FNP: Put fan Nederhorst en omjouwing net ferkwânselje

 

Yn de simmerfakânsje rekke ik by in barbecue oan de praat mei in projekt-űntwikkelder fan in grut lanlik operearjend buro. Dy hienen ek inkele projekten yn Fryslân en ik wie tige nijsgjirrich oft se ek aktyf wienen yn Skarsterlân. Syn buro net, mar hy wist fan in oare projekt-űntwikkelder dat dy oan ’e gong wie mei ideeën tusken de Put fan Nederhorst en hotel/sauna De Wâldfinnen út te wurkjen. In űndersykburo siket op dit stuit út oft in lúks hotel mei fakânsjehúskes en mooglik ek wenboaten rendabel te meitsjen is. It gehiel giet yn kombinaasje mei oanlisstegers en natoerűntwikkeling. As it rendabel is, dan wurde de plannen fierder útwurke. Der soe al ferkennend oerlis mei leden fan it kolleezje en amtners west ha.

Ik haw direkt oanjűn, dat it lęste absolút net wier węze kin. De Put fan Nederhorst hat foar de simmerfakânsje yn de kommisje en de rie oan de oarder west. Dat wie yn it ramt fan it Fryske Marreprojekt. Opfallend genôch wie dęrby ek sprake fan oanlisstegers en natoerűntwikkeling. De FNP hat it kolleezje doe mei klam befrege oer mooglike plannen foar in lúks hotel. It antwurd wie dat der krekt fóár de simmer by it kolleezje net bekend wie, dat der in partij belang by hie. Mei oare wurden, soks wie in ‘non-item’.

Leden fan it kolleezje meie yn in kommisje of gemeenteried gjin ynformaasje efter hâlde. Sawol lanlik as lokaal is it in politike deasűnde as de keazen folksfertsjintwurdigers ferkeard of űnfolslein ynljochte wurde. Yn sa’n gefal kin ommers de demokrasy net goed funksjonearje. It is net om ’e nocht dat folksfertsjintwurdigers en keazen bestjoerders de eed of belofte ôflizze. Ik hâld it der op dat de kollega fan de projekt-űntwikkeler dęr’t ik mei praat ha, wat hat sitten op te skeppen. Opfallend is wol dat ek op De Jouwer de geruchten oanhâlde en űnręst bestean bliuwt. Hoe kin soks no?

 

Foar in grut part hat it kolleezje dat oan harsels te tankjen. Om te begjinnen hat de vice-foarsitter fan it kolleezje, PvdA-wethâlder Gerard Hemmes, by herhelling sein, dat it gebiet yn de omjouwing net ‘op slot set wurde mei wat hotelplannen oangiet’. Hy giet dęrmei dwers tsjin de Yntegrale Fisy yn, dęr’t krekt yn bepaald is dat it gebiet moeraseftich grien bliuwe moat. Frjemd is ek fan it kolleezje, dat der mear natoerűntwikkeling komme moat. It grűnwetterpeil fan de greide is heech en wa’t dęr no komt kin in protte ljippen sjen dy’t dęr delstrike om iten te sykjen foardat hja wer op ’e trek geane.

Noch frjemder is dat der in nije namme foar de Put fan Nederhorst komme moat. Dy moat marketing-freonlik węze, dus lekker yn ’e műle lizze en in positive assosjaasje oproppe. Węrom is dat? De Put is by de Jousters dochs wol bekend en in hiele generaasje is mei de namme opgroeid. Der binne dan ek al in bulte grappen oer makke en guon neamden de nammen: ‘De Positievo’ en ‘Heer van Stand’. De PvdA hat sels de suggestje dien om de put nei harren foarige fraksjefoarsitter te neamen, want dy soe safolle dien hawwe foar it behâld fan de Put. Ik wit allinnich dat dy fraksjefoarsitter yn de foarige perioade foarstanner wie fan in űndersyk, om de Put fol te smiten mei bagger út de Langwarder Wielen en de kanalen. Dat foarstel is noch fan goed twa jier lyn! Men moat mar lef hawwe om jin dan foardrage te litten. Meikoarten sil it kolleezje har kar bekendmeitsje, mar it is oan de rie hokfoar namme it úteinlik wurde sil.

 

Is der relaasje tusken Put en bűtenbad?

De FNP wol gjin grutte űntwikkelingen by de Put, heechút wat lytse oanpassings dy’t yn it gebiet passe. It moat in gratis foarsjenning bliuwe foar elkenien. Ynvestearje yn de Put mei net oanlieding węze om dan it bűtenbad fan swimbad De Stiennen Flier op te dűken. Dizze simmer hat sjen litten hoe belangryk in bűtenbad is. Foaral foar minsken mei jonge bern, dy’t graach wolle dat der tafersjoch is.

De FNP sil der skerp op ta sjen dat sawol De Put as ek it swimbad foarsjenningen bliuwe, dy’t leechdrompelich binne en dęrmei tagonklik foar al ús ynwenners.

 

 

Ut namme fan de fnp-fraksje,

Wiebe Hoekstra

 

Terug naar natuurterrein “De Famberhorst”.