Nijs


 

Wiersmas stryk-ta partij

op freedtejn 11 desimber

te Skearnegoutum

 oanfang 7 oere

 ynlis:  2,50

  30 minuten op de klok + 10 sekonden de set.

 Earste en twadde prizen: oranje koeke!

Sponsor: Wiersma Administratieve en Fiscale dienstverlening te Wommels

                      Opjaan tongersdei 10  desimber 19.30 21.00

byYpe Boelens 0518-451795 of op twilling@kpnplanet.nl en dat kin no al.


Op sneon 27 desimber is Hennie de Haan yn Aldegea Frysk kampioen wurden by de froulju. Hennie tige lokwinske mei dizze titel.


Wiersmas stryk-ta partij

 op freedtejn 12 desimber yn it Swettehs

te Skearnegoutum

 oanfang 7 oere

  

30 minuten op de klok + 10 sekonden de set.

 

Earste en twadde prizen: oranje koeke!

 Wikselprizen graach meinimme.
 

Opjaan tongersdei 11 desimber 19.30 21.00

by Ype Boelens 0518-451795 of op twilling@kpnplanet.nl en dat kin no al.

 

It bestjoer fan de Stadige Strikers.


Imme Oosting skoalkampioen Frysk damjen.

Sibrandabuorren. Oan it kampioenskip Frysk damjen fan de iepenbiere basisskoalle De Lege Gean dienen groep 7 en 8  mei. Yn totaal 14 bern. Dy ha  7 rnten damme en doe kaam ien mei 6 punten as kampioen nei foaren en dat wie Imme Oosting t groep 7. 

De earste seis wn er allegearre. De lste soe ek wol slagje, mar dat rn efkes oars. Milou Kroon striek dr in stokje foar. Fjouwer hellen fiif punten en sy moasten troch it spyljen fan beslissingspartijen tmeitsje wat twadde, tredde ensafuort wurde soe.

De tslach: 1 en kampioen Imme Oosting, 2 Mirthe Dotinga, 3 Rink Groenveld, 4 Irsa Gerritsma, 5 Joran de Haan, 6 Milou Kroon.


Yn memoariam.

Op tiisdei de alfde maart is ferstoarn s lid Hindrik Twijnstra. It woe de lste tiid al net sa goed mear mei him en in oardel wike lyn waard him yn it sikehs meidield dat er tbehannele wie. Dat se neat mear foar him dwaan koenen. In ferpleechhs dan, nee dat hoegde net. It waard it hospys yn Snits. Ferline wike tongersdei hat de foarsitter fskie fan him nommen. Hy die de groeten oan elk fan de Strikers. Noch mar fjouwer dagen letter wie er al wei.

Hindrik Twijnstra waard op moandei 3 desimber 2007 lid fan damklup De Stadige Strikers. Dat wie op de jn dat de Strikers Sinteklaas fierden. Der waard op alderhande wizen fluchdamd. Op it gewoane boerd, op it skaakboerd en ek earst kwyt. In normaal minske soe der gek fan wurde, mar Twijnstra geniete derfan ek al waard him net iens in heal puntsje gund. Syn hiele libben hie  er skean damme. Wy neamden dat wol ris de skeaneritus. As echte Fries woe er dochs wol ris mear witte fan dat Fryske Spul en drom kaam er al in pear jier drfoar by de Strikers foar in jntsje oanwaaien. Letter kaam er noch in kear mei syn maat Robbie, yn kochnito, as plysjemannen ferklaaid. Se kamen om de foarsitter fan de Strikers te arrestearen. Sy hienen nammentlik yn de Snitser Krante lzen dat dy in dammich deaslein hie. Twijnstra gnyske oan ientriedwei nder de grutte plysjepet. Prachtich fn er dat.

Hy waard in tige wurdearre lid fan de Strikers. In echte klupman. Dat Fryske spul foel him noch net ta. Yn it Hollnske wie er in baas dammer, mar by s s moast er by it begjin begjinne. Hy hat him der folslein yn fst biten. Hy waard hieltiten better, mar sa no en dan brieken de Hollnske streken him soer op.

As echte klupman trakteare er s in pear kear op sels bakte bollebuiskes. Dr hienen wy noch nea fan heard. It wienen lytse oaljekoeken. Hearlik dy bollebuiskes. As wy fuort west hienen te damjen foar persoanlike kampioenskippen, belle er my jns op om te freegjen hoet it gien wie. Hy libbe geweldich mei.

Ein 2012 fertelde er dat it slokken net sa goed woe. It begjin fan syn sykte. Letter kaam er op de klup mei in slankje yn de noas en  in rchsekje. Yn dat sekje siet in apparaatsje dat him floeiber iten joech. Wat in trochsetter! It damjen soe er der net om fersomje. Syn frou brocht him en Bauke, Tineke, Hennie of Willem brocht him wer ths. Healwei ferline jier like it goed te gean en hy kaam fol fleur yn septimber by de start fan de kompetysje. Dochs gyng it letter wer mis. Hy rekke yn it sikehs, mar as er wer nei hs mocht, wie er ek wer op de klup. It koe soms hast net, mar hy woe net tajaan, hy soe damje.

By it fskie fertelde er dat er ek noch in pryske wn hie mei it oplossen fan damproblemen. It damjen wie him alles. Hy hat  my sein dat er graach woe dat de kiste tdroegen waard troch trije dammers fan Offenwier en trije Stadige Strikers. De nammen neamde hy der ek by. In momint fan emoasje dat wie it. In klupman, in echte Stadige Striker is hinnegien. Wy sille him tige misse. Dat er rste mei yn frede.


Op 24 maaie hat s lid Marjolijn Bakker-de Boer in soan krigen mei de namme Jitse Ulbe. Fan Herte Lokwinske!


Stefan van Hes kampioen Frysk spul yn Sibrandabuorren.

Foar de fjirde kear damden de bern om it skoalkampioenskip fan basisskoalle De Legegeaen te Sibrandabuorren. Der is wer hiel sportyf striden en it gie fansels de ien wat makliker f as de oar, mar  sa giet it altiten. Guon ha it spultsje sa mar troch, wylst oaren der eefkes langer oer dogge om de kneepkes ta te passen.

Oan it kampioenskip dienen 25 bern mei: de groepen  6, 7 en 8. Se hawwe 7  blyn lotte rondes spile en doe waard de stn opmakke.  Doe wienen der twa mei 6 punten, twa mei  5,  twa mei 5 en twa mei 4. Hoe wie it mooglik. De heechste twa spilen om de prizen ien en twa en gean sa mar troch.

De tslach: Kampioen Stefan van Hes; 2 Nymphe Zwiers; 3 Jacob Dotinga; 4 Imme Oosting; 5 Luc Kingma; 6 Joran de Haan; 7 Marije Blaauw; 8 Imare Zwiers.


Us lid Hennie de Haan is nei in beslissingspartij sneontemiddei 6 april yn Frjentsjer kampioen fan de froulju wurden. Hennie fan herte lokwinske!


By it grutmastertoernoai dr ek yn Frjentsjer is s lid Jelle Wiersma de grutte winner wurden. Jelle fan herte lokwinske!


Jelle Wiersma is no ek fluchdamkampioen. Justerjn, freed 1-3-13, waard er earste. Hy wn fiif partijen en ien kamp tsjin Taeke Kooistra. De lste ferlear ferrassend fan syn broer Cor, dyt yn de einrangskikking twadde waard. Willem Schaap waard fjirde yn de twadde groep.


Sneon (16-2)is s lid Jelle Wiersma kampioen Frysk spul wurden. Yn Hartwert spile er kamp tsjin regearjend kampioen Taeke Kooistra en wn er fan Stoffel Bouma. Taeke ferlear tsjin Folkert Groenveld en sa wie Jelle dyt fierders alle spullen wn hie foar de fjirde kear kampioen. Foar s as Strikers is dat in stikje bter yn de brij.

Jelle fan herte lokwinske

Dochs noch in moai protsje dammers.

Skearnegoutum. Op it stryk-ta damtoernoai  yn Skearnegoutum kamen dochs noch 30 dammers op f en noch 4 jeugdspilers. It bestjoer koe der dan ek wol grutsk op wze dat der noch sa folle kamen. Blauhs siet fansels yn Hilversum en wellicht wienen der noch mear dyt mear niget hienen oan de Voice op de televyzje as oan gesellich in potsje te striken yn Skearnegoutum.

Der is fleinich damd, mar ek tige sportyf. Under de dammers wienen trije dyt har foar de earste kear oan it Fryske spul weagen. Alle trije binne gewante dammers yn it Hollnske spul. Ien fan harren, Auke Koopmans, behelle yn de leec hste klasse de earste priis.

Utslaggen.

Eare klasse.        1 Teake Kooistra, Hartwert en jelle Wiersma, Wommels.

Haadkl. A Gr.1   1 Liuwe Westra, Lollum. 2 Ype Boelens, Menaem.

                  Gr.2     1 Bauke Dykstra, De Tynje. 2 Willem Schaap, Dearsum.

Haadkl.B              1 Ynte Dykstra, Skearnegoutum. 2 Sjouke Attema, De Gaastmar.

1ste klasse         1Rients Winia, Boalsert. 2 Piet Sikma, Hartwert.

2e klasse             1 Harm Westra, Lollum. 2 Jan Nauta, Bitgumermole.

3de kl. Gr. 1       1 Auke Koopmans, Skearnegoutum. 2 Sven Kalsbeek, Skearnegoutum.

             Gr. 2         1 Josette Kalteren, Skearnegoutum. 2 Tineke Teigeler, Sibrandebuorren.

Jeugdgroep       1 Robin de Leeuw. 2 Jildert Rypma beide Skearnegoutum.

               


Nymphe Zwiers skoalkampioen damjen.

Sibrandabuorren. Foar de tredde kear binne op basisskoalle de Legegean te Sibrandabuorren skoaldamkampioenskippen Frysk spul holden. Nei acht spylrondes wie der ien dyt alle partijen wn hie. Drmei waard Nymphe Zwiers kampioen 2012. Sy waard de opfolger fan har broer Rodin dyt foarich jier dizze titel pakte. It bliuwt dus yn de famylje.

Opfallend wie dat de plakken ien oant en mei fjouwer allegearre beset waarden troch famkes. Men seit wol gauris: Dy froulju kinne lang net tsjin de manlju op!  Yn Sibrandabuorren is dat dus oars. Dr is sprake fan girl-power. En Nymphe wie de power-girl by tstek.

Der hawwe 23 bern mei dien oan dit kampioenskip. Dat op fjouwer tiisdeitemiddeis plak fn. Der kamen echte dammers boppe driuwen yn de rin fan it toernoai. It moaie wie dat elk, net ien tsndere, mei in hiel soad nocht syn of har partijtsjes spile hat.                            
Utslaggen: 1 Nymphe Zwiers; 2 Sytske de Jong; 3 Rianne Feenstra; 4 Ilse Dotinga; 5 Stefan van Hes; 6 Luc Kingma; 7 Rosa van den Hoeven; 8 Antwan van
Hes.

 It is achter de rch: it neigesetsje fan de klupkampioenskippen. De Stadige Strikers ha fan de beide oare klups wn en binne drtroch as twadde einige.

Danielle van der Schaaf wint frouljusdamjen.
Der dienen mar fjouwer dames mei en ek noch allegearre fan s klup.
Dat wy kinne net sprekke fan in Frysk kampioenskip.
Danielle al in pear jier troch wurk net op de klup wn alle partijen.
Utslach: 1 Danielle van der Schaaf 3p. 2 Hennie de Haan 1p. 3 Tineke Teigeler 1p. 4 Marjolijn Bakker p.

Yn memoriam

Op woansdei 7 maart is sa mar nferwachts ferstoarn s lid Dooitze Ykema, 75 jier ld. Wy ha him altiten kend as Dooitzen of ek wol Doffy. Hy hat jierren by s op de klup sitten. Okkerjiers hat er slim siik west en wy wienen der doe bang foar dat wy him net wer by s op de klup sjen soenen. Gelokkich is hy der wer boppe op kommen. Net alle wiken wie er fan de partij, mar meastal wol. Hy belle wol ris om te sizzen dat er de jns net komme soe. Dan koe er de moed net op bringe om stf damme te moatten, want dat die er altiten: stf damme.

Ykema wie in sterke en tke dammer. Hy joech nea op. Pluze alle mooglikheden nei en as er de iepening goed troch kommen wie, dan hiest in dregen oan him. Op it lste klupkampioenskip yn Easterein wn er op it sande boerd alle trije partijen. Dooitzen woe ek altiten graach winne, omdat er oan ferliezen eins mar it mier hie. Ferlear er dan sei er al gau: Ik sjoch der neat mear fan. Ik kin der ek wol mei op hlde! Oan de oare kant koe er omraak genietsje fan moaie slaggen. Yn ien wurd in echte dammer!

Oer it restant fan it klupkampioenskip, dat noch ferspile wurde moat, die er ek mei oan de diskusje fan ynfallen en net ynfallen fan in oare spiler. Doe murk er op: Stel no dat der ien fan de dammers stjert, mei der dan ek net ien ynfalle? Wat is it bizar dat hy dejinge is dy stoarn is. Soe er mooglik in foargefoel hn ha. Wy witte it net, wol witte wy dat wy in tke dammer kwyt rekke binne. Dat er yn frede rste mei.

Wy winskje syn frou, bern en pakesizzers in soad sterkte ta om dit sa nferwachtse ferlies te ferwurkjen.
 


Berne op 19-12-2011 Jesse. Soan fan Ynte Dijkstra en Akke van der Burg.
Wy lokwinskje heit en mem mei harren soan en wy hoopje dat hy letter in baas dammer wurdt.


Freedtejn 16 desimber organisearre s damklup De Stadige Strikers in stryk-ta toernoai Frysk spul. It Wiersma Stryk-ta toernoai!

Dr dienen 29 dammers oan mei.

Utslach:

Eareklasse groep I: 1e Foeke Tiemensma Frjensjer

2e Folkert Groenveld Jutryp

groep II:1e Jelle Wiersma Wommels

2e Tsjerk Wybenga Arum

Haadkl A 1e Dooitzen Ykema Snits

2e Liuwe Westra Lollum

Haadkl. B 1e Leo Altena Dedgum

2e Macel Altena Blauhs

Earste kl groep 1: 1e Kees Willem Koopmans Skearnegoutum

2e Bauke de Boer Snits

groep 2: 1e Jehannes Hoekstra Aldegea-W

2e Tsjerk Wiersma Snits

Twadde kl. gr 1: 1e Herman Terwisscha van Scheltinga Nijln

2e Jan Nauta Bitgumermole

gr 2: 1e Harmen Westra Lollum

Tredde kl. 1e Hindrik Twynstra Skearnegoutum

2e Josette Kalteren Skearnegoutum


Op freedtejn 18 novimber hat it fjouwertal, besteande t Jelle Wiersma, Tjalling Goedemoed, Dicky van der Meer en Ype Boelens it miniklupkampioenskip yn Jorwert wn.

Drmei ha de Strikers it kampioenskip prolongearre. Profisiat!

Op freed 29 april is Bauke Bos, de skriuwer fan s klup, beneamd ta lid yn de orde van Oranje Nassau. Hy hat dizze nderskieding krigen foar al syn frijwilligerswurk.

Bauke fan herte lokwinske!

Hennie de Haan, s Stadige Strykster, is hoed, 26-03-2011 kampioen wurden fan de froulju. Hennie fan herte lokwinske!


Dooitzen Ykema is frne snein, 02-01, opnommen yn it sikehs te Snits. Hy is operearre en it liket net sa goed. Wy winskje him fan herte betterskip ta.


Op it Stryk-ta toernoai kamen 37 dammers f. Der is prachtich damd en om sa'n kerier oer tolven foel de lste slach. Doe hienen de measten harren priis al yn ntfangst nommen. Sjoch fierder foar it ferslach it krantestikje.


Op tongersdei 2 desimber binne sawol Klaasje Dijkstra-Dijkstra, mem fan Ynte Dijkstra  as Baukje Schaap- Wildschut, twadde mem fan Willem Schaap ferstoarn. Wy winskje harren en de famylje in protte sterkte ta mei dit grutte ferlies.


Op freedtejn 10 desimber organnisearje wy s jierlikse damtoernoai.Tagelyk is er it kampioenskip yn de 1e,2e en 3e klasse. It begjint om 7 oere en men hat 40 minuten op de klok. Plak fan striid: Elim Skearnegoutum.

It toernoai wurdt sponsere troch Wiersma administraasjekantoar te Wommels. Opjaan by Ype Boelens op telefoannmer 0518-451795 tusken 19.30 en 21.00 op tongersdei 9 desimber of op e-mail: yboelens@gmail.com foar tongersdei 9 oere de jns.

22-11-2010
Us skriuwer Bauke Bos en syn frou Wieb wiene moandei 22 novimber 12 1/2 jier troud.

19-11-2010
Wy bin as klup op e nij kampioen wurden fan it miniklupkampioenskip te Jorwert. Wy ha fan Hartwert 1, Aldegea 1, Jorwert 1 en fan Lollum 1 wn. De spilers wiene Jelle Wiersma 2 punt t 4; Bauke Dijkstra 3, Cor Kooistra 3 en Ype Boelens 1.


10-11-2010

Jelle Wiersma is winner fan it iepen kampioenskip fan Littenserdiel wurden. Hy is dus kampioen. Hy behelle 3 punt t 4 partijen.
Bauke Dijkstra waard fjirde mei 2 t 4.
It kampioenskip is oer twa tiideitejnen ferdamd yn Jorwert.

 

 
10-11-2010
De nestor fan de klup, Bauke de Boer, is hjoed 10 novimber 87 jier wurden. Fan herte lokwinske! Wy hoopje him noch in hiele tiid as dammer yn s fermidden te hawwen.