hennie de Haan noch in tikkeltsje slimmer. Wylst er al fjouwer houtsjes foar stn, seach er noch allerhande knsen foar Hennie, dyt him de nekke om draaie koenen. Troch it omsittend laach en de kuierders waarden ek wol wat lopen en flypflappen sjoen, mar se wisten ek dat dy Dooitzen bang wie fan syn eigen skaad. Troch benaudens kin men somtiden rare fiten thelje, mar Ykema hie it kopke der dochs wol goed by en wn.

Twa twadde klassers, twa Snitsers, twa tachtigers en twa taaie dammers joegen twa earste klassers geweldich partij. Jan de Jager stn yn it middenspul stiif sa goed as Sjoerd Jan Bakker en it like der op dat beide mannen elk mei in heale punt yn de selde auto stappe soenen. Tsjerk Wiersma liet him troch Tjalling Goedemoed net sa mar nei de slchtbank liede, nee hy joech stiif partij en alleskinner Goedemoed moast alle seilen hise om feilich de thshaven te berikken. Twa prachtige partijen! In pear oare earste klassers hopen al op lytse wnderkes, mar de beide twadde klassers moasten yn it einspul dochs belies jaan.  Sy koenen wol mei in goed gefoel it striidperk t stappe, dat wol.

Utslaggen. Bauke de Boer Tineke Teigeler 1 0; Hennie de Haan Dooitzen Ykema 0 1; Jan de Jager Sjoerd Jan Bakker 0 1; Hindrik Twynstra Marjolijn Bakker 1 0; Tjalling  Goedemoed Tsjerk Wiersma 1 0; Bauke Dykstra Bauke Bos 1 0; Cor Kooistra Ype Boelens 1 0; Sven Kalsbeek T. Teigeler 1 0; Dooitzen Ykema Bauke de Boer 1 0.

Ofruiljen kin de winst op smite..

Skearnegoutum. As Marjolijn fruile hie dan hie se de partij tsjin Tsjerk Wiersma fst en seker ta in goed ein brocht. Dat fruiltsje die se net en ferlear. Hennie de Haan hie winnend fruilje kinnen, die it net en ferlear. Sa sjocht men mar wer dat sok fruiljen jin soms ek wol de winst bringe kin.

It is faak sa, dat dammers en dus ek de Stadige Strikers it mar neat fine dat der oan ien trie troch fruile wurdt. Ien jaan ien pakke of twa offerje en twa werom slaan. Neffens in soad dammers wurdt drtroch it spul t in partij skood. Guon dammers binne yn dat fruiljen wakkerbetft. Foar de tsjinstanners is it dan saak dat der net moai ruile wurde kin.

Yn beide boppe oanhelle partijen fan de froulju gong it net om ien tried wei troch fruiljen. Nee de dames spilen in goeie partij. Allinne koenen se beide troch in goeie ruil winne. By it stantsje fan Hennie, dyt tsjinoer de taaie Rients Winia siet gyng it net allinne om in fruil, mar ek om in luzich flypflapke. Dr waard se op attendearje troch Tjalling Goedemoed. Dy hie oan syn eigen partij net folle klauwen, omt er mei in begjin setsje op foarsprong kommen wie en koe drom de streken fan Hennie ek moai folgje, ek al siet se oan in oare tafel. Ja dy Tjalling, fan him kinne de Strikers noch hiel wat leare.

Utslaggen: Ype Boelens Jan de Jager 1 0; Bauke Bos Hindrik Twynstra 1 0; Rients Winia Hennie de Haan 1 0; Jelle Wiersma Ynte Dijkstra 1 0; Kees Willem Koopmans Dooitzen Ykema 0 1; Marjolijn Bakker Josette Kalteren 0 1; Willem Schaap Bauke de Boer 1 0; Sjoerd Jan Bakker Bauke Dykstra 1 0; Cor Kooistra Tjalling Goedemoed 0 1; Marjolijn Bakker Tjerk Wiersma 0 1.

 

Tryst nijs soarget foar skaad op de klupjn.

Skearnegoutum. It wie msstil doet de foarsitter meidielde dat in dochterke fan ien fan s leden opnommen wie yn Grins fanwege in slimme sykte. It bleau lang stil en dat is te begripen. Trije fan s leden binne noch net sa lang lyn mei krekt it selde konfrontearre. Dat hldt men suver net mooglik. San lytse klup. Alle Strikers sprieken harren meilibjen t en hopen op in goed ferrin.

Oer de partijen diskear gjin sterke ferhalen. It praat joech dr ek gjin oanlieding ta en dat wie mar goed ek. Allegearre seagen wy op dat stuit de betreklikheid fan it Frysk damjen.

Utslaggen. Dicky van der Meer Willem Schaap 0 1; Cor Kooistra Jelle Wiersma 0 1; Ype Boelens Sjoerd Jan Bakker 0 1; Josette Kalteren Bauke de Boer 0 1; Bauke Bos Rients Winia 1 0; Jan de Jager Tsjerk Wiersma - ; Sven Kalsbeek Hindrik Twynstra 0 1; Dooitzen Ykema Ynte Dijkstra 0 1; Tjalling Goedemoed Kees Willem Koopmans 1 0; Marjolijn de Boer Hennie de Haan 0 1.

Do hiest my hjir fermoarde!

Skearnegoutum. De taaluterings fan  de Stadige Strikers binne faak tige  blomryk. Nim bygelyks it sizzen fan Tsjerk Wiersma. Yn syn partij, dyt der dochs al t naaide as ld smoar rp er: Do hiest my hjir hartstikkene fermoarde!  Ynte Dykstra gnyske mar wat, mar koe it net mei him niens wze.

Dy Tsjerk is in pear wike lyn fskildere as in grutte geloksskiter. Hy wn ek yn folslein knsleaze partijen. Ferline wike waard er aardich te plak setten, mar dizze wike soe it wer wze. Ynte fielde der net sa folle foar om mei te wurkjen. De partij dy t de mannen op it boerd skoden wie it besjen mear as gewoanwei wurdich. Ferskate dammers folgen de streken tusken harren eigen partijen troch. Uteinlik kaam der in foardelich setsje foar Dykstra yn en hy wn. Ik ha it krekt wn! sa spriek Ynte, mar Tsjerk smiet dr oer hinne: Hy bedoelt, dat er it krekt lyn wn hat Ja de taal is moai.

Op in stuit wie it sa stil as it griene gers yn de greiden op in wynleaze dei. Dr soargen yn elts gefal Marjolijn Bakker en good old Jan de Jager ek foar. Wat sieten dy beide nfersteurber yn harren partij. Marjolijn woe sa as it like wol even bewize dat har winst tsjin Tineke ferline wike gjin fersin wie. Spitigernch pronke dy moaie punt net tusken de tslaggen. It wie oan de skriuwer foarby gien. Wat begjint dy frou Bakker te damjen. Alde Jan krige der mar klauwen oan en as Marjolijn yn it einspul dat foutsje net makke hie, dan soe it der noch om gongen wze.. No joech se nei poerbst spyljen it te maklik fuort. Foar De Jager giet it lde Fryske sprekwurd op: Oan de ein fan de fke fangt men de fisk Mar it fiskje hie him diskear oars raar ntkomme kinnen.

Utslagge. Tsjerk Wiersma Ynte Dykstra 0 1; Bauke de Boer Dicky van der Meer 0 1; Tineke Teigeler Dooitzen Ykema 0 1; Hindrik Twynstra Rients Winia 0 1; Ype Boelens Kees Willem Koopmans 1 0; Tjalling Goedemoed Jelle Wiersma 0 1; Bauke Bos Willem Schaap 0 1; Marjolijn Bakker Jan de Jager 0 1; Cor Kooistra Sjoerd Jan Bakker 1 - 0

Striker: Ik ha ths in frou!

Skearnegoutum. It wie fansels wol in hiele rare tspraak fan kampioen Jelle Wiersma. Hy soe foar allegearre wol even it twadde bakje kofje of tee ynskinke en soks fertsjinnet respekt. By it earste bakje griemde er nochal wat, omdat de dop bryk op de kanne siet. In hiele fluts kofje belne op e grn! Sven woe wol even in doekje ophelje en de brot opfeie. Sels die Jelle dat net, want sa sei er: Ik ha ths in frou!

It wie mar goed dat syn leafste der net by wie. De frouljusleden ha dr fierders net folle fan makke, dy hienen it te drok mei har eigen saken. Mooglik ha se it net iens heard of se ha tocht: lit mar, hjir doart er it te sizzen, mar ths is it fst in oar ferhaal Hie Jelle it gefoel dat er sa sterk stn, dat er tuskentroch noch wol even wat oars dwaan koe of hat er tocht dat der oan dy partij dochs gjin salve mear te striken wie. Beide fernderstellings binne net wier. Hy spile in moaie spannende  partij tsjin Sjoerd Jan Bakker. De lste siet echt yn syn favorite spultsje mei in swart houtsje op seisentritich. San houtsje briek him yn it ferline ek wol ris soer op. Diskear net! Yn in prachtich einspul waard it kamp.

Willem Schaap fleure sichtber op doet Rients Winia yn it lst it ferkearde houtsje skode. Oft Winia de iennige goeie strutsen hie, dan hie Willem nei alle gedachten in raar gat yn draaid. Mooglik siet er dan noch in kampke yn, mar mear net. Mar ja sa gong it net. De Boalserter liet troch dat ferhipte ferkearde houtsje him in punt troch de fingers glippe. It hiele spul goed by de les en dan sa. Spitich!

Utslaggen:Jelle Wiersma Sjoerd Jan Bakker - ; Jan de Jager Bauke Bos 0 1; Josette Kalteren Hennie de Haan 1 0; Bauke Boelens Hindrik Twynstra 1 0; Marjolijn Bakker Sven Kalsbeek 0 1; Ype Boelens Tjalling Goedemoed 0 1; Rients Winia Willem Schaap 0 1; Dicky van der Meer Ynte Dijkstra 1 0; Dooitzen Ykema Bauke Dijkstra 1 0; Tjerk Wiersma Tineke Teigeler 1 0; Kees Willem Koopmans Cor Kooistra 0 1;

Bauke Bos koe Ype ek sear dwaan.

Skearnegoutum. Al twa kear op rige hie bestjoerslid Bauke Bos de winst pakt. Mei dy nfersleine status skode er mei in soad fertrouwen achter it boerd. Hy moast it opnimme tsjin e skathlder. It spul gyng wat op en del, mar foarby it middenspul koe Bauke ponghlder Ype even ngenedich sear dwaan.

Uteinlik wie it doch sa dat Ype Boelens mei it folle punt oan de haal gong. Dat barde gewoan omdat Bauke wat te rimpen skode, doet er de kns hie. Earst tinke en dan strike is it algemiene motto fan de Strikers, mar ja dat wurdt fansels ek wol ris fergetten. Foar Bauke wie dat o sa spitich. Hy hie sa moai de lieding yn groep twa nimme kinnen. Mar ja sa is damjen! De iene profitearret fan de oar syn fouten.

Dat die Willem Schaap ek yn syn partij tsjin foarsitter Cor Kooistra. De lste seach him blyn op in dbel slachmotyf en tocht allinne mar oan de iene en net oan de oare moochlikheid. De partij wie doe eins fuortendaliks t. Mei in houtsje achter besocht Kooistra it noch wol, mar sels wist er ek wol dat der eins gjin salve mear oan te striken wie.

Bauke Dijkstra begn suver wat te earmoedzjen nei in neffens him minne streek. Tsjinstanner Tjalling Goedemoed fleure dr suver fan op en tocht miskien wol dat er it hast al wn hie. Bauke Dijkstra moatte jo nea tpoetse, net earder as dat alle houtsjes fan it boerd binne. Strikendewei kaam hy hieltiten wer wat better te stean en Tjalling moast set nei set langer nei tinke. De omsteanders mienden al dat Bauke der better op kaam te stean en foaral nei dat er in houtsje op slach setten hie. Doe kaam de klasse fan Goedemoed om it hoekje sjen en hy loste it drigende gefaar mei sterke streken op. Oars as kamp koe it doe eins net mear wurde.

Utslaggen. Bauke Bos Ype Boelens 0 1; Tjalling Goedemoed Bauke Dijkstra - ; Josette Kalteren Jan de Jager 0 1; Kees Willem Koopmans Bauke de Boer 0 1; Hennie de Haan Bauke Boelens 0 1; Tjerk Wiersma Sjoerd Jan Bakker 0 1; Rients Winia Ynte Dijkstra 0 1; Willem Schaap Cor Kooistra 1 0; Hindrik Twynstra kees Willem Koopmans 1 0; Sven kalsbeek Bauke de Boer 0 1.

Ik kin myn bril ek wol ferkeapje!

Skearnegoutum. Der binne by de Stadige Strikers dammers dyt by it damjen in bril op ha, mar oars net. Men soe sizze, dat dy houtsjes grut gench binne om se sa te sjen. Nee dy brildammers sweare by harren bril. No wie der wol ien fan de spilers dyt net folle mear op hie mei syn fisueel helpmiddel fgeande op:Ik kin myn bril ek wol ferkeapje!

De man om wa it hjir giet is nimmen minder as Sjoerd Jan Bakker. Ferline wike hie er it ek al tige dreech en moandeitejn siet er tsjin nijkommer Tjalling Goedemoed. Dy lste is yn alle silen mak wat it damjen oanbelanget. Bakker hie er dan ek klauwen oan. It kwasi mankelike praat fan him krige gjin fet op Tjalling. Dy fierde yn sterke berekkenings syn plannen t. En dat levere him fuortendaliks in folle punt op.

Wat is dy Tjerk Wiersma ek in gelokskiter! Hoe kin dyn man syn tsjinstanners sa beynfloedzje! Ferline wike hie er it oan alle kanten en einen ferlern, mar wn wol en no koe Ype Boelens simpel fan him winne, mar seach it net. Dy Tjerk is yn ien wurd in grutte gelokskiter!

Ferline wike siet er noch op kreamgymnastyk, mar no wie er wer paraat: Ynte Dykstra. Hy moast yn it einspul even in daam op it goeie plak helje en dan hie er Bauke Dykstra by de lurven hn. Om hokker reden dan ek, wellicht siet er noch mei de grouwe bk yn e holle, skode hy it houtsje wol ta daam, mar sa dat it kamp waard. In heal puntsje nei de barebysjes!

Dy Dooitzen Ykema woe mooglik graach Rients Winia noch even narje, neit er in daam helle hie. Gewoan even ta de ein tmoardzje! Winia seach it swurk driuwen en joech op. Der hie neffens Dooitzen noch gench yn sitten:Ik hie lang net oeral stean kinnen! Dat wie ek sa, mar dy Ykema is tk gench om wol it bste plak op te sykjen. Hy hie yn alle gefallen oan it langste ein lutsen.

Utslach: Sjoerd Jan Bakker Tjalling Goedemoed 0 1; Bauke de Boer Jan de Jager 1 0; Rients Winia Dooitzen Ykema 0 1; Marjolijn Bakker Hindrik Twynstra 0 1; Jelle Wiersma Willem Schaap 1 0; Hennie de Haan Tineke Teigeler 1 0; Tjerk Wiersma Ype Boelens 1 0; Josette Kalteren Bauke Bos 0 1; Bauke Dykstra Ynte Dykstra - ; Cor Kooistra Dicky van der Meer -; Sven Kalsbeek Kees Willem Koopmans 0 1.

Striker nei kreamgymnastyk.

Skearnegoutum. Der soenen op de earste echte kompetysjejn moai wat mear dammers komme as op de fergadering de wyks dr foar. It rn oars. De iene nei de oare koe net om wat foar reden dan ek. In trijetal rekke krekt foar de tiid wat min by it spul. Dan is damjen gjin stoer wurdich fansels. Oaren hienen oare ferplichtings en der wie ien fan s jongemannen dyt nei de kreamgymnastyk moast. Dy froulju hawwe ek altiten wat!

De grutste helte naam wol plak achter de buorden. Ien fan de Strikers seach ta en wie drtroch de man om kofje en tee yn te skinken. Alle partijen, op ien nei, waarden oant de lste mint tspile. Sjoerd Jan Bakker siet fuortendaliks al wer yn syn rol, hoewol er noch mar krekt werom wie t Spanje. Hy sei:As ik dizze partij win, bart hjir in nij wrldwnder! Ik ha der noch noait sa beroerd op stn! Dat like wat mei te fallen, want fan de partij wie eins noch neat te sizzen. Lykwols spriek Bakker wol profetyske wurden, want tsjinstanner Willem Schaap pakte him fakkundich yn, mar dat wie wol oardeloere letter.

Nestor Bauke de Boer like mei ien houtsje foar tsjin syn sjauffeuze Hennie de Haan maklik op winst f te stevenjen. Dochs ferrn dat krekt even oars. Hennie helle der in hiel moai slachje t en stn fuortendliks ek op kamp. Dan moast  se noch wol ien kear goed strike. Slim wie it net, mar mooglik krekt wat te happich nei it earste heale punt sette se de daam op it ferkearde plak. De Boer makke dr mei nocht gebrk fan mei de opmerking:It jout neat, mar ik ha in geweldige sjauffer! Soenen jo san man net!

Dicky van der Meer hie Bauke Dykstra yn e bse en dochs gong it noch mis. Troch in eigen fruiltsje joech er de winst sa mar t hannen. Kamp waard it, dat wol, mar Dicky fergriemde op syn earste offisjele kompetysjepartij by de Strikers in heale punt. Dat wie him mar min neit sin en dat kin men fan tinken wol ha.

Utslach: Dooitzen Ykema Jelle Wiersma 0 1; Sjoerd Jan Bakker Willem Schaap 0 1; Bauke de Boer Hennie de Haan 1 0; Rients Winia Tjerk Wiersma 0 1; Kees Willem Koopmans Bauke Bos 0 1; Dicky van der Meer Bauke Dijkstra  - .

Frysk damjen wat foar amtners?

Skearnegoutum. Neffens de boargemaster fan s gemeente moatte harren amtners mear Frysk prate. Dr binne de Stadige Strikers it folslein mei iens en boppedat kin dizze damklup wat foar dizze lju bestjutte. As se lid wurde fan de klup komme se wat it Frysk oanbelanget aardich oan har gerak en dr njonken kinne se ek noch in stikje echte Fryske kultuer opsnuve. Twa miggen yn ien klap.

De Stadige Strikers binne wer los! It begjin hie wat it oantal dammers oanbelanget wat better kinnen: mar leafst seis dammers koenen de earste jn net. Nije wike moandei sil it foar harren dan echt begjinne en mooglik komt der dan ek noch in nijeling opdaagjen.

De Strikers stnen moandeitejn stil by it feit dat de klup tritich jier ferlyn oprjochte waard. Der is in feestkommisje ynsteld en dy kommisje bestiet inkeld t froulju. Dat jo mei echt wol oannimme dat der aanstens in prachtich feestprogam t rlje sil.

 

 

Stikjes fan 2010-2011

Jelle Wiersma foar de 13de kear kampioen.

Skearnegoutum. Moandeitejn krige Stadige Striker Jelle Wiersma foar de trettjinde kear de kampioensbeker oerhandige. Trettjin kear kampioen fan de Stadige Strikers, dyt harren tritichste kompetysje dit jier spile ha.

Wiersma stiek der fier boppe-t. Fan de achttjin partijen ferlear er net ien en spile er ien kamp. Snder mis wie hy de terjochte kampioen en dat is eins meastal sa, as er der even goed foar sitten giet. De lste twa jier wie de beker foar in oar, mar dit jier hat Jelle alles wer even rjochtsetten en sjen litten dat hy de echte kampioen is.

It twadde plak en dr foar wie er noch nea sa heech einige, pakte Bauke Dijkstra. Hy spile in sterke kompetysje en hy is ek de man dyt eins alle begjinteory behearsket. Soe er net sa no en dan in partij sleau wei jn ha, dan hie er Jelle noch tichter op e hd sitten. No wie it ferskil fiif punten.

It hiele jier strykt er der al tige sterk op los. Harry Postma waard dan ek mei glns kampioen fan de twadde klasse. Hy hat ien partij tige raar ferskiten, dat wie doe in kwestje fan nderskatting. Wol hat er sa hjir en dr noch ris in puntsje lizze litten, mar dr stiet tsjinoer dat er tsjin de earste klassers punten pakte. De lste partij tsjin Willem Schaap liet de groeiende foarm fan Postma sjen. Takom jier sit er op it grutte hske en dan kinne de mannen har der mar klear foar meitsje.

As twadde einige Rients Wijnia.  Hy koe Harry lang net berikke, mar op nmer trije, Kees Willem Koopmans, hie er in foarsprong  fan fjouwer punten. Dat Kees Willem de tredde priis helle, wie dochs wol in ferrassing. Net dat er op it rntsje dy priis helle, mar hy hat wol gau ris partijen nnedich fergriemd. Likegoed misstiet him de priis net. Hy is nammentlik ek regearjend kampioen fan de twadde klasse yn lannelik ferbn. En dr kin syn grutte kameraat noch wol even in puntsje oan sge.

Sy wie alle manlju de baas. Kampioene fan de tredde klasse is wurden Josette Kalteren. Se promovearret foar de earste kear nei de twadde klasse. Dr folget se har mem op, de Frysk kampioene, dyt yn klupferbn wr in stapke tebek sette moat. Ferline jier rgele er nei nderen en no wie dat smoarge fanke him de baas en sa einige Hindrik Twynstra as twadde. Tineke Teigeler besette it tredde plak. Dat ferwachte se sels net, mar likegoed wie it wier. It jout ek oan dat se stadichoan better wurdt.

De jn is fsluten yn in gesellige sfear. Moai wie dat ek in pear werom wienen dyt al in skoftke yn de sikeboech bivakkearren. Sadwaande sieten der 21 Strikers harren lste fluchdamspultsjes en oare boarterijen op it boerd te dwaan. Suver elkenien gyng mei in priis nei hs en guon soargen der no al tsjin oan om har suver in healjier lang snder houtsjes te fermeitsjen.

Eintslach kompetysje. Earste klasse. 1 Jelle Wiersma 17 -18; 2 Bauke Dijkstra 12 - 18; 3 Willem Schaap 11- 18. Twadde klasse. 1 Harry Postma 18 20; 2 Rients Wijunia 14 22; 3 Kees Willem Koopmans 10 - 23; Tredde klasse. 1 Josette Kalteren 13 - 18; 2 Hindrik Twynstra 10 21; 3 Tineke Teigeler 10 21.

It siket by de Strikers om e ein.

Skearnegoutum. Alle jierren is it op it lst eins it selde melodijke by de Stadige Strikers: De iene is t en in oaren hat de maitiidskoarts. Allegearre redenen om de op ien nei lste jn sjitte te litten. Likegoed joegen noch sechtjin dammers akte de presns. Dyjingen dyt foar de kompetysjes t wienen, dammen in miny fluchdam kompetysje. Al mei al siket it om de ein. 

Wat noch wol tige drok en fleinich striden om in puntsje yn e wacht te slepen, wienen nder oaren twa  yn it slt bebiten dammers. In ld skilder tsjin in ld boer: Jan de Jager tsjinoer Rients Wijnia. De lste slacht dit jier san bytsje foar master op. Hy pakt it iene nei it oare punt. It mislearret ek wol ris, mar hy hat yntusken wol sa folle punten dat him it twadde plak net mear ntfytmanne wurde kin. It twadde plak efter Harry Postma dyt sterk earste wurden is yn de twadde klasse. 

Wijnia hat moandeitejn net tocht: Ik ha al san soad punten. Lit my De Jager mar wat skewiele! Nee it gyng der fuort boppe-op. De Jager rekke al gau in houtsje achter en hie doe eins neat mear yn de molke te krommeljen. Wijnia stiet troch de winst noch wat steviger op it twadde plak.

Soe it der no op e ein fan de kompetysje dochs noch fan komme? Soe Twynstra der no ris in kear op timmerje tsjin syn konkurrinte Josette Kalteren?  Al twa kear dit damskoft moast er har de blommen gunne. Al twa kear fiske er foar goed achter it net. Wylst se beiden oant it krewei begnen, stn de tslach al san bytsje fst. Josette har lichemstaal strielde op foarhn al de oerwinning t, wylst Twynstra him nei alle gedachten in bytsje benaud ffrege: Soe ik no wer op myn donder krije? En dat krige er. Lit s mar koart krieme: ek dizze kear hie de man neat by Josette te sykjen. Trije kear tsjin har in nul, wy hoopje net dat de man der fan yn de lytse loege rekket.

Utslaggen: J. Kalteren H. Twynstra 1 0; S. Kalsbeek T. Wiersma - ; R. Wijnia J. de Jager 1 0; B. de Boer B. Bos 1 0; H. De Haan W. Schaap 0 -1; D. v/d Meer T. de Groot 1 0; S. J. Bakker B. Dijkstra 1 0; J. Wiersma C. Kooistra - .

De earste kear ferjit men net.

Skearnegoutum. Foar alle dingen is der altiten in earste kear. De earste kear fan it ien is de earste fan it oar noch net. Guon earste kearen ferjit men yn de rin fan e tiid en oare bliuwe jo je libben lang by. Dat jildt fansels ek foar de Stadige Strikers. Mooglik sil Wiilem Schaap dizze earste kear wol wer ferjitte, mar it klapte der wol efkes yn.

Dit is de earste kear, dat ik tsjin ien ferlies t de twadde groep! sa spriek de tige teloarstelde Schaap. Soks sil fst wol klopje, want dat hlde jo faak wol by, al woe it de omstanners mar kwalik oan. Mar dr wied er dan doch: de earste kear. No wisten de ynwijden al lang dat syn tsjinstanner op t heden yn in sterke foarm ferkeart. Hy, it giet hjir oer Harry Postma, struts ek hiele bste partijen yn it persoanlike kampioenskip, dus Willem koe him der mar klear foar meitsje. En sa die bliken, hie er ek wat foarwurk dien en him op dizze partij ta ret. Postma feroare der net om: hy kleide en stinde wat, mar stn nderwilens sa moai as poes. En al hie er wat mear tiid nedich hn, yn need soe er net komme.

Oan de ein siet der mooglik noch in setsje foar Willem yn as Harry mei helpe soe. Hy joech Willem noch wol efkes hope troch de finger by it ferkearde houtsje te hlden, mar dat die er der om: in bytsje gallery play Foar de omstanners fansels ek moai. Dy tochten al: No kin er it ek noch ferskite! Harry wist wol better en skode mei in brede laits de lste en de goeie.

Se hie kamp yn hannen en it klde swit krpte Sjoerd Jan Bakker al by de rch op. Hennie tocht lang oer har set nei. De kampfariant wie san typyske Frysk spul kombinaasje. Net sa dreech, mar men moat it even sjen. Spitich: Hennie kaam der, ek nei lang tinken net op en die wat oars, mar alle oare streken betsjutten ferlies en sa koe Bakker dochs noch ferromme sykhelje.

Bakker syn meirider, Jan de Jager, hie der tsjin Kees Willem Koopmans noch hiel kreas kamp t skuord as syn flage net fallen wie. De lde Snitser rekke yn it middenspul in houtsje achter en moast alle seilen by sette om der noch in heale punt t te heljen en dan moast syn tsjinstanner ek noch wat reewillich wze. En dat wie er, mar doe spriek de klok in oare wierheid.

Utslaggen.  S. Kalsbeek H. Twijnstra 0 1; R. Winia J. Kalteren 1 0; T. Wiersma T. Teigeler 1 0; B. Bos J. Wiersma 0 1; S. J. Bakker H. De Haan 1 0; J. de Jager K.W. Koopmans 0 1; Y. Dijkstra C. Kooistra 0 1; H. Postma W. Schaap 1 0; J. Wiersma T. Wiersma 1 0; T. Wiersma H. Twijnstra 1 0.

Der stiet wer in S op de beker.

Aldegea. De S fan de Stadige Strikers t Skearnegoutum pronket ynkoarten foar de twadde kear op de prachtige wikselbeker. Dizze trofee wurdt al wer jierren tusken Nocht en Kriich t Aldegea en de klup t Skearnegoutum ferdamd. Der steane mear ennen fan Nocht op as essen fan Strikers en drom is it goed dat der wer in S by komt.

De Strikers binne ornaris net de stadichsten as se nei in klup te gast geane. Nee gewoan rom op tiid. Dat betsjutte dat se noch moai efkes fan te foaren waarm draaie koenen. It iene potsje nei it oare kaam mei alle nocht en wille op it boerd. De echte Nochthawwers en Krigers wienen doe op in stikmannich nei yn gjin fjilden en wegen te bekennen. In net ynwijde yn dit lytse, mar o sa moaie damwrldsje soe sa mar de nammen fan beide klups ferwikselje kinne.  Hiel stadich kamen de Aldegeasters nammentlik oan setten. Lang om let siet elk dan doch te plak.

Nei in skerpsinnige rede fan beide foarsitters barste in damgeweld los. De earste punten gyngen nei de gasten. Dat sei fansels noch neat, mar it wie wol mei nommen en boppedat is de earste klap in daalder wurdich  Mei nocht skreau de Skearnegoutumer foarsitter de puntsjes op.  It wienen op it lst wol de kampioenen wrt de Strikers tsjin sieten en dat wie ek wol te merken. Se hienen wat oer harren krigen fan: Tink der om wy binne kampioen! Foar san hlding ha jo dan fansels wol ntsach. De tongen kamen ek wol ris even yn beweging, ek wol ris efkes mear as in bytsje en dat joech in tige gesellige sfear, mar likegoed wienen it wol de kampioenen en dy wienen fst fan doel om oan de ein fan de rit ta te pakken.

Se ha nei alle gedachten tocht: Fan de Strikers sil dan wol it skerpste f wze, earst hienen dy mannen ommers al in healoere waarm draaid It pakte hiel oars t, net de Aldegeasters, mar harren gasten wienen yn de einfaze krekt even skerper en doe kamen se en it die harren sear mei de beker oan setten. De foarsitter koe t klearebare teloarstelling it wurd net mear dwaan en syn ramplesant moast noch wol even fyntsjes op merke dat der op dy beker eins noch in N stean moast. Ien dyt harren foarfaars yn it skiere ferline fertsjinnen yn in striid op libben en dea. It kostet sportlju fakentiids noch al wat muoite om ta te jaan dat se ferlern ha. De Strikers koenen der net mei sitte, dy wienen wakker yn e es mei de twadde S aanst op de beker.

Ut slach: Nocht en Kriich De Stadige Strikers 6 - 8. F. Groenveld J. Wiersma 0 1; S. Walinga S. J. Bakker - ; H. Haanstra C. Kooistra 1 0; P. Hoogterp W. Schaap 0 1; S. Couperus B. Dijkstra 0 1; R. J. Walinga D. v/d Meer - ; W. Hoekstra Y. Dijkstra 0 -1; B. Haanstra R. Wijnia 1 0; M. v/d Meer B. de Boer 1 0; J. Hoekstra J. de Jager - ; G. De Vries K. W. Koopmans 0 -1; D. Rypma B. Bos 0 1; H. Walinga T. Wiersma 1 0; K. Weerstra H. De Haan 1 0; M. Posthuma H. Twijnstra 0 1.

At Sjoerd dy strutsen hie, dan...

Skearnegoutum. It is altiten wer in lust te sjen en te hearren, hoet Stadige Striker Willem Schaap alderhande moaie slachjes en loopkes sjocht. Allinne moat de tsjinstanner dan wol in bytsje meiwurkje. Hy seach yn syn partij in pear prachtige slaggen at Sjoerd Jan Bakker dy en dy streek dien hie.

De slaggen waarden ek even foardien foar it omsittend laach en drnei waard fierder gien mei it spul. Op in bepaald stuit wie it wer sa: Ast dy skood hiest, wie it sa t as wat! spriek Willem glunderjend en genietsjend fan de fergeane mooglikheid. Bakker fn it allegear wol goed en hold him leaver wat by de werklikheid fan it posisjonele striken. Hy striek net sa as Willem hope hie, mar hie wol wat oars yn petto. Syn lste streek betsjutte de ein fan de partij. Schaap koe gjin kant mear op. Hy kaam net allinne in houtsje achter, mar ferlear ek knsleas. Likegoed seach Willem werom op in moaie partij en sa sei er: It wie gelokkich ien foar de woarstekompetysje!

Guon dienen san bytsje harren earste set, doe de earste ferliespartij al in feit wie. Bauke de Boer sloech yn de twadde streek trije houtsjes fan it boerd en sa stn er twa foar tsjin Tsjerk Wiersma. De lste miende lykwols dat er noch te skaken siet. Dat spultsje spile er de hiele middei al, dat sadwaande. Net folle letter wn Jelle Wiersma ek al. Tsjinstanner Kooistra woe him yn de Vogelteory lke, mar dat pakte ferkeard t.

Hennie de Haan wint dit jier net san soad partijen, mar moandei sloech se wer even op de grutte tromme. Dat ferwachte it damsealtsje oars net. Se moast it opnimme tsjin de gewykste Rients Wijnia en dan witte jo meastal wol hoe let it is. Dizze kear rn dat oars. Wijnia kaam der mar minachtich op te stean en moast san bytsje de iene needset nei de oare dwaan om it naderjende nheil te kearen. Frou de Haan liet lykwols har mooglike bt net los en makke de partij goed t. Dat wie prachtich foar har en like moai foar Harry Postma, dyt it ferlies fan konkurrint Wijnia tige wolkom hjitte.

Utslach: Y. Dijkstra J. de Jager - ; H. Twijnstra B. Bos 0 1; R. Wijnia H. De Haan 0 1; J. Kalteren S. Kalsbeek 1 0; K. W. Koopmans H. Postma 0 1; B. de Boer T. Wiersma 1 0; D. Van der Meer B. Dijkstra 0 1; W. Schaap S. J. Bakker 0 1; C. Kooistra J. Wiersma 0 -1.

It wie stil oan de oare kant.

Skearnegoutum. De mannen fan de Stadige Strikers dyt troch harren praat faak de krante hellen, sieten stil oan de selde rige tafels te damjen. Snt de stikjes net dr mear yn steane, heart men se net mear. It leven kaam fan de oare trije oanslutende tafels. Dr sieten no de nije operateurs. Dy koenen mei rjocht sizze: It is stil oan de oare kant.

Ien fan dy praatsjemakkers komt de ear ta, dat er mei syn kapsoanes as lste yn papieren foarm oer de buorren kaam. No hat er fansels hielendal frijheid fan sprekken en dat liet er dan ek wol even hearre. Sels soe bliken dwaan, dat er tsjin Willem Schaap net folle yn e brij te krommeljen hie. Hy hie yn it praat noch efkes in aardige oplibbing doet  syn maat Kees Willem Koopmans yn in ienfldige teory fleach. Mar fan Kees Willem koe men sizze dat er oan de ein fan it spul mei in moai setsje syn tsjinstanner noch even skrikke liet. Dr hie Ynte noch in foarbyld oan nimme kinnen, mar nee hy gyng as in laam nei slachterij Schaap.

It wie moandeitejn net allinne stil oan de oare kant, it wie hielendal de stille kant it neist. De dammers dyt mei dogge oan it persoanlik kampioenskip, wienen foar in grut part al by de wedstriid fan de deis dernei yn Jorwert. Twa fan dy spilers namen drom in frije jn, nei alle gedachten om harren op te laden foar dat kampioenskip. In kin net oars as in bysnderheid hjitte, dat alle seis Strikers nei de earste twa rnten yn Jirnsum, frne sneon, op ien punt steane.

Utslaggen kompetysje. H. Postma B. Bos 1 0; Y. Dijkstra W. Schaap 0 1; R. Wijnia H. Twijnstra 1 0; J. Wiersma H. De Haan 1 0; S. J. Bakker T. Wiersma 1 0; B. de Boer Y. Boelens 0 1; T. Teigeler J. De Jager 0 1; C. Kooistra K. W. Koopmans 1 0; S. Kalsbeek Y. Boelens 0 1.

It kin de master misse.

Skearnegoutum. Dammer Sjoerd Jan Bakker is in helenien as it giet om kamp te heljen t in partij. Remize yn Frysk spul is net sa mar sa.  Moandeitejn  like it by eintsjebeslt wol wer op kamp t te draaien, mar it gyng ferkeard. It kin de master dus ek misse.

De Stadige Strikers Willem Schaap en Sjoerd Jan Bakker brochten in spul op it boerd as in gatsjepanne. Elk fan it omsittend laach hold der rekken mei dat der in slach yn kaam, wrtroch der in hiele soad houtsjes fan it boerd feegd wurde soenen. Dat barde net: de mannen stoppen it iene gat mei it oare. Sa strikende en fruiljende holden se op it lst elk noch twa houtsjes oer. Kamp siet der dik yn, al moast Schaap wol hiel hurd yn syn lste fjirtich sekonden. Dat is him trouwens wol ta fertroud.

Hy kaam, seach en wn: Dicky van der Meer. Al twa jier lid fan de klup, mar oan e  kompetysje kaam it mar net ta. It wurk! Lokkich is it feroare en kin er wurkje en ek damme. Moandei foar de earste kear. En hy koe nei syn earste partij Julius Ceasar nei sizze: veni, vidi, vici: ik kaam, ik seach en ik wn.

Utslaggen. B. Bos K.W. Koopmans 1 0; W. Schaap S. J. Bakker 1 0; H. Postma J. De Jager 1 0; J. Kalteren S. Kalsbeek 0 1; B. De Boer J. Wiersma 0 1;  H. Twynstra T. Teigeler 1 0; T. Wiersma R. Wijnia 0 1; C. Kooistra D. van der Meer 0 1.

Bauke Bos ferjit om ta te knipen.

Skearnegoutum. It hie sa moai wze kinnen foar Stadige Strikers Bauke Bos en foar guon t it omsittend laach, dyt der op gobberen dat Sjoerd Jan Bakker in heal puntsje lizze litte soe. It hie kinnen, allinne fergeat Bauke Bos ta te knipen en sa liet er him in wisse kamp ntglippe.

De einstn mei elts in daam en Bakker mei noch in hout. Yn it Fryske spul komt it krekt om der dan kamp t te heljen, dat wit elk dyt yn it damslt bebiten is. Bos liet it houtsje spitigernch te fier komme en doe wie der gjin salve mear oant te striken. Dat bestjutte neffens Bakker syn sizzen: sa t as poepkak.

Hy koe mar kwalik stil sitte sa draaide it him yn it gat om. Soe er no dan echt in kear winne fan Harry Postma? Om e haverklap moast er der even t en dan skeanbille er nei it hske ta. Ja lzers it giet hjir oer Hindrik Twynstra. De Hollnske dammer, dyt in pear jier lyn ek oer stapte op it moaie Fryske spul. Dat foel him noch raar f. Faak ferlear er troch in Hollnske streek. Moandeitejn hie er in mazzeltsje. Harry ferseach him grouwlich en stn sa mar twa houtsjes efter. Ien treast foar him wie, dat de stn fan syn tsjinstanner der tseach as in bosk woartels.

Twynstra koe him dr trouwens aardich mei rde en hold lang stn. Harry naam rom de tiid en syn tsjinstanner waard hoe langer hoe nrstiger en seach it swurk al wer driuwen. It soe wol  in grouwe nul wurde. Postma koe trochbrekke nei daam mei noch mar ien houtsje minder. It like in bekeken saakje, mar Twynstra hie noch in pear goeie streken yn t fet en sa skuorde hy der noch kamp t. Dat fielde as in oerwinning.

De man mei de kapsoanes, ferline wike is dr wiidweidich oer skreaun, hie moandeitejn net folle yn te bringen en dat die syn kammeraat Kees Willem Koopmans tige goed. Dy oerwn himsels troch royaal fan in frou te winnen. Diskear hie Hennie de Haan neat tsjin him yn te bringen. Dat Tsjerk Wiersma tige taai wze kin, liet er sjen tsjin de folle heger spyljende Bauke Dykstra. Oant suver de lste streek ta bleau it spannend. Spitich dat Tsjerk yn it einspul syn daam krekt eefkes ferkeard delsette, want doe makke Dykstra fuortendaliks dien wurk.

Utslach: B. Dijkstra T. Wiersma 1 0; R. Wijnia W. Schaap 0 1; T. Teigeler J. Kalteren 0 1; J. De Jager B. De Boer 1 0; S. J. Bakker B. Bos 1 o; H. Postma H. Twynstra -; K.W. Koopmans H. De Haan 1 0; Y. Dykstra C. Kooistra 0 1; S. Kalsbeek T. Teigeler 0 1.

Krijt Ynte Dykstra lst fan kapsoanes?

Skearnegoutm. Ik soe noch wol in kear tsjin Ynte wollesa spriek Koopmans hoopfol neit er ferlern hie fan Bauke Dykstra. No dat kin wol, kinst hjir noch wol nest! wie it antwurd fan Ynte. Dat sei er wylst er siet te damjen tsjin Hennie de Haan. Krijt er mooglik lst fan damkapsoanes? 

As it der op oan komt mei er him oars wol wat bedimje. Ferline wike wn er noch mei in geloksingeltsje op it skouder. Doe hie er it oan alle kanten en einen ferlieze moatten fan Rients Wiijnia, mar de man die him sels te koart en sa koe Ynte it punt by skriuwe. Mar om dan in wike letter wakker mei praatjses oan te kommen roait igge noch seame. Ja sa gyng er fierder: Ik ha mear punten as Kees Willem! Mei sok sizzen wreau er it ferlies fan Kees, syn freon, noch eefkes yn. Ik hoopje dat de foarsitter ferliest, dan krij ik dy ek aardich yn it sicht! Der fan tgeande dat er tsjin syn tsjinstanster wol even dien wurk meitsje soe. Allegearre praatsjes! Kapsoanes!

It omsittend laach en dan by tstek dyjingen dyt de opmerkings oanbelangen, hoopten fansels fan herte dat Hennie der foar soargje soe dat er syn skuon wer goed oan krije soe. Want sis no sels soks winskje  jo minsken altiten ta dyt bten de skuon rinne. De omstanners hienen dan ek in protte niget oan dizze partij. En men seach dat Hennie hiel goed stn hold en gjin rare flaters makke. Om koart te kriemen: in lykopgeand spul. Wol liken de winstknsen fan de praatsjemakker wat grutter: hy krige in daam en noch twa houtsjes en Hennie ek mar mei in houtsje minder. In moai einspul, mar doe men dat jo der allinne mei kapsoanes noch net binne. It giet om it skerpe striken en dat hie better kinnen. Hennie pakte in punt, wrfan de helte ut in bonus bestn fanwege it feit dat se tsjin in hegerenien  kamp spile hie.

Utslaggen: S. J. Bakker J. Wiersma 0 1; W. Schaap C. Kooistra 0 1; B. de Boer H. Postma 0 1; B. Bos R. Wijnia 0 1; Y. Dijkstra H. de Haan - ; B. Dijkstra K. W. Koopmans 1 0; H. Twynstra   T. Teigeler 1 0.

It mystearje oplost: de mouwe.

Skearnegoutum. Al gjin mins koe der ferline wike by, dat Stadige Striker Bauke Dykstra sa mar twa houtsjes fergees fuort joech. Hy kin it wol ris wat bryk ha, mar sa mar in pear skiven kado jaan woe der by de Strikers net yn. Fan in fata morgana wie by him ek gjin sprake, soe dizze moandeitejn bliken dwaan. De skuldige wie de mouwe. It mystearje is oplost.

Ja wat kin it al frjemd gean yn dy dammerij. Bauke sels liet moandeitejn sjen hoet it gien wie. Wylst er in houtsje ferskode om ien om ien f te ruiljen, naam er mei de mouwe fan syn trui ek in oar houtsje mei. Dat twadde houtsje kaam sa te stean, dat Wijnia syn tsjistanner ynienen net ien mar twa hourtsjes slaan koe. Dykstra krige net ien werom en sa stn er earst noch in houtsje foar en nei dy set ien achter. Ja dan ferlieze jo ferhipte sneu in heale punt.

Moandeitejn siet de man mei de mouwen heech opstrpt efter it boerd. Him soe soks net wer oerkomme. Spitich dat er no san brike set die. Fansels hied er de smoar yn dat er troch de fruil  it spul Sjoerd Jan Bakker sa mar cadeau joech. Soks kin jin oerkomme, mar ferlieze troch de mouwe dat net wer.  Opstrpe dy mouwen!

Se makken der in moai spektakel fan Tsjerk Wiersma en Jan de Jager. Der waard ek nochal wat blundere yn de partij, mar de beide krasse knarren hienen de measte wille. Jan begn yn de einfaze wat te earmoedzjen: dit kin ik net mear winne!  Dr hie er gelyk oan, mar Tsjerk wie de dizze jn sa goed as ble, hy fergeat in kear ien te slaan en struts twa kear de ferkearde. Ja dan wolle jo ek net winne. Alde Jan gyng laitsjende nei hs en dat hied er de frne wike ek al dien as er werom tocht oan it damjen.

Utslaggen: T. Wiersma J. de Jager 0 1; R. Wijnia Y. Dijkstra 0 1; H. Postma K. W. Koopmans 1 0; B. Dijkstra S. J. Bakker 0 1; W. Schaap B. de Boer 1 0; C. Kooistra H. de Haan 1 0; B. Bos S. Kalsbeek 1 0; B. Bos H. Twijnstra 1 0.

In fata morgana op it boerd.

Skearnegoutum. Fata morganas komme gewoanwei foar yn de woastyn, mar moandeitejn gyngen de luchtspegelings troch it damsealtsje fan de Stadige Strikers yn gebou Elim. Foarsitter Kooistra rekke troch dy spegeling op it boerd folslein fan de doele. 

Yn in winnende stn seach er net allinne apen, mar ek in hiele boaze bear, dyt him sa mar ferskuorre woe. Mar wat er miende te sjen, wie der gewoan net. Lykwols die er noch wol in streek, mar hy wist dat it hielendal gjin sin mear hie. De partij wie ferlern. It hiele omsittend laach fearre op. Ferlieze dat koe net! Hoe is it mooglik! De foarsitter spriek letter sels fan in brekbarst yn e kop. Hy koe der ek net by, dat er it yn in stn fan fjouwer om fjouwer sa bryk hie. Dingen sjen dyt der net binne. Ien gelok wie dat Bauke Bos de winst hiel goed brke koe en syn twa nferwachte puntsjes tankber  yn e bse stuts.

Bauke Dijkstra seach ek dingen. Nei alle gedachten hie er ek lst fan in fata morgana. Hy joech ek sa mar twa houtsjes fergees fuort. Hy hie noch gelok dat Wijnia sa skrok fan it btenknske, dat er net mear de skerpste streken dwaan koe. It is apart dat dy Dijkstra en Kooistra allebeide san misser hienen. Nei alle gedachten komt it troch dat se beide nder it selde dak yn Hartwert grut wurden binne. Oars is der gjin ferklearring foar.

Utslaggen. S. J. Bakker K. W. Koopmans 1 0; S. Kalsbeek T. Wiersma 0 1; B. de Boer Y. Dijkstra 0 1; B. Dijkstra R. Wijnia - ; W. Schaap J. Wiersma 0 1; J. de Jager J. Kalteren - ; H. Twijnstra T. Teigeler 0 1; B. Bos C. Kooistra 1 0.

Dy smoarge rot tafel te piipjen.

Skearnegoutum. Der binne dammers dyt nder it spul oan ien tried wei troch geldsjes meitsje. Bygelyks in bytsje tusken de tosken fluitsje of om de haverklap in klik ld mei de mle meitsje. Der binne ek guon dyt mei de fingers op e tafel omroffelje. By de Stadige Strikers wie it moandeitejn net in dammer, mar in tafel dyt mei elke slach pipe.

Dy smoarge rot tafel ek te piipjen! sa prottele ien fan de Strikers. Aldergelokst wie der in spesjalist, yn de persoan fan Harry Postma, oanwzich. Hy loste it probleem fakkundich op. As er syn partij tsjin dy Tsjerk ek sa oanpakt hie, wie er net in heale, mar in hele punt riker west. Dy Wiersma hie noch al wat praatsjes. Mocht ek noch graach eefkes De Boer freegje, hoet dy spile hie, wylst er wol wist dat dy bste man ferlern hie. Eefkes slt yn de wne struie! Ja it my der ien! Likegoed moat ek sein wurde, dat er Postma moai op kamp hold.

De moaiste slach fan e jn wie foar Rients Wijnia. Syn tsjinstanner, Bauke de Boer, tocht dat er in flypflapke nskealik makke hie. Hy lei it Wijnia ek t. Dy hie dat fansels ek wol sjoen, mar likegoed moatte jo jo tsjinstanner net wizer meitsje as dat er al is. Nei De Boer syn streek siet it setsje der nammentlik noch yn. It koste wol in hout mear, mar de beleanning wie in moaie daam yn de koarte hoeke. Wijnia stn in pear houtsjes efter en moast de goeie streken dwaan, oars hie de nestor him noch in raar gat yn skowe kinnen. De eksskieppeboer is dat striken tsjintwurdich wol ta fertroud en makke it sekuer t.

Utslaggen. H. Twijnstra J. Kalteren 0 1; R. Wijnia B. de Boer 1 0; S. Kalsbeek T. Teigeler 0 1; H. Postma T. Wiersma - ; K. W. Koopmans B. Bos 1 0; Y. Dijkstra B. Dijkstra 0 1; W. Schaap J. de Jager 1 0; C. Kooistra S. J. Bakker 1 0; T. Teigeler H. de Haan 0 1.

Striker Sven is the man!

Skearnegoutum. Miskien hat er him wol foarnommen om de streken yn it nije jier earst goed troch te tinken om dr nei pas te striken. Stadige Striker Sven Kalsbeek de Benjamin fan de klup siet tsjin it ldste lid Bauke de Boer. Yn foarige partijen tusken dizze twa wie der meastal gjin striid, omdat De Boer altyd frij maklik wn. Moandeitejn wie dat oars. Doe wie Sven the man!

In moai spul wie it, dat joech neat. Yn de einfaze stnen de houtsjes fan op skerp en koe De Boer eins net mear winne. Dochs hie hy noch wol even oars kinnen en dan hie de Benjamin noch goed t sjen moatten. Dat is neipraat fansels en dr hie Sven fierders gjin boadskip oan. Hy hie de punt mei bonus binnen.

Josette Kalteren like de punt ek te pakken. Se sette Tsjerk Wiersma goed nder druk. Hy hie syn houtsjes midden oer it boerd stean. Doet er hearde dat de nestor ferlern hie, kleide er: Ik krij hjir ek in pak op de bealch. Moast ris sjen wat foar fleanfjild dit is! Mooglik is Josette troch dat praat de skerpte wat kwyt rekke, want se liet har eigen houtsjes wat te wyld stean. Se hie de mooglikheid om in gatsje ticht te striken. Dat die se net, mar sette wat te happich ien op slach en doe wie it hommeles. Har mem Hennie de Haan moast al lang dr foar in hout achter tsjin Bauke Bos en ek sy hie doe eins neat mear yn te bringen. In minne jn dus foar de famylje De Haan.

Utslaggen: M. Bakker K. W. Koopmans 0 1; H. de Haan B. Bos 0 1; J. Kalteren T. Wiersma 0 1; B. de Boer S. Kalsbeek 0 1; B. Dijkstra J. Wiersma 0 1; R. Wijnia C. Kooistra 0 1; Y. Dijkstra S. J. Bakker - ; J. de Jager H. Twijnstra 1 0; T. Teigeler M. Bakker 1 0.

It earste echte punt foar Marjolijn.

Skearnegoutum. Op de lste damjn fan it jier is Stadige Strykster Marjolijn Bakker der yn slagge om in echte punt yn e wacht te slepen. Ein febrewaris kaam sy foar it earst op e klup en hie noch nea fan it moaie Fryske spul heard. Ien fan e leden hat him doe oer har ntferme en har de earste kneepkes fan it spul by brocht.

Dr wie der dan de earste punt. Har tsjinstanner, Hindrik Twynstra, siet mooglik noch wat yn de ban fan de krystgedachte. Hy siet moai fredich te damjen mei sa no en dan in stichtlik wurdsje der by. It soe wol wer klear komme, hy wn ommers al in oantal kearen fan har. Hy hie er dan ek hielendal gjin euvelmoed yn dat er in strieminne streek die. Marjolijn hat yntusken wol sa folle fan it spultsje opstutsen, dat se hat fst tocht: Dat kan geloof ik niet Twijnstra! In pear kear goed nei tinke en noch ris in kear en doe sloech se ta. Der rgelen in hiel soad houtsjes fan it boerd. Doe wie it tiid om op te pasjen om sa de winst te pakken. Se koe maklik fruilje, mar keas foar wat oars. Twynstra rkte noch in knske en briek troch nei daam. It moat sein wurde, dat de Strykster it drnei op in moaie Frysk spul eigen manier tmakke.

Dit is ek moai foar Jasper! sa spriek ien. Jasper is de man fan Marjolijn. Want sis no sels as jo as partner altyd ien ths krije dyt ferlern hat, dan is de sjeu der op en duer der ek f. Dus in boppeslach foar de famylje Bakker. Ien fan de Strikers woe ha dat se noch in partijtsje moast, mar dr skode de foarsitter him sels in skoatteltsje foar mei de wurden: Lit Marjolijn dizze oerwinning fiere, de hiele lste wike fan it jier lang. In mooglik ferlies soe dr in skaad oer hinne lizze en dat moat net! Wize wurden fansels. Marjolijn gyng yn feeststimming nei har Jasper.

Ype Boelens wie dwaande mei in ynhelrees. Hy pakte hiel wat punten, mar koe dy lde rakkert fan in Rients Wijnia der net nder krije. Nee om dat foar elkoar te krijen moat men jin op ien partij ta lizze en dan is it noch dreech gench.

Utslaggen:T. Teigeler Y. Boelens 0 1; Y. Boelens R. Wijnia 0 1; M. Bakker H. Twynstra 1 0; S. Kalsbeek K. W. Koopmans 0 1; C. Kooistra B. Dijkstra 0 1; S. Kalsbeek S. Teigeler 1 0; K. W. Koopmans Y. Boelens 0,5 0.5; J. Wiersma Y. Dijkstra 1 0; H. Twynstra Y. Boelens 0 1;

Hartwert Skearnegoutum: kat en ms.

Skearnegoutum. Yn de breedte, yn de djipte en yn de hichte op alle fronten is Hartwert sterker as de Stadige Strikers. Wy hoege der gjin doekjes om hinne te winen: it wie de kat tsjin de ms.

In kat lit in ms gewoanwei noch wat om springe, boartet der wat mei en byt op in bepaald stuit eefkes feninich ta. Dat feninige hoegde der net iens by. Ek snder fenyn wienen de Hartwerters  de Strikers de baas. Yn tiden hat it net sa ml wiisd as frne moandeitejn. Oer alle einen en hoeken kamen de Strikers te koart.

Ype Boelens sei nei de fstraffing: It hie noch minder kinnen! Dat wienen wiere wurden. De Strikers moatte de trije en heale winstpunt fansels net ferjitte, mar dr stnen 12 ferlies tsjin oer. Dan witte jo it wol. As skriuwer doart men suver gjin letter oan it papier ta te fertrouwen, bang dat it miskien net wier is. Spitigernch is it wol wier. Hartwert is net mear te rissen.

Utslach: Skearnegoutum Hartwert 3 - 12.  J. Wiersma T. Kooistra 1 0; W. Schaap G. Terpstra 0 1; C. Kooistra H. de Vries -; B. Dijkstra T. Wijbinga 0 1; Y. Dijkstra F. Wiersma 0 1; H. Postma J. Bouma 1 0;  Y. Boelens G. Bruinsma 0 1; J. de Jager S.T. Kooistra 0 -1; R. Wijnia S. de Boer 0 1; B. Bos K. Abma 0 1; K. W. Koopmans K. Wiersma 0 1; H. Twijnstra K. Oosterhof 0 1; B. Boelens H. Scheltinga 1 0; S. Kalsbeek T. Vellinga 0 1; T. Teigeler D. Namminga 0 1; T. Teigeler S. Elzinga 0 1.

Harry wie wat skier om e noas!

Skearnegoutum. Harry wie nochal wat skier om e noas en. bleau ek net lang sitten! liet de behearder fan Elim de Strikers witte, doet er de lege kopkes t it damsealtsje helle. Oars sit er meastal eefkes nei! Ja sa giet it sa no en dan by de Strikers: jo sportive prestaasjes wurde noch ris even troch  oaren oereide.

Ik tocht ik nim dat gokje mar, mar ja it wie fansels stom, want jo moatte dat gewoan net dwaan! sa fertelde Harry Postma, hoet it kaam dat er nei in ferkearde streek sa mar trije efter stn. Men moat der nea fan tgean dat jo tsjinstanner it slachje net sjen sil. De kns is grut dat er it wol sjocht. Soms docht men wol ris in streek mei risiko, omdat der gewoan gjin betteren is. Postma hie streek gench. It gokje siigde him dus raar ta de boksen yn. Hy koe it gewoan net mear winne of  kamp meitsje.

Syn tsjinstanster, dr ha jo har wer, Tineke Teigeler! It is net de earste kear dat se mei in gelokje wint tsjin folle sterkere dammers. Wat foar jeften soe sy bten it damjen noch mear ha? Bringt se de mannen yn in foarm fan hypnoaze en slacht se dan ta? Hoe dan ek, se wie wakker wiis mei har twa punten en terjochte.

Sjoerd Jan Bakker hat Jelle Wiersma it earste heale puntsje fsnipt. Wiersma hat bot oan it dokterjen west om der noch winst t te heljen, mar dat siet der net mear yn. De ien is bliid mei twa punten en in oar is like bliid mei in heale punt.

Utslaggen: J. Kalteren M. Bakker 1 0; S. Kalsbeek J. de Jager 0 1; H. de Haan R. Wijnia 0 1; K. W. Koopmans H. Twijnstra 0 1; Y. Dijkstra B. Bos 1 0; J. Wiersma S. J. Bakker - ; B. Dijkstra W. Schaap 0 -1; C. Kooistra T. Wiersma 1 0.

Hy stn op sprong om f te reizgjen..

Skearnegoutum. Sinteklaas stn op sprong om f te reizgjen nei Spanje, mar gelokkich koe er moandeitejn noch krekt eefkes oan wippe by de Stadige Strikers. Alle winkels wiene Sinteklaas moandei al wer fergetten, taai letters hienen plak makke foar krystkrnskes. Dochs kaam de leave lde Sint net mei lege hannen.

Njonken skelade hie er fansels ek it tsjokke boek by him. En dat wie mar goed ek. Hy hie nammentlik noch wat nammen te notearjen fan dyjingen dyt snder boe of ba samar wei bleaun wienen. Sint sels wie wol troch de damp en mei minne diken dochs yn Elim oankommen. No hat in hynder gjin lst fan dampens, mar glde diken is in oar ferhaal. Sint sette drom de skimmel op skerp.

Wat ek op skerp stn, wie Dooitzen Ykema. Hy sloech yn de heechste groep foar master op. Hy is ek opskreaun yn t tsjokke boek, mar dan wol yn positive sin. De winners fan de oaren groepen beselskippen him: Harry Postma, Bauke Bos en Sven Kalsbeek. Dizze mannen koenen har it bste rde mei de trije farianten yn tweintich minuten. It sil s nij dwaan oft se har freed op it stryk-ta toernoai fan de Strikers ek wer yn de prizen damme sille.

Krekt as altiten: ik ferlies alles.

Skearnegoutum. Soms sit alles jo tsjin en liket de wet fan Murphy it allinne mar op jo fersjoen te hawwen. Stadige Striker Bauke Boelens like san slachtoffer. Moandeitejn ferlear er en sei: Ik ferlies tsjintwurdich alles, myn beurs, myn rydbewiis en ek it damjen!

No siet Boelens net tsjin de earste de bste, want hy moast it opnimme tsjin Rients Wijnia en dy skoot der dit jier sterk op los. En mei Bauke hie er ek neat gjin moederaasje. Dat hie bst kinnen, want ek nder de partij earmoede Boelens ek noch al wat en dan kinne jo as tsjinstanner it ear dr wol ris wat nei hingje litte en wat minder sterke streken dwaan. Wijnia die dat net. Nee hy loste it fakkundich op.

Alle fans en stipers fan Tsjerk Wiersma hoege net oer him yn noed te sitten, omdat se hast nea mear in wurd fan dizze taaie lde rakkert yn de krante lze.  Hy liet moandeitejn sjen dat er noch omraak damje kin. Wol is er wat minder mlryp, suver de stikeme kant it neist. En it is sa, as men net folle seit, hellet men de krante ek net. Mooglik hat syn twadde ik of in oare ik ek wol sein: Dim dy mar wat Tsjerk, want aansten komst ek noch op in minne namme te lizzen. Hoe dan ek; mar wat it damjen oangiet, kin Tsjerk noch aardich op e tromme slaan.

Utslaggen: J. Kalteren H. Twijnstra 1 0; K. van der Wal M. Bakker 1 0; H. de Haan H. Postma 0 1; B. Boelens R. Wijnja 0 1; K. W. Koopmans T. Teigeler 0 1; D. Ykema T. Wiersma 0 1; J. de Jager B. Dijkstra 0 1; Y. Dijkstra J. Wiersma 0 1; S. J. Bakker W. Schaap 0 1; C. Kooistra J. Wiersma 0 1.

Omstanners seagen it swurk al driuwen.

Skearnegoutum. Der binne fan dy beladen partijen, wrt elkenien niget oan hat en it ferrin foaral net misse wol. In hiel hnfol Stadige Strikers folge de striid tusken Hennie de Haan en Kees Willem Koopmans. Tusken de eigen streken troch moasten se ek witte hoet it Kees Willem fergean soe. Hy hie yn de lste partijen tsjin de famylje De Haan der net folle fan makke en no seagen de omstanners foar him it swurk ek wer driuwen.

Yn it foarste plak hie er yn de einfaze fierstente min tiid en syn stn like wol in bosk woartels. Ien foardieltsje hie er: Hy stn in houtsje foar. It ferrin fan dat einspul is suver net te beskriuwen. Hennie wie dis kear fierstente leaf foar dy aardige jongkeardel. Mar goed, de omsteanders hienen der wakker niget oan. En it is fansels sa: de bste stjoerlju steane op e wl. De lste mint gyng yn en Kees Willem die de set dyt in soad earder ferwachte hienen. Der lei foar Hennie in oplossing, mar dy seach se oer de holle en de partij wie t.

In sucht fan opluchting en in brede laits fan Kees ferwolkommen disse winst. Hy krige fuort wer wat kleur op e wangen en  fleurich stapte er achter it boerd wei. It rint hearlik as jo dr foar gefaarlik op it rntsje fan de fgrn stnen. No hat er fweefd mei it frouwekompleks sille wy mar rekkenje. Dat er tsjin froulju in stik minder dammet as tsjin de manlju moat der ek noch t.

Neffens my is it kamp! Al in pear kear hie Harry Postma,  Sjoerd Jan Bakker kamp oanbean. Der binne fan dy minsken, dyt de krante wol lze, mar der neat wizer fan wurde. Ferline wike is hjir noch opmurken dat dammers Frysk spul altiten troch gean: De dea of de gladioalen! Yn  dit gefal ha beide mannen de gladioalen ferparten, want it wie yndie kamp. Harry moast hiel sekuer strike, mar dat is him dit jier wol ta fertroud.

Utslaggen:W. Schaap T. Wiersma 1 0; B. Dijkstra B. Bos 1 0; S. J. Bakker H. Postma - ; D. Ykema J. Wiersma 0 1; H. de Haan K. W. Koopmans 0 1; Y. Kalteren T. Teigeler 0 1; S. Kalsbeek M. Bakker 1 0; H. Twynstra R. Wijnia 0 1.

In betiid jierdeiskadootsje foar Striker De Boer.

Skearnegoutum. Der binne fan dy sportlju dyt op harren jierdei krekt eefkes wat mear jaan kinne as gewoanwei. En as men dan in priis pakt, sprekt men fan in jierdeiskadootsje. Sa wie it mei de nestor fan de Stadige Strikers ek, mei dit ferskil dat De Boer syn jierdei twa dagen letter wie.

Oars soe dit eins de krante net helle ha, mar de man wie hast 87 jier en boppedat wn hy it fan in earste klasser en ldkampioen. De namme hoecht fansels net mei grutte letters fermeld te wurden. Alle koppen fan it omsittend laach draaiden deselde kant t, doet De Boer mei syn oerwinning lokwinske waard. Fragen kamen der fansels ek: Wie it kadootsje in gelokje? Hie syn tsjinstanner it al yn e kop om him op san kado te traktearen?  Nee, allegearre neat fan wier. De Boer damde in sterke partij en syn opponint holp wol wat mei troch net de aldersnoadste streken te dwaan., mar dr koe de winner neat oan dwaan. Mooglik hat syn tsjinstanner dochs wat nder de yndruk west fan dy snentachtich jier. Wa sil it sizze.

Der like noch in tslach te kommen dyt in grutte ferrassing wze soe. Rients Wijnia stn in daam foar tsjin de kampioen by tstek: Jelle Wiersma. Alle oanwzigen holden de siken yn om te sjen hoet dit frinne soe. De Boalserter siet goed krap yn de tiid, wylst Jelle minuten byt soad hie. Ik wol wol kamp! spriek de man t Wommels. Soks binne de dammers Frysk spul net wend: dy geane altiten troch. Gjin salonremizes! Sa tocht Wijnia mei syn oardel mint dr ek oer en hy naam de remize net oan. Hy tocht dat er Jelle te pakken hie, mar de man ferseach him grouwlich en ferlear. Guon fnen dat er dat puntsje dochs mar oannimme moatten hie, mar sa sille wy net.

Skriuw mar yn de krante dat de klok my nekke hat!  ftere Bauke Dijkstra. Sjoerd Jan Bakker trof it ek wol wat dat syn klok by it net goed yndrukken troch de tsjinstanner it ferhipte om te rinnen. As dyn klok net rint, dan hldst moai wat tiid oer fansels. De partij wie moai gench. Bakker stn minder, dat fn er sels ek, mar dat seit neat. Hy stiet altyd minder. Al mei al hie er in moai skoft tocht, wylst syn klok net rn. It betsjutte dat Dijkstra noch mar in bytsje romte hie om te tinken, wylst Bakker noch in see fan tiid oer hie. De man t De Tynje koe t syn winnende stn net mear as kamp helje troch dy klok.

Utslaggen: M. Bakker J. Kalteren 0 1; H. de Haan S. Kalsbeek -; J. de Jager T. Teigeler 1 0; K. W. Koopmans T. Wiersma 1 0; H. Postma Y. Dijkstra 1 0; D. Ykema W. Schaap 0 1; J. Wiersma R. Wijnia 1 0; S. J. Bakker B. Dijkstra - ; B. de Boer C. Kooistra 1 0; J. Kalteren B. Bos 0 1; T. Teigeler M. Bakker 1 0.

Dat wurdt wer in minne jn tegearre!

Skearnegoutum. Jierrenlang kaam Stadige Striker Bauke de Boer alle moandeitejnen op e fyts t Snits. Doe dik yn e tachtich stapte er in oantal jierren op in elektrysken ien. No lit er him deftich ophelje yn in lkse wein. Tsjin syn sjauffeuze sei er moandeitejn nei it damjen: Dit wurdt wer in minne jn tegearre!

Beide, hy en Hennie de Haan, koene it nammentlik lang net risse. De Boer stn yn in poep en in skeet sa mar twa houtsjes efter tsjin de sterke Bauke Dijkstra en Hennie rekke yn it middenspul op efterstn tsjin de taaie Jan de Jager. De partijen wienen yn in sucht t. In  opmoedigjend sms-ke is mooglik noch yn de auto op Hennie har mobyl binnen kommen. Doe wie dat te let. Net dat de beide leafhawwers fan it Fryske spul as brutsen figueren, yn sek en jiske yn de auto sieten, nee dat net. Beide kinne se goed tsjin harren ferlies. Dochs rydt it krekt even wat fleuriger en blider as der twa punten meireizgje. Mar ja it damlibben is net altyd rys mei rezinen.

De auto dyt nei Sibrandabuorren gyng, ferfierde ek twa ferliezers! No binne de beide froulju dat ferliezen wol wend. Sy moatte noch in soad learjild betelje. En as men dan dochs in kear mei in noflik gefoel mei in punt nei hs ta rydt, sa as Tinele Teigeler ferline wike, stiet der yn de krante dat net sy, mar har freondinne Marjolijn Bakker wn hie. De lste waard wiidweidich troch har man en oare doarpsgenoaten lokwinske mei de punt. Dat fielde wol lekker, mar it docht sear as men dan sizze moat: Nee Tineke hie wn! Dy  koe de opmerkings gelokkich mei in blide laits rjochtsette.

Miskien hat Sjoerd Jan Bakker mei syn auto en bysitter Jan de Jager op alle rotondes nei Snits wol twa ekstra rntsje makke. Earerntsjes! Hy en syn dammaat wnen . De lste dus fan Hennie en Bakker fan syn aartsrivaal Cor Kooistra. In striid op it skerpst soe it gjin tel wurde. De lste paste de teory net goed ta en hat de hiele partij efter de feiten oan hobbele. Gjin skyn fan kns, sa liet er it omsittend laach witte. En dat wie ek sa.

Utslaggen:  W. Schaap K.W. Koopmans 1 0; H. Twijnstra T. Wiersma 1 0; K. van der Wal S. Kalsbeek 1 0; J. de Jager H. de Haan 1 0; R. Wijnia M. Bakker 1 0; T. Teigeler B. Bos 0 1; B. de Boer B. Dijkstra 0 1; S. J. Bakker C. Kooistra 1 0; H. Postma J. Wiersma 0 1; B. Bos M. Bakker 1 0; T. Teigeler R. Wijnia 0 1.

 

Ype kin it net allinnich!

Skearnegoutum. De Stadige Strikers seagen wol eefkes raar op dat Ype Boelens, de man dyt dit jier net mei damt, de seal yn stapte. En dat net allinne, hy hie fuort syn frou ek mar meinommen. Ferline jier is er t de heechste klasse wei reage, soe er no fersterking by syn partner sykje. Kin Ype it net mear allinnich?

It foel op dat er praat foar twa hie. Faaks binne de manlju op de klup wat drokker as oars, omdat se even los fan it wiif binne. By Ype krekt oarsom. Noch nea ha wy him sa oermus en drok mei makke. Jongfeinten wolle har noch wol ris ymponearjend foar harren leafste gedrage, mar fan Ype is dat jonge al lang f. Dochs die it oanwzich wzen fan syn leafste him wol fertuten. Hy prate as in abbekaat en damde as in plysje. Hy wie mar leafst twa man tagelyk treast. En dat wienen net de earsten de bsten. Nee sa siet in kanon as Dooitzen Ykema tsjinoer him. Ype feroare der net om. Hy feegde Ykema gewoan nhuer fan it boerd.

Syn oare tsjinstanner hie wat mear yn akte. Dy man kin net allinne damje, hy is ek fertroud mei molen:  Achtkanters, spinnekoppen en gean sa mar troch en fierders hat er wat mei de krukas. No dan witte jo it wol. Hy, Bauke Bos, koe mei syn daam spitigernch Ype syn houtsje net keare, wrtroch dy twa dammen krige en de partij dus wn. Twa tsjin ien is kattemoardzjen. Ype rn mei in slach yn e rch troch it sealtsje. Hy liet syn wyfke wakker blike hoe goed as er wol net wie. Soe er it allinne ek kinne, it omsittend is dr noch net sa wis fan. Nije wike sit er wer op kursus, mar wy tinke dat er leaver dammet, dat miskien komt er nije wike wer mei syn frou del.

Ien man dyt ek wol wakker parmantich en eptich nei de partij omstappe koe, wie Rients Wijnia. Hy pakte in heale punt fan de grutte Sjoerd Jan Bakker f. Wijnia rn net oars as oars. Fansels wie er wakker op it skik mei syn kamp, mar oerdriuwe nee dat passet net by de man. It is mar goed dat dy Strikers net allegearre gelyk binne, want dan soe it in saaie bedoening wurde.

Utslaggen. D. Ykema Y. Boelens 0 1; K. W. Koopmans Y. de Jager 1 0; T. Wiersma Y. Dijkstra 0 1; S. J. Bakker R. Wijnia - ; M. Bakker H. de Haan 0 1; S. Kalsbeek H. Twijnstra 0 1; B. de Boer T. Teigeler 1 0; B. Dijkstra C. Kooistra -; J. Wiersma W Schaap 1 0; B. Bos Y. Boelens 0 1; M. Bakker T. Teigeler 1 0; H. de Haan B. de Boer 0 1; H. Twijnstra T. Teigeler 1 0; M. Bakker S. Kalsbeek 0 1.

 

In Striker by de gatten om ticht?

Skearnegoutum. Men wol it hast net leauwe, mar ien fan de Stadige Strikers soe noch eefkes stikem syn daam in triuwke jaan neit er him delsetten hie. In triuwke fierder nei it folgjende fjild. Sa lang al damme en dan noch de rigel fan loslitten en fbliuwe besykje te omsilen troch dat lytse triuwke. Is dizze Strikers wellicht by de gatten om ticht? 

Hy hat wellicht tocht: Myn tsjinstanster en nijste oankeap fan de Strikers, hat dr dochs gjin weet fan De man hie dinderse goed yn it snotsje, dat er syn daam op it ferkearde plak delsette. As in snoek wie de finger werom om dat ferbettere setsje te jaan. De opperstriker seach dat en rp: Dat mei net! Dat wie ek sa, dus kaam de daam werom op it plak.

De tsjinstanster wie nei alle gedachten ek wat fan de wize en seach it slachje net. Sa dwaande wn de man dochs noch, mar elk fan it omsittend laach wit no, dat se dy man yn de gaten hlde moatte. Hy liket noch gjin mich deaslaan te kinnen, mar ndertusken wol deagemoedereard san jong frommiske ferrifelje wolle. Ja de Stadige Strikers ha aparte leden!

Fjirtjin dagen lyn spriek er nei in lange mar winnende partij de wurden: Dat wie dreech en no sliep ik de hiele nacht net! Oft Dooitzen Ykema fan moandei op tiisdei wol slipt hat is noch mar de fraach. Nei in prachtige en drege partij behelle er kamp tsjin de sterke Sjoerd Jan Bakker. Ths earst noch mar even bekomme! sa spriek er, mar it soe bst wol ris sa wze kinne, dat er nei in oerke op bd gyng, mar de sliep mar net krije koe. Wakker nrstich lei er wellicht noch tiden njonken mem om te skaaien en te skeuken. Dy hat doe sein: No Doffy jonge, jou dy no mar del! No hast my lang gench t de sliep holden! Sa is it wellicht gien en soe it sa wze, dan hie dat noch it heale puntsje tsjin Bakker mear as wurdich west.

Ferline wike waard him hjir noch de rie jn om ris yn syn probleem fan it ferskiten fan in partij te fersjen. Alderhanne goeie advizen stienen swart op wyt, mar Kees Willem hat tocht: Wat sille wy no belibje, niks gjin psycho-analyze of oare help, ferdoarje, ik help my self! En hoe! Hy helle mei in moaie flypflap en in prachtich sturtsje himsels wer boppe Jan. De taaie en sterke Rients Winia wie troch dy streken de pineut!

Utslaggen:B. Bos W. Schaap 0 1; H. Postma S. Kalsbeek 1 0; B. Dijkstra Y. Dijkstra 1 0; K.W. Koopmans R. Winia 1 0; T. Wiersma R. Teigelaar 1 0; S. J. Bakker D. Ykema -- ; J. de Jager C. Kooistra 0 1; M. Bakker H. Twynstra  0 1; H. Postma M. Bakker 1 0.

It siigde him wer ta de boksen yn!

Skearnegoutum. Ferline wike waard Stadige Striker Kees Willem Koopmans hjir noch in fear yn de broek stutsen, omdat er it knap kamp hold tsjin earste klasser en maat Ynte Dykstra. No siigde it him raar ta de boksen fan dy selde broek yn. Hy ferlear it spul wat er net ferlieze mocht en net ferlieze koe, mar it wol die.

No hat Kees wol faker problemen mei froulju. Ferline jier ferlear er twa kear, hielendal nnedich fan Hennie de Haan. No die er dat tsjin har dochter Josette. Soe er tefolle yn de ban fan froulju komme? Kin er harren eins net wjerstean? Makket it him nseker en nwis? Kin er der net oer dat san frommiske dochs mar troch spilet, wylst se oan alle kanten en einen op ferlies stiet? Wol er tsjinoer it omsittend laach it te moai tmeitsje?

De Strikers witte it net mear. Wellicht sil hjir ris yn fersjoen wurde moatte. In striidsberheidstraining miskien? Of in kursus: Hoe moat ik omgean mei froulju It bestjoer moat mooglik op e siik nei in haptonoom dyt dit mantsje ris even goed nder hannen nimt, want ien ding is wis, sa kin it net langer.

Dy lde rt fan in Jan de Jager hat gjin help nedich. Hy sloech  wer foar master op. Hy makke nestor Bauke de Boer fakkundich yn. Wat hie dy De Jager in wille en dat mocht ek wol, want dy De Boer is fansels net fan juster. De beide mannen sitte hast altiten wol dreech, mar diskear hie allinne De Boer dat.

Kwaliteit komt altiten boppe driuwen. Sa wie dat ek yn de partij tusken Jelle Wiersma en Cor Kooistra. De beide mannen dy dizze wike nei Praach geane om dr tsjin Poalen, Ytalianen en Tsjechen te damjen, brochten wol in aardich spultsje op it boerd. No kin Jelle ferskuorrend damje en dat die no ek wer bliken. Hy helle der in moai slachje t, dat Kooistra sjen moatten hie, mar ja dat is in kwestje fan kwaliteit. Dat komt altiten boppe driuwen.

Fansels wie elk optein, doet Kevin van der Wal it smke damsealtsje wer binnen stapte. Ferline jier slagge it him net om mei te dwaan, mar no wie er wer paraat. It damjen moast noch wol wat wenne en elk tocht al dat er op in Hollnske klup sitten hie. Hy seach nammentlik in dwerse slach finaal oer de kop. Gelokkich breide er it yn de lste minuten noch goed en fersloech er buorman Twijnstra.

Utslaggen:  B. Bos T. Wiersma -; K. van der Wal H. Twynstra 1 0; R. Wijnia H. Postma 0 1; T. Teigeler S. Kalsbeek 0 1; K. W. Koopmans J. Kalteren 0 1; B. de Boer J. de Jager 0 1; H. de Haan B. Dijkstra 0 1; W. Schaap Y. Dijkstra - ; J. Wiersma C. Kooistra 1 0; B. Boelens T. Teigeler 0 1.

  

Suertsjeferkearing by de Strikers?

Skearnegoutum. It omsittend laach hold him skerp yn e gaten. Ferline wike besocht er noch de jongste fan it hiele stel mei syn snobbersguod  op e lije side te kommen. No moast er tsjin in frommiske. Soe Twynstra miskien syn lekkers wer yn de striid goaie. Begjinnende suertsjeferkearing wellicht?

Dy lde baaskes moat men yn it fersier hlde. Nim no san man as Tsjerk. Hy siet noch mar krekt tsjinoer syn tsjinstanster of hy sei: Do meist wol wat t dwaan! Unfoech praat fansels. Sa wie it net mei Twynstra. Nee hy hie eefkes gjin tsjinstanner en rn wat om, mar al wachtsjende hie de partij fan twa Stryksters yn it bysnder syn oandacht. Doet dat spul t wie, stn de man klear om tsjin ien fan de beide syn keunsten te fertoanen. It waard Hennie de Haan. Elk tocht no sil er de doaze mei suertsjes wol t de kast pakke om drmei syn tsjinstanster t it lykwicht te krijen. Nee dat die er net. It hie ek gjin sin hn. Fan in eventuele suertsjeferkearing hie er by de ferkearde west. De partij wie al hast t, doet in smske fan in grutte supporter by Hennie binnen rljen kaam. Doe wie it foar elk wol ddlik dat it lekkerste skelaadsje dr net tsjin op kinnen hie.  Hennie wn!

Trije spullen einigen yn kamp. Dat is in soad foar Frysk spul. Twa man wiene wakker wiis mei harren kampke. Kees Willem Koopmans en Harry Postma. Harrren remizen fielden as in oerwinning. Beide spilen se tsjin in hegere klasser en gienen drom foar de bonus. In remize soe harren dochs noch in hele punt opleverje. Kees moast tsjin maat en promovendus Ynte Dykstra.  San promodites strielt wat sterks t, dat moat men net ferjitte. Net sa bot as wat soesto no jonkje mar dochs. Men hat mei san titel wat oerwicht!

Harry krste de degens mei foarsitter Cor Kooistra en hy gyng der suver al in bytsje fan t dat dit spul wol ris in nul betsjutte koe. Hy doarde net iens syn eigen spil te spyljen! Mar it alternatyf pakte dus hiel goed t. Beide partijen einigen dus yn kamp. Beide mannen binne no yn bonus!

Wat is der mei s kampioen te rden? Kampioen wurde is neat, mar om it te bliuwen is faaks in poepetoer. Willem Schaap de grutske kampioen fan ferline jier hat no al twa ferliespartijen oan e kont. Mist hy miskien de tstrieling fan in kampioen wr elk benaud fan wurdt? Of tinkt er sels dat er no nferslaanber is? Twa kear ferlieze! Oer de partij fan moandeitejn moatte wy it hjir fierders mar net ha, want sa wol Willen as tsjinstanner en winner Bauke Dykstra makken der mar in potsje fan.

Utslaggen. T. Wiersma M. Bakker 1 0; S. Kalsbeek J. Kalteren -; B. de Boer S. J. Bakker 0 1; D. Ykema J. de Jager 1 0; T. Teigeler H. de Haan 0 1; R. Winia B. Bos 1 0; Y. Dykstra - K. W. Koopmans - ; W. Schaap B. Dykstra 0 1; C. Kooistra H. Postma - ; H. de Haan H. Twynstra 1 0.

 

De Fryske slach yn Skearnegoutum.

Skearnegoutum. Men hat slaggen en men hat slaggen. Moandeitejn fn der yn Skearnegoutum wer de Fryske slach plak. De Fryske slach mei al syn striid en aksje. Men soe dochs nea oars wolle? Sa tochten de tweintich striders der nei alle gedachten ek oer. Der waard fuortendaliks alles al

yn de striid smiten. De slaggen, de streken en it slchslimme praat. Ien fan de striders, Jan de Jager hie him yn de tarieding ferline wike noch ntfalle litten dat er om him wol yn de tredde klasse yndield wurde mocht. By de echte slach dizze wike die wol bliken dat er it dan fierstente licht krije soe. Hy wn frij maklik fan de altiten sterke Bauke Bos. Yn it middenspul kaam dy stjonkert al in houtsje foar. No dan witte jo it wol. Bauke kaam raar yn de skjirre en De Jager liet net los en spile it deeglik t. En dat woe dan ek noch yn de tredde klasse spylje. Soenen je se net.

Sven Kalsbeek, de jongste fan it stel, krekt fan de fuotbaltraining, spile fris fan de lever. Syn buorman, dyt mei in doaze fol suertsjes de jongeman en de oaren besocht om te keapjen, slagge dr net yn. Sven pakte it iene suertsje nei it oare t, sobbe lekker en pakte Twynstra, de suertsjeman, tuskentroch hartstikkene yn.

Yn de twadde klasse is der fuortendaliks al in koprinner. Harry Postma is de namme. Hy wn mei syn handelsmerk, de Germ Terpstra iepening. Dy iepening hat er sa njonkenlytsen goed yn de macht en wat de tsjinsetten net al te goed wit, kin raar op de kofje komme. Dat nderfn, wa oars as Bauke Boelens. Noch mar kwalik de earste slok kofje op of it wie al donderjen. Boelens koe wol ynpakke. Hy waard fan it boerd feegd. Harry woe noch wol in kear en fn in willich slachtoffer yn Josette Kalteren. Dy hie it earste potsje eins krigen en woe ek noch wol even. In striid mei twa gesichten. It like dat Josette gjin poat oan de grn krije soe, se kaam achter en soe frij simpel nei de barrebysjes gean, mar doe stke it by Harry in bytsje. Josette kaam lyk en it waard wer partij, mar winne koe se krekt net en Harry hat no twa punten en is de grutske koprinner.

Utslaggen. H. Twynstra S. Kalsbeek 0 1; J. Wiersma B. Dijkstra 1 0; T. Teigeler J. Kalteren 0 1; S. J. Bakker Y. Dijkstra 1 0; J. de Jager B. Bos 1 0; H. de Haan T. Wiersma 0 1; D. Ykema R. Winia 1 0; B. Boelens H. Postma 0 1; B. de Boer K. W. Koopmans 1 0; C. Kooistra W. Schaap 1 0; J. Kalteren H. Postma 0 1; T. Teigeler H. Twynstra 0 1.

Strikers mei in protte nocht wer tein.

Skearnegoutum. It like moandeitejn wol wat op in blide thskomst by damklup De Stadige Strikers. Mei in tige goed sin kaam suver elkenien op de earste byienkomst tasetten. Yn de hiele gearkomste soe dy sfear fan geselligens hingjen bliuwe, wylst alderhande saken oan de oarder kamen. No is it altiten gesellich by de Strikers, dr hoecht men net oan te twifeljen, mar dizze earste jn wol yn it bysnder. De foarsitter spriek dan ek oan e ein fan de jn de winsk t om it hiele jier yn dizze sfear sa goed en moai mooglik te damjen.

Ien man en dat is net de earste de bste sjogge wy dit jier op de moandeitejnen net wer. Net dat er no hielendal tnaait, nee sterker noch, hy bliuwt gewoan yn funksje as skathlder. Om syn kennis oangeande moderne bedriuwsfiering wr wat op te krikken, folget er op moandeis in kursus. Dit sil de Strikers yn de takomst nei alle gedachten noch fertuten dwaan. Ek foar san klupke is moderne bedriuwsfiering mei al dy hierferhegings en sa hast in must, ferjit dat net.

Ofrne jier liet s dammer Willem Jan Nieuwenhuizen it nije froulike lid Marjolijn witte, dat er ek noch wol even een ander spelletje met haar wilde spelen Dr is doe bot om lake, mar Willem Jan hat te let west mei syn opmerking, want de selde Marjolijn siet dizze jn foar it earst as mem by de Strikers. Willem Schaap foar de twadde kear as heit en dr mei hoege wy s om it fuortbestean fan it Frysk Spul wer wat minder soargen te meitsjen, want it entsjasme fan sa wol de mem as de heit is tige grut. Dat moat hast wol oergean op harren bern.

Nei it saaklike part fan de jn, wryn it wiidweidige jierferslach, de notulen, de positive finnsjes en noch in protte oare saken tsjin it ljocht holden waarden, hellen dyjingen dyt noch even priuwe woenen oan dat jinge wrfoar men komt, de buorden en houtsjes t de kast. Der waard noch even omraak strutsen en dat as foarpriuwke foar it echte wurk, dat nije wike wer los barst.