Fam. D.J. Bergsma.                         

Omkromte 12.

8501 CR Joure.

Tel: 0513-412482.

E-mail:    agnesmb@hetnet.nl

E-mail:    famberhorst@hetnet.nl

Internet: www.famberhorst.nl

Internet: Mijn tuin…Mijn droom. 

 

B. & W. van Skarsterlân

Postbus 101

8501 AC Joure.

 

T.a.v. de griffier.

 

Joure, 7 oktober 2009.

 

Betreft: uw brief van 30 september, inspraakreactie voorbestemmingsplan appartementen/hotel Langweerder Wielen.

Uw kenmerk: 2009.4463tgz.

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Helaas kan ik door verplichtingen elders mijn inspraakreactie niet op 13 oktober a.s. mondeling toelichten. Ik verzoek u dan ook, onderstaande reactie op het raadsvoorstel door de voorzitter van de raadscommissie wonen en werken voor de vergadering te laten voorlezen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

-------------------------------------------

 

Geachte raadscommissieleden,

Onderstaand treft u mijn bedenkingen aan over het raadsvoorstel appartementenbouw annex hotelplan aan de Langweerder Wielen.

 

Raadsvoorstel bladzijde 3

Kantekeningen/ toevoegingen naar aanleiding van de raadscommissie.

Vervolg op bladzijde 4 Risico’s.

Bij stoppen procedure imagoschade en mogelijk schadeclaim van initiatiefnemer.

Met deze zin worden mijns inziens de raadsleden door B. & W. gechanteerd. Het zou immers zomaar kunnen zijn, dat de gevoelige zielen onder de raadsleden dergelijke geestelijke druk niet aankunnen en voor het raadsbesluit gaan stemmen terwijl ze eigelijk tegen zijn. B. & W. hadden van tevoren het risico van eventuele schadeclaims door de initiatiefnemer moeten uitsluiten, dan hadden ze nu niet het risico op het bordje van de raadsleden hoeven te leggen.

 

Punt 7 Inspraak en overleg.

Lees verder punt 7.4. Bladzijde 9. De natuurwaarden.

Het bebouwde oppervlakte zal door de initiatiefnemer zoveel mogelijk in de directe omgeving van het complex worden gecompenseerd. Ik heb niet doorgeleerd, maar zou niet kunnen bedenken hoe je het verloren natuurlijke/landschappelijke oppervlakte in een reeds bestaande natuurlijke/landschappelijke omgeving wilt compenseren. Of u zou de A7 gedeeltelijk moeten ontmantelen en opnieuw inplanten c.q. inzaaien. In mijn beleving worden door dergelijke passages de raadsleden niet voor vol aangezien.  

 

Punt 7.9. Bladzijde 11/12. Haalbaarheid.

De positie van de gemeente.

Het plan komt voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Dat is nog maar de vraag, want als de verwachte drommen internationale toeristen (punt 7.15. de doelgroep bladzijde 16) wegblijven heeft de gemeente wel degelijk een probleem en niet zo’n kleintje ook.

 

Raadsleden met hart voor de (nu nog mooie?) plattelandsgemeente Skarsterlân kunnen naar mijn mening alleen maar tegen het plan zijn.

 

D.J. Bergsma. 

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.