PAROCHIE NIEUWS

laatste update 18 december 2005

 

Archief 2005: (53 pagina's)

________________________________________________________________________________

 

Uitgave jubileumnummer parochienieuws  (klik om te downloaden, 538 kb)

tentoonstelling in pastorie en KJ-gebouw over 150 jaar parochie. Zie : Foto Verslag 19 november

 

Januari 2005:

 

Nieuwjaarswens… Nieuw Ronden, Nieuwe kansen?

 

Eén januari 2005, een nieuw jaar, een nieuwe toekomst, Wat mogen, wat kunnen we ervan verwachten. Veel daarvan is nog verborgen. We kennen het geluk nog niet dat op ons wacht en ook niet het verdriet en de zorgen die niemand van ons bespaard blijven. Veel is wel te voorzien en te plannen, maar vele ook niet. Vandaar ook onze overvloedige gelukwensen’. Maar wàt wensen wij elkaar dan toe, wanneer we ‘gelukkig’ of zelfs 'zalig nieuwjaar' zeggen? Ik ‘weet’ net als u, dat dit komende jaar (met al zijn goede dingen) net zo goed weer het nodige leed en onheil met zich mee zal brengen. Veel mensen lijden aan ongeneeslijke ziekten, voor anderen hangt werkloosheid in de lucht, nog weer anderen hebben te kampen met schulden of krijgen ongewild te maken met toenemend geweld/criminaliteit of noem maar op.

 

Maar als er dan toch in deze dagen weer een groot aantal nieuwjaarskaarten in onze brievenbus valt met daarop wensen als: Zalig Nieuwjaar, gelukkig en voorspoedig 2005, veel heil en zegen, of Alle Goeds,... dan durf ik daaruit te concluderen dat er in de harten van al die mensen toch nog een onverwoestbare hoop aanwezig is, dat het toch anders kan? Wat mij steeds weer verwondert is, dat zelfs de somberste gedachten en de meest pessimistische toekomstvoorspellingen, toch de hoop bij de mensen niet kapot krijgen. Zeker wij kennen de klachten... van elkaar en van onszelf... wij weten en ondervinden aan de lijve dat we min of meer in een crisistijd leven, dat waarden en normen, die van oudsher als waardevol zijn overgeleverd, zwaar onder druk staan... en toch... Ondanks alles blijven de mensen hopen dat het beter zal uitkomen dan dat je verwacht, dat morgen het leven beter kan zijn, dat het geluk ook ons ten deel kán vallen. Het is de hoop die de mens doet leven!

 

Zó zijn de nieuwjaarswensen die wij elkaar toezenden, eigenlijk een teken dat de mens altijd weer kán en wíl hopen. We kunnen elkaar dus toch van harte een 'zalig nieuwjaar' wensen. En met het geloofswoord 'zalig' spreken wij de hoop uit, dat God ons in de komende 365 dagen genadig zal zijn. Wat ons ook zal overkomen, goed of kwaad, christengelovigen mogen erop vertrouwen en er in geloven dat Hij zal voor ons zorgen. God zal bij ons zijn in blijde en in droeve dagen, in voorspoed en in tegenspoed, in ziekte en gezondheid. Maar dat doet hij wél door ook óns op te roepen om onze verantwoordelijkheid te nemen én te dragen; naar elkaar, naar onze medemens en naar onze samenleving en maatschappij. En dán hoeven wij nooit de moed op te geven. Wij christenen beseffen wel dat wij in het nieuwe jaar niet voor 100 procent heilzame mensen kunnen zijn. Wij zijn niet in staat elkaar voor 100 % gelukkig te maken. Dát zal ons niet lukken, ook niet met de beste bedoelingen en de beste wensen. Maar dat mag ons er niet van weerhouden om toch van harte te proberen om die werkelijk goede mens te zijn, dát beeld van God, zoals we door God zèlf zijn bedoeld.

 

Delend in Zijn zorg en in Zijn liefde, steeds met de mééste aandacht, niet voor wie het beter hebben, maar wel voor wie het minder hebben dan wijzelf. Zo moeten wij steeds opnieuw blijven proberen om de hoop gestalte te geven. Want ondanks alles blijven wij zeggen: "En toch..." En tóch wensen wij elkaar veel geluk! En tóch geloven wij in een betere toekomst! En tóch kan de samenleving menselijker worden! Moge dàt ons voornemen zijn. Met die gedachten wens ik u allen mede namens mijn collega pastores van harte een Zalig nieuwjaar!

 

Langs deze weg willen wij ook hartelijk dankzeggen voor de Kerst- en Nieuwjaarswensen (en felicitaties) en andere blijken van waardering die wij uit de parochies mochten ontvangen.

 

F. G. Hogenelst, pastoor

 

Naschrift:

Graag had ik u op deze plaats ook wat verteld van de ontwikkelingen in ons vergrote samenwerkingsverband. Maar dat is op het ogenblik nog wat onhandig. Wat duidelijk is, is dat de pastores van parochieverband Oost en West elkaar niet laten vallen maar bijstaan in hun steeds groter wordende pastorale zorgtaak. Als consequentie/resultaat daarvan zullen we met ons vieren (Wassink, Matti, Jacobs en Hogenelst) met regelmaat en zorgvuldige verdeling vóórgaan in álle parochies van de samenwerking, gelukkig en zorgvuldig bijgestaan door een steeds bekwamer en groter wordende groep vrijwilligers voor Woord- en Communievieringen en zelfs andersoortige vieringen, ook nog door een aantal emeriti en diakens.

 

Want dat er dingen anders gaan, dat er nieuwe dingen ontstaan en andere dingen ophouden te bestaan dat is de realiteit van de ontwikkelingen van onze hedendaagse Missionaire Kerk. We hebben (nog steeds) een waardevolle boodschap om úit te dragen. Die mogen we niet alleen maar in een kringetje van geloofsgenoten delen. In onze steeds veranderende samenleving willen we als kerkgemeenschap een pastorale zorgtaak blijven houden. En hoe die wordt ingevuld is mede afhankelijk van de enthousiaste inzet van vele van onze medechristenen én andere medegelovigen.

 

Daarom tot slot een woord van hartelijke dank en warme waardering voor al die vele, vele vrijwilligers die zich nog steeds van harte, met hart en ziel, inzetten voor hun en onze Kerk!

 

KOLLECTES:

14 november                         95,10 27 november             85,70

20 november                        129,30   4 december                          98,20

Extra collecte tbv ouderen en zieken € 218,00

 

 

DOPEN

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopvieringen zijn vastgesteld op zondag 30 januari en 3 april. De voorbereidingsavond zijn resp. op woensdag 12 januari en 16 maart beide om 20.00 uur.  De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.   

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

Aktie Kerkbalans 9 t/m 23 januari 2005.

 

 

 

Overal en dichtbij:

Door de eeuwen heen zijn mensen de Weg van Jezus gegaan. Zij vonden elkaar onderweg, volgden dezelfde richting en vormden gemeenschappen. De Kerk… Ook nu nog komen wereldwijd op ieder moment van het etmaal wel ergens ter wereld mensen samen in Zijn naam. Zo is ook de Kerk ‘overal en dichtbij’.

Dalende inkomsten in combinatie met stijgende kosten brengt ons als Borculose parochie de laatste jaren steeds meer in problemen. Want de kerk moet bestaan van wat wij geven. Zonder onze inbreng is er geen gemeenschap en dus geen ‘dichtbij’. Zonder ‘dichtbij’ is er ook geen ‘overal’… Zorg dat onze Kerk overal en dichtbij blijft. Nu, maar ook later, voor de generaties die na ons komen. Daarom vragen wij met de  Actie Kerkbalans ook voor het jaar 2005 weer uw concrete steun.

 

De Borculose financiële situatie is zorgelijk:

In september/oktober hebben wij u bij de aangeboden jaarreke-ning 2003 al uitgebreid deelgenoot gemaakt van het feit dat onze financiële situatie steeds zorgelijker wordt. Beargumenteerd hebben we u toen gewezen op de alsmaar stijgende lasten. Ook hebben we aan u kenbaar gemaakt dat door uiteenlopende omstandigheden de laatste jaren de gezinsbijdragen, de bijdragen via de aktie Kerkbalans en de wekelijke kerkcollecten sterk zijn teruggelopen. Zeer tot onze spijt hebben wij u toen medegedeeld dat het nadelig resultaat over het jaar 2003 totaal € 20.813,-- bedroeg. Helaas moeten we constateren dat v.w.b. het te verwachten nadelig resultaat over 2004 weinig verbeteringen zijn te bespeuren.

 

Bezuinigingen in de begroting voor 2005:

Nu we als bestuur meer en meer worden geconfronteerd met de vanaf de boekjaren 2000 verder oplopende tekorten en de getroffen maatregelen voor de korte termijn onvoldoende effect hebben gesorteerd, zien we ons thans genoodzaakt een tweetal drastische maatregelen door te voeren:

Ø      Door de naderende fusie van de parochieverbanden Oost & West zullen de personele kosten voortaan gedeeld gaan worden met maar liefst 12 parochies. Doordat het aantal van 4 pastores/pastoraal werkers ongewijzigd blijft gehandhaafd kan ons bijdrage-deel aanzienlijk worden teruggebracht. Een bijkomend nadeel is dat nog meer van onze vrijwilligers (sters) gevraagd zal worden.

Ø      Aangezien het groot onderhoud van onze kerk en bijgebouwen de laatste jaren op een aanvaardbaar peil is gebracht, hebben we de geraamde voorziening hiervoor laten vervallen.

Met de trendmatige aanpassing van de tarieven, het voeren van een zuinig beleid en vooral uw steun bij de Aktie Kerkbalans 2005 hopen we gezamenlijk dat het komend jaar 2005 niet weer een tekort zal opleveren. Via het onderstaande vergelijkende overzicht hebben we de cijfers nader voor u ‘in beeld’ gebracht :

 

Bedragen in

Euro’s

2001

2002

2003

2004

prognose

2005

Begroting

Kerkbijdragen

 

28.500

32.771

28.171

31.000

31.000

Collecten

 

10.105

10.333

 9.118

  9.000

  9.000

Misintenties

 

  2.190

  2.480

 2.581

  2.500

  2.500

Uitv.Huwelijken, dopen, etc

  3.917

  3.378

 4.075

  3.000

  3.000

Rente en overig

 

11.055

  9.782

 8.657

  7.500

  7.500

Totale inkomsten

55.767

58.744

52.602

53.000

53.000

Kosten gebouwen

24.505

23.841

24.416

24.000

23.000

Personele kosten

24.779

32.197

28.753

28.000

16.000

Overige

Kosten

30.989

24.857

26.053

23.000

20.000

Totale kosten

 

80.273

80.895

79.232

75.000

59.000

 

In de begroting 2005 op de vorige bladzijde kunt u zien dat we naast de bezuinigingen ook op uw financiële steun rekenen.

Hoewel we u niet direct met een bedelbrief willen lastig vallen, hopen we ganser harte dat met uw welgemeende financiële bijdrage de geraamde Kerkbijdragen in 2005 worden  ‘binnen  gehaald’.

 

De afgelopen twee jaren hebben al verschillende parochianen gehoor gegeven aan onze oproep om de periodieke en automatische kerkbijdrage via de bank op te trekken tot een mooi afgerond eurobedrag. Tot op heden heeft ongeveer 50 % van de ongeveer 550 adressen hierop hun bijdrage gewijzigd.

Nogmaals roepen we U op om uw bankafschrift na te kijken, en vervolgens naar uw eigen bank te gaan om uw machtiging te gaan wijzigen.

Let op: uw penningmeester is niet gemachtigd uw bijdrage te wijzigen. Dit moet U zelf doen. Vanaf 2003 is het wel mogelijk uw penningmeester te machtigen om een bedrag af te schrijven. Middels een invulformulier, behorend bij de kerkbalansenvelop, hebben enkele parochianen hiervan gebruik gemaakt.

 

In de periode van 9 t/m 23 januari  gaan al onze wijkhoofden weer op pad  en worden de bekende kerkbalansenveloppen bij u bezorgd en daarnaar weer opgehaald.

Wilt u nog meer informatie of is u iets niet duidelijk  !!! Neem gerust even contact met onze penningmeester op (F.J.M. Elschot, Morsmanshof 9, 7271 HL Borculo, telefoon : 274460).

 

Steun uw parochie. Uw bijdrage is van levensbelang voor het in stand houden van de Borculose parochiegemeenschap.

 

Wij rekenen deze keer echt op U.

 

Namens het parochiebestuur,

Pastoor F.G.C.M. Hogenelst, voorzitter.

F.J.M. Elschot, penningmeester

 

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2005

 

Ook dit schooljaar op 29 mei 2005 worden de    kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgaveformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 14 januari 2005 omdat wij nu al bezig zijn met de voorbereidingen.

 

Voor informatie kunt u terecht bij de werkgroep Eerste Heilige Communie.

Mirjan Nijman 0545-274687, Sussanne Even 0545-482063 of Diana Sterenborg 0545-274609

 

MOMENTEN VAN STILTE EN MEDITATIE IN DE OUDE MARTINUSKERK

 

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week, doet veel mensen goed.

Daarom zal er dit seizoen een serie van zulke momenten zijn in de prachtige, oude Martinuskerk van Warnsveld. Gebleken is dat deze locatie er zich uitstekend voor leent!

Van oktober tot maart is de kerk elke tweede dinsdagavond van de maand open van 19.30-20.10 uur. Als inleiding zal telkens begonnen worden met het voorlezen van een tekst uit het inspirerende boekje van Martin Buber De weg van de mens. Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

 

Data:   14 december, 11 januari, 15 februari, 8 maart

Leiding: pastor Ed Wassink en ds. Roel van Oosten

Aanmelding:   niet nodig

 

 

 

 

 

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

 

Programma januari:

17 januari, Nieuwjaarsavond. Een creative avond

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of Mevr. A. Beerten, tel 271692.

 

EERLIJKE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of een product loop dan een binnen bij de wereldwinkel U zult versteld staan over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met het Max Havelaar keurmerk.

Door iemand blij te maken met een cadeau uit de wereldwinkel helpt u direct mee aan de verbetering van de leefomstandigheden van de mensen in ontwikkelingslanden.

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden.

Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt u in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draag een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

De vitrine in de bibliotheek geeft een indruk van ons assortiment.

 

Wereldwinkel Borculo, Muraltplein 33

Contactadres: Trudy van Baal, Tel. 0545-481337

 

 

PMW ( Pauselijke Missie Werken)

 

De opbrengst van de jaarlijkse ledendonaties heeft € 68 opgebracht, waarvoor hartelijke dank. Mogen we volgend jaar weer op U rekenen.

 

Lucia Elschot.

 

De nieuwe parochies in ons parochieverband.

 

Vanaf 1-1-2005 gaan de 6 parochies van ons parochieverband verder samen met de 6 parochies die het parochieverband West

vormden. De parochies H. Willibrord te Steenderen, H. Willibrord te Hengelo (gld) , H Willibrord te Olburgen, H. Williebrord te Vierakker (Wichmond), H. Martinus te Baak en H. Johannes de Doper te Keijenborg gaan samenwerken met ons parochieverband Oost. Zo onstaat een groot parochieverband met 12 parochies en 13 parochiekerken.

De parochie Steenderen is ontstaan in 1866. De huidige kerk is gebouwd in 1864 en is van Neo-romaanse stijl. Parochie Steenderen werd bekend door Pastoor Aplhons Ariens, die als voorvechter voor de arbeiders, landelijke bekendheid kreeg.

De parochie Hengelo (gld) is ontstaan in 1862. De kerk is gebouwd in 1842 en is een zogenaamde waterstaatskerk.

De parochie Olburgen is gesticht in 1681. De huidige kerk is gebouwd in 1869. parochie Olburgen is de kleinste parochie van dit parochieverband.

De parochie Vierakker is gesticht in 1870 door Baron Alexander van der Heijden van Doornenburg. Ook de parochiekerk is gebouwd in 1870. Uniek is dat het interieur vrijwel identiek is gebleven zoals in 1870. Thans is men bezig het interieur volledig te restaureren, een unieke bezienswaardigheid.

De parochie Baak, is de oudste parochie van deze streek. Rond 800 is de kerk gebouwd. Na de reformatie werd er een schuurkerk gebouwd bij Huize Baak in 1717 . De huidige kerk dateerd van 1891 en heeft een fraaie 61 meter hoge toren, gebouwd door Tepe, die eveneens onze parochie in Borculo heeft gebouwd.

De parochie Keijenborg onstaan na de reformatie in 1686 heeft de jongste kerk die gebouwd is in 1932. De parochie Keijenborg omvat ook Zelhem.

Per 1 november is pastor Zweers overgeplaatst naar Culemborg.

Pastoor Jacobs werkt sindsdien al nauw samen met Pastoor Hogenelst, Pastor Wassink en pastoraal werker Matti.

Vanaf 1 januari 2005 vormen zij tesamen het pastorale team van onze nieuwe vergrote parochieverband.

(Bron: uitgave fietsroute zes R.K. kerken parochieverband West Mei 2002)

 

 

 

Februari 2005: ________________________________________________________________________________

 

Druk, druk, druk....

 

Veel mensen hoor je over druk, druk, druk. Soms vraag ik me af of het een manier van spreken is of dat het altijd echt zo druk is. Ook in het pastoraat hoor je deze geluiden en iedere keer, ook als ik het zelf zeg, denk ik: zo hoort dat toch niet? Dit is toch niet de manier van leven die Christus voor ogen stond toen Hij het Rijk Gods verkondigde? Het is toch niet de bedoeling dat we allemaal afgepeigerd door het leven rennen ? Het lijkt wel of het leven steeds gecompliceerder wordt. De mogelijkheden zijn zo uitgebreid. Er is zoveel mogelijk. Maar willen we dit dan ook allemaal? Het zijn vaak allemaal naar buiten gerichte activiteiten. Terwijl Christus ons toch leerde dat het Rijk Gods in ons is. Dat er naast het naar buitengerichte leven er ook een innerlijk leven is. Het uiterlijk leven dat tijdelijk is en een innerlijk leven dat eeuwig is. We zetten meestal volledig in op het uiterlijke, het zintuiglijke en vergeten het innerlijk leven. Het valt ook mij niet mee voldoende tijd beschikbaar te houden voor meditatie, gebed en geestelijke lezing. Maar als we het contact verliezen met onze Innerlijke Bron weten we dan nog als persoon en als geloofsgemeenschap wat we aan het doen zijn en wat ons doel is? Dan hebben we dus meer ingezet op het tijdelijke uiterlijke leven en te weinig op het eeuwige innerlijke leven. Het eeuwig leven kenmerkt zich juist door ruimte, openheid, liefde, rust, creativiteit. Het is deel hebben aan de creatieve energie van God zelf. Is de eucharistie nog echt een uitdrukking van ons contact met God en beseffen we het mysterie nog dat Christus zich met ons verenigt? Zich met ons verenigt als gemeenschap en in de gaven van brood en wijn met ieder persoonlijk? Het is mooi om dat samen te kunnen vieren en met anderen deelgenoot te worden aan de goddelijke natuur.

 

Want dat was wat Petrus ons al meegaf: dat we allemaal priesters, koningen en profeten zijn en mogen delen in Gods natuur! Als we ons hiervan niet meer bewust zijn dan is het toch ook niet vreemd dat het geen kerkgangers aantrekt. Vieren is niet zoiets als een plaatselijk optreden, maar een uitnodiging om je samen met anderen door God te laten inspireren en vanuit Zijn Geest te leven. Soms denk ik dat we vergeten zijn dat God ons heel hoog heeft en is het eigenlijk vreemd dat we meer aandacht besteden per dag aan computeren en TV kijken dan aan God. Net of deze communicatiemiddelen ons zouden helpen meer mens te worden. Ons is door de traditie voorgeleefd dat alle leven van God komt, net als liefde en geluk. Die dingen komen meer van binnenuit dan van buitenaf. Wat wens ik als pastor dat mensen weer de weg naar binnen vinden en ervaren dat geluk er al is, dat God er al is. De laatste drie jaren hebben we vooral ingezet op spiritualiteit en met succes. We hopen dat iedereen die weg weer mag vinden en wil delen met anderen. Leven met God is een heerlijk avontuur. Maar je moet het leren zien, vandaar dit aanbod.

 

En we zetten natuurlijk niet alleen in op geestelijke zaken, maar ook op materiële hulp. Het hoort bij elkaar. Zo mocht mijn priesterwijding 5000 euro opbrengen voor een jeugdhostel in India, dat verzorgd wordt door de benedictijnen aldaar.  Zo kunnen ook minder draagkrachtige studenten onderwijs ontvangen. Bij deze wil ik graag iedereen bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. De Abt aldaar, met wie ik e-mail (een zegen!), dankt ons allen hartelijk en wenst ons alle goeds toe. Hij vraagt ons ook voor hen te bidden, zoals ook zij dat voor ons doen. Indachtig het woord in de psalmen: Als de Heer aan je huis niet bouwt, ach bouwer je zwoegt tevergeefs! Het is heel vervullend in evenwicht te leven. Zo leefde de Heer het ook voor. Ook aan ons zegt Hij temidden van alle activiteiten: Rust eens even uit. En laaf je aan de Bron van levend water, geestkrachtig en weldadig. En doe dan wat je wilt!.....

 

Ed Wassink, pastor

 

COLLECTES:

11 december                 63,70          31 dec/1 jan      146,65

18 december                 95,60         7 januari               85,20

24/25/26 december    € 841,26       Adventsaktie     187,50

St Franciscusfonds tbv kinderen in India                                                                          575,38

Giro 555 tbv aktie Zeebeving                                                                                                             305,00

 

 

 

 

De vastentijd…hét moment voor uw steun

Het is weer vastentijd. Van oudsher een periode van bezinning op leven en leefstijl. Een tijd om verschil te maken, verschil in eigen leven én in het leven van minder bedeelden. Vastenaktie laat zich inspireren door medemensen in het Zuiden. Mensen die zich inzetten voor een toekomst van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Onze partners in de Derde Wereld hebben de ideeën en de plannen voor een betere toekomst. Maar ze weten dat hun weg niet die van de minste weerstand is, dat ze tegen hindernissen zullen aanlopen, verzet zullen tegenkomen. Daarom vragen zij ons, als hun partners in het meer welvarende deel van de wereld, hen te helpen.

De vastentijd biedt ons een unieke kans hierop in te gaan en onze medemensen in het Zuiden te steunen. Laat begrippen als naastenliefde, gerechtigheid en solidariteit geen oude woorden zijn, maar zorg dat ze tijdens deze vastentijd tot leven komen. Zij kiezen ervoor om te zaaien voor een betere toekomst. Vast iets voor hun oogst! Steun Vastenaktie, giro 5850 in Den Haag.

Samen maken we er meer van!

 

STILLE OMGANG.

 

De Stille Omgang wordt gehouden in de nacht van 12 op 13 maart 2005.

Het Mirakel


Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde.

De laatste maal in processie met parochianen bleef de Hostie toen in de kerk. Vanaf toen was het, het begin van het alom bekende Mirakel-processie. Op de plek van het wonder werd enige jaren later een kapel gebouwd de zogenaamde “Heilige Stede “.

Processie

 

Jaarlijks trekken zo’n 10.000 deelnemers naar de Heilige Stede voor de Stille Omgang. Door de stilte en het afstand nemen van uiterlijk vertoon voelt men zich in verscheidenheid verbonden.

Neems eens de tijd en ga met ons mee…..

19.20 uur: Vertrek uit Borculo

23.00 uur: Eucharistieviering in H. Agneskerk te Amsterdam

Na de viering koffie of thee of iets te nuttigen.

00.45 uur: Vertrek naar het Spui, vandaar begint de Stille Omgang

05.00 uur: thuiskomst in Borculo

 

Opgave voor 26 februari a.s. bij:

H. Brokers, Prins Willem V straat 18, tel. 273502

 

Amnesty International - Collectanten gevraagd

 

Onder het motto ‘Geef om Vrijheid’ werkt ook Amnesty- Borculo mee aan de landelijke collecte die van 20 tot en met 26 februari gehouden wordt. Om in de hele gemeente met de collectebus rond te gaan zoekt onze groep collectanten die ons willen helpen de collecte tot nog een groter succes te maken.

Van de opbrengst mogen wij namelijk 25% voor het plaatselijk Amnesty-werk gebruiken. In 2004 was dit € 563,20.

In overleg met het hoofdkantoor in Amsterdam is besloten dit bedrag te reserveren voor het ‘Westerborkproject’ voor de groepen acht van alle basisscholen. Dit project bestaat uit: een Amnesty les, een bezoek aan de Synagoge in Lochem en een excursie naar het ‘Herinneringskamp Westenbork’. Voorgaande jaren hebben de Rotary club Barchem en het SNS fonds de kosten hiervoor gedragen.

Nieuwe inkomsten zijn hard nodig om dit project ook in de komende jaren door te laten gaan.

Wilt u het werk van Amnesty steunen en hiervoor een paar uurtjes vrij maken neem dan contact op met:

 

Wil van Dijk, tel. 275227

Piety Nijhof tel. 272864

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopviering is vastgesteld op zondag 3 april. De voorbereidingsavond is op woensdag 16 maart om 20.00 uur. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

 

 

Jorisnieuws

                                  

 

 

Beste parochianen,

 

Ik realiseer me dat het pas 28 december is, terwijl u dit leest in de tweede helft van januari 2005. Toch wil ik u op de hoogte brengen van alle gebeurtenissen in de maand december op de Daltonschool Sint Joris.

Voor alle kinderen was het een spannende maand. Voor de allerkleinsten was het vooral de Sint die hen bezig hield, voor de allergrootsten de Kerstmusical.

Sinterklaas was weer een erg leuk feest. Ouders van onze school hadden de school weer mooi versierd. We denken dat dat een van de reden was, waarom een verdwaalde piet een slaapplaats in de Daltonschool Sint Joris had gezocht. De kinderen hebben er voor gezorgd dat Piet aan niets te kort kwam.

Op vrijdag 3 december kwam Sint te paard op school. Gelukkig was het goed weer. Met zijn pieten heeft hij er voor de kinderen weer een onvergetelijke dag van gemaakt. Voor de jongste kinderen had Sint een cadeau gekocht. De oudere kinderen hadden iets voor elkaar gemaakt.

Na het sinterklaasfeest hebben de ouders de school omgetoverd in Kerstsfeer.

Juf Dorothee was al bezig met het instuderen van de kerstmusical. De kleuterjuffen gingen met hun jeugd ook iets instuderen. En natuurlijk stond het kerstverhaal in deze dagen centraal. Een van de kleuterjuffen vertelde in de koffiepauze het volgende. Toen ze het verhaal van Jozef, het kindje Jezus en Maria had verteld, mochten de kinderen er over gaan tekenen. Terwijl de juf een van de kinderen aan het helpen was kwam er een ander kind haar even laten zien wat ze al had gekleurd.

Juf, juf kijk eens, ik heb de wangen van Marietje al roze gekleurd.

Op dinsdag 21 december is de musical opgevoerd bij Peters, met als titel: Een Kerstrapport voor iedereen. Voor de kinderen die de musical opvoerden was het die dag een extra spannende dag, omdat ze de generale repetitie zouden opvoeren voor een groep mensen uit het Andriesenhuis. Beide uitvoeringen waren een geweldig succes.

Naast al deze activiteiten hebben ook nog een aantal kinderen meegewerkt aan de kerstviering in de kerk. Trudy Vreeburg kwam met het idee om de kinderen van de Jorisschool daar weer actief aan te laten meewerken. Samen met Wil Matti heeft zij voor het raamwerk gezorgd. Het Jorisorkest onder leiding van mevrouw van Ommeren zorgde samen met Frank Sterenborg voor de muzikale omlijsting.

Toen we op school met de voorbereiding bezig waren, ontstond er een spontane gedachte om ook iets voor minder bedeelde kinderen te doen. Het werd een kinderproject in India, dat wordt ondersteund door het Sint Franciscusfonds. Kinderen uit de laagste kaste krijgen de kans om een studie te volgen. Het geld gaat rechtstreeks naar India. Daar zorgt onze medeparochiaan Gunther Oude Groen voor. Hij staat in contact met medewerkers van dit fonds. Kinderen en ouders hebben in de weken voor de viering samen een bedrag van 335 euro bijeen gespaard. Het kerkbestuur heeft het collectegeld van de kerstdienst ook voor dit doel beschikbaar gesteld. Samen werd het een bedrag van 575 euro.

Alle kinderen, ouders en kerkbestuur wil ik daarvoor hartelijk danken. Al met al konden we een drukke, maar vooral gezellige periode afsluiten. Nu gaan we even met zijn allen uitblazen, zodat we op 10 januari weer fris aan de slag kunnen.

Namens alle kinderen, ouders en het team van de Daltonschool Sint Joris wens ik alle parochianen een gezegend 2005.

 

Ed Hetterschijt

 

 

MOMENTEN VAN STILTE EN MEDITATIE IN DE OUDE MARTINUSKERK

 

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week, doet veel mensen goed.

Daarom zal er dit seizoen een serie van zulke momenten zijn in de prachtige, oude Martinuskerk van Warnsveld. Gebleken is dat deze locatie er zich uitstekend voor leent!

Van oktober tot maart is de kerk elke tweede dinsdagavond van de maand open van 19.30-20.10 uur. Als inleiding zal telkens begonnen worden met het voorlezen van een tekst uit het inspirerende boekje van Martin Buber De weg van de mens. Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

 

Data:   15 februari, 8 maart

Leiding: pastor Ed Wassink en ds. Roel van Oosten

Aanmelding: niet nodig

 

LEESGROEP THOMAS A KEMPIS

 

Afgelopen jaar hebben we ons met veel succes verdiept in de IJssellandmystiek, ofwel de Moderne Devotie. De teksten konden zich meten aan die van de Dalai Lama en van Eckhart Tolle, die de spirituele bestseller schreef ‘De kracht van het Nu’. Thomas a Kempis schreef de bestseller ‘Navolging van Christus’ dat na vijf eeuwen nog steeds niet aan actualiteit heeft ingeboet. Het is nog steeds verkrijgbaar in de mooie vertaling van Gerard Wijdeveld. Er is nu behoefte ontstaan dit boek, een echt spirituele gids, met een aantal mensen te lezen en te bespreken. Als er voldoende opgaven zijn zullen we een aantal data afspreken. In ieder geval zal Pastor Ed Wassink de groep begeleiden. U kunt zich opgeven via het Kerkelijk Bureau Zutphen, te bereiken tussen 14-16 u. op tel.nr. 0575-527080. Mailen kan ook: e.wassink@stjan-emmanuel.com

 

 

Gelukkig zijn… op zoek naar de monnik in jezelf.

 

Meestal zijn we heel druk bezig gelukkig te worden in ons leven. We hebben helemaal niet in de gaten dat geluk van binnenuit komt. Je moet dus durven de weg naar binnen te gaan en de monnik (m/v) in jezelf vinden. Hopelijk leren we dan gelukkig te zijn. Als leidraad gebruiken we het boekje van Hein Stufkens, Gelukkig zijn, de monnik als model, Ankh-Hermes 2004 (ISBN 90 202 7694 8). Na een inleidende avond over de monnik en de paradox van het leven zullen we het hebben over alleen en samen zijn, vrijheid en gehoorzaamheid, onthechten en vieren, en de kunst van het sterven. Iedere avond start met een meditatief gedeelte. Daarna bespreken we het hoofdstuk. We sluiten af met ‘een oefening om gelukkiger te leven’. Het is mogelijk een avond of meerdere avonden mee te doen, maar het geheel bijwonen verdient de voorkeur. Iedereen is welkom!

 

Inleider: drs. Ed Wassink, pastor

Opgave: Kerkelijk Bureau Zutphen, 0575-527080, maandag t/m vrijdag 14-16 uur.

Plaats: Parochieel Centrum Mariaschool, Tengnagelshoek, Zutphen (vlakbij NS Station, bij de Sint Janskerk) tel. 0575 515523.

Tijd: donderdagavond 20.00 – 22.00 uur.

Data: 10 februari, 3 maart, 7 april, 28 april 2005

 

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

 

Programma februari:

14 februari: Ultimate Adventures (Henk Hoek)

Het thema is politie en buitensport

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of Mevr. A. Beerten, tel 271692.

 

 

Bezinningsboekje voor de Veertigdagentijd.

 

Draad van Verbondenheid

 

Gedichten als bezinning, gebeden als woorden van dank en hoop voor 40 dagen onderweg zijn. Zoeken naar wat het leven geboden heeft en wat het zou kunnen bieden.

Bezinnen op wie je bent, en wie je zou willen worden. Putten uit je eigen bron, weten hoe het bij jezelf begon. Woorden van wanhoop maar ook van hoop uitspreken. Zoeken naar begrip, naar bevestiging en bemoediging. Steeds een moment van stilte inbouwen in je dag. Je geloof, je vragen laten bezinken. Niet één leven is gelijk aan dat van een ander. Niet één leven is meer of minder waardevol. Geloven vraagt ook om als parochiegemeenschap in verbondenheid toeleven naar Pasen. Veertig dagen met elkaar op weg gaan om te ontdekken wie wij als christenen willen zijn en hoe we willen leven. Een weg banen, dwars door de woestijn. Sporen van God ....... op weg naar nieuw leven. De tocht door de woestijn, de periode van 40 dagen vasten is een tijd van beproeving, bezinning, ontmoeting, genezing om te komen tot bevrijding, ofwel van nieuw leven zoeken en vinden in verbondenheid met elkaar.

God sloot een Verbond met de mensen. Willen wij met Hem verbonden zijn, dan moeten we inhoud geven aan dat Verbond.

Wij kunnen iets van die verbondenheid met elkaar scheppen

door elkaar in die veertigdagentijd te ontmoeten in het samen vieren. Of door elke dag een moment te nemen voor een gebed, bezinning of gedicht.

 

Het bezinningsboekje (auteur is M. te Morsche) is vanaf eind januari / begin februari te koop voor € 4,-  en de opbrengst is bestemd voor de Vastenactie.

 

Te bestellen bij Pastor W. Matti / via het parochiesecretariaat.

 

Maart 2005:

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

SAMENWERKING TUSSEN DE PAROCHIEVERBANDEN

OOST  &  WEST  WEER EEN STAP DICHTERBIJ.

Een tijdje geleden hebben we aan u kenbaar gemaakt dat op uitnodiging van de Bisdomraad en het dekenaat een twaalftal parochies in deze regio gezamenlijk met elkaar in overleg zijn voor het formeren van een groter parochieverband. Zoals we al eerder hebben aangegeven is de hoofddoelstelling van deze samenwerking het scheppen van een bredere basis voor het realiseren van een hechte samenwerking op terreinen als pastoraat en liturgie voor de naaste toekomst. De eigen identiteit van de twaalf parochies zal niet wijzigen, wat wij zeer belangrijk vinden. Kortom de parochies blijven zelfstandig, er is geen sprake van een fusie.  Na lang wikken en wegen zijn de parochiebesturen van het samen te voegen parochieverband Oost (= Borculo, Ruurlo, Lochem, Vorden, Joppe en Zutphen) met het parochieverband West (= Baak, Hengelo-Gld, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakkker) het met elkaar eens geworden over de Hoofdlijnen van het Pastoraal Beleid.

Ook hebben de besturen tijdens het onderhandelingsproces inmiddels overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk aanvaarde samenwerkingsovereenkomst voor het nieuwe parochieverband Oost & West. Thans wordt op basis van solidariteit en verbondenheid de laatste hand gelegd aan de exploitatiebegroting met verdeelsleutel. Uiteindelijk wordt er naar gestreefd dat de twaalf parochies zich d.m.v. een af te sluiten samenwerkingsovereenkomst o.a. garant stellen voor de kosten van een volwaardig pastoraal team van vier pastors/pastoraal werkers voor de komende vijf jaar. Over de precieze samenstelling van het pastoresteam en de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst krijgt u eerstdaags nog nadere informatie.

 

 

WIJZE VAN SAMENWERKING VAN HET PASTORESTEAM.

Het werken in een groter parochieverband betekent ook dat de pastores met  ‘profielen’  gaan werken. Naast het basispastoraat heeft elke pastor een werkveld waarvoor hij verantwoordelijk is (bijvoorbeeld liturgie of diaconie) in al de twaalf parochies. Dat vraagt ook het nodige overleg met o.a. buurtparochies. Door het samenwerken van parochies en pastorale beroepskrachten zal het pastoraat winnen aan kwaliteit en beter passen bij de veranderingen die zich in kerk en maatschappij hebben voorgedaan c.q. zich nog zullen gaan voltrekken.  De eerste ervaringen wijzen al uit dat het uitwisselen van ervaringen en het bundelen van krachten als zeer positief wordt ervaren. We kunnen veel van elkaar leren. Samen met de diverse liturgiegroepen/groepen van lectoren en dankzij de inzet van emeriti kan in de twaalf parochies van deze regio het aanbod van vieringen op peil worden gehouden.

 

MET KERKBALANS 2005 OP DE GOEDE WEG.

In de 1e uitgave van het Parochienieuws hebben wij u jaarlijkse aktie van kerkbalans uitgebreid geïnformeerd over de financieel zorgelijke situatie van onze parochie. Verheugd kunnen we u melden dat u allen via uw reeds ontvangen eerste kerkbijdragen voor dit jaar al heeft laten zien dat het voortbestaan en het vitaal houden van onze parochiegemeenschap, ook u ter harte gaat en een zorg is. De eerste toezeggingen en betalingen zijn hoopgevend. Ook nu blijkt maar weer dat we gelukkig kunnen rekenen op een grote groep mede-parochianen die via de kerkbijdragen onze parochie financieel ondersteunen.

Echt ‘onbetaalbaar’ is de belangeloze inzet van de twaalf wijkhoofden met hun trouwe helpers (sters). Dankzij hun steun kunnen we de financiële actie mede tot een succes maken.

 

ZITBANKEN IN ONS KERKGEBOUW AANGEPAST.

De oplettende kerkbezoeker (ster) zal de laatste tijd ongetwijfeld hebben opgemerkt dat achter bij de ingang en voor in onze fraaie kerk veel ruimte is ontstaan. Wel nu, in het belang van het creëren van veilige vluchtwegen en de laatste tijd binnengekomen wensen betreffende de behoefte aan ruimte voorin de kerk bij uitvaarten en achterin bij de bekende bezinningsruimte bij ‘Maria’, is inmiddels aan elke zijde voor en achter in de kerk een zitbank verwijderd. Zeer binnenkort zal bij de vrijkomende ruimte de natuurstenen vloer worden gerestaureerd. Het is goed te ervaren dat de vrijwillige techneuten bereid waren om extra tijd en energie te steken in deze klus. Hartelijk dank daarvoor.

 

AL 150 JAAR EEN PAROCHIE IN BORCULO  ……….

 

Wist U dat dit jaar onze parochie al 150 jaar bestaat ??? Door naspeuring in het parochie-archief en raadpleging van de Borculose kerkgeschiedenis is komen vast te staan dat de R.K. Parochie te Borculo op 18 november 2005 al 150 jaar als zelfstandige parochie bestaat. Volgens de geschiedenis is op 4 maart 1853 onder Koning Willem III de Kerkelijke Hiërarchie in ons land hersteld. Nederland werd weer een afzonderlijke Kerkprovincie, ingedeeld in bisdommen, dekenaten en parochies. Grote verdiensten voor het tot stand komen daarvan had de apostolisch Vicaris Mgr. Zwijsen. Zo werd bij een schrijven van Johannes Zwijsen, Aartsbisschop van Utrecht op de 18e november 1855 officieel opgericht de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.

  

Momenteel zijn wij binnen het bestuur ons aan het oriënteren, op welke wijze met het herdenken en vieren van dit bijzondere jubileum, een impuls kan worden geven aan het gezamenlijke streven  ‘ een vitale en uitnodigende parochiegemeenschap van Borculo  te zijn.

Hopelijk kunnen we met de inzet van al onze vrijwilligers (sters) gezamenlijk laten zien dat ook na 150 jaar de Borculose parochiegemeenschap nog springlevend is.

Binnenkort zullen we hier uitgebreider aandacht aan besteden.

 

Het parochiebestuur.

WAT IS EN DOET DE PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING?

 

Ook de parochie in Borculo heeft een Parochiële Caritas Instelling, meestal kortweg genoemd P.C.I. of de caritas. De opdracht van deze instelling is medemenselijk, vooral jegens mensen in financiële en/of geestelijke nood in de parochie of daarbuiten. In de loop der eeuwen heeft de Kerk, steeds op verschillende manieren hier vorm aan gegeven. In de eerste helft van de vorige eeuw kreeg elke parochie een armbestuur. Omdat de overheid na de oorlog de zorg voor armen heeft overgenomen ( Bijstandswet, W.A.O., A.O.W.  en de andere sociale voorzieningen) is het armbestuur in de jaren zestig vervangen door de Parochiële Caritas Instelling. Later toen ook dat woord  “caritas” niet prettig klonk gebruikte men ook het woord “diaconie”, welk woord ook binnen de andere christelijke kerken wordt gebruikt.

 

Met caritas (diaconie) bedoelen we twee dingen:

 

Dienstbaarheid aan de medemens in nood.

( zieken, hoogbejaarden, bijstandsmoeders, invaliden, mensen zonder werk, dakloze ect.)

Het maakt niet uit of de mensen parochiaan zijn of niet, het gaat om de behoeftigheid, de knelsituatie waarin de mensen zich bevinden.

Vanuit de kerkgemeenschap bijdragen aan het oplossen of voorkomen van problemen.

Dit is dus bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven in onze omgeving.

We denken aan ziekenbezoek, het houden van bezinningdagen en het incidenteel financieel ondersteunen van mensen. Samen met het parochiebestuur en werkgroepen proberen wij, dat dit gebeurt en ook kwalitatief goed gebeurt.

 

Dit kost geld. Als de P.C.I. genoeg geld heeft kunnen er activiteiten worden ontwikkeld. Gelukkig kan dat, want er wordt geregeld geld gedoneerd voor ons werk. De P.C.I.  helpt dus in zaken, waar de sociale wetgeving niet in voorziet. Enkele bekende activiteiten binnen onze parochie zijn: de bezinningdagen voor zieken, ouderen; inzamelen van gebruikte kleding voor mensen in nood. Een aantal jaren geleden heeft de P.C.I. ook het initiatief genomen om te komen tot een bezoekersgroep.

 

Ook op uw bijdragen willen wij graag rekenen. Zo zal de kerkcollecte met Pasen bestemd zijn voor ons werk.

 

Indien u incidenteel met en bepaald bedrag ons werk wilt steunen, dan kunt u, uw bijdrage storten op rekening: nr. 3091.19510 R.K. Parochiebestuur t.g.v. de P.C.I.

 

Voor nadere informatie over de P.C.I. in onze parochie kunt u zich wenden tot de voorzitter en/of secretaris van de P.C.I., die vermeld worden op de achterzijde van het “parochienieuws” . Ook suggesties, ideeën, opmerkingen ect. Met betrekking tot ons werk zijn welkom.

 

Het bestuur van de P.C.I..

 

 

 

 

 

 

De Nieuwe Bijbelvertaling is de vrucht van een intensieve samenwerking tussen kenners van de talen waarin de bijbel geschreven is - het Hebreeuws, het Aramees en het Grieks - en kenners van de Nederlandse taal. Elk bijbelboek is vertaald door een vertaalkoppel bestaande uit een oud- of nieuwtestamenticus, en een neerlandicus, vertaalwetenschapper of dichter. Volgens een vertaalwetenschappelijk verantwoorde methode en zorgvuldig gekozen procedures kwamen zij tot een vertaling van de tekst. Elke vertaling werd van commentaar voorzien door een aantal collega's, opnieuw kenners van de bijbelse talen en het Nederlands, en ook door vele meelezers uit kerkelijk, wetenschappelijk en literair Nederland en Vlaanderen. Veel aandacht ging uit naar de analyse van de bijbelboeken, waarbij de bepaling van het genre en de consequenties daarvan voor de vertaling centraal stonden. Deze aanpak is gekozen om het specifieke karakter van de diverse bijbelboeken recht te doen. Er is naar gestreefd om poëzie voluit poëzie te laten zijn, een retorische brief retorisch te laten klinken en simpel proza niet te verfraaien. Alle andere bijbelse genres zijn op soortgelijke wijze behandeld.

De vertalers hebben geput uit de volle breedte van de Nederlandse taal, zoals die wordt geschreven in het Nederland en Vlaanderen van de laatste decennia van de twintigste, en de eerste jaren van de eenentwintigste eeuw. Nadrukkelijk modieus en archaïsch Nederlands is daarbij vermeden. Traditionele bijbelse termen en begrippen zijn gebruikt voorzover ze geen extra barrières opwerpen voor lezers die niet vertrouwd zijn met oudere bijbelvertalingen. Het lezen van De Nieuwe Bijbelvertaling vergt van de lezer een zekere mate van geoefendheid in de Nederlandse taal, maar veronderstelt geen kennis van de taal van bestaande bijbelvertalingen.

Deze vertaling is bedoeld om gelezen en om gehoord te worden; er is dan ook veel aandacht besteed aan de voorleesbaarheid van de tekst. Er is uitdrukkelijk rekening gehouden met de eisen die de Nederlandse taal daarbij stelt, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de tekst als vertaling. De bedoeling van de teksten is niet onnodig expliciet gemaakt. Gestreefd is naar een zo getrouw mogelijke weergave van de betekenis van de bijbelteksten, waarbij bijzondere vormkenmerken zoveel mogelijk zijn behouden, met inachtneming van de conventies van het Nederlands.

 

BIJBELTAFEL

 

Op zondag 24 april komt de Bijbeltafel in het KJ-gebouw. Voor de familiegebeurtenissen, voor eerste heilige communicantjes een mooie gelegenheid om te kijken wat voor mooie boeken, cd’s of cd-roms er zijn rondom de Bijbelverhalen.

Kom gerust kijken…

 

Nederlandse Bijbelgenootschap afdeling Borculo.

 

COLLECTEN

16 jan                 130,45                      Memisa           € 139,00

23 jan                   85,00                      2 februari              62,80

29 jan                   84,00                      6 februari            110,20

 

MOV - PAASMARKT

Op Zondag 20 maart  houden wij weer een paasmarkt in de St. Jorisschool. We hebben weer allerlei leuke dingen te koop, en voor de kinderen is er iets te knutselen en ze kunnen ook geschminkt worden. Na de viering om ongeveer 11 uur staat er een lekkere kop koffie voor U klaar en bent U welkom tot 13 uur

De opbrengst van deze paasmarkt gaat naar een project van de Vastenaktie voor de boeren in Guatamala. Wij willen U  van harte uitnodigen om koffie te komen drinken, bij te praten en eens tussen de spulletjes te snuffelen

Groeten van de M.O.V. groep

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is vastgesteld op zondag 3 april. De voorbereidingsavond is op woensdag 16 maart om 20.00 uur. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

“Houd Me niet vast, zei Jezus”.

 

Een kort zinnetje uit het Paasevangelie van Johannes. Het feest van Pasen. Het grootste feest van de Christenen. De Heer is verrezen. Wat te doen met de verrezen Heer anno 2005? En in het bijzonder in een tijd waar meewarig naar ons wordt gekeken als men zegt dat we godsdienstig zijn of voor ons geloof uitkomen. De wereld om ons heen weet er geen raad mee! Het past niet in het beeld. Maar wat past dan wel in het beeld van de wereld? Als we goed kijken zien we veel angst. Bang dat we belaagd worden omwille van onze overtuiging, bang omdat anderen anders zijn. Bang en angstig omwille van allerlei opvattingen en ga zo maar door.

Zo ontstaat er in de wereld een welig tierende handel in angst. Beveiligings- functionarissen, elektronische beveiligingen. Beveiligingen die pretenderen ons te kunnen beschermen tegen angst maar ze kunnen deze niet wegnemen.

 

En hoe gaat het dan met dat 14 jarig meisje dat dood wilt, niet meer wilt leven in deze wereld. Waar de oases in de woestijn steeds meer blijken te verdwijnen. Wie beschermd haar omwille van haar leven? En andere jongeren met haar die dat gevoel ook hebben. Een wereld waar beveiliging hot is en waar angsten alleen maar toenemen? Een wereld waar minder plaats is voor geborgenheid, waar vele jongeren verloren lopen, als of er voor hen onvoldoende plaats is, om te kunnen leven?

 

Het Paasevangelie van Johannes geeft aan die houding van angst een heel bijzondere wending. We roepen de tekst in herinnering: “ Jezus zei: Maria!

Ze keerde zich naar hem toe en zei Rabboeni (Dat is het hebreeuws voor meester). Houd Me niet vast, zei Jezus.”

Om deze tekst gaat het: “Ze keerde zich naar hem toe” en  “Houd Me niet vast”. Vasthouden wordt bezittelijk en laat steeds minder los en kan verstikkend werken. Terwijl loslaten te maken heeft dat we op eigen benen kunnen gaan staan. Verder moeten op eigen kracht en ons niet laten overspoelen door angst. In dit loslaten van alles wat ons vasthoudt zit het begin dat te maken heeft met opstanding maar wel in die zin dat wij gekeerd staan naar Jezus.

 

Jezus vraagt ook aan ons Hem niet vast te blijven houden maar om los te laten. Zo werd Maria van Magdala boodschapper van God. Om in haar wereld te getuigen van de opstanding van de Heer.

Zo worden wij gevraagd met Pasen nadrukkelijk boodschappers van God te zijn om te getuigen van zijn licht in onze wereld, tegen de duisternis en angst in. Opdat er meer oases van leven mogen ontstaan waar jongeren zich geborgen weten en leven een uitdaging zal zijn.

Dat de opstanding van Jezus ons kracht mag geven om te leven en te getuigen van de liefde van God voor ieder levende onder ons aanwezig.

U allen, mede namens de pastores Hogenelst, Jacobs en Wassink, een zalig Pasen toegewenst.

 

Wil Matti

pastoraal werker parochieverband

 

Zaterdag 12 maart 2005: een dag ‘onthaasten’.

 

Zomaar een vrije dag ‘om tot jezelf te komen’ in het verstilde centrum van Warnsveld  In de oude Martinuskerk worden enkele meditaties aangeboden rond het boekje van Wil Derkse: ‘Levensregel voor beginners’. De lezingen worden gevolgd door een ‘stille tijd’. Thema’s die al een tijdje in jezelf om aandacht vragen zullen ongetwijfeld naar boven komen. Tussendoor zijn er momenten van gesprek met één of met meerdere anderen. En tussen de middag is er gelegenheid voor een wandeling in de Overtuin.

 

Plaats en tijd: van 9.30 – 17.00 uur in de  Martinuskerk en de Eekschuur; start in de Eekschuur.

Leiding en aanmelding: pastor Ed Wassink (tel 0575-515377) en ds.Roel van Oosten (tel 0575- 528494)

Aantal deelnemers: 16-20; deelname op volgorde van aanmelding en betaling. Kosten: € 22,= p.p., broodmaaltijd en koffie/thee inbegrepen; te betalen aan Prot. Gemeente Warnsveld/Leesten, rek.nr. 3867.08.150.

 

 

 

 

MENSEN IN NOODKLEDINGAKTIE.

 

De Kledingactie van Mensen in Nood zamelt al ruim dertig jaar gebruikte kleding en textiel in. Mensen in Nood besteedt de opbrengsten van de Kledingactie aan haar noodhulp- en kinderprojecten.

Ook dit jaar organiseert de P.C.I. de kledingactie voor Mensen in Nood.

 

Deze kunt U afgeven op:

            Vrijdag 11 maart van 18.30-20.30 uur

Zaterdag 12 maart van 09.00-12.00 uur

In het portaal van onze kerk.

 

De Kledingactie verkoopt de ingezamelde kleding aan gerenommeerde kledingsorteerders in Nederland. De verkochte kleding wordt buiten Nederland en de Europese Unie afgezet. De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar opvang voor straatkinderen in Latijns-Amerika, naar hulp aan vluchtelingen of hulp aan ex-kindsoldaten

 

Kledingactie is blij met goede, nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel, zoals gordijnen, tafelkleden, lakens en handdoeken. Let op: textielafval, afgetrapte schoenen, kussens, matrassen en vloerbedekking zijn niet bruikbaar. Het liefst ontvangen we uw kleding in gesloten plastic zakken.

 

Helpt U mee?

Heeft U geen kleding? Maak dan een gift over op giro 7527

’s-Hertogenbosch  Meer informatie op www.kledingactie.nl of bellen naar 073-6871060.

 

De P(arochiële) C(aritas) I(nstelling)

van onze parochie.

 

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

 

Op dinsdag 15maart a.s. ‘s avonds om 20 uur (zaal Peters) komt

Fons Krabben uit Harreveld komt zingen. Bariton zanger en solist van het Ettens Mannekoor. Introducees zijn hierbij van harte welkom.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of Mevr. A. Beerten, tel 271692.

 

Ter overweging….

 

We hebben net de veertig dagen tijd achter de rug, de voorbereiding op het feest van Pasen of een tweede veertig dagen tijd dient zich aan, de voorbereiding op het feest van Hemelvaart met een uitloop van tien dagen naar het feest van Pinksteren. Dan hebben we alle grote feesten weer achter de rug en wordt het weer wachten op het Kerstfeest.

Met veel inzet heeft iedere parochie weer de Goede Week gevierd, we hebben als het ware Jezus op de voet gevolgd, van Palmzondag,  het Laatste Avondmaal en het verraad van Judas, de nacht in huis van Pilatus, de veroordeling, de kruisweg en de dood aan het kruis en 'op de derde dag is Hij van de doden opgestaan'.

Het feest van Hemelvaart, dit jaar op 5 mei, is nauw verbonden met het Paasfeest. De Heer is na de opstanding niet meer van deze aarde en het feest van Pinksteren, 15 mei, is de vervulling van de belofte 'Ik ben altijd bij U'.
Deze periode is een periode vol met vraagtekens, hoe zit dat met het lege graf, wat moet ik me voorstellen op het feest van Hemelvaart en wat gebeurde er eigenlijk op die Pinksterdag.
Zeer veel mensen uit het rijke verleden van onze kerk hebben geprobeerd om op die vragen een antwoord te vinden, bijbeldeskundigen hebben hun licht er op laten schijnen. Ik vind ook dat je dat moet doen, dat je altijd moet blijven zoeken naar de diepe zin van deze gebeurtenissen. Toch denk ik dat we met zijn allen in deze periode een groot mysterie ontmoeten, een geloofsmysterie.

Drie jaar lang zijn de leerlingen met hem meegetrokken, zoals we wij zingen 'Hij ging van stad tot stad', Hij de zoon van mensen en de Zoon van God, door medelijden bewogen, Hij die mocht zeggen 'wie Mij ziet, ziet de Vader', met een boodschap die hem uiteindelijk naar het kruis zou brengen, maar de
mensen van de straat waren niet bij Hem weg te slaan.
Meerdere malen kwamen we na de kerstdagen het verhaal tegen dat boven hem de hemel open ging, dat er een stem uit de hemel klonk, 'Dit is mijn welbeminde zoon, luister naar hem'.
Al die grote feesten van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, willen ons vertellen dat die stem ook tot ons spreekt, dat Jezus ook ons meeneemt in zijn opstanding, in zijn hemelvaart, en in de vervulling van de belofte 'Ik ben bij U tot de voleinding der tijden', met Hem mogen we leven voor altijd, een belofte om er stil van te worden.

Keijenborg, H. Jacobs, Pastoor parochieverband

 

STAGIAIRE PAROCHIEVERBAND

 

Beste mensen,

 

Bij deze laat ik u namens het pastoraal team weten dat er in het parochieverband (Oost & West) vanaf 1 april 05 t/m het einde van dit jaar. Mevr. Imka Wieggers stage zal lopen vanuit de HBO Theologie opleiding te Enschede. In bijgaand artikel zal zij zichzelf aan u voorstellen.

 

De stageperiode zal als volgt worden ingedeeld:

Het betreft een ‘jaarstage’ van 140 uur, verdeeld over twee tijdvakken. Het eerste deel van de stage is van april ’05 t/m juni ’05 en zal 40 uur bevatten. Het tweede deel van de stage is van september ’05 t/m december ’05 en zal 100 uur bevatten.

 

Het eerste deel van de stage zal worden besteed aan het leren kennen van de organisatie en afgesloten worden met het opstellen van de persoonlijke leerdoelen voor het tweede deel van de stage.

Mevrouw Imka Wieggers zal gesprekken voeren met verschillende personen uit de parochies en diverse bijeenkomsten van werkgroepen die het gehele parochieverband betreffen bijwonen, met het doel: inzicht te krijgen in het spanningsveld tussen afzonderlijke ervaringen per parochie en het gezamenlijke bestuurlijke overleg van het parochieverband.

In deze periode zal de heer Wil Matti, teamleider van het pastoraal team, de werkbegeleider zijn.

 

In het tweede deel van de stage zal mevrouw  Imka Wieggers meelopen met één van de teamleden van het Pastoraal Team, afhankelijk van de gestelde leerdoelen.

De leerdoelen dienen 2 van de 3 volgende werkvelden te beslaan:

1e Individueel pastoraat; 2e Groepspastoraat; 3e Beleidszaken.

 

Namens het pastoraal team wensen wij haar binnen de parochies een goede stage periode.

 

Namens het pastoraal team

Wil Matti, Pastoraal werker parochieverband, Teamleider.

 

 

EVEN VOORSTELLEN

 

Beste mensen,

 

Mij werd gevraagd me even voor te stellen. Ik ben Imka Wieggers-Hartman en woon in Harreveld. Naast moeder van drie kinderen van 9, 7 en 3 jaar oud, volg ik een studie HBO Theologie in deeltijd. Voor mijn derde en vierde jaar was ik op zoek naar een stageplek.

Tot mijn grote tevredenheid heb ik een stageplek gevonden in het parochieverband Oost/West. Wat houdt dit in? Vanaf april tot september ga ik het parochieverband verkennen. Om een overzicht te krijgen breng ik een bezoek aan alle 12 parochies. Daarnaast zal ik persoonlijke leerdoelen moeten opstellen. Dit houdt in dat ik moet aangeven wat ik wil gaan leren binnen mijn werkende stage. Deze werkende stage loopt van september tot en met december 2005. Welke werkzaamheden ik dan ga oppakken weet ik nog niet, daarvoor is eerst de kennismaking met het parochieverband nodig.

Ik voel me gesteund door het pastorale team en ga deze stage met enthousiasme tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Imka Wieggers-Hartman

 

BIJBELTAFEL

 

Op zondag 24 april komt de Bijbeltafel in het KJ-gebouw. Voor de familiegebeurtenissen, voor eerste heilige communicantjes een mooie gelegenheid om te kijken wat voor mooie boeken, cd’s of cd-roms er zijn rondom de Bijbelverhalen.

Kom gerust kijken…

 

Nederlandse Bijbelgenootschap afdeling Borculo.

 

BEZINNINGSDAG 7 JUNI 2005.

 

Zoals afgelopen jaar organiseert de PCI van onze parochie een bezinningsdag op 7 juni a.s. Ook nu hebben wij weer de locatie ter beschikking gekregen bij restaurant Peters aan de Steenstraat. Pater Bun uit Lievelde zal deze dag verzorgen. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat we op een grote opkomst mogen rekenen. Heeft U buren of vrienden, die dit ook graag willen meemaken, ook al zijn ze geen lid van de parochie , ook hun aanwezigheid stellen we op prijs. Wij hopen dat deze dag weer net zo gezellig gaat worden als het afgelopen jaar.

 

U kunt zich opgeven bij: Mevr. A. Franck tel. 272274

                                          Mevr. G. Krukkert tel. 271931

 

LEESGROEP IJSSELLANDMYSTIEK: THOMAS A KEMPIS.

 

Naar aanleiding van de succesvolle avonden over de IJssellandmystiek  is behoefte ontstaan aan verdieping. De bestseller van Thomas a Kempis “De navolging van Christus” nemen we als uitgangspunt voor onze leesgroep. We lezen op literair - spiritueel niveau. Deelnemers worden verzocht het boek zelf aan te schaffen. Op de eerste avond zal drs. Ed Wassink, godsdienstfilosoof en pastor van het Parochieverband, een inleiding houden en een voorzet geven over de mogelijke manieren van samen lezen. Mogelijk komt er een vervolg in het najaar.

Plaats: PCM-gebouw, Tengnagelshoek, Zutphen.

Data: dinsdag 26 april en 31 mei 2005 Tijd: 20 - 22 uur

Opgave: niet noodzakelijk.

SPIRITUALITEIT EN KERK-ZIJN.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat kerk-zijn niet alleen naar de kerk gaan betekent, maar dat ook andere vormen van spirituele ontwikkeling een belangrijke rol spelen in iemands bestaan als gelovige.

Onze katholieke traditie beschikt vanuit het verleden over veel mogelijkheden, die we nu vanuit een katholiek spiritueel centrum willen aanbieden aan ons parochieverband en aan alle mensen in onze regio. Het aanbod lag nu steeds op het terrein van de IJssellandmystiek, maar we willen graag uitbreiden en het aanbod verbreden. Bijvoorbeeld met wandelingen, reizen, meditatiegroepen en practica op het gebied van gebed van rust, kloosterbezoek, programma voor jongeren, jonge ouders, senioren en een spiritueel café, etcetera.

 

Wie wil zich hiervoor inzetten, hierover meedenken of suggesties aandragen? Graag je reactie naar pastor Ed Wassink, Berkenlaan 119, 7204 ED Zutphen, 0575-515377 (spreek voicemail in met naam en tel.nr.)  of mail naar: e.wassink@stjan-emmanuel.com

 

 

VIERDE NEDERLANDSE KERKENDAG

      23 APRIL 2005   IJSSELHALLEN, ZWOLLE

NON-STOP PROGRAMMA VAN 10.30 - 16.15 UUR 

 

09.30 uur: Ontvangst

09.30 uur: Informatiemarkt

10.30 uur: Openingsviering

11.00 uur: Jij je zin! Jongerenprogramma

11.30 uur: Kerkinactie/ICCO

11.30 uur: Hoofdpodium m.m.v.  IKON-Live presentator Annemiek ,Kruispunt-presentator Leo Fijen, Wim Deetman en Tineke Huizinga en ds. Ron van de Spoel e.a.

11.30 uur: Bijbelacademie

11.30 uur: Maatschappelijk actief

Pax Chrsti, IKV, Arme Kant/EVA, DISK, Justitia et Pax, Oikos/Kerk en Wereld- zal eigen programma's invullen over veiligheid, vrede, asielbeleid, rechtvaardigheid, armoedebestrijding en andere verwante onderwerpen.

15.30 uur: Slotviering

 

Toegangsprijzen:

volwassenen bij aanmelding vooraf: 10 euro (aan de kassa 12 euro) jongeren (12 t/m 20 jaar): 5 euro, kinderen (6 t/m 11 jaar): 2,50 euro (incl. lunch)

informatie: www.kerkendag.nl

 

Raad van Kerken regio Borculo

Samen met de bus naar de kerkendag in Zwolle. Deze busreis kost U niets en dus gratis. Geeft U op uiterlijk 2 april bij: dhr Hilhorst, Hieminkbeekstraat 18, tel 271930 , email: jan-wilhilhorst@12move.nl of bij Toos Schuyl, Pr. Irenestraat 13, tel 273241, email h.s.f.schuijl@wannado.nl

U krijgt dan bericht hoe laat er vertrokken wordt en waar U kunt instappen.

 

Gelukkig zijn… op zoek naar de monnik in jezelf.

 

Meestal zijn we heel druk bezig gelukkig te worden in ons leven. We hebben helemaal niet in de gaten dat geluk van binnenuit komt. Je moet dus durven de weg naar binnen te gaan en de monnik (m/v) in jezelf vinden. Hopelijk leren we dan gelukkig te zijn. Als leidraad gebruiken we het boekje van Hein Stufkens, Gelukkig zijn, de monnik als model, Ankh-Hermes 2004 (ISBN 90 202 7694 8). Na een inleidende avond over de monnik en de paradox van het leven zullen we het hebben over alleen en samen zijn, vrijheid en gehoorzaamheid, onthechten en vieren, en de kunst van het sterven. Iedere avond start met een meditatief gedeelte. Daarna bespreken we het hoofdstuk. We sluiten af met ‘een oefening om gelukkiger te leven’. Het is mogelijk een avond of meerdere avonden mee te doen, maar het geheel bijwonen verdient de voorkeur. Iedereen is welkom!

 

Inleider: drs. Ed Wassink, pastor

Opgave: Kerkelijk Bureau Zutphen, 0575-527080, maandag t/m vrijdag 14-16 uur.

Plaats: Parochieel Centrum Mariaschool, Tengnagelshoek, Zutphen (vlakbij NS Station, bij de Sint Janskerk) tel. 0575 515523.

Tijd: donderdagavond 20.00 – 22.00 uur.

Data: 7 april, 28 april 2005

 

KATHOLIEKE VROUWENBOND (K.V.B.).

 

Op maandag 18 april a.s. ‘s avonds om 20 uur (zaal Peters) is er een cursus hapjes maken en een film over Rome.

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, informatie is verkrijgbaar bij:

Mevr. D. l’Amie, tel 273198 of Mevr. A. Beerten, tel 271692.

 

Mei 2005:

PINKSTEREN; HET FEEST VAN DE HERSCHEPPING…

 

Terwijl ik dit ‘artikel voor de meimaand’ zit te schrijven, is het nog april, maar ik had al bedacht dat het over Pinksteren zou gaan. Maar in mijn hoofd hangen nog teveel de indrukwekkende beelden van de uitvaart van de uit Polen afkomstige Karol Wojtyla, onze Paus Johannes Paulus II; Rome, Vaticaan, vrijdag 8 april 2005. Het is een dag en een gebeurtenis die ik zelf, maar ik denk ook menig ander, niet licht vergeten zal! Zóveel mensen op de been, jong en oud! werkelijk van overal vandaan! Wereldleiders, presidenten en vorstenhuizen aanwezig, van overal vandaan… Nou ja, van bijna overal. Hoewel, ondertussen gaf ons Koninklijk Huis toch in ieder geval nog ‘acte de presence’ bij de twee Nederlandse requiem plechtigheden.

 

En ik citeer een kleine alinea uit de brief van de Nederlandse bisschoppen bij dat overlijden: “Nog nooit in de geschiedenis zal iemands afscheid van het leven door zó velen zó intensief en van nabij gevolgd zijn. De wereld leek als één grote familie verzameld rond het sterfbed van een vader. Deze Paus heeft zijn hele leven, tot aan het einde toe, een getuigenis gegeven van zijn volledige overgave aan Gods wil en leiding. In navolging van Jezus Christus heeft hij – in verbondenheid met alle zieken, gehandicapten en stervenden – ook het kruis op zich genomen en zijn lijden opgedragen aan de Heer. Nu Johannes Paulus II is opgenomen in het huis van de Vader, blijven wij achter met gevoelens van ontroering, dankbaarheid en weemoed. Ontroering door de indrukwekkende wijze waarop deze paus ons deelgenoot heeft gemaakt van zijn laatste levensjaren, ook in zijn lijden en sterven. Dankbaarheid voor dit zo vruchtbare pontificaat en voor de manier waarop de paus zich met algehele toewijding heeft gegeven aan het vervullen van zijn roeping tot het Petrus-ambt. En weemoed omdat een pontificaat is afgesloten dat zo nauw verbonden is geweest met onze eigen levensgeschiedenis. Mogen wij, in gemeenschap met Maria, de Moeder Gods en Moeder van de Kerk, ons met alle katholieken en met vele anderen in de wereld verbonden weten in ons gebed om de zielenrust van Johannes Paulus II.” Aldus de Nederlandse bisschoppen.

 

En ondertussen heeft waarschijnlijk al geklonken het met witte rook begeleidde: Habemus Papam; We hebben een paus! Ik ben wel zeer benieuwd! Maar nog even terug naar de beelden van die zo bijzondere uitvaartplechtigheid; ik herinner mij de enorme wind die aan alles wat bewegen kon wapperde en leek te trekken en te duwen; de simpele, flinterdunne, rode kazuifels van de kardinalen, de paarse en witte togen en superplies van bisschoppen en misdienaars maar ook andere kapsels en gewaden, zelfs het vaandel boven het altaar met die bijzondere afbeelding van de gekruisigde en verrezen Christus… het woei scheef en woei weer terug, het Bijbel-boek op de kist woei eerst door alle bladzijden heen en toen zelfs dicht... en… het werd niet meer verlegd en of heropend… dat vond ik erg bijzonder. Maar het was net alsof de wind alles en iedereen op een af andere wijze beproefde en duidelijk liet merken; Ik ben er!!!

 

Toen ik nog student was, werd er bij iedere storm en zelfs al bij een briesje al geroepen; Óh, dat is de Heilige Geest!’ En aan die heilige Geest moest ik denken. Al op de allereerste bladzijde van Bijbelboek Genesis, nog voor het scheppingswerk begint, is er al sprake van de 'Geest van God' die als een krachtige wind over de wateren jaagt. Ook Jezus vergelijkt de Geest met de waaiende wind, die we niet kunnen zien maar wiens kracht we wél kunnen voelen.

 

Op Pinksteren, zo gaat -het verhaal van de Handelingen, was het 'alsof er een hevige wind opstak', die het hele huis vulde. De Geest zelf is zoals de wind, onzichtbaar en ongrijpbaar, maar Hij grijpt mensen aan en maakt ze geestdriftig. Wanneer Hij (of Zij?) neerdaalt, komen de bange leerlingen uit hun schuilplaats tevoorschijn en worden ze plotseling moedige verkondigers. Het hele bijbelboek 'Handelingen der Apostelen' staat bol van hun enthousiasme. Het succes blijft dan ook niet uit: de jonge Kerk kent een razendsnelle uitbreiding, over Israëls landsgrenzen heen tot in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Van de (heilige) Geest weten wij niet vanwaar Hij komt en waarheen Hij waait. Maar zeker niet alles wat waait, is heilige Geest! Niet alle geestdrift komt van Hem. Paulus zal dan ook proberen uit te maken welke geest betrouwbaar is. Van alle 'geesten' die mensen tegen elkaar in het harnas jagen, kunnen we met zekerheid zeggen: 'Die komen niet van God!' De geest die wel van God komt, 'maakt weer zacht wat is verstard en koestert het verkilde hart.'  Wij mogen geloven dat de Geest ook vandaag nog herscheppend bezig is. Ook in deze tijd van 'Godsverduistering' (Buber) mogen wij vertrouwen op de werkzaamheid van de Geest.

 

Misschien is het grootste gevaar van deze tijd wel, dat wij zó door de crisis rond geloof en Kerk geobsedeerd worden, dat we niet meer rékenen op de Geest. Wij kunnen zó getroffen worden door lege kerkbanken, minder vieringen, kleinere koren, door de 'verwarring tot in het hart van de parochie' en door het schijnbare falen van de geloofsoverdracht aan de jongere generatie, dat wij langs allerlei uitingen van de Geest voorbij leven. Maar ze zijn onder ons wél te zien en te horen, als je je ogen en oren maar goed openhoudt. Ik denk dan aan de inzet van tallozen in ons land voor vrede en gerechtigheid, aan het gebed van een grootvader voor zijn kleinkind. Die Geest is te zien bij die vrouw, die haar zieke of invalide man thuis blijft verzorgen, bij al die mensen die elkaar vanuit liefde trouw zijn. Het zijn allemaal tekenen, dat mensen door Gods Geest worden aangeraakt en worden herschapen. Ook dat mogen wij zien als een teken van Gods scheppende en herscheppende Geestkracht.

Overal waar mensen gaan geloven, gaan hopen en liefhebben, mogen wij de Geest bespeuren. Er is voldoende in onze wereld, in onze Kerk ook, waar wij somber over kunnen worden. Maar wij mogen onszelf niet in de put praten! Er is ook voldoende reden om ondanks alles te blijven hopen en vertrouwen. Want wij hebben een God, die bij ons is, met Zijn Geest. Hij houdt ons vast en herschept ons; keer op keer. Veni, sancte Spiritus: kom, Heilige Geest…

 

Ik wens u mede namens de collega pastores een hartverwarmend Pinksterfeest!

 

Fred Hogenelst, pastoor

 

ZIEKTE PASTOR WASSINK

 

Hierbij bericht ik u, dat pastor E.  Wassink zich wegens gezondheidsredenen voor 50% heeft ziek gemeld. Naar het zich laat aanzien zal deze situatie gehandhaafd blijven tot september 2005.

Binnen het Pastoraal Team zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het overnemen van bepaalde taken van pastor Wassink. Eén van die afspraken is dat pastor Wassink tot september 2005 geen uitvaarten zal verzorgen.

Wij hopen op een voorspoedig herstel van pastor Wassink.

 

W.J.G. Matti,

Teamleider Pastoraal Team

 

BEZINNINGSDAG 7 JUNI 2005.

 

Zoals afgelopen jaar organiseert de PCI van onze parochie een bezinningsdag op 7 juni a.s. Ook nu hebben wij weer de locatie ter beschikking gekregen bij restaurant Peters aan de Steenstraat. Pater Bun uit Lievelde zal deze dag verzorgen. Wij hopen, dat velen van U zich aanmelden, zodat we op een grote opkomst mogen rekenen. Heeft U buren of vrienden, die dit ook graag willen meemaken, ook al zijn ze geen lid van de parochie , ook hun aanwezigheid stellen we op prijs. Wij hopen dat deze dag weer net zo gezellig gaat worden als het afgelopen jaar.

 

U kunt zich opgeven bij: Mevr. A . Franck tel. 272274

                                       Mevr. G. Krukkert tel. 271931

 

 

COLLECTEN

20 maart                                    125,30  28 maart       65,70        

22/24 maart                                 85,10  2 april          233,50
26/27 maart Pasen tbv. PCI    375,00  9 april          140,10

Vastenaktie                               583,00

Paasmarkt MOV tbv Vastenaktie     214,00

 

 

 

 

 

CATECHESE-AVOND op donderdag 12 mei in Hengelo

 

Spiritualiteit is in! Mensen zijn op zoek naar meer diepgang in hun leven. Onze spiritualiteit heet christelijk. Wij verstaan haar als een levensweg, waarin wij ons door het evangelie laten inspireren. Dit proces willen wij met anderen delen door middel van gesprek en bezinning. Mensen hebben elkaar nodig om te kunnen geloven.

Parochiespiritualiteit betekent dat wij werken met en vanuit parochies. De parochie is een gemeenschap van mensen die regelmatig samenkomt om te bidden en te vieren. Wij ontmoeten er gelijkgestemden, mensen die naar God op zoek zijn en dat verlangen een naam willen geven.

Op donderdag 12 mei a.s. zal Pastor Ed Wassink ons daarin begeleiden. Hij wil op die avond met ons praten over de volgende onderwerpen:

§         Spiritualiteit

§         Mystiek

§         De levenscirkel: lichaam, ziel en geest

§         Het lezen van teksten

Deze avond wordt gehouden in het parochiecentrum van Hengelo, begint om 20.00 uur en is bestemd voor alle parochianen. Ook belangstellenden uit het nieuwe parochieverband zijn van harte welkom. Wij hopen dat het een boeiende avond wordt.

Catechetisch Beraad Hengelo

 

LEESGROEP IJSSELLANDMYSTIEK: THOMAS A KEMPIS.

 

Naar aanleiding van de succesvolle avonden over de IJssellandmystiek  is behoefte ontstaan aan verdieping. De bestseller van Thomas a Kempis “De navolging van Christus” nemen we als uitgangspunt voor onze leesgroep. We lezen op literair - spiritueel niveau. Deelnemers worden verzocht het boek zelf aan te schaffen. Op de eerste avond zal drs. Ed Wassink, godsdienstfilosoof en pastor van het Parochieverband, een inleiding houden en een voorzet geven over de mogelijke manieren van samen lezen. Mogelijk komt er een vervolg in het najaar.

Plaats: PCM-gebouw, Tengnagelshoek, Zutphen.

Data: 31 mei 2005 Tijd: 20 - 22 uur.  Opgave: niet noodzakelijk.

 

De Hogeschool Theologie Levensbeschouwing is een beroepsopleiding.

Ze leert hoe anderen te begeleiden bij het zoeken naar passende antwoorden op hun levensvragen. En dat kan natuurlijk niet zonder oog te hebben voor de eigen spiritualiteit.

 

De Hogeschool kent vier lesplaatsen: Tilburg, Amsterdam, Hengelo en Sittard.

Het is zowel mogelijk om de studie in voltijd als in deeltijd te volgen.

 De Hogeschool leidt op tot docent levensbeschouwing en ethiek, pastoraal werker, geestelijk verzorger,  levensbeschouwelijk begeleider en nieuwe beroepen op levensbeschouwelijk en ethisch gebied. 

 

Op dit moment volgen er ruim 70 cursisten onze opleiding.

 

Kom naar de Informatie bijeenkomst op:

WOENSDAG 25 mei 2005 van 19.00 – 21.00 uur

 

Hengelo gebouw: Hogeschool Edith Stein

M.A. de Ruyterstraat 3, 7556 CW  Hengelo

Tel: 074-8516190

 

Voor meer info:

Email: j.kerkhofjonkman@fontys.nl (lesplaatscoördinator)

Email: M.leguit@fontys.nl (voorlichting)

 

Zomer 2005:

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

LAATSTE STAND VAN ZAKEN OVER DE VORMING VAN HET NIEUWE PAROCHIEVERBAND  ‘GRAAFSCHAP ZUTPHEN’.

 

Al een aantal keren hebben wij u geïnformeerd over de vorderingen van het te vormen nieuwe parochieverband ‘Graafschap Zutphen i.o.’.

Van dit nieuwe parochieverband zullen de volgende 12 parochies deel gaan uitmaken :  Baak,  Borculo,  Hengelo (Gld),  Joppe,  Keijenborg,  Lochem,  Olburgen,  Ruurlo,  Steenderen,  Vierakker,  Vorden  en Zutphen.

Over de totstandkoming van een hechte samenwerkingsovereenkomst voor de komende vijf jaren is vele, vele uren vergadert. Maar…..  nu is het dan bijna zover. De hoofddoelstelling van deze noodzakelijke en onomkeerbare samenwerking is het realiseren van een bredere basis op terreinen als pastoraat en liturgie. De eigen identiteit van onze parochie blijft onveranderd, hetgeen als vaste en vertrouwde herkenbare eenheid zeer belangrijk is.

Inmiddels hebben de 12 parochie- (kerk-) besturen ook de financiële consequenties voor alle parochies in kaart gebracht en zijn de parochies het met elkaar eens geworden over de verdeelsleutel van de kosten. Volgens de gezamenlijk aanvaarde begroting is de totale exploitatie voor 2005 begrensd op maximaal euro 246.640,-- en een personele formatie van vier beroepskrachten (t.w. drie priesters en één pastorale werker).

Het Borculose bijdragedeel, dat is gebaseerd op de bisdombijdrage, bedraagt voor het jaar 2005 totaal €  16.476,--  en  ‘spoort’  met de vastgestelde begroting voor dit jaar.

Er ligt nu een goede en solide basis voor de verdere invulling en uitwerking van het pastorale beleidsplan en nauwere samenwerking van de 12 parochies in het nieuwe samenwerkingsverband.

In een recentelijk gehouden vergadering heeft ons parochiebestuur haar vertrouwen uitgesproken in deze samenwerking en een principe akkoord gegeven voor participatie in het nieuwe parochieverband  ‘Graafschap Zutphen’.  

Thans worden de laatste puntjes op  de i  gezet, zodat het samenwerkingscontract zeer binnenkort ondertekend kan worden.

Zoals u weet begint de samenwerking van het nieuwe pastoraal team al vaste vorm te krijgen. Nu en in de naaste toekomst zult u als parochiaan geleidelijk aan gaan ervaren dat ook anno 2005 bij een vernieuwend basispastoraat     ‘de glans van Gods woord’  nog steeds straalt.

De eerste ervaringen wijzen reeds uit dat het bundelen van krachten als zeer positief wordt ervaren. Wij hopen en verwachten dat de nieuwe samenwerking voor onze Borculose parochie haar vruchten zal afwerpen.

 

ZOMEROPENSTELLING VAN ONZE PAROCHIEKERK.

Ook tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus zal de kerk elke woensdag van 10.30 – 12.00 uur geopend zijn om even rond te kijken …. of om even stil te zijn ….   of  om even te bidden ….. of een kaarsje aan te steken.   Misschien wilt u zich ook wat verdiepen in de historie en wetenswaardigheden van onze fraaie kerk. Voor de geïnteresseerden ligt er een informatiefolder gereed. Natuurlijk willen de kosters u graag het één en ander laten zien en nader uitleggen.

            U bent van harte welkom, mede namens de kostersgroep.

 

HET PAROCHIESECRETARIAAT BLIJFT GEWOON OPEN.

Dankzij de bereidwillige medewerking van de kant van de vrijwilligers (sters) blijft het parochiesecretariaat gedurende de zomermaanden geopend op woensdags van 10.00 – 11.30 uur.

Als bekend mag worden verondersteld dient het parochiesecretariaat min of meer gezien te worden als een zoete inval voor allerhande parochiezaken, zoals opgaven voor misintenties, dopen, verhuizingen etc. etc. etc.

Buiten de openingstijden kunt u voor spoedgevallen de achterwacht bellen. Het telefoonnummer luidt: 0545 - 271383

Het achterwachtnummer kunt u beluisteren op het antwoordapparaat.

 

Het parochiebestuur.

 

GROENE TIJD

 

De groene tijd slaat liturgisch op de tijd, de zondagen na Pinksteren, tot aan het begin van de Advent. Deze GROENE tijd valt voor en groot deel samen met de groene tijd die we buiten zien in de natuur.
Ik neem het mezelf wat kwalijk dat ik er te vaak naar kijk door mijn raam en te weinig in het groen wandel, kijk, ruik. Natuurlijk zijn er de vakantieplannen, maar dat is niet 'hier en nu'. En je 'weet' dat je toch vooral in dat 'hier en nu' dient te leven.
Wat weerhoudt ons zo in het groen 'hier en nu' te leven en ervan te genieten? Ieder van ons zal daar wel haar of zijn antwoord, verklaring voor hebben. Vaak: de volle agenda, vele plichten en verplichtingen, al dan niet onszelf opgelegd.
We worden ook meegenomen door het nieuws van de dag; we besteden tijd aan kranten, tv. We willen toch 'bij de tijd' blijven… Wat valt er bijvoorbeeld al niet te lezen over het referendum op 1 juni. En àls we dan vrij zijn - wat tijd betreft - hoe besteden we dan die vrije tijd? Is er ruimte in ons zelf? Dat is van beneden af bekeken.

Je kunt je ook afvragen of er tijd, ruimte, openheid is na Pinksteren voor de Geest, Die waait, Die ons mee wil nemen, vrij maken? Een wisselwerking tussen 'beneden en boven' tussen 'binnen en buiten'.
Dezer dagen word ik geraakt door de levenshouding van een Indiase priester die bij ons in de abdij enkele weken te gast is. Hoe druk hij het ook heeft - ook hier - hij straalt een merkwaardige rust en vrijheid uit. 'Loslaten', telkens weer wat je bezighoudt - ook in dat hoofd van ons en al die gevoelens - en tijd en ruimte scheppen in je leven voor de stilte… van daaruit leven.
En ik merk hoe scherp hij 'de onvrijheid' van mensen hier onderkent, hun 'drukte'. En daarmee ook lacht, aanstekelijk.
Dus meer het groen in… om leeg én vol te worden.
'Vacare' betekent toch: vrij zijn vàn en vrij zijn vóór.
Ik wens u een inspirerende GROENE tijd toe.

 

Bernard Kersten, Abdij van Berne

http://www.abdijvanberne.nl/

 

DOPEN

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is vastgesteld op zondag 18 september. De voorbereidingsavond is op woensdag 7 september om 20.00 uur. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

WERELDJONGERENDAGEN 2005

 

Als thema voor 2005 is gekozen voor een korte tekst uit het Evangelie volgens Matteüs (hoofdstuk 2, vers 2): “Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden”.

 

De 20e editie van de Wereldjongerendagen vindt plaats van 11 t/m 21 augustus 2005 in Keulen. Duitsland bereidt zich voor op de komst van 800.000 jongeren uit de hele wereld. Ook Nederland zet zich in voor deelname aan dit evenement. In voorgaande jaren namen 600 Nederlandse jongeren deel aan de editie in Parijs 1997, ruim 1200 jongeren aan de editie in Rome 2000, en 600 jongeren aan de editie in Toronto 2002. Nu de Wereldjongerendagen dichtbij huis plaatsvinden, verwacht de Nederlandse organisatie dat enkele duizenden Nederlandse jongeren naar Keulen zullen reizen in 2005.

Vanaf 16 augustus begint het eigenlijke festival in Keulen met alle jongeren en de paus. Volgens de voorlopige planning zal Benedictus XVI de jongeren op 18 augustus welkom heten in Keulen. Daarna zal hij bij de afsluitende nachtwake en slotviering aanwezig zijn.

 

WERELDWINKEL BORCULO ZOEKT MEDEWERKERS

De wereldwinkel Borculo is op zoek naar nieuwe medewerkers. Het werk in de wereldwinkel is een eerlijke baan die geen geld oplevert, maar kansarme boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere toekomst geeft. Heeft U interesse, de medewerkers begroeten u graag in de winkel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piety Nijhof,

telefoon 0545-272864.

 

GOED NIEUWS EN REACTIES GROETENACTIE

(Amnesty International afdeling Borculo)

Rond de jaarwisseling werden vanuit Borculo veel groeten verstuurd om gevangenen of ter dood veroordeelden te laten weten dat zij niet vergeten zijn. Via het hoofdkantoor in Amsterdam ontvingen we de volgende reacties:

Martin Cheomunu, een van de zestien gevangenen in Kameroen is op 47-jarige leeftijd overleden. In Ethiopië zijn twee gevangenen vrijgelaten, in Bhutan een en in Yemen twee.

Daarnaast wordt onder andere als goed nieuws gemeld:

Stijging van bliksemacties: van de 344 gevoerde acties werd in 166 gevallen een verbetering waargenomen voor de slachtoffers van schendingen.

Cubaanse dissidenten vrij: de Cubaanse autoriteiten lieten eind vorig jaar binnen enkele dagen zeven politieke gevangenen vrij. De zeven behoren tot de groep van 75 dissidenten die tijdens een arrestatiegolf in de cel belandde.

Oekraïne mishandeling gestopt; wereldwijde bliksemacties hebben belangrijke invloed gehad op de zaken van twee gevangenen. Een advocaat meldt dat Amnesty hem zeer heeft geholpen rechten van zijn cliënt te verdedigen.

Vrijlatinggolf in Vietnam: ter gelegenheid van Tet, het Vietnamese nieuwjaar, werden meer dan achtduizend gevangenen vrijgelaten. Onder hen vier gewetensgevangenen voor wie Amnesty al jaren lang actie voerde.

VS stopt doodstraf voor minderjarigen: het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft op 1 maart de doodstraf afgeschaft voor personen die hun misdrijf als minderjarigen pleegden. Amnesty noemt de stap een mijlpaal op weg naar wereldwijde afschaffing.

Voor meer informatie: Piety Nijhof 0545-272864.

 

Samen op weg…

 

Training Pastoraal Team,

 

In mei heeft het pastoraal team van ons Parochieverband Graafschap Zutphen i.o. tezamen met andere teams een training teamvorming meegemaakt van het bisdom. Het waren intensieve maar vruchtbare dagen. Het heeft ons dicht bij elkaar gebracht. Op de laatste dag werd goed duidelijk dat we een team hebben om trots op te zijn. We hebben genoeg in huis om de toekomst aan te kunnen. Al moeten we afleren te denken dat alles maar gewoon kan blijven doorgaan. Dat kan ook niet. We moeten uitkijken dat we lichamelijk en geestelijk de grenzen niet overschrijden en dat we ons bewust worden dat wij met het gehele parochieverband de verantwoordelijkheid dragen! Het is niet eenvoudig om op weg te zijn naar de missionaire geloofsgemeenschappen en ook nog goede teams te formeren. Er bestaan in teams grote diversiteit. Er zijn teams met 4 pastoraal werksters en 1 priester en wij zijn een team van 3 priesters en 1 pastoraal werker, wat een luxe in deze tijd!.

 

Op allerlei wijzen werden de teams uitgenodigd na te gaan hoe ze op elkaar zijn afgestemd en welke plaats je inneemt binnen jouw team. Diverse spelvormen hielpen daarbij. Een test maakte duidelijk wat je als teamlid typeert. Het maken van een gemeenschappelijk schilderij was voor ons een erg plezierige opdracht, een knap staaltje teamwork met een goed resultaat! Het is goed van elkaar mee te maken dat iedereen vele mogelijkheden bezit om in de toekomst er samen wat van te maken.

.

Al is dat niet eenvoudig. De tijd van een pastoor op de.

pastorie van elke parochie ligt nog niet al te ver achter ons! Nu is het de bedoeling dat het team er is voor een heel parochieverband. Bij ons betekent dat dus dat er 4 pastores zijn voor 12 parochies. (Al zijn er parochies die denken dat zij nu vier pastores hebben!) Het is dus gewoon niet meer mogelijk de bestaande situatie zomaar te laten voortbestaan. Op weg naar missionaire geloofsgemeenschappen moeten we allemaal leren, uitgaande van de bestaande situatie, vooruit te zien en we mogen leren nieuwe wegen te gaan.

We zullen als parochieverband tezamen uitdrukking mogen zijn van die ene universele wereldkerk die meer dan een miljard mensen omvat! Pastores, vrijwilligers, allen die de kerk een warm hart toe dragen en hun geloof willen beleven worden uitgenodigd daar met hart en ziel aan mee te werken. Laten we dat samen oppakken met nieuw elan, waarbij we ons gedragen mogen weten door Gods Geest, Die een creatieve Geest is en heel de aarde wil vernieuwen. Dat wij daar aan mogen werken!

 

Ed Wassink, 9 juni 2005.

 

DOPEN

 

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad. Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is vastgesteld op zondag 18 september. De voorbereidingsavond is op woensdag 7 september om 20.00 uur. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

 

 

Stel je voor ...!

 

Dat verzoek kreeg ik onlangs vanuit het pastoresteam van het Parochieverband Graafschap Zutphen i.o.

Mijn naam is Ruud Wolthers, ik ben 52 jaar, gehuwd, en als permanent diaken verbonden aan het Dekenaat Gelderland-Oost. De opdracht die ik 3% jaar geleden bij mijn wijding kreeg is de zorg voor gedetineerden en vooral de nazorg en resocialisatie van ex-gedetineerden in de regio's Achterhoek en Stedendriehoek op te zetten vanuit de Penitentiaire Inrichting 'De Achterhoek', locaties Zutphen (2x) en Doetinchem. Gevangenen bezoeken is één van de zeven werken van barmhartigheid en daardoor in bijzonder een diaconale taak. Maar het wordt nog mooier als je hen na hun terechte straf zó kunt begeleiden dat ze niet terugvallen in criminaliteit.

 

Als coördinator van Stichting Exodus Nederland was ik betrokken bij de oprichting van de Interkerkelijke Stichting NAASTE (NAzorg Achterhoek STEdendriehoek), en ik begeleid vrijwilligers en verzorg de contacten met (ex-)gedetineerden. NAASTE is een diaconaal project dat in de brede zin door de kerken wordt gedragen en 100% vrijwilligersorganisatie is, met op dit moment 21 vrijwilligers. Vanuit de R.K.-Kerk zowel als vanuit vele Protestantse Kerken komt steeds vaker het verzoek om hierover iets te komen vertellen. En er is veel te vertellen, want juist in dit werk ontmoet je alle dieptepunten - en ook alle hoogtepunten - uit heel het menselijk leven. Dat maakt het boeiend, om niet te zeggen: fascinerend. Komend half jaar zal ik een aantal keren mee voorgaan en preken in

een aantal eucharistievieringen binnen de plaatsen van het parochieverband. Ik zal dan vertellen over mijn werkzaamheden met ex-gedetineerden vanuit het evangelie.  Ik hoop op inspirerende vieringen

en dat er een moment van ontmoeting zal zijn.

 

 

 

 

 

   Kollecteweekend 27/28 augustus

 

MIVA maakt zich sterk voor pioniers in ontwikkelingslanden, voor mensen die het voortouw durven nemen en hun nek uitsteken voor de kansarmen. In veelal afgelegen gebieden moeten zij onder primitieve omstandigheden hun werk doen. Zonder vervoer- en communicatiemiddelen kunnen deze pioniers echter geen kant uit. MIVA ondersteunt hen daarbij.

De verhalen en de projecten van de MIVA pioniers vindt u op www.oneMen.org

Jaarlijks geeft MIVA gemiddeld 2,4 miljoen Euro uit voor honderden pioniers in meer dan
40 ontwikkelingslanden. MIVA kan dit doen dankzij particuliere giften. De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. Bent u geïnteresseerd in wat MIVA het afgelopen jaar deed? Download dan ons jaarverslag (Pdf-bestand 4 MB).

MIVA is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dat is een garantie voor een verantwoorde manier van fondsenwerving en -besteding. MIVA maakt deel uit van het netwerk van katholieke organisatie

Na de viering op 27 augustus is er een extra deurcollecte tbv Miva

 

 

 

 

 

Amnesty International groep Borculo

 

Resultaten campagne ‘Stop geweld tegen vrouwen’

 

Vanaf maart 2004 stonden veel activiteiten in het teken van deze campagne. De actie ging in Borculo van start tijdens de wereldgebedsdag. Hier werden de eerste handtekeningen gezet onder de petitie gericht aan regeringsleiders met de oproep de internationale verdragen na te leven en alles te doen om vrouwen te beschermen. De petitie wordt, samen met een door vele religieuze organisaties getekende verklaring, begin september tijdens de Algemene vergadering van de Verenigde Naties aangeboden aan regeringsleiders van een aantal landen waar geweld tegen vrouwen ernstig is. Tijdens de actie werden we door veel mensen gesteund. Zo werd er actie gevoerd vanuit de kerken, de vrouwenverenigingen en door de schrijfabonnees. Daarnaast was er aandacht voor de actie tijdens internationale vrouwendag, de dodenherdenking, de vredesweek, rond 10 december en op de kerstmarkt.

Er werd een actie gevoerd voor vrouwen in Colombia, Spanje, de Filippijnen, Irak, Turkije, Rwanda, Dafur/Soedan, Atheh/Indonesië, Israel en de Palestijnse autoriteit en de democratische republiek Congo. Vanuit Borculo werden 1300 kaarten verstuurd naar regeringen en ontelbare handtekeningen verzameld onder petities. Amnesty dankt iedereen voor de geweldige steun bij deze actie.

Kort samengevat de eerste resultaten:

-          Spanje: krachtig beleid tegen huiselijk geweld.

-          Turkije: eerwraak wordt scherper vervolgd.

-          Filipppijnen: nieuwe wet op geweld tegen voruwen en kinderen.

-          De NAVO zal haar beleid inzake mensenhandel aanscherpen.

-          Veel aandacht in de media voor de oproep om de rechten van vrouwen in het nieuwe Irak veilig te stellen.

-          Veel aandacht voor de campagne voor het terugdringen van wapens. Deze spelen een grote rol in geweld tegen vrouwen.

 

Voor meer informatie: Piety Nijhof, tel. 272864.

 

ZONDAGMORGEN CONCERT

 

Zondagmorgen 9 oktober organiseert de P.C.I. een concert in de R.K. kerk. Dit concert staat in het teken van de Parochiële Caritas. Medewerking wordt verleend door sopraan Annie Fokkers, piano Frank Sterenborg en het Borculo’s Mannenkoor. Aanvang 11.00 uur en de toegang is gratis. Aan de kerkdeur zal ten behoeve van de P.C.I. een bijdrage gevraagd worden.

 

De Parochiële Caritas heeft tot taak, vanuit de christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht, vanuit het geloof, dienstbaar te zijn aan de samenleven door aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften binnen onze gemeenschap.

 

KVB (Katholieke Vrouwenbond)

 

Programma seizoen 2005 – 2006:

20 september : jaarvergadering en Bingo

19 oktober:

een lezing over Maria door Mw. J. Vogelezang- de Ridder

15 november: Leewerikstars, muziekgroep verstandelijk gehandicapten uit Neede

21 december: kerstavond, Heilige mis en broodtafel

17 januari: Nieuwjaarsavond door leden

15 februari: de Weerman van Borculo: Herman Dute

20 maart: bloemschikken door dhr. Vreeman

25 april: Abdij Slangenburg, een bezoek naar kasteel Slangenburg

 

Alle avonden beginnen om 20 uur bij cafe-restaurant Peters.

Voor informatie:

Secr. Mw. A. Beerten tel. 271692.

 

 

Oktober 2005:

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

NIEUWE PAROCHIEVERBAND ‘GRAAFSCHAP ZUTPHEN’ THANS EEN FEIT.

Eindelijk is het dan zover !  Op 22 september 2005 vindt in de St. Janskerk te Zutphen de ondertekening plaats van de samen-werkingsovereenkomst tussen de twaalf parochies die het parochieverband Graafschap Zutphen zullen vormen. De leden van de kerkbesturen, de pastores van het parochieverband en de direct betrokkenen zijn uitgenodigd om deze officiële ondertekening mee te maken.

 

SPEERPUNTEN VOOR HET PASTORAAL BELEID VOOR DE JAREN 2005 – 2006 VAN HET PASTORAAL TEAM.

Zoals we reeds in eerdere uitgaven hebben aangekondigd zijn in nauwe samenwerking tussen de pastores, de stuurgroep en de parochiebesturen inmiddels de Hoofdlijnen voor het Pastoraal Beleid voor de jaren 2005 – 2010 opgesteld.

Nadien hebben de pastores de speerpunten voor het pastoraat van 2005 – 2006 gekozen.

Wij leggen de belangrijkste speerpunten bij deze aan u voor:

 

Liturgie:

► Een evenwichtig aanbod van boetevieringen rond Pasen en Kerstmis. Het is goed om te kijken in welke van de parochie (kerken) dat het meest efficiënt te organiseren valt. Dan is het ook goed om deze viering(en) een interparochieel karakter te geven.

► Een evenwichtig aanbod organiseren van enkele vaste viermomenten door de week, in de diverse kerken en in sommige gevallen in de tehuizen.

► Streven is dat het pastoraal team bij daarvoor passende gelegenheden gezamenlijk voor gaat.

► Het aanbieden van verdieping (cursussen) voor medewerkers in de liturgie voor bijvoorbeeld lectoren.

                                                           F.G.C.M. (Fred) Hogenelst

 

Catechese:

Speerpunt Vormsel:

► Inventariseren van frequentie van vormen, gevolgd traject, met welke inzet in de locale gemeenschap. Vaststellen van wat de geprofileerde pastor hierin kan betekenen. Verder ontwikkelen van werkbladen voor bijeenkomsten met pastor en vormelingen, ouderavond, ouder-kind avonden.

Speerpunt spiritualiteit:

► Een aanbod doen op gebied van catechese of spiritualiteit al dan niet in oecumenisch verband. Aanbod ontwikkelen die lichaam, ziel en geest omvat. Katholiek Spiritueel Centrum ontwikkelen waar vanuit het aanbod wordt aangeboden aan het gehele parochieverband. Het samenbrengen van mensen die in deze ontwikkelingen willen participeren (oktober 2005). Publiciteit verbeteren. Website ontwikkelen en adressen/e-mail bestand opzetten. Missionair karakter ervan benadrukken.

 

                                                           E.W. (Ed) Wassink

Diaconie:

Punten van aandacht:

► Permanent aandacht geven aan:  ‘het streven naar een vitale en saamhorige geloofsgemeenschap’ en aan  ‘de daadwerkelijke zorg van de gemeenschap voor de materiële en geestelijke noden van zowel haar leden als van allen die niet tot de eigen geloofsgemeenschap behoren.

Het gaat dan om het verankeren van een diaconale spiritualiteit in de geloofsgemeenschappen.

► In overleg met de bezoekersgroepen te komen tot een adequate ondersteuning t.g.v. het bezoekerswerk. Het gaat dan om grondhouding en grondinspiratie.

► Het project  ‘Lopen voor Lima’ binnen het parochieverband te activeren en m.n. jongeren daarvoor interesseren.

Speerpunten:

► Het in gang zetten en bevorderen van ondersteuning voor vrijwilligers welke in aanmerking komen voor uitgeleidediensten/uitvaarten. En daarvoor een beleid ontwikkelen en in gang zetten.

► Het organiseren van een bezinningsdag voor vrijwilligers die bezoekerswerk doen in het parochieverband.

 

                                                           H.J.B. (Henk) Jacobs

                                                           W.J.G. (Wil) Matti

 

De Hoofdlijnen van Pastoraal Beleid 2005 -2010 e.d. ligt tijdens de openingsuren op het parochiesecretariaat ter inzage

DEKEN  H.J. VAN MERM GAAT MET EMERITAAT.

Na bijna veertig jaar werkzaam geweest te zijn in het pastoraat van het aartsbisdom Utrecht, waarvan de laatste twaalf jaar als deken van Montferland en Gelderland-Oost (72 parochies) gaat Deken van Merm op 1 oktober 2005 met emeritaat. Zoals u wellicht al uit de kranten gelezen hebt wordt Deken van Merm opgevolgd door de zeereerwaarde heer H.J.C. Hendriksen (1938),

 

VERTREK EMERITUS PASTOOR GRONDHUIS UIT JOPPE.

Onlangs is bekend geworden dat emeritus pastoor W.J.J. Grondhuis de parochie Joppe gaat verlaten. Pastoor Grondhuis heeft om gezondheidsredenen besloten niet meer terug te keren.

In afwachting van zijn verhuizing verblijft hij in Rotterdam. Het bestuur van Joppe en het pastoraal team heeft, gezien zijn hoge leeftijd, begrip voor zijn onverwachte vertrek en hoopt dat Pastoor Grondhuis nog volop mag genieten van z’n welverdiende rust.

 

VRIJWILLIGERSAVOND.

Ook dit jaar hebben we een vrijwilligeravond gepland en wel op zaterdag 10 december a.s. om 20.00 uur. Het programma voor die avond wordt nog nader voorbereid en uitgewerkt. Alle vrijwilligers en vrijwilligsters binnen onze parochie ontvangen hiervoor eerstdaags een uitnodiging. Noteer deze datum alvast op de kalender of in uw agenda. 

 

150 JAAR PAROCHE.

Op vrijdag 18 november 2005 is het precies 150 jaar geleden dat door apostolisch Vicaris Mgr. Johannes Zwijsen officieel onze parochie werd opgericht. Op zaterdag 19 november a.s om 19.00 uur willen we dit markante feit tijdens een jubileumviering gedenken. Tevens kan er op die dag ook de tentoonstelling worden bezocht, waarbij de geschiedenis van onze parochie nader in  ‘beeld’  wordt gebracht. In de week van 14 t/m 19 november zal er een extra jubileumnummer van het Parochienieuws verschijnen met allerlei wetenswaardigheden over het 150-jarig bestaan van de Borculose parochiegemeenschap.

 

                                   Tot zover de korte berichten van

                                   het parochiebestuur.

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 20 november, de voorbereidingsavond vindt plaats op woensdagavond 9 november. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

GESLAAGDE BEZINNINGSDAG P.C.I.

Evenals voorgaande jaren is ook de op dinsdag 7 juni jongstleden gehouden bezinningsdag voor onze oudere en zieke mede-parochianen, geleid door Pater Bun, een erg geslaagde en gezellige dag geworden. Het bestuur prijst zich gelukkig, dat er dit jaar weer verschillende nieuwe deelnemers waren, dus het is zeker de moeite waard om er mee door te gaan. We hopen volgend jaar weer een mooie en gezellige dag te kunnen organiseren.

 

Namens het bestuur van de P.C.I. Borculo

Mevrouw E. Stuyt-Slaats, secretaris.

 

 

LOPEN VOOR LIMA

Op 11 en 12 november wordt voor de 6e maal de sponsortocht georganiseerd voor stichting El Puente te Lima in Peru.

Jan Brinkhof, priester in Lima, wil samen met Frank Oosterhuis en Marleen de Bont uit Zutphen een cultureel jongerencentrum opzetten in de sloppenwijk Comas, in Lima, Peru.

De opbrengst van deze sponsorloop of fietstocht, is volledig bestemd voor dit doel.

In het volgende parochienieuws vertellen we U meer, of kijk alvast op www.elpuente.nl

WERELDMISSIEMAAND

Verlos ons van het kwade

Missiezondag, dit jaar op 23 oktober, is voor de katholieke geloofsgemeenschap over heel de wereld een dag van gebed en offergaven voor de missie. Hoe arm ook, zelfs de parochies in de derde wereld brengen wat geld bijeen. Net als bij de Europese Unie krijgen ze als armlastige lokale kerken méér geld terug dan ze zelf bij elkaar brachten. Dit is mogelijk dankzij de solidariteit van de katholieken uit Europa en Noord-Amerika. Met name de katholieke kerk in Afrika maakt een gestage groei door. De kosten nemen daarmee ook toe. Als geen ander draagt de Kerk in Afrika bovendien enorm bij aan de oplossing van de grote sociale noden.

Wereldmissiemaand, georganiseerd door Missio, richt onze aandacht daarom dit jaar op het vredeswerk van de katholieke kerk in Oeganda. Al meer dan twintig jaar is er een bush-oorlog gaande waarbij zo´n 25.000 kinderen tegen hun wil als soldaat zijn ingezet. Onder dwang hebben ze mensen gemarteld en vermoord. Eenmaal ontsnapt uit de groene hel hebben deze kleine veteranen de grootste moeite om weer kind te kunnen zijn. De Kerk van Noord-Oeganda, onder leiding van de moedige bisschop Odama, helpt deze ex-kindsoldaten om met zichzelf en hun medemensen in het reine te komen. Ze stimuleert verzoeningsrituelen volgens de oude Acholi-cultuur, biedt traumahulp en vakopleidingen waardoor deze kinderen weer in de samenleving kunnen worden opgenomen.

Onder het motto `Verlos ons van het kwade´ laat de poster voor Wereldmissiemaand ex-kindsoldaten zien die hun oude soldatentenue verbranden. Het is voor hen een manier om de nachtmerrie uit het verleden kwijt te raken. De poster voor Wereldmissiedag van de Kinderen, op 2 oktober, laat ex-kindsoldaat Joe zien die nu doelpunten scoort in plaats van mensen af te knallen. Het blad Missio Wereldwijd dat met Wereldmissiemaand in onze parochie verkrijgbaar is vertelt hoe ex-kindsoldate Christine Agenorwot het ontroerende Acholi-verzoeningsritueel onderging.

Ex - kindsoldaten maakten van oude geweerkogels kruisjes. Via het blad Missio Wereldwijd kunnen giro - donateurs in het bezit komen van dit unieke geloofssymbool van vrede en verzoening voor alle mensen, waar ter wereld ook.

Op 22 oktober is er na de viering een extra deurcollecte bestemd voor Wereldmissiedag. Van harte aanbevolen!

PMW (pauselijke missie werken)

 

In de weken van 10 t/m 21 oktober wordt de jaarlijkse bijdrage van de missie opgehaald.

Wilt U de missie ook steunen?

Dan kunt U contact opnemen met:

Lucia Elschot, 0545 - 274460

 

KINDERNEVENDIENST VREDESVIERING

 

Op zaterdag 24 september organiseren wij, tijdens de jongerenviering, een kindernevendienst.

Wij zullen ons met het thema “Vrede” bezig houden i.v.m. de vredesweek. Wij willen de kinderen uitnodigen om voor de viering in het K.J. - gebouw te komen. Na de viering Kunt u uw kinderen daar weer ophalen. Tevens willen wij iedereen uitnodigen voor een kopje koffie/thee na de viering (ook in het K.J. - gebouw)

 

Hopelijk tot dan!

De M.O.V. groep

 

CONCERT BORCULO’S MANNENKOOR IN ONZE KERK

 

Zondagmorgen 9 oktober organiseert het P.C.I.-bestuur een concert in onze parochiekerk.

 

Dit concert staat in het teken van de Parochiële Caritas. Medewerking wordt verleend door sopraan Annie Fokkers, piano Frank Sterenborg en het Borculo’s Mannenkoor. Aanvang 11.00 uur en de toegang is gratis. Aan de kerkdeur zal ten behoeve van de P.C.I. een bijdrage gevraagd worden.

 

De Parochiële Caritas heeft tot taak, vanuit de christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht, vanuit het geloof, dienstbaar te zijn aan de samenleven door aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften binnen onze gemeenschap.

 

MISSIE – ZENDINGS

KALENDER  2006

 

‘De Schreeuw’ is een brede beweging van mensen die de geschiedenis in Latijns -Amerika wil keren. Ze stelt de sociale uitsluiting van mensen aan de orde en bestrijdt deze. Dat doet ze in navolging van Christus. Het zijn daden van naastenliefde. En soms kost die strijd mensen het leven. De Ecuadoriaanse kunstenaar Pavel Égüez (46) gaf een gezicht aan ‘de Schreeuw van de Uitgeslotenen ’, El Grito. In zijn muurschilderingen toont hij de ontbering en armoede door sociale, economische en raciale uitsluiting. Hij laat in zijn werk echter ook zien dat de uitgeslotenen zelf de verdediging hebben opgenomen van de vrede, van het milieu, van de diversiteit.

 

Sinds 1999 stelt Pavel Égüez zijn talent in dienst van De Schreeuw. “Mijn werk brengt tot uitdrukking wat onder de mensen leeft en ondersteunt hen in hun verwachtingen. In Latijns - Amerika is God overal aanwezig. Christen - zijn hoort bij onze identiteit. Als ik Jezus afbeeld, schilder ik hem als een levende persoon die uit solidariteit de mensen in hun leefwereld beschermt”, aldus Égüez.

Met de afbeeldingen in de Missie - Zendingskalender laat de kunstenaar zien hoe het geloof mensen in Latijns - Amerika beweegt om zich niet bij geweld en uitsluiting neer te leggen. Égüez toont hoe in Latijns - Amerika kunst zich verbindt met de nieuwe sociale bewegingen. Hij wil vooral duidelijk maken wat er in zijn Latijns - Amerika aan de hand is, in de hoop dat zijn werk helpt ontdekken dat een andere wereld mogelijk is.

 

De Missie - Zendingskalender 2006 ‘De schreeuw uit Latijns -Amerika’ is voor € 6,- te koop bij werkgroepen voor missie, maar ook bestelbaar bij CMC Mensen met een Missie (€ 6,- exclusief verzendkosten), Postbus 16442, 2500 BK Den Haag, tel: 070 3136730, e-mail: cmc@cmc.nu

. Zie ook: www.missiezendingskalender.nl

 

Met zin op pad ........... .

En hoe hou je de zin erin!

Deze middag is er een van ontmoeten en bemoedigen. Vele vrijwilligers zetten zich al jarenlang in voor het bezoekwerk in de parochie.

Deze vrijwilligers, jij als vrijwilliger, hebben ervaren dat het bezoekwerk in de loop der jaren ook intensiever is geworden Mensen wonen langer thuis in de eigen vertrouwde omgeving. Het leven, vreugde en verdriet, wordt geleefd in deze omgeving. Des te meer van belang dat 'de kerk' aan huis komt. De kerk, waarvan het werk, steeds meer terecht komt bij de vrijwilliger

Wie ben ik als vrijwilliger

Wat kom ik tegen als vrijwilliger? Wat komt ter sprake?

Hoe ga ik erop in?

Veranderingen en verschuivingen hebben in de laatste jaren veel teweeg gebracht in doen, laten en uiten van mensen. Ook jij als vrijwilliger wordt door het leven en het geloof geraakt. Je stelt andere vragen aan het leven en ook de ander stelt ze aan jou. Hoe kom ik aan de antwoorden en hoe geef ik antwoord?

Op deze bezinningsmiddag willen we jullie een aantal    

handreikingen aanreiken hoe daarmee om te gaan.

Zodat deze ontmoetingsmiddag je inspireert en bemoedigt om samen door te gaan.

 

 

Uitgenodigd: Leden bezoekersgroepen

Plaats:          Parochie “Christus Koning” te Vorden

 

 

 

 

 

Tijd:             Op 27 oktober 2005  vanaf

                   13 uur staat de koffie klaar.

Van harte welkom namens

Mia Tankink, dienstverlener dekenaat Gelderland Oost

Wil Matti,       pastoraal werker parochieverband

 

 

KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM

voor de Graafschap Zutphen

 

De monnik in jezelf ontmoeten.

Ieder mens is wezenlijk alleen. Je kunt nog zoveel met anderen delen,maar uiteindelijk ben je alleen gekomen en ga je weer alleen.

Het is de kunst van het leven de monnik (m/v) in jezelf te ontdekken en gevoelens van eenzaamheid om te vormen naar het positief ervaren van alleen zijn. Zo kun je dan ook Ieren omgaan met de paradoxen in het leven. Dat proces noemen we spiritualiteit of mystiek. Het leert je op een

omvattende manier om te gaan met je leven en uit te groeien tot de mens zoals God je heeft bedoeld. Dat is voor iedereen opdracht en mogelijkheid.

 

Er wordt een inleiding gegeven en we doen wat spirituele oefeningen.

Inleider:         Pastor Ed Wassink.

Datum/tijd:    27 september 2005; 20.00 uur.

Plaats:            R.-K. Parochiecentrum,

Groenloseweg 1, 7261 AM Ruurlo.

 

IJssellandmystiek: Thomas á Kempis bestseller.

Thomas á Kempis schreef een boek dat al eeuwenlang een bestseller is. Geen pageturner zoals de Da Vinci Code van Dan Brown, maar een betrouwbare spirituele gids met als titel "De navolging van Christus".

Op deze avond wordt een inleiding gegeven op dit boek zodat je het succesvol kunt lezen en kunt integreren binnen je eigen spiritualiteit.

 

Inleider:         Pastor Ed Wassink.

Datum/Tijd:   4 oktober 2005; 20.00 - 22.00 uur.

Plaats:            Parochieel Centrum Mariaschool,

Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen.

 

 

Momenten van stilte en meditatie in de Martinuskerk, Warnsveld.

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week, doet veel

mensen goed. In samenwerking met mijn collega-dominee Roel van Oosten geven we weer een serie van zulke momenten in de prachtige oude Martinuskerk van Warnsveld. Een toplocatie!

Als inleiding zal steeds iets worden voorgelezen uit Kahlil Gibran,

“De profeet”, in de vertaling van Désanne van Brederode.

Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

 

Inleiders:       pastor Ed Wassink, dominee Roel van Oosten.

Data:              12 oktober, 9 november, 14 december 2005.

18 januari, 22 februari, 22 maart 2006.

Tijd:                19.30 - 20.10 uur.

Plaats:            Martinuskerk, Warnsveld,

op de splitsing van Rijksstraatweg en Bonendaal.

Vanuit Zutphen: aan het eind van de Warnsveldseweg.

 

IJssellandmystiek: de praktijk.

Mystiek is een omvormingsproces waarbij je leert vanuit je innerlijke Kern te leven. Voorbij aan je ego. Dat geeft ruimte, vrijheid en de mogelijkheid om onvoorwaardelijk lief te hebben. Jezus is daarvan een schitterend voorbeeld. In de IJssel land mystiek staat dit centraal. Het belangrijkste hulpmiddel voorbij te Ieren gaan aan je ego is meditatie. Maar hoe gaat dat eigenlijk? Stap voor stap gaan we dat op deze avond proberen uit te

leggen hoe mediteren gaat. Met behulp van oefeningen proberen we uit of je deze spirituele weg met succes zou kunnen gaan.

 

Inleider:         Pastor Ed Wassink.

Datum/tijd:    26 oktober 2005; 20.00 – 22.00 uur.

Plaats:            De Eekschuur, Bonendaal 2, 721 GG Warnsveld.

 

 

 

 

 

 

KATHOLIEK NIEUWSBLAD

 

“De Vrienden van het Katholiek Nieuwsblad” verzorgen promotiewerkzaamheden voor het Katholiek Nieuwsblad.

 

Wij willen U graag wijzen op het unieke karakter van het katholiek Nieuwsblad. Zo geeft het Katholiek Nieuwsblad niet alleen uitvoerige en duidelijke informatie over het kerkelijk leven in onze bisdommen en parochies, maar laat het evenzeer zijn licht schijnen op decreten en uitspraken van de paus. Daarnaast komt natuurlijk ook de wereldkerk aan de orde.

Wij maken U graag attent op de opiniërende columns, de artikelen over liturgie, kerkzang en kerkelijke kunst en de theologische bijdragen, maar wij willen ook de prachtige illustraties vermelden!

Verder goede informatie over belangrijke gebeurtenissen. Gedegen artikel over recht, economie, culturele en andere zaken, die een betekenis hebben voor het leven van de mensen en de samenleving. Desgewenst kan de lezer reageren op ieder artikel in het Katholiek Nieuwsblad en dat commentaar wordt in een volgende uitgaven van de krant opgenomen.

In geen enkel huis/gezin zou deze krant mogen ontbreken.

Het blad verschijnt eens per week in een hanteerbaar formaat en wordt per post toegezonden. Onze aanbieding: U kunt ook bellen:

Vier weken gratis. Bel (073) 6123480

 

Met vriendelijke groet,

C.H. Kerstholt (vrz), griningen?haren, info 050-5340452.

 

Kijk ook eens op www.katholieknieuwsblad.nl

 

 

BEDEVAART NAAR KEVELAER

 

Op rozenkranszondag 9 oktober a.s. is de jaarlijkse bedevaart naar het Mariaoord Kevelaer. Emeritus pastoor Th. Escher uit Groenlo is bereid gevonden om als geestelijke begeleider mee te gaan. Maria wordt in Kevelaer als troosteres der bedroefden aanbeden.

Onkosten zijn € 18, deze zijn te voldoen bij opgave.

Moge het een mooie dag van gebed en bezinning zijn.

 

Opgave t/m 2 oktober a.s. bij dhr. H. Brokers, Prins Willem V straat 18, telefoon 273502.

 

 

 

 

 

 

 

125 JAAR STILLE OMGANG

(vooraankondiging)

 

In het kader van 125 jaar Stille omgang zullen tal van activiteiten worden gehouden. Als hoogtepunt de plechtige Eucharistieviering en de stille omgang in de nacht van 18 op 19 maart 2006 te Amsterdam.

Nieuw is echter in het kader van dit jubileum een jongerenweekend te houden.

We hopen ongeveer 500 jongeren uit geheel Nederland naar Amsterdam te krijgen. Voor de jongeren zal een centraal programma worden gemaakt. Ook zal er in parochieverband worden samengewerkt

Nadere informatie volgt nog.  (tip: kijk op www.stille-omgang.nl )

Namens de kring Salland en Achterhoek.

Met vriendelijke groet: dhr. H. Brokers

 

November 2005:

 

Op weg naar Allerheiligen en Allerzielen.

 

Mijn ouders zijn al jaren geleden overleden, mijn vader in 1980, mijn moeder in 1993. Omdat ik de oudste ben van het hele stel, 9 kinderen, stelde ik voor dat ik de zorg zou dragen voor het graf op het kerkhof in Dedemsvaart. In die tijd woonde ik het dichtste bij en ik vond van mij zelf dat ik ook verstand heb van een kerkhof en van graven. Bescheidenheid is ook een kunst.

 

Ik hoop dat het u niet al te vaak overkomt maar soms heb je een dag waarop alles verkeerd gaat: een gesprek loopt niet goed, je stoot je op een ongelukkige plek, je hebt net geen ongeluk maar het scheelde maar een haar, er valt net een verkeerd woord, het werk wil niet vlotten, een rampdag zodat je even uit balans raakt en in een dip komt, je weet niet goed hij je verder moet, het wordt even donker om je heen

Godzijdank heb ik dat soort dagen niet al te vaak, maar zo af en toe ben ik aan de beurt.

 

Na zo'n dag ga ik altijd naar het kerkhof, ik ga alleen, vraag me niet waarom (want ik kom er geregeld), ik neem voor mijn vader en moeder een mooie bos bloemen mee, maak de steen schoon en sta daar dan zomaar even, in mijzelf praat ik met hen. 'Jullie hebben altijd uitstekend voor mij (en voor ons allemaal) gezorgd, als het kan moet je nu ook weer even voor mij zorgen.'

Ik stap weer in de auto en rijd weer naar huis. Opgelucht.

Misschien vindt u het een heel kinderachtig verhaal, een man van 68 jaar die zulke dingen doet.

 

U mag van mijn verhaal vinden wat u wilt, het stoort mij niet. Voor mij is het een ervaring dat we over de dood heen bij elkaar blijven horen. Als we in de liturgie spreken over de gemeenschap van gelovigen dan gaat het ook altijd over levenden en overledenen, in het canon gebed tijdens de eucharistie is er een aparte plaats voor ingeruimd, je kunt op die plaats zelfs namen noemen.

In de loop van het (kerkelijk) jaar hebben we meer momenten die 'grensoverschrijdend zijn', bij uitstek het Paasfeest, Pinksteren en Hemelvaart, maar ook Maria Hemelvaart en ALLE-heiligen en ALLE-overledenen.

In het Johannes evangelie horen we Jezus zeggen, ''wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven".Het is een belofte aan mijzelf, ik ben niet geboren om voorgoed te sterven, maar het is ook de belijdenis van ons geloof over allen die ons zijn voorgegaan. Met alle mogelijke vragen die je maar kunt bedenken, hoe kan het, waar is het.

Allerheiligen en Allerzielen zijn bij uitstek dagen waarin we ons geloof in de gemeenschap van alle gelovigen mogen beleven, met vreugde en met verdriet, maar verbonden met elkaar voor altijd.

 

H. Jacobs, pastoor.

 

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d. De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 20 november, de voorbereidingsavond vindt plaats op woensdagavond 9 november. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

Voor alles is een tijd…

 

Sinds 1 juli j.l. woon ik op de Geweldigershoek in Zutphen. Als geboren Zutphenaar (wij zeggen: Zutphenees) had ik allang de wens eens in een historisch pand in de stad zelf te mogen wonen. Dat is nu gelukt! Het huis waarin ik nu woon is een deel van het Provoost Geweldigers Hues. Op deze plek woonde vanaf 1602 de provoost-geweldiger, een soort van militaire gevangenisbewaarder. Dat past al wel bij een pastor die in het gevangeniswezen heeft gewerkt.

Voor die tijd echter stond het bekend als de wheme of pastoorshuis van de Nieuwstadskerk! Wat bijzonder om nu juist daar te mogen wonen! Het huis stamt uit 1472 en waarschijnlijk was pastoor Peter Esselinck de eerste bewoner en na vele eeuwen mag ik er als pastor wonen. Vanuit mijn raam kijk ik op de toren van onze St. Jan. Als ik het Angelus hoor luiden kom ik als vanzelf tot gebed.

 

Velen denken nu ook dat ik wat meer kan betekenen voor de parochianen in Zutphen, maar helaas is dat niet zo. Ik blijf pastor in het pastorale team van het Parochieverband Graafschap Zutphen. We zijn en blijven inzetbaar in 12 parochies!

Ik hoop in mijn huis op die gezellige Geweldigershoek de broodnodige rust te vinden en ontspanning. Zoals U weet moet ik op mijn gezondheid letten. Gelukkig gaat het weer beter. Bedankt voor Uw belangstelling en attenties in die periode en bij de verhuizing.

 

Inmiddels zijn we bezig een Katholiek Spiritueel Centrum op te zetten en de eerste folder heeft u al gezien als het goed is. We werken op locatie en hopen in de toekomst een mooie en goede aanvulling te zijn op de locale parochiekernen die in hun kerken samenkomen voor de liturgie. Het ziet er veelbelovend uit. We nodigen U graag uit voor 16 november in Zutphen om mee te praten, te denken of om te helpen. Spiritualiteit is een zaak van en voor ons allemaal!

 

Ed Wassink

 

Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel…

 

Donderdag 22 september j.l. was het zover. De samenwerkingsovereenkomst van onze twaalf parochies kon worden ondertekend. Het ‘Parochieverband Graafschap Zutphen’ is daarmee een feit. De officiële samenwerking tussen ‘Parochieverband Oost’ en ‘Parochieverband West‘ en daarmee óók tussen al die twaalf unieke parochies is van start gegaan. Hoewel we als pastoraal team daar in de praktijk al vanaf januari actief mee bezig waren. o.a. middels het rooster. Er is een lange en moeizame weg aan voorafgegaan en er is met zeer veel zorgvuldigheid gewerkt. Maar dat geeft mij ook écht het vertrouwen dat er nu wérkelijk iets tot stand is gekomen! Samen met de andere leden van het pastoraal team en met de vice-voorzitters (en/of hun afgevaardigden in de stuurgroep) is er heel wat overlegd en beraadslaagd en uitgewisseld en goed- en afgekeurd. En nu is de ondertekening dan een feit maar dat betekent niet dat het proces nu afgerond is en dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten! In feite is het dat wat ik vroeger (als auto- rij-instructeur) tegen mensen zei nadat ze hun rij-examen hadden behaald: “Het echte autorijden begint eigenlijk nú pas.” Want nu zit er niet meer iemand naast je om nog in te grijpen als dat nodig is. Zo is het ook een beetje met de samenwerking. Het eigenlijke werk begint nu pas: De fundering is gelegd nu kunnen we aan het bouwen. Allereerst echter hoop ik voor alle parochies dat er na de voorbereiding voor de ondertekening wat rust mag komen en wat ontspanning, dat we weer wat op adem mogen komen en op krachten want dan kunnen we ook weer enthousiast samen verder gaan.

 

In de dankviering bij de ondertekening zijn we uitgegaan van de vele ledematen en het ene lichaam: alle ledematen van het lichaam, die allemaal uniek zijn en uniek blijven en die sámen nodig zijn om dat ene lichaam te vormen. Namelijk de Kerk, de gemeenschap van gelovigen, het Lichaam van Christus. Die keus is ook gemaakt om recht te doen aan alle twaalf parochies die zichzelf herkennen in hun eigenheid en eigen unieke kleur en sfeer en hun eigen identiteit! Want die moet toch niet verloren gaan! Want daarin, in die kleine actieve gemeenschappen, met hun (nog) vele vrijwilligers, die van harte samenwerken, daarin ligt juist de kracht om dóór te gaan. Een opvatting die we als pastoraal team ook van harte ondersteunen. Daarom hopen we dat in de voor ons liggende periode, alle parochies zichzelf eens goed in het licht zetten om te zien waar hun sterke kanten liggen: waar ze goed in zijn, waar er veel van is, wat goed loopt en waarmee ze andere parochies wellicht tot steun kunnen zijn. Maar daarnaast ook dat de parochies durven kijken naar wat er wellicht beter kan en wat wellicht zwak is en misschien zelfs niet meer kan… en waar ze hulp en steun bij kunnen vragen van andere parochies van het samenwerkingsverband. Want dan kunnen we energie en kennis en bereidheid tot samenwerking optimaal benutten ten dienste van het kleine én grote verband.

 

Want hoe mooi zo’n samenwerkingsverband ook is, het staat of valt met de medewerking van zelfs de allerkleinste, of dat nou de kleinste is in aantal, in capaciteit, of in wat dan ook. Wanneer we als geloofsgemeenschap, als kerk, onze maatschappij en onszelf tot steun willen zijn en voor elkaar een wegwijzer en een reisgenoot, dan moet die hulplijn stevig zijn! En dan zijn alle schakels even onmisbaar. Ik wil bidden en hopen dat we naar onszelf durven kijken met de openheid om te zien wat er in de toekomst nog lukken gaat en waar het over een andere boeg moet. En met zo veel vrijwilligers op zovele plaatsen actief, ben ik hoopvol gestemd dat ‘Wat de toekomst brengen moge, ons geleid… des Heren hand’. Ja toch? Mede namens het pastoraal team,

pastoor Hogenelst

 

 

VRIJWILLIGERSAVOND. (GEWIJZIGDE DATUM)

De voor dit jaar geplande vrijwilligeravond gepland is gewijzigd naar zaterdag 10 december a.s. om 20.00 uur. Het programma voor die avond wordt nog nader voorbereid en uitgewerkt. Alle vrijwilligers en vrijwilligsters binnen onze parochie ontvangen hiervoor eerstdaags een uitnodiging. Noteer deze datum alvast op de kalender of in uw agenda. 

 

ACTIVITEIT VOOR KINDEREN IN DE HENGELOSE WILLIBRORDUSKERK

 

Op zondag 30 oktober a.s. is er weer “Onder de Regenboog”, een activiteit voor kinderen van 4 t/m 7 jaar (en hun ouders) in de Willibrorduskerk en in het parochiecentrum in Hengelo Gld. Zo genoemd omdat de regenboog als een brug is, die de hemel met de aarde verbindt. Spelenderwijs en creatief wordt geprobeerd die brug te slaan, samen met Mia Tankink, dienstverlener bij het dekenaat Gelderland-Oost. Met een verhaal, met muziek, met spel en door te knutselen. Er zijn weer heel veel kinderen welkom, want er wordt in groepjes gewerkt en daarin kunnen ouders en kinderen samen meedoen. Ook gezinnen uit andere parochies en gemeenten zijn welkom.

Iets voor uw gezin? Om op deze manier eens op zondag de hemel met de aarde te verbinden? Het programma is van 11.30 tot 13.00 uur, een tijd die is gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij andere activiteiten in een jong gezin.

 

KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM

voor de Graafschap Zutphen

 

IJssellandmystiek en muziek.

Muziekpedagoog Jac Kunen heeft zich verdiept in de muzikale kant van de Moderne Devotie in de Middeleeuwen. Hij laat zien en horen hoe wereldse liefdesliedjes werden omgevormd tot spirituele tophits. Jac zal ons op zijn enthousiaste wijze hiermee laten kennismaken en nodigt ons uit zelf de liederen te proeven en zo iets te ervaren uit deze IJssellandmystiek.

Inleider:         Hr. Jac Kunen.

Datum/tijd:    8 november 2005; 20.00 – 22.00 uur.

Plaats:            PCM,Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen.

Bijdrage:        Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

 

Spiritueel Café:   “op verhaal komen…”.

Een avond gezellig bij elkaar rond het thema spiritualiteit.

Deze avond zal gaan over levensverhalen. We worden vrijblijvend

uitgenodigd naar het verhaal van een ander te luisteren of ons eigen verhaal te vertellen in de ongedwongen sfeer van een kleine groep. Waarschijnlijk zullen we vooraf een inleiding hierop hebben van Peter Pronk, een rasechte verhalenverteller.

Verder is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te Ieren kennen op dit fascinerende gebied van de spiritualiteit.

Begeleiding: Mw. Riekje Rijk, geest. verz. Sutfene en Pastor Ed Wassink.

Datum/tijd:    9 november 2005; 20.00 uur.

Plaats:            PCM, Tengnagelshoek 6,  7201 NE Zutphen.

 

Daar is zeker behoefte aan…

een katholiek spiritueel centrum!

Daar is zeker behoefte aan een katholiek spiritueel centrum!

Op deze avond nodigen we graag iedereen uit die in de loop der jaren hebben laten weten dat er behoefte bestaat vanuit onze eigen rijke spirituele traditie een centrum op te zetten. Katholiek bedoelen we in de brede zin van het woord. Het kan dus gaan over een alpha-cursus, een avond over Sint Jan van het Kruis, maar ook het lopen van het labyrint op het Sint Jansfeest, meditatie, yoga... kortom alles wat je verrijkt naar lichaam, ziel en geest. Er moet net zoveel gelegenheid komen om de

rozenkrans te Ieren bidden als het Onze Vader in het Aramees te gaan dansen. Het mag een centrum zijn voor oud en jong, voor iedereen die kennis wil maken met onze rijke traditie of reeds daaruit leeft.

Heb je goede ideeën, wil je de handen uit de mouwen steken als

vrijwilliger, wil je contacten leggen, een cursus geven, suggesties doen,

koffieschenken/of folders maken of wat dan ook... kom en doe mee want het moet iets worden van ons samen, van ons allemaal!

En dan bedoelen we het hele parochieverband!

Want we werken op locatie zoals je al aan deze folder kunt zien.

Begeleider:    Pastor Ed Wassink.

Datum/tijd:    16 november 2005; 20.00 uur

Plaats:            PCM, Tengnagelshoek 6, 7201 NE Zutphen.

 

Bidden met kralen.

In veel religies worden gebedssnoeren gebruikt als hulpmiddel tot gebed. In de katholieke traditie kennen we de rozenkrans als hulpmiddel om tot contemplatief gebed te komen. Een effectief middel om diepte in je leven te krijgen en je spiritualiteit te ontwikkelen. Daarom wordt het gebruik ervan nog steeds gestimuleerd. We gaan in deze bijeenkomst uitleggen

waarom een gebedssnoer zo'n goed hulpmiddel is en we vergelijken de rozenkrans met de gebedssnoeren uit andere religies. Zo kunnen we Ieren begrijpen en proeven van het belang van deze universele weg tot God en het specifieke gebruik ervan in de christelijke traditie.

Inleider:         Pastor Ed wassink.

Datum/tijd:    22 november 2005; 20.00 uur.

Plaats:            R.-K. Parochiecentrum, Groenloseweg 1, 7261 AM Ruurlo.

 

 

 

 

 

 

Lopen voor Lima 2005

 

De voorbereidingen zijn in volle gang. De zesde Lopen voor Lima op 11 en 12 november.

 

Sponsortocht

 

Geweldig wandelen en fietsen door de prachtige natuur van de Achterhoek en daarmee geld bij elkaar halen voor het jongerenproject in Lima. Een prachtig doel op twee mooie dagen in november.

Elk deelnemer betaald inschrijfgeld, de hoogte is afhankelijk van de afstand die je loopt of fietst. Daarnaast kun je laten sponsoren per kilometer of voor de totale afstand. Hiermee kan dan nog meer geld bij elkaar worden gehaald voor het goede doel.

Het sponsorgeld en alle andere opbrengsten op deze dag komen geheel ten goed van het project.

 

Vertrektijden en afstanden:

11 nov. 21.00 uur – 80 km Zutphen – Zutphen , € 10,-- p.p.

11 nov. 21.00 uur – 40 km Zutphen – Ruurlo, € 10,-- p.p.

12 nov. Vanaf 06.30 uur – 40 km Ruurlo –Zutphen, € 10,-- p.p.

12 nov. Vanaf 09.30 uur – 25 km Ruurlo – Zutphen, € 5,-- p.p.

12 nov. Vanaf 12.30 uur – 12 km Vorden –Zutphen, € 5,-- p.p.

 

Fietsen:

12 nov. Vanaf 12.00 uur – 25 km Zutphen – Zutphen, € 5,-- p.p.

 

Start en finish Zutphen: Parochieel Centrum Mariaschool, Tengnagelshoek 9

Start Ruurlo: Parochiehuis Ruurlo, Stationstraat, naast RK kerk

Start Vorden: parochiehuis Vorden, ’t Jebbink 6

 

Informatie :

www.elpuente.nl

 

 

 

 

Hoera, het is zover.

 

We weten dat de jongeren in Peru continue op zoektocht waren naar een geschikt gebouw, dat aan hun eisen voldeed. In augustus kwam het lang verwachte heugelijke nieuws richting Nederland. We hebben een pand

 

De eerste foto’s zijn binnen. De foto hieronder geeft een impressie van het gebouw en de ligging:

Het gebouw staat in een wijk, waar deze jongeren wonen, en dichtbij de doorgaande weg. Hierdoor zullen ook mensen van buiten de wijk makkelijk toegang hebben.

Met dit nieuws zijn we natuurlijk erg blij. Vorig jaar hebben we gevierd dat we 5 jaar gewerkt hebben aan het project voor de jongeren in Peru. De plannen zijn altijd helder en duidelijk geweest.

Een Cultureel Jongerencentrum

-          Waar kinderen en jongeren in en uit kunnen lopen

-          Waar activiteiten georganiseerd kunnen worden en;

-          Waar ze kunnen samenzijn.

Enkele jongeren uit de dansgroep ‘Yachay Peru’, de spil achter het zomerprogramma en verscheidende activiteiten, zijn samen gegaan in een stichting. Hierdoor is het mogelijk het pand op hun naam te kopen, met behulp van onze financiële steun.

De komende maanden zullen in het teken staan van de inrichting van het gebouw en de opzet van activiteiten. Wij zullen hen hiermee vanuit Nederland (financieel) ondersteunen waar nodig is.

 

De aankoop van het pand betekent een belangrijke stap tot de verder realisatie van het jongerenproject in Peru.

Verder informatie: www.elpuente.nl of

Hellenkamp15, 7231 HG Warnsveld, tel 0575- 521275 –

Giro 8763975 – Stichting El Puente te Zutphen

Keulen 2005; De wereldjongerendagen… Ook ik was erbij!

Het is al weer even geleden maar papier is geduldig, helemaal wanneer het van Zutphen tot Borculo moet en van Joppe tot Olburgen (en al die andere 12 parochies van ons ‘Samenwerkingsverband Graafschap Zutphen’!) Toch geef ik nog graag een impressie van die wereldjongerendagen ( W.J.D.) 17 t/m 22 augustus in Keulen. Met een aantal jongeren uit Zutphen een aantal uit Lichtenvoorde hebben we één groep gemaakt. Mijn collega pastoor P. Kuipers en ik hebben met deze groep aangehaakt bij de Bisdombrede groep. Zo waren we al een aantal dagen met onze Canadese gasten op pad in Lichtenvoorde en omgeving en zo waren we zondag 14 augustus in de Kathedraal van Utrecht voor de samenkomst en de start van onze reis: een onvergetelijke Pelgrimsreis!

 

DE KERK IS JONG EN LEEFT !

 

Met deze enthousiaste woorden kopte het Katholiek Nieuwsblad enkele dagen na de Wereldjongerendagen in Keulen. En het is waar! Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Samen met enkele jongeren uit Lichtenvoorde en Zutphen gingen we op reis naar Keulen. -In de Dom van Keulen worden de relieken van de Drie Koningen vereerd en daarom was het thema ook: ‘Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden.’- En net zoals die Drie Koningen –toen- waren ook wij -nu- op zoek naar een ster, op zoek naar licht en geluk, op zoek naar Jezus.

 

De Nederlandse jongeren, die zich massaal hadden aangemeld, waren te gast in Wuppertal waar een speciaal programma van catechese, ontmoeting en gebed werd gevolgd. In de catecheses die door één van de bisschoppen werd verzorgd werd stilgestaan bij het thema van de W.J.D. Welke weg hebben wij te gaan? Wat moeten wij doen om ons geluk te bereiken? Wat of wie ís dat geluk en wie kan ons vertellen welke richting we moeten gaan? Heel wezenlijke vragen waar in kleine deelgroepjes langer over na werd gedacht en met elkaar over werd gepraat. De ochtend werd telkens besloten met een eucharistieviering met de aanwezige bisschoppen en priesters. Zelden heb ik zulke feestelijke vieringen meegemaakt. Er werd gezongen, geklapt en zelfs met vlaggen gezwaaid, iets dat een beetje onwerkelijk aandeed voor ons als nuchtere Hollanders. Maar er ging iets van uit. Je voelde dat er een heel bijzondere sfeer hing, waarin je werd meegenomen.

 

Op zaterdagmorgen gingen we op weg naar het laatste doel van deze pelgrimstocht: het Mariënfeld, ongeveer 20 kilometer buiten Keulen.

Daar zouden de laatste vieringen met paus Benedictus XVI plaatsvinden. Met het meest belangrijke in onze rugzak gingen we op weg: een slaapzak, een matje om op te liggen, een extra trui voor de koude uren, maar natuurlijk ook veel plastic tegen de voorspelde regen. Die bleef gelukkig uit zodat we de paus konden ontvangen onder een stralend blauwe lucht. Er is veel gesproken over zijn optreden. Meermalen is hij vergeleken met zijn voorganger. Logisch, maar niet te- recht. Al voordat hij kwam hadden de jongeren hem in hun hart gesloten. Zelf heb ik ook een paar dagen rondgelopen met een feloranje Benedetto-shirt. Later realiseerde ik me: het gaat er helemaal niet om wíe er paus is. De persoon is onbelangrijk, maar het gaat om Degene die hij vertegenwoordigd. En onze paus was zich dat zeer bewust.

 

Meer dan 800.000 mensen waren getuige van de bijzondere lichtviering op zaterdagavond en na een overnachting in de open lucht groeide dat aantal tot meer dan 1 miljoen op zondagmorgen. Om 6.30 uur stond ik met enkele collega's al in de rij om mee te kunnen doen aan de eucharistieviering en toen die begon waren er meer dan 10.000 priesters, 750 bisschoppen en kardinalen en gelovigen uit meer dan 197 landen. Op dat moment voel je pas wat het wil zeggen deel uit te maken van een wereldkerk, een wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Het was werkelijk ongelooflijk én Fantastisch!

 

Terug in Nederland probeerde ik de verhalen en ervaringen zo goed en zo kwaad als het gaat te vertellen, ik heb er zelfs nog foto’s bij. Maar het is een ervaring die je er plekke meegemaakt moet hebben. Daarom heeft het ook gezorgd voor een sterke band tussen de jongeren die mee geweest zijn. We hebben samen met jongeren uit heel wereld in alle talen die je maar bedenken kunt iets beleefd dat niemand ons kan afnemen, iets dat ons kan helpen om katholiek te zijn in de wereld van vandaag. En we vragen ons misschien af wat er allemaal blijft hangen. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen, maar ik heb een rotsvast vertrouwen in de kerk van morgen die heeft laten zien dat ze springlevend is !

 

 

Pastoor Hogenelst

 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die met gebed of anderszins heeft bijgedragen aan het welslagen van deze bijzondere dagen. Het animo is groot om er ook in Sydney bij te zijn…

 

 

KRUISPUNTEN

 

 

Het programma Kruispunten van de lokale omroep BerkellandFM is een programma wat elke donderdagavond van 19.00-20.00u. wordt gepresenteerd. Dit programma beoogt publiciteit te geven aan onderwerpen rond kerk en samenleving. De redactie is op dit moment uitsluitend samengesteld uit  leden uit de Protestantse kerken. Zij acht dit ongewenst, omdat hierdoor de kans bestaat dat onderwerpen en activiteiten uit de RK-kerken te weinig worden belicht, cq onderbelicht. Daarom is de redactie dringend op zoek naar iemand van “RK signatuur”.

 

Gezocht wordt naar iemand die een bijdrage wil leveren aan de publiciteit van activiteiten van de kerken en maatschappelijke organisaties. Een open houding en een brede belangstelling voor allerlei meningen en maatschappelijke vragen is wenselijk. De taak bestaat uit het helpen aanleveren van kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen uit de gemeente Berkelland en deze “programma-rijp” maken.

 

Nadere informatie kunt u krijgen bij mevr. Gré Schuiling (tel. 0545-472763) of Maarten Herlaar (0545-472295).

 

Kerstmarkt voor anderen

 

De jaarlijkse kerstmarkt voor anderen wordt gehouden op

vrijdag 9 december op het plein voor de NH-kerk.

Nadere informatie volgt nog…

 

 

Kerst 2005     “Licht is bedoeld voor donkere plekken.”

 

In deze weken voor kerst liggen in bijna alle winkels kaarsen. Je komt ze tegen bij Xenos, de Hema, V & D, op de hoek bij de bloemenwinkel. En ze zijn te koop in alle maten en kleuren. In menig winkel staan de kaarsen hoog opgestapeld en de planken, waarop de kaarsen zijn opgestapeld, staan er gebogen bij. Een overdaad aan kaarsen, aan toekomstige lichtjes?

 

Kerst 2005, in de kerstnacht lezen we weer dat prachtige verhaal van Lucas over de geboorte van Jezus. Het verhaal met de goede en blijde boodschap en een stralende hemel.

 

Licht is bedoeld voor donkere plaatsen. In deze tijd zijn er veel donkere plaatsen  onder ons. Zoals de springplank naar Europa, Melilla, de Spaanse enclave, waar duizenden Afrikanen hun geluk proberen te vinden en zo iets van het leven mee krijgen wat bij hun thuis afwezig is. De hoop op een beter leven en daar zijn basis behoeften voor nodig, om zo als waardig mens te kunnen leven.

Ze trekken met honderden via Nigeria, Niger en Algerije richting Marokko, vrijwel altijd mannen en jongens. De angst is hun voornaamste reisgenoot. Overleven is hun voornaamste doel. Alles pakken ze onderweg aan, graven latrines, repareren auto’s, bedelen om voedsel. Zo moeten ze vele kilometers tussen hen en Europa te kunnen overbruggen.

 

Een aangrijpende foto in de Volkskrant op de voorpagina, waarop vijf jonge Poolse vrouwen staan en een van hen met een portret van een vriend welke was omgekomen bij de brand in het cellencomplex. “Ze hebben hem als een hond behandeld. Maar hij was geen crimineel. Hij kwam uit een arme familie en wilde hier geld verdienen voor zijn familie.” Gewoon om waardig te kunnen leven.

 

Kaarsjes opsteken, hoe véél, voor wie, wanneer? Het lijkt wel of we alle kaarsen en kaarsjes willen aansteken. Maar met ons aansteken van die kaarsen gaat de donkerte niet weg. Bij het aansteken van kaarsjes hoort ook een intentie, dat is meer dan alleen het gebaar. Die intentie, dat het licht de kans krijgt om te stralen dat mensen kansen krijgen om waardig te leven.

 

Dat er van Godswege bevrijding komt, dat kleine onaangeziene mensen het horen en zien, dat het gezien en voortgezegd wordt, dat de grote woorden ontferming, vrede, bevrijding uit de hemel op de aarde neergedaald, wáár             zullen worden. Daarom wordt het verhaal verteld, de geboorte, het licht en de     blijde boodschap.

 

Nu ruim twee duizend jaar later is het mede aan ons “Het Verhaal” te horen, er naar te handelen, om licht te zijn in de wereld van vandaag. Gewoon oprecht en eerlijk in het leven te staan. Ruimte gevend en ruimte ontvangend.

 

Misschien dat zo onze kaarsjes werkelijk bedoeld zijn voor donkere plaatsen want geen mens is ongewenst, zo laat het kerstverhaal ons weten.

 

Namens mijn collega’s pastores Jacobs, Hogenelst, Wassink  wens ik u een zalig kerstfeest toe.

 

Pastor  Wil Matti.

 

 

DOPEN

Om uw kind te laten dopen is aanmelden bij het parochiesecretariaat voldoende (zie openingstijden elders in dit blad). Daarna neemt Marion Hilhorst van de werkgroep doopvoorbereiding contact met u op om verdere afspraken te maken m.b.t. tot de datum van de doop, de benodigde inschrijfformulieren e.d.

De eerstvolgende doopviering is gepland op zondag 5 februari 2006. De doopvieringen beginnen altijd om 13.00 uur in onze kerk en het jongerenkoor verleent hierbij haar medewerking.

 

De doopvoorbereidingswerkgroep,

Marion Hilhorst, Trudy te Braake en Nathalie van Workum

 

 

NIEUWSBRIEF PAROCHIEBESTUUR

 

FINANCIEEL OVERZICHT OVER HET JAAR 2004

 

Thans is het zover dat wij u door middel van een verkorte weergave van de  ‘financiële jaarstukken 2004’ nader inzicht kunnen verschaffen over het financiële reilen en zeilen van onze parochie.

De financiële jaarstukken over het afgelopen boekjaar 2004 zijn in de bestuursvergadering van 19 oktober j.l. nader vastgesteld. Hieraan voorafgaand is de jaarrekening door een erkend accountant gecontroleerd. Volgens het uitgebrachte accountantsrapport is niets gebleken op basis waarvan zij zouden moeten concluderen dat de rekening en verantwoording over het boekjaar 2004 geen getrouw beeld. Met andere woorden kunnen wij u laten weten dat onze penningmeester de financiële administratie goed voor elkaar heeft.

 

Tot onze spijt moeten wij U mededelen dat het nadelig resultaat over het jaar 2004 totaal €  18.927,-- bedraagt.

Met de besprekingen over de financiële verdeelsleutel voor het nieuwe parochieverband Graafschap Zutphen was onze inzet dan ook dat met name de persoonkosten voor Borculo behoorlijk omlaag zouden moeten gaan. Voor 2005 is dit dan ook gerealiseerd.

 

Waar we zorgen over maken zijn de kerkbijdragen van de parochianen, die lopen de laatste jaren steeds verder terug loopt. Er komen te weinig jonge parochianen erbij die onze parochie steunen middels de jaarlijkse kerkbijdragen. In januari zal dan tijdens de actie Kerkbalans meer de aandacht naar deze jongeren toe moeten gaan om hun bijdrage voor onze parochie te geven. Onder het motto “De kerk is heel wat waard” hopen we in 2006 op een goede opbrengst. Om jaarlijks kostendekkend te kunnen werken is een flinke verhoging van deze opbrengsten nodig. In tegenstelling tot de restauratiekosten zijn de gebruikelijke jaarlijkse kosten op geen enkele manier subsidiabel. We zijn wat dat betreft volledig afhankelijk van u.

Wij vragen u daarom andermaal om uw jaarlijkse bijdrage voor de instandhouding van onze parochiegemeenschap, waar mogelijk, te verhogen. Kortom aan al degenen die de laatste tijd hun periodieke bijdrage via de bank of giro niet hebben gewijzigd, doen wij bij deze het vriendelijke verzoek om hun kerkbijdrage op te trekken.

 

Het verkorte overzicht in euro’s ziet er als volgt uit:

 

LASTEN                                 Werkelijk         Begroting        Begroting

                                                  2004                 2004                2005  

1. Persoonskosten                 31.584             28.000             18.000

2. Onroerend goed                 21.348             19.775             17.250

3. Rente schulden                       909                  885                  950

4. Kosten eredienst                  6.151               5.400               6.200

5. Pastorale kosten                  2.729               2.200               5.100

6. Verplichte bijdragen             8.596               8.500               8.600

7. Overige kosten                    2.919               4.600               3.525

                                               ------------         ------------         -----------

Totaal                                  74.236             69.360             60.000

 

BATEN

9. Bijdragen parochianen       48.112             58.260             45.700

10.Opbrengst reserves            7.197             11.100               8.300

11.Nadelig saldo                    18.927                  ----                6.000

                                               ------------         ------------         -----------

Totaal                                  79.895            63.400             60.000

 

Toelichting bij de diverse baten en lasten over het boekjaar 2004:

1. Hoewel ons bijdragedeel in het pastorale team overeenkomstig de verdeelsleutel is doorbelast, is destijds bij het samengaan van de parochies van een te optimistische inschatting uitgegaan. Met het samengaan van de secties Oost en West zal hierin in 2005 een positieve omslag worden bereikt.

2. Betreft jaarlijks onderhoud, energiekosten, zakelijke lasten en verzekeringen, alsmede reservering voor groot onderhoud en afschrijvingen.

3. Rente van door parochianen gestorte bedragen, waar pastorale verplichtingen tegenover staan.

4. De gebruikelijke altaarbenodigdheden e.d. voor liturgische vieringen.

5. Drukkosten parochienieuws, kerktelefoon en kosten voor de diverse werkgroepen.

6. Bijdragen aan het bisdom, dekenaat, Pastorale Werkgroep Oost-Gelderland, Caritas en Raad van Kerken regio Borculo.

7. Overige kosten, zoals o.a. accountantskosten, kosten parochiesecretariaat, bestuurs- en representatiekosten en kosten voor de pastoriehuishouding.

9. Hierin zijn opgenomen de kerkbijdragen , collecteopbrengsten voor eigen kerk en overige inkomsten uit bijzondere vieringen e.d.

10. Betreft opbrengsten uit bezittingen en rentebaten.

Besloten is het nadelig saldo over 2004, groot € 18.927,--, te onttrekken aan het eigen vermogen.

 

Heeft u nog vragen over de voorgaande cijfers ???  Bel gerust onze penningmeester de heer F.J.M. Elschot (telefoon 0545- 274460).

 

Traditiegetrouw willen we bij de presentatie van de jaarcijfers over 2004 ook dit jaar al onze parochianen van harte bedanken voor hun financiële bijdrage in welke vorm dan ook. Zonder uw blijvende steun kunnen we nu eenmaal onze parochiegemeen-schap niet overeind houden. Maar ….. laat ook voor de toekomst zien waar je staat, in woord en ook in daad ……  Uw bijdrage is van levensbelang voor de instandhouding van onze parochiegemeenschap.  We rekenen op u.

 

Uw parochiebestuur

 

Adventsaktie Solidaridad

Vanaf 1e adventszondag t/m 2e kerstdag staat de gebruikelijke bus achterin de kerk voor de aktie van Solidaridad. Met de titel “Ritme van de hoop” hoopt Solidaridad geld bijeen te brengen voor projecten in arme landen in Azie, Afrika en latijs-Amerika.

Van harte aanbevolen!

Solidaridad is een onderdeel van Stichting Cordaid, die bekend is als een van  de deelnemers  van de samenwerkende hulporganisties (SHO)

 

 

 

Jorisnieuws

 

 

Beste parochianen,

 

Het is al weer enige tijd geleden dat u nieuws van de Daltonschool Sint Joris hebt vernomen. Het wordt weer eens tijd. En……misschien heeft u de geruchten ook al gehoord. Er iets gevonden bij de school. Want er schijnt een schat ontdekt te zijn. Hoe zit dat dan?

U heeft ongetwijfeld in de krant gelezen dat we alweer aan de derde verbouwing binnen 6 jaar bezig zijn. De school blijft nog steeds groeien en er is weer gebrek aan lokalen.

Voor de school is 1 oktober altijd een belangrijke datum. Dat is de teldatum voor het aantal kinderen die dan op school zitten. Dat aantal is 191.

Binnen de huidige locatie zijn die niet meer onder te brengen. Vandaar de derde uitbreiding. Deze uitbreiding kan alleen gerealiseerd worden, als we de hoogte in gaan. Twee lokalen op elkaar. Dat heeft tot consequentie dat er geheid of geboord moet worden. Tijdens dat boren stuiten ze op een obstakel. De boor weigert verder de  grond in te gaan. Na enig graafwerk wordt al snel duidelijk dat een betonnen plaat de oorzaak is. Oude tekeningen worden uit het archief gehaald. Oud leerkrachten, waartoe ik ondertussen ook behoor, kunnen niet anders concluderen dat het om de vloer van de kelder van de oude school gaat. Dat blijkt uiteindelijk ook het geval. Maar ja, de verhalen van de schat doen al de ronde. Gelukkig, of misschien helaas, is dat niet het geval. Na een week van onderzoek, de school moet wel stabiel worden gebouwd, worden de werkzaamheden weer hervat.

 

Voor de kinderen breekt er weer een spannende maand aan. Voor de allerkleinsten de Sint met zijn Pieten die hen bezig houdt, voor de allergrootsten de Kerstmusical.

Sinterklaas komt de school op 5 december bezoeken. Hij heeft al een paar brieven geschreven waarin hij vertelde dat hij graag wil komen. Sint is ook erg nieuwsgierig wat er nu  bijgebouwd wordt. De pieten zijn de weg ook al kwijt geweest. Sint zal ook een speciale bouwpet meenemen. Dat is volgens zijn pieten wel nodig. Het is soms nog wel gevaarlijk rond de bouwput.

 

Ouders, een onmisbare schakel voor de school, gaan de school weer mooi versieren.

Na het sinterklaasfeest toveren deze ouders de school om in Kerstsfeer.

Juf Dorothee is al bezig met het instuderen van de kerstmusical. “Kerst brengt vrienden”, is de titel van de musical. Basisschool kinderen gaan helpen in een bejaardencentrum, omdat er veel personeel ziek is. Zou onze jeugd dat echt doen, zie ik u al denken. Ik ben er van overtuigd dat het merendeel van onze jeugd dat met plezier zal doen. De musical wordt twee keer opgevoerd in zaal Peters. De uitvoering vindt plaats op maandag 19 en dinsdag 20 december. De familie Peters stelt de zaal weer gratis twee dagen beschikbaar. Een geweldig gebaar waar de school ze erg dankbaar voor is.

Later in de week vieren we met de hele school het kerstfeest.

Naast al deze activiteiten werkt de school ook mee aan de kerstviering in de kerk. Trudy Vreeburg,  Wil Matti, de liturgiegroep van het jongerenkoor en Ed Hetterschijt hebben voor het raamwerk gezorgd. De viering vindt plaats op Kerstavond, zaterdag 24 december, om 18.00 uur. Het thema is nog niet bekend als ik dit bericht voor het parochienieuws typ. U bent allen van harte welkom.

 

Namens alle kinderen, ouders en het team van de Daltonschool Sint Joris wens ik alle parochianen een zalig kerstfeest en een  gezegend 2006 toe.

 

Ed Hetterschijt

 

 

 

 

KATHOLIEK SPIRITUEEL CENTRUM

voor de Graafschap Zutphen

 

Momenten van stilte en meditatie

in de Martinuskerk, Warnsveld.

 

Een moment van stilte en meditatie, zomaar in de week,

doet veel mensen goed. In samenwerking met mijn collega-dominee

Roel van Oosten geven we weer een serie van zulke momenten in

de prachtige oude Martinuskerk van Warnsveld. Een toplocatie!

Als inleiding zal steeds iets worden voorgelezen uit Kahlil Gibran,

“De profeet”, in de vertaling van Désanne van Brederode.

Daarna is er gelegenheid tot meditatie en stilte.

 

Inleiders:       pastor Ed Wassink, dominee Roel van Oosten.

Datum/tijd:    14 dec. 2005; 19.30 - 20.10 uur.

Plaats:            Martinuskerk, Warnsveld,

 

 

“Kerst op de Kranenburg”

is geopend op de volgende data: vr. 9, za. 10, zo 11, vr. 16, za. 17, zo. 18, vr. 23, ma. 26, di. 27, wo. 28, do. 29 en vr. 30 december 2005 van 11.00 tot 17.00 uur

 

 

Unieke kerstgroepenverzameling
In Veenendaal wonen Ida en Peter Diemer. Ze bezitten een unieke collectie kerstgroepen, waarschijnlijk de grootste verzameling van ons land ( ruim 650 verschillende) die ze in de loop van de jaren uit de hele wereld bijeen hebben gebracht. In 2003 mochten we de eerste helft van hun collectie tentoonstellen. Dit jaar komt het tweede deel van hun verzameling naar de Antoniuskerk. We hebben op foto’s al veel nieuwe bijzondere aanwinsten gezien en zijn erg blij dat Ida en Peter dit jaar opnieuw hebben gekozen voor een presentatie in ons museum, waaraan voor ons geen kosten verbonden zijn.

 

 

 

Kerstmarkt voor anderen 2005

 

Vrijdag 9 december a.s. vindt er weer de traditionele Kerstmarkt voor Anderen plaats.

Evenals vorige jaren wordt de kerstmarkt gehouden rondom de N.H. Kerk Borculo en georganiseerd door een werkgroep vanuit de Raad van Kerken Borculo. Wederom hebben zich weer diverse groepen en verenigingen ingeschreven om mee te doen.

Als doel voor dit jaar is gekozen voor Amnesty International, zij gaan de opbrengst gebruiken voor een scholenproject op 8 basisscholen. Er wordt informatie gegeven over het werk van Amnesty, mensenrechten waarbij het verband wordt gelegd  met de Tweede Wereldoorlog en ze gaan naar de Synagoge in Lochem. Het project wordt afgesloten met een bezoek aan het herinneringskamp ‘Westerbork”. Voor verdere informatie zal Amnesty op de kerstmarkt staan en in de kerk een informatiestand verzorgen.

Op de kerstmarkt zullen weer de bekende artikelen verkocht worden zoals kerstdecoraties, kerstbakjes en aanverwante artikelen. Ook zal de erwtensoep, gluwein en de traditionele chocolade melk niet ontbreken. Er zal muziek zijn en de vuurpotten zullen branden. Kortom zeker de moeite waard om vrijdag 9 december a.s. tussen 18.30 en 20.30 uur even te komen kijken. Komt allen.

 

De Commissie.

 

Eerlijke cadeaus in de wereldwinkel

 

Wilt u met de feestdagen iemand verrassen met een eerlijk cadeau of product loop dan eens binnen bij de wereldwinkel.

U zult versteld staan over het grote assortiment mooie cadeaus en producten met Max Havelaar keurmerk.

 

Onze ‘wereldgeschenken’ zijn met liefde en groot vakmanschap geproduceerd door boeren en ambachtslieden uit Azië, Afrika en Zuid en Midden Amerika. Zij ontvangen voor hun werk een eerlijke prijs en kunnen zo zelf hun leefomstandigheden verbeteren.

Met een geschenk uit de wereldwinkel doet u uw relaties hier en de producenten daar een groot plezier.

 

Onze medewerkers helpen u ook graag met het samenstellen van een kerstpakket. Dit bijvoorbeeld samen met een wereldwinkelcadeaubon. Wilt u meerdere pakketten samenstellen, kom dan tijdig langs zodat er nog artikelen besteld kunnen worden.

 

Ook voor Unicef en Amnesty kerstkaarten kunt in onze winkel terecht. Door het versturen van deze groeten draagt u een steentje bij aan een wereld met recht voor iedereen en een betere kans voor kinderen.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2006

 

Dit schooljaar op 14 mei 2006 worden de kinderen uit groep 4 van alle basisscholen van Borculo e.o. in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Eerste Heilige Communie. Een opgaveformulier voor deze gebeurtenis ligt voor u klaar achter in de kerk of op het parochiesecretariaat. (zie openingsuren elders) Doet u dit zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 7 januari 2006 omdat wij nu al bezig zijn met de

voorbereidingen. Voor informatie kunt u terecht bij de werkgroep Eerste Heilige Communie.

Mirjan Nijman 0545-274687, Sussanne Even 0545-482063 of Diana Sterenborg 0545-274609

 

PMW (pauselijke missie werken)

De opbrengst van de jaarlijkse ledendonaties heeft € 72,50 opgebracht, waarvoor hartelijke dank. Mogen we volgend jaar weer op U rekenen.

 

Lucia Elschot.

 

 

 

 

 

Gregoriaanse adventsvespers in st. Janskerk Zutphen

Het Gregoriaans Getijdenkoor van de st. Janskerk in Zutphen zet haar vertrouwde traditie voort met het zingen van de Vespers op de vier zondagen van de Advent als voorbereiding op het Hoogfeest van Kerstmis.
De melodische rustgevende klanken van het Gregoriaans komen juist in de prachtig verstilde ruimte van deze eeuwenoude kerk goed tot hun recht.
Men hoeft niet vertrouwd te zijn met het ingewikkelde toonstelsel dat aan deze gezangen ten grondslag ligt, om de verheven schoonheid en diepe godsvrucht van deze melodieën te ondergaan.
Juist in onze roerige tijd blijkt dat deze Gregoriaanse gezangen worden verstaan en er bestaat een alsmaar groeiende belangstelling voor.
De Vespers is een van de dagelijkse kerkelijke getijden, welke plaatsvindt bij de overgang van de dag naar de avond, wanneer de lichten worden ontstoken.
De viering is opgebouwd rond vijf Psalmen, telkens voorafgegaan en afgesloten met een korte antifoon.
Centraal staat altijd het Magnificat en de Adventshymne 'Creator Alme Siderum'

De Vespers wordt steeds afgesloten met het bekende Rorate Caeli.
De Vespers op zondag 27 november, 4,11 en 18 december beginnen steeds om 17.00 uur en de toegang is vrij.
Er zijn tekstboekjes met vertalingen beschikbaar waarmee deze vieringen goed zijn te volgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekenaat Gelderland Oost

 

 

 

De nieuwe deken stelt zich voor…

 

 

 

Ik ben Harry Hendriksen, 67 jaar.

Mijn ouders zijn bij hun trouwen in 1936 van Wehl naar Twente getrokken om daar te boeren. Het betekent dat ik mij vertrouwd voel met de dialecten in Liemers en de Achterhoek. Ik was 10 jaar toen we in mijn geboortedorp Fleringen een eigen parochie kregen, al was het voorlopig nog een noodkerk. Ik werd misdienaar en beleefde hoe de kerkdiensten ook een samenbindende kracht waren naar God en naar elkaar toe. Het werkte in mij het verlangen om daar als priester tussen te staan.

 

In 1964 werd ik priester gewijd en begon als kapelaan in Beek, Driebergen en Glanerburg. Daar werd de pastoor ziek ik kreeg ik zeven jaar de eindverantwoordelijkheid. Daarna was ik negen jaar in een nieuwbouwwijk van Oldenzaal en vanaf 1990 in deze streek, eerst in Duiven - GroessenLoo en de laatste jaren in Doetinchem met sinds kort ook parochies rond Terborg erbij. Dus eigenlijk 30 jaar pastoor, soms alleen maar meestal met twee, drie en vier collegae.

 

Vanaf 1976 ben ik betrokken geweest bij Parochieontwikkeling, en heb daar ook veel trainingen meegemaakt, waarin je collegae en vrijwilligers op een eigen intense manier ontmoet. De laatste jaren ligt veel nadruk op samenwerking.

 

En als teamleider voelde ik mij aangesproken door een uitspraak (uit de vele bisdompapieren): “zorg dat je collega in het team die dingen kan doen waar hij/zij goed in is.” Ik voel mij temidden van alle ontwikkelingen redelijk ontspannen en op mijn plek, misschien ook omdat ik met mijn leeftijd iets minder “waar hoef te maken” en tegelijk met mijn eigen gaven wat kan betekenen voor anderen. Totaal onverwacht kwam de vraag of ik deken wilde worden. Mijn eerste reactie was afwijzend, want we zaten midden in een schaalvergroting en hadden al een vacature… Maar als er snel een jongere opvolger zou komen?

Mij raakt het welzijn van pastores te midden van alle veranderingen. Want niemand heeft meer de “eigen parochie” waar je de spil bent en alles doet.

Je moet elkaar aanvullen in de profilering en je weg zoeken op veel plekken.

Ik voel mij ook betrokken bij vrijwilligers die zich bij dit alles de ene keer moe of overvraagd voelen, de andere keer aan de kant of onder de voeten gelopen. En de besturen zitten daar tussen: tussen de soms heel verschillende verwachtingen van parochianen, werkgroepen en pastores. Met daarbij hun eigen zorgen over de gebouwen en financiën.

 

Het is een spannend gebeuren waarin ieder moet omgaan met eigen sterkte en zwakke kanten; met alle geloof en ongeloof dat in onze samenleving zit maar ook in ieder van ons.

En als teamleider, nu als deken, ervaar ik de uitdaging om daarbij steun te zijn.

Zodanig dat ieder de eigen gaven van de Geest kan ontplooien ten dienste van de kerk en samenleving in onze regio.

Ik voel mij persoonlijk daarbij ook gesterkt door het vertrouwen dat het dekenale bestuur en de collega’s naar mij uitstralen. En met name ook het dekenale team.

 

Dank daarvoor en bid met mij dat we samen op een vruchtbare wijze de heer kunnen volgen

 

H.J.C. Hendriksen, deken.