PAROCHIE NIEUWS

laatste update 14 december 2003

 Fotoverslag misdienaarsreisje 30 augustus

 

 

ARCHIEF  2003: (64 pagina's)

________________________________________________________________________________

 

 

December

Adventsactie Solidaridad

Collectes en tussenstand kerkbalans

Dopen – K.V.B.

Elke dag een beetje kerst

Maria profetes

Kerstmarkt

Wereldwinkel

Kindje wiegen – 2e kerstdag

Jorisnieuws

Koersvast – actie kerkbalans 2004

November

1e H. Communie 2004 – heilig vormsel 2004 -dopen

Uitnodiging diakenwijding Ed Wassink

Felicitatiegelegenheid – Praktische spiritualiteit

Collectes en tussenstand kerkbalans

De kerk is europa ver vooruit

Egypte reis 2004

Financieel overzicht 2002

Amnesty International

Lopen voor Lima 2003

Geschiedenis van onze parochie (deel 10)

Oktober

Rozenkransgebed

Mystiek

Allerheiligen en Allerzielen

Collectes en tussenstand kerkbalans

Bedevaart naar kevelaer

het onstaan van de Kevelaerbedevaart

misdienaarsreisje

Liturgisch Rooster parochieverband

Rooster Oktober

Wereldmissiemaand

Marialof

Jorisnieuws

Geschiedenis van onze parochie (deel 10)

September

Opdat uw vreugde volkomen zij – door Ed Wassink

Een stap naar samenwerking – door Wil Matti

Collectes en tussenstand kerkbalans

Vrede, werk in uitvoering, bijdrage door IKV.

Katholieke Vrouwenbond (K.V.B.)

Bedevaart naar Kevelaer

Gesprekskringen 'grond van leven'

Een grote kerk, bijdrage uit Red@ctieservice

Geschiedenis van onze parochie (deel 9)

Juli-Augustus

Maria Tenhemelopneming

Surfbijbel – Nederlands Bijbel Genootschap

K.V.B.

Kerkopenstelling

Gereedschap kerkhof

Collectes en tussenstand kerkbalans

Geschiedenis van onze parochie (deel 8)
Juni

Gesprekskring “Grond van Leven”

Eerste Heilige Communie

Bedankt… door Jack Steeghs

Katholiek met hart en ziel – 7 juni 2003

Arkventure – Nederlands Bijbelgenootschap

Gebed om roepingen

Collectes en tussenstand kerkbalans

Het Cultureel Jongerencentrum Lima

Geschiedenis van onze parochie (deel 7)

Mei

Hemelvaart

Meilof – een herrinering

Het Jaar van de Rozenkrans

Expedition 2003.

Roepingenzondag - Bezinningsdag

Tienerkamp – Misdienaarskamp dekenaat

Tussenstand kerkbalans en collectes

gedoopt  - overleden - persbericht

gebed om roepingen

Amnesty International – St. Franciscusfonds

Vier mee op 7 juni – Katholiek met hart en ziel

Bezoekersgroep

April

Pasen 2003, door Pastoor Hogenelst

Een terugblik op diakenwijding, G. Oude Groen

Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag

Bent U al aan ’t afbouwen, door deken Geurts

Pastoraat als nieuwe werkzetting

Stand Kerkbalans - Kollecten

Geschiedenis van onze parochie (deel 6)

Maart

Nederlandse Bijbelgenootschap

Stille omgang

’N woord van de pastoor

adventsaktie

presentatieviering 1e heilige communie

kledingaktie

amnesty

ben ik geroepen tot het priesterschap

gezamelijke ziekenzalving

geschiedenis van de parochie deel 5

Februari

van het bestuur....

Memisa

inschrijving Lourdes-bedevaart

Nederlandse Bijbelgenoortschap

Stille omgang

Ouderavond 1e Heilige Communie

Litugie, symbolen en sacramenten

Nieuwe rubriek Raad van Kerken

Valentijnsconcert

geschiedenis van onze parochie (deel 4)

januari 2003:

van het bestuur....

actie kerkbalans 2003

een gastgezin voor pax christi kinderhulp

inschrijving Lourdes-bedevaart

geschiedenis van onze parochie (deel 3)

 

 

ADVENTSACTIE SOLIDARIDAD

 

Indringend kijkt een Guatemalteekse vrouw ons aan. Ze staat achter de kist met overblijfselen van haar man die in de periode van het geweld verdween in een naamloos massagraf. Pas nu is het graf geopend en kan hij waardig begraven worden. Haar ogen drukken boosheid uit, starend eisen zij gerechtigheid, recht voor haar man en haarzelf, genoegdoening. Pas dan kan zij verder met haar leven.

 

Solidaridad steunt al vele jaren organisaties in Latijns Amerika die zich inzetten voor mensenrechten, hulp aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen, vrede en gerechtigheid. In Guatemala steunt Solidaridad bijvoorbeeld de Stichting Rigoberta Menchú en in Peru de organisatie Paz y Esperanza (Vrede en Hoop). De financiële middelen worden onder andere gebruikt voor het aanspannen van rechtszaken en het begeleiden van slachtoffers.

 

Van 30 november t/m 26 december staat de offerbus achter in de kerk voor uw bijdrage aan deze adventsactie. Van harte aanbevolen

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

Bijdragen t/m sept.    24.492                     vorig jaar                                                       24.667

Bijdragen in oktober €    2.036                    vorig jaar                                                         1.778

Totaal tussenstand    26.528                     vorig jaar                                                       26.445

 

Collecten:

18 oktober                                                      104,60                                                                 1  / 2 november € 158,60

wereldmissiedag                                             143,00                                               8 november       56,40

25 oktober                                                      102,40                                                                  

 

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

ELKE DAG EEN BEETJE KERST?!

 

Het leek onderhand wel traditie te worden.

Zes dertigers uit dat mooie plaatsje aan de Linge gingen ook nu met elkaar naar de kerstnachtdienst.

Na afloop kwamen ze zoals gebruikelijk bij een van hen samen. Dit keer was de beurt aan Maartje. De jongelui kropen aan de hoge tafel in haar woonkeuken. Maartje zette een pan met chocolademelk op het vuur. Ze had speculaas gebakken. Van amandelschijfjes de letter ‘v’ van vrede erop gelegd. Ze sneed de koek aan. En niet veel later het onderwerp vrede.

Al gauw brak er een discussie los. Hoe kon je nu nog denken dat er vrede zou komen. Als je alleen maar de krant opensloeg, wist je al genoeg. Een van hen zei: “En dan mijn homoseksuele buurman. Hij wordt nog altijd niet geaccepteerd in ons dorp.” Een ander merkte op: “En wat dacht je van de komende kerstdagen. De ruzies tijdens al die diners. Over wie er het grootste stuk kalkoen krijgt. Nee, ik geloof er niet meer zo in. Als het in het klein al niet meer kan, hoe moet het dan in het groot.” Maartje schonk nog een keer chocolademelk in. Ze lepelde het lekkers op. En zei zomaar opeens: “Weet je, toen ik de speculaas uit de oven haalde kwam ineens de volgende herinnering boven. Op mijn achttiende deed ik met onze turnvereniging mee met de opening van de Wereldspelen voor gehandicapten in Assen.

Wat ik toen ervaren heb…We liepen het stadion binnen. De tribune zat bomvol mensen. Iedereen deed mee met de wave. Zelfs de hoge pieten. In het begin gingen hun armen weliswaar aarzelend de lucht in, maar later vol overtuiging. Dat gevoel dat er daar door dat stadion ging, wat een saamhorigheid. Wie je ook was, waar je ook vandaan kwam, iedereen telde mee. Jong of oud. Blank of zwart. Homo- of heteroseksueel. Of je nu gestudeerd had of met je handen werkte. Valide of minder valide was. Gelovig of niet. Het maakte niet uit. Toen we het veld rondgelopen waren brandde de hitte op mijn rug.

Mijn turnpakje plakte aan mijn lijf. Mijn blik viel op een sporter die voor mij stond. Hij had slechts één been. Een zanger kwam op en zong: we are all the same. Een stilte viel over de mensenmassa neer. Ik kreeg kippenvel. Dat moment, ik zal het nooit vergeten. Toen voelde ik: we zijn allemaal gelijk. Vrede, het bestaat wel degelijk.” Het was muisstil. Pim slurpte van zijn chocolademelk. Hij keek Maartje doordringend aan.

Hij had nog altijd last van zijn overgewicht. Voelde zich daarom dikwijls gediscrimineerd.

Maartje gaf hem het laatste stukje speculaas en zei terwijl ze iedereen aankeek: “Vrede, het begint bij jezelf.” Pim at het gretig op. Zijn gezicht ontspande. Maartje zei: “Ik blijf geloven in vrede, dwars tegen alle onrecht en verdrukking in. Ik blijf ervoor vechten. Pas dan heb ik er vrede mee. Misschien dat het elke dag een beetje kerst kan zijn?!

 

Christine van Reeuwijk- Red@ctieservice

 

MARIA PROFETES

 

In de protestantse kerken staat ze in de zijlijn en vervult ze een bijrol. In de Rooms-Katholieke Kerk is ze heilig en wordt haar naam ook in de gebeden van de rozenkrans aangeroepen. Dan is het tenminste prikkelend dat het bekende verhaal in het Evangelie van Lucas een beeld laat zien van Maria als een zelfbewuste en wilskrachtige, een sterke vrouw. Maria blijkt niet spoorslags op Gods vragen in te gaan.

 

Het verhaal in Lucas laat drie momen­ten zien waarop Maria  nadenkt,  een vraag stelt en  herkent en een besluit neemt.

De engel komt bij Maria. Haar reactie is: ontroering en nadenken over de betekenis van deze Godsontmoeting en van de Goddelijke groet dat zij begenadigd is. (vers 29)

De engel legt het uit. Genade betekent voor haar: draagster zijn van goddelijke openbaring, er vervuld, zwanger van worden. Het nieuwe leven zal Jezus heten en die naam betekent: God redt. Maria stelt dan de vraag: Hoe zal dat gebeuren? (vers 34)

De Heilige Geest zal over haar komen en daarom zal ook het verwekte heilig zijn en Zoon Gods genoemd worden. De engel attendeert Maria op Elisabeth, waaruit blijkt dat Gods Woord niet krachteloos zal zijn. Pas dan herkent Maria zichzelf als een dienst­maagd des Heren. Dat betekent hetzelfde als de mannelijke vorm ‘dienstknecht des Heren’, namelijk profeet. En ze besluit: “Mij geschied­de naar Uw Woord." (vers 36).

 

Maria reageert anders

Een heel normale reactie van Maria zou zijn geweest: “Is het wel zo’n goed idee, God,  zo ongehuwd zwanger, want dat leidt tot smaad, uitstoting en steniging.”

Even normaal was het geweest als Maria had gedacht: “Ik heb het me vast verbeeld, het kan gewoon niet, en is niet haalbaar. Het is beter het normale leven te volgen, te leven zoals het hoort.“

Maria reageert anders. Ze reageert als een vrouw die niet leeft zoals anderen zeggen dat het nu eenmaal voor een vrouw hoort. Ze leidt geen leven dat al door anderen is ingevuld. Maagdelijk, onbevangen, komt ze zelf tot een besluit. Ze denkt na, overweegt, stelt een vraag en gaat op de door God aangereikte weg. Ze stapt vol vertrouwen in het onbekende, omdat ze herkent!

Maria wil zó wel moeder worden, ze gaat leven dragen en schenken aan de menswording van God, aan een nieuwe mensheid. Ze durft het risico aan van deelname aan Gods heilsplan. Jezus groeit niet op in een goddelijk vacuüm los van mensen, maar wordt opgevoed door een vrouw die het verlangen naar bevrijding belichaamt.

 

Maria zingt haar lied van verlangen naar een volwaardig bestaan. Ze zingt hetzelfde loflied dat Hanna ná de geboorte van Samuel zingt. (1 Samuel 2) Ze keert ook dit om en zingt het lied al vóór de geboorte. Ook dit wijst op haar maagdelijke, onaangetaste krachtige vorm van vertrou­wen. Het is onbevlekt handelen, niet bevlekt door heersend onrecht en ontkenning van groepen mensen. Met haar oproep tot omkeer uit de traditione­le oude profetie handelt Maria als dienstmaagd des Heren, als pro­fetes.

 

Maria’s rotsvaste geloofsvertrouwen kan ons aan het denken zetten. Daagt ons ook uit om erover te praten en om aan elkaar – maar ook aan God - vragen te stellen. Om ernaar te verlangen om ook die volwaardige weg van God te gaan. In alle kwetsbaarheid, maar met de belofte van de kracht van God.

 

Corry Nicolay – red@ctieservice

 

KERSTSAMENZANG

 

De adventstijd is aangebroken. Ook de voorbereidingen voor de kerstsamenzang zijn in volle gang. Deze zangdienst georganiseerd door de Raad van Kerken, wordt gehouden op zondag 14 december om 19.15 uur in de Nederlandse hervormde kerk te Geesteren. Voorganger is dan Ed Wassink. Het orgel wordt bespeeld door Henk Mensink. Verder verleend het Rooms Katholiek Jongerenkoor haar medewerking. Na afloop wordt er gecollecteerd voor een goed doel, welke in de dienst bekend wordt gemaakt.

We hopen op uw komst en een goede dienst.

 

Namens de Kerstsamenzangcommissie

Bertus Kistemaker

 

 

KERSTMARKT VOOR ANDEREN 2003.

Vrijdag 12 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats. Evenals vorige jaren wordt de kerstmarkt gehouden rondom de N.H. Kerk Borculo en georganiseerd door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo. Wederom hebben zich weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen. Als doel voor dit jaar is gekozen voor de stichting BoHeRo (Borculo helpt Roemenië).Zij gaan zoeken naar een bestemming voor de opbrengst van deze kerstmarkt. Voor verdere informatie zal BoHeRo op de kerstmarkt staan en in de kerk een informatiestand verzorgen.

Op de kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolademelk niet ontbreken. De vuurpotten zullen branden. Het kinderkoor van de Willem de Zwijgerschool en het Algemeen Koor zullen beide verschillende liederen zingen.

Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 12 december a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken. Komt allen.

 

De Commissie.

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

Wilt U met de feestdagen iemand verrassen meet een eerlijk cadeau of product, loop dan eens binnen bij de Wereldwinkel.

U zult versteld staan over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met het Max Havelaar keurmerk. Door iemand blij te maken met een cadeau uit de wereldwinkel helpt U direct mee aan de verbetering van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden. Onze medewerkers helpen U graag samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkel cadeaubon. Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt u in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen. De vitrine in de bibliotheek geeft een indruk van ons assortiment

Wereldwinkel, Muraltplein 33.

 

KINDJE WIEGEN – 2e KERSTDAG

 

Op tweede kerstdag om 15.00 uur gaan we weer kindje wiegen in de R.K. Kerk. We maken er een gezellige middag van. We gaan aan alle kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden het kerstverhaal vertellen. Tussendoor zingen we samen kerstliedjes.

Na afloop is er voor de kinderen een leuke verrassing.

Jullie komen toch ook?

Anja en Edith

 

OPROEP:

 

Welke moeders en vaders willen het Kindje wiegen voortzetten?

Wij, Anja en Edith, willen er na dit jaar mee stoppen.

Daarom zijn we op zoek naar nieuwe organisatoren.

Dus hebt u interesse of wilt u eerst informatie neem dan contact met ons op.

Anja Vulink tel. 272401

Edith van de Brug  tel.  271162

 

JORISNIEUWS

 

Beste parochianen,

 

In het vorige parochienieuws heeft u kunnen lezen over de Jorisdag gehouden op 19 september j.l. Het is een prachtige dag geworden met echt Jorisweer. We denken dat Joris deze speciale dag altijd met paard en zwaard de lucht schoon veegt van alle wolken. Het was weer prachtig weer. De opbrengst van de sponsorloop was ook geweldig. De helft, 800 euro, gaat naar het goede doel, het scholenproject in Afrika.

 

Over enkele weken vieren we alweer het kerstfeest. Een feest dat op de Sint Jorisschool ook altijd een centrale rol heeft in de maand december.

En Sinterklaas dan, zie ik u al denken. Natuurlijk is dat feest voor de jongste kinderen van nog grotere betekenis. Dat vieren we op vrijdag 5 december. Sinterklaas komt een bezoek op school brengen en heeft voor de allerkleinste kinderen altijd een leuk presentje.

 

Op donderdag 18 en vrijdag 19 december vieren we het kerstfeest op school. Op donderdag 19 december voeren we de musical “Op zoek naar het licht” op. Meneer de Wereld zoekt het licht. Hij is somber gestemd. Kinderen willen hem helpen zoeken. De winkelstraat? Een stadion vol licht voor de popster? De koning in zijn prachtig verlichte paleis, alleen maar denkend aan goud en lekker eten? Allemaal niets. Tenslotte vinden ze een prentenboek over het kerstverhaal. Jozef, Maria, de engelen en de herders komen op met licht en vormen zo een lichtkring. Meneer de wereld ziet, dat dit het licht is wat hij zoekt en wil dat dit licht blijvend moet zijn. De musical wordt opgevoerd in zaal Peters.

 

Ook tijdens de catecheselessen staat het kerstverhaal centraal. De ster van Betlehem brengt ons bij het kind, dat een teken van hoop kan zijn voor de kwetsbare mens.

Op vrijdagmorgen houden we een gezamenlijk kerstontbijt. De school is door de ouders  versierd en de tafels zijn prachtig gedekt. Jong en oud zit door elkaar en smult van al het lekkers. En dan gaan we genieten van een heerlijke vakantie.

 

Het team van de Daltonschool St. Joris wenst u allen een zalig kerstfeest en een voorspoedig 2004.

 

Namens het team, Ed Hetterschijt.

 

Nieuws kunt u ook vinden op www.jorisschool.nl

 

 

 

Koersen op je geloof. Geven aan de Kerk.
Koersvast.

 

Een kerk is ruimer dan een woonhuis. En hoger.
In kerken hangt nog het geloofsleven van generaties.
Daar legden mensen hun ziel en zaligheid voor God.
Daar werd gebeden. Gedankt. Gehuild. Gehoopt. Geloofd. Getrouwd. Begraven.
Daar werden zonden vergeven. Voornemens gemaakt.
Daar begon Kerstmis met de nachtmis.
Werden op Witte Donderdag voeten gewassen,
Kruis en lijden op Goede Vrijdag met bloemen van respect gehuldigd.
Werd Pasen gevierd met paaskaars en kaarsjes in de paaswake.
Eerste Communie gedaan in paasbeste kleren.
Werden op Allerzielen dierbare overledenen herdacht.
Voor Maria en Jozef, Antonius en Theresia kaarsen ontstoken.
Schietgebedjes gezegd.
Werd om uitkomst gevraagd uit situaties die meestal lang voorbij zijn.

Voorbij.  En toch …Alles is er nog. Voor God. In geloof.
In de ruimte, boven onze hoofden. Onder stoelen of banken.
In de kerk komen we samen. Met velen. Met weinig.
Samen zingen, samen zwijgen. Horen naar het woord.

Samen naar voren, je hand ophouden.

Om te ontvangen het sacrament  'Hier ben Ik voor jou!'
Wat kan ik terugdoen voor alles wat ik kreeg?
Wat wij en anderen kregen.

De kerk moet bestaan.

Van wat wij geven.
Loon en telefoon van de pastor. De auto. De woning.
Activiteiten voor bejaarden. Noodhulp voor armen.
Tijd voor gesprekken. Extra's voor zieken. Attenties voor vrijwilligers.

Clubs voor kinderen en jongeren. Klein en groot onderhoud van de kerk. Bloemen. Verwarming. Geluidsinstallatie. Fotokopieerapparaat.
Computer. Papier. Kleurpotloden voor de crèche.
Alles en alles.

 

De Actie Kerkbalans start weer in Januari, in het volgend nummer hierover meer…

 

 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2004

 

 

Ook dit schooljaar op 16 mei 2004 worden de    kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgavenformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar op het parochiesecretariaat.(zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 2 januari 2004 omdat wij nu al

bezig zijn met de voorbereidingen. Voor informatie kunt u  terecht bij de werkgroep Eerste Heilige Communie.

 

Lucia Elschot             0545-274460

Mirjan Nijman             0545-274687

Pastoor Hogenelst     0573-251457 (tel. spreekuur woe.18-19u)   

 

HEILIG VORMSEL 2004

Op zaterdag 27 maart 2004 zal er om 19.00 uur een viering zijn waarbij kinderen van onze parochie worden gevormd.

Voor kinderen die naar de Sint Jorisschool gaan zal de voorbereiding grotendeels op school plaats vinden.

Kinderen die naar een andere basisschool gaan zullen door Nellie Weusten worden  begeleid bij hun voorbereiding op het Vormsel. Zij kunnen hiervoor worden opgegeven bij het parochiesecretariaat.

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is nog niet vastgesteld .  De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.   

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

UITNODIGING DIAKENWIJDING ED WASSINK.

 

Inmiddels zult U begrepen hebben uit het artikel van Ed Wassink, pastoraal werker in ons parochieverband, dat afgelopen tijd in alle parochiebladen heeft gestaan, dat het tijdstip van de diakenwijding met rasse schreden nadert. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze wijding tot transeunt diaken bij te wonen in de Kathedraal van ons aartsbisdom in Utrecht door Adrianus Kardinaal Simonis. Transeunt diaken wil zeggen dat het een wijding is vooraf gaande aan de priesterwijding, die zal plaatsvinden op 12 juni 2004. Op zaterdag 29 november a.s zal Ed Wassink tezamen met Hans de Vries uit Steenwijk gewijd worden. Aangezien het ondoenlijk is iedereen persoonlijk een uitnodiging te sturen worden alle parochianen via dit bericht van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de wijding. Mocht U niet in staat zijn  hierbij aanwezig te zijn dan zult U in een aantal plaatsen van ons parochieverband onze diaken na de vieringen kunnen feliciteren. Bericht hierover in het novembernummer van Uw parochieblad.

 

Voor wie wel naar de wijding kan komen:

Diakenwijding: Ed Wassink, Zutphen, en Hans de Vries, Steenwijk.

Door: Adrianus Kardinaal Simonis.

Plaats: Kathedrale Kerk van de H. Catharina,

            Lange Nieuwstraat, Utrecht.

            (nabij Museum Catharijneconvent)

Datum:  zaterdag 29 november 2003.

Tijd:  10.30 u.

Bereikbaarheid: 20 minuten lopen van station Utrecht CS, volg

borden Catharijneconvent. Onder de Domtoren door, rechtsaf

de Lange Nieuwstraat in, aan linkerzijde bij museum.

Buslijn 2, halte Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat.

Hoewel trein de voorkeur geniet, met auto:

Parkeergarage Springweg, Strosteeg.

Na de viering bestaat er gelegenheid tot feliciteren.

 

T/m 30 november tentoonstelling in Catharijneconvent:

Pracht en Praal van de Paus, schatten uit het Vaticaan.

Een aanrader!

 

FELICITATIEGELEGENHEID ED WASSINK

 

Op zondag 30 november gaat Ed Wassink samen voor met Pastoor Hogenelst. Na deze viering is er gelegenheid om Uw felicitaties over te brengen aan hem onder genot van een kop koffie in ons KJ- gebouw.

 

U bent van harte welkom.

 

 

 

PRAKTISCHE SPIRITUALITEIT.

 

Vorig jaar was er veel belangstelling voor deze avonden over het boekje van W.Derkse Een levensregel voor beginners. Een praktisch en inspirerend boekje waarin de schrijver met succes heeft geprobeerd elementen vanuit de Benedictijnse spiritualiteit te vertalen naar het leven en samenleven buiten de muren van het klooster. Hij past kostbare gedachten toe uit de christelijke traditie op het leven binnen organisaties, op leiderschap, het stimuleren van mensen tot groei en op tijdmanagement, de kunst van beginnen en ophouden, waardoor je het nooit meer druk hebt. We beginnen de avond met een meditatief moment in de Martinuskerk waarbij een stukje uit het boekje wordt voorgelezen. Daarna is er een stille tijd van persoonlijke meditatie, terwijl de gekozen tekst nog een keer wordt voorgelezen.

Na de pauze wisselen we uit wat de meditatie bij iedereen heeft aangeraakt en welke ervaringen er in het leven van alledag mee zijn opgedaan.

 

Data: dinsdagavonden 4 en 18 november, 2 december.

Tijd:  20 - 22 uur

Plaats: Martinuskerk en de nabij gelegen Eekschuur,

Bonendaal 2, Warnsveld

Informatie en leiding: ds. Roel van Oosten, 0575-528494

                                    Ed Wassink, past.werker, 0575-515377

Aanmelding: bij leiding (zie boven)

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

 

Bijdragen t/m augustus € 23.530                vorig jaar                                                       23.386

Bijdragen in september €      962                vorig jaar                                                         1.281

Totaal tussenstand                                        € 24.492                                                    vorig jaar    24.667

 

Collecten:

20 september                                                                                                                   € 105,80

27 september                                                                                                                      81,85

4 oktober                                                                                                                          € 127,41            

wereldmissie kinderen     93,25

11  oktober                                                                                                                          59,50

 

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

 

 

 

 

 

AARTSBISDOM UTRECHT

Stuurgroep en Adviesraad Oecumene

 

Sterrenbos 33 , 3511 ET UTRECHT

 

tel: 030 2129525                fax: 030 2129988

 

e-mail: oecumene.nu@tiscali.nl

website: www.oecumene.nu

 

 

DE KERK IS EUROPA VER VOORUIT !

 

Wie had dat kunnen denken! Terwijl de landen in Europa moeizaam met elkaar een Europese grondwet proberen samen te stellen, is het de kerken in Europa gelukt om na twintig jaar een grondwet voor de kerken in Europa te formuleren.  Een handvest voor groeiende samenwerking van de kerken: de CHARTA OECUMENICA. Via landelijke kerkdagen en Europese assemblees is deze charta tot stand gekomen. Het werd een conciliair proces genoemd voor Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de schepping. In 2001 hebben de kerkleiders van de Europese kerken de Charta in Straatsburg plechtig ondertekend en in 2002 gebeurde dat door de Nederlandse kerken tijdens een gebedsdienst in de Geertekerk te Utrecht.

 

Het verschijnen van de Charta was het belangrijkste oecumenische gebeuren sinds de oprichting van de Wereldraad van kerken en het tweede Vaticaans concilie met zijn beroemd decreet “Over het Herstel van de Eenheid”. De oecumenische beweging is een genade van God, lezen we in het Oecumenisch Directorium. De Charta is dan ook een duidelijk teken dat die genade nog steeds werkzaam is.

Aan ons de taak om met die genade mee te werken. We worden aangespoord om samen met andere christenen verplichtingen op ons te nemen waardoor het Evangelie bijdraagt aan een wereld waar ieder mensenkind in vrede en gerechtigheid kan leven.

 

Hebt u nog geen kennis gemaakt hebt met de Charta Oecumenica? Ze is ongetwijfeld beschikbaar bij uw parochiesecretariaat. U kunt ook in een zoekmachine van uw computer de “charta oecumenica” aanklikken. Dan kunt u in alle Europese talen de tekst van de charta  lezen én  ontdekken wat er met het document gedaan wordt. U kunt ook naar de oecumene-site van ons bisdom gaan: www.oecumene.nu. Ook daar vindt u veel informatie. Tenslotte kunt u ook deelnemen aan de diocesane platformdag over de Charta Oecumenica op 15 november in Apeldoorn. Iedere parochie heeft een folder met het programma ontvangen. De dag is bedoeld voor alle christenen, omdat oecumene een voorwaarde is om christen te zijn.

 

Henk van Doorn, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Utrecht. oecumene.nu@tiscali.nl

 

 

 

 

OP REIS DOOR EGYPTE

 

Beste Parochianen!

 

Als pastor in Salland heb ik een reis georganiseerd naar Israël. Door de spanningen daar is een Israël-reis voorlopig niet mogelijk. Maar er is nóg een land waarover veel gesproken wordt in de bijbel… Egypte. Vanuit ons Parochieverband Oost willen we daar het komende voorjaar naar toe!

 

Piramides, de Nijl, het land van de farao’s, Toetanchamon en Caïro; het zijn de eerst begrippen, die te binnen schieten wanneer je aan Egypte denkt. Maar Egypte heeft meer, de dorpjes langs de Nijl, de eindeloze Arabische woestijn en de Sinaï. Het land waar Mozes en het volk, via de berg Horeb, op weg ging naar het beloofde land. Begin dit jaar heb ik al even kort kennis mogen maken met dit mooie land!

 

Heeft u er wel eens over gedacht om zelf een reis naar en door Egypte te maken? Daarvoor krijgt u binnenkort een kans. Want van 13 t/m 22 februari 2004 hoop ik met een groep parochianen uit ons Parochieverband Oost een reis te maken door Egypte.

Op het programma staan onder andere de volgende plaatsen: Caïro, Aswan, Luxor en het Catharinaklooster in de Sinaï. Het definitieve programma van deze 10-daagse reis wordt toegelicht op een

informatiebijeenkomst: maandagavond 17 november a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in zaal Peters te Borculo. (consumpties zijn voor eigen rekening)

 

Kosten en overige gegevens

§         Periode 13-02-2004 t/m 22-02-2004.

§         Vliegreis Schiphol – Caïro v.v. en interne vluchten

§         Verblijf in goede hotels op basis van vol pension en op een luxe cruiseboot

§         Prijs ca. € 1470,- per persoon

§         Toeslag eenpersoonskamer € 160, ( zijn beperkt  beschikbaar)

§         Men moet gezond en goed ter been zijn.

 

Bij de prijs zijn inbegrepen:
Reis- en annuleringsverzekering, alle excursies en entreegelden, visum, vervoer naar Schiphol en terug (per touringcar). (Dus bijna alles inclusief!!)

 

Definitieve aanmelding kan na de informatieavond.

 

Groeten namens het reiscomité,

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

 

 

VRIJWILLIGERSMIDDAG

Op zondag 9 november organiseert het parochiebestuur, een gezellige middag voor alle vrijwilligers en vrijwilligsters. In de parochie wordt heel veel werk verzet en bij de uitvoering daarvan zien we vaak dezelfde gezichten. We moeten zuinig zijn met onze vrijwilligers. Vrije tijd is schaars en er is vraag vanuit allerlei instanties naar onbetaalde krachten. Vrijwilligers worden gebonden wanneer je als parochiaan je waardering voor hun inzet laat blijken. Een woord van dank is snel gedaan en kost niets. Kritiek mag maar kan ook mild worden gebracht of als goed bedoeld advies worden gegeven. Al onze vrijwilligers zijn inmiddels voor deze ontmoetingsmiddag uitgenodigd. Mocht u persoonlijk, via uw werkgroep of koor geen bericht hebben gehad, dan wordt u bij deze uitgenodigd en gevraagd zich op te geven bij ons parochiesecretariaat vóór 1 november a.s.

 

GEBRUIKSVERGUNNING BRANDVEILIGHEID

Sinds ‘Enschede en Volendam’ is er op het terrein van de brand-veiligheid in Nederland ontzettend veel veranderd. Aan veiligheid is het gemeentebestuur van Borculo alles gelegen. Reden waarom wij op grond van een terzake uitgebracht brandveiligheidsrapport met de daaraan verbonden controles genoodzaakt waren de nodige voorzieningen te treffen. Zoals u ziet zijn inmiddels brandblussers, vluchtwegen met aangegeven pictogrammen e.d. aangebracht. Recentelijk is ons de vereiste gebruiksvergunning verleend. Volgens de vergunningsvoorwaarden bedraagt het maximaal toelaatbare aantal persoen als volgt:

- kerkgebouw  (uitgangen 230 cm)               : 210 personen

- balkon van de kerk (1x uitgang)                 : 15 personen

- K.J.-gebouw  (uitgang 90 cm)                    : 50 personen

- Bovendien dienen de buitendeuren tijdens het gebruik van de kerk in   geopende stand te zijn vastgezet en dienen de overige deuren met de vluchtrichting mee te draaien.

Ter uitvoering van de diverse gestelde voorwaarden zijn wij gehouden u ondermeer hierop te wijzen en op de naleving daarvan toe te zien.

 

HERSTEL VOEGWERK VAN ONS KERKGEBOUW

 

Na een lange weg van voorbereiding is het thans zover dat wij u verheugd kunnen melden dat op 15 oktober begonnen wordt met het herstel van het uitgesleten en/of loszittend voegwerk op de muurwerken aan de noord- en westzijde van onze kerk. Voormelde werkzaamheden worden op een vakkundige manier en volgens de specifieke aanwijzingen van de Inspectie Monumentenwacht Gelderland door het Aannemingsbedrijf Ribbers B.V. uit Ruurlo uitgevoerd. Om verder verval en vorstschade te voorkomen is uitstel min of meer onverantwoord, zodat wij op grond van de uitgebrachte onderhoudsrapportages hebben besloten dit planmatig groot onderhoud op korte termijn te laten uitvoeren. Met deze werkzaamheden is een bedrag van € 21.474,-- (incl.19% BTW) gemoeid. Het Aartsbisdom Utrecht heeft ons inmiddels goedkeuring voor deze noodzakelijke investering verleend en ons gemachtigd deze kosten te dekken uit de voorziening voor groot onderhoud e.d.

Omdat onze kerk een beschermd gemeentelijk monument is hebben we ook een verzoek om subsidie ingediend. In dit verband laten we u tot slot verheugd weten dat het gemeentebestuur ons hiervoor een onderhoudssubsidie van maximaal € 3.405,-- in het vooruitzicht heeft gesteld.

 

FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2002

 

Zoals gebruikelijk wordt evenals voorgaande jaren door ons bestuur opening van zaken gegeven over het ‘financiële huishoudboekje’ .

Ter voorkoming van een uitgebreide en gedetailleerde cijferexercitie hebben we hieronder het één en ander voor u in één oogopslag samengevat. De financiële jaarstukken 2002 zijn in de bestuursvergadering van 17 september j.l. vastgesteld. Hieraan voorafgaand is de jaarrekening door een erkend accountant gecontroleerd. Zonder omhalen kan, blijkens het accountants-rapport, worden opgemerkt dat m.b.t. het geldelijk beheer van onze parochie sprake is van een correcte financiële bedrijfsvoering.

Het beknopte overzicht in Euro’s ziet er als volgt uit:

 

LASTEN                                 Werkelijk         Begroting        Begroting

                                                  2002                 2002                2003  

1. Persoonskosten                 32.197             20.750             21.600

2. Onroerend goed                 24.821             20.176             18.765

3. Rente schulden                    1.024               1.198                  885

4. Kosten eredienst                  5.843               4.719               5.400

5. Pastorale kosten                  4.260               3.812               3.600

6. Verplichte bijdragen             8.411               9.847               8.750

7. Overige kosten                    5.319               2.530               4.400

                                               ------------         ------------         -----------

Totaal                                  80.875             62.821             63.400

 

BATEN

9. Bijdragen parochianen       56.655             50.733             53.400

10.Opbrengst reserves          10.881             11.481             10.000

11.Nadelig saldo                    13.339                  606                 ---

                                               ------------         ------------         -----------

Totaal                                  80.157            62.821             63.400

 

Toelichting bij de diverse baten en lasten over het boekjaar 2002:

1. Hoewel ons bijdragedeel in het pastorale team overeenkomstig de verdeelsleutel is doorbelast, is destijds bij het samengaan van de zes parochies van een te optimistische inschatting uitgegaan. Met het samengaan van de secties Oost en West zal hierin een positieve omslag worden bereikt.

2. Betreft jaarlijks onderhoud, energiekosten, zakelijke lasten en verzekeringen, alsmede reservering voor groot onderhoud en afschrijvingen.

3. Rente van door parochianen gestorte bedragen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4. De gebruikelijke altaarbenodigdheden e.d. voor liturgische vieringen.

5. Drukkosten parochienieuws, kerktelefoon en kosten voor de werkgroepen.

6. Bijdragen aan het bisdom, dekenaat, Pastorale Werkgroep Oost-Gelderland, Caritas en Raad van Kerken regio Borculo.

7. Overige kosten, zoals o.a. accountantskosten, kosten parochiesecretariaat, bestuurs- en representatiekosten en kosten voor de pastoriehuishouding.

9. Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen , collecteopbrengsten voor eigen kerk en overige inkomsten uit bijzondere vieringen e.d.

10. Betreft opbrengsten uit bezittingen en rentebaten.

Besloten is het nadelig saldo over 2002, groot €  13.339,--, te onttrekken aan het eigen vermogen.

 

Heeft u nog vragen over de voorgaande cijfers ???  Bel gerust onze penningmeester de heer F.J.M. Elschot (telefoon 0545- 274460).

 
EN TOT SLOT ….. VANUIT HET PAROCHIEBESTUUR

Aan het slot van ons financieel overzicht willen we traditiegetrouw al onze parochianen van harte bedanken voor hun financiële bijdrage in welke vorm dan ook. Zonder uw blijvende steun is het nu eenmaal  ‘godsonmogelijk’  om een actieve en vooral financieel gezonde parochiegemeenschap draaiende te houden. Gelukkig is, mede door de komst van de euro, de totale kerkbijdrage over 2002 met zo’n 15% toegenomen (totaalopbrengst over 2002 = € 32.771,-- zijnde een verhoging met € 4.280,-- t.o.v. het jaar 2001). Ook zijn de collecten voor eigen kerk het afgelopen jaar met 4% toegenomen.

 

Maar ….. hoewel het geenszins onze bedoeling is met een ‘bedelbrief’ bij u aan te komen, wijzen wij u echter op de alsmaar stijgende lasten over de laatste jaren. Bovendien zal door vergrijzing het aantal gezinsbijdragen in de naaste toekomst verder afnemen.

Kortom aan al degenen die de laatste tijd hun periodieke bijdrage niet hebben gewijzigd, doen wij bij deze het vriendelijke verzoek om hun kerkbijdrage, op te trekken. Kijk uw bank- of giromachtiging na en verhoog de kerkbijdrage tot een mooi afgerond eurobedrag.

Alvast bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Uw parochiebestuur.

 

ALLERZIELEN

 

“Vieren, Herrineren, herdenken…Licht dat aanblijft”

Afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, is een van de zwaardste taken die je in je leven kan overkomen, soms zelf meerdere malen. Je voelt de leegte, de pijn, maar dikwijls is er ook hoop op een weerzien ooit. Ons verrijzenisgeloof blijkt vaak een bron van steun te zijn voor velen die een verlies hebben te verwerken. Ook na jaren blijft de behoefte van herdenken en vieren overeind. Wij vieren dat in onze parochie op zondag 2 november om 10.00 in onze kerk. We willen U daarvoor van harte uitnodigen. Tijdens de viering van Allerzielen zullen zoals gebruikelijk de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht en genoemd. Na de viering is er gelegenheid tot koffie drinken in ons KJ-gebouw.

 

 

 

 

 

 

AMNESTY INTERNATIONAL

 

Afsluiting campagne voor mensenrechten in Rusland.

Onder het motto “ to Russia with love “ voerde Amnesty International vanaf november 2002 een wereldwijde campagne voor mensenrechten in Rusland. Ook in Borculo werd het hele jaar door aandacht gevraagd voor deze campagne. Zo werd er actie gevoerd rond 10 december, op de kerstmarkt, tijdens de internationale vrouwendag, de boekenmarkt en tijdens de vredesweek. Amnesty dankt iedereen voor de steun tijdens deze actie. In Borculo werden ruim 950 handtekeningen verzameld. Op bijna alle onderdelen waarop actie werd gevoerd, werd resultaat geboekt: soms een kleine stap vooruit, soms meer dan dat.

 

De campagne wordt in november afgesloten met een actie voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Er leven in de russische Federatie in totaal 30.000 kinderen in 155 opvanghuizen. Rusland heeft het Verdrag van de Rechten van het Kind ondertekend, maar deze rechten gelden niet voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Zijn kinderen na de geboorte eenmaal in een inrichting geplaatst dan komen zij er nooit meer uit. In de instellingen is de medische voorziening onvoldoende en hebben de kinderen geen mogelijkheden zich te ontwikkelen. In november vraagt Amnesty – Borculo in de kerken en bibliotheek aandacht voor deze actie.

 

Voor meer informatie:

Piety Nijhof, tel. 272864.

 

 

 

 

 

 

 

 

LOPEN VOOR LIMA 2003

De doelstelling is gezellig wandelen en fietsen, en daarmee geld bij elkaar halen voor het project in Lima. Elke deelnemers kan zich laten sponsoren per kilometer of voor de totale afstand. Bij voldoende sponsors kan de deelnemer zijn inschrijfgeld terug ontvangen. 

Om de tien kilometer zijn er (warme) dranken en versnaperingen te krijgen. Voor de lunch wordt gezorgd. Iedereen is vrij om deze tocht mee te lopen (of fietsen), mits hiervoor de kosten zijn betaald. Alle routes beginnen of eindigen bij het parochieel centrum Mariaschool te Zutphen (Bij de St. Janskerk).

 

U kunt meedoen met o.a.:

25 km van Ruurlo naar Zutphen ,  € 5.

40 km van Zutphen naar Ruurlo (start vrijdagavond) ,  € 10.

40 km van Ruurlo naar Zutphen (start zaterdagochtend),  € 10.

80 km vertrek en aankomst Zutphen (start vrijdagavond), € 10.

25 km fietstocht  vertrek en aankomst Zutphen (start zaterdag 12 uur) , € 5.

 

Onze pastorie in Borculo is een post van 40 km en 80 km tocht. Op zaterdagochtend zorgen enkele vrijwilligers voor koffie/thee en broodjes voor de deelnemers aan de tocht.

De 80 km tocht is een wandeling langs de dorpen Bronkhorst, Baak, Wichmond, Hengelo (gld), Ruurlo, Borculo, Barchem en Vorden en eindigend in Zutphen. In Ruurlo kan dan zaterdagochtend meegelopen worden met de 80 km-lopers naar Zutphen.

De opbrengst van deze tochten gaan naar het project Het cultureel centrum te Lima. Jan Brinkhof een priester in de sloppenwijk Comas in Lima  Peru, werkt mee aan dit project. Stichting El Puente die naar aanleiding van deze sponsorloop Lopen voor  Lima is opgericht, helpt mee om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen om voor de jongeren een cultureel centrum in te richten.

Meer informatie: Stichting El Puente, Hellenkamp 15, 7232 HG Warnsveld. Tel. 0575-521275. Email: elpuente@hetnet.nl.

Website: home.hetnet.nl/~jongeren_lima

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (deel 11 )

(beschreven door wijlen emeritus pastoor Schuttelaar)

 

Vernieuwingen binnen het kerkgebouw

Zoals het gaat met iedereen die een nieuw huis betrekt, zo ging het ook met ons nieuw kerkgebouw; ook van binnen vroeg het om nieuwe aangepaste voorzieningen.

Reeds in 1844 schonk de Heer Walterbosch aan de kerk een Godslamp. Deze was zodanig gemaakt dat ze met een gelijksoortige kon hangen onder de triomfbalk, die in bestelling was en later priesterkoor en schip van de kerk zou scheiden. In 1885 werd de definitieve vloerbedekking gelegd. Daarover spraken we reeds in het vorige hoofdstuk. In 1886 schonk deken J. van Oppenraaij uit Zutphen aan onze kerk een fraai gesmeed ijzeren hek, dat diende ter afsluiting van de Doopkapel. Deze bevond zich destijds achter in de kerk op de plaats waar nu de verwarmingsinstallatie staat. Deze verwarming verving in 1967 de beide oliekachels die op hun beurt de oude kolenkachels vervingen. Dit ging ten koste van het fraaie hek, dat nu voorlopig is opgeslagen in de bijgebouwen van de kerk.

Het fraaie hek, de godslamp, twee lichtkronen in de kerk, het klokkenstoeltje van de klok boven de pastorie en de twee ijzergesmede standaarden waren allen het werk van de heer Smit uit Utrecht.

In maart 1887 werd de kerk inwendig verfraaid met gebrandschilderde ramen in het priesterkoor. Zij stellen het volgende voor: het offer van Abraham (voorafbeelding van het Kruisoffer). Van de kerk uit gezien links het offer van brood en wijn van Melchisedech (voorafbeelding van het misoffer) en rechts De Mannaregen (voorafbeelding van de H.Communie).

Deze ramen werden vervaardigd door de glazenier J.Geuer te Utrecht en zijn meesterknecht N. Pietersen. De heer N. Pietersen zou nog later in 1890 het fraaie raam achter het Mariaaltaar maken, voorstellende het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.

De opbouw van het hoogaltaar en de zij-altaren waren het werk van de bekende Utrechtse beeldhouwer W.Mengelberg. Hij maakte later ook de triomfbalk met schilden en beelden. Bij de inwendige vernieuwing in 1968 verdween deze balk.

 

Twee van de schilden hangen nu aan de balustrade van het koor.

Het Corpus van het kruis hangt nu achter in de kerk. In plaatsen waar nog geen katholieke scholen waren opgericht, werd aan de jeugd geloofsonderricht gegeven in zaaltjes binnen het kerkgebouw of dicht in de nabijheid van het kerkgebouw. Ze werden ‘catechismuskamer’ genoemd. Daar hier de katholieke school ontbrak werd besloten tot het bouwen van zo’n lokaaltje in de stijl van de kerk. De opzichter van architect Tepe, de Heer J.van Kesteren uit Utrecht was de ontwerper en de kosten werden begroot op f 2194,63   met uitsluiting van de kosten van het ophogen van het bouwterrein en de omgelegen gronden. Wederom waren het de eigen parochianen die materiaal en mankracht ter beschikking stelden om de graafwerkzaamheden te verrichten en met hun wagens en karren het benodigde nieuwe zand aan te voeren. Het werd aangevoerd, deels van de ‘Deugenweerd’ en deels van de ‘Drostenburg’. Alles bij elkaar werden vijfhonderd karren zuiver zand aangevoerd door de volgende parochianen: H.Walterbosch   G.Weelink - Wed.ter Bogt - J.Huinink - J.Dibbelink - G.Pelgrum - G.Brinke - Theodoor Drietelaar - G.Sassen op Leurkert - J.Harbers op Havikhorst. In het jaar 1887 werd de vaste bodem uitgegraven en zuiver zand ingebracht Daarna werd het gebouwtje accuraat volgens de tekening, met sterke metselspecie gefundeerd en opgetrokken met als enige metselaar H.Lammers, met als opperman J.Soeters en de timmerlieden Hendrik Jan te Molder - Lambertus te Molder en Johan Hoffman. Zo werd in het jaar 1888 op zorgvuldige wijze het gebouwtje opgetrokken en afgeleverd, dat nu voor ons allen bekend staat als het K.J.gebouw,

 

Laatste dagen van Pastoor Fornier

Bijna veertig jaren was pastoor Fornier de ‘Goede Herder’ van Borculo geweest, toen zijn levenseinde daar was. Het was een kleine gemeenschap van ongeveer driehonderd personen, die zich staande moest houden in een overwegend andersdenkende omgeving.

De ‘schuilkerken-mentaliteit’ moest worden afgelegd en een gezond zelfbewustheid en vrijmoedig naar buitentreden kon worden beoefend. Landelijk werden de katholieken wakker geschud door de Aartsbisschop Zwijsen, Alberding Thijm, van Heulekom en de geweldenaar Herman Schaepman, die het zelfbewustzijn er in hamerde met zulk geweld dat op zekere dag onder zijn stevige vuist de lezenaar doormidden brak. Men leerde toen het lied:

‘Wij dragen ons rijke geloof als een Zon, gaan veilig en Vast door de tijden! En het eindigde met de oproep: ‘Laat stralen die gloed!’ m.a.w.: Katholieken, laat je zien!

Dat kon natuurlijk hier niet zo gauw, maar wel heeft de goede herder Fornier er alles aan gedaan om de weg vrij te maken voor een grotere zelfbewuste en overtuigende groep parochianen. Door geestelijke oefeningen en een goede gebedscultuur op de eerste plaats en door een forse materiele bijdragen zorgde hij voor een prachtig kerkgebouw met fraaie liturgische voorzieningen en mogelijkheden voor de toekomst en onderwijs en culturele ontwikkeling van de hopelijk groeiende gemeenschap. Twee hartewensen gingen nog niet in vervulling: de wens van onze grote weldoener Wessel van Eyll en dus ook van Fornier: dat het bisdom zou zorgen voor een katholieke instelling op de omvangrijke terreinen van de ‘Drietelaar’. Om het proces te verhaasten liet pastoor Fornier nog een grote som geld na voor dit doel. En later zullen we zien dat deze hartenwens in vervulling zou gaan. Een andere wens was: een kleine grenscorrectie, waardoor parochianen die destijds onder de parochie Ruurlo hoorden, maar zo dicht bij Borculo woonden, dat ze daar hun kinderen op school deden en zondags naar de kerk gingen, nu zouden gaan horen onder de parochie Borculo, zodat ze daar konden worden gedoopt en konden trouwen; maar het ging niet door wegens verzet van de Ruurlose pastoor en één parochiaan. Later in 1969 vond na overleg, met goedkeuring van pastoors, beide kerkbesturen, parochianen en het bisdom, de gewenste correctie plaats.

 

Intussen voelde pastoor Fornier blijkbaar dat zijn levensavond naderde. In juli 1895 kocht hij een stuk land ‘De Haar’ geheten, liggend bij de Erve ‘Leerink’. Het land werd verpacht in vier percelen en verpacht aan de land bouwers: Willem ten Bras, Hendrik ten Bras, Hendrik Walterbosch en Hendrik Oolthuis.

Eerder had hij een woning gekocht aan de Steenstraat, thans no. 19. Later zou dat een onderwijzerswoning worden. Later bleek dat uit de opbrengsten van die grond en dat huis fundatie Missen moesten worden gelezen voor zijn zielerust en die van zijn zusters Aldegonda en Agatha. Op 20 november 1895 stierf pastoor Eugenius Fornier, 76 jaar oud. Een maand daarvoor zat hij nog een kerkbestuursvergadering voor, waarin de begroting van de kerk en Armbestuur werden opgemaakt en goed gekeurd voor het jaar 1896. Geduldig aanvaardde hij de pijnen en lasten van de toenemende ziekte en hij stierf vol overgave aan Gods vaderlijke voorzienigheid. Op één jaar na had hij 40 jaar in dienst gestaan van het geestelijk en tijdelijk welzijn van de jonge parochie Borculo. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en we vertrouwen er vast op dat de hemelse Vader hem en die andere grote weldoener Wessel van Eyll rijkelijk zal hebben beloond.

 

Op ons kerkhof, aan de voet van het kruis vindt u zijn graf en daarnaast ook de graven van zijn zusters Agatha uit Groenlo en Aldegonda, die vermoedelijk bij hem op de pastorie woonde.

Als opvolger van pastoor Fornier werd door de bisschop benoemd pastoor J.N.van der Nap samen met de kerkmeesters J. Weelink en H. Oolthuis de parochie zou gaan besturen. Zijn naam en latere benoeming doen vermoeden dat hij van geboorte afkomstig was uit de provincie Groningen.

 

 

ROZENKRANSGEBED

De Oktobermaand is traditioneel ook de rozenkransmaand.

In onze parochie is er dit jaar ook mogelijk om op woensdagavond in Oktober om 19.00 uur de rozenkrans te bidden. Op 15 oktober zal dit vooraf de viering gaan. U bent van harte welkom op 1 ,8, 15, 22 en 29 oktober.

Het bestuur.

 

MYSTIEK

Wat is mystiek precies, wat wordt er mee bedoeld, hoe ziet het er eigenlijk uit? Het is een thema dat tegenwoordig grote belangstelling kent, alsof het nieuw is. Maar het heeft heel oude ‘papieren’, in en buiten de Kerk. Binnen de RK traditie is het altijd een sterke stroming gebleven, maar het leek iets voor specialisten, zoals kloosterlingen. De grote theoloog Karl Rahner zei echter na het  tweede Vaticaans Concilie dat de Kerk van morgen er niet meer zal zijn... of dat het een Kerk van mystici zal zijn: mensen die leven vanuit die Innerlijke Bron. Iedereen heeft het in zich, maar herkent het wellicht niet of kan het geen naam geven. De eerste avond zullen we een algemene introductie geven.  Op de tweede avond zullen we mystieke teksten lezen. Ed Wassink, pastoraal werker van het Parochieverband en godsdienstfilosoof, zal deze avonden leiden. De avonden zijn tot stand gekomen met de protestantse gemeente in Warnsveld en zullen een oecumenisch karakter hebben.

data: dinsdagavond 21 en 28 oktober 2003, tijdstip: 20 - 22 uur

plaats: De Eekschuur, Bonendaal 2, Warnsveld.

informatie: ds. Roel van Oosten, 0575-528494

                   Ed Wassink, past.werker, 0575-515377

Opgave is niet nodig.

 

 

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN.

 

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik met Allerheiligen in La Paz (Bolivia) de  San Francisco binnen liep. Een oude kerk uit de tijd van de Spaanse koloniale overheersing in Latijns Amerika. Een grote kerk waar het donker en lekker koel is. Want in november is het alweer goed warm en je bent niet zover meer van de zomer tijd. De Franciscuskerk staat bekend om z’n heiligenbeelden. Er staan er wel meer dan honderd. Allemaal tegen de muren en pilaren van het kerkgebouw.

Inmiddels had ik een klein vrouwtje binnen zien komen, ze was in het zwart. Bolhoedje op en een schouderkleed. Ze liep recht op de heiligenbeelden af. Hier en daar probeerde ze een beeld aan te raken maar dat lukte haar niet. De beelden stonden te hoog voor haar. Bij elk beeld een gebedje, ze was er druk mee. Door het zien van deze gebeurtenis werd het mij duidelijk, dat het niet goed is die heiligen beelden hoog tegen de muren en pilaren te plaatsen en hier en daar zelfs achter tralies en glas. Dus onaanraakbaar gemaakt voor de bezoekende vrouw en eigenlijk voor alle anderen. Heiligen zijn mensen geweest, gewoon zoals jij en ik, maar kunnen ook ons tot voorbeeld zijn. Het is dan ook fijn om ze even aan te raken, van zo daar kan ik ook bij komen! Dat jij, je er aan kunt meten! Dat het mogelijk is zo te leven als mens, om je ware roeping als christen waar te maken. Zonder dat je zelf ooit heilig wordt verklaart.

Je merkt bij heiligverklaringen dat in bepaalde tijden er altijd een specifieke heiligheidsconceptie (kijk op heiligheid) aanwezig is geweest. Zo is het ondermeer zeldzaam dat er heilige leken zijn. Of de scheve verhouding tussen mannelijk en vrouwelijke heiligen (vier á vijf mannen tegen één vrouw).

En het nagenoeg ontbreken van (gecanoniseerde: officieel heilige verklaarde)) gehuwde vrouwen binnen de katholieke kerk. Al met al veelzeggend over de kerkelijke opvatting van heiligheid.     Uit: God verborgen en nabij.

 

Met Allerzielen zijn de mensen aan het woord. Het is hun feest, of gedachtenis. In Bolivia wordt op die dag brood gebakken in vele verschillende vormen waaronder de vorm van ’n ladder. De ladder symboliseert de verbinding, en het op gaan, naar de hemel. Deze broden worden met Allerzielen ’s morgens in de mis gezegend. Men neemt het brood mee naar huis en buiten op een kleine tafeltje wordt het brood uitgestald. Aan voorbijgangers wordt gevraagd om te bidden voor de overledenen en als dank krijg je een broodje mee. Na Allerzielen  wordt het herdenken nog enkele dagen voortgezet. Er worden maaltijden gekookt en in het bijzonder wat de overleden graag at. De dag daarna wordt in feestelijke sfeer afgesloten. De gehele familie trekt naar het kerkhof, begraafplaats, om samen met de doden te eten en te drinken. Een bijeenkomst te houden voor hun overledenen, hun kinderen, hun ouders of grootouders welke getuigd van respect aan hun geliefden. Om hen in herinnering te houden en te blijven ervaren hoe vergankelijk wij zijn.

Voor ons allen, in het bijzonder op 1 en 2 november, een goede inspiratie over mensen welke voor ons een richtsnoer zijn geweest en een goede manier toegewenst om onze dierbare overledenen in herinnering te bewaren.

 

Wil Matti,  pastoraal werker parochieverband Oost.

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER

 

Zondag 12 oktober a.s. Rozenkranszondag, dat is de dag voor de bedevaart naar de Troosteres der Bedroefden.

Allang gaan gelovigen naar Kevelaer. De kapel is gebouwd in 1642. Rond 1880 kwam de voltooiing van de basiliek (eerst de Mariakerk). Toen namen de vele processies of bedevaarten ook toe. Kevelaer behoorde vroeger onder het bisdom Roermond, vandaar dat ook vele pelgrims uit Nederland komen en nog steeds doen.

In bedevaarten per trein, bus of te voet (Ook nu nog te voet vanuit o.a. Vreden naar Kevelaer) allen met het zelfde doel, Maria de Troosteres der Bedroefden te vereren. De meerdaagse bedevaarten zijn er bijna niet meer. Op eendaagse bedevaarten  vinden velen er rust, genade of troost.

 

Ook u kunt zich bij ons aansluiten voor de eendaagse bedevaart.

Opgave en inlichtingen tot 5 oktober a.s. bij:

H. Brokers, Pr. Willen V straat 18, telefoon 273502.

 

 

ONTSTAAN VAN DE KEVELAERBEDEVAART

In de Kerstperiode van 1641 hoorde de handelsreiziger Hendrick Busman driemaal een mysterieuze oproep: „Op deze plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!“ Busman was op weg van Weeze naar Geldern en bad juist bij het hagelkruis dat op een kruising in de nabijheid van het gehucht Kevelaer stond. Hendrick Busman was arm, maar voerde deze opdracht toch uit. Zijn getuigenis van het gebeurde op de heide nabij Kevelaer werd tijdens de Synode van Venlo vastgelegd. Deze Synode was in 1647 bijeengeroepen om het gebeuren te Kevelaer te onderzoeken. De Synode verleende kerkelijke erkenning met een voor vandaag de dag ongewoonlijke snelheid: „Ik ben met Mechel Schrouse, die ongeveer 50 jaren oud is, getrouwd. Ik drijf met haar een kleine handel en moet om die reden, vaak hier- en daarheen reizen. Zo reisde ik in rond de kerstdagen in het jaar des Heren 1641 van Weeze over een weg die nabij Kevelaer is gelegen. Daar stond een hagelkruis. Bij dat kruis hoorde ik een stem die mij zei: „Op deze plaats sult gij mij een kapelleken bouwen!“. Ik heb me erover verwonderd en alle kanten opgekeken, maar ik zag niemand. Ik ben vervolgens verder gegaan en de stem die ik voor de eerste keer hoorde genegeerd. Zeven of acht dagen later reisde ik nogmaals over deze route en hoorde bij dezelfde plek voor de tweede keer dezelfde stem met dezelfde woorden. Ik hoorde de woorden die uit de richting van het hagelkruis kwamen, luid en duidelijk.

Gelet om mijn geringe middelen en de omstandigheden, werd ik zeer bedroefd (...). Desondanks drukte de opdracht zwaar op mij en daarom wilde ik van mijn geringe winst dagelijks iets sparen (...) voor de bouw van een heiligdom (...). Later gebeurde, zo'n maand voor Pinksteren, het dat mijn genoemde huisvrouw Mechel in een nachtelijke verschijning bij een groot stralend licht een voorstelling van een kapelletje zag met daarin een afbeelding, welke ze enige tijd eerder in de handen van twee soldaten had gezien.

Deze soldaten hadden een papieren prentje bij zich van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg (...). De soldaten probeerden dit prentje of enkele anderen aan Mechel (...) te verkopen. Dat is niet gebeurd, want ze vond de prijs te hoog... Hierdoor schonk ik dit verhaal geloof en stuurde mijn vrouw naar de soldaten toe op zoek naar het prentje. De soldaten hadden het bewuste prentje aan een luitenant gegeven, die in die tijd (...) in Kempen gevangen werd gehouden. Toen de luitenant uit gevangschap werd vrijgelaten, ging Mechel naar hem toe en smeekte om een van de prentjes". Het prentje werd aanvankelijk in Geldern bewaard en vereerd. Hendrick Busman vertelt over het begin van de bedevaart: „Vervolgens hebben de Kapucijnerpaters en de parochie gevraagd het prentje in processie naar Kevelaer te brengen. Dat is om verschillende redenen niet gebeurd, maar de pastoor van Kevelaer heeft op de laatste zaterdagavond in mei 1642, het prentje opgehaald en het de andere dag in het heilige huisje geplaatst. Dit heilige huisje was door mij gebouwd naar het voorbeeld dat mijn vrouw in een visioen gezien had. Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er enkele wonderen, die opgetekend zijn. Alles wat hier gezegd is, is zo gebeurd en is werkelijk waar. Ik, Hendrick Busman, leg daarvoor een eed af (...). Ik vertel dit tot meerdere eer en glorie van God en Zijn allerheiligste Moeder en Maagd.“ Hun geloofsbelijdenis bezegelden Hendrick Busman en zijn vrouw met een inscriptie in de sokkel van het kapelletje. Daar is het vandaag de dag nog steeds te zien onder een wapenschild met kruis en twijg, daarnaast een zinsnede uit het Magnificat en de tekst: An(n)o 1642 Hendrick Busman Mechel Scholt gegev(en).

De voorstelling van het plaatsen van het prentje toont de handelsreiziger Hendrick Busman met zijn vrouw, de toenmalige pastoor van de Antoniuskerk, Johannes Schink, een Kapucijnerpater uit Geldern, een van de soldaten, die het prentje uit Luxemburg naar deze streek had meegebracht en de eerste pelgrims. Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween uit de geschiedenis, nadat hij als werktuig van de Voorziening het gebedszuiltje bouwde en het prentje samen met zijn vrouw aankocht. Toen hij stierf, kwamen al grote groepen pelgrims naar Kevelaer. De datum van zijn begrafenis is bekend: 14 maart 1649. Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele prentje. Over de architectuur, de schilderingen, de liturgie en de muziek hebben vele dichters hun Mariaverering voor ons in hun woorden gevat. Wie van buiten de Genadekapel een blik werpt op het prentje, ontdekt dat hij zichzelf in een spiegel ziet. In 1976 schreef Wilhelm Willms de volgende versregel: „wir sind im bild, wenn wir dich sehn im gnadenbild, Maria. Laß uns in deinem schatten stehn am gnadenort, Maria.“ (we zijn in beeld als we U, Maria, in het prentje zien. Laat ons in Uw schaduw staan in de genadeoord, Maria).

Info: www.wallfahrt-kevelaer.de

 

WWW.PAROCHIE-BORCULO.NL

 

Op 23 september 2000, ben ik begonnen met de website van onze parochie, nu na 3 jaar, met ruim 2800 ‘hits’ een gemiddelde van 75 tot 100 bezoekers per maand ben ik tevreden over het resultaat. Natuurlijk is een site over een parochie niet zo populair als een site bijvoorbeeld van een voetbalvereniging (de voetbalver. Reunie had 10.000 hits in 8 maanden). Maar toch gezien sommige reacties van oud-parochianen die nu elders wonen een reden om door te gaan. U vind  maandelijks een ‘update’ op de site , U kunt o.a. het parochienieuws en onze kerkdiensten er op vinden. Neem eens een kijkje het adres is: www.parochie-borculo.nl

Frank Elschot.

 

MISDIENAARSREISJE

 

                                               2 september 2003

Hallo beste mensen,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw vrije gift aan het misdienaarreisje.

Hieronder staat een verslagje van onze leuke en mooie dag.

Wij zijn op 30 augustus op misdienaarreisje geweest. s’Morgens om (circa) 8.30 vertrokken naar Kalkar (Kernwasser Wunderland) in Duitsland. We waren om 9.45 gearriveerd. Alleen ging het park pas 10.00 open. Wij gingen als eerst naar de wildwaterbaan,er was ook nog een achtbaan en een zweefmolen en er waren ook botsauto’s. De oudsten gingen ook nog karten. We konden net zoveel ijsjes, patat en drinken krijgen voor niets. We hadden heel mooi weer. Je kon ook nog in bootjes in een gebouw varen.

 

 

Foto’s en een verslag kunt u vinden op www.parochie-borculo.nl .

Wij willen de kosters ook bedanken voor het fijne en leuke reisje.  

 

Met vriendelijke groeten:

Fabienne Nijman en Jeanine Elschot.

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

 

Bijdragen t/m juli         € 22.553          vorig jaar   22.124

Bijdragen in augustus €      977           vorig jaar     1.262

Totaal tussenstand     € 23.530           vorig jaar €  23.386

 

Collecten:

15 augustus €    89,90                     Miva                  132,00

misdienaars  125,00                     6 september       71,00

23 augustus     99,70                                         

30 augustus   109,90

 

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

OKTOBER – WERELDMISSIEMAAND

 

In de Oktobermaand vinden drie grote acties plaats georganiseerd door Missio, die projecten ondersteunt in missie-gebieden.

In het weekend van 4/5 oktober is er de landelijke collecte voor Wereldmissiedag kinderen. In het weekend van 18/19 oktober wordt gekollecteerd voor Wereldmissiedag. Na de zaterdagvieringen van 5 en 18 oktober is hierom een extra deurcollecte.

Ook vind er in oktober de verkoop plaats van missie-zendingskalender van 2004. In onze kerk kunt U deze kopen na de vieringen van 18 en 25 oktober.

 

 

MARIALOF

 

Op zondag 26 oktober a.s. wordt om 18.30 uur een Marialof gevierd in onze kerk. Pastoor Hogenelst gaat tijdens deze viering voor en het Parochiekoor verzorgt de muzikale zang.

Speciaal in de oktobermaand, zoals bekend de rozenkransmaand, willen wij Maria danken voor haar voorspraak bij de heer en haar troost en hulp in ons dagelijks bestaan. Wij willen vanaf deze plek u allen van harte uitnodigen om in onze kerk, die immers Maria Tenhemelopneming is genoemd, deze bijzondere vering mee te vieren. We hopen met vele samen te bidden en te zingen.

 

Mede namens de Pastores en het Parochiebestuur

 

 

JORISNIEUWS

 

Beste parochianen,

 

Het is al weer een tijd geleden dat u iets heeft vernomen over de Sint Jorisschool.

In een van de laatste berichten hebben we u verteld dat we bezig waren met het behalen van het Daltoncertificaat. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden. Afgelopen januari hebben we dat feestelijk gevierd. We zijn nu officieel Daltonschool en we zijn er als team trots op dat we ons doel hebben bereikt. Ook in onze naamvoering komt dit tot uiting.

We noemen ons nu Daltonschool Sint Joris.

We kunnen ons voorstellen dat er velen onder u zijn die niet precies weten wat Daltononderwijs nu precies inhoudt. Dalton werkt met drie principes: zelfstandigheid, vrijheid en samenwerken. In de komende periode zullen we u iets over die principes vertellen.

 

Natuurlijk blijven we een katholieke school. En die identiteit willen we ook blijven uitstralen.

Als leidraad voor ons katholiek onderwijs maken we gebruik van de catechesemethode Trefwoord. De komende periode, tot de herfstvakantie, houden we ons bezig met “dieren in de bijbel” waarin het verhaal van Noach centraal staat. Het tweede thema is “vrede” in het kader van de vredesweek, waarin de onderwerpen gelijkwaardig behandelen en onrecht centraal staan.

Op vrijdag 19 september hebben we onze jaarlijkse Jorisdag gevierd. De morgen stond weer in het teken van spelletjes voor de kinderen. ’s Middags hebben we de traditionele sponsorloop gehouden. De helft van de opbrengst hebben we deze keer beschikbaar gesteld voor een scholenproject in Afrika.

 

Vanaf nu zullen we u weer met enige regelmaat op de hoogte houden van de activiteiten op de Daltonschool Sint Joris.

Namens het team, Ed Hetterschijt

 

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (deel 10 )

(beschreven door wijlen emeritus pastoor Schuttelaar)

 

Feestelijke Inwijding (1884)

Op 13 mei, het was de Eerste Pinksterdag van dat jaar, konden de katholieken van Borculo, na drie jaar verblijf in de ‘noodkerk’, voor het eerst hun fraaie nieuwe kerkgebouw betreden. Met toestemming van de bisschop wijdde pastoor Fornier het kerkgebouw voorlopig in. Later zou de bisschop zelf de plechtige kerkconsecratie verrichten. In zijn preek onderstreepte pastoor Fornier de gevoelens van dankbaarheid, eerbied en godsvrucht, die in de parochianen en hemzelf omgingen en hij eindigde met de hartewens dat dit Godshuis nog vele jaren dienstbaar mocht zijn aan de aanbidding en verheerlijking van God en aan het heil van vele gelovigen.

En vandaag, meer dan honderd jaar later spreken wij nog diezelfde wens uit. Op 2 maart 1884 werden in de nieuwe kerk de kruiswegstaties wederom aangebracht en ingezegend.

Rond 8 september 1884 werd met een Triduum (driedaagse Oefening) het feest gevierd van Maria Geboorte. Dit had als aanleiding het feit dat volgens Overlevering dit de 19-honderste verjaardag was van de Moeder van Jezus. Op 10 september 1884 ontving pastoor Fornier post van het aartsbisdom, maar de enveloppe was heel wat dikker dan gewoonlijk; het was een schrijven van de secretaris van de Aartsbisschop , de zeereerwaarde Heer Henricus van de Wetering (de latere Aartsbisschop) namens mgr.Petrus Matthias Snickers van Utrecht met de mededeling dat op 24 september a.s. Monseigneur de kerk en het altaar te Borculo plechtig wilde consacreren. Daags tevoren zou hij de kerk te Ruurlo consacreren en vandaar tegen de avond zich naar Borculo begeven geven.Verder bevatte de brief allerlei adviezen over de benodigdheden en de assistentie bij de aanstaande Kerkconsecratie.

Nog geen drie weken later was het dus zover! Heel Borculo was uitgelopen. Voor het eerst sinds de Reformatie mochten we hier een Aartsbisschop van Utrecht welkom heten en hoe! De Hoogwelgeboren Freule van Heeckeren van Huize Ruurlo had hem haar galarijtuig ter beschikking gesteld. Van Ruurlo uit vertrok monseigneur na de middag om vijf uur en omstreeks half zes kwam de stoet bij de Steenstraat aan. Secretaris van de Wetering, Deken van Oppenraaij en pastoor Fornier bevonden zich eveneens in het fraaie galarijtuig. Aangekomen in Borculo werd onze Aartsbisschop en zijn gezelschap ontvangen door een grote menigte parochianen en andere nieuwsgierige toeschouwers. Voorafgegaan door een stoet van bruidjes begaven zij zich langs een fraai versierde toegangsweg naar de pastorie. Daar zullen ze de avond niet lang gemaakt hebben, want er wachtte hun de volgende dag een langdurige zware taak.

De volgende morgen: woensdag 24 september 1884, om 7 uur, stond de Aartsbisschop samen niet de deken, de pastoor en ongeveer zeven buurtheren klaar om de plechtigheid te beginnen.

De eerste drie uren werden besteed aan de wijding van het kerkgebouw en hierbij waren nog geen gelovigen aanwezig. Het begon met de besprenkeling van de buitenmuren tijdens een herhaalde processie om het gebouw heen. Daarna binnen de kerk. Midden in de kerk was een grote open plaats.gemaakt waarop met as een grote X (=: Christus) was getekend. Met de punt van zijn staf bracht de Bisschop op de lijnen van de X, het grieks en latijnse alfabet aan als teken van ‘in bezit nemen’. Onder gezangen en gebeden werden daarna de heilige relieken in processie naar het altaar gebracht en daar in de altaarsteen neergelaten. Het altaar werd daarna met H.Oliën gezalfd. En dat zelfde gebeurde ook op twaalf plaatsen, waar een kruis, verlicht door een kaars, was aangebracht. Deze worden meestal ‘apostelkruisjes genoemd wegens het aantal 12. U kunt ze nu nog duidelijk zien. Ik vertel u dit omdat we hier te maken hebben met een eeuwen oude liturgie, die reeds bestond in de zestiende eeuw, toen de kerk op het Muraltplein werd geconsacreerd door de bisschop van Munster. Daar kunt u voor in de kerk links nog èèn kruisje op de muur zien. Na de zegening van het Altaartoebehoren (kandelaars - kruis - dwalen) - het was inmiddels tien uur geworden - kon, samen met de binnengekomen parochianen de plechtige Pontificale Hoogmis beginnen. Deze werd begeleid door de zang van ons Parochiekoor onder leiding van de heer A.B.te Maarse, dat veel waardering oogstte en nog indrukwekkender door een vurige en boeiende predikatie van kapelaan J.Nagels uit Zutphen. Als tekst gebruikte hij de woorden van het boek Genesis 28,17: ‘Ontzagwekkend is deze plaats, zij is het huis van God en de poort van de hemel’.

Na de preek werd de Mis op Pontificale wijze voortgezet. Assistenten aan het altaar waren deken van Oppenraaij (Presbyter assistens) pastoor de Bruin (Vorden) en J.van Langen (Ruurlo) diaken, en subdiaken aan het altaar. Pastoor E. Fornier en secretaris Y.d.Wetering: troondiakens, Pastoor L.Dobbelman (Hengelo G.) en Kapelaan C.Nieuveld (Groenlo) cantores. De overige priesters verzorgden de wierook, de staf en mijter, het boek en het kruis. Het was over twaalven toen de plechtigheid voltooid was. Daarna was er een rustpauze en diner aan de pastorie en goed vier uur stond er weer een galarijtuig klaar, ditmaal van de freule van Dorth tot Medler van Huize Wientjesvoorde, en uitgewuifd door talrijke toeschouwers, verlieten Mgr.Snickers, deken van Oppenraaij en pastoor van Langen van Ruurlo, Borculo, richting Ruurlo, om vandaar de reis voort te zetten per Spoor via Zutphen naar Utrecht.

In de avond van die dag om zes uur, was de kerk weer goed gevuld met gelovigen. Ook het zangkoor was goed vertegenwoordigd. Er werd gezongen en gebeden, er werd een kaarsenprocessie gehouden ter ere van Maria, onze Patrones en de Plechtigheid werd besloten met de zegen met het Allerheiligste Tegen acht uur verliet men het fraaie nieuwe kerkgebouw zeer voldaan over de mooie plechtigheden van die dag.

Er schijnt aanvankelijk een tijdelijke vloer in de kerk te zijn aangebracht, want we lezen dat de eigenlijke bevloering van de kerk eerst plaats vond op 26 mei 1885 en de daarop volgende dagen. Ze bestond uit wit en zwart marmeren platen vòòr in de kerk en op het middenpad en de zijpaden escauzijnse blauwe hardstenen platen. De laatsten ziet u nu nog liggen in de zijpaden en gedeeltelijk achterin de kerk. Het materiaal werd aangevoerd per trein en lag tenslotte klaar op het station te Ruurlo. Daar verleenden wederom de parochianen hand- en spandiensten om deze bepaald niet lichtgewichtige stoffen te vervoeren naar ons kerkgebouw. Paarden en wagens waren van G. Weelink en H. Walterbosch. Verder traden op als helpers A. te Maarse, J. Suters, M. Huitink en H. Lammers. Uit Arnhem kwamen van de firma L. Hasselbach twee steenhouwers, nl. Henricus van Megen en Jan Lankhorst. Op 27 juni, daags voor het 40-urengebed was ook dit karwei voltooid.

 

 

 

OPDAT UW VREUGDE VOLKOMEN ZIJ...

 

Zoals U weet ben ik vorig jaar begonnen mij voor te bereiden op de wijdingen en volg ik daarvoor colleges aan het Ariënskonvikt in Utrecht. Bij het begin ervan werd mij gevraagd een regel uit de Schrift te kiezen dat het priesterschap voor mij zou samenvatten. Spontaan kwam bovenstaande regel in mij op. Het staat vele malen in de Schrift vooral bij Johannes, mijn lievelingsevangelie. De zin heeft betrekking op mijzelf, maar ik hoop dat ik het vooral waar mag maken naar andere mensen. Het is toch heerlijk uit vreugde te leven en daaraan bij te dragen, ook al valt dat niet altijd mee. Het gaat goed met de voorbereiding op de wijding. Ik heb zelf de indruk dat de priesterlijke levensstaat mij uitstekend past en vind het heerlijk dagelijks tijd vrij te maken voor het getijdengebed, voor meditatie en geestelijke lezing. Dat is een goede basis voor alle andere werkzaamheden.

 

Bij Justitie leerde ik al dat ik geen maatschappelijk werker ben, geen geldschieter, geen psycholoog of psychiater, en probeer mijn taak vooral pastoraal te zien. In de praktijk blijkt dat mijn dagen omvliegen en aan werk geen gebrek heb. Integendeel en het is goed daarbij op mijn gezondheid te letten! De uitvaarten zorgen er geregeld voor dat dingen verschuiven en dat gaat meestal ten koste van het individueel pastoraat. Dat vind ik wel erg jammer en excuses daarvoor!. Verder wil ik er ook voor proberen te waken dat wij in het pastoraat geen weerspiegeling worden van een samenleving, waar iedereen maar rondholt, druk is met bellen en computeren en eigenlijk nooit iemand gewoon tijd lijkt te hebben.

Die klacht vernamen we nogal eens op de goedbezochte avonden over de regel van Benedictus* in ons parochieverband. Als gelovigen zouden we juist wel tijd moeten hebben en rust uit stralen. Ik krijg de indruk dat we ons eens moeten herbezinnen op wat we doen. Zouden wij allemaal niet meer van het leven en van ons geloof kunnen genieten, meer rust kunnen inbouwen, tijd nemen om te vieren en dat we niet steeds wat nieuws hoeven te verzinnen? De Schrift en de traditie gaan al eeuwen mee en hebben vele mensen van alle tijden geïnspireerd. Je moet er tijd voor nemen en je durven laten inspireren. Je zult merken dat de kwaliteit van leven toeneemt naarmate je meer vanuit je geloof leeft. God is niet een discussiestuk maar Iemand die ons liefheeft en in relatie met ons wil leven. Het is heerlijk om vanuit God te mogen leven. Daar heb je niet veel voor nodig. Het komt van binnen uit. Het is fijn om het met anderen te delen. Een rijk innerlijk leven maakt dat je graag wilt delen in vreugde. Het ontroert mij menigmaal als ik zie bij medegelovigen hoe zij er mee omgaan. Ik hoop dat het ons zal lukken met allen zo de toekomst tegemoet te gaan dat wij op welke wijze dan ook een vreugdevolle kerk zullen zijn. Het is mooi om te zien hoeveel mensen dat ter harte gaat en daarmee bezig zijn. Al biddend en doende werken we samen aan het Rijk Gods dat in Hem zijn voltooiing zal krijgen, tot over de dood heen.

 

Op 24 juni 2003 zal ik in de viering van de Aanvaarding der wijdingen officieel aangesteld worden als lector en acoliet ( die min of meer gelden als de vroegere lagere wijdingen. Op 29 november 2003 (de zaterdag voor eerste advent) hoop ik diaken gewijd te worden in de kathedraal van ons aartsbisdom in Utrecht door Kardinaal Simonis. In juni 2004 zal dan de priesterwijding plaatsvinden. ‘Opdat uw vreugde volkomen zij’... na ongeveer vijf en dertig jaar is het dan zo ver. Mooi te ervaren dat mensen meeleven en meebidden en ik hoop dat ook hun vreugde volkomen mag worden. Ik ben ook erg blij dat vele mensen begrijpen dat ik nu nog niet altijd optimaal beschikbaar ben voor het parochieverband en ik dank mijn collega’s voor de ruimte die zij mij gunnen. Volgend jaar hopen we daarvan de vruchten plukken. Ik houd U verder op de hoogte! Alle goeds en veel vreugde toegewenst!

 

 Ed Wassink, pastoraal werker PVO

 

*het komende semester zullen Ds. Van Oosten en ik een vervolg hierop aanbieden. Ik geef vast de data: 4 en 18 november, 2 december. Op 21 en 28 oktober verzorg ik twee avonden over mystiek. Op 17 februari, 2 en 16 maart 2004 verzorgen Ds. Oosten en ik avonden over ‘Spiritualiteit van beneden’ . De bijeenkomsten worden gehouden in ‘de Eekschuur’ te Warnsveld en duren van 20 tot 22 uur. Verdere gegevens volgen nog in een volgend nummer.

 

EEN EERSTE STAP NAAR SAMENWERKING.

 

In september komen de verschillende activiteiten van de parochiegemeenschappen weer op gang. De vakanties zijn achter de rug. De werkgroepen komen bij elkaar. Eigenlijk geen bijzondere gebeurtenis. Het is een ritme dat al jaren zo gekend wordt.

Misschien is het voor dit nieuwe seizoen zinvol om eens wat stil te staan rond deze processen van werkzaamheden van vele parochianen welke zich als vrijwilligers inzetten. Dit seizoen en de komende jaren zullen de parochies van de parochieverbanden Oost en West geconfronteerd worden met een intensievere samenwerking. Al enkele jaren is het Aartsbisdom Utrecht bezig met een proces van herstructurering van parochies. Het is goed te bedenken dat dit op veel meer plaatsen gebeurd dan wij denken. In Nederland ook in België, al sinds jaar en dag in Frankrijk, maar ook in Spanje waar bestaande parochies groeien naar nieuwe vormen van parochieverbanden.

 

Belangrijk voor deze processen is dat men zich bewust is, dat de parochie geen tankstation van een grote firma is, die olie levert. Niet enkel de bedienaars en de voorganger, maar principieel zijn alle parochianen ertoe geroepen om actieve leden te zijn van de parochiegemeenschap en deelnemers in haar zending. Men is solidair in de verkondiging van het evangelie, elk volgens haar/zijn eigen roeping, levensstaat, charisma’s en diensten. Zodoende drukken zij uit dat de kerk op die plaats gevormd wordt door de medewerking van alle gedoopten elk vanuit zijn eigen situatie.

 

Momenteel worden de meeste parochies geconfronteerd met een kleiner wordend aantal praktiserende gelovigen maar ook met het afnemen van het geloof. Dat heeft twee gevolgen. Enerzijds de onmogelijkheid om het gehele takenpakket van de parochie waar te maken zoals catechese, liturgie, parochie opbouw en diaconie. Inderdaad zijn veel parochies niet meer in staat om “ter plaatse de kerk voor allen” te zijn. Anderzijds zien we het slinken van het aantal praktiserende katholieken welke het “katholieke” karakter van de parochie kan bedreigen.

 

Deze realiteit vraagt van ons om op zoek  te gaan naar -nieuwe of andere – vormen van samenwerking, welke de autonomie van de parochiegemeenschap niet in de weg staat. Als we op onze plaats blijven zitten weten we dat er geen toekomst zal zijn. Het gaat om een proces waar aandacht en respect voor ieders autonomie en eigenheid als parochiegemeenschap zal zijn. Waar we ontdekken dat samenwerken onontbeerlijk is en niet per definitie samengaan betekent. Wel zullen we merken dat we afscheid gaan nemen van vertrouwde vormen. Aan de andere kant komen er ook weer nieuwe uitdagingen op ons af die ons parochieverband ten goede zullen komen.

 

In deze geest wil ik iedereen voor het komend seizoen veel sterkte, een goede beleving en een daadwerkelijke inzet van ons geloof toewensen. Zeker nu de vredesweek voor ons ligt.   

 

Vrede en alle goeds,

 

Wil Matti

pastoraal werker parochieverband Oost

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

 

Bijdragen t/m april   € 18.481              vorig jaar € 18.988

Bijdragen in juni            932               vorig jaar    1.007

Bijdragen in juli           3.140              vorig jaar €   2.129

Totaal tussenstand € 22.553               vorig jaar € 22.124

 

Collecten:

14 juni     89,90                                     19 juli    54,00

21 juni     96,45                                     26 juli    83,90

29 juni     55,25                                     2 aug €   55,35  

5 juli         60,50                                     9 aug   79,00

12 juli       95,50                                                

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

 

VREDE, WERK IN UITVOERING

 

De Vredesweek van dit jaar heeft ‘Vrede, werk in uitvoering’ als thema. Daarmee willen we aangeven dat vrede niet vanzelfsprekend is, dat we ons permanent voor vrede moeten inzetten, met z’n allen. Tegelijkertijd laat dit motto ook zien dat dit al gebeurt. Er zijn, in Nederland en tal van andere landen, ook in conflictgebieden, duizenden mensen die zich inzetten voor de vrede. Het motto sluit goed aan bij het door de Wereldraad van Kerken uitgeroepen ‘Decade to overcome violence’, in Nederland ‘Geweld niet gewild’.

 

Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) heeft voor leerlingen en jongeren in de categorie van vier tot en met achttien jaar werkmateriaal ontwikkeld. Van knippen en plakken van vredesduiven tot en met een fotowedstrijd en een jongerenvredeskrantwedstrijd. Partners van het IKV in tal van landen waar het IKV actief is, gaan ook met dit materiaal aan het werk. Er zal dus in binnen- en buitenland mee gewerkt worden.

Met behulp van het werkmateriaal voor de Vredesweek 2003 kunnen kinderen en jongeren zich uitspreken over oorlog en vrede, ver weg en dichtbij huis.

 

Op de website www.vredesweek.nl is al het werkmateriaal te vinden. Voor meer informatie: IKV, Dion van den Berg,

Postbus 85893, 2508 CN Den Haag, telefoon

070-3384905, fax: 070-3542611, e-mail: dvandenberg@ikv.nl

 

IKV- en ander materiaal voor de viering van de

Vredeszondag zijn ook te vinden in Bonnefooi,

werkschrift voor kinderdienstleiding. Zie www.kinderdienst.nl

 

 

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.)

 

Geachte belangstellenden,

Met het nieuwe jaarprogramma nodigen wij u weer harte uit voor het nieuwe seizoen. Een bijzonder seizoen, want 45 jaar geleden wers het Katholieke Vrouwen Gilde opgericht.

Namens het bestuur wordt allen een goed en gezellig seizoen gewenst.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of

Mevr. A. Beerten, tel 271692.

 

15 september: jaarvergadering:

Voorlezen van het jaarverslag en het financiële overzicht. Twee leden treden uit het bestuur en worden overgenomen door 2 andere leden. Na de pauze bingo.

 

15 oktober: 45 jarig jubileum:

Voor ons zullen optreden: ‘Dree vrouwleu uut ’ n Achterhook’ . Samen maken we er een gezellige avond van.

 

11 november: ballonvaart:

J. Oudenampsen komt vertellen over de ballonvaart. Bekijk de wereld eens anders. De sensatie van een ballonvaart.

 

17 december: Kerstavond:

Dit is toch een van de mooiste avonden van het jaar. Gezamenlijke broodtafel en een kerstverhaal. Pastoor Simons doet zijn jaarlijkse woordje.

 

12 januari: Nieuwjaaravond:

We maken er een vrolijk jaar van en we spelen samen levend ganzenbord.

 

17 februari: Brandwondenstichting:

Marjan Visser, consulent van de voorlichtingscampagne Brandwondenstichting, komt een presentatie verzorgen.

 

17 maart: Merklappen en Letterdoeken:

Verzemling van Marijke Brunnekreeft. Dit is Borduur en naaikunst door de eeuwen heen.

 

20 april: Neurologie:

Mevrouw Meynen van de afdeling Neurologie in Winterswijk komt vertellen over incontinentieproblematiek

 

18 mei: Excursie Boldershoek Hengelo:

Dit is een afvalverwerkingbedrijf in de regio Twente. Een nderneming met 170 medewerkers

 

1 juni: Fietstocht

 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur en worden gehouden in zaal Peters

 

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER

 

Zondag 12 oktober a.s. Rozenkranszoindag, dat is de dag voor de bedevaart naar de Troosteres der Bedroefden.

Allang gaan gelovigen naar Kevelaer. De kapel is gebouwd in 1642. Rond 1880 kwam de voltooiing van de baseliek (eerst de Mariakerk). Toen namen de vele processies of bedevaarten ook toe. Kevelaer behoorde vroeger onder het bisdom Roermond, vandaar dat ook vele pelgrims uit Nederland komen en nog steeds doen.

In bedevaarten per trein, bus of te voet (Ook nu nog te voet vanuit o.a. Vreden naar Kevelaer) allen met het zelfde doel, Maria de Troosteres der Bedroefden te vereren. De meerdaagse bedevaarten zijn er bijna niet meer. Op eendaagse bedevaarten  vinden velen er rust, genade of troost.

Ook u kunt zich bij ons aansluiten voor de eendaagse bedevaart.

Opgave en inlichtingen tot oktober a.s. bij:

H. Brokers, Pr. Willen V straat 18, telefoon 273502.

 

GESPREKSKRINGEN 'GROND VAN LEVEN'

 

Tot eind september kunt u zich opgeven bij Evert van Brakel 0545-274183 voor vier dinsdagavonden op 21/10, 28/10, 4/11 en 11/11 van 20-22u in De Instuif of het KJ-gebouw.

Het gaat om 10 katholieke en protestantse, jonge en oude, m/v, stads- en plattelandsbewoners met twee begeleiders, die elkaar vertellen over hun grond van leven, vanaf hun geboortegrond en woonoord tot hun grondwaarden van vroeger en nu. Van daaruit praten zij ook over de toekomst en over de ene God die zij belijden.

Een eerste winterervaring met dit initiatief van de pastoraal werkers Jack Steeghs en Herman Agterhoek in Ruurlo werd een succes gevonden. Achterin de kerk vindt u een verslag.

Zij hopen dat ook u eraan mee wilt doen. Bij grotere belangstelling, of als genoemde data niet passen, zal er een volgende groep gepland worden.

 

Herman Lohman

vz Raad van Kerken Borculo                            

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA

SEPTEMBER– DECEMBER 2003

 

 

Loreto biedt u met genoegen het nieuwe programma “geloofsvorming en spiritualiteit” aan. Ook het aanbod van de Maristen in Enschede is hierin opgenomen. Het richt zicht tot ieder die, vanuit welke achtergrond dan ook, op zoek is naar geloofsvorming en persoonlijke verdieping.

 

 Maristen Lievelde

Maristen Enschede

Huize Loreto

"Bovenzaal"

Kloosterstraat 5

Hogelandsingel  41  

7137 MZ  Lievelde

7512 GB ENSCHEDE  

Tel.: 0544-393380  

tel. 053 4352041

Fax: 0544-393383  

e-mail: info@loreto.nl  

Rabobank Lichtenvoorde nr.: 16 00 13 720

website : www.loreto.nl  

 

Kennismaken met Zen

Is zen-meditatie wel iets voor mij, en hoe  gaat het eigenlijk? Is het te vergelijken met yoga? Of juist helemaal niet?

Datum: dinsdag 16 sept.                    Tijd: 19.30-21.00 uur.

Begeleiding: Hilla van Onzen.           Kosten: € 7.

Opgave: vóór 9 september.

 

Cursus Zen

Stiltemeditatie voor iedereen. In onze huidige drukke tijd is het vaak noodzakelijk je even terug te trekken, de stilte op te zoeken, op adem te komen.

We oefenen ons in concentratie en aandacht.

Datum: dinsdag 30 sept., 7 ,14 en 28 okt., 4, 11, 18, 25 en 29 november, 2, 9 en 16 december.

Tijd: 19.30-20.30 uur.             Begeleiding: Hilla van Onzen

Kosten: € 78.                          Opgave: vóór 23 september.

 

 

Weekend Zen-meditatie

Een zen-sesshin onder leiding van Judith Bossert en Adelheid Meutes-Wilsing.  Beiden hebben afgelopen jaren een geweldig zen-centrum in de Eifel opgebouwd onder de naam: Zenkluizen in de Eifel.  In de zen-wereld  zijn ze een begrip o.a. door de uitgave van het Zen-tijdschrift.

Datum: 20 en 21 sept.           Kosten: € 115.

Info en aanmelding: uiterlijk 13 september bij Hilla van Onzen,

tel. 0545-292674.

 

Loretoviering

Al geruime tijd komen volwassenen bijeen om hun geloofsverhaal  in een meditatieve sfeer met elkaar  te vieren en te delen.  Wilt u het leven in gelovig perspectief meevieren dan bent u van harte welkom.

Datum: tweede zaterdag van de maand 13 sept., 11 okt., 8 nov., 13 dec. Tijd: 16.00-18.00 uur 

Inlichtingen: Gerda van Netten, tel. 0543-474310.

 

Brieven van de eerste christenen

Meditatieavonden bij de Maristen ‘Bovenzaal’ Enschede:

Elke eerste en derde vrijdag van de maand.

Start :  5 en 19 september     Tijd: 20.00-21.00 uur.

Kosten:  vrijwillige bijdrage.

Begeleiding: Maristen, De Bovenzaal Enschede

 

Mariale spiritualiteit,een verfrissende visie

In protestantse ogen zetten katholieken Maria veel te hoog op een troon. Vele katholieken ondervinden  veel steun en kracht in bijvoorbeeld een bedevaart naar Lourdes. Zij steken graag een lichtje aan bij Maria. Vrouwenbewegingen zetten er grote vraagtekens bij. Welke spiritualiteit straalt Maria uit?  Drie avonden waarop eigen ervaring en visie getoetst worden aan bijbelse verhalen.

Datum: donderdag 16, 23 en 30 okt. Tijd: 20.00-22.00 uur.

Kosten: € 18,-.                                   Opgave: vóór 25 september.

Begeleiding: Pater Ton Bun.

 

Meer programma’s vind je op www.loreto.nl

 

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (deel 9 )

(beschreven door wijlen emeritus pastoor Schuttelaar)

 

Oprichting van een noodkerk (1879)

In de jaren rond 1870 begon onze Waterstaatskerk steeds meer tekenen van verval te tonen.Pastoor Fornier en het kerkbestuur kwamen tenslotte tot de overtuiging dat er maar èèn goede oplossing was: overgaan tot volledige nieuwbouw! En dat betekende weer dat de oude kerk moest worden afgebroken. Daar zijn heel wat kosten en moeite mee gemoeid en zo’n ingrijpende maatregel mag men dan ook niet nemen zonder toestemming en instemming van de Aartsbisschop en zijn deskundige assistenten.

Op 27 augustus kwamen de vereiste toestemmingen binnen en kon een aanvang worden gemaakt met de bouw van een tijdelijk onderkomen: de ‘Noodkerk’. Deze werd geplaatst aan de overkant van de Steenstraat recht tegenover de huidige kerk. Kosten bouw der noodkerk, steen en gelegd met pannen f 800.-

Op 19 October 1879 werd de noodkerk ingezegend door Deken van Oppenraaij, deken van Zutphen. Daarna begon de afbraak van de oude kerk, welke helaas èèn slachtoffer heeft geëist. Op 15 december 1879 kwam de jonge metselaar Jan Nijland bij de afbraak ten val. Hij verwondde zich aan het hoofd, werd in ernstige toestand naar huis gebracht, waar hij nog dezelfde avond overleed. Hij was ongehuwd en zijn ouders waren eerder overleden. Bij zijn begrafenis op het algemene kerkhof was ook het kerkbestuur aanwezig.

 

In 1881 was pastoor Fornier 25 jaar pastoor van Borculo. Buiten zijn weten hadden de parochianen geld ingezameld en op de bewuste dag ontmoette hij bij de ingang van de noodkerk om 7 uur in de morgen een aantal bloemenstrooiende bruidjes, die hem binnenleidden in de noodkerk, eveneens met vlaggen versierd.

De H.Mis werd begeleid door zang van het koor en afgesloten met een plechtig ‘Te Deum’. Daarna werd de jubilaris evenals bij de aanvang nu ook op weg naar huis begeleid door bruidjes en kinderen, die hem geschenken aanboden. Daarna werd namens de parochie de ingezamelde geldsom aangeboden. Deze bedroeg f 139,55. De pastoor dankte voor dit alles en zegde toe dat voor het geld een mooi nieuw altaarmissaal zou worden aangeschaft.

 

De Tweede Kerkbouw (1882).

 

Op 7 April 1879 werd machtiging verleend om f.4000.-in ontvangst te mogen nemen van Baron v.Dordt tot Meddeler, dat was toegezegd voor de herbouw der kerk.

Op 27 augustus 1879 werd machtiging verkregen om een nieuwe kerk en pastorie te bouwen. Om eerst een noodkerk te bouwen en daarna de kerk en pastorie af te breken, en dat de pastoor zolang in de woning tegenover de kerk mag gaan wonen. Voorts om de noodkerk in te zegenen, de nieuwe kerk en pastorie aan te bestedende fundamenten te leggen en een afzonderlijke rekening te houden van ontvangsten en uitgaven voor de bouw der kerk. Begonnen werd met het leggen der fundamenten.

Op 22 April 1880 was de aanbesteding van de bouw der kerk en pastorie. Inschrijvers waren:

C.v. Schaik te Utrecht voor f. 31460,-  , én A.A. v. Dommelen te Utrecht voor f. 32314,-. Architect was Alfred Tepe.

 

Op 18 april 1882 eerste steen gelegd door pastoor Fornier met assistentie van Deken J.van Oppenraaij uit Zuthpen. Op 29 November 1882 werd een gesoldeerde loden koker, waarin een op perkament geschreven document door Deken van Oppenraaij  en pastoor Pornier ingemetseld. , waarop het volgende staat te lezen: (vertaald uit het latijn): “In het jaar des Heren 1882 op 18 april, onder het Pontificaat van Leo de Dertiende, door Gods genade Paus, onder de regering van Koning Willem III, Koning der Nederlanden, na van de Aartsbisschop Andreas Ignatius Schaepman toestemming te hebben gekregen op 7 april jl., in een schrijven aan pastoor Eugenius Fornier, die hierom een aanvraag indiende, is voor de nieuwe in aanbouw zijnde kerk van Borculo de eerste steen gezegend en gelegd door Joannes Mattheus van Oppenraaij, pastoor en deken van Zutphen, in tegenwoordigheid van Joannes de Bruin, pastoor te Vorden, Joannes van Langen, pastoor van Ruurlo, Gerardus Joannes Weelink en Joannes Lambertus Huinink, kerkmeesters van de parochie, en Antonius Bernardus Te Maarse en Henricus Walterbosch van het Armbestuur.

 

 

De loden koker ligt achter den gelegden eersten steen, welke is gemetseld in het priesterkoor, daar waar de zijmuren der kerk achter het altaar bij elkaar komen, op voorzijde ervan een Kruisje met het getal 1882. Meer dan tachtig jaar later in 1968 vonden we bij de restauratie en vernieuwing van het interieur van ons kerkgebouw deze oorkonde nog ongeschonden terug en konden we daarvan een fotokopie van maken. De genoemde eerste steen werd toen verplaatst naar de zijkant voor in de kerk zodat hij nu voor iedereen zichtbaar is. Op 13 Mei 1883 vind de inzegening en in gebruikneming der nieuwe kerk. Kerk en pastorie worden verzekerd voor f 35000.-

 

 

 

Het was Joseph Alberding Thym, die zijn geloofsgenoten opriep:”God te dienen in schoonheid” en er waren bekwame bouwmeesters als Cuypers en Tepe die beginselen van de ‘gothiek’ aanpasten aan de nieuwe tijd. Ze deden dat in prachtige kerken en bouwwerken van die tijd, zoals het Rijksmuseum en Centraal station te Amsterdam, de Vituskerk te Hilversum, de St.Willibrordus kerk te Utrecht. In vergelijking met Pierre Cuypers, die fantasierijker en speelser met het materiaal omging, was de stijl van Alfred Tepe soberder, maar degelijker.

Toen in Borculo een nieuw Godshuis moest gebouwd worden viel daarom de keuze wat betrof Architect op Alfred Tepe. Architect Alfred Tepe ontwierp in Nederland ongeveer 70 kerken waaronder de H. Hart en H. Gregoriuskerk te Bredevoort (1876), de St. Martinuskerk te Baak (1891),  de Maria tenhemelopneming kerk te Heeten (1892) en de St. Pancratiuskerk te ’s Heerenberg (1897),

 

Dat het Kerkbestuur destijds een goede keus heeft gedaan is nu reeds in de eerste eeuw van het bestaan van onze kerk bewezen. Toen na ongeveer 50 jaar in 1925 een hevige storm raasde over onze stad, verloor ons kerkgebouw wel haar dakpannen, torenspits en wijzerplaat, maar het gebouw bleef goed in elkaar zitten en kon in de oude staat worden hersteld. Later in de zestiger jaren dreigde er weer afbraak omdat de ruimte te klein werd voor het grote aantal kerkbezoekers in de weekeinden. Net op tijd kwamen de liturgische vernieuwingen en de toestemming ook op zaterdagavond de verplichte vieringen te mogen houden.

 

Sommige zaken werden overgenomen van de afgebroken kerk, o.a. de mooie marmeren doopvont. De schilderijen van de kruisweg en het materiaal voor de liturgische Vieringen.   Het aantal katholieken in Borculo van die tijd kon zich zwaar bevoorrecht voelen, want het totaal aantal bedroeg slechts 236 personen, waarvan 182 communicanten. Dank en hulde aan de Heer Wessel van Eyll en de pastoors Vos en Pornier en de Kerkbesturen van die tijd.

 

 

 

 

MARIA TENHEMELOPNEMING 15 AUGUSTUS, HOOGFEEST

 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen. Het feest is ontstaan in het Oosten en in de 7e eeuw door Rome overgenomen. Maria Tenhemelopneming geldt voor de Katholieke Kerk als het belangrijkste Mariafeest.  

De oudste Mariafeesten danken hun ontstaan aan de sterk opkomende Mariaverering na het Concilie van Efeze (431), waarop Maria, de moeder van Jezus, als de Godbarende of Moeder van God werd betiteld. Deze feesten - 'Maria Boodschap' en de 'Opdracht van de Heer in de tempel' - zijn primair op Christus gericht en hebben een relatie met Kerstmis. Later kwamen feesten waarop Maria als heilige geëerd werd: 'Maria Geboorte' en 'Maria Tenhemelopneming'.  Dit feest werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest uit het Oosten over.

Het feest dat wij op 15 augustus vieren heette aanvankelijk 'Dormitio Mariae' (= de ontslaping van Maria). Onder invloed van apocriefe literatuur en volkslegenden werd het feest vanaf de achtste eeuw de 'Tenhemelopneming van Maria' genoemd. De intrede van Maria in de hemel geldt zowel haar lichaam als ziel. Zij is hier volgens het katholieke geloof de koningin van alle engelen en heiligen.

De in de volksmond ook wel eens gebruikte term 'Maria Hemelvaart' is volgens het katholieke geloof niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot Christus - niet zelf ten hemel opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen. Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard.

In Nederland is 15 augustus, in tegenstelling tot de ons omringende landen, geen maatschappelijke vrije dag.

Met het feest van Maria Tenhemelopneming begint een periode van 30 dagen waarin tal van belangrijke Mariafeesten op de kalender staan, waaronder Maria Koningin (22 augustus, octaafdag van Maria Tenhemelopneming), Maria Geboorte (8 september) en Naam van de Heilige Maagd Maria (12 september)

Bron: www.mariatenhemelopneming.nl

 

 

 

NBG aan de slag met de ‘Surfbijbel’

 

In april lanceerde het Nederlands Bijbelgenootschap de ‘Surfbijbel’, speciaal ontworpen voor kinderen vanaf 9 jaar. Via de Surfbijbel maken ze spelenderwijs kennis met verhalen uit de Bijbel. Op dit moment zijn er twee verhalen te vinden, die elk uit vijf delen bestaan.

 

Na ‘Year Zero’, dat het kerstverhaal als onderwerp heeft, volgde ‘Rolling Stone’ over Pasen. Net als Year Zero bevat het spel honderd meerkeuzevragen, diverse informatieschermen en een leuke game. Het verhaal zit vol verrassingen: veel beweging, grappige geluiden en balloonteksten, waardoor je de gebeurtenissen kunt volgen als een stripverhaal. De bijbeltekst beweegt met het verhaal mee. Om het spel te kunnen spelen is geen voorkennis nodig. Alle informatie die nodig is om de vragen te kunnen beantwoorden en de game te spelen is in het verhaal te vinden. Om alles volledig te kunnen doen heeft een kind naar schatting drie uur nodig. Uiteraard hoeft niet alles in één keer. Het systeem 'onthoudt' wat het kind al heeft gedaan, zodat hij op de juiste plaats in het verhaal komt wanneer er een volgende keer wordt ingelogd.

 

Het NBG heeft ervoor gekozen om te starten met de verhalen rond Kerst en Pasen omdat die als feestdag bekend zijn in Nederland en er op die manier dus aansluiting is bij wat voor kinderen bekend is. Nadeel is wel dat het aantal bezoekers van de internetsite na de feestdagen terugloopt, maar het NBG verwacht dat naarmate er meer verhalen op surfbijbel.nl te vinden zijn, het bezoek over het hele jaar genomen meer constant wordt.

 

 

K.V.B.

 

1958-2003. K.V.B. voorheen K.V.G.

We hebben dit jaar een bijzonder seizoen, want we bestaan 45 jaar. We hebben met veel zorg avonden en activiteiten samengesteld met suggesties van meedenkende leden.

Nieuwe leden zijn natuurlijk hartelijk welkom, neem daarom gerust eens een vriendin of buurvrouw mee die nog geen kennis heeft gemaakt met onze vereniging

We wensen iedereen een fijn jaar toe.

 

Het bestuur.

Meer informatie:

Tel.: 271692 of 273198.

 

 

KERK OPENSTELLING

 

Onze vrijwillige kosters maken ook dit jaar weer mogelijk voor toeristen, eigen parochianen en overige belangstellenden om onze kerk te bezoeken in de maanden juni, juli en augustus.

Op woensdagochtend staan de deuren open van 10.00 tot 11.30 uur. U bent van harte welkom

 

 

GEREEDSCHAP KERKHOF

 

Aan de muur van het “baarhuisje” op het kerkhof hebben vrijwilligers wat gereedschap neergehangen om het graf van Uw familie of kennis te onderhouden, bij te werken of schoon te maken. Wilt U na gebruik de spullen weer terughangen op de plek waar U ze vandaan haalt? Hartelijk dank.

 

MIVA

MIVA maakt zich sterk voor pioniers in ontwikkelingslanden, voor mensen die het voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor de kansarmen. In veelal afgelegen gebieden moeten zij onder primitieve omstandigheden hun werk doen. Zonder vervoer- en communicatiemiddelen kunnen deze pioniers echter geen kant uit. MIVA ondersteunt hen daarbij.

 

MIVA maakt deel uit van het netwerk van katholieke organisaties

Vijverstraat 12, 4818 ST Breda.

Giro 2950 bank 7070.70.619

www.miva.nl

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (DEEL 8)

(geschreven door wijlen Pastoor Schuttelaar)

 

Een Katholieke Begraafplaats (1871)

Het is steeds, vooral in het verleden de wens geweest van gelovige Katholieken, eens begraven te worden in “gewijde aarde”. Men hoopte eenmaal bij het Laatste Oordeel aldaar lichamelijk te verrijzen en de Heer tegemoet te gaan. Zo kent tegenwoordig ieder stad en dorp naast een Algemene Begraafplaats een Katholieke Begraafplaats. En zo begrijpen we dat ook het kerkbestuur van Borculo verlangde een eigen begraafplaats op te richten. Met verlof van de bisschop werd daartoe eerst de benodigde grond gekocht. De grond grensde aan de pastorietuin. Men slaagde in 1863 erin deze grond te kopen van de weduwe te Grotenhuis.

 

Op 25 mei 1870 kreeg het kerkbestuur toestemming van de gemeente Borculo om aldaar een kerkhof in te richten. Tenslotte ging er een verzoek naar de aartsbisschop om de plechtige wijding van het kerkhof te verrichten op dinsdag na Beloken Pasen, 18 april 1871. De bisschop antwoordde dat pastoor Fornier door hem gemachtigd. de plechtigheid mocht verrichten, en aldus geschiedde op de genoemde datum. Het begon met een plechtige H. Mis, opgedragen door pastoor Fornier, geassisteerd door pastoors uit de omgeving. Pastoor P. van den Hurk uit Eibergen hield een boeiende predikatie over de betekenis van een eigen gewijd stuk grond, waar onze dierbaren en wijzelf eens zouden worden neergelegd, wachtend op de komst van de verrezen Heer.

 

Na de Eucharistieviering ging pastoor Fornier, vergezeld van de heren pastoors, al zegenend over het terrein van het nieuwe kerkhof. Op het terrein was een ijzeren kruis opgericht, tijdelijk geleend van het kerkbestuur van Vorden door bemiddeling van pastoor J.de Bruin aldaar. Het gekochte terrein was groot: 566 ca (Kosten: Fl. 600,--). Daarvan werd niet alles, maar ong. 330  ca in gebruik genomen en ingezegend. Dit terrein was in de winter 1870/71   opgehoogd met zand uit 1698 karren gegraven uit een bouwakker aan de grindweg naar Ruurlo tegenover de “Sloofhutte” behorende aan B.de Kluver. Thans in de buurt van no. 22 (Ketterink) en no. 24 (Brinke). 170 Karren werden door voerlui gebracht á 15 ct per kar. De rest gratis: J. Huinink 194; te Bogt(Leerink) 192; Walterbos (Dievelaar) 178; Th.Drietelaar 169; G. Weelink 158; ed.Nijhof (Haverkorst) 158; Twelman 136; J. Brinke (Platvoet) 128; G. Pelgrim 118; W. Honing (Scherpenberg) 26; Steelkamp 19; Bekkenutte 15; Huikert 14; Bakker/ Hamer 12; J.Stoer 2. Verder werd op het kerkhof zelf gearbeid door de parochianen: A. te Maarse, G.Sieverink, H.Tijdink, Th.Drietelaar, H. te Molder, A. van Doorn en Gradus Emaus. Op èèn na allemaal parochianen.

 

Op maandag 6 jan. 1873 na de H.Mis van Driekoningen, vertrok een merkwaardige stoet vanuit de stad Borculo. Voorop, getrokken door twee stevige knollen, de lange wagen van J. Brinke (Platvoet). Daarachter, getrokken door een paard de wagens van J. Huinink en G.Weelink. Ze trokken over Laren naar de stad Deventer. Ze vertrokken om 9 uur, In de loop van de dag kwamen ze tenslotte te Deventer aan. Daar werden de paarden gestald en zochten de heren voor henzelf een goed onderkomen. De volgende morgen werd een zware last opgeladen. J. Brinke kreeg uiteraard de zwaarste last nl. een groot gietijzeren kruis met een groot corpus. Het kruis was gegoten naar een tekening van architect G. te Riele te Deventer en is een kopie van een oud kruis in de R.K. kerk te Deventer, een houten beeld, door kunstkenners zeer gewaardeerd. Dit beeld was namelijk eerst gegoten voor het R.K. Kerkhof te Deventer. Het beeld was gegoten bij de ijzergieterij J.L. Nering Bogel aldaar. Daaraan werd toegevoegd: een mand met stevige touwen. J. Huinink vervoerde de twee grote treden van het voetstuk en een kist met 22 grafpaaltjes van Bentheimersteen. G. Weelink vervoerde zes treden van het voetstuk en de plintstukken. Alles tezamen 5000 kilo. De paarden weerden zich dapper en samen met de bemanning kwamen ze nog dezelfde dinsdagavond omstreeks 11 uur te Borculo aan. Ze hadden redelijk goed weer gehad en allen kwamen behouden en zonder enig letsel te Borculo aan.

Op woensdag werden de wagens afgeladen door de Gebr. Herman en Hendrik Tijdink met hun knechten Willem Schepers en Jan Jansen. De Gebr. Hendrik, Antoon en Gert Garsen, Willem Koster, L. te Molder en zijn arbeider. Om èèn uur begonnen G. Siemens en diens knecht met het metselwerk. Door het voortdurend zachte weer vorderden zij daarmee zo snel, dat reeds donderdagmiddag kon worden begonnen met het oprichten van het fraaie kruis. Toen voegde ook H.J. te Molder zich bij de metselaars zodat op zaterdag 11 jan. het schone werk was voltooid. Ook vandaag kunnen we op ons kerkhof dit fraaie kruis bewonderen. Aan de kruisvoet zijn 2334 merendeels hard metselstenen verbruikt uit de fabriek van de Heer S.ten Bokkel Huinink te Neede. Zonder te rekenen een anderhalf steens voormuurtje van een eventueel aan te leggen grafkelder

 

Kerkhofarchief (redactie)

In ons kerkhofarchief zien we dat de 1e begraving plaats vond op 10 mei 1871. In dat jaar werden er nog verder 5 parochianen meer begraven.

Bij het kruis ligt het priestergraf dat samen met het kruis nu een gemeentelijk monument is. Als 1e priester werd begraven, pastoor Fornier, die na 38 jaar pastoor over onze parochie geweest te zijn begraven is op 25 november 1895. Ook het graf van zijn later overleden zus is een gemeentelijk monument. Zij is begraven op 23 april 1898 en ligt wat verder op naast het priestergraf.

Later is ook in het priestergraf begraven, pastoor Kroot, hij overleed in 1947, en zijn naam is ook op het grafsteen te vinden.

In 1991 is emeritus pastoor Schuttelaar overleden en zijn graf ligt nu naast het priestergraf.

Het archief werd tot 1900 elk jaar persoonlijk ondertekent door de burgemeester van Borculo. Als eerste zien we de naam Burgemeester Immink staan in 1871 en als tweede later in 1887 de naam Burgemeester de Tourton Bruyn, waar ook een straat is naar vernoemd. Vanaf 1901 werd het slechts afgestempeld en af en toe van handtekening voorzien.

 

 

GESPREKSKRING 'GROND VAN LEVEN'.

Een terugblik met een deelnemer.

 

Op 4 donkere, soms besneeuwde, winteravonden in februari j.l. kwam in de parochiezaal achter de r.k. kerk in Ruurlo en 10-tal mensen bijeen om samen met 2 begeleiders deel te nemen aan de gesprekskring 'Grond van Leven'. Centraal in deze gesprekskring stonden 'ontmoeting' en 'verhaal'.

'Ont-moeting'. Er hoefde niets. Geen zware lesstof. Geen moeilijke

onderwerpen. Geen haast. Wel de veiligheid van de kleine groep. Wat daar werd gezegd, bleef daar. En 'verhalen'. Verhalen uit het eigen leven. verhalen uit het gedeelde leven in Ruurlo.

Vier avonden, vier thema's: Geboortegrond - Grondwaarden - Grond die we delen en de Humuslaag. U las er eerder over in dit blad. Er verzamelden zich allerlei mensen, uit het buitengebied en uit de kern, mannen en vrouwen, jong en oud, al bijna levenslang Ruurloër, of nog maar net hier neergestreken, protestant en katholiek. We zijn elkaars gast.

 

Met één van hen kijk ik terug. Het is een man van middelbare leeftijd, die een kleine 2 jaar met zijn vrouw de drukke stad verliet en naar Ruurlo trok. Ik vroeg hem hoe hij in contact was gekomen met dit project.

Hij blijkt benaderd te zijn door een van de twee mensen die vanuit de parochie meewerken in de opzet van dit project. Die wist dat hij nog niet zo lang in Ruurlo woonde. Het dorp blijkt klein te zijn. Hij vroeg of ze belangstelling hadden. Ze vonden de vraag beide interessant. Het zou ook een mooie kans zijn om nieuwe mensen te leren kennen. Ze hadden zich nog zo voorgenomen eerst even niet teveel op zich te nemen, maar dit ...........................

Ze meldden zich aan. Zonder verwachting. Ze hadden afgeleerd die te hebben. Open gingen ze de avonden in.

 

Als hij terug denkt aan de gesprekken krijgt hij nog kippenvel. Van het begin af aan was er een saamhorigheid in de groep - een soort chemie - die uitnodigde tot gesprek. Maar enkelen kenden elkaar. En toch voelde iedereen zich uitgenodigd om open en eerlijk te spreken. Nogmaals, wat daar gezegd werd, zou daar blijven. Dat was een ijzeren wet. Maar toch.

Als iedereen zo open is, heb je een zalige avond. Hij betitelt zich als 'niet-zo-uit-huis-gaanderig. Maar hij zag uit naar de maandagavond. Dat zegt alles. Wat een ander zegt roept soms herinneringen op uit je eigen leven. Wat een ander anders beleeft dan jijzelf, blijft naklinken, als je in de tuin werkt, of zomaar, als je iets tegenkomt in je dagelijks bestaan. De gesprekken met elkaar geven je een doorkijk door je leven. Je hele leven trekt nog eens langs. Juist het verhaal dat zo anders is dan je eigen verhaal, boeit. Het verhaal van een boerin, boeit. Dat verrijkt je eigen leven. Je vertelt elkaar ook wat je van waarde vindt, wat misschien verdwijnt, wat je belangrijk vindt om te behoeden met elkaar. Je deelt je zorgen, ook over het dorp, over de toekomst. Dat komt allemaal voorbij.

 

Terugkijkend werken de gesprekken nog heel vaak na. Gewoon in het dagelijkse bestaan. Flarden van gesprekken, van belevingen. Flitsen blijven komen. Als je elkaar nu tegenkomt, ga je anders met elkaar om. Je neemt de tijd voor ontmoeting. Dat hoopte hij eigenlijk ook in het dorp te vinden.

Hij was niet verbaasd dat juist de kerk dit initiatief heeft genomen. Een van de functies van de moderne kerk' zegt hij, 'is, om mensen weer bij elkaar te brengen’. Rond verhalen. Ons verhaal in het licht van het Grote Verhaal van God en mensen. Daarom was het ook zo goed dat mensen van andere kerken er ook waren. De Kerk moet zich op nieuwe dingen oriënteren. Dit zijn nieuwe vormen van gemeenschap.

 

Als ik hem tenslotte vraag wat hij zou willen zeggen tegen mensen die nog gevraagd zullen worden om deel te nemen aan deze gesprekskring, zegt hij: "Er 200% voor gaan. Gewoon doen. Krijg je nooit spijt van . Het is de investering waard'.

'Je neemt eens de tijd om na te denken. Een week van tevoren krijg je de brief mee over het thema van de volgende bijeenkomst. Dan begin je al. Je bent er een hele week mee bezig.

Wanneer kom je daar nou toe ? Een mooie kans voor jezelf. En voor elkaar.

 

 

 

Zowel in Ruurlo als in Borculo gaan we in het najaar weer met een serie van 4 bijeenkomsten rond het thema 'Grond van leven' van start. We werven zowel in de parochies als in de protestantse gemeenten. Misschien wordt u benaderd. Wacht het niet af. Meld uzelf gerust aan bij uw parochie of gemeente.

Geen groep is hetzelfde. De volgende groep treden we weer open tegemoet. ban gebeuren er de mooiste dingen. Als u wilt kan één van de deelnemers van de eerste serie u vertellen over zijn/haar ervaringen. Gun uzelf die kans.

 

mede namens Jack Steeghs,

Herman Agterhoek

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

 

Een dag
om lief te hebben ...
Een dag
van luisteren ...
Een dag
om te bewaren
en mee te dragen
een leven lang ...
Een herinnering aan
mijn eerste communie

 

Het was feest in de extra mooi versierde kerk. Tijdens de druk bezochte eucharistieviering waarvan pastoor F.G. Hogenelst de voorganger was, hebben 14 kinderen van onze parochie hun Eerste Heilige Communie ontvangen. Nu horen Stan te Braake, Mylène van de Brug, Rick Elschot, Milou Hemel, Ruben Hermanns, Shanna Klein Gunnewiek, Marcello Martorino, Leon Penterman, Merel Rosendahl, Desi Rozenberg, Chantal Tragter, Iris Veltmaat, Robin Vulink en Joyce Winters er helemaal bij als wij met elkaar het brood delen.

Van Harte gefeliciteerd

 

de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”

Lucia Elschot en Mirjan Nijman

BEDANKT

Zaltbommel, mei 2003

Beste parochianen van Borculo en Ruurlo,

 

Vanaf september 2002 tot eind mei 2003 heb ik stage gelopen in uw parochie. Dit vanwege mijn studie Theologie in Tilburg. In die stage heb ik me vooral bezig gehouden rondom de verhouding kerk – landbouw. Dit aandachtsveld heeft geleid tot het meedraaien in het pilotproject van Herman Agterhoek, de gesprekskringen ‘Grond van leven’. U heeft er minstens van gehoord of gelezen. Maar ook ben ik in meerdere liturgische vieringen (mede) voorgegaan. En niet te vergeten heb ik met meerdere parochianen goede gesprekken mogen voeren en heb ik vele parochianen mogen ontmoeten. Kortom bijna teveel om op te noemen.

 

Ik kijk met voldoening terug op een stage relatief ver van huis, want ik woon met mijn gezin in Zaltbommel, maar ik had dit leerjaar voor geen goud willen missen. De katholieke kerk is een boeiende wereld, die pas helemaal tot zijn/haar recht kan komen als het om het dagelijkse leven van mensen gaat, in het licht van Gods bedoeling. Vanwege het accent op het dagelijkse leven heb ik geprobeerd om zoveel mogelijk stageactiviteiten te vervullen in Borculo en Ruurlo.

 

Misschien dat ik u nog ontmoet in het komende seizoen, want naast de stage ben ik ook al werkzaam in het aartsbisdom Utrecht. Als medewerker van de diocesane werkgroep Kerk, Landbouw en Platteland kom ik na de zomer waarschijnlijk terug in Borculo en Ruurlo.

Tot slot wil ik iedereen die me op weg heeft geholpen in de parochie, bedanken voor zijn/haar inzet. Ook het pastoresteam met pastoor Hogenelst en de emeriti waar ik mee voor mocht gaan hebben me op een fijne manier op weg geholpen.

 

Jullie allemaal: BEDANKT!

Hartelijke groeten en hopelijk tot ziens.

 

Jack Steeghs

 

KATHOLIEK MET HART EN ZIEL

 

‘‘Katholiek met hart en ziel‘’ is het motto van een bijzonder jaar voor de Rooms-katholieke Kerk in Nederland. De aanleiding vormt het 150-jarig jubileum van het ‘herstel van de bisschoppelijke hiërarchie’. In 1853 kregen de katholieken in ons land, na bijna drie eeuwen, weer eigen bisschoppen. Nu konden we weer ‘gewoon’ en volledig kerk zijn

 

De landelijke viering op 7 juni vindt plaats in de Jaarbeurshallen te Utrecht. De Domstad is de plaats van waaruit Sint Willibrord ruim dertien eeuwen geleden het Evangelie in de Lage Landen verkondigde en het centrum van de Nederlandse Kerk. De Jaarbeurshallen liggen op loopafstand van Utrecht CS. Bovendien is er ruime parkeergelegenheid voor auto’s (dagkaart € 10,-) en bussen. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Voor jongeren, tieners en kinderen is er (gedeeltelijk) een eigen programma. Ook de allerkleinsten kunnen mee, want de gehele dag is er een crèche.

Programma
Het wordt een veelkleurig feest voor alle katholieken van Nederland, waarin dankbaarheid en bezieling centraal staan. We zullen samen ons geloof vieren en verdiepen en elkaar ontmoeten. Een greep uit het programma:
Intocht van de bisdommen, met enkele belangrijke relieken
• Eucharistieviering met de bisschoppen van Nederland
• Grote informatie- en ontmoetingsmarkt
• Toespraak door oud-minister-president Ruud Lubbers

• Ontmoeting met religieuzen
• Optredens door koren, zangers, schrijvers en cabaretiers
• Nederlandse missiebisschoppen in gesprek over ‘missie nu’
• Getuigenissen over ‘katholiek-zijn met hart en ziel’
• Spectaculaire afsluiting door de theatergroep Gen Rosso
• En nog veel meer…

 

Wanneer u de viering wilt bijwonen, kunt u zich online aanmelden: methartenziel@rkk.nl U kunt ook bellen naar 030-2326915

Bron: www.rkkerk.nl

 

 

ARKVENTURE VAN START

 

Vanaf januari 2003 rijdt de Arkventure door Nederland. Hiermee wil het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) kinderen van de bovenbouw van de basisschool bereiken met de Bijbel. De Arkventure is een uitschuifbare trailer die plaats biedt aan 36 kinderen. In anderhalf uur beleven kinderen in de Arkventure een multimediaal avontuur waarbij ze via verschillende invalshoeken met de Bijbel in aanraking komen. De thema's 'zijn zo gekozen dat ze passen binnen het onderwijspakket van de basisschool, zodat zowel bijzondere als openbare scholen aan het project kunnen deelnemen. Het NBG heeft een fulltime medewerkster ingezet voor de begeleiding in de trailer. Een werkboek helpt de kinderen om achteraf verder met de stof aan de slag te gaan, de leerkracht vindt ondersteuning bij zijn onderwijs in de handleiding. Via de website www.arkventure.nl  kunnen kinderen ook thuis bezig zijn met de thema's uit de Arkventure.

 

Het NBG vindt het nodig dat de Bijbel bij kinderen van deze tijd onder de aandacht wordt gebracht. Velen weten nauwelijks iets van de Bijbel af en hebben er bijvoorbeeld geen idee van dat feesten als Kerst en Pasen iets met de inhoud van de Bijbel te maken hebben. Via dit project wil het NBG daar verandering in brengen en de Bijbel op een positieve manier aan de kinderen presenteren.

In de avonduren en op woensdagmiddagen zijn ook andere groepen zoals catechisanten en ouders van harte welkom in de Arkventure. In de schoolvakanties kan de Arkventure worden ingezet voor evenementen en speciale gelegenheden.

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap, Haarlem

 

 

GEBED OM ROEPINGEN

 

 

Barmhartige en liefdevolle Vader,

U houdt van alle mensen:

rijk of arm, blank of gekleurd,

gezond of gehandicapt, vrij of gevangen,

leder is door U gewenst, U heeft hen gewild.

 

 

U kent ieder mens bij naam,

ieder houdt U in uw hand. .

U leidt de mensen

tot groei in het leven,

opdat zij nader tot U kunnen gaan,

 

 

Open daarom onze oren

om uw stem te kunnen horen.

Open ons hart steeds verder

om uw stromen van liefde in ons

en dóór ons te laten gaan.

 

 

Uw liefde voor de mensen is zó groot,

dat U ons roept te werken in uw wijngaard

Wil dan Vader, door uw Geest van liefde

ons nieuwe werkers geven in uw Kerk:

priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers.

 

 

 

Ruud Wolthers

Diaken, Goor.

 

 

 

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

 

Bijdragen t/m maart   € 15.890                   vorig jaar                                                      € 15.597

Bijdragen in april                                             1.448                                                      vorig jaar    1.907

Totaal tussenstand                                      € 17.338                                                      vorig jaar  € 17.504

 

Collecten:

Pasen                                                            472,00                                                           3 mei               101,60

vastenactie                                                    791,95                                                         11 mei               252,80

26 april                                                             33,95                                                                    

 

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

 

 

HET CULTUREEL JONGERENCENTRUM IN LIMA

 

Hallo beste mensen,

 

We hebben U een aantal leuke nieuwtjes te melden over ons project in Lima: het Cultureel Jongerencentrum. Zoals u weet is dat het doel waar we naar streven. Zolang het nog niet is voltooid steunen wij financieel het zomerprogramma in de maanden januari t/m maart. In deze maanden hebben de kinderen en jongeren zomervakantie en kunnen zij voor en klein bedrag per week meedoen aan allerlei activiteiten in de vorm van werkplaatsen.

Zo ook in 2003:

Meestal krijgen we om de maand een brief of e- mail van Silvia waarin staat hoe de voorbereidingen gaan, hoe het programma verloopt en of er veel animo is. Dit jaar kregen wij bij die post een aanvraag voor 2.500 euro extra! Het programma liep namelijk zo goed dat er meer werkplaatsen zijn opgezet om alle kinderen een plaatsje te kunnen geven.

Ja ja, dit jaar deden er 400 kinderen mee!

Een aantal werkplaatsen klinkt U vast bekend in de oren: voetbal, volleybal, theater, dans en muziek.

Dit jaar is daarbij gekomen: huiswerkbegeleiding (taal en rekenen), creativiteit (tot 13 jaar), zanglessen, handenarbeid en ‘jongeren en leiderschap’.

Het betaal systeem is veranderd, je betaalt niet meer per les of bijeenkomst maar meteen voor de hele week: 0,30 eurocent (voor de danslessen 0.60 eurocent voor 3 keer).

De meeste werkplaatsen zijn ingedeeld in verschillende groepen, meestal op niveau of leeftijd.

Het geld dat ze via ons ontvangen wordt besteed aan onder andere:

-          -          het materiaal: voet- en volleyballen, netten, pennen, potloden, instrumenten, stelten, knutselmateriaal etc.

-          -          de kleding: danskleding, theaterkleding en tenues voor de voetbal en volleybal teams.

-          -          Leerkrachten:  voor de meeste werkplaatsen worden professionele leerkrachten gevraagd.

 

Eind vorig jaar is een student uit Eindhoven, Friso, voor een aantal maanden vertrokken naar zuid- Amerika. De laatste maanden van zijn reis heeft hij doorgebracht bij pater Jan Brinkhof. Hij heeft iedere dag enthousiast meegeholpen met het zomerprogramma, wat hij goed kon gebruiken voor zijn studie in Nijmegen. We hebben prachtige foto’s ontvangen van Friso nadat we hem bezocht hebben om zijn verhalen te horen. Het is erg leuk om met iemand over dezelfde activiteiten te praten en dezelfde mensen te kennen in een land hier zover vandaan.

Net als van Friso krijgen wij regelmatig vragen over stagemogelijkheden en reizen naar ons project in Lima.

 

Dit jaar wordt de start gemaakt met een briefuitwisseling tussen jongeren uit Nederland en Peru. Frank gaat op 1 juli de eerste brieven persoonlijk bezorgen in Peru. Hopelijk betekent dit de start van een langdurig persoonlijk contact. Frank zal Jan Brinkhof en Silvia weer ontmoeten om onze financiële mogelijkheden en hun ambities op elkaar af te stemmen.

 

Groetjes van Frank en Marleen,

Wilt u een bijdrage leveren, dan kan dat op:

giro 876 3 975 tnv Stichting El Puente te Zutphen.

 

http://home.hetnet.nl/~jongeren_lima/index.html

 

OPENLUCHTDIENST 15 JUNI 2003.

 

Zondag 15 juni zal er op de Sprakelberg te Geesteren (terrein van de Scouting) een laagdrempelige openluchtdienst worden gehouden, waaraan o.a. dhr. W. Matti, pastoraal werker en het Leger des Heils hun medewerking zullen verlenen.

Het thema is “Drie maal drie = ?” Deze dienst wordt voorbereid door de Raad van Kerken afdeling Borculo en de commissie SOW-zangdienst. De aanvang van de dienst is 19:15 uur, maar voor de dienst zal het Leger des Heils al spelen en zingen.

De Sprakelberg is over het algemeen goed te bereiken, maar voor degenen die slecht ter been zijn, is er de mogelijkheid om dicht bij de plek te komen waar dienst wordt gehouden. Speciale logistieke medewerkers zullen dit begeleiden. Wilt u zelf, indien mogelijk uw zetel (klapstoeltje, deken of iets dergelijks) meenemen?

Na afloop van de dienst is er een moment van ontmoeting met koffie, thee en limonade.

Als het weer de dienst in de openlucht niet toelaat zal het in de Gereformeerde kerk te Geesteren worden gehouden.

We hopen op een fijne dienst met elkaar!

 

Namens de organiserende instanties,

Wilbert Oltvoort

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (DEEL 7)

(geschreven door wijlen Pastoor Schuttelaar)

 

Pastoraat van pastoor Fornier

Nadat pastoor J. Vos tijdens zijn pastoraat zich had ingezet voor vele materiele voorzieningen, nodig om een gezonde parochiegemeenschap te laten opbloeien, begon zijn opvolger, pastoor E. Fornier, ermee deze gemeenschap samen te binden tot een geloofs- en liefdegemeenschap in gemeenschappelijke vieringen en activiteiten. Op 8 september 1856, feest van Maria Geboorte, werd plechtig de “Broederschap van de levende rozenkrans” opgericht. Nagenoeg alle parochianen gaven zich hiervoor op. Ze werden ingedeeld in groepen van vijftien.

Op 24 juni 1857 werd het Veertigurengebed ingesteld. Er werd tevens bepaald, dat er vanaf dat jaar omstreeks dezelfde datum deze oefening zou plaats vinden. Hiervoor werden gewoonlijk een of twee paters aangetrokken, die gedurende drie of vier dagen met geestelijke oefeningen en preken voor diverse groepen trachtten het geestelijk leven in de parochie een flinke steun te geven. Die datum was geschikt vooral voor de boeren omdat ze viel tussen de zaaitijd en de oogsttijd. Bovendien was het een opvulling voor de lange tijd tussen Pasen en het feest van Maria Hemelvaart. Op 24 nov. 1858 werd met een grote plechtigheid door de deken van Zutphen, R. Huberts, de kruiswegstaties opgericht. Tijdens de plechtigheid hield de broer van pastoor Fornier de predikatie, welke - aldus pastoor E. Fornier - veel indruk maakte en niet licht vergeten zal worden.

 

Einde 1858 schreef Paus Pius IX een jubileumviering voor. “Om de gelovigen tot boetvaardigheid en vurige gebeden voor de noodwendigheden der Kerk op te wekken”. Aan het deelnemen hieraan waren geestelijke gunsten, aflaten genoemd, verbonden. De sluiting van deze viering viel op de derde zondag van de advent. Na de middag was er een Plechtig Lof. De pastoor van Ruurlo hield een indrukwekkende predikatie. Tot slot zou het Te Deum worden aangeheven. Maar juist op dat moment hoorde men iemand achter in de kerk roepen: “Brand, brand!”, hetgeen niet weinig stoornis en ontsteltenis veroorzaakte. Maar bij nader onderzoek bleek het slechts pure baldadigheid en moedwil van deze of gene te zijn geweest. Het enige dat brandde, waren de kaarsen en het kooltje in het wierookvat.

Om het kerkelijk leven goed te laten verlopen, waren er uiteraard geldmiddelen nodig. Zo verwierf onze parochie soms bij sterfgevallen grond of huizen of een som geld, met daaraan verbonden de verplichting geregeld H. Missen te lezen voor een bepaalde intentie. Zo onderstonden langzamerhand allerlei zo geheten fundaties. Een jaarlijkse vaste bron van inkomsten was de bankenpacht, welke eens per jaar plaats vond en in vier termijnen moest worden voldaan aan de penningmeester van het kerkbestuur. De banken werden gewoon bij opbod verpacht. In ons kleine kerkje bracht het maar weinig op. In 1856 bracht de bankenpacht Fl. 120,-- en 50 jaar later en ons huidige kerkgebouw slechts FI.280,-~

De pastoor genoot zijn inkomen van Misintenties, giften bij bepaalde gelegenheden en gaven in natura. Pastoor en parochie werden in deze kleine geloofsgemeenschap in 1865, slechts bestaande uit 280 personen, gesteund door een jaarlijkse uitkering uit het fonds “Drietelaar”, dank zij de Heer Wessel van Eijll, die dit testamentair had laten vaststellen. 

In het jaar 1860 werd ons land getroffen door een ernstige watersnood. De dijk langs de Waal begaf het in het Land van Maas en Waal ter hoogte van het plaatsje Leeuwen. Er waren vele slachtoffers. Daarom werd op last van onze Aartsbisschop Mgr.Zwijsen in alle kerken van ons bisdom een bijzondere collecte gehouden.

In 1861 werd de Broederschap van de St. Pieterspenning opgericht. De Paus, die de laatste kerkelijke bezittingen in de strijd tegen de vijanden van de Kerkelijke Staat zag wegkwijnen, zat dringend verlegen om steun uit de rest van de wereld. Zo ontstond de Broederschap van de St. Pieterspenning, waarvan nu nog is overgebleven een jaarlijkse afdracht door alle parochies aan de Kerk van Rome.

Op 22 februari 1867 heeft de Heer van Dorth tot Medler met goedkeuring van de Aartsbisschop uit het fonds “Drietelaar” mogen opnemen Fl. 500,-- om daarmee een zilveren monstrans te kopen in Roermond bij de firma Stolzenberg. Op 15 aug. 1868 is deze voor het eerst gebruikt. In 1869 in maart werd de marmeren doopvont geleverd, die thans op het priesterkoor staat en nog steeds in gebruik is.

In 1858 overleed kerkmeester J.H. Weelink en werd opgevolgd door G.J. Weelink. Het kerkbestuur bestond toen uit pastoor E. Fornier, voorzitter, en de kerkmeesters G.J. Weelink en J.D. Huinink. In 1863 werd bepaald, dat iedere zondag aan het einde van de Hoogmis zou worden gebeden voor de Koning. Dat gebed kon ook worden gezongen. Het begon met de woorden: Domine salvum fac Regem nostrum (voor de koningin: salvam fac Reginam nostram) en dat zal sommige muziekliefhebbers bekend in de oren klinken. Menig zangkoor heeft een meerstemmige uitvoering van de aanhef van dit gebed op het repertoire staan en bij jubilea of andere feesten van ons Vorstenhuis voerden ze dit uit. De vertaling hiervan luidt: Heer bescherm onze Koning (in) en verhoor ons op de dag, dat wij U aanroepen”. Bij de liturgievernieuwing in de zestiger jaren van deze eeuw is dit gebruik helaas weer weggevallen.

In 1864 werd bepaald, dat als regel bij uitvaarten van gelovigen het lijk in de kerk moest worden opgebaard. Ook nu nog bestaat dit gebruik. Dit gaf aanvankelijk moeilijkheden, omdat in sommige gemeenten het verboden was lijken in de kerk te plaatsen. Die moeilijkheid werd opgelost door het plaatsen van een katafalk. Onder een katafalk verstaat men een loze stellage van houten latten, waarover een lijkkleed was uitgespreid. Rondom de katafalk werd dan aan het eind van de Mis de absoute gehouden, een korte plechtigheid rondom de baar, waarbij wordt gebeden om vergeving voor het kwaad. Daar het verbod inmiddels is opgeheven is ook de katafalk van het liturgisch toneel verdwenen.

In de nacht van 27 op 28 augustus 1864 werd in de kerk ingebroken. Via een stukgeslagen raam kwam men binnen. De gekraakte busjes bevatten slechts weinige losse centen en ongetwijfeld zijn de inbrekers teleurgesteld huiswaarts gekeerd. Het “arbeidsloon” was er nog niet uitgekomen. Ze hebben dan ook onze waterstaatskerk verder met rust gelaten.

Op een bijeenkomst van pastoors, samen met Deken R. Huberts van Zutphen werd namens de Bisschop meegedeeld dat het “stiptelijk” verboden was petroleum in plaats van olie te gebruiken in de godslamp.

 

 

 

 

HEMELVAART

De vijftig dagen van de paastijd (van Pasen tot en met Pinksteren) worden vanuit liturgisch oogpunt gezien in vreugde en blijdschap gevierd als één feestdag. Deze periode is als 'één grote zondag' waarin wij het mysterie van Christus' verrijzenis gedenken. Toch krijgt de veertigste dag na de verrijzenis een bijzonder accent: wij gedenken dan de hemelvaart van Jezus.

Deze viering vindt niet plaats vanwege de berekening dat Jezus Christus precies veertig dagen na zijn opstanding uit het graf ten hemel is opgestegen. Aanvankelijk was dit feest zelfs niet van het paasmysterie onderscheiden en vierde men op paaszondag ook dat Jezus naar de hemel was opgestegen.

Geheim van Pasen
Wij gedenken de Hemelvaart van Jezus op een aparte dag omdat daarin een ander aspect van het geheim van Pasen en dus van onze verlossing naar voren komt. Wij overwegen hoe de grenzen tussen hemel en aarde zijn vervaagd.
Tot verbazing van de engelen treedt de Zoon van God met de volledige mensheid van zijn lichaam en zijn mensenziel de hemel binnen om te zitten aan de rechterhand van God de Vader. Het is een teken dat allen die in verbondenheid met Christus verlost zijn, eens met hun verheer-lijkt lichaam ook Gods heerlijkheid zullen binnengaan. Deze hoop heeft God in de Hemelvaart van Christus gewekt bij ons allen die door het doopsel met Christus één lichaam vormen.

Geest van God de Vader
Deze feestdag kent nog een tweede aspect, zoals wij op deze dag zingen in de antifoon bij de lofzang van Maria: "O Koning der glorie, Heer der hemelse machten, zegevierend zijt Gij heden opgestegen, hoog boven alle hemelen. Laat ons niet verweesd achter, maar zend ons de Beloofde van de Vader, de Geest van de waarheid, alleluia." Wij mogen de Geest van God de Vader verwachten die ons niet in de steek laat, maar als de Trooster altijd met ons is.
Vanaf deze feestdag bereiden wij ons voor op het Pinksterfeest en zien wij uit naar de komst van de heilige Geest. Negen dagen lang bidden wij dat de heilige Geest als een kracht over ons mag komen.

 

Evert de Jong

 

MEILOF – EEN HERRINERING

Het meisje stapt naast haar moeder voort over de stille zondagse gracht. Ze zijn op weg naar het Marialof dat om vijf uur begint in de Onze Lieve Vrouwe-kerk op de Keizersgracht. Boven hun hoofden tjilpen de mussen in de iepen. Een merel op een gevel jubelt het uit.

Mama draagt haar mooiste hoed en zij een gehaakte baret die boven haar lange vlechten prijkt. Het kerkboek en de rozenkrans die ze pas geleden voor haar eerste H. Communie heeft gekregen, zitten in haar rode schoudertas.

Bloemensprei
Het is druk in de kerk. Bij het schilderij van de Moeder van Altijddurende Bijstand worden ontelbaar veel kaarsen opgestoken. Thuis is Maria ook in de bloemetjes gezet. Haar beeld staat op het lichtblauwe kleedje dat ze op school in de handwerkles bij zuster Pancratia heeft geborduurd.
Het orgel zet in. Een pater in feestelijke koormantel plaatst de heilige hostie in een gouden monstrans. Misdienaars zwaaien Jezus enthousiast lof toe met zilveren wierookvaten. Uit de 'Parochiebundel voor de Nederlandse kerkprovincie' wordt een aantal Marialiederen gezongen. Mama's favoriete gezang is er bij: 'Gekomen is uw lieve mei'. Dat zong ze al als kind. Ze woonde toen buiten en "de bloemensprei op de velden" uit de tweede regel zag ze daar in het echt.

Heilige ernst
Nu wordt de rozenkrans gebeden. Met heilige ernst maakt ze er een spel van door te proberen haar ogen het hele gebed door dicht te houden. Het lukt! Zelfs als er iemand vlakbij de zitting van zijn bidstoel neerklapt, kijkt ze niet op. Een topprestatie ter ere van Maria.
 Op de terugweg peinzen ze er samen over hoe de hemel eruit ziet. Mama denkt aan die velden met bloemensprei; zij hoopt dat er engelen zijn die ballet dansen. De avondzon verguldt de vensters. Ze mag nog even buiten spelen. Op de hoge stoep voor hun huis zet ze op iedere traptrede een pop. In gedachten vertoeft ze op de bloemenwei. Gekomen in de lieve mei.

Louise Leneman

 

Op 18 mei vieren we in onze kerk een Marialof

 

HET JAAR VAN DE ROZENKRANS

 

Johannes Paulus II schreef 24 jaar nadat hij tot paus was gekozen een brief over de rozenkrans. Hij keek vooruit, en begon al aan de feestelijkheden voor zijn zilveren jubileum: hij gaf zichzelf en de Kerk een bijzonder cadeau, een jaar met extra gebed. Van oktober 2002 tot oktober 2003 loopt het 'Jaar van de Rozenkrans'. "Ik doe dat", schreef hij, "omdat de rozenkrans mijn favoriete gebed is. En om aan ieder duidelijk te maken dat dit Mariagebed ons helpt Christus te vinden".

 

Bezwaren
Hij heeft met dit voorstel het tij niet mee. Het privé-gebed is er bij alle liturgievernieuwingen wat bij ingeschoten. Sommigen vinden dat steeds herhalen van hetzelfde gebed vreemd, of het benadrukken van het Mariagebed niet zo oecumenisch. Maar hij wijst die bezwaren af. Ook buiten de gemeenschapsviering in de kerk kunnen wij op allerlei momenten tot gebed komen.
Het bidden van de rozenkrans kan gemakkelijk, op alle momenten van dag of nacht, alleen, samen in het gezin, en in een kleine gebedsgroep. Het gebed richt zich meer dan vijftig keer tot Maria: 'Wees gegroet, Maria', maar telkens komen we toch bij Christus uit, want haar hele wezen stond op Hem gericht. Er is geen Maria, los van het verlossingsmysterie.

 

Geheimen
Dat inzicht wil de paus met zijn initiatief verdiepen. Hij wijst erop dat vanouds ieder die de rozenkrans bidt bij elk tientje een bepaald 'geheim' overweegt. Wie één keer de krans rond bidt kiest voor een bepaalde cyclus: de 'blijde geheimen' die cirkelen rond de geboorte van Christus, de 'droevige geheimen' waarin Zijn lijden centraal staat en de 'glorievolle geheimen' van Verrijzenis en Hemelvaart. Eén cyclus is een 'rozenhoedje', drie cyclussen een hele rozenkrans.

Nu komt de verrassing. De paus breidt het gebed uit. Hij voegt een nieuwe cyclus toe, tussen de 'blijde' en 'droevige' geheimen in. Wie het verhaal van de verlossing biddend wil overwegen springt niet langer van de geboorte ineens naar het lijden, maar staat ook stil bij de weg daartussen. Vijf momenten uit Jezus' openbare leven zijn toegevoegd: zijn doop, het wonder in Kana, zijn prediking, zijn verheerlijking op de Tabor en de instelling van de eucharistie - 'de geheimen van het Licht'. Overweeg ze maar, als u de rozenkrans bidt in deze meimaand.

 

Rud Smit
Kerk van de Friezen, Rome

 

EXPEDITION 2003

Zutphen – 17 mei 2003

De jongerenmanifestatie van het aartsbisdom Utrecht heeft als titel 'Expedition 2003' en speelt zich op 17 mei (van 9.30 uur tot 16.00 uur) af in Zutphen. Deze dag is bedoeld voor iedereen van 12-15 jaar die in het schooljaar 2002-2003 gevormd wordt / is en jongeren in die leeftijd die in 2001-2002 gevormd zijn en niet op de eerste manifestatie zijn geweest. Voor jongeren ouder dan 15 is er een apart programma.
Expedition 2003 wordt een dag waarop je van alles kunt doen, waar je andere jongeren én de bisschop kunt ontmoeten en waar je zult merken dat er meer jongeren bij de Kerk betrokken zijn.

Als voorbereiding worden de deelnemers uitgedaagd om met het thema 'NRgie' aan de slag te gaan. Op 17 mei worden dan alle gemaakte symbolen verwerkt in een tentoonstelling.

De organisatie is in handen van de DPD (Diocesane Pastorale Dienstverlening) van aartsbisdom Utrecht; Jeugdwerkbureau LAVA.nl en ResponZ.nl helpen een handje. Aanmelden verloopt via de (eigen) parochies.

Meer informatie: op www.jongerenmanifestatie.nl, ook is hier materiaal op te vragen waaronder de videoband van de manifestatie van 2002

 

 

 

 

ROEPINGENZONDAG 11 MEI 2003

 

God, dáár ga ik voor!

Pats. Die is raak. Midden in de roos. De wereldkampioenschappen darten kluisterden onlangs duizenden mensen aan de buis. Uren achtereen was te zien hoe 'onze' Barney streed voor het kampioenschap. De Haagse darter is zó geraakt door zijn sport dat hij ervoor gáát. En hij weet zijn enthousiasme op vele landgenoten over te brengen. Hij heeft ze weten te raken, figuurlijk dan.

 

God schiet zijn onzichtbare pijlen ook voortdurend op ons af. Het ligt aan onszelf of we ons door Hem laten raken. Niet als hulpeloze schietschijf, maar als de bevlogen sportman die bereid is voor Zijn boodschap de mouwen op te stropen en ervoor te gáán. Ook als het uiteindelijke doel aan de horizon ver weg ligt, als een goede conditie en uithoudingsvermogen vereist zijn.

 

'Daar ga ik voor. Zo luidt het motto van de roepingencampagne.

Gehoor geven aan een 'roeping' en de keuze maken om werk te maken van je geloof, is niet zo vanzelfsprekend meer. Net zo goed als het een paar jaar geleden niet vanzelfsprekend was dat een Haagse volksjongen wereldkampioen zou worden in een typisch Engelse sport. Het is maar waar je je door laat raken! Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over mogelijkheden voor opleidingen tot een kerkelijk ambt of beroep, kijk op: www.jekomtalsgeroepen.nl

 

BEZINNINGSDAGEN

 

Zoals ieder jaar organiseert het P.C.I. bezinningsdagen. Daar wij dit jaar geen gebruik kunnen maken van het fratershuis op de Leostichting,zullen we het beperken tot  een bezinningdag,die zal gehouden worden op Dinsdag 3 Juni a.s. in Restaurant  Peters.

We hebben Pater Bun weer bereid gevonden deze dag te leiden.

Wij hopen op een grote opkomst en willen er een fijne bezinningsdag van maken.

U kunt  informatie krijgen en ook melden bij:

Mevrouw G.Krukkert      tel    271931

Mevrouw A Franck         tel   272274

 

TIENERKAMP IN LUXEMBURG

 

Het aartsbisdom organiseert dit jaar een kamp voor iedereen tussen de 12 en de 16 jaar oud die actief is in de parochie. Het zal plaatsvinden in Wiltz, Luxemburg. Het wordt een hartstikke leuk kamp want wat gaan we doen? Naast de broodnodige bezinning en stilte gaan we een dag kano-en naar Echternach (Willibrord ligt daar ook begraven), we zullen een dag klimmen en abseilen, we gaan twee dagen er op uit met de rugzak in het prachtige Luxemburgse landschap. We kamperen aan de oever van een riviertje en zelfredzaamheid staat hoog in het vaandel. Zin om mee te gaan? Het kamp duurt van 10 tot en met 16 augustus en kost 150 euro. We gaan er met busjes naar toe. We hebben al een aantal aanmeldingen binnen, maar er is nog plaats. Voor vragen kun je terecht bij pastor Zweers, 0575-461275. Bij hem kun je je ook aanmelden evenals bij het bisdom, Diocesane Pastorale Dienstverlening, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, dpd@aartsbisdom.nl

 

 

 

 

 

 

KAMP VOOR MISDIENAARS

 

Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereiding van het misdienaarskamp voor het dekenaat. Het kamp duurt van 7 tot en met 11 juli en wordt gehouden in Doetinchem. Het belooft een hartstikke leuk kamp te worden. Wat het thema wordt houden we nog geheim! Er hebben zich al een heel stel kinderen aangemeld, maar er is nog plaats. Dus ..... ben je misdienaar, zit je op de basisschool of de eerste klas van de middelbare school en wil je een leuk kamp, dan kun je je opgeven bij pastor Zweers, Spalstraat 38, 7255 AD Hengelo, 0575-461275. Als je geen officiele aanmeldingsbrief hebt gekregen kun je je ook zo bij mij aanmelden. Het wordt een hartstikke gaaf kamp!!

 

Pastor Zweers en andere leiders en leidsters 

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN COLLECTES

Bijdragen t/m februari                                  € 11.118                                                      vorig jaar € 13.239

Bijdragen in maart                                          4.782                                                      vorig jaar    2.429

Totaal tussenstand                                      € 15.890                                                      vorig jaar  € 15.668

 

Collecten:

16 maart                                                        153,20                                                           5 april      93,20

22 maart                                                          79,20                                                         12 april    127,15

29 maart                                                        136,65

Hartelijk dank voor uw gaven.

 

 

PERSBERICHT

 

 

 

Met grote dankbaarheid kijk ik terug op mijn afscheid als deken.

Het samen bidden, het luisteren naar het Woord van God en de overdenking, het zingen in de kerk van Zieuwent, het beantwoordde aan mijn diepste wens.

Het samenzijn daarna in “het Witte Paard” heb ik beleefd als een golf van hartelijkheid die over me heen kwam. En alsof dit allemaal niet genoeg was, hebt u dat ook nog onderstreept met royale giften. Door uw gulheid kan ik de stichtingen “Paardrijden Gehandicapten Oost-Achterhoek”en “Het Volkshuis”in Zutphen rijkelijk ondersteunen en me zelf verwennen met een reis naar Assisië

 

Leden van parochie- en caritasbesturen, van werkgroepen, vrienden en bekenden, U allen heel hartelijk dank. Als je zoveel goedheid je ten deel valt, kan ik geen andere woorden vinden dan: dank je wel voor alles en voor u allen.

 

Dat het ons allen goed mag gaan. En als we elkaar ergens ontmoeten of tegenkomen of zien, dat we dan de tijd nemen om elkaar te groeten.

Vrede en alle goeds.

 

Gerard Geurts

 

GEBED OM ROEPINGEN

 

Goede God,

Als kind al leerde ik dat ik met alles

wat mij bezig houdt bij U mag komen.

En als ik geen woorden kan vinden,

dan leest U de brokstukken van woorden

in mijn hoofd en in mijn hart.

In dat vertrouwen

richt ik mij vandaag weer tot U.

 

Wij zijn met zo velen,

zoekende mensen,

mensen vol vragen.

Er moet nog zoveel over U verteld worden,

er is nog zoveel werk.

 

Wij vragen U,

ontsteek in de harten van de mensen

een nieuw Pinkstervuur,

zodat mannen en vrouwen

zich geroepen voelen om leiding te geven.

Vol enthousiasme en geloof te vertellen over U.

Te zoeken samen met anderen in uw naam en

te gaan de weg die Jezus zelf ons is voorgegaan.

Wij vragen U om mensen

die voorop durven te gaan,

maar toch dienstbaar blijven,

Wij vragen U om mannen en vrouwen

die uw verhaal in onze tijd mee helpen te verwoorden

en mee helpen levendig te houden.

Amen

 

Mia Tankink,

pastoraal werkster, Keijenborg

 

 

 

GOED NIEUWS SCHRIJFACTIES AMNESTY

 

in oktober werd vanuit de kerken en de bibliotheek geschreven voor Fabian Nsué Nguena Obono in Equatoriaal Guinee.

Op 16 oktober werd hij als gevolg van een amnestie ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag vrijgelaten. Onder de bepaling van de amnestie is Obono wel verplicht zich maandelijks te melden bij de autoriteiten.

De mensenrechtenactivist Claude Améganvi voor wie in december ook vanuit Borculo geschreven werd is op 8 februari vrijgelaten. Hij spreekt zijn dank uit aan iedereen die voor hem ge- schreven heeft.

Van de gevangenen aan wie rond de jaarwisseling groeten verstuurd werden zijn inmiddels twee gevangenen uit Rusland en één uit China vrijgelaten.

 

Amnesty International-groep Borculo

Contactpersoon Piety Nijhof

Kon Julianastraat 23, 7271 GN Borculo.

Tel 0545-272864.

 

HET KINDERPROJECT VAN HET ST. FRANCISCUSFONDS

In een land als India is het voor kinderen vaak erg moeilijk onderwijs te volgen en zo aan hun toekomst te werken. En toch wordt een goede opleiding als een van de belangrijkste mogelijkheden gezien om de situatie van grote armoede te veranderen. Om opleidingskansen te vergroten, zeker voor arme kinderen, is dit project door een missionaris opgezet.

Met naar Europese maatstaven lage bedragen: 5 euro per maand. Dus 60 euro per jaar, is het mogelijk kinderen onderwijs te geven en een val te laten leren. Zo hebben zij veel meer kans op een goede toekomst. De afgelopen jaren zijn al zo’n 250 kinderen op pad geholpen, maar veel kinderen en zeker meisjes wachten nog steeds op een kans. Daarom wil het Franciscusfonds dit initiatief van harte ondersteunen via haar kinderproject.

 

Giro 6037826, tnv. St. Franciscusfonds, Arnhem onder vermelding van Kinderproject India

De collecte (€ 931) van de diakenwijding (8 maart) was voor dit doel bestemd.

 

VIER MEE OP 7 JUNI

 

'Katholiek met hart en ziel': dat is het motto van een bijzonder jaar voor de katholieke Kerk in Nederland. Aanleiding is het 150-jarig herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Dat verwijst naar 1853, toen Nederland na bijna drie eeuwen afwezigheid weer eigen bisschoppen kreeg. Katholieken kunnen sindsdien weer 'gewoon' en volledig Kerk zijn. Dat viert de Kerk op 7 juni dit jaar. In de Jaarbeurshallen te Utrecht.

 

De landelijke viering op 7 juni vindt plaats aan de vooravond van Pinksteren, het feest van de heilige Geest. We hopen dat op deze dag de vonk van de heilige Geest, Zijn vuur en bezieling, op ons over zal slaan, net zoals dat de eerste keer gebeurde in Jeruzalem.
De landelijke viering in Utrecht duurt van tien tot ongeveer vijf uur. De dag biedt een veelkleurig en feestelijk programma. Met een eucharistieviering waar alle bisschoppen van Nederland aan deelnemen. Met getuigenissen van aansprekende katholieken, cabaret en zang, gesprekken met religieuzen en missiebisschoppen en natuurlijk met veel ruimte voor uitwisseling en ontmoeting. Een wervelend optreden van de internationale theatergroep Gen Rosso vormt de afsluiting. Voor tieners en jongeren is er (gedeeltelijk) een eigen programma. Kortom, een dag waar niemand mag ontbreken (en voor wie echt niet kan komen, wordt de eucharistieviering tussen 10.30 en 12.00 uur uitgezonden op Nederland 1)!

 

Bron: www.rkkerk.nl

 

In het volgende parochienieuws zullen we meer informeren over de landelijke dag "Katholiek met hart en ziel" Informatie vind U op het boven vermelde internetsite van de Nederlandse bisdommen.

 

 

 

BEZOEKERSGROEP

 

In Februari 2002 zijn we in onze parochie gestart met een bezoekgroep. De bezoekgroep bestaat uit 9 personen. In het verleden ging de pastoor regelmatig op huisbezoek bij parochianen die ziek waren of zich erg eenzaam voelden, bij ouden van dagen of na het overlijden van een dierbare. Tegenwoordig komt onze pastoor daar haast niet meer aan toe vanwege zijn vele andere verplichtingen in de 6 parochies. Daarom is deze bezoekgroep ingesteld om het werk van de pastors enigszins te verlichten. Het blijft te allen tijde mogelijk om een pastor op bezoek te krijgen.

 

Nu op dit moment krijgen we regelmatig een aanvraag binnen voor een bezoek vanuit de parochie. Krijgen we een verzoek binnen dan wordt er eerst telefonisch contact met U opgenomen voor het maken van een afspraak.

 

Wanneer U als parochiaan graag bezoek vanuit de parochie wilt ontvangen, vul dan het formulier uit het parochieblad in, of wanneer uzelf het formulier niet in kunt vallen laat het invullen door een familielid, vrienden of kennissen. Het formulier voor een aanvraag bezoek staat elke maand in het parochieblad en moet dan ingeleverd worden bij het parochiesecretariaat.

 

Wij wachten op Uw reactie.

 

Namens de bezoekgroep.

Th. Blom.

 

 

 

PASEN 2003

 

'Wat zoeken jullie de levende bij de doden?"

 

Iedere dag voorzien de media ons van een stroom van informatie. En vaak betreft het nieuws dat ons niet echt vrolijk maakt. In de wereld is nog steeds de spanning voelbaar tussen landen en volken en in onze regionale bladen lezen we over verkeers- en bedrijfsongevallen, over het tekort schieten van uitkeringen, en ook in onze Achterhoek rukt de criminaliteit steeds verder op. We horen over vluchtelingen en over mensen die chronisch honger lijden. Kranten en televisie brengen ons beelden en verhalen over mensen die zijn gemarteld en vermoord.

 

Nog steeds blijken mensen in staat tot verschrikkelijke wreedheden. Duistere machten kunnen ons blijkbaar in de greep nemen. Machten die mensen in pijn en verdriet dompelen. Dichter bij huis, hoewel op andere schaal, zijn die pijn en verdriet ook aanwezig. En daarbij denk ik bijv. aan allen die recent een dierbare hebben begraven. Zij zullen de komende Paasdagen een lege plaats aan tafel hebben. Ook denk ik aan de langdurig zieken en aan hen die eenzaam zijn en niet in de laatste plaats zijn er de tallozen die slachtoffer zijn van de economische problemen. Er zijn jonge mensen die vol goede moed aan de slag willen maar geen baan kunnen vinden en er zijn ouderen die ongewild werkloos worden, die zich afgeschreven voelen en de toekomst met zorgen tegemoet zien.

 

Tegen heel die achtergrond vieren wij ook dit jaar weer het Paasfeest. Opnieuw klinkt het getuigenis van nieuw leven door lijden en ondergang heen. "Wat zoeken jullie de Levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen!" (Lucas 24,5-6) De gekruisigde Christus is opgewekt en teruggekeerd in de wereld van de levende Vader. Als 'de Levende' is Hij onder ons werkzaam, iedere dag opnieuw. Dit kostbare maar ook zo kwetsbare hart van ons geloof  mag tijdens de  Paasdagen weer verkondigd worden. Wij zullen er over spreken, over horen en zingen. We zullen het vieren!!! Maar de grote vraag is natuurlijk of het ook werkelijk zal landen in de harten van mensen. Want juist voor mensen die door het leven geslagen zijn, kan de Paasboodschap als geheimtaal overkomen. Voor verdrietige, rouwende en afgeschreven mensen is de Paasboodschap veelal vreemd en moeilijk te begrijpen.

 

Het zal echter duidelijk zijn, dat de getuigenis van de Opstanding nooit vanzelfsprekend is geweest, ook niet voor de eerste christenen. En toch zijn zij met het goede nieuws over Christus als de levende Heer de wereld ingetrokken. Op de Paasmorgen heeft Jezus de ogen van zijn leerlingen aangeraakt. Zij mochten zien en geloven dat het Licht van Christus is blijven schijnen tot voorbij de dood. Jezus is thuisgekomen bij de Vader. Zijn leven van zorg voor alles wat klein en kwetsbaar is, is tot voltooiing gebracht, Zijn leven van verzoenende liefde voor een wereld vol geweld en schuld, is teruggekeerd in de wereld van God.

 

Geloven ('credere' in het latijn) heeft te maken met 'overgave', met 'je hart geven'. Kruis en opstanding vormen zó het fundament van ons geloof. Tegelijk is het goed om te beseffen dat wij de cirkel niet rond krijgen en op alle vragen geen antwoord kunnen verwachten. Voor de rouwdrager en de eenzame, voor de schuldige mens, de zieke en de werkloze blijven de vragen. De heerschappij van God over de machten wordt ook na Pasen niet op slag duidelijk. Tòch is op Paasmorgen in alles voorzien, al blijft veel daarvan nog verborgen. Maar wij mogen weten dat wij gekénd zijn bij God, dat hoe groot ons lijden ook kan zijn, Hij lijdt met ons mee en onze namen staan geschreven in Zijn hand. En de kruisdood van Christus betekent voor ons 'uitzicht op eeuwig leven' nog steeds, zo is het en zo mag het ook zijn.

 

F.G. Hogenelst, pastoor

 

 

 

 

 

EEN TERUGBLIK OP 8 MAART 2003

 

Nu ik dit artikeltje voor het parochieblad aan het uittypen ben realiseer ik me dat het al bijna een week geleden is dat de kardinaal in onze kerk aanwezig was om mij te wijden tot permanent diaken van ons bisdom. Ik denk, dat we met z'n allen terug mogen kijken op een wet zéér bijzondere en geslaagde dag.

Om mij helemaal te richten op deze datum en na te denken over wat deze stap voor mij en mijn gezin zou betekenen he6 ik me een week mogen terugtrekken in de abdij van de Cisticiënsers in het plaatsje Diepenveen. In een mooie omgeving heb ik me spiritueel mogen voorbereiden op de grote dag, 8 maart 2003. Samen heb ik met de monniken op de daarvoor gezette tijden het koorgebed mogen zingen en bidden. Een indrukwekkende ervaring ook als je 's ochtends om 04.00 uur moet opstaan voor het nachtofficie. Het waren voor mij hele bijzondere dagen waarin ik letterlijk tot mezelf kwam.

Maar aan alles komt een eind en kom je weer in een wereld van organiseren, telefoontjes aannemen die betrekking hebben op 8 maart en alles wat met je gezin te maken heeft.

 

De tijd vliegt voorbij en voor je er erg in hebt is het al 7 maart. Gelukkig zijn de boekjes klaar, is de kerk voor deze gelegenheid mooi versierd, hebben de koren flink geoefend en is de litanie van de heiligen, één van de hoogtepunten tijdens de wijdingsplechtigheid, tot in de perfectie nog eens doorgezongen. Er moet nog een keer geoefend worden met de acolieten want je wilt graag dat alles netjes verloopt.

ban is het zover, 8 maart, je geeft je over en hebt er vertrouwen in dat alles goed gaat en alles ging goed. Ik, wij, mogen dan ook terugzien op een zéér bijzondere dag. Als wijdeling ervaar je momenten die je wilt omschrijven als Godservaringen, eigenlijk is het niet uit te leggen wat je voelt want je word geraakt tot in je hart. 1De handen worden je opgelegd door de kardinaal, een overlevering die teruggaat en omschreven staat in de bijbel ( Hand. 6, 1-6 ), er word voor je gebeden en op een zéér bijzondere wijze worden de heiligen, die onze Kerk kent, aangeroepen in de litanie van de heiligen, de heiligen die eigenlijk "het fundament" zijn waarop onze Kerk gebouwd is.

Achteraf hoor je van mensen hoe bijzonder deze viering geweest is, wat het bij mensen heeft losgemaakt, wat zij ervaren hebben en dat ze het niet hadden willen missen. Als dat zo is, moet het wet goed zijn zeker als het gaat om de diepere betekenis van de hele ceremonie.

langs deze weg wil ik dan nogmaals iedereen dankzeggen voor zijn of haar bijdrage en die hebben meegeholpen tot het welslagen van deze viering. Het is dan goed om te ervaren hoe het is om samen parochie te zijn.

 

Het parochiebestuur wil ik dankzeggen voor de gelegenheid dat ik me in mijn eigen parochiekerk heb mogen laten wijden, dat er een diaconale collecte mocht worden gehouden en voor de receptie die ons is aangeboden, de koren, de dirigenten die- tevens cantor waren, de kosters, het collectantencollege, degenen die de kerk versiert hebben, de mensen die hebben zorggedragen voor het wijdingsboekje, de fotograaf en de cameraman of hen die hebben meegeholpen het priesterkoor te vergrootten.

 

Ik wil U allen oprecht dank zeggen voor Uw bijdrage in de diaconale collecte die bestemd was voor het St. Fransiscusfonds. Met trots kan ik U vertellen dat er iets meer dan 931 euro bijeen is gebracht hetgeen een geweldig bedrag is. Uiteraard ook een woord van dank voor al de goede wensen die U, ons als gezin, toegewenst hebt voor de toekomst. Het was soms hartverwarmend om te ervaren hoe sommigen van U met ons meeleefden.

In zijn totaliteit mogen we dan ook als parochiegemeenschap terug kijken op een geweldige dag. Voor de toekomst hoop ik, wanneer het nodig zou zijn, dat ik iets als diaken voor U mag/kan betekenen en ik hoop op een goede samenwerking met alle vrijwilligers binnen de parochies waarin ik werkzaam zal zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Günther Oude Groen

Diaken

 

“BENT U AL AAN HET AFBOUWEN?”

 

Deze vraag heb ik in de afgelopen weken meerdere keren moeten beantwoorden. Afbouwen of niet, waar ik de laatste twee maanden voor mijn afscheid als deken veel goeds aan beleefd heb, zijn de bijeenkomsten van de bestuursleden van de nieuwe grote parochieverbanden. Met elkaar kennis maken en een eerste poging doen om zicht te krijgen op de toekomst van onze geloofsgemeenschap hier in onze regio.

 

Het zijn drie verschillende avonden geweest, maar alle drie zeer bemoedigend. We zijn met velen aanwezig in Zutphen en Lievelde.   “Wat de toekomst brengen moge ..... We hebben dit lied niet gezongen. Maar tussen alle nuchterheid en aarzeling over het samengaan en samenwerken van parochies door  heb ik geloof bespeurd, gehoord en gezien. Echt geloof als een kracht om het oude los te laten en met elkaar ongebaande wegen te gaan. Een geloof dat zich wil laten voeden door het visioen van het nieuwe land met zijn reuzen en dwergen, met zijn mogelijke vrede; aanlokkelijk voor diegenen onder ons die uitgekeken zijn op het huidige onderkomen. Een geloof dat beleden wil worden in daden. Maar onder ons is ook gewoon menselijk geloof te bespeuren waar de slag om de arm niet aan ontbreekt; een geloof van nog eens overleggen, van garanties zoeken, van het nog eens even aanzien.

 

Deze ”geloofsbewegingen” heb ik gezien en ook zelf beleefd. Dat dit alles onder ons gaande is, in onze regio, in ons dekenaat, vind ik hoopvol. Het is het werk van mensen én van genade uit de hemel.  Het is een begin, een begin van steeds weer opnieuw geloofsgemeenschap worden; van zoeken om in een groot parochieverband toch elkaar nabij te zijn. Afscheid nemen als deken, terwijl dit allemaal gaande is, geeft mij een goed gevoel.

In alle nuchterheid zeg ik tegelijk dat er onder ons ook onenigheid is en dat er polariserend wordt gewerkt, dat er zo hier een daar een competentiestrijd wordt uitgevochten, dat er met wantrouwen naar elkaar gekeken wordt, dat mensen lijden onder de terugloop binnen  parochie en het verlies betreuren van de kerk aan maatschappelijke relevantie.

Dit alles maakt mij niet depressief of moedeloos, want ik zie ook dat er onder ons zijn die met hoop en vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden. Zij zien niet alleen verlies, maar ook kansen om op een nieuwe manier geloofsgemeenschap te worden. Zij hebben mijn geloof levend gehouden en gevoed. Met hen heb ik kunnen delen wat er aan geloof en vertrouwen in mij leefde. In de dagen van kou en kilte, in de lange donkere winteravonden hebben zij met mij gewacht op de warmte van de lente. Of met woorden van de profeet: “Gedenk niet langer wat vroeger gebeurd is en geef niet al uw aandacht aan wat eens is geschied; Zie, Ik ga iets nieuws maken, het is al aan het kiemen, weet u dat niet?” (Jes. 43,18-19).

Ik hoop dat het mij gegeven is dat ik het uitgekiemde zaad uit de grond en van de grond mag zien komen. Ik kijk er vol verwachting naar uit.

 

G. Geurts

 

PASTORAAT ALS NIEUWE WERKZETTING.

 

Een korte kennismaking: Wil Matti

Per 1 april een nieuwe aanstelling als pastoraalwerker met het profiel diaconie in het parochieverband Oost.

Een nieuwe uitdaging na tien jaar werkzaam te zijn geweest in de dienstverlening voor diaconie. In de jaren ’93 tot en met ’97 was ik werkzaam voor de diaconie op het Pastoraal Centrum Utrecht-West Gelderland. Na de reorganisatie werd dit het werkgebied van de dekenaten Veluwe Flevoland en Salland. Eveneens werkt ik hier voor de diaconie in de jaren ’98 t/m maart 2003.

Ben geboren in september 1945, gedragen in een verlangen naar bevrijding, een bevrijdingskind. Kwam in het hartje van Amsterdam, op het Spui, ter wereld. Mijn levens geschiedenis heeft verder mede in het teken van bevrijdend handelen gestaan en is als zodanig gekenmerkt. Na een tijd van scholing en vorming kom ik in het bedrijf van m’n vader te werken en heb dit een aantal jaren met plezier gedaan. Maar een zakenleven was niet voor mij bestemd. Je maakt andere keuzes; kinderbescherming, sociale academie, pastoraat theologie, religieusleven en uiteindelijk kom je in Latijns Amerika terecht Bolivia en Chili. Tien jaar waar pastoraat en vorming onder de armen centraal hebben gestaan. Mensen welke aan de rand van het leven stonden, vaak alleen maar bezig waren met overleven. Een ervaring van soms tot op het bot als het gaat om armoede, het ontstaan ervan en de consequenties daarvan tot in de komende generaties. Maar ook de solidariteit onderling, het samen delen. Eind 1992 ben ik terug gekomen naar Nederland, inmiddels getrouwd met Margriet te Morsche en sinds begin 1993 werkzaam in de dienstverlening voor Diaconie. Waar veel aandacht is voor bewustwording.

Hoe diaconaal willen we zijn als parochiegemeenschap. Wat hebben we nog met missie?  Wat kunnen hier nieuwe vormen betekenen en misschien wel in het bijzonder voor jongeren ?

Maar ook, hoe gaan we om met het bezoekerswerk, blijft het bij het bloemetje of hebben we ook aandacht voor de persoon, met zijn/haar vragen. Hebben we aandacht voor eenzame mensen, zien we hen überhaupt? Hoe gaan we om met verliesverwerking of rouw? Het pastorale gesprek door parochianen met aandacht voor zingevingsvragen en geloofsvragen. Als dit diaconale werk stond in het teken van een toenemende eigen verantwoordelijkheid binnen de geloofsgemeenschap.

Wat mijn hobby’s betreft wandel ik graag o.a. in de vakanties zoals lange afstandroutes in Spanje, maar ook fotograferen, wijnproeven en een goed boek.

 

Nu, na tien jaar diaconie, heb ik gekozen voor het pastoraat aan de basis, ofwel basispastoraat. Sommige hoor ik zeggen: go, dat je dat nog durft zo’n stap. Daarmee wordt al gesuggereerd dat basispastor niet tot de makkelijkste taken in het kerkelijk werkveld behoord. Toch heb ik er bewust voor gekozen om in de komende zeveneneenhalf jaar, met veel plezier, in het basispastoraat te willen werken. In deze tijd zou ik graag aan de onderstaande punten bijzondere aandacht willen schenken :

·         ·         Met parochianen willen zoeken naar nieuwe vormen van geloofsbeleving en pastoraat.

·         ·         Het stimuleren van processen waar het mogelijk wordt dat parochianen dragers van hun geloofsgemeenschap zullen zijn.

·         ·         Werken aan: Dat het hart van de parochie een diaconale uitstraling zal hebben, zowel voor de eigen geloofsgemeenschap als daarbuiten.

·         ·         Vormgeven aan processen welke samenwerking tussen de parochies stimuleren. Waar we afscheid gaan nemen van de oude vertrouwde parochie en opzoek gaan naar nieuwe vormen van parochie zijn.

·         ·         Een bijdrage leveren aan de verdieping van ons geloof.

Hopende u, bij de presentatieviering op vrijdag 2 mei a.s. om 19 uur te Lochem , te mogen begroeten.

 

Wil Matti, pastoraalwerker.

 

TUSSENSTAND KERKBALANS EN KOLLECTES

Januari               4.541          vorig jaar €   5.749    

Februari             5.121          vorig jaar    5.449

Enveloppen       1.456          vorig jaar €   1.496

Totaal              € 11.118          vorig jaar € 13.239

Het verschil in januari komt omdat in 2002 ivm. euro de overboekingen  van eind jaar 2001 geboekt zijn in 2002, waardoor januari 2002 een hoger bedrag was als normaal. We hopen in ieder geval in 2003 hetzelfde bedrag te halen als 2002. Hartelijk dank voor uw gaven !

 

Kollecten:

15 februari                                  38,40

22 februari                                158,40        

1 maart                                     140,54

5 maart (aswoensdag)             101,70

9 maart                                       86,20

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (deel 6)

(beschreven door wijlen Pastoor Schuttelaar

 

De laatste jaren van pastoor J. Vos

Zo werd bij een schrijven van Joannes Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht, op 18 november 1855 officieel opgericht de parochie van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

 

Het was juist het laatste jaar van het pastoraat van pastoor J.Vos. Als kerkmeesters worden vermeld: Jan Hendrik Weelink en Jan Dirk Huinink. Ook werden de grenzen van de parochie vastgesteld. Pastoor J. Vos mocht dit als een mooie bekroning zien van zijn 25 jarig pastoraat. Een jaar later vraagt hij ontslag aan. Dit wordt toegestaan en er wordt als opvolger benoemd pastoor Eugenius Fornier. Hij kreeg van de bisschop de opdracht te gaan wonen in de pastorie aan de Steenstraat. Pastoor J. Vos kon zodoende blijven wonen op zijn geliefde Drietelaar.

Zoals vermeld, bleef pastoor J. Vos wonen op de Drietelaar en bediende hij van daaruit de parochie en kerk aan de Steenstraat. Bij goed weer legde hij dikwijls de afstand Drietelaar Steenstraat te voet af. De bewoners in de buurt van de Platvoetsdijk spreken nu nog van het Pastoor Vospaadje. Het loopt vanaf het Jachthuis bij de Leo-Stichting door de velden en de hei naar de Steenstraat. Daarbij kruiste hij de Platvoetsdijk, de Grolse steeg en het begin van de Kreunertweg. Zo bleef de nieuw gebouwde pastorie aan de Steenstraat de eerste tien jaar onbewoond. Van het interieur van de Waterstaatskerk is ons het volgende bekend: in de boog voor de portaaldeur bij de ingang van de kerk was het volgende gedicht aangebracht:

 

Liefde is de grootste deugd,liefster tot de hemelvreugd.

Liefde is de dierste band tussen Vorst en Nederland.

Liefde maakt het dwaze ligt, handelt bloot alleen uit plicht.

Liefde doet ook dankbaar zijn voor de gift van groot en klein.

 

Van het interieur der kerk is helaas geen foto of tekening aanwezig. In ons archief bevinden zich wel tekeningen van altaren in barokstijl. Deze waren in die tijd gebruikelijk.

 

 

De marmeren doopvont, die nu voor in onze kerk staat, werd in 1869 in de oude kerk geplaatst

 

en het is aannemelijk dat ook de preekstoel (thans onder het tabernakel), gemaakt door G. van Poorten uit Deventer, aangeschaft in 1861, er nu nog staat.

 

Eveneens de kruiswegstaties in onze huidige kerk, die in 1858 besteld zijn bij F.Stolzenberg in Roermond en waarvan de lijsten zijn vervaardigd door de Borculose timmerman L. te Molder.

  

Nog zijn er twee beelden, een Mariabeeld en het Jozefbeeld, die in onze sacristie op de kast stonden en na de restauratie van 1968 in particuliere handen in Borculo zijn overgegaan. Ook die kunnen hebben gestaan in de oude Waterstaatskerk.

 

Vòòr 1844 bedeelde de diakonie der N.H. Kerk ook de arme Rooms Katholieken mee in kleding, geld en allerlei bijstand “zonder onderscheid van gezindte”, maar op 16 februari 1843 besloot men de bedeling van Roomse armen per 1 jan. 1844 te doen ophouden. Dit werd aan pastoor J. Vos medegedeeld waarop deze verklaarde dat heel begrijpelijk te vinden. Er werd op deze vergadering ook meegedeeld, dat de pastoor van ‘t Rietelaar de eerste was geweest, die zich aan de gemeenschappelijke bedeling en aan alle verkeer met de commissie van uitdeling heeft onttrokken sedert enkele jaren. Naar alle waarschijnlijkheid zal er een nieuwe katholieke kerk in Borculo verrijzen en mag men de zucht naar proselietenmakerij niet in de hand werken.

 

Na 27 jaar pastoraat te Borculo verlangde pastoor J.Vos naar een rustiger leven en vroeg hij om ontslag. Dat werd hem eervol verleend per 1 juli 1856. Hij mocht kosteloos op Drietelaar blijven wonen met zijn huishoudster, terwijl hij mocht beschikken over de daar aanwezige kapel met alle liturgische voorwerpen en gewaden. Van rijkswege ontving hij een pensioen van FI.600,- per jaar. Volgens zijn opvolger was pastoor Vos een forse figuur en vlot ter been. Het zag er naar uit dat hij nog vele jaren van zijn pensioen kon genieten. Helaas, het waren er maar drie. Op 3 mei 1959 stond de pastoor op en ging hij zich gereed maken om de H. Mis te lezen. Door een beroerte getroffen stortte hij neer en raakte meteen buiten kennis. De inmiddels gewaarschuwde dokter stond machteloos. Zijn opvolger, pastoor Fornier, diende hem het H.Oliesel toe. Op dezelfde dan, is middags omstreeks 4 uur stierf hij zonder te zijn bijgekomen. Mientje, de huishoudster van pastoor Vos, heeft later gewoond tegenover de kerk. Zij gaf popjes(zakje met geneeskrachtige kruiden) tegen kanker en werd daarom veel bezocht.

 

 

 

 

Een bericht van het Nederlands Bijbelgenootschap Afdeling Borculo.

                                                                                                                                                                                                

Op zondag 9 maart a.s. komt de bijbeltafel weer in het

K.J.-gebouw. Na de viering van 10 uur is er koffie drinken.

U bent dan tevens in de gelegenheid om een kijkje te nemen bij de bijbeltafel. Er is voor elk wat wils. Ook voor ouders en familie van a.s. Communicantjes is er misschien wat te vinden.

Het is echt de moeite waard om te komen kijken.

 

Dora L’Amie

 

 

STILLE OMGANG

 

Amsterdam

 

22 en 23 maart 2002

 

Intentie: De mens leeft niet van brood alleen.

 

In de nacht van 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering lag een man aan de Kalverstraat ziek te bed. Hij liet een priester komen voor het Heilig Sacrament. Na het nuttigen van de Hostie, kreeg hij braak neigingen. Het braaksel werd naar goed gebruik, in het open vuur gegooid. De volgende morgen vond men de Hostie onbeschadigd in het vuur.

De Hostie werd in een linnen doek gewikkeld, in een kistje en zo naar de parochiekerk gebracht. Echter de volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Deze werd toen in processie naar de kerk teruggebracht. De volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Opnieuw werd deze Hostie teruggebracht. De volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Deze werd toen in processie naar de kerk teruggebracht. Men wist het zeker, er is een mirakel ontstaan. Vanaf toen ontstond de mirakel processie ofwel de Stille Omgang. Vanuit alle delen van Nederland trok men naar Amsterdam voor deze bijzondere processie, die tot heden nog steeds duizenden mensen trekt.

Ook vanuit Borculo kunt U deelnemen. Vertrek 22 maart vanaf de Veemarkt om 19.30 uur.

Om 23.00 uur plechtig Eucharistieviering in de Heilige Agneskerk te Amsterdam. Hierna begin van de Stille Omgang. Tijdens de reis zal er worden gebeden en gezongen. Om 05.30 uur bent U terug in Borculo.

Opgave tot uiterlijk 8 maart a.s. Onkosten € 16

 

Opgave bij H. Brokers, Pr. Willem V straat 18, tel 273502

 

 

’N WOORD VAN DE PASTOOR

 

Een kwestie van leven en dood

over de ziekenzalving….

 

Het valt u misschien wat rauw op het dak, wanneer u het kopje van dit artikel leest. En toch vraag ik een moment aandacht van u voor deze ernstige zaak.

Het is al enige tijd geleden, dat ik geroepen werd bij een ernstig zieke vrouw. Haar man vond dat nu het tijdstip was aangebroken voor de ziekenzalving van zijn vrouw.

Om zich wat te verontschuldigen zei hij: "Pastor, ik heb gewacht totdat ze buiten bewustzijn was, want anders zou ze het niet aankunnen." (En hij zelf dan?)

 

Waarom wachten tot het laatste moment dacht ik. Het is spijtig voor de zieke, de hoogbejaarde, maar ook voor de naasten, dat het nog al eens zo verloopt. Een zieke kan dikwijls beter dan wie ook aangeven, dat het levenseinde aan een dun draadje hangt. De zieke smeekt wanhopig om geholpen te worden bij het aanvaarden van deze situatie.

Wanneer er dan niemand naast haar/hem staat, dan moet dat voor deze mens een grote zorg zijn. Wanneer dan een ziekenzalving (één van de zeven sacramenten) kan plaatsvinden temidden van de naaste familie en vrienden, kan dat hartverwarmend zijn.

 

Het geeft de zieke het inzicht en het gevoel dat deze er niet alleen voor staat. Het geeft de naaste familie en vrienden het gevoel: 'We hebben elkaar nodig, en gelukkig: we willen datgene wat mogelijk staat te gebeuren, samen delen'. Als ze elkaar nabij zijn en dat ook gestalte willen geven in woord en daad,  waarom zou onze God dan ontbreken bij zo'n levens-moment? We kennen God uit de bijbel als een nabije God, als: 'God-met-ons'.

 

In het sacrament van de ziekenzalving komt Hij op een bijzondere wijze de lijdende mens en zijn naaste tegemoet. De Ziekenzalving is géén dodenzalving.

 

Het Tweede Vaticaans Concilie sprak zich uit, dat het sacrament van de ziekenzalving een plaats behoort te hebben in het pastoraat voor zieken.

Eens mocht ik meemaken, dat na de ziekenzalving de zieke zelf sprak: "Dit vind ik zo mooi, laten we nu eerst maar een borreltje drinken, want we mogen samen vieren dat ik een mooi leven heb gehad".

Ik zou willen wensen, dat een ieder zo zijn leven(s-einde) mag vieren. Zeker in een tijd dat het aantal priesters niet voor het oprapen ligt, hoop ik dat het sacrament van de Ziekenzalving niet wordt uitgesteld tot het laatste moment. De kans dat het de zieke (nog) kan opbeuren, wordt dan wel erg klein.

 

 uw en jullie pastoor

F.G. Hogenelst

 

 

VASTENAKTIE

Gedurende de veertigdagentijd zal in de vieringen aandacht aan de Vastenaktie worden gegeven. Van u wordt gevraagd uw bijdrage te leveren via het Vastenzakje in de bus die achter in de kerk staat.

 “De kwaliteit van keuzes” is uw gebaar.

Informatie:  http://www.vastenaktie.nl/

 

SAMEN MAKEN WE ER WERK VAN

Vastenaktie steunt kleinschalige sociaal-economische projecten die zijn opgezet door de mensen zelf. U kunt helpen door te geven. Daarom is er in samenwerking met de M.O.V. op zondag 13 april een eucharistieviering met speciale aandacht voor het project: verbeter levenskwaliteit ouderen in Georgië. Verder informatie volgt: noteer alvast in uw agenda: zondag 13 april

Presentatieviering van de aanstaande Communicantjes:

 

op zaterdagavond 15 maart a.s.

 

Op zondag 11 mei zullen veertien kinderen van onze parochie de Eerste Heilige Communie ontvangen. Ter voorbereiding daarop willen zij zich graag aan u allen voorstellen en wel op zaterdagavond 15 maart. Dit zal gebeuren tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur. De zang zal verzorgd worden door het Jongerenkoor samen met de aanstaande communicantjes. Deze presentatieviering is gemaakt door de pastoor samen met een aantal ouders waarvan hun kind de Eerste Heilige Communie zal doen. Enkele ouders zijn ook lid van het Jongerenkoor. Wij nodigen u van harte uit om deze presentatieviering met ons en de aanstaande communicantjes mee te vieren!

Het thema is: een wolkje in de lucht.

Tot ziens, tot dan? we hopen het!!!

 

De ‘Werkgroep Eerste Heilige Communie’.

 

 

 

 

KLEDINGAKTIE

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten.

Ook dit jaar organiseert de P.C.I. de kledingactie voor Mensen in Nood.Draagbare kleding, schoeisel, huishoudtextiel en dekens zijn van harte welkom.

Deze kunt U afgeven op:

            Vrijdag 14 maart van 19.00-20.30 uur

Zaterdag 15 maart van 10.00-11.30 uur

In het portaal van onze kerk.

De P(arochiële) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

 

KOLLECTEN

19 januari                                  93,75

26 januari                                  52,00

1 februari                                   68,55

Memisa (1 februari)               € 100,00

8 februari                                € 140,63

 

AMNESTY ZET ZICH IN VOOR RECHTEN VAN VROUWEN IN RUSLAND

Op internationale vrouwendag, 8 maart, voert Amnesty International massaal actie voor de mensenrechten van vrouwen in Rusland. Veel vrouwen in Rusland worden regelmatig het slachtoffer van geweld door de politie. Nog veel meer vrouwen lijden echter onder huiselijk geweld. Jaarlijks zouden meer dan 14.000 vrouwen sterven aan de gevolgen van dit huiselijk geweld. Vrouwenverenigingen zal gevraagd worden brieven te sturen aan de Russische regering. Hierin vraagt Amnesty onderzoek te doen naar de klachten van huiselijk geweld en berechting van de daders. Op 12 maart zal er tijdens de weekmarkt actie gevoerd worden voor vrouwen als Marina T. Op  5 maart 1999 hield de verkeerspolitie de 20-jarige Marina T. aan. Ze zou dronken zijn.

De agenten brachten haar voor ontnuchtering naar het bureau. Marina werd door vier agenten verkracht. De volgende ochtend kreeg ze een boete voor openbare dronkenschap en gewelddadig gedrag tegen de agenten. Zij diende een klacht in over haar marteling. Drie jaar later bevond de rechtbank twee agenten schuldig. Zij zijn voor twee jaar uit hun functie ontheven en kregen een voorwaardelijke straf. Marina ging in hoger beroep.

Op 16 april 2002 werden de vonnissen nietig verklaard. Het proces tegen deze agenten loopt nog. Twee andere agenten die marine verkrachtten zijn nooit vervolgd.

Amnesty vraagt het Nederlandse publiek massaal actiekaarten te versturen naar de voorzitter van het Russische parlementscomité voor vrouwenzaken. Hem wordt gevraagd om een grondig onderzoek, vervolging van de daders en het serieus nemen van het probleem van discriminatie van vrouwen in de naleving van de wet.

Voor meer informatie: Piety Nijhof, tel. 272864

 

ZIEKENZALVING / GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

 

Dinsdag 1 april a.s. om 10.00 uur voor de tweede maal in de parochie-kerk van Borculo

 

Dit is een (eucharistie-) viering waarin meerdere mensen -uit handen van de priester- het Sacrament der Zieken ontvangen. In de viering wordt ook stilgestaan bij de betekenis van het Sacrament en de symboliek ervan zodat mensen zich er ook geestelijk op kunnen voorbereiden en het sacrament ook bewust en intens kunnen meemaken en ontvangen. Zodat het hen kracht mag geven voor wat komen gaat en zodat zij zich op een bijzondere wijze opnieuw met God verbonden mogen weten en de kracht van Zijn heilige Geest mogen ervaren

 

Binnen onze Borculose parochie van ‘Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming’ willen we ook parochianen in de gelegenheid stellen om -eventueel met hun partners en of dierbaren- aan een ‘Gezamenlijke Ziekenzalving’ deel te nemen en wel op dinsdagmorgen 1 april a.s om 10.00 uur in de genoemde parochiekerk. Daarna drinken we samen een kopje koffie of thee.

 

Hebt u nog vragen? Neem gerust een keer contact op bijv. tijdens het telefonisch spreekuur op woensdagavond van 6 tot 7 uur telefoon: 0573-251457 (spreekuur Lochem) of na een weekend viering.

 

 Indien u het op prijs stelt om deel te nemen aan deze ‘Gezamenlijke Ziekenzalving’ laat dat dan even weten.

Schrijf dan even op een briefje uw naam, adres en telefoonnummer en richt dat aan mij… of geef het af op de pastorie te Borculo. Natuurlijk is de eucharistieviering ook méé te vieren zonder de ziekenzalving te ontvangen. Misschien kan en wil ook het koor wel zingen? Ik hoop in ieder geval van harte dat we er met velen een zinvolle viering van kunnen maken. Hopelijk voor velen ‘tot dan!’

 

Een hartelijke groet -mede namens de collegapastores-

F.G. Hogenelst, pastoor

 

‘BEN IK GEROEPEN TOT HET PRIESTERSCHAP?’

 

Ze zijn er: jonge mannen die rondlopen met de vraag of priester worden iets voor ze is. Voor hen organiseert het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Groningen, een roepingenweekend. Tijdens dit weekend maken jonge mensen kennis met de priesteropleiding en gaan ze met priesterstudenten en met elkaar in gesprek over wat roeping is.

 

Het roepingenweekend biedt een unieke kans op ontmoeting met anderen die ook over hun roeping nadenken, of met hen die al een aantal stappen verder zijn. Het weekend biedt veel ruimte voor ontmoeting en gesprek, onder meer tijdens een wandeling door hartje Utrecht. Vanzelfsprekend is er ook tijd ingeruimd om samen liturgie te vieren, te bidden en samen te eten. Tijdens het weekend is er bovendien gelegenheid voor een individueel gesprek met een priester of een priesterstudent.

 

Het weekend vindt plaats op 15 en 16 maart 2003 op het Ariënskonvikt, in hartje Utrecht. We beginnen op zaterdag om 11 uur en eindigen op zondag na de lunch.

 

Loop je rond met de vraag of priester worden iets voor jou is, meld je dan aan. Misschien is dit de eerste stap op een spannende zoektocht naar wat de Heer met jou voor heeft.

 

Kijk op www.priesterworden.nl of op www.arienskonvikt.nl

Of mail naar: info@arienskonvikt.nl

Of bel: 030 2310490 / 2318282

 

WERELDGEBEDSDAG

De Raad van Kerken in de regio Borculo nodigt U allen van harte uit tot het meevieren van de oecumenische gebedsdienst op:

            Vrijdag 7 Maart a.s. om 19.30 uur

            In de Nederlandse Hervormde Kerk te Borculo

Voorganger : Mevr. G. Braam

m.m.v. de Cantorij van Geesteren

Thema: Kom, Schepper Geest.

Deze gebedsdienst is samengesteld door 28 vrouwen uit 16 verschillende christelijke kerkgenootschappen uit Libanon.

Door de wereldgebedsdag willen we samen met christenen uit 180 landen dezelfde liturgie vieren op dezelfde dag, en zo bevestigen dat gebed en aktie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld. Komt U ook ?

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE (deel 5)

(beschreven door wijlen Pastoor Schuttelaar)

 

Herrijzend Rooms Katholicisme rond 1850

 

Zo was Borculo, vooral dank zij het stimulerend optreden van Wessel van Eijll, eigenlijk een bevoorrechte plaats. Met nauwelijks 200 parochianen een eigen pastoor en eigen kerkgebouw.

Ruurlo, gesteund door Huize Medler, had sinds 1801 een eigen pastoor en sedert 1804 een bescheiden eigen kerkgelegenheid.  Beltrum met veel meer parochianen (ongeveer 500) moest wachten tot 1847 voordat daar een kerk stond en tot 1853 voordat het een zelfstandige parochie was. Wat was hiervan de reden?

Beltrum hoorde parochieel onder Groenlo en de pastoor van Groenlo zag ongaarne ruim 500 parochianen vertrekken. Hij hield het daarom zo lang mogelijk tegen. En toen de kerk in Beltrum er eenmaal stond, was die nog van 1847 tot 1853 bijkapel van de Groenlose parochie.

Ook zien we rond die tijd de houding van de burgerlijke overheid ten aanzien van de katholieken soepeler gaat worden en de achterstelling langzamerhand ongedaan wordt gemaakt. De Franse Revolutie, de opkomst van het liberalisme en de grote invloed van Karel van Hogendorp en Johan Rudolf Thorbecke droegen het hunne er toe bij. Je ziet het ook in de bouw van de kerken. Die van Elden (staat er nog langs de dijk) naar wiens voorbeeld wij moesten bouwen, mocht niet voorzien worden van een toren. Dat was te opvallend. En dat was omstreeks 1837. Onze kerk mocht opgesierd worden met een bescheiden torentje.

Steun ondervonden de katholieken ook van het Koninklijk Huis van Oranje. Koning Willem I nog wat aarzelend, maar Koning Willem II (1840-1849) stond zeer sympathiek tegenover de katholieken. Hij roemde openlijk hun eenheid en burgerlijke betrouwbaarheid. Hij heeft de katholieken recht gedaan zoveel hij kon, hetgeen blijkt uit het volgende: op de dag van zijn inhuldiging schonk hij aan de kloosters het vrije noviciaat terug. Hij erkende het nieuwe Redemptoristenklooster te Wittem. Mgr. van Wijckersloot, professor te Warmond, later tot bisschop gewijd, benoemd hij tot Commandeur in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij verbleef enige tijd in Brabant en raakte daar persoonlijk bevriend met pastoor Zwijsen, die later aartsbisschop van Nederland werd. Hij stond versterking van de Hiërarchie toe, die toen nog missie Hiërarchie was. In Limburg en Brabant, in Indonesië en de West mochten bisschoppen worden aangesteld. Bij de nieuwe Grondwet van 1848 werden zo goed als alle anti-katholieke wetten geschrapt.

 

Herstel der Bisschoppelijke Hierarchie (1853).

 

Onder Koning Willem III, met de bekwame minister Thorbecke, viel het Herstel van de Bisschoppelijke Hiërarchie. In 1559 immers was onze kerkelijke organisatie verloren gegaan en had de H.Stoel tenslotte het gebied der Re- publiek in een Hollandse Missie veranderd. We vielen toen rechtstreeks onder de Romeinse Congregatie van de Propaganda Fidei. Aan het hoofd hier in Holland stond een Apostolisch Vicaris, bijgestaan door zeven Aartsprie- sters. Zo werd onze parochiekerk aan de Steenstraat in 1846 door de Aartspriester M. Terwindt ingewijd. Op 4 maart 1853 werd de Kerkelijke Hiërarchie in ons land hersteld. Nederland werd weer een afzonderlijke Kerkprovincie, ingedeeld in bisdommen, dekenaten en parochies. Grote verdiensten voor het tot stand komen daarvan hadden de apostolisch Vicaris Mgr. Zwijsen, de Apostolische Gezant van Rome Mgr. Delgrado en Minister Thorbecke. Mgr. Zwijsen was een geboren leider met een onverzettelijke wil, een groot verstand en een ruime blik. De man van de Voorzienigheid om deze nieuwe periode een juiste start te verlenen. Als vooraanstaande leken, die daar ook aanmeewerkten kunnen we noemen: Joachim George Le Sage ten Broek, Alberdingh Thijm en Cramer.

In Rome regeerde paus Pius IX. Utrecht, als zetel van St. Willibrord, werd weer Aartsbisdom en verder werden opgericht de bisdommen: Haarlem, Den Bosch, Breda en Roermond. Daarna volgde de oprichting van vele parochies.

 

 

 

 

VAN HET BESTUUR…..

 

PAROCHIEVERBAND OOST – LITURGISCH ROOSTER

 

Zoals U inmiddels weet bestaat ons pastorale team uit pastoor F.G.C.M. Hogenelst en pastoraal werker E. Wassink.

Voor de parochie Joppe blijft emeritus pastoor Grondhuis nog de sacramentele werkzaamheden doen.

Door de zeer krappe bezetting zal er dan ook dit jaar een nog groter beroep moeten worden gedaan op de emeriti pastores die in ons parochieverband wonen.

Dankzij de bereidwillige medewerking van hun kant lukt het de roostercommissie tot op heden nog steeds om een redelijk evenwichtig liturgisch rooster samen te stellen.

 

Vanaf 2003 zullen in de parochiekerken van Borculo en Ruurlo slechts één viering in een weekend plaatsvinden en in Zutphen voortaan op zondagen één viering, in plaats van twee.

 

U zult in ons rooster zien dat wij meer vieringen op de zaterdag-avonden hebben dan op zondagen. (Ruurlo afwisselend op zaterdag en zondag). Daarnaast zijn op verzoek van onze eigen werkgroep Woord- en communiedienst, hun diensten op de zaterdagen gepland, waardoor we helaas vaker op de zondag geen viering meer hebben. Op de kerkelijke feestdagen zoals aswoensdag, witte donderdag, goede vrijdag, pasen, 2e paasdag, hemelvaartsdag, pinksteren en 2e pinsterdag, Maria ten Hemel-opneming (15 aug) , allerheiligen (1 nov), allerzielen (2 nov) , 2e kerstdag en oud- en nieuwjaar, blijft er een viering in onze kerk.

 

Vanuit de stuurgroep van ons parochieverband wordt er de laatste tijd langs verschillende wegen  een dringend en smekend beroep op ons Aartsbisdom Utrecht gedaan om ons parochieverband op korte termijn te versterken met tenminste een pastoraal werker. Tevens staat er reeds geruime tijd een vacature open voor een priester in ons parochieverband. Met u allen blijven we vurig uitzien naar een positieve uitkomst.

 

Ook zal de stuurgroep,  op initiatief van ons Dekenaat Berkelland, aan een verdere samenwerking gaan werken met parochieverband West.

In het naburige parochieverband West zijn thans werkzaam, G. Jakobs, pastoor en G. Zweers, pastor-priester voor de parochies Hengelo (Gld), Keijenborg, Vierakker, Baak, Steenderen en Olburgen.

 

We houden U op de hoogte van de ontwikkelingen binnen ons parochieverband en hopen op Uw begrip.

 

ACTIE KERKBALANS - SILA LEDENBESTAND

 

Van 12 t/m 26 januari zijn de twaalf wijkhoofden weer op pad geweest voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. We zien het resultaat met zeer veel belangstelling tegemoet. Zonder de periodieke bijdragen van onze parochianen kunnen we onze kerk voor nu en in de naaste toekomst niet draaiende houden. Voor uw geldelijke bijdragen zijn wij u zeer erkentelijk. Voor deze actie hebben de wijkhoofden mede gebruik gemaakt van ons geautomatiseerde ledenbestand, dat middels de Sila (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) voor een groot deel is geactualiseerd. Omdat ons ledenbestand nog niet geheel ‘ up to date ‘ is worden momenteel nog diverse wijzigingen en correcties in ons bestand aangebracht.

 

Met de medewerking van de wijkhoofden zal dit jaar getracht worden ons ledenbestand bij de tijd te krijgen. Van enkele parochianen zijn bij ons nog onvoldoende persoonsgegevens bekend (zoals geboortedata, juiste voornamen etc.etc.).

Deze gegevens zijn van belang om via Sila een zo compleet mogelijk parochieledenbestand te verkrijgen en te behouden. Het kan dus zijn dat wij u via een brief of telefoon om aanvullende persoonsgegevens zullen  vragen. Deze gegevens zullen, mede in het kader van de bekende privacy-bescherming, zorgvuldig en betrouwbaar bewaakt worde. We rekenen op uw welwillende medewerking. Sila heeft een uitgebreide informatie over hun werk op het internet: www.sila.nl

 

DIAKENWIJDING VAN GUNTHER OUDE GROEN OP ZATERDAG 8 MAART 2003 IN ONZE PAROCHIEKERK.

 

 

De voorbereidingen voor de plechtige diakenwijding van onze mede-parochiaan Günther Oude Groen zijn in volle gang.

Wij nodigen al onze parochianen hierbij van harte uit om deze bijzondere viering bij te wonen.

 

Omdat onze kerk voor deze bijzondere viering ongetwijfeld te weinig zitplaatsen heeft, vragen wij U middels onderstaand antwoordstrookje aan te geven of U hierbij aanwezig wilt zijn.

 

De globale indeling voor deze feestelijke dag is als volgt:

Kerk open: 09.30 uur

Aankomst genodigden: 10.00 uur

Aanvang diakenwijding met eucharistieviering: 10.30 uur

Receptie aanvang : 13.00 uur.

 

De diakenwijding wordt geleid door zijne eminentie Kardinaal Simonis, mede-voorgangers zijn: Deken G. Geurts en Pastoor F.G.C.M. Hogenelst. De viering wordt muzikaal versterkt door ons Parochiekoor en ons Jongerenkoor. Speciaal voor deze gelegenheid wordt het priesterkoor vergroot.

Na de viering kunt u natuurlijk als parochiaan de heer Oude Groen tijdens een receptie in zaal Peters feliciteren.

Wij verzoeken u tevens dit even in uw antwoordstrookje aan te geven.

 

Uitziend naar uw komst,

 

Het Parochiebestuur.

 

MEMISA

 

Memisa zet zich al 75 jaar in voor een structurele verbetering van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Circa 130 artsen, verpleegkundigen en paramedici werken via Memisa in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Hoewel Memisa wel medische noodhulp verleent na rampen en oorlogen, zet zij zich met name in voor het blijvend verbeteren van de gezondheidszorg. Dat betekent dat Memisa nauw samenwerkt met lokale partnerorganisaties, in ontwikkelingslanden medici opleidt en voorlichting geeft aan de bevolking over moeder- en kindzorg en het voorkomen van ziektes als aids en malaria. Aan de activiteiten van Memisa ligt één gedachte ten grondslag: iedereen heeft recht op goede gezondheidszorg. In het weekend van 1 en 2 februari  is er een extra deurcollecte t.b.v. Memisa. Van Harte aanbevolen.

Informatie: www.memisa.nl  Giro 555 Den Haag

LOURDES  INSCHRIJVING

 

Na de enthousiaste informatieavonden in alle parochies van ons parochieverband, waarbij we vele ingevulde strookjes ontvingen, is nu de tijd aangebroken voor de definitieve  inschrijvingen voor de bedevaart naar Lourdes van 23 tot 28 september 2003.

 

BORCULO: donderdag 6 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur  in de pastorie

RUURLO: dinsdag 11 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur in het parochiezaaltje

LOCHEM: dinsdag 11 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur  in  de parochiezaal

VORDEN: woensdag 19 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur in de parochiezaal

ZUTPHEN: woensdag 19 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur  in het Parochieel Centrum Maria-School

JOPPE: donderdag 20 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur in de pastorie

 

Een mooie website over Lourdes en het verhaal b\van Bernadette vind je op:

Lourdes groep Nederland, http://home-5.worldonline.nl/~lgn

 

Een bericht van het Nederlands Bijbelgenootschap Afdeling Borculo.

                                                                                                                                                                                                 

Op zondag 9 maart a.s. komt de bijbeltafel weer in het

K.J.-gebouw. Na de viering van 10 uur is er koffie drinken.

U bent dan tevens in de gelegenheid om een kijkje te nemen bij de bijbeltafel. Er is voor elk wat wils. Ook voor ouders en familie van a.s. Communicantjes is er misschien wat te vinden.

Het is echt de moeite waard om te komen kijken.

 

Dora L’Amie

 

Video Nieuwe Bijbelvertaling  

 

Samen met de Katholieke Bijbelstichting startte het Nederlands Bijbelgenootschap in 1993 het project Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Dit vertaalproject is nog in volle gang.

Een aantal gebeurtenissen in de afgelopen jaren was opmerkelijk. De deeluitgaven Werk in Uitvoering en Werk in Uitvoering 2 zagen het licht, een belangrijke vertaalbeslissing werd genomen, verschillende media toonden belangstelling voor de NBV en natuurlijk waren daar de bijdragen van de vele meelezers.

Langzaam maar zeker wordt de vertaling in wording ook de vertaling in gebruik.

Vertalers en andere projectmedewerkers werken hard aan de voltooiing van de NBV, die in 2004 zal verschijnen. Met deze nieuwe vertaling hopen het NBG en de KBS te realiseren waar ze zich voor inzetten: een bijbel voor iedereen.

 

In opdracht van het NBG is er een video gemaakt over de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze biedt informatie over het verloop en de toekomst van het vertaalproject en is bedoeld voor iedereen die zich interesseert  voor de NBV. De band is te gebruiken voor diverse presentaties, een gemeenteavond of een catechisatieles en is aan te vragen bij het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem.

Telefoon: (023) 514 61 46.

E-mail: info@bijbelgenooschap.nl

 

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem.

Contactpersoon plaatselijke werkgroep

 

STILLE OMGANG

 

Amsterdam

 

22 en 23 maart 2002

 

Intentie: De mens leeft niet van brood alleen.

 

In de nacht van 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering lag een man aan de Kalverstraat ziek te bed. Hij liet een priester komen voor het Heilig Sacrament. Na het nuttigen van de Hostie, kreeg hij braak neigingen. Het braaksel werd naar goed gebruik, in het open vuur gegooid. De volgende morgen vond men de Hostie onbeschadigd in het vuur.

De Hostie werd in een linnen doek gewikkeld, in een kistje en zo naar de parochiekerk gebracht. Echter de volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Deze werd toen in processie naar de kerk teruggebracht. De volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Opnieuw werd deze Hostie teruggebracht. De volgende morgen verscheen opnieuw de Hostie. Deze werd toen in processie naar de kerk teruggebracht. Men wist het zeker, er is een mirakel ontstaan. Vanaf toen ontstond de mirakel processie ofwel de Stille Omgang. Vanuit alle delen van Nederland trok men naar Amsterdam voor deze bijzondere processie, die tot heden nog steeds duizenden mensen trekt.

Ook vanuit Borculo kunt U deelnemen. Vertrek 22 maart vanaf de Veemarkt om 19.30 uur.

Om 23.00 uur plechtig Eucharistieviering in de Heilige Agneskerk te Amsterdam. Hierna begin van de Stille Omgang. Tijdens de reis zal er worden gebeden en gezongen. Om 05.30 uur bent U terug in Borculo.

Opgave tot uiterlijk 8 maart a.s. Onkosten € 16

 

Opgave bij H. Brokers, Pr. Willem V straat 18, tel 273502

 

 

UITNODIGING

 

ouderavond Eerste Heilige Communie

 

Geachte ouders / verzorgers,

 

Op zondag 11 mei a.s. mogen de kinderen van groep 4 of hoger in onze parochie de Eerste Heilige Communie doen. Graag willen wij samen met u de kinderen voorbereiden op hun deelname aan de viering van de eucharistie. Degene die zich hiervoor hebben opgegeven hebben reeds een uitnodiging van ons ontvangen.

 

Als u nog twijfelt of u uw kind aan de Eerste Heilige Communie wil laten deel nemen, dan nodigen wij u van harte uit voor de ouderavond. Laat ons uw komst dan wel even van te voren weten.

- Lucia Elschot tel: 274460  of bij Mirjan Nijman tel: 274687 -

 

Deze eerste ouderavond is gepland op dinsdag 4 februari a.s. in de St. Jorisschool om 19.30 uur. Op deze avond verwelkomen wij u graag met een kopje koffie of thee en ligt er voor u een informatieboekje klaar.

 

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over het project waarmee de kinderen voorbereid worden en tevens willen we graag met u in gesprek gaan over de Eerste Heilige Communie.

Zoals gebruikelijk worden er ook de diverse werkgroepen samengesteld om de 11e mei  tot een echt feest te laten worden.

 

Mogen we zeggen, ‘tot ziens!’           

 

 

Hartelijke groeten,

mede namens pastoor F.G. Hogenelst

en de begeleiders van de communicantjes,

de “Werkgroep Eerste Heilige Communie”

 

Vanuit de Rooms Katholiek Kerk

 

Liturgie, Symbolen en Sacramenten

Donderdag, 13 februari 2003 van 20.00 tot ca. 22.00 uur.

 

Sola Scriptura of Schrift en Traditie.

 

Onbekend maakt onbemind vandaar dit aanbod om nader kennis te maken met de Traditie van de “Romana” de Rooms Katholieke kerk. Wat heeft zij aan dingen en gebruiken, waar dient dat dan voor en hoe werkt dat dan?

 

Op deze thema-avond willen graag wat vertellen maar vooral ook laten zien van de liturgie en haar symbolen binnen de rooms katholieke kerk. Een soort (hernieuwde) kennismaking. Aan de orde komen symbolen en gebruiken in en rond liturgie en sacramenten zoals die in de Rooms Katholieke Kerk gehanteerd worden. Na een korte inleiding (met koffie) zullen we een en ander “op locatie” bekijken. Dat betekent dat we met de aanwezigen de O.L.Vr. Tenhemelopneming-kerk zullen ingaan. In een rondleiding zal zullen aan de hand van de wat er in de kerk (en bijgebouwen) te zien is bovengenoemde aspecten worden belicht. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond zal begonnen worden in het K.J gebouw achter de katholieke kerk aan de Steenstraat en staat open voor geïnteresseerden uit de verschillende geloofstradities

 

In- en rondleider: pastoor F.G. Hogenelst

 

 

KOLLECTES

14 december                                        95,05

21 december                                        67,15

24/25/26 december                           € 874,55

adventsaktie Solidaridad                   € 369,00

28 december                                        97,90

31 december/ 1 januari                      € 148,10

4 januari                                             € 105,15

12 januari                                              78,15

 

Eindstand Kerkbalans 2002.

Jan t/m Nov.   € 28.395 (fl. 62.477) vorig jaar: fl. 54.307

December         3.650 (fl.   8.043) vorig jaar: fl.   7.196

Totaal                                 € 32.045 (fl. 70.510) vorig jaar: fl. 61.503

 

Een zeer goed resultaat, met dank aan de wijkhoofden voor de succesvolle actie kerkbalans vorig jaar en aan U allen, die ondanks de komst van de euro

 

NIEUWE RUBRIEK RAAD VAN KERKEN

Het Parochieblad als nieuwsblad van de katholieke kerkgemeenschap te Borculo wordt door onze parochianen over het algemeen heel best gelezen. Gelukkig maar, want er wordt steeds opnieuw weer véél werk voor verzet! Maar hebben de gezamenlijke kerken van heel Borculo misschien óók een woord voor hen die zich niet direct rekenen tot een kerkelijke gemeenschap en dus het parochieblad niet direct onder ogen krijgen? Kunnen de kerken ook elders hun licht laten schijnen over actuele en relevante onderwerpen? Misschien wel…, als het tenminste maar niet te binnenkerkelijk is! Het gaat immers om een ander lezerspubliek. Deze gedachte heeft de Borculose Raad van Kerken geïnspireerd om te zoeken naar een mogelijkheid ook ‘buiten het eigen erf’ van zich te laten horen, bij voorkeur 'in gewone mensentaal'. Het beste zou dat kunnen in een huis-aan-huis-blad.

De 'Wegwijzer voor Borculo' stelt met ingang van de maand januari haar kolommen open voor een tweewekelijks rubriek vanwege de Raad van Kerken. De protestantse en katholieke voorgangers in Borculo nemen in eerste instantie het voortouw, maar er wordt gestreefd naar uitbreiding van het 'schrijverscollectief' met mensen die de pen op een vlotte en passende wijze kunnen hanteren. Het geheel zou kunnen varen onder de welluidende titel: 'Kerk-in-Zicht' op een vaste plaats in de Wegwijzer: pagina drie. De aankondiging met de foto vanuit onze Maria-kerk samen met twee van de domineecollega’s hebt u onlangs al kunnen lezen. Natuurlijk hopen we dat het initiatief een lang leven beschoren zal zijn! We wensen u en jullie alvast veel leesplezier.

Namens de Raad van Kerken,

F.G. Hogenelst, pastoor

 

VALENTIJNSCONCERT

Activiteitencommissie Herv. Kerk Borculo

 

Zondagmiddag 16 februari om 14.00 uur is het weer zover! Wij organiseren dan ons jaarlijkse Valentijnsconcert in de hervormde Kerk van Borculo. En ook dit jaar hebben we medewerking gekregen van diverse groepen die tegen onkostenvergoeding meewerken zoals:

-          -          De Berkelzangers o.l.v. L. v. Houwelingen

-          -          Het Fagotkwartet, bestaande uit Jenny Lenderink,

Johanna Wunnekink, Henk Bergervoet en Wim Bisperink.

-     Het blazersensemble van Sursum Corda

            -     Kees Romijn, orgel en Gerrit Rensink, trompet

Ook dit jaar eindigen we met een finale, waar alle aanwezigen aan mee kunnen doen. Het concert duurt tot ongeveer 15.30 uur.

Komt allen en brengt vrienden en bekenden mee

De toegang is gratis. Aan de uitgang vragen wij een bijdrage voor de restauratie. Laat ook dan uw valentijnshart spreken.

 

KERKDIENST IN STREEKTAAL

Op zondag 23 februari is er om 10 uur in de Ned. Herv. Kerk een kerkdienst in de streektaal. Prof. Anne van der Meiden uit Nijverdal zal dan voor gaan. De gehele dienst is dan te horen in het Twents. Deze dienst is ook te horen op Radio Berkelstad

 

OUD GELD VOOR DE JORISKERK

Zoals beloofd hebben we melden we U nu de opbrenst van onze actie "Oud geld voor de Joriskerk" In totaal hebben we aan inwisselbaar buitenlands en Nederlands geld ontvangen voor een waarde van bijna f 1900,--, dat is 844,87 euro. Daarnaast hebben we nog papier- en muntgeld ontvangen, wat voor verzamelaars interessant is. Zo zal het voorlopige eindbedrag de 1000 euro dicht benaderen of overschrijden. En het is nog steeds mogelijk om Nederlands papier- en muntgeld bij ons in te leveren. Wij kunnen dat bij de Nederlandse Bank omwisselen tegen euro's. Met buitenlands geld kunnen wij momenteel ook niets meer. We hebben ook ruim 2000 centen ontvangen. Weet U hier een goede bestemming voor ? Laat het ons dan even weten.

De activiteitencommissie, p.a. G. Vruggink, Spoordijk 2 Borculo

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE  (deel 4)

 

Bouwplannen voor de eerste katholieke kerk te Borculo na de reformatie.  (beschreven door wijlen Pastoor Schuttelaar)

Reeds in de jaren rond 1770 hield onze grote weldoener Wessel Godfried van Eyll zich bezig met de gedachte in de stad Borculo zelf een kerk te bouwen. Met het oog daarop trachtte hij toen een stuk grond te bemachtigen aan de Steenstraat. Deze grond was gelegen precies tegenover de plaats waar thans de R.K. Kerk staat. Door zijn dood in 1773 hielden de pogingen daartoe op tot verdriet van de katholieken en tot vreugde van de protestanten, waarvan sommigen hun vreugde niet onder stoelen of banken staken. Het verlangen ernaar bleef, alleen al wegens de lange en vaak moeilijk begaanbare weg naar de Drietelaar. In de herfst en wintermaanden was deze weg in de drassige omgeving van deze kerkgelegenheid ook nog dikwijls door overstromingen voor velen een grote hindernis. Op 23 maart 1829 stierf pastoor Gerrits en werd te Groenlo begraven. Hij werd op 4 april 1829 opgevolgd door pastoor Joannes Vos, die pastoor was te Elst. Pastoor Vos was van geboorte afkomstig uit Emmerik. In hem vond dhr. H. Tijdink een energieke en krachtige steun voor de plannen in Borculo zelf een kerk te bouwen. Er werd een bouwcommissie gevormd onder voorzitterschap van dhr. H. Tijdink. In 1840 werd de eerste poging gewaagd. Er ging een schrijven naar Koning Willem II en de minister van Godsdienstzaken om toestemming te krijgen voor de bouw van een kerk, waarvan de prijs door de provinciale hoofdinspecteur werd geschat op Fl. 10.800,--, met gelijktijdig een verzoek om bouwsubsidie. Op 16 sept. ging dit schrijven uit. Het werd echter voorlopig afgewezen met de vermelding, dat het plan van de parochie Elden (bij Arnhem) moest worden gevolgd. In januari 1844 werd het verzoek herhaald en op 28 jan. van dat jaar werd van de koning goedkeuring verkregen tot aankoop van grond voor Fl. 600,-- van de Weleerwaarde Heer A.J. Lambrechts, predikant te Angerlo en daarop kerk en pastorie te bouwen. Een dag later kwam de gunstige beschikking binnen eveneens van koning Willem II op een verzoek van dhr. H. Tijdink en andere R.K. ingezetenen van Borculo, waarbij Fl. 5.500,-- subsidie werd toegekend voor het bouwen van een kerk en pastorie ter vervanging van die op het Drietelaar, te betalen: de helft in 1844 en de rest in 1845. Op 8 feb. 1844 werd door minister Pelichy van Eredienst uitvoering van dit besluit gegeven. De officiële bevestiging van dit besluit door de minister van eredienst dateert van 23 feb. 1844. Zo lag nu de weg open naar aanbesteding en tot uitvoering brengen van de zozeer verlangde kerkenbouw aan de Steenstraat.

 

Aanbesteding v.d. eerste R.K. kerk na de reformatie

Protestanten waren verbaasd en katholieken verblijd, toen ze in februari en maart 1844 het volgende lazen op aanplakbiljetten in de stad:  AANBESTEDING

Donderdag den elfden April 1844 ten twaalf uren zal onder nadere approbatie van Zijne Excellentie de Heer Minister voor de zaken R.C. Eredienst, door pastoor en Kerkmeesteren der R.C. Gemeente te Borculo en in bijzijn van de Hoofdingenieur van den Waterstaat G.J.Dibbets ten huize van de Wed. Martens (Hotel “De Schuur” op de hoek Steenstraat-Ruurloseweg, (later afgebroken) te Borculo in het openbaar worden aanbesteed:

Het bouwen van een geheel nieuwe R.K.Kerk en pastorie te Borculo met leverantie van de daartoe benodigde materialen. Het gedrukt bestek zal ter lezing liggen aan het Provinciaal Gouvernement te Arnhem, te Borculo bij de Wed. Martens en Geelink, te Zutphen bij L. Swartjes, te Vorden bij Meuleman, Meuleman, te Ruurlo bij Horsman, te Lochem bij A.S. Weekenstroo, te Groenlo bij Stottelaar, te Lichtenvoorde bij Wijnveld, te Aalten bij van Eerden. te Winterswijk bij Blumers, te Eibergen bij Harbers, te Neede bij Bonkens, te Delden bij Meijer, te Goor bij Janssen, te Diepenheim bij te Raa. Zullende twee dagen voor de aanbesteding de nodige aanwijzingen worden gedaan in loco en voorts nadere informatie te bekomen bij de Heren Hoofdingenieurs J.H. Ferrand te Arnhem en G.J. Dibbets te Zutphen.

ZEGT HET VOORT!!! In ons archief ontdekte de schrijver van dit artikel nog een rekening, gedateerd 11 Sept. 1845, die was voldaan. Deze luidde als volgt: Ontvangen van de Heer H. Tijdink te Borculo de somma van vijftien guldens, strekkende in voldoening ener overgegeven rekening van het kopiëren der tekening, rectificeren van het bestek enz. van de nieuwe Kerk te Borculo.

Borculo 11 Sept.1845 J.Robbink van Zalingen. Tegen een zaalhuur van vier gulden vond dus te Borculo op 11 april 1844 in Hotel “De Schuur” de aanbesteding plaats. Er kwamen meerdere liefhebbers opdagen en het zal sommigen van U, lezers, interesseren wie dat waren en welke bedragen er werden bedongen.

De volgende inschrijvers kwamen opdagen:

Uit Borculo:   Derk Meilink             Bedrag: Fl.   9989,--

Uit Lochem:  J. Biljard                                Fl.  11175,--

Uit Goor:       Berend Meerman                  Fl.  11800,--

Uit Groenlo:  J. Nalis                                  Fl.   9500,--

Uit Zutphen: Gerrit Rengelenberg             Fl.  10437,--

Uit Lochem:  M. Krekel                              Fl.  11185,--

Uit Zelhem:  Bart Netens                            Fl.   7975,--

Het kerkbestuur bestond toen uit: J.F. Vos pastoor, Johannes Brinke.en Jan Hendrik Weelink. Na deze uitslag van de aanbesteding werd vervolgens “opgehangen op Fl. 5000,-- en vervolgens verhoogd met Fl. 25,-- en daarna afgemijnd op Fl. 7600,-- door Bart Netens uit Zelhem. Aan laatstgenoemde werd dan ook de bouw gegund.

Het bedrag lijkt erg klein, maar we moeten bedenken dat het totale aantal parochianen, kinderen en ouden van dagen inbegrepen ongeveer 200 bedroeg en dat er maar weinigen draagkrachtig waren en dat de boeren onder hen het liefst hun bijdragen in natura gaven. De grote steun is vooral gegeven door Wessel van Eijll, door de Heer van Dorth en door bedelpreken van pastoor Vos. Op 3 juli 1845 werd door de aartspriester aan pastoor J. Vos machtiging verleend om in Holland, Zeeland en Friesland voor de Kerk te collecteren. Pastoor Fornier schrijft hierover: “Behalve de Rijkssubsidie van Fl. 5.500,-- bij Koninklijk Besluit toegestaan, werden de bouwkosten hoofdzakelijk geput uit vrijwillige bijdragen en giften door enige parochianen en Katholieken uit naburige gemeenten, terwijl pastoor J.Vos voor het zelfde doel geheel Gelderland en de voornaamste plaatsen van andere provincies heeft afgereisd. Voorzien van aanbevelingsbrieven van de kerkelijke overheid en buitendien uitnemend geschikt voor zodanige taak, is hij daarin Gods Zegen naar wens geslaagd. Ik heb weliswaar nimmer het totaalbedrag kunnen achterhalen, doch er was voldoende dat de parochie niet in schulden is beland geraakt, hetgeen voor deze kleine gemeenschap tot grote bezwaren aanleiding zou hebben kunnen geven.

10 juni 1844 werd de eerste steen geleed. Deze steen is op 9 Sept. 1980 teruggevonden onder het Gazon voor de Pastorie halverwege het pad naar de pastorie. Het bleek bij de bouw van de nieuwe kerk van 1883 te zijn gebruikt om een put af te dekken. Opgraver Tonny Fleiszner en Fons Klein Gunnewiek van het aannemersbedrijf Boom. Pastoor Schuttelaar las op de steen de volgende tekst: De eerste steen gelegd door J.Vos pastoor en J.H. Weelink en J. brinke op Platvoet, kerkmeesteren den 10 juni 1844.

 

VAN HET BESTUUR…..

 

Dank aan onze vrijwilligers!

In november 2001 hebben we onze 1e vrijwilligersmiddag gehouden. Dit was een groot succes. Helaas zien we door vele ontwikkelingen in onze parochie en parochieverband geen kans om dit jaarlijks te organiseren. We hebben als bestuur besloten om dit tweejaarlijks te gaan organiseren waarbij de novembermaand onze voorkeur heeft. Niettemin brengen we onze hartelijke dank uit aan alle vrijwilligers, voor de inzet, in het afgelopen jaar. We hebben in onze parochie een grote groep vrijwilligers ontwikkeld met diverse activiteiten, denk aan de leden van ons parochiekoor, ons jongerenkoor, de avondwakegroep, lectoren, doopwerkgroep, werkgroep 1e H. Communie, werkgroep woord- en communiedienst, bezoekersgroep, collectanten, onderhoudsploeg gebouwen en kerkhof, schoonmaaksters, koperpoetsers, parochiesecretariaat, kostersgroep, wijkhoofden, misdienaars en acolieten. Een speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers van de Hervormde Kerken die naast ons parochieblad ook liturgieboekjes voor ons hebben verzorgd.

Ook als bestuur behoren we tot de grote groep vrijwilligers. Onze dank gaat ook uit naar ons pastoresteam en alle emeriti pastores, voor de ondersteuning en raad om samen een parochiegemeenschap te zijn. We wensen u allen een gezegend 2003.

 

AKTIE KERKBAKANS 2003

 

Van 12 t/m 26 januari gaan de wijkhoofden weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. .

In de ingestoken folder over deze actie zegt de heilige Franciscus al: Als Pelgrims en vreemdelingen in deze wereld die in armoede en deemoed de Heer dienen, zullen zij vol vertrouwen om aalmoezen gaan….

Kerken ontvangen geen subsidies van overheid, maar voorzien als verkapte bedelaars in hun eigen onderhoud.

Voor 2002 halen we het begrote bedrag van € 30.000,-- Dit is al een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar. Een compliment aan de wijkhoofden, die vorig jaar zeer succesvol de bijdragen hebben opgehaald. Ook door de oproep, om uw automatische machtiging af te ronden naar een mooi eurobedrag, zijn al ongeveer 1/3 van alle machtigingen gewijzigd. (tot 1-dec.)

Ook voor rekenen we op Uw steun om zo onze gebouwen, onze diaconale projecten en salarissen aan kerkelijke werkers te kunnen onderhouden.

 

Namens Kerkbestuur:

Frank Elschot, penningmeester

Bert Groot Kormelinck, coördinator wijkhoofden en actie Kerkbalans

 

KOLLECTES EN TUSSENSTAND KERKBALANS

16 november                                       151,65

24/25 november                                  186,10

1 december                                           85,60

7 december                                         119,20

 

Tussenstand Kerkbalans 2002.

Jan t/m okt.    € 26.445 (fl. 58.179) vorig jaar: fl. 51.141

November         1.950 (fl.   4.298) vorig jaar: fl.   3.166

Totaal                                 € 28.395 (fl. 62.477) vorig jaar: fl. 54.307

 

PIOTR EN JUSTYNA ZOEKEN EEN GASTGEZIN

 

Piotr en Justyna zijn 2 kinderen van 9 jaar uit Katowice, een miljoenenstad in het zuiden van Polen. Een stad met een hoge werkeloosheid en die zwaar is verontreinigd door de vele steenkool- en loodmijnen die soms zo maar midden in een woonwijk staan. Onnodig te zeggen dat met name kinderen hierdoor zwaar worden getroffen. Pax Christi Kinderhulp trekt zich het tot aan van deze kinderen die onder dergelijke omstandigheden moeten leven en groeien.Wij zorgen ervoor dat elke 2 jaar de Piotr'ers en Justyna's 3 weken lang een onvergetelijke vakantie wordt aangeboden in Nederland. Ook voor 2003 willen wij graag weer 20 kinderen uitnodigen.

De kinderen in de leeftijd van 7 - 14 jaar komen uit kindertehuizen en gezinnen. Ondanks het feit dat het met Polen momenteel enigszins beter lijkt te gaan (Polen treedt wellicht toe tot de EU), kunnen de kindertehuizen als gevolg van bezuinigingen de touwtjes nauwelijks aan elkaar knopen. Dit geldt ook voor de gezinnen waar de vaders en opa's (als die er zijn) vaak werkeloos zijn. De gemiddelde werkeloosheid in heel Polen is momenteel 25%. In Katowice en omgeving is dit echter veel hoger. Daarom is het goed dat de kinderen even op adem kunnen komen in Nederland.

Kunt u en wilt u Piotr en Justyna en hun vriendjes en vriendinnetjes helpen door u ik gastgezin op te geven?

Het zijn 3 weken in de zomervakantie van 28 juni tot en met 19 juli en u hoeft niet alles alleen op te knappen. Er is in Neede co. een groep mensen die u 24 uur per dag kan helpen en voor de kinderen is er professionele Poolse begeleiding. Daarnaast is er een leuk activiteiten programma, zodat u ook uw eigen activiteiten en werk kunt doen.

Belt  u gerust om dit te bespreken en naar informatie te vragen. Dan kunt u voor een aantal kinderen een droom werkelijkheid maken.

U kunt bellen met:  Gerrit en Ingrid Jansen uit Rietmolen, tel: 0545 - 221591 of met Jan en Maria Groot Kormelink uit Neede, tel: 0545 - 293246.

Alvast bedankt, ook namens Piotr en Justyna.

Pax Cristi Kinderhulp – Aktie Polen

 

LOURDES  INSCHRIJVING

 

Na de enthousiaste informatieavonden in alle parochies van ons parochieverband, waarbij we vele ingevulde strookjes ontvingen, is nu de tijd aangebroken voor de definitieve  inschrijvingen voor de bedevaart naar Lourdes van 23 tot 28 september 2003.

 

BORCULO: donderdag 6 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur  in de pastorie

RUURLO: dinsdag 11 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur in het parochiezaaltje

LOCHEM: dinsdag 11 februari van 14.00 uur tot 16.00 uur  in  de parochiezaal

VORDEN: woensdag 19 februari van 9.00 uur tot 11.00 uur in de parochiezaal

ZUTPHEN: woensdag 19 februari van 13.30 uur tot 15.30 uur  in het Parochieel Centrum Maria-School

JOPPE: donderdag 20 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur in de pastorie

 

Een mooie website over Lourdes en het verhaal b\van Bernadette vind je op:

Lourdes groep Nederland, http://home-5.worldonline.nl/~lgn

 

GESCHIEDENIS VAN ONZE PAROCHIE  (deel 3)

 

Drietelaar.       (beschreven door Pastoor Schuttelaar)

 

Mr. W.J.G. van Eyll te Zutphen, Heer en eigenaar van het onder Borculo gelegen landgoed “Drietelaar”, met een landhuis en kapel, waar nu en dan voor de roomsche bewoners der omstreken gelegenheid bestond een Godsdienstoefening bij te wonen, vermaakte bij testamentaire beschikking van 13 Januari 1763 voor geestelijke doeleinden het Drietelaar, en wel met dien verstande, dat uit de opbrengsten jaarlijks zullen worden uitgekeerd aan den wettigen en door de overheid toegelaten heer pastoor  van Borculo en aan de pastoors van Vorden, Ruurlo, Baak en Wichmond, elk f.50.- en f.25.- voor de armen; dat verder, indien de R.K. Godsdienst in of bij Borculo mocht worden toegelaten en daar een pastoor werd geplaatst, deze, zo hij daartoe genegen mocht zijn, zijn verblijf kan nemen op het herenhuis Drietelaar en tot onderhoud daarvan, bij het reeds toegewezen, jaarlijks nog zal ontvangen f.25.-, benevens het gebruik der meubelen,welke zich alsdan daar zullen bevinden, alsook van de stallen, schuren, hoven, vijvers en wandelingen, bij en omtrent voornoemd herenhuis aanwezig. Aan de tijdelijke pastoor en de armen van Zutphen vermaakte de Heer van Eyll bij dezelfde gelegenheid het hem toebehorende erve “Gastink”, onder Warnsveld, dat nagenoeg evenveel opbracht als “Drietelaar”. Intussen stond men aan het begin van de 19e eeuw. De staatkundige gebeurtenissen hadden, wat de godsdienst vrijheid betreft, veel verbetering gebracht, zodat men den “placcaten” tijd zachtjes aan begon uit te raken. Daarom wenden de Roomschen van Borculo zich in ‘t begin van 1795 tot de Commandant der Franse troepen aldaar, Lefébre genaamd, met verzoek hen te willen toestaan op elke Zon- en feestdag door een pater uit het klooster Zwilbroek, geheel op hunne kosten en buiten bezwaar der Franse schatkist, op de huize Drietelaar, een Heilige Mis te laten lezen. Van de toestemming die zij ontvingen, maakten zij gebruik door zich tot den bisschop van Munster te wenden met de bede hun een eigen pastoor te zenden, daar er aan de bediening door de Zwilbroekse pater talrijke bezwaren verbonden waren. De bisschop willigde hun verzoek in en nog in Mei van hetzelfde jaar 1795 ontvingen zij een eigen Herder, den eersten pastoor van Borculo (Johannes Kroese) na de reformatie, die zich op Drietelaar vestigde. Op 23 april 1819 overleed de eerste Pastoor van Borculo na de reformatie te Drietelaar. Hij werd in Groenlo begraven. Pastoor Jospehus Johannes Gerrits volgde hem op, hij was in de laatste jaren van pastoor Kroese zijn assistent. Pastoor Gerrits overleed op 42-jarige leeftijd te Drietelaar op 23 maart 1829.

Johannes Franciscus Vos volgde op 4 april 1829 pastoor Gerrits op. Het was in het jaar 1844,toen men ongeveer een halve eeuw op het “Drietelaar” had gekerkt. “Drietelaar” ook wel Dietelaar of Dieteler genoemd, doch eigenlijk is samengetrokken uit “De Rietler”, (Drietler), ontleent zeer waarschijnlijk deze naam aan zijn ligging tussen lage moerasachtige landen, waarop veel riet groeide. Dit landgoed, ruim 89 KA groot, is gelegen op ongeveer een half uur afstand van Borculo. Het heeft vroeger toebehoord aan de Godvrezende en Edele familie van Eyll van Borculo, waarvan echter de 2 laatste stamhouders gewoond hebben in de roode Torenstraat te Zutphen, omstreeks 1700. Dr. Wessel Jozef Godfried van Eyll was tweemaal gehuwd. Eerst met Mej. Arnolda Cornelia Haak en in 1761 huwde hij andermaal met Freule A.M.Th.Hackfort tot ter Horst. Uit het eerste huwelijk waren 2 dochters geboren, Het oudste meisje stierf nog geen jaar oud (Maria Anna Adriana 1733), terwijl het tweede dochtertje (Alexandrina Adrea Maria geb 1735) tijdens de Vespers in de kapel gehouden, in de gracht buiten de kapel verdronk (op Drietelaar 1738).

In 1763 bepaalde Wessel van Eyll in zijn testament dat erf en goed ‘t Garstink en erf en goed Drietelaar zouden blijven voor liefdadige doeleinden. Na overlijden van Mevr. van Eyll in 1784 werden de goederen geadministreerd door Baron R.E. van Dorth van ‘t Medler en in het vervolg door diens oudsten zoon Baron Zeno Th. J. van Dorth van ‘t Medler, die van 1847 tot 1896 de administratie en het beheer voerde. In 1863 werd de Drietelaar overgebracht op naam van Aartsbisdom Utrecht. In 1898 besloot de Aartsbisschop van Utrecht de Drietelaar te bestemmen voor opvoeding van kinderen, die in de maatschappij groot gevaar liepen ten onder te gaan. Aldus verrees een statige gebouw ontworpen  door architect A. Tepe.

 

(Het gebouw is helaas in 1993 gesloopt, redactie).