Fam. D.J. Bergsma                              Joure, 28 september 2000.

Omkromte 12

8501 CR JOURE

Telefoon 0513 412482

 

B. en W. van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC JOURE

 

Betreft: uw   brief van 22 September jl. uw kenmerk 2000.004640.sfk

 

Geacht College.

 

In antwoordt op uw bovenvermelde brief deel ik u mede, dat ik geen gebruik zal maken van mijn recht om in te spreken bij aanvang van de commissievergadering van 3 okt. a.s. Mijn talenten schieten wat betreft inspreken tekort, dat kan ik dus beter niet doen.

 

Graag wil ik middels deze brief mijn mening kenbaar maken, ik verzoek u dan ook met klem, alle commissieleden een kopie van deze brief te overhandigen. Ook verzoek ik u, om deze brief bij aanvang van de commissievergadering voor te lezen, waarvoor ik u bij voorbaat hartelijk dank.

 

Als ik goed ben ingelicht, dient elk bestemmingsplan elke 10 jaar opnieuw getoetst te worden. Het bestemmingsplan van 28 febr. 1957 is nimmer meer bijgesteld, het lijkt mij logisch, dat dat plan na een dikke veertig jaar wel verjaard zal zijn. Dan is er dus niets aan de hand, en kom ik gewoon in aanmerking voor planschade. Mocht blijken, dat het bestemmingsplan van 28 febr. 1957 niet verjaard is, dan ontstaat er voor de gemeente een onhoudbare situatie. Het AZC. is dan tot stand gekomen op grond van een verkeerd bestemmingsplan. Volgens het bestemmingsplan van 28 febr. 1957 mag er slechts  één enkele woning gebouwd worden. Op dit moment staan er een kleine honderd wooneenheden. Volgens mij is dus het AZC. op deze locatie illegaal. Dit zou kunnen betekenen dat het AZC. gesloten en ontruimd moet worden. Intussen kunt u dan de juiste procedure volgen en ter zijner tijd, als aan alle voorwaarden is voldaan het AZC. opnieuw openen.

 

In de Leeuwarder Courant laat burgemeester Kuiper de lezers van dat blad weten, dat hij het verschrikkelijk vervelend vindt. Volgens hem had dit geblunder nimmer mogen gebeuren. Als dit volgens de burgemeester nimmer had mogen gebeuren, waarom verbindt hij dan geen consequenties aan dit gestuntel? Ik ben van mening, dat de burgers nimmer de dupe mogen worden van grove blunders die door de gemeente worden begaan.

 

Tenslotte heb ik voor U nog een verheugende mededeling, wat u ook mag besluiten in de commissievergadering van 3 okt. a.s. voor wat betreft de planschade. Voor mij hoeft het niet meer, ik trek bij deze mijn verzoek om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in. Ik wil namelijk niet meer medespeler zijn in deze ontluisterende dorps komedie.

 

Hoogachtend,

 

D.J. Bergsma.

 

PS. Wij verzoeken u al onze brieven welke betrekking hebben op het AZC. dus ook deze twaalfde brief, toe te voegen bij de raadsstukken, omdat de raad voor deze locatie van het AZC. bij ons in de achtertuin heeft gekozen, zijn de raadsleden medeverantwoordelijk voor ons welzijn.

 

Terug naar “De Famberhorst”.